ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 22. DAŇ Z PRÍJMOV - DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Od roku 2018 si podľa § 33a ZDP daňovník môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie.

Na tieto účely sa za úver na bývanie považuje úver podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie (pozrite ďalej).

*

Výpočet sumy pre rok 2023

Od roku 2018 bez zmeny stále platí, že suma daňového bonusu na zaplatené úroky je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50000 € na jednu nehnuteľnosť.

Ak úročenie úveru začalo v priebehu roka, musí sa zohľadniť len pomerná časť daňového bonusu, ktorá pripadá na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období. Rovnako sa postupuje v roku, kedy uplynula päťročná lehota, počas ktorej má daňovník nárok uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorú najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33.

Ak suma dane, ktorá je vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie, je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, tak daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada miestne príslušného správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom pri vrátení tejto sumy správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Príklad

Daňovník začal splácať úver na bývanie (poskytnutý vo výške menej ako 50000 €) počnúc mesiacom marec 2023. Za celý rok 2023 zaplatil na úrokoch sumu 700 €.

Obmedzenie výšky daňového bonusu sa vzhľadom na to, že úver začal splácať od marca 2023, určí vzorcom:

(400 € / 12 mesiacov) x 10 mesiacov = 333,33 €

Suma daňového bonusu sa určí ako 50 % zo zaplatených úrokov = 350 €, súčasne však najviac suma 333,33 €.

Daňovníkovi sa prizná suma daňového bonusu 333,33 €.

Príklad

Daňovníkovi bol poskytnutý úver na bývanie vo výške 120000 €. Úver začal splácať počnúc mesiacom október 2023. Do konca roka 2023 zaplatil na úrokoch sumu 500 €.

Úver bol poskytnutý vo výške 120000 €. Na vyplatenie daňového bonusu sa však započíta len úrok alikvotne zo sumy úveru najviac 50000 €. Započítateľná suma zaplatených úrokov (bude uvedená v potvrdení z banky) sa určí nasledovne:

500 € x (50000 € / 120000 €) = 208,33 €

Obmedzenie výšky daňového bonusu sa vzhľadom na to, že úver sa začal splácať od októbra 2023, určí vzorcom:

(400 € / 12 mesiacov) x 3 mesiace = 100 €

Suma daňového bonusu sa určí ako 50 % zo zaplatených úrokov = 50 % z 208,33 € = 104,17 €, súčasne však najviac suma 100 €.

Daňovníkovi sa prizná suma daňového bonusu 100 €.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode