Rodičovský príspevok na deti, ktoré neboli prijaté do štátnej škôlky (aktualizované 6.6.2023)

Témy: materské,zmeny 2023

Dňa 9.5.2023 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa o. i. mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.

Zákon dňa 23.5.2023 podpísala pani prezidentka a v Zbierke vyšiel dňa 30. mája 2023 pod číslom 181/2023 Z. z. 

Zákon je účinný odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke, to znamená od 30. mája 2023.

*

Podstata zmeny spočíta v tom, že rodič má nárok na rodičovský príspevok aj na dieťa vo veku 3 až 5 rokov, pokiaľ ešte nenavštevuje posledný ročník materskej školy (MŠ) a pokiaľ nebolo prijaté do štátnej MŠ.

Doplnené 6.6.2023: Pozor, podľa usmernenia UPSVaR, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s MPSVaR, nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok má rodič najskôr od 1. septembra školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky. Pozrite príklady ďalej.

*

Záznam z webinára, ktorý sa konal dňa 30. mája 2023:

*

Oprávnená osoba

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku (ZRP) platí, že oprávnená osoba, ktorá má nárok na výplatu rodičovského príspevku, je:

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec,
 • náhradný rodič - fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba musí spĺňať dve podmienky:

 • riadne sa starať o dieťa a
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, respektíve byť osobou podľa predpisov EÚ (niektoré osoby z členských štátov EÚ pracujúce na Slovensku).

Poznámka: Na týchto ustanoveniach sa novelou nič nezmenilo.

*

Nárok na rodičovský príspevok je aj na dieťa do 6 rokov veku, ak nebolo prijaté do štátnej materskej školy

Podľa doplneného § 3 ods. 2 písm. d) ZRP s účinnosťou od 30. mája 2023, dieťa, na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok, je dieťa:

a) do troch rokov veku,

b) do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

c) do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe alebo

d) do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie (§ 28a zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon).

*

Podľa usmernenia UPSVaR, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s MPSVaR, nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok podľa § 3 ods. 2 písm. d) ZRP má rodič najskôr od 1. septembra školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky.

Ministerstvo a Ústredie práce to odôvodňujú previazanosťou § 3 ods. 2 písm. d) ZRP a § 28c a § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. Školského zákona. Autor textu si neodpustí poznámku, že tento lapsus zapríčinila nedôsledná príprava poslaneckého návrhu zákona bez riadneho pripomienkového konania. V blízkej budúcnosti nepochybne musí dôjsť k náprave.

*

Podľa doplneného § 3 ods. 9 ZRP, nárok na RP na dieťa do šiestich rokov veku podľa § 3 ods. 2 písm. d) musí rodič preukázať rozhodnutím materskej školy, ktorá je zriadená orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom miestnej samosprávy, o neprijatí dieťaťa do štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, a to nie starším ako 12 mesiacov. Neprijatie dieťaťa do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku.

*

Podľa doplneného § 6 ods. 2 písm. c) ZRP, nárok na rodičovský príspevok zaniká prijatím dieťaťa podľa § 3 ods. 2 písm. d) ZRP do štátnej materskej školy.

*

Ako sa určí štátna materská škola, do ktorej dieťa "patrí"?

Podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve, obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole.

V § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. sa doplnila veta: "Určenie spádovej materskej školy podľa prvej vety tretej vety sa použije aj na účel určenia miestnej príslušnosti materskej školy podľa osobitného predpisu (§ 28c zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon)".

V praxi tak môžu nastať tri možnosti.

1. Dieťa má trvalý pobyt v obci, ktorá je zriaďovateľom jednej materskej školy.

V takomto prípade by obec mala svojim VZN určiť túto materskú školu ako spádovú materskú školu pre deti s trvalým pobytom v tejto obci. Nárok rodiča na rodičovský príspevok sa posúdi podľa toho, či má rozhodnutie o neprijatí dieťaťa z tejto materskej školy.

2. Dieťa má trvalý pobyt v obci, ktorá je zriaďovateľom viacerých materských škôl

V takomto prípade by obec mala svojim VZN určiť pre všetky materské školy ako spádové materské školy v obci príslušné časti územia obce. Nárok rodiča na rodičovský príspevok sa posúdi podľa toho, či má rozhodnutie o neprijatí dieťaťa z príslušnej spádovej materskej školy.

3. Dieťa má trvalý pobyt v obci, ktorá nie je zriaďovateľom žiadnej materskej školy.

Takáto obec môže (ale nemusí) mať písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole. Ak takáto dohoda existuje, nárok rodiča na rodičovský príspevok sa posúdi podľa toho, či má rozhodnutie o neprijatí dieťaťa z príslušnej spádovej materskej školy podľa takejto dohody.

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2023 do 31.7.2023

 • 301 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (376,30 € dvojičky, 451,50 € trojičky)
 • 412,60 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (515,80 € dvojičky, 618,90 € trojičky)

Rodičovský príspevok sa zvyšuje o 14,7 % už od 1.8.2023 

 • 345,20 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (431,50 € dvojičky, 517,80 € trojičky)
 • 473,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (591,60 € dvojičky, 710 € trojičky)

*

Na záver

Zopakujme si, že podstata zmeny spočíva v tom, že od 30. mája 2023 má rodič nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok aj na dieťa podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona, to znamená - prvýkrát v plnej sume už za mesiac máj 2023.

Nárok na  "predĺžený" rodičovský príspevok má rodič na dieťa vo veku 3-5 rokov, ktoré nebolo prijaté do štátnej materskej školy, a to počas školských rokov (1. september - 31. august nasledujúceho roka), kedy sa na dieťa ešte nevzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie, teda nechodí do posledného ročníka materskej školy pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Podľa usmernenia UPSVaR, ktoré bolo vypracované v súčinnosti s MPSVaR, nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok podľa § 3 ods. 2 písm. d) ZRP má rodič najskôr od 1. septembra školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky.

Nárok na RP na dieťa do 6 rokov veku, ktoré nebolo prijaté do štátnej materskej školy, zaniká:

 • od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dosiahlo 6 rokov veku,
 • od 1. septembra školského roka, kedy sa na dieťa vzťahuje posledný ročník MŠ (bez ohľadu na to, do akej škôlky chodí - štátnej, súkromnej, prípadne žiadnej),
 • ak bolo dieťa prijaté do štátnej MŠ.

*

V zákone nie sú žiadne prechodné ustanovenia, to znamená, že nárok na RP vzniká rodičom na deti, ktoré neboli prijaté do štátnej MŠ a vek 3 roky dovŕšili pred 1.9.2022, a to už za mesiac máj 2023.

Podmienkou je, aby rodič mal rozhodnutie materskej školy, ktorá je zriadená orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom miestnej samosprávy, o neprijatí dieťaťa do štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa (spádová štátna MŠ), a to nie staršie ako 12 mesiacov.

Príklad

Pani Pavlína má 4-ročné dieťa, ktoré chcela od 1. septembra 2022 umiestniť v obecnej škôlke (v obci, kde majú trvalý pobyt), pre nedostatok miesta však dieťa do obecnej škôlky neprijali. Pani Pavlína má o tom rozhodnutie.

Dieťa bolo prijaté do súkromnej škôlky, ktorú aj v máji 2023 navštevuje.

Pretože zákon č. 181/2023 Z. z. bol zverejnený v Zbierke 30. mája 2023, už za mesiac máj 2023 si pani Pavlína môže na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny uplatniť nárok na rodičovský príspevok na dieťa v súlade s § 3 ods. 2 písm d) zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.

Nárok musí preukázať rozhodnutím obecnej MŠ o neprijatí dieťaťa do obecnej MŠ, ktoré nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Ak pani Pavlína na dieťa poberala materské, už za máj 2023 dostane sumu 412,60 €. Ak by materské nepoberala, dostala by sumu 301 €.

*

Príklad

Pani Irena má dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 roky v októbri 2022. Požiadala o prijatie dieťaťa do spádovej mestskej škôlky, dieťa neprijali, o čom má rozhodnutie z júna 2022.

Pani Irena nemá nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok za mesiace máj, jún, júl, august 2023, pretože dieťa dovŕšilo vek 3 roky po 31. auguste 2022.

Ak pani Irena podá žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2023/24, pričom dieťa nebude prijaté, bude si môcť uplatniť nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok od septembra 2023.

*

Príklad

Pani Tereza má dieťa, ktoré dovŕši vek 3 roky v decembri 2023. Požiadala o prijatie dieťaťa do spádovej mestskej škôlky na školský rok 2023/24, dieťa neprijali, o čom má rozhodnutie z júna 2023.

Pani Tereza má nárok na "riadny" rodičovský príspevok až do decembra 2023, teda do mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky.

Od mesiaca január 2024 nebude mať nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok za mesiace január - august 2024, pretože dieťa dovŕši vek 3 roky po 31. auguste 2023.

Ak pani Tereza podá žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2024/25, pričom dieťa nebude prijaté, bude si môcť uplatniť nárok na "predĺžený" rodičovský príspevok od septembra 2024.

*

Manuál ministerstva školstva k materským školám (prihlášky do MŠ a podobne) nájdete tu:

https://www.minedu.sk/data/att/25985.pdf

Usmernenie ministerstva školstva k prihláškam do MŠ nájdete tu:

https://www.minedu.sk/data/att/25836.pdf

*

ČASTÉ OTÁZKY

1. Mám dve deti. Mladšie je vo veku 2 roky, na toto dieťa už poberám rodičovský príspevok. Staršie je vo veku 4 roky a v školskom roku 2022/23 nebolo prijaté do našej obecnej škôlky, o čom mám "rozhodnutie". Dostanem aj na staršie dieťa rodičovský príspevok? Inými slovami, budem poberať dva rodičovské príspevky súčasne?

Nie, podľa zákona môže rodina poberať len jeden rodičovský príspevok, a to aj v prípade, že spĺňate podmienky na jeho poberanie na viacero detí.

*

2. Môžem súčasne poberať rodičovský príspevok a pracovať?

Áno, podľa zákona o rodičovskom príspevku nie je na prekážku, ak poberateľ rodičovského príspevku súčasne pracuje, má príjem zo zamestnania, z pracovného pomeru, na dohodu, podniká, má živnosť a pod.

*

3. Som na úrade práce a poberám dávku v nezamestnanosti. Mám 3-ročné dieťa (vek 3 roky dovŕšilo pred 1. septembrom 2022), ktoré neprijali do štátnej škôlky. Mám nárok na rodičovský príspevok?

Áno, máte nárok na rodičovský príspevok. Ale háčik je v tom, že ak budete poberať rodičovský príspevok, nemôžete v tom istom čase poberať aj dávku v nezamestnanosti.

Preto vám odporúčam, aby o rodičovský príspevok požiadal druhý rodič.

*

4. Mám 3-ročné dieťa, o ktoré sa starám na tzv. predĺženej rodičovskej dovolenke. Nežiadala som o prijatie dieťaťa do škôlky. Budem mať nárok na rodičovský príspevok?

Nie, nebudete. Podmienkou je, aby ste na úrade práce predložili rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do obecnej MŠ, ktoré nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

*

5. Moje dieťa nebolo prijaté do mestskej škôlky, mám o tom rozhodnutie. Chodí do súkromnej škôlky, obaja rodičia pracujeme. Mám nárok na rodičovský príspevok?

Áno, máte nárok na rodičovský príspevok. Podľa navrhovateľov zákona je vo vašej situácii účelom rodičovského príspevku mať prostriedky na úhradu miesta v súkromnej škôlke.

*

6. Podmienkou na priznanie rodičovského príspevku na dieťa vo veku 3-5 rokov je rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do obecnej, mestskej škôlky podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. My máme trvalý pobyt v Snine, reálne však žijeme v Nitre. V Nitre sme žiadali o prijatie do mestskej škôlky, nevyhoveli nám. Máme nárok na rodičovský príspevok?

Nárok nemáte. Viete sa síce preukázať rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do štátnej MŠ, ale ide o škôlku v Nitre, pričom vy máte trvalý pobyt v Snine. Na rodičovský príspevok by ste mali nárok vtedy, keby ste sa vedeli preukázať rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do štátnej škôlky v Snine, teda v mieste, kde máte trvalý pobyt.

*

7. Trvalý pobyt máme v Žiline. Mesto Žilina je zriaďovateľom 20-tich materských škôl. Na priznanie rodičovského príspevku na naše 4-ročné dieťa musíme mať potvrdenie o neprijatí zo všetkých 20-tich MŠ v našom meste?

V § 3 ods. 9 zákona je uvedené, citujem:

"Nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe starajúcej sa o dieťa podľa odseku 2 písm. d) vzniká, ak sa preukáže rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa podľa odseku 2 písm. d) do štátnej materskej školy podľa osobitného predpisu podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov; podmienka neprijatia dieťaťa podľa odseku 2 písm. d) do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku."

V súlade s § 28c zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon a § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve sa v prípade, ak v obci (meste) je zriadených viacero štátnych MŠ, rodič preukáže rozhodnutím z príslušnej spádovej štátnej materskej školy, viď vyššie.

To znamená, stačí vám rozhodnutie o neprijatí dieťaťa z vám príslušnej spádovej MŠ vo vašom meste, úrad práce by vám mal priznať rodičovský príspevok.

Konkrétne Mesto Žilina prijalo VZN č. 13/2021, v ktorom sú určené územia pre spádové MŠ Mesta Žilina. Toto VZN nájdete na webovej stránke Mesta Žilina.

*

8. Mám 3-ročné dieťa, to znamená, že vek 3 roky dovŕšilo pred 1.9.2023, teraz v máji 2023 požiadam o jeho prijatie do štátnej MŠ na školský rok 2023/24. Viem, že nebude prijaté, zároveň viem, že tým pádom od septembra 2023 do augusta 2024 mám nárok na rodičovský príspevok. Momentálne pracujem v zamestnaní, od 1. septembra 2023 by som však rada zostala doma na "predĺženej" rodičovskej dovolenke. Musí mi ju zamestnávateľ poskytnúť?

Podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce musí zamestnávateľ poskytnúť rodičovskú dovolenku rodičovi s dieťaťom do 3 rokov veku dieťaťa. Vy síce budete mať od septembra 2023 vyplácaný rodičovský príspevok z dôvodu, že vaše dieťa nebude prijaté do štátnej MŠ, ale to neznamená, že vám zamestnávateľ musí umožniť zostať doma na rodičovskej dovolenke. Bude teda na rozhodnutí zamestnávateľa, či vám umožní "predĺženú" rodičovskú dovolenku, nie je to jeho povinnosť.

*

9. Moje dieťa nebolo prijaté do obecnej škôlky, mám o tom rozhodnutie. Dieťa už dovŕšilo vek 3 roky, osobne a celodenne sa o dieťa starám (nepracujem), mimoriadnu situáciu vláda ešte nezrušila, preto mi Sociálna poisťovňa vypláca pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Budem mať nárok súbežne aj na rodičovský príspevok?

Áno, máte nárok na rodičovský príspevok. Podľa zákona o rodičovskom príspevku nie je na prekážku súbežné poberanie ošetrovného. A naopak, podľa zákona o sociálnom poistení sa môže ošetrovné vyplácať v súbehu s poberaným rodičovským príspevkom.

*

10. Moje dieťa má 3 roky, nebolo prijaté do obecnej škôlky, mám o tom rozhodnutie. Chodí do súkromnej škôlky, ja som doma a nepracujem, sama si musím platiť zdravotné poistenie. Viem, že "po novom" budem mať nárok na rodičovský príspevok. Ale čo so zdravotným poistením?

Podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, štát platí poistné na zdravotné poistenie za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok. Doteraz ste si museli platiť zdravotné poistenie sama ako tzv. samoplatiteľ. Od prvého dňa mesiaca, za ktorý prvýkrát dostanete rodičovský príspevok na dieťa vo veku 3-5 rokov, ktoré nebolo prijaté do štátnej MŠ, bude za Vás platiť zdravotné poistenie štát a vy sa zo zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ odhlásite.

*

11. Máme dve deti. Starší syn má 4 roky a v školskom roku 2022/23 nebol prijatý do štátnej MŠ. Mladší syn má rok a manžel je s ním na materskej až do 20. septembra 2023. Budem môcť ako matka poberať rodičovský príspevok na staršieho syna?

Mali by ste nárok na rodičovský príspevok na staršieho syna, pretože nebol prijatý do štátnej MŠ, ale podľa zákona o rodičovskom príspevku súčasne platí, že nemôžete poberať rodičovský príspevok za kalendárne mesiace, za ktoré celé buď Vy, alebo Váš manžel poberáte materské. Pretože Váš manžel v súčasnosti poberá materské na mladšieho syna, rodičovský príspevok na staršieho syna môžete poberať potenciálne až od mesiaca september 2023 - ak budete mať rozhodnutie o neprijatí do štátnej MŠ na školský rok 2023/24. Táto "debata" je však aj tak zbytočná, lebo od mesiaca september 2023 budete mať určite nárok na rodičovský príspevok na mladšieho syna, pretože on ešte nebude mať 3 roky - pričom platí, že rodičovský príspevok môžete poberať len jeden.

*

12. Dokedy je možné podávať v štátnych MŠ prihlášky na školský rok 2023/24?

Citujem § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., Školský zákon:
 
"Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája."
 
Ďalej podľa § 59 ods. 11: "Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka." ... z toho vyplýva, že prihlášku je možné podať aj počas školského roka a odporúčam o tejto možnosti informovať sa u riaditeľa/riaditeľky materskej školy.
 
*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.