ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 29. SOCIÁLNE POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,vymeriavací základ

*

Vymeriavací základ zamestnanca

Vymeriavací základ zamestnanca na sociálne poistenie je definovaný v § 138 až § 139c ZSP.

Podľa § 138 ods. 1 ZSP vymeriavací základ zamestnanca je daný ako zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa započítava aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezapočítava:

  • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca
  • príjem zamestnanca, ktorý nie je predmetom dane
  • príjem zamestnanca, ktorý je od dane oslobodený.

Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa okrem príspevkov zamestnávateľa na III. pilier nezahrnú ani príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napríklad cestovné náhrady do výšky, na ktorú má zamestnanec nárok podľa zákona o cestovných náhradách, a nezahrnú sa ani príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, napríklad príspevok zamestnávateľa na stravovanie (§ 152 ZP), na rekreáciu (§ 152a ZP), na športovú činnosť dieťaťa (§ 152b ZP), sociálna výpomoc podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP a ďalšie príjmy podľa § 5 ods. 7 ZDP.

*

V prípade zamestnania mimo SR, kedy je zamestnanec poistený na sociálne poistenie v SR, je vymeriavací základ daný ako príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti, avšak okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.

*

Na rozdiel od vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, ktorý sa na 100 % zhoduje so zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, sa do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie nezapočítava príspevok zamestnávateľa na III. pilier.

Treba ešte pripomenúť, že podiely na zisku (nech ide o akýkoľvek rok), sa započítavajú do vymeriavacieho základu zamestnanca.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode