ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 32. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ZÁKLADNÉ POJMY

Témy: zdravotné poistenie

*

Zdravotné poistenie fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 
Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP), verejne zdravotne poistená v SR je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR - ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii - a vykonáva u zamestnávateľa v SR zárobkovú činnosť (napr. na základe pracovnej zmluvy) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume mesačnej minimálnej mzdy (počas roka 2023 teda najmenej 700 € mesačne).
 
Príklad
 
Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny na základe dokladu o dočasnom útočisku, tak na to, aby sa stal zdravotne poistenou osobou v systéme zdravotného poistenia v SR ako zamestnanec, musí mať dohodnutú mzdu najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy, pre rok 2023 je platná suma 700 € mesačne.
 
Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny - napr. na polovičný úväzok alebo na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, nemusí sa trápiť otázkou, že má dohodnutú mzdu nižšiu ako minimálnu mzdu.
 
Jednoducho ho v takomto prípade nebude prihlasovať ako svojho zamestnanca v zdravotnej poisťovni. Takýto status je v poriadku, slovenský zamestnávateľ tým nič neporušuje a zdravotné poistenie sa z príjmu neplatí.
 
Občan Ukrajiny má naďalej nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe dokladu o dočasnom útočisku.

A naopak, ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu, resp. odmenu počas roka 2023 vo výške najmenej 700 € a viac, stáva sa poistencom v systéme verejného zdravotného poistenia v SR.

Občan Ukrajiny sa do 8 kalendárnych dní prihlási v ním zvolenej zdravotnej poisťovni (VšZP, UNION, Dôvera).

K prihláške poistenca prikladá:

 • kópiu pracovnej zmluvy (resp. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
 • kópiu informačnej karty, ktorú zamestnávateľ zaslal na úrad práce a 
 • kópiu dokladu o pobyte (napr. doklad o dočasnom útočisku).

Ak občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, neuvedie ho na prihláške. Zdravotná poisťovňa mu vystaví preukaz poistenca, kde bude mať uvedené identifikačné číslo, ktoré nahrádza rodné číslo.

Zamestnávateľ si plní oznamovacie povinnosti za svojho zamestnanca obdobne, ako to robí pri nástupe iného nového zamestnanca. A to elektronicky do 8 pracovných dní.

*

ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ

Definíciu pojmov zamestnanec a zamestnávateľ nájdeme v § 11 ods. 1 písm. a) a c) ZZP.

*

Zamestnanec

Definícia zamestnanca na účely ZZP je pomerne komplikovaná. Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 ZZP.

Čiže činnosť na základe právneho vzťahu, z ktorého má fyzická osoba príjem zo závislej činnosti zdaňovaný podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 ZDP.

Patria sem aj osoby s príjmami, ktoré nepodliehajú dani z príjmov zo závislej činnosti podľa ZDP, a to preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

A patria sem aj osoby s príjmami, ktoré nepodliehajú dani z príjmov zo závislej činnosti podľa ZDP (napríklad ide o príjem zdanený v zahraničí), pričom v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia alebo sa pri nich uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Pozrite ďalej.

Z toho vyplýva, že na účely ZZP zamestnancami osoby:

 • v pracovnom pomere, na dohody, v služobnom pomere, v štátnozamestnaneckom pomere, členskom pomere,
 • osoby poberajúce príjem na základe zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy) – ak sú pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinní dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu,
 • likvidátori, prokuristi, nútení správcovia, členovia družstiev, spoločníci a konatelia spoločností s ručením obmedzeným, komanditisti komanditných spoločností, a to aj keď nie sú povinní pri výkone práce pre družstvo alebo pre spoločnosť dodržiavať príkazy inej osoby,
 • ústavní činitelia Slovenskej republiky (členovia vlády, poslanci NR SR), verejný ochranca práv, komisár pre deti, komisár pre osoby so zdravotným postihnutím, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky, prokurátori Slovenskej republiky a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
 • poberajúce odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy (predseda VÚC, poslanci VÚC, primátori miest a starostovia obcí, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, členovia komisií zriadených územnými samosprávami, ktorí poberajú odmeny),
 • poberajúce odmeny v orgánoch iných právnických osôb (platení funkcionári v rôznych občianskych združeniach a pod.) alebo spoločenstiev (napríklad v spoločenstvách vlastníkov bytov),
 • poberajúce odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody,
 • poberajúce príjmy z prostriedkov sociálneho fondu podľa zákona o sociálnom fonde,
 • poberajúce príjmy plynúce v súvislosti s minulým, súčasným alebo budúcim výkonom závislej činnosti, resp. funkcie, a to bez ohľadu na to, či pre platiteľa príjmu skutočne vykonávali, vykonávajú alebo budú vykonávať túto závislú činnosť, funkciu (napríklad študenti poberajúci podnikové štipendium),
 • poberajúce obslužné (zamestnanci kasín),
 • poberajúce nepeňažné plnenie poskytnuté od bývalého zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľovi výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia,
 • športovci na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe – pozor, podľa § 38ei ods. 2 ZZP sú takíto športovci posudzovaní ako zamestnanci až od 1.1.2022. V rokoch 2017 až 2021 takíto športovci zo svojich príjmov poistné na zdravotné poistenie ako zamestnanci neplatia a športová organizácia sa v rokoch 2017 až 2021 nepovažuje za zamestnávateľa,
 • športoví odborníci na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa zákona o športe.

*

Naopak, za zamestnanca sa na účely ZZP nepovažujú (hoci poberajú príjmy zdaňované podľa § 5 ZDP ako príjmy zo závislej činnosti) osoby, ktoré pracujú na dohody o brigádnickej práci študentov.

Ďalej sa za zamestnancov nepovažujú osoby pracujúce na dohody o vykonaní práce alebo na dohody o pracovnej činnosti, ak ide o:

 • poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek,
 • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
 • poberateľov starobného dôchodku,
 • poberateľov predčasného starobného dôchodku,
 • poberateľov invalidného dôchodku.

Poznámka: Ostatní dohodári sa považujú za zamestnancov. K dohodárom pozrite osobitnú kapitolu.

Od 1.1.2020 podľa § 10b ods. 1 písm. a) body 2. a 5. ZZP zamestnancom na účely zákona o zdravotnom poistení nie je osoba pracujúca na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe, ak ide o:

 • fyzickú osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia, pričom nedovŕšila 26 rokov veku,
 • poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku.

Uvedené sa podľa § 38et ZZP vzťahuje na zmluvy o výkone činnosti športového odborníka uzatvorené od 1. januára 2020 a neskôr.

*

Za zamestnancov na účely ZZP sa nepovažujú ani:

 • osoby, ktorým bolo vrátené poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a sociálne zabezpečenie – ak bolo vrátené poistné osobe, ktorá sa súčasne považuje za zamestnanca z iného dôvodu (napríklad je v pracovnom pomere) – znamená to, že vrátené poistné sa nezahrnie do vymeriavacieho základu,
 • predseda, členovia a zapisovatelia volebných komisií, ale aj predseda, členovia a zapisovatelia komisie pre referendum, sčítací komisár,
 • žiaci stredných odborných škôl a študenti vysokých škôl poberajúci odmeny v čase odbornej praxe,
 • osoby, ktorým bolo vyplatené odchodné, výsluhový príspevok alebo im bola poskytnutá rekreačná starostlivosť podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

*

Neplatené voľno a absencia

Podľa § 11 ods. 3, druhá veta ZZP, sa za zamestnanca nepovažuje fyzická osoba v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti a súčasne nie je osobou, za ktorú platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) - viď kapitola s komentárom k poistencom štátu. V praxi to znamená, že počas tzv. neplateného voľna alebo počas neospravedlnenej absencie zamestnanca musí zamestnávateľ danú osobu odhlásiť ako svojho zamestnanca zo zdravotnej poisťovne a táto osoba, pokiaľ nie je v tomto čase poistená iným spôsobom, sa musí v zdravotnej poisťovni prihlásiť ako tzv. samoplatiteľ (§ 11 ods. 2 ZZP).

*

Osoba, ktorá má viac právnych vzťahov u toho istého zamestnávateľa

Podľa § 29b ods. 5 ZSP, ak sa poistenec považuje za zamestnanca z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa (napr. u toho istého zamestnávateľa má pracovnú zmluvu aj dohodu), posudzuje sa tak, ako keby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 54 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode