ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 33. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA A ZAMESTNÁVATEĽA

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie

*

Vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie je pomerne komplikovane definovaný v § 13 ods. 1 ZZP ako plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP.

Ak si túto definíciu zjednodušíme, vymeriavací základ je daný ako zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

*

V prípade zamestnania mimo SR, kedy však zamestnanec je zdravotne poistený v SR, je vymeriavací základ daný ako príjem, ktorý sa posudzuje ako zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, aj keď z neho zamestnanec neplatí daň z dôvodu, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom daň platí v štáte, v ktorom pracuje.

Do vymeriavacieho základu sa nezahrnú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napríklad cestovné náhrady do výšky, na ktorú má zamestnanec nárok podľa zákona o cestovných náhradách) a nezahrnú sa ani príjmy, ktoré sú oslobodené od dane (napríklad príspevok zamestnávateľa na stravovanie (§ 152 ZP), na rekreáciu (§ 152a ZP), na športovú činnosť dieťaťa (§ 152b ZP), sociálnu výpomoc podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP a podobne).

Tu možno konštatovať, že vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie sa na 100 % zhoduje so zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov.

Pozor, uvedené tvrdenie platí, ak sa vymeriavací základ zamestnanca neznižuje o odpočítateľnú položku podľa § 13a ZZP. Odpočítateľná položka je komentovaná v nasledujúcej kapitole.

Počnúc podielmi na zisku za rok 2017 si treba dať pozor na skutočnosť, že podiely na zisku sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom, preto sa zahrnú aj do vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné poistenie.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je daný ako vymeriavací základ zamestnanca (pozor, neznížený o prípadnú odpočítateľnú položku, ktorú si môže uplatniť zamestnanec).

Ak má podľa daňového priznania zamestnanec zdaniteľné príjmy podľa § 7 a § 8 ZDP, v ročnom zúčtovaní sa vypočíta poistné na zdravotné poistenie aj z týchto príjmov – vymeriavací základ je vo výške základu dane z týchto príjmov. Z týchto príjmov zamestnávateľ poistné, prirodzene, neplatí.

*

Minimálny a maximálny vymeriavací základ zamestnanca

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca v zákone o zdravotnom poistení neexistuje (nie je definovaný). Od 1.1.2023 sa však zaviedlo minimálne poistné a minimálne preddavky zamestnanca - pozrite v osobitnej kapitole.

Od 1.1.2017 je maximálny vymeriavací základ v zákone o zdravotnom poistení zrušený. Preddavky na poistné a poistné v ročnom zúčtovaní sa vypočítavajú z vymeriavacieho základu zamestnanca bez obmedzenia zhora.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 2-3 dní,v priemere za 47 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode