ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 34. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA

Témy: odpočítateľná položka,zdravotné poistenie

*

Od roku 2015 sa v zákone o zdravotnom poistení zaviedla odpočítateľná položka pre zamestnancov, viď § 13a ZZP. Tým sa znížil vymeriavací základ a tým aj poistné na zdravotné poistenie niektorým skupinám zamestnancov s nízkym príjmom. V rokoch 2015, 2016 a 2017 sa zároveň znížilo poistné na zdravotné poistenie aj zamestnávateľom týchto zamestnancov. Od 1.1.2018 sa odpočítateľná položka uplatňuje len pre zamestnancov, už nie pre zamestnávateľov.

Odpočítateľnú položku možno porovnať s nezdaniteľnou časťou základu dane pri výpočte dane z príjmu zamestnanca,  avšak je tu množstvo zásadných rozdielov a možno zbytočných komplikácií.

Filozofia je na prvý pohľad jednoduchá:

Pri výpočte poistného sa od vymeriavacieho základu najskôr odpočíta odpočítateľná položka a poistné sa vypočíta zo zostávajúcej sumy.

Príklad

Zamestnancovi s ročným príjmom 5000 € sa v ročnom zúčtovaní poistného od vymeriavacieho základu (príjmu) odpočíta odpočítateľná položka vo výške 3680 €.

5000 € – 3680 € = 1320 €

Poistné zamestnanca sa vypočíta z výsledného základu 1320 €.

*

U ktorých zamestnancov sa vymeriavací základ znižuje o odpočítateľnú položku

O odpočítateľnú položku sa znižuje (len) vymeriavací základ zamestnanca:

 • v pracovnom pomere,
 • v štátnozamestnaneckom pomere,
 • v služobnom pomere a
 • v štátnej službe (policajti, colníci a pod.), sudcovia, prokurátori, hasiči...

O odpočítateľnú položku sa naopak neznižuje vymeriavací základ všetkým ostatným zamestnancom, napríklad:

 • zamestnancom pracujúcim na dohodu,
 • členom štatutárnych orgánov poberajúcim za výkon funkcie odmenu,
 • spoločníkom s. r. o. poberajúcim odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti,
 • poslancom v samosprávach, ústavným činiteľom,
 • osobám pracujúcim vo väzbe,
 • osobám pracujúcim na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo) v prípade závislej činnosti atď.

O odpočítateľnú položku sa neznižuje vymeriavací základ ani:

 • samostatne zárobkovo činným osobám,
 • osobám so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov.

*

Pri posudzovaní či má zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku nie je dôležitá výška jeho úväzku.

Nie je dôležité ani to, či zamestnanec poberá nejaký dôchodok (starobný, výsluhový, invalidný...). Poberanie dôchodku nevylučuje nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky.

Nie je dôležité ani to, či zamestnanec súbežne poberá sociálne dávky (dávky v hmotnej núdzi).

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 23 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode