ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 35. ZDRAVOTNÉ POISTENIE - MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie

*

Podstata zavedenia minimálneho poistného a minimálnych preddavkov zamestnanca spočíva v tom, že poistenec - zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa.

*

MINIMÁLNE POISTNÉ ZAMESTNANCA

Minimálne poistné zamestnanca (za kalendárny rok) je podľa § 13b ods. 1 súčet:

 • poistného zamestnanca, ktoré sa vypočíta ako 4 % zo sumy 12-násobku životného minima - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, a
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca, ktoré sa vypočíta ako 10 % zo sumy 12-násobku životného minima - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky.

*

K 1.1.2023 je platná suma životného minima 234,42 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je súčet:

 • poistného zamestnanca - vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 234,42 € = 4 % z 2813,04 € = 112,52 €
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca - vypočítaného ako 10 % zo sumy 12 x 234,42 € = 10 % z 2813,04 € = 281,30 €

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je suma 112,52 € + 281,30 € = 393,82 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

*

Výnimky pri minimálnom poistnom

Minimálne poistné zamestnanca sa podľa § 13b ods. 2 znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

 • bol zamestnanec súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca rodičovský príspevok, nemocenské, ošetrovné, materské...), viď § 11 ods. 7 zákona (link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20230101#paragraf-11.odsek-7),
 • bol zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, viď § 12 ods. 2 zákona, sú to FO uznané za invalidné a FO s ťažkým zdravotným postihnutím, s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, zjednodušene povedané - každá osoba so zdravotným postihnutím má sadzbu poistného 2 %,
 • bol zamestnanec vyhlásený za nezvestnú osobu alebo
 • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Znamená to, že ak bol zamestnanec súčasne poistencom štátu počas celého roka (napríklad počas celého roka študoval, poberal starobný dôchodok, poberal rodičovský príspevok atď.), minimálne poistné sa na neho nevzťahuje.

Minimálne poistné sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré boli zdravotne postihnuté počas celého roka.

*

Ak bol poistenec zamestnancom a súčasne poistencom štátu (alebo osoba so zdravotným postihnutím) časť roka, suma minimálneho poistného sa alikvotne zníži.

Príklad

Pán Adam bol počas celého roka 2023 prihlásený v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec.

V čase od 1.3.2023 do 31.12.2023 bol práceneschopný, prvých 10 dní poberal náhradu príjmu od zamestnávateľa, od 11. dňa PN poberal nemocenské - bol preto súčasne poistencom štátu.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2023 je suma:

393,82 € x (59 / 365) = 63,65 € ... 59 dní nebol poistencom štátu, výsledok zaokrúhlime na celý eurocent nadol.

*

Ak bol poistenec prihlásený ako zamestnanec len časť roka, suma minimálneho poistného sa alikvotne zníži.

Príklad

Pani Adela bola počas celého roka 2023 prihlásená v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec od 1.4.2023 do 30.6.2023. Zvyšok roka bola dobrovoľne nezamestnaná a platila si zdravotné poistenie ako samoplatiteľ (84,77 € mesačne).

Minimálne poistné zamestnankyne za rok 2023 je suma:

393,82 € x (91 / 365) = 98,18 € ... 91 dní bola prihlásená ako zamestnanec, výsledok zaokrúhlime na celý eurocent nadol.

*

Horeuvedené si treba uvedomiť aj pri zamestnancoch - dohodároch, konateľoch a podobne.

Pozor, ak má podľa uzavretej dohody dohodár pracovať 5 dní v týždni, zamestnávateľ ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca na celú dobu trvania dohody.

Ak má podľa uzavretej dohody dohodár pracovať menej ako 5 dní v týždni, respektíve nepravidelne podľa potreby, zamestnávateľ ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca:

 • len na dni, kedy skutočne pracoval, alebo
 • len na posledný deň mesiaca, za ktorý má vyplatenú odmenu.

Konatelia, spoločníci, členovia predstavenstiev, dozorných rád sa prihlasujú do zdravotnej poisťovne ako zamestnanci na celú dobu trvania funkcie, ak majú odmenu za výkon funkcie vyplácanú pravidelne každý mesiac. Ak majú odmenu vyplácanú nepravidelne (napr. raz ročne, raz štvrťročne), zamestnávateľ ich prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnancov len na posledný deň mesiaca, za ktorý majú vyplatenú odmenu.

*

Postup zdravotnej poisťovne pri ročnom zúčtovaní

Zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní:

 • určí minimálne poistné zamestnanca v závislosti od toho, koľko kalendárnych dní bol v zdravotnej poisťovni prihlásený ako zamestnanec - zohľadní pritom prípadné zníženie minimálneho poistného podľa § 13b ods. 2 (viď vyššie),
 • spočíta preddavky na poistné odvedené za zamestnanca počas roka,
 • ak bude minimálne poistné vyššie ako suma odvedených preddavkov, vyrubí zamestnancovi nedoplatok na poistnom.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 12 hodín ... letný režim, súrne otázky označte slovom SÚRNE hneď v úvode.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode