ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 41. NEMOCENSKÉ DÁVKY ZAMESTNANCA - OŠETROVNÉ

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie

*

OŠETROVNÉ

Podľa § 39 ods. 1 ZSP, poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne:

a) ošetruje...

 • chorého príbuzného v priamom rade (dieťa, rodiča, starého rodiča),
 • choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade,
 • chorého súrodenca,
 • chorého manžela/manželku,
 • chorého rodiča manžela/manželky,...

...ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára:

 • si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (krátkodobé ošetrovné) alebo
 • si vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (dlhodobé ošetrovné),

b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (krátkodobé ošetrovné), ak:

 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, prípadne v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, resp.
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia, prípadne bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

*

Výška ošetrovného (rovnako pri krátkodobom, dlhodobom alebo pandemickom ošetrovnom) je vždy 55 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (pozrite príslušnú kapitolu) za jeden deň poberania.

*

Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného (rovnako pri krátkodobom, dlhodobom alebo pandemickom ošetrovnom) za dni, počas ktorých:
 • sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,
 • má nárok na výplatu nemocenského,
 • má nárok na výplatu materského.

Treba upozorniť, že poistenec nemá nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti za dni, počas ktorých má nárok na výplatu ošetrovného.

Naopak, poistenec môže mať súčasne vyplácané ošetrovné a rodičovský príspevok.

Poznámka: Nárok na ošetrovné nezávisí od toho, "ako je na tom" druhý rodič. Napríklad, nemocensky poistený otec dieťaťa si môže uplatniť nárok na ošetrovné na staršie dieťa vo veku do 11 rokov, pričom matka poberá materské na mladšie dieťa, alebo ak je práceneschopná a poberá nemocenské.

*

KRÁTKODOBÉ OŠETROVNÉ

Krátkodobé ošetrovné sa môže poskytovať maximálne po dobu 14 kalendárnych dní.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode