ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 47. DÔCHODKY - PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Predčasný dôchodok má podľa zákona o sociálnom poistení od 1.1.2023 dve podoby:

 • "klasický" predčasný dôchodok, o ktorý môže poistenec žiadať vtedy, ak mu chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, ktorý sa zaviedol od 1.1.2023.

*

NÁROK NA PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 67 zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

1. bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov

a

2a. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku ("klasický" predčasný dôchodok) alebo

2b. získal najmenej 40 odpracovaných rokov (predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch)

a

3a. suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak nejde o sporiteľa v II. pilieri) alebo

3b. súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak ide o sporiteľa v II. pilieri).

*

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku zistíte tak, že dôchodkový vek stanovený podľa zákona znížite o dva roky (pozrite príslušnú kapitolu).

Pri priznávaní "klasického" predčasného starobného dôchodku sa zohľadňuje dôchodkový vek určený pre I. a II. pracovné kategórie (funkcie) pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

*

Podmienka 40 odpracovaných rokov

Na účely priznania predčasného starobného dôchodku poistencovi, ktorý získal 40 odpracovaných rokov, sa podľa § 67 ods. 8 ZSP započíta získané obdobie dôchodkového poistenia (pozrite príslušnú kapitolu), avšak nezapočíta sa:

 • obdobie podľa § 142 ods. 5 písm. b) a c) ZSP, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie = obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ale aj obdobie, kedy sa poistenec sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku,
 • doby nezamestnanosti, doby odborného školenia alebo politického školenia ako náhradnej doby získanej pred 1. januárom 2004,
 • doba štúdia ako doba zamestnania získaná pred 1. januárom 2004.

*

Pozrite aj článok: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=826

*

Suma 1,6-násobku životného minima

V období od 1.11.2022 do 30.6.2023 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 375,10 € (1,6-násobok životného minima 234,42 € je suma 375,072 €).

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima 268,88 €).

*

Podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká pri splnení uvedených podmienok, avšak najskôr odo dňa podania žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku. O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne (§ 67 ods. 3 ZSP).

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát (stáva sa, že na základe prvej podanej žiadosti v kalendárnom roku Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienok neprizná - žiadateľ má v tom  istom roku "nárok ešte na jeden pokus" o priznanie predčasného starobného dôchodku).

*

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá dôchodkovo poistený občan

Podľa § 67 ods. 4 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok:

 • je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo
 • je povinne dôchodkovo poistený ako SZČO, alebo
 • je obdobne povinne dôchodkovo poistený v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam medzinárodných zmlúv nájdete napríklad na webe Sociálnej poisťovne).

*

Predčasný starobný dôchodok a uplatnenie OOP

Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa § 67 ods. 4 ZSP však má (resp. nestráca) aj zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) podľa § 227a ZSP.

Podľa § 67 ods. 6 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody, pri ktorej si uplatňuje OOP, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 € (na určenie príjmu sa primerane použije § 139b ZSP).

Pozor, nezáleží pritom na tom, odkedy má priznaný predčasný starobný dôchodok, teda rovnako sa postupuje napríklad aj vtedy, ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný povedzme od mája 2023.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad

Pán Oliver poberá predčasný starobný dôchodok od septembra 2022. V období od 1.1.2023 do 31.12.2023 má u zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnil OOP. Za mesiac 8/2023 jeho odmena (bez odpočítania OOP) dosiahne v súčte od začiatku roka sumu 2450 €. V mesiacoch 9-12/2023 Sociálna poisťovňa nebude pánovi Oliverovi vyplácať predčasný dôchodok, výplata predčasného dôchodku sa obnoví od 1/2024.

*

Zánik nároku na predčasný starobný dôchodok

Podľa § 67 ods. 5 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej:

 • po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO, alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení,...

... (pozor na výnimku pri dohodách s uplatnenou OOP, viď vyššie).

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho:

 • po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia SZČO, alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Inými slovami, občanovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, sa predčasný starobný dôchodok nevyplatí odo dňa jeho splátky nasledujúcej po vzniku povinného dôchodkového poistenia a po zániku povinného dôchodkového poistenia sa výplata predčasného starobného dôchodku obnoví od dňa ďalšej splátky.

Príklad

Pani Eva má priznaný a vyplácaný predčasný starobný dôchodok od 1.2.2023. Sociálna poisťovňa jej vypláca dôchodok každého 20.-ho dňa v mesiaci - napríklad 20.5.2023 mala vyplatený predčasný starobný dôchodok za obdobie od 20.5.2023 do 19.6.2023.

Pani Eva si našla zamestnanie v pracovnom pomere od 1.7.2023. Toto zamestnanie jej skončilo 30.9.2023.

To znamená, že Sociálna poisťovňa pani Eve nevyplatila predčasný starobný dôchodok splatný:

 • 20.7.2023 za obdobie od 20.7.2023 do 19.8.2023
 • 20.8.2023 za obdobie od 20.8.2023 do 19.9.2023
 • 20.9.2023 za obdobie od 20.9.2023 do 19.10.2023

Sociálna poisťovňa pani Eve obnovila výplatu predčasného starobného dôchodku od 20.10.2023.

*

Môže sa stať, že medzi vznikom a zánikom dôchodkového poistenia prejde len niekoľko dní a podľa horeuvedených pravidiel (§ 67 ods. 5) tak bude predčasný starobný dôchodok stále vyplácaný.

Predstavte si v príklade pani Evy, že by pracovný pomer trval len od 1.7.2023 do 19.7.2023 - Sociálna poisťovňa by pani Eve žiadnu platbu predčasného starobného dôchodku nezastavila.

V takom prípade sa podľa § 67 ods. 7 ZSP zúčtuje suma vyplateného predčasného starobného dôchodku za obdobie od vzniku povinného dôchodkového poistenia do zániku povinného dôchodkového poistenia so sumou dôchodku, na ktorého výplatu vznikne nárok po zániku tohto povinného dôchodkového poistenia. Inými slovami, najbližšia platba predčasného starobného dôchodku sa poníži o sumu pripadajúcu na dobu trvania dôchodkového poistenia.

Príklad

Zmeňme prechádzajúci príklad - pani Eva - tak, že jej pracovný pomer trval len od 1.7.2023 do 19.7.2023.

V takom prípade Sociálna poisťovňa v technicky najskoršom možnom termíne vyplatí predčasný starobný dôchodok tak, že pri výplate odpočíta alikvotnú sumu predčasného starobného dôchodku pripadajúcu na dni od 1.7.2023 do 19.7.2023.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode