ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023, Kapitola 48. DÔCHODKY - INVALIDNÝ DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

NÁROK NA INVALIDNÝ DÔCHODOK

Podľa § 70 ods. 1 ZSP, občan má nárok na invalidný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

  • je invalidný,
  • v období pred vznikom invalidity dosiahol požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia (povinného, dobrovoľného, ako poistenec štátu...) a
  • ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, ani mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

*

Invalid z mladosti

Podľa § 70 ods. 2 prvá a druhá veta ZSP, občan má nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalid z mladosti), ak

  • sa stal invalidným ako nezaopatrené dieťa (viď § 9 zákona o sociálnom poistení) v období do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku atď. a
  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

*

Doktorand

Podľa § 70 ods. 2 tretia veta ZSP, doktorand má nárok na invalidný dôchodok, ak:

  • sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme,
  • nedovŕšil 26 rokov veku a
  • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

*

Sporiteľ

Pri posudzovaní nároku na invalidný dôchodok nie je žiadny rozdiel v tom, či ide o sporiteľa - občana, ktorý si sporil alebo sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, alebo o "nesporiteľa".

Žiadny rozdiel nie je ani vo výpočte sumy invalidného dôchodku.

*

Nárok na výplatu invalidného dôchodku vzniká pri splnení uvedených podmienok a po podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku môže byť podaná aj po dni, v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok.

Pozor na premlčanie, podľa § 114 ZSP - nárok na výplatu dávky alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka alebo jej časť patrili.

V  súlade s § 184 ZSP sa žiadosť o priznanie invalidného dôchodku podáva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou. Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na invalidný dôchodok a nárok na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K tomu hľadajte aktuálne informácie na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Podľa § 112 ods. 1 ZSP, nárok na invalidný dôchodok si možno žiadosťou uplatniť najviac tri roky spätne.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'ŠKOLA MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY 2023' v obchode