Požiadať o dôchodok v roku 2023 alebo v roku 2024? (akt. 4.12.2023)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 23. mája 2023 schválila zákon č. 210/2023 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

Pani prezidentka zákon podpísala 8.6.2023.

Zmeny, ktoré sa týkajú valorizácie starobných, predčasných starobných, invalidných a pozostalostných dôchodkov, sú účinné od 1. júla 2023.

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV (OKREM MINIMÁLNYCH) K 1.7.2023

Podľa § 293fzc ZSP, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne 5 %, dôchodková dávka vyplácaná k 1. júlu 2023 sa zvyšuje od 1. júla 2023 o percento tohto rastu vykázané Štatistickým úradom SR a dôchodková dávka priznaná od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 sa zvyšuje odo dňa jej priznania o percento tohto rastu vykázané Štatistickým úradom SR.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti poskytla informáciu, že uvedené percento rastu cien je 10,6 %.

Znamená to, že všetky dôchodky (okrem minimálnych) sa k 1.7.2023 mimoriadne zvyšujú k 1.7.2023 o 10,6 %.

Novopriznané dôchodky, priznané v čase medzi 1.7.2023 až 31.12.2023, sa zvyšujú jednak o 11,8 % (valorizácia platná k 1.1.2023), jednak o 10,6 % (valorizácia platná k 1.7.2023).

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV (OKREM MINIMÁLNYCH) K 1.1.2024

Podľa zmeneného § 82 ods. 1 ZSP v súčinnosti s § 293gb ods. 1 ZSP, od 1. januára 2024 sa budú dôchodky k 1. januáru zvyšovať takto:

  • Dôchodky vyplácané pred 1. januárom 2024 budú zvýšené o percento podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4a (viď ďalej), teda o 3,6 %.
  • Novopriznané dôchodky, ktoré budú priznané v čase medzi 1. januárom a 31. decembrom roka 2024, budú zvýšené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom SR za prvých šesť mesiacov roka 2024, teda o 14,5 %.

*

Príloha č. 4a:

Pj = max(0, ((1 + Pz)/(1 + Pi) - 1)

  • Pj je percento zvýšenia dôchodkov k 1. januáru, zaokrúhli sa na jedno desatinné miesto nahor
  • Pz je percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR za prvých deväť mesiacov predošlého kalendárneho roka, respektíve (platí len pre valorizáciu k 1.1.2024 v súlade s § 293gb ods. 1 ZSP) percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané štatistickým úradom za prvý polrok roka 2023 - ak je vyššie
  • Pi je percento zvýšenia dôchodkov formou mimoriadnej valorizácie v predošlom kalendárnom roku
 
Výpočet valorizácie k 1.1.2024 konkrétne
 
Percento mimoriadnej valorizácie k 1.7.2023 je 10,6 %.
 
Dôchodcovská inflácia za prvých 6 mesiacov roka 2023 bola 14,5 %.
 
Dôchodcovská inflácia za prvých 9 mesiacov roka 2023 bola 12,5 %.
 
Vo vzorci podľa prílohy č. 4a sa preto použije dôchodcovská inflácia za prvých 6 mesiacov roka 2023, čo bolo 14,5 %.
 
Pj = max (0, ((1 + 0,145)/(1 + 0,106) - 1) = max (0, (1,145/1,106 - 1) = 0,0352 ... čo je 3,52 %  ... a po zaokrúhlení výsledných 3,6 %.

*

POŽIADAŤ O DÔCHODOK EŠTE V ROKU 2023 ALEBO POČKAŤ NA JANUÁR 2024?

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

Výsledná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor (rovnako to platí pri výpočte zvýšenia dôchodku o valorizáciu).

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2023 je 16,4764 €.

Dôchodková hodnota platná pre rok 2024 je 17,7688 €. Viď článok https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1034

*

Valorizácia

Sumy starobného dôchodku sa v roku 2023 zvyšujú (valorizujú) dvakrát. K 1.1.2023 o 11,8 % a k 1.7.2023 sa zvyšujú o ďalších 10,6 %.

Valorizácia platná pre rok 2023 sa týka jednak dôchodkov priznaných pred rokom 2023, ale aj dôchodkov priznaných počas roka 2023. Napríklad starobný dôchodok priznaný a vypočítaný podľa základného vzorca (viď vyššie) v júli 2023 sa zvýši najskôr o 11,8 % a takto navýšená suma sa navýši o ďalších 10,6 %.

*

Sumy starobných dôchodkov priznaných pred rokom 2024 sa k 1.1.2024 zvýšia (viď vyššie) o 3,6 %.

Sumy starobných dôchodkov priznaných počas roka 2024 sa zvýšia (viď vyššie) o 14,5 %.

*

Trinásty dôchodok v roku 2023

V roku 2023 sa vyplácajú dva trináste dôchodky.

Trinásty dôchodok v novembri 2023 dostanú vo výplatnom termíne v novembri 2023 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v novembri 2023.

Občan, ktorý požiadal/požiada o dôchodok v decembri 2023 vrátane, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v novembri 2023, má však nárok na trinásty dôchodok v decembri 2023 (viď ďalej).

Suma 13. dôchodku v novembri 2023 je:
 
  • 300 €, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 268,88 €,
  • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 €.

Vzorec je TD = 300,00 € – 0,36 x (D – 268,88 €)

TD = 13. dôchodok v novembri 2023.

D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v novembri 2023.

268,88 € je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ktorá je platná od 1. júla 2023.

*

Trinásty dôchodok v decembri 2023 sa vyplatí v jednotnej výške 300 €.

Nárok na 13. dôchodok v decembri 2023 má podľa § 14 ods. 1 zákona poberateľ dôchodku podľa § 2 zákona (napríklad starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostného dôchodku), ktorý má nárok na výplatu svojho "riadneho" dôchodku v decembri 2023.

Trinásty dôchodok v decembri 2023 sa vyplatí v jednotnej výške 300 €.

*

Predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima 268,88 €).

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka platná v roku 2024

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2024 nemá daňovník, ktorý k 1. januáru 2024 poberá (alebo má spätne priznaný) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 470,54 .

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2024:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 24952,06 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5646,48 € (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 24952,06 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

11884,50 € – (základ dane : 4)

... kde suma 11884,50 € = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 47538 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

... Ak je nezdaniteľná časť na daňovníka = 5646,48 €, tak to pri 19 % sadzbe dane znamená nižšiu daň o 1072,83 €.

*

Na záver úvodnej časti si pripomeňme, že o starobný dôchodok je možné požiadať i spätne, a to 3 roky dozadu. Pri rozhodovaní o tom, či máte požiadať o starobný dôchodok okamžite pri dosiahnutí dôchodkového veku ešte v roku 2023, sa tak nemusíte ponáhľať. Treba si to dobre zvážiť a pokojne môžete o dôchodok požiadať až v decembri 2023, kedy už budú známe všetky čísla, a to spätne.

*

Príklad výpočtu

Pán Ladislav dosiahol dôchodkový vek 10.12.2023. K tomuto dňu požiadal v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku.

Získal presne 40 rokov dôchodkového poistenia. Pretože mal v rozhodujúcom období vymeriavacie základy "plus - mínus" vo výške priemernej mzdy, jeho priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2022 vrátane) je presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 rokov x 16,4764 € (ADH v roku 2023) = 659,10 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2023, táto suma sa valorizuje najskôr o 11,8 % (valorizácia k 1.1.2023), teda pripočítame 11,8 % z 659,10 € = 736,90 €.

Ďalej valorizujeme o 10,6 % (valorizácia k 1.7.2023), pripočítame 10,6 % z 736,90 € = 815,10 €

Výsledná suma starobného dôchodku, ktorá je priznaná k 10.12.2023, je 815,10 €.

Naviac pán Ladislav v roku 2023 dostane aj 13. dôchodok v decembri vo výške 300 €.

*

K 1.1.2024 sa dôchodok pána Ladislava valorizuje o 3,6 %, teda k sume 815,10 € pripočítame 3,6 %, dostaneme sumu 844,50 €.

Od 1.1.2024 tak dôchodok pána Ladislava bude 844,50 €.

*

Pani Lucia dosiahla dôchodkový vek rovnako 10.12.2023.

Pani Lucia už nepracuje, ale na rozdiel od pána Ladislava sa rozhodla požiadať o starobný dôchodok až od 10.1.2024.

Rovnako ako pán Ladislav získala presne 40 rokov dôchodkového poistenia a jej priemerný osobný mzdový bod (určený za roky 1984 až 2023 vrátane) je rovnako ako u pána Ladislava presne 1,00.

Suma starobného dôchodku = 1,00 x 40 rokov x 17,7688 € (ADH v roku 2024) = 710,80 €.

Keďže dôchodok je priznaný počas roka 2024, táto suma sa ešte valorizuje o 14,5 %, dostaneme sumu 813,90 €.

Výsledná suma starobného dôchodku pani Lucie, ktorá je priznaná k 10.1.2024, je 813,90 €

*

Dôchodok pána Ladislava (od 1.1.2024) bude vo výške 844,50 €, dôchodok pani Lucie bude (len) 813,90 €

Dôchodok pani Lucie je nižší o 30,60 €.

Súčasne pani Lucia tým, že požiadala o dôchodok jeden mesiac po dovŕšení dôchodkového veku, prišla o jeden mesačný dôchodok a nedostala ani 13. dôchodok v decembri 2023 vo výške 300 €.

Uvedený príklad dokazuje, že výhodnejšie je požiadať o dôchodok ešte počas roka 2023.

A to aj v prípade úvahy o predčasnom starobnom dôchodku, pri odchode do predčasného dôchodku o 6-12 mesiacov pred dovŕšením dôchodkového veku.

*

Teraz trocha náročnejšej matematiky pre budúce roky 2024, 2025 atď.

Skúsme odpovedať na otázku, kedy sa oplatí požiadať o dôchodok, čo najpresnejšie. Ak nemáte pozitívny vzťah k rovniciam, túto časť preskočte.

Suma dôchodku priznaného už v roku 2023 bude v roku 2024 vo výške určenej podľa vzorca:

D1 = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x 1,118 (valorizácia k 1.1.2023) x 1,106 (valorizácia k 1.7.2023) x 1,145 (valorizácia k 1.1.2024) / 1,106 (valorizácia k 1.7.2023)

... čo môžeme ďalej upraviť a zjednodušiť takto:

D1 = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x 1,118 (valorizácia k 1.1.2023) x 1,145 (valorizácia k 1.1.2024)

*

Suma dôchodku priznaného až v roku 2024 bude v roku 2024 vo výške určenej podľa vzorca:

D2 = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x Rast ADH pre rok 2024 x 1,145 (valorizácia k 1.1.2024)

*

Ak si dáme do rovnosti D1 = D2 (teda obe sumy dôchodkov budu zhodné), dostaneme rovnicu:

POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x 1,118 (valorizácia k 1.1.2023) x 1,145 (valorizácia k 1.1.2024) = ...

POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2023) x Rast ADH pre rok 2024 x 1,145 (valorizácia k 1.1.2024)

... a po úprave máme výsledok:

1,118 (valorizácia k 1.1.2023) = Rast ADH pre rok 2024

Čo to znamená?

Dôchodok priznaný v roku 2023 bude v roku 2024 rovnaký ako dôchodok priznaný až v roku 2024, ak rast ADH pre rok 2024 bude presne 11,8 %.

Medziročný nárast ADH je daný ako 95 % medziročného nárastu priemernej mzdy na Slovensku, tak ako ho Štatistický úrad SR zverejnil za 3. štvrťrok 2023 dňa 4. decembra 2023.

Rast ADH o 11,8 % bude vtedy, ak medziročný nárast priemernej mzdy bude o 12,42 % (95 % z 12,42 % = 11,8 %).

*

Záver

Starobný dôchodok priznaný v roku 2023 bude vyšší ako starobný dôchodok priznaný v roku 2024 vtedy, ak medziročný rast priemernej mzdy nepresiahne 12,42 %.

A naopak, starobný dôchodok priznaný v roku 2024 bude vyšší ako starobný dôchodok priznaný v roku 2023, ak medziročný rast priemernej mzdy presiahne 12,42 %.

Aký bude medziročný rast priemernej mzdy, budeme vedieť 4. decembra 2023. Ja ho 13. októbra 2023 odhadujem na 10 %.

*

V pokračovaní článku:

Ďalšie zmeny platné od 1.7.2023 (rodičovské dôchodky, materská, atď.)

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.