Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 1. STRUČNÝ PREHĽAD DÔCHODKOVÝCH DÁVOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

V prvej kapitole knihy "Dôchodky" nájdete stručný prehľad dôchodkových dávok, ktoré sú dané podľa zákona o sociálnom poistení a vyplácané Sociálnou poisťovňou. A to sú:

 • starobné dôchodky,
 • predčasné starobné dôchodky,
 • invalidné dôchodky,
 • vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky (pozostalostné dôchodky),
 • rodičovské dôchodky.

Pre každý druh dôchodku nájdete v kapitole stručné zhrnutie toho, kto a kedy má na dôchodok nárok a ako sa určí suma dôchodku.

Prvá kapitola je určená tým, čo nemajú čas čítať desiatky strán textu a potrebujú sa rýchlo zorientovať.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých druhoch dôchodkov s príkladmi nájdete v ďalších kapitolách.

Stručné vysvetlenie jednotlivých pojmov (ako napríklad "osobný mzdový bod" alebo "dôchodkový vek") nájdete v kapitole 12.

Naopak, podrobné vysvetlenie kľúčových pojmov nájdete v kapitole 2.

*

STAROBNÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k starobným dôchodkom nájdete v kapitole 3.

Nárok na starobný dôchodok máte vtedy, ak ste boli dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšili ste dôchodkový vek.

*

Suma starobného dôchodku (SD) je daná ako:

SD = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu starobného dôchodku - teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku. Počas roka 2023 je ADH suma 16,4764 €.

Výsledná suma starobného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Sporitelia (občania sporiaci si na dôchodok v II. pilieri) majú sumu starobného dôchodku krátenú pomerne komplikovaným spôsobom (pri odchode do dôchodku v roku 2023 približne o 12 %), postup pri krátení nájdete uvedený v kapitole 3.

*

Čím vyšší ste dosiahli priemerný osobný mzdový bod (POMB), tým budete mať lepší dôchodok. POMB sprostredkovane vyjadruje výšku vašich odvodov počas vášho života. Čiže čím vyššie ste platili odvody, tým bude váš dôchodok vyšší. Veľmi zjednodušene povedané, ak ste platili odvody z priemernej mzdy, máte POMB = 1. Ak ste platili odvody zo mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku, máte POMB 0,8. A podobne...

A čím dlhšie obdobie dôchodkového poistenia (ODP) počas aktívneho života získate (alebo ľudovo povedané, čím viac budete mať odpracovaných rokov), tým bude váš dôchodok vyšší.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) je "umelo" vytvorená veličina, ktorá sa každoročne zvyšuje o hodnotu určenú ako 95 % medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku. Výšku aktuálnej dôchodkovej hodnoty nemáte ako ovplyvniť. Všetci, ktorým vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku v roku 2023, majú pri výpočte dôchodku rovnakú aktuálnu dôchodkovú hodnotu - pre rok 2023 je určená ako suma 16,4764 €. V roku 2024 sa ADH zvýši o 95 % rastu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok 2023 voči priemernej mzde zistenej za tretí štvrťrok 2022.

*

Ak dosiahnete dôchodkový vek a o starobný dôchodok nepožiadate, ale ďalej pracujete, pričom o starobný dôchodok požiadate neskôr, získate zaujímavú bonifikáciu.

Po prvé, podľa horeuvedeného vzorca vám vyjde vyššia suma dôchodku, pretože do vzorca sa dosadí aktuálna dôchodková hodnota (ADH), ktorá je platná ku dňu, kedy o dôchodok požiadate - a ADH sa každoročne zvyšuje tempom rastu priemernej mzdy.

Po druhé, k sume starobného dôchodku sa pripočíta suma OMB x ADH, teda suma osobných mzdových bodov získaných za dobu poistenia po dovŕšení dôchodkového veku vynásobená aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak odpracujete jeden celý rok naviac a zarábate približne priemernú mzdu, váš dôchodok bude približne o 16-18 € vyšší.

A napokon sa celá takto určená suma zvýši o 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia získaného po dovŕšení dôchodkového veku. Čiže jeden rok "čakania" na dôchodok znamená jeho zvýšenie o 6 %.

*

Ak dosiahnete dôchodkový vek, o starobný dôchodok požiadate a ďalej budete pracovať popri poberaní dôchodku, Sociálna poisťovňa vám každý rok k 1. januáru okrem bežnej valorizácie k sume starobného dôchodku  pripočíta polovicu OMB x ADH, teda polovicu osobného mzdového bodu získaného v predchádzajúcom roku za dobu poistenia popri poberaní dôchodku vynásobenú aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak odpracujete jeden celý rok popri poberaní dôchodku a zarábate priemernú mzdu, váš dôchodok bude približne o 8-9 € vyšší.

*

Valorizácia starobných dôchodkov

Starobné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní starobných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa starobné dôchodky valorizujú dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

*

Minimálny dôchodok

Ak poberateľ starobného dôchodku nepoberá žiaden ďalší dôchodok (napríklad vdovský) a suma jeho starobného dôchodku nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, tak sa suma starobného dôchodku navýši na sumu minimálneho dôchodku.

Podrobnejšie informácie k minimálnym dôchodkom nájdete v kapitole 7.

*

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k predčasným starobným dôchodkom nájdete v kapitole 4.

Nárok na predčasný starobný dôchodok máte, ak ste boli dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a chýbajú vám najviac dva roky do dôchodkového veku alebo ak ste odpracovali aspoň 40 rokov a suma predčasného starobného dôchodku vám vychádza vyššia ako suma daná zákonom - v čase od 1.7.2023 do 30.6.2024 sa požaduje suma najmenej 430,30 €.

V deň, kedy žiadate o predčasný starobný dôchodok, nemôžete byť dôchodkovo poistený (nesmiete mať zamestnanie, resp. povinné poistenie ako SZČO, avšak s určitými výnimkami, pozrite kapitolu 4.).

*

Suma predčasného starobného dôchodku (PSD) je daná ako:

PSD = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku - teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie predčasného starobného dôchodku. Počas roka 2023 je ADH suma 16,4764 €.

Takto vypočítaná suma sa zníži o 0,5 %, respektíve o 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, podrobnosti v kapitole 4.

Výsledná suma predčasného starobného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Sporitelia (občania sporiaci si na dôchodok v II. pilieri) majú sumu predčasného starobného dôchodku krátenú obdobne, ako je to pri starobných dôchodkoch, postup pri krátení nájdete uvedený v kapitole 3.

*

Ak poberáte predčasný starobný dôchodok a začnete znova pracovať, zaniká vám nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Po skončení pracovnej aktivity sa výplata predčasného starobného dôchodku obnoví a k sume predčasného starobného dôchodku sa pripočíta suma OMB x ADH, teda suma osobných mzdových bodov získaných za dobu poistenia vynásobená aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak takto odpracujete jeden celý rok a zarábate priemernú mzdu, váš dôchodok bude o 16-18 € vyšší.

Zároveň po dovŕšení dôchodkového veku sa suma starobného dôchodku, na ktorý sa preklápa predčasný starobný dôchodok, zvýši o 0,5 % (0,3 %) za každých začatých 30 dní obdobia, počas ktorých ste nemali predčasný starobný dôchodok vyplácaný.

*

Valorizácia predčasných starobných dôchodkov

Predčasné starobné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní predčasných starobných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa predčasné starobné dôchodky valorizujú dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

*

Minimálny dôchodok

Pozor, predčasné starobné dôchodky sa nenavyšujú na sumu minimálneho dôchodku.

*

INVALIDNÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k invalidným dôchodkom nájdete v kapitole 5.

Základnú podmienku na priznanie nároku na invalidný dôchodok spĺňate, ak ste boli Sociálnou poisťovňou uznaný za invalidného (máte pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), nemáte ešte nárok na starobný dôchodok a nebol vám priznaný predčasný starobný dôchodok a pred vznikom invalidity ste boli dostatočne dlho dôchodkovo poistený (požadovaná doba dôchodkového poistenia závisí od vášho veku, čím ste starší, tým viac rokov dôchodkového poistenia potrebujete).

Treba zdôrazniť, že na priznanie invalidného dôchodku nestačí byť uznaný za invalidného - je potrebné mať požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia. Výnimkou sú tzv. invalidi z mladosti (napr. deti, ktoré sa už narodili so závažným zdravotným postihnutím), kde sa logicky nevyžaduje žiadna doba dôchodkového poistenia.

*

Suma invalidného dôchodku (ID) je daná ako:

ID = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod, zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na invalidný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia, získané ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok + obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku - teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku. Počas roka 2023 je ADH suma 16,4764 €.

*

Ak máte percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % ale súčasne najviac 70 %, horeuvedená suma sa ešte kráti percentuálnym poklesom. Napríklad ak máte pokles o 60 %, ID = 60 % z (POMB x ODP x ADH).

Výsledná suma invalidného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Pri invalidoch z mladosti sa vo výpočte namiesto POMB použije konštanta 0,67. V roku 2023 sa invalidom z mladosti pri poklese nad 70 % priznáva suma ID = 0,67 x ODP x ADH = 0,67 x 46 x 16,4764 €, + valorizácia o 11,8 % a o 10,6 % = 628,10 €.

*

Pri určení výšky invalidného dôchodku je výpočet pre sporiteľa (občana sporiaceho si na dôchodok v II. pilieri) rovnaký.

*

Ak poberáte invalidný dôchodok a ďalej pracujete popri poberaní dôchodku, tak doba dôchodkového poistenia a odvody zaplatené zo zamestnania alebo z podnikania popri poberaní invalidného dôchodku sa vám zohľadnia až pri dovŕšení dôchodkového veku, pri určení sumy starobného dôchodku.

*

Valorizácia invalidných dôchodkov

Invalidné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní invalidných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa invalidné dôchodky valorizujú dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

*

Minimálny dôchodok

Ak poberateľ invalidného dôchodku nepoberá žiaden ďalší dôchodok (napríklad vdovský) a suma jeho invalidného dôchodku nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, tak sa suma invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku navýši na sumu minimálneho dôchodku (bez rozdielu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).

*

POZOSTALOSTNÉ DÔCHODKY STRUČNE

Pre vdovecké dôchodky platia tie isté pravidlá ako pre vdovské dôchodky. Preto budeme v kapitole i celej knihe komentovať len vdovské dôchodky, pre vdovecké dôchodky platí všetko rovnako.

Podrobnejšie informácie k vdovským, vdoveckým a sirotským dôchodkom nájdete v kapitole 6.

*

Vdovské dôchodky

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po zomretom manželovi, ktorý:

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mal priznaný predčasný starobný dôchodok, resp.
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, resp.
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Vdovský dôchodok sa vypláca počas jedného roka od smrti manžela. Po uplynutí roka sa vdovský dôchodok vypláca len vdove, ktorá:

 • sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa,
 • je invalidná a má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • vychovala aspoň tri deti (bez ohľadu na jej vek),
 • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
 • dovŕšila vek 57 rokov a vychovala 1 dieťa,
 • dovŕšila dôchodkový vek.

*

Suma vdovského dôchodku je 60 % zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, respektíve invalidného dôchodku, ktorý poberal zomretý manžel, respektíve na ktorý by mal nárok ku dňu smrti (bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku).

V prípade, ak vdova okrem vdovského dôchodku poberá aj ďalší dôchodok (napríklad poberá svoj starobný alebo invalidný dôchodok), tak nižší z dôchodkov sa kráti na polovicu. Ak napríklad vdova poberá starobný dôchodok 400 € a zomrel jej manžel, ktorý poberal starobný dôchodok 600 €, suma vdovského dôchodku bude polovica zo 60 % sumy starobného dôchodku zomretého manžela, teda 180 €.

Výsledná suma vdovského dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Sirotské dôchodky

Nezaopatrené dieťa má nárok na sirotský dôchodok po zomretom rodičovi (resp. osvojiteľovi), ktorý:

 • ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mal priznaný predčasný starobný dôchodok, resp.
 • ku dňu smrti bol poberateľom invalidného dôchodku alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, resp.
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Sirote sa vypláca sirotský dôchodok dovtedy, kým je nezaopatreným dieťaťom.

*

Suma sirotského dôchodku je 40 % zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, respektíve invalidného dôchodku, ktorý poberal zomretý rodič (resp. osvojiteľ), respektíve na ktorý by mal nárok ku dňu smrti (bez zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku).

Výsledná suma sirotského dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Súbeh pozostalostných dôchodkov po zomretom občanovi

Ak po zomretom občanovi zostala manželka a viacero nezaopatrených detí, tak platí, že súčet pozostalostných dôchodkov (vdovského + sirotských) nemôže presiahnuť 100 % sumy dôchodku zomretého občana, z ktorej sa pozostalostné dôchodky určujú.

*

Valorizácia pozostalostných dôchodkov

Pozostalostné dôchodky sa každoročne k 1. januáru valorizujú (zvyšujú).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní pozostalostných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

V roku 2023 sa pozostalostné dôchodky valorizujú dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

*

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK STRUČNE

Podrobnejšie informácie k rodičovským dôchodkom nájdete v kapitole 8.

Nárok na rodičovský dôchodok počas príslušného kalendárneho roka má:

 • poberateľ starobného dôchodku,
 • poberateľ invalidného dôchodku, ktorý je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku,
 • poberateľ výsluhového dôchodku (bývalý policajt, vojak, colník, hasič, záchranár atď.), ktorý je vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku a
 • poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,

... ak:

 • je rodičom vlastného alebo osvojeného dieťaťa, resp.
 • vychoval dieťa, ktoré mu bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,

... pričom toto dieťa bolo v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni alebo bolo zúčastnené v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

*

Suma rodičovského dôchodku je za každé dieťa daná ako  1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, najviac zo základu daného ako z 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy.

V roku 2023 sa rodičovský dôchodok vypláca jednorazovo, v jednej sume naraz za celý rok. V roku 2023 je suma rodičovského dôchodku za jedno dieťa daná ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2021, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, najviac z priemerného mesačného VZ vo výške 1453,20 €. Rodičovský dôchodok za jedno dieťa je tak najviac 21,80 € za mesiac a 261,60 € za celý rok 2023. 

Od roku 2024 sa bude rodičovský dôchodok vyplácať každý mesiac, suma rodičovského dôchodku za jedno dieťa bude daná ako 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2022, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Rodičovský dôchodok bude v roku 2024 za jedno dieťa suma najviac 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022. Tá bola 1304 €, rodičovský dôchodok v roku 2024 bude preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1304 € = 1,5 % z 1564,80 € =  23,472 €, po zaokrúhlení 23,50 €.

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode