Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.3 OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Výška dôchodku okrem iného závisí od výšky zaplatených odvodov, respektíve od výšky celoživotných príjmov, z ktorých poistenec platil odvody.

V zákone o sociálnom poistení sa používa "technika" tzv. osobných mzdových bodov.

Čím vyšší mal poistenec v jednotlivých rokoch príjem, tým vyššie má za tieto roky osobné mzdové body, teda má vyšší dôchodok.

Za každý rok dôchodkového poistenia sa vypočíta osobný mzdový bod (OMB).

Podľa § 62 ods. 1 ZSP, osobný mzdový bod (OMB) za nejaký rok vypočítame tak, že vydelíme:

 • osobný vymeriavací základ poistenca, v prípade zamestnanca zjednodušene povedané jeho hrubú mzdu, ktorú dosiahol v danom roku (resp. vymeriavací základ SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby), a
 • všeobecný vymeriavací základ, teda priemernú ročnú hrubú mzdu zistenú Štatistickým úradom SR na Slovensku za daný rok.

Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) sa vypočíta ako priemer osobných mzdových bodov dosiahnutých za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, pozrite ďalej.

*

Osobný vymeriavací základ

Osobný vymeriavací základ je úhrn vymeriavacích základov občana za daný kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie (viď § 61 ZSP).

V prípade osoby, ktorá mala v danom roku súčasne viac dôchodkových poistení, sa započítavajú všetky vymeriavacie základy zo všetkých dôchodkových poistení v danom roku.

Poznámka: Ak zamestnávateľ neodviedol poistné za zamestnanca, podmienka zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie u zamestnanca sa považuje za splnenú. Zamestnanec tak pri výpočte dôchodku nedoplatí na prípady, kedy zamestnávateľ poistné neodviedol.

*

Osobný vymeriavací základ v období pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný kalendárny rok, ktoré podliehali dani zo mzdy bez odpočítania tejto dane.

Osobný vymeriavací základ v období od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 je úhrn vymeriavacích základov, z ktorých fyzická osoba zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení platila poistné na dôchodkové zabezpečenie za príslušný kalendárny rok.

Príklad

Pán Alex dosiahol v roku 2019 osobný vymeriavací základ (hrubú mzdu) 12500 €. Všeobecný vymeriavací základ, ktorý bol zistený za rok 2019, je 13104 €.

Pán Alex má za rok 2019 osobný mzdový bod:

12500 € / 13104 € = 0,953907... po zaokrúhlení 0,9540

Príklad

Pani Adriana mala v roku 2019 súbežne dve zamestnania. V prvom dosiahla za rok 2019 vymeriavací základ (za všetky mesiace roka 2019 v úhrne) vo výške 15700 €, v druhom zamestnaní dosiahla za rok 2019 vymeriavací základ 5200 €.

Osobný vymeriavací základ je 15700 € + 5200 € = 20900 €

Pani Adriana má za rok 2019 osobný mzdový bod:

20900 € / 13104 € = 1,5950

*

Výpočet osobného mzdového bodu za posledný rok rozhodujúceho obdobia

Pri výpočte dôchodku, samozrejme, ešte nemôže byť známy všeobecný vymeriavací základ za rok, v ktorom poistenec "odchádza do dôchodku". A nemusí byť ešte známy ani všeobecný vymeriavací základ za predošlý rok.

Podľa § 66 ods. 8 ZSP, osobný mzdový bod za posledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ za posledný rok dôchodkového poistenia a všeobecný vymeriavací základ zistený za dva kalendárne roky dozadu.

Obdobne aj osobný mzdový bod za predposledný rok dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ za predposledný rok dôchodkového poistenia a všeobecný vymeriavací základ zistený za dva kalendárne roky dozadu. Pozrite príklad.

Príklad

Pán Alojz má nárok na starobný dôchodok od 14.11.2023. Pri určení sumy starobného dôchodku sa zisťujú osobné mzdové body za roky 2022 a 2023 tak, že:

 • za rok 2022 sa použije všeobecný vymeriavací základ platný pre rok 2021, čo je suma 14532 €,
 • za rok 2023 sa takisto použije všeobecný vymeriavací základ platný pre rok 2021, čo je suma 14532 €.

Pán Alojz dosiahol v roku 2022 osobný vymeriavací základ (hrubú mzdu) 15000 €.

Pán Alojz má za rok 2022 osobný mzdový bod:

15000 € / 14532 € = 1,0323

Pán Alojz dosiahol v roku 2023 osobný vymeriavací základ (hrubú mzdu) 14500 €.

Pán Alojz má za rok 2023 osobný mzdový bod:

14500 € / 14532 € = 0,9978

*

Osobný mzdový bod je najviac v hodnote 3

Princíp solidarity sa pri výpočte dôchodku prejavuje aj tým, že v prípade nadštandardných príjmov je osobný mzdový bod za každý rok ohraničený hodnotou najviac 3 (§ 62 ods. 3 ZSP).

Príklad

Pani Agnesa dosiahla v roku 2021 osobný vymeriavací základ (hrubú mzdu) 45000 €. Všeobecný vymeriavací základ zistený za rok 2021 je 14532 €.

Pani Agnesa má za rok 2021 osobný mzdový bod:

45000 € / 14532 € = 3,0967 ... avšak osobný mzdový bod môže byť najviac 3.

*

Osobný mzdový bod poistenca štátu

Podľa § 138 ods. 7 ZSP, vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za poistencov štátu, je 60 % priemernej mzdy zistenej za dva roky dozadu v prípade:

 • zamestnanca alebo SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské,
 • osoby, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku, pričom nie je poistená ako zamestnanec ani ako SZČO.

V roku 2023 napríklad štát platí poistné na dôchodkové poistenie za zamestnankyňu na materskej a rodičovskej dovolenke z vymeriavacieho základu daného ako 60 % z 1211 € (priemerná mzda zistená za rok 2021), čo je suma 726,60 €.

Pre osobu, ktorá bude celý rok 2023 poistencom štátu na materskej a rodičovskej dovolenke, to znamená osobný vymeriavací základ za rok 2023 daný ako 12 x 726,60 € = 8719,20 €.

Osoba, ktorá bude celý rok 2023 poistencom štátu na materskej a rodičovskej dovolenke, tak bude mať za rok 2023 osobný mzdový bod:

8719,20 € / 12-násobok priemernej mzdy, zistenej za rok 2023 = 0,52 (odhad)

Výška osobného mzdového bodu žien na materskej alebo na rodičovskej dovolenke tak nezávisí od ich predchádzajúceho príjmu, ale je pre všetky ženy rovnaká, za jeden rok približne v rozmedzí 0,5-0,6, v závislosti od rýchlosti medziročného rastu priemernej mzdy na Slovensku.

*

Príklad

Pani Adela na začiatku roka 2019 pracovala ako zamestnankyňa, od 1.8.2019 nastúpila na materskú.

Ako zamestnankyňa dosiahla v čase od 1.1.2019 do 31.7.2019 vymeriavací základ 5800 €.

Od 1.8.2019 do konca roka 2019 za ňu platil dôchodkové poistenie štát, vymeriavací základ bol 5 x 572,40 € = 2862 €.

Osobný vymeriavací základ za rok 2019 je 5800 € + 2862 € = 8662 €

Osobný mzdový bod za rok 2019 je 8662 € / 13104 € = 0,6611

*

Podľa § 138 ods. 7 ZSP, vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie za poistencov štátu, je 50 % priemernej mzdy zistenej za dva roky dozadu v prípade:

 • osoby, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • osoby, ktorá vykonáva osobnú asistenciu,
 • ohrozeného alebo chráneného svedka,
 • vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • osoby poberajúcej kompenzačný príspevok pre bývalých baníkov.

Podľa § 138 ods. 8 ZSP, vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, je 1,25-násobok sumy vyplatenej úrazovej renty.

*

Osobný mzdový bod poberateľa invalidného dôchodku za obdobie od 1.1.2004 do 31.12.2007

V rokoch 2004 až 2007 za poberateľov invalidného dôchodku platila poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa.

V prípade poberateľa invalidného dôchodku priznaného, resp. prehodnoteného po 1.1.2004 v prvej polovici roka bol vymeriavací základ daný ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku, a priemernej mzdy zistenej za dva roky dozadu.

V druhej polovici roka bol vymeriavací základ daný ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku, a priemernej mzdy zistenej za predchádzajúci rok.

V prípade poberateľa kráteného invalidného dôchodku (pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % a najviac o 70 %) priznaného, resp. prehodnoteného po 1.1.2004 sa vymeriavací základ uvedený vyššie násobil príslušným percentom poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Príklad

Pán Zoltán mal priznaný plný invalidný dôchodok v roku 2006.

Priemerný osobný mzdový bod mal vo výške 0,9532.

V roku 2007 za neho platila poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa z vymeriavacieho základu: 

 • od 1.1.2007 do 30.06.2007 bol VZ = 0,9532 x 17274 Sk = 16466 Sk
 • od 1.7.2007 do 31.12.2007 bol VZ = 0,9532 x 18761 Sk = 17883 Sk

Osobný vymeriavací základ za rok 2007 bol 206094 Sk

Osobný mzdový bod za rok 2007 je 206094 / 241752 = 0,8526

Poznámky:

 • priemerná mzda za rok 2005 bola 17274 Sk
 • priemerná mzda za rok 2006 bola 18761 Sk
 • všeobecný vymeriavací základ pre rok 2007 bol 241752 Sk

Príklad

Pani Zuzana mala priznaný krátený invalidný dôchodok v roku 2006, percento schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mala 50 %.

Priemerný osobný mzdový bod mala vo výške presne 1,00.

V roku 2007 za ňu platila poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa z vymeriavacieho základu: 

 • od 1.1.2007 do 30.06.2007 bol VZ = 50 % z 1,00 x 17274 Sk = 8637 Sk
 • od 1.7.2007 do 31.12.2007 bol VZ = 50 % z 1,00 x 18761 Sk = 9381 Sk

Osobný vymeriavací základ za rok 2007 bol 108108 Sk

Osobný mzdový bod za rok 2007 je 108108 / 241752 = 0,4472

*

Podľa § 278 ods. 2 ZSP, v prípade poberateľa invalidného dôchodku priznaného pred 1.1.2004, u ktorého ešte nedošlo k prehodnoteniu invalidity, v prvej polovici roka bol vymeriavací základ daný ako priemerná mzda zistená za dva roky dozadu a v druhej polovici roka bol vymeriavací základ daný ako priemerná mzda zistená za predchádzajúci rok.

Podľa § 278 ods. 3 ZSP, v prípade poberateľa čiastočného invalidného dôchodku priznaného pred 1.1.2004, u ktorého ešte nedošlo k prehodnoteniu invalidity, v prvej polovici roka bol vymeriavací základ daný ako polovica priemernej mzdy zistenej za dva roky dozadu a v druhej polovici roka bol vymeriavací základ daný ako polovica priemernej mzdy zistenej za predchádzajúci rok.

Príklad

Pán Zdeno mal priznaný plný invalidný dôchodok v roku 1998.

V roku 2004 ešte u neho nedošlo k prehodnoteniu invalidity, preto za neho platila poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa z vymeriavacieho základu: 

 • od 1.1.2004 do 30.06.2004 bol VZ = 13511 Sk
 • od 1.7.2004 do 31.12.2004 bol VZ = 14365 Sk

Osobný vymeriavací základ za rok 2004 bol 167256 Sk

Osobný mzdový bod za rok 2004 je 167256 / 189900 = 0,8808

Poznámky:

 • priemerná mzda za rok 2002 bola 13511 Sk
 • priemerná mzda za rok 2003 bola 14365 Sk
 • všeobecný vymeriavací základ pre rok 2004 bol 189900 Sk

Príklad

Pani Zdena mala priznaný čiastočný invalidný dôchodok v roku 2003.

V roku 2004 ešte u nej nedošlo k prehodnoteniu invalidity, preto za ňu platila poistné na starobné poistenie Sociálna poisťovňa z vymeriavacieho základu 

 • od 1.1.2004 do 30.06.2004 bol VZ = 1/2 z 13511 Sk = 6756 Sk
 • od 1.7.2004 do 31.12.2004 bol VZ = 1/2 z 14365 Sk = 7183 Sk

Osobný vymeriavací základ za rok 2004 bol 83634 Sk

Osobný mzdový bod za rok 2004 je 83634 / 189900 = 0,4405

*

Osobný mzdový bod poberateľa invalidného dôchodku za obdobie od 1.1.2008

Podľa § 62 ods. 2 ZSP, za jeden celý kalendárny rok, v ktorom občan poberal invalidný dôchodok (bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a vrátane čiastočného invalidného dôchodku), až do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku patrí občanovi osobný mzdový bod vo výške 0,3.

Ak občan poberal invalidný dôchodok časť roka, osobný mzdový bod sa určí ako alikvotná časť hodnoty 0,3 za počet dní, počas ktorých poberal invalidný dôchodok.

Príklad

Pani Anna poberala invalidný dôchodok od 1.2.2015, dôchodkový vek dosiahla 16.10.2020.

Ako poberateľke invalidného dôchodku sa jej za roky 2015 až 2020 priznali osobné mzdové body:

 • za rok 2015 sa priznala alikvotná časť = 0,3 x (334/365) = 0,2746
 • za roky 2016 až 2019 sa priznalo po 0,3
 • za rok 2020 sa priznala alikvotná časť = 0,3 x (288/365) = 0,2368

*

Ak poberateľ invalidného dôchodku pracoval (podnikal) a bol dôchodkovo poistený, k tomu sa ešte pripočíta hodnota vypočítaná z dosiahnutého osobného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy).

Príklad

Pán Cyril poberal invalidný dôchodok počas celého roka 2019. Pán Cyril pracoval a bol počas roka 2019 dôchodkovo poistený ako zamestnanec, za rok 2019 dosiahol osobný vymeriavací základ (hrubú mzdu) 8000 €.

Osobný mzdový bod priznaný poberateľovi invalidného dôchodku = 0,3

Osobný mzdový bod vypočítaný ako zamestnancovi = 8000 € / 13104 € = 0,6106

Celkový osobný mzdový bod za rok 2019 = 0,3 + 0,6106 = 0,91

*

Osobný mzdový bod za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby pred rokom 2004

Podľa § 255 ods. 3 ZSP, za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doby zamestnania získané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ktoré trvali celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3. V prípade materskej dovolenky patrí osobný mzdový bod vo výške 0,6.

Ak sa kryjú tieto doby navzájom, tak patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3 (0,6 v prípade materskej dovolenky) len raz.

Ak tieto doby trvali len časť roka, osobný mzdový bod sa určí ako alikvotná časť hodnoty 0,3 (0,6 v prípade materskej dovolenky) za počet dní týchto dôb.

*

Náhradná doba je napríklad doba (pred rokom 2004!), počas ktorej mal občan nárok na nemocenské alebo na peňažnú pomoc v materstve, resp. na podporu pri ošetrovaní člena rodiny.

Náhradná doba je aj doba pred 1.1.2004, kedy bol občan v evidencii na úrade práce (až do 31.12.2000, a to bez ohľadu na to, či mal nárok na podporu, od 1.1.2001 do 31.12.2003 je náhradnou dobou len doba, kedy mal vyplácanú podporu v nezamestnanosti).

Príklad

Pán Bohuš bol v roku 2003 v čase od 1.1.2003 do 30.6.2003 evidovaný nezamestnaný na úrade práce. Za mesiace január až apríl 2003, mal vyplácanú podporu v nezamestnanosti. V mesiacoch máj a jún 2003 bol ešte v evidencii, avšak už bez nároku na podporu. Od 1.7.2003 sa zamestnal a do konca roka dosiahol osobný vymeriavací základ 90000 Sk.

Všeobecný vymeriavací základ zistený za rok 2003 je 172380 Sk.

Osobný mzdový bod priznaný za náhradnú dobu od 1.1.2003 do 30.4.2003 = 0,3 x (120/365) = 0,0987

Osobný mzdový bod vypočítaný ako zamestnancovi = 90000 Sk / 172380 Sk = 0,5222

Celkový osobný mzdový bod za rok 2003 = 0,0987 + 0,5222 = 0,6209

*

Do roku 2004 tak platilo, že aj za dobu práceneschopnosti alebo poberania dávky v nezamestnanosti sa "čo-to" započítalo do výšky priznávaného dôchodku. Od roku 2004 doba práceneschopnosti znamená výpadok hrubej mzdy, teda nižší vymeriavací základ, tým pádom nižší osobný mzdový bod.

Inými slovami, od roku 2004 na PN-ky či OČR-ky doplatíte nižším dôchodkom.

Príklad

Pani Božena a pani Bohumila sú kolegyne, pracujú za rovnakú hrubú mzdu, v roku 2019 zarábali každá 1200 € hrubého mesačne.

Hrubý príjem pani Boženy za rok 2019 tak dosiahol sumu 12 x 1200 € = 14400 €.

Jej osobný mzdový bod za rok 2019 je:

14400 € / 13104 € = 1,0990

Pani Bohumila bola v roku 2019 jeden mesiac práceneschopná - jeden mesiac nemala hrubú mzdu, počas práceneschopnosti dostala náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti od zamestnávateľa a následne až do konca práceneschopnosti nemocenské zo Sociálnej poisťovne.

Hrubý príjem pani Bohumily za rok 2019 tak dosiahol sumu 11 x 1200 € = 13200 €.

Jej osobný mzdový bod za rok 2019 je:

13200 € / 13104 € = 1,0074 ... čo je o 0,0916 menej ako u pani Boženy.

Vo výsledku sa to prejaví dôchodkom pani Bohumily nižším približne o 1,20 €.

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 4 hodiny

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode