Kniha DÔCHODKY 2023: Kapitola 2.4 PRIEMERNÝ OSOBNÝ MZDOVÝ BOD

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) je priemer osobných mzdových bodov (OMB) dosiahnutých v jednotlivých rokoch rozhodujúceho obdobia. Túto definíciu nájdete v § 63 zákona o sociálnom poistení. Čo znamená rozhodujúce obdobie, to zistíte ďalej.

POMB = súčet osobných mzdových bodov zistených za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia, tento súčet sa vydelí počtom rokov dôchodkového poistenia v rámci rozhodujúceho obdobia.

Pozor, nedelí sa počtom rokov rozhodujúceho obdobia, ale počtom rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa dosiahli v rámci rozhodujúceho obdobia, čo je obvykle menší počet rokov. Je to tak preto, lebo v rozhodujúcom období môžu byť časové úseky, v ktorých občan nebol dôchodkovo poistený, mal povinné dôchodkové poistenie prerušené alebo mal také mesiace, kedy síce bol dôchodkovo poistený, ale nemal vymeriavací základ (a nejde o vylúčené obdobia podľa § 140 ZSP).

Počet rokov dôchodkového poistenia v rámci rozhodujúceho obdobia sa určí tak, že sa spočítajú dni dôchodkového poistenia v jednotlivých rokoch rozhodujúceho obdobia a ich súčet sa vydelí číslom 365 (dní v roku). Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Výsledný POMB sa takisto zaokrúhli na štyri desatinné miesta nahor.

*

Na hodnotu priemerného osobného mzdového bodu nad 3 sa neprihliada

Znova ide o uplatnenie princípu solidarity, POMB nemôže byť vyšší ako 3 (§ 63 ods. 3 ZSP).

Keďže osobné mzdové body už sú ohraničené hodnotou najviac 3, v praxi toto ohraničenie význam nemá.

*

Solidárna úprava priemerného osobného mzdového bodu

Princíp solidarity sa reálne prejavuje pri stanovení priemerného osobného mzdového bodu, a to jeho finálnou úpravou. Spôsob tejto úpravy sa postupne menil, súčasná podoba úpravy POMB platí pri výpočte dôchodkov počnúc rokom 2016.

Výsledný POMB sa po úprave zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

*

1. Priemerný osobný mzdový bod od 1,0 do 1,25

  • ... takýto POMB sa neupravuje.

2. Priemerný osobný mzdový bod nad 1,25

  • rozdelí sa na časť do 1,25 a časť nad 1,25,
  • časť do 1,25 sa započítava v celej výške,
  • z časti nad 1,25 sa započítava (platí to od roku 2016) len 68 %.

Príklad

Pán Cyril dosiahol POMB vypočítaný v rozhodujúcom období v hodnote 1,5. Zjednodušene sa dá povedať, že v období pred priznaním dôchodku platil odvody z príjmov vo výške okolo 1,5-násobku priemernej mzdy.

POMB si rozdelíme: 1,5 = 1,25 + 0,25.

Hodnotu 1,25 započítame v plnej výške (bez krátenia).

Z hodnoty 0,25 započítame 68 % = 0,17

Výsledný POMB = 1,25 + 0,17 = 1,42

*

3. Priemerný osobný mzdový bod pod 1,0

  • určí sa rozdiel 1,0 - POMB,
  • z tohto rozdielu sa vypočíta 20 %,
  • k pôvodnému POMB sa pripočíta 20 % z rozdielu (1,0 - pôvodný POMB).

Inými slovami, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta 20 % z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a pôvodne určeným priemerným osobným mzdovým bodom.

Príklad

Pani Diana dosiahla POMB vypočítaný v rozhodujúcom období v hodnote 0,8. Zjednodušene sa dá povedať, že v období pred priznaním dôchodku platila odvody z príjmov vo výške okolo 80 % priemernej mzdy.

Vypočítame 20 % z rozdielu medzi 1,0 a POMB: 20 % z (1,0 - 0,8) = 20 % z 0,2 = 0,04

Výsledný POMB = 0,8 + 0,04 = 0,84

*

 Uzamknutý obsah.

Zaregistrujte sa a získajte prístup k pokračovaniu článku

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 19 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.

Pozri 'DÔCHODKY 2023' v obchode