Najnovšie články

Predčasné starobné dôchodky od 15.5.2024

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,Top

*

Predčasný dôchodok má podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) od 1.1.2023 dve podoby:

 • "klasický" predčasný dôchodok, o ktorý môže poistenec žiadať vtedy, ak mu chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo
 • predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, ktorý sa zaviedol od 1.1.2023.

*

Dňa 18.4.2024 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Jednou z dôležitých zmien je sprísnenie podmienok pre predčasné starobné dôchodky po 40 odpracovaných rokoch, respektíve "po novom", za "získané potrebné odpracované obdobie".

Účinnosť tejto časti novely je od 15. mája 2024. 

Zákon zatiaľ nebol podpísaný pani prezidentkou (písané 19.4.2024).

*

ZMENY PRI PREDČASNÝCH STAROBNÝCH DÔCHODKOCH PO 40 ODPRACOVANÝCH ROKOCH OD 15. MÁJA 2024

Po prvé, potrebný počet odpracovaných rokov sa bude pre mladšie vekové ročníky postupne predlžovať z doterajších 40 rokov tak, ako sa týmto vekovým ročníkom bude zvyšovať dôchodkový vek:

Ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace.
 
Ročník 1962 ... 40 rokov a 4 mesiace.
 
Ročník 1963 ... 40 rokov a 6 mesiacov.
 
Ročník 1964 ... 40 rokov a 8 mesiacov.
 
Ročník 1965 ... 40 rokov a 10 mesiacov.
 
Ročník 1966 ... 41 rokov.
 
Pre mladšie ročníky platí pravidlo, podľa ktorého musia mať odpracovaných toľko rokov a mesiacov, aký bude ich všeobecný dôchodkový vek podľa § 65 ods. 3 ZSP, mínus 23 rokov.
 
Napríklad, ak všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 bude 64 rokov a 2 mesiace, vekový ročník 1967 bude musieť mať odpracovaných 64 rokov a 2 mesiace, mínus 23 rokov = 41 rokov a 2 mesiace.
 
*
 
Po druhé, pri predčasných starobných dôchodkoch za získané potrebné odpracované obdobie sa už nebude suma dôchodku krátiť len o 0,3 % za každých 30 dní, chýbajúcich do dosiahnutia dôchodkového veku.
 
Rovnako, ako pri "klasických" predčasných starobných dôchodkoch, aj pri predčasných starobných dôchodkoch za získané potrebné odpracované obdobie sa bude suma dôchodku krátiť o 0,5 % za každých 30 dní, chýbajúcich do dosiahnutia dôchodkového veku.
 
*

NÁROK NA PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK

Podľa § 67 zákona o sociálnom poistení, občan má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie:

1. bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov

a súčasne

2a. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku ("klasický" predčasný dôchodok) alebo

2b. získal potrebné odpracované obdobie (predčasný dôchodok "po 40 a viac odpracovaných rokoch")

a súčasne

3a. suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak nejde o sporiteľa v II. pilieri) alebo

3b. súčet súm predčasného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,6-násobok sumy životného minima (ak ide o sporiteľa v II. pilieri).

*

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku

Vek potrebný pre priznanie "klasického" predčasného starobného dôchodku zistíte tak, že dôchodkový vek stanovený podľa § 65 ods. 2 a 3 ZSP (v závislosti od roku narodenia) znížite o dva roky. Pritom sa zohľadňuje zníženie dôchodkového veku pre poistenca (ženy) podľa počtu vychovaných detí.

Pri priznávaní "klasického" predčasného starobného dôchodku sa zohľadňuje dôchodkový vek určený pre I. a II. pracovné kategórie (funkcie) pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky dané podľa § 21 ods. 1 a podľa § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

Viď: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=993

*

Podmienka získať potrebné odpracované obdobie (40 a viac odpracovaných rokov)

S účinnosťou od 15.5.2024 platí, že predčasný starobný dôchodok za získané potrebné odpracované obdobie sa poistencovi prizná, ak získal potrebné odpracované obdobie.

Potrebné odpracované obdobie sa určí podľa roku narodenia poistenca.

Potrebné odpracované obdobie sa určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku pre príslušný ročník (§ 65 ods. 3 ZSP) a čísla 23.

Pozor, pritom sa nebude zohľadňovať, či ide o muža alebo o ženu a nebude sa zohľadňovať počet vychovaných detí.

Všeobecný dôchodkový vek pre jednotlivé ročníky nájdete tu (podstatný je údaj v stĺpci "Muž"): http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=992

*

To konkrétne znamená, že:

Ročník 1961 bude musieť mať odpracovaných 40 rokov a 2 mesiace.
 
Ročník 1962 ... 40 rokov a 4 mesiace.
 
Ročník 1963 ... 40 rokov a 6 mesiacov.
 
Ročník 1964 ... 40 rokov a 8 mesiacov.
 
Ročník 1965 ... 40 rokov a 10 mesiacov.
 
Ročník 1966 ... 41 rokov.
 
*

Ak všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ešte nie je známy (k 19.4.2024 ešte nie je známy všeobecný dôchodkový vek pre ročníky 1967 a mladších, napríklad pre ročník 1967 by mal byť všeobecný dôchodkový vek známy až v roku 2025), tak za všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník sa na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia poistenca a príslušného ročníka, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Podľa tohto pravidla momentálne platí, že:

 • všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967 je 64 rokov a 2 mesiace - potrebné odpracované obdobie tak pre ročník 1967 je predbežne 41 rokov a 2 mesiace,
 • všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1968 je 64 rokov a 4 mesiace - potrebné odpracované obdobie tak pre ročník 1968 je predbežne 41 rokov a 4 mesiace,
 • atď.

*

Na účely priznania predčasného starobného dôchodku poistencovi, ktorý získal potrebné odpracované obdobie, sa podľa § 67 ods. 9 ZSP započíta získané obdobie dôchodkového poistenia (pozrite http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=996), avšak nezapočíta sa doba:

 • podľa § 142 ods. 3 písm. b) a c) ZSP, za ktorú bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie = obdobie po 1. januári 2004, kedy bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo obdobie, kedy sa poistenec sústavne pripravoval na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku,
 • doba nezamestnanosti, doba odborného školenia alebo politického školenia ako náhradná doba získaná pred 1. januárom 2004,
 • doba štúdia ako doba zamestnania získaná pred 1. januárom 2004.

*

Pozrite aj článok: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=826

*

Suma 1,6-násobku životného minima

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima 268,88 €).

*

Podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká pri splnení uvedených podmienok, avšak najskôr odo dňa podania žiadosti o priznanie predčasného starobného dôchodku.

O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne (§ 67 ods. 3 ZSP).

Žiadosť o predčasný starobný dôchodok môže žiadateľ podať v kalendárnom roku najviac dvakrát (stáva sa, že na základe prvej podanej žiadosti v kalendárnom roku Sociálna poisťovňa predčasný starobný dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienok neprizná - žiadateľ má v tom istom roku "nárok ešte na jeden pokus" o priznanie predčasného starobného dôchodku).

*

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nemá dôchodkovo poistený občan

Podľa § 67 ods. 4 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok:

 • je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo
 • je povinne dôchodkovo poistený ako SZČO, alebo
 • je obdobne povinne dôchodkovo poistený v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam medzinárodných zmlúv nájdete napríklad na webovej stránke Sociálnej poisťovne).

*

Od 1. júla 2023 sa ZSP upravil a podľa § 67 ods. 5 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku má aj povinne dôchodkovo poistená SZČO, ak sa za SZČO považuje z dôvodu, že je držiteľom oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov = § 3 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona. Konkrétne ide o činnosť pri výkone povolaní:

 1. psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,
 2. veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 3. advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 4. znalcov a tlmočníkov,
 5. overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 6. burzových dohodcov, samostatných finančných agentov, finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,
 7. sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,
 8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 9. autorizovaných geodetov a kartografov,
 10. reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 11. audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 12. sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

*

Predčasný starobný dôchodok a uplatnenie OOP

Nárok na predčasný starobný dôchodok podľa § 67 ods. 4 ZSP však má (resp. nestráca) aj zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatní odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) podľa § 227a ZSP.

Podľa § 67 ods. 7 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody, pri ktorej si uplatňuje OOP, zaniká odo dňa jeho splátky splatnej v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom úhrn príjmu z tejto dohody v príslušnom kalendárnom roku presiahol sumu 2400 € (na určenie príjmu sa primerane použije § 139b ZSP).

Pozor, nezáleží pritom na tom, odkedy má priznaný predčasný starobný dôchodok, teda rovnako sa postupuje napríklad aj vtedy, ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný povedzme od mája 2024.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa jeho splátky splatnej v januári nasledujúceho kalendárneho roka.

Príklad

Pán Peter poberá predčasný starobný dôchodok od novembra 2023. V období od 1.1.2024 do 31.12.2024 má u zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti, pri ktorej si uplatnil OOP. Za mesiac 8/2024 jeho odmena (bez odpočítania OOP) dosiahne v súčte od začiatku roka sumu 2450 €. V mesiacoch 9-12/2024 Sociálna poisťovňa nebude pánovi Petrovi vyplácať predčasný dôchodok, výplata predčasného dôchodku sa obnoví od 1/2025 - respektíve odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, kedy bude mať pán Peter nárok už na starobný dôchodok.

*

Zánik nároku na predčasný starobný dôchodok

Podľa § 67 ods. 6 ZSP, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej:

 • po dni vzniku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO, alebo
 • po dni vzniku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení,...

... (pozor na výnimku pri dohodách s uplatnenou OOP, viď vyššie a od 1.7.2023 aj na výnimku pre SZČO, ktoré vykonávajú činnosť pri výkone povolaní podľa § 3 ods. 1 písm. d) živnostenského zákona, viď vyššie).

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho:

 • po dni zániku dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia SZČO, alebo
 • po dni zániku povinného dôchodkového poistenia v členských štátoch EÚ (+ Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko) alebo v štátoch, s ktorými má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Inými slovami, občanovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, sa predčasný starobný dôchodok nevyplatí odo dňa jeho splátky nasledujúcej po vzniku povinného dôchodkového poistenia a po zániku povinného dôchodkového poistenia sa výplata predčasného starobného dôchodku obnoví od dňa ďalšej splátky.

Príklad

Pani Filoména má priznaný a vyplácaný predčasný starobný dôchodok od 1.2.2024. Sociálna poisťovňa jej vypláca dôchodok každého 20. dňa v mesiaci - napríklad 20.5.2024 mala vyplatený predčasný starobný dôchodok za obdobie od 20.5.2024 do 19.6.2024.

Poznámka: dôchodky sa vyplácajú vopred, viď § 116 ods. 2 ZSP.

Pani Filoména si našla zamestnanie v pracovnom pomere od 1.7.2024. Toto zamestnanie jej skončilo 30.9.2024.

To znamená, že Sociálna poisťovňa pani Filoméne nevyplatila predčasný starobný dôchodok splatný:

 • 20.7.2024 za obdobie od 20.7.2024 do 19.8.2024
 • 20.8.2024 za obdobie od 20.8.2024 do 19.9.2024
 • 20.9.2024 za obdobie od 20.9.2024 do 19.10.2024

Sociálna poisťovňa pani Filoméne obnovila výplatu predčasného starobného dôchodku od 20.10.2024.

*

Môže sa stať, že medzi vznikom a zánikom dôchodkového poistenia prejde len niekoľko dní a podľa horeuvedených pravidiel (§ 67 ods. 5) tak bude predčasný starobný dôchodok stále vyplácaný.

Predstavte si v príklade pani Filomény, že by pracovný pomer trval len od 1.7.2024 do 19.7.2024 - Sociálna poisťovňa by pani Filoméne žiadnu platbu predčasného starobného dôchodku nezastavila.

V takom prípade sa podľa § 67 ods. 8 ZSP zúčtuje suma vyplateného predčasného starobného dôchodku za obdobie od vzniku povinného dôchodkového poistenia do zániku povinného dôchodkového poistenia so sumou dôchodku, na ktorého výplatu vznikne nárok po zániku tohto povinného dôchodkového poistenia. Inými slovami, najbližšia platba predčasného starobného dôchodku sa poníži o sumu pripadajúcu na dobu trvania dôchodkového poistenia.

Príklad

Zmeňme prechádzajúci príklad - pani Filoména - tak, že jej pracovný pomer trval len od 1.7.2024 do 19.7.2024.

V takom prípade Sociálna poisťovňa v technicky najskoršom možnom termíne vyplatí predčasný starobný dôchodok tak, že pri výplate odpočíta alikvotnú sumu predčasného starobného dôchodku, ktorá pripadá na dni od 1.7.2024 do 19.7.2024.

*

URČENIE SUMY PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU

Podľa § 68 ods. 1 ZSP je suma predčasného starobného dôchodku (PSD) určená v dvoch krokoch:

1. V prvom kroku sa určí suma predčasného starobného dôchodku ako:

PSD = POMB x ODP x ADH

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod - zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia - získané ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota - platná v čase vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, teda platná v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie predčasného starobného dôchodku. Počas roku 2023 je ADH suma 16,4764 €.

2. V druhom kroku sa vypočítaná suma zníži o:

 • 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku - od 15.5.2024 rovnako pri "klasickom" predčasnom starobnom dôchodku i pri predčasnom starobnom dôchodku za získané potrebné odpracované obdobie.

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Krátenie predčasného starobného dôchodku sporiteľa

Podľa § 68 ods. 6 ZSP sa suma predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý si sporil alebo sporí na dôchodok v tzv. II. pilieri, za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení kráti.

Postupuje sa pritom rovnako ako pri krátení starobného dôchodku podľa § 66 ods. 6 ZSP - pozrite tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1000

*

Valorizácia priznaných predčasných starobných dôchodkov

V súlade s § 82 zákona o sociálnom poistení sa každoročne zvyšujú (valorizujú) predčasné starobné dôchodky:

 • vyplácané k 1. januáru príslušného roka (zvýšenie patrí od 1. januára) alebo
 • priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka (zvýšenie patrí odo dňa priznania predčasného starobného dôchodku).

Zvýšenie je určené o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je vykázané Štatistickým úradom SR (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých 9 mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Informácie o zvyšovaní predčasných starobných dôchodkov v jednotlivých rokoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

*

Poznámka: V roku 2023 sa predčasné starobné dôchodky valorizovali dvakrát. Najskôr k 1.1.2023 o 11,8 % (riadna valorizácia platná k 1.1.2023) a ďalej k 1.7.2023 o 10,6 % (mimoriadna valorizácia platná k 1.7.2023).

V roku 2024 sa predčasné starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2024, k 1. januáru 2024 zvýšili o 3,6 %.

Predčasné starobné dôchodky priznané počas roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %.

*

Príklad

Pán Pavol dosiahne dôchodkový vek 12.9.2026.

Pán Pavol sa rozhodol, že čo najskôr, ako to bude možné, požiada o predčasný starobný dôchodok (PSD). A tak aj urobil,  v Sociálnej poisťovni podal žiadosť k 12.9.2024.

K tomuto dňu (12.9.2024) má priemerný osobný mzdový bod (zistený v rozhodujúcom období rokov 1984 až 2023) vo výške 1,0791 a dosiahol 41,25 rokov dôchodkového poistenia.

Nárok na PSD za získané potrebné odpracované obdobie však nemal, pretože v tom má započítaných 7 rokov štúdia na strednej škole (po skončení povinnej školskej dochádzky) a na vysokej škole, pričom tieto roky sa pre posúdenie nároku na PSD za získané potrebné odpracované obdobie nezapočítavajú.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2024 je 17,7688 €.

V prvom kroku sa určí suma podľa vzorca:

PSD = POMB x ODP x ADH = 1,0791 x 41,25 x 17,7688 € = 790,94 €

V druhom kroku sa táto suma zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Ide o 730 dní, 730/30 = 24,33 a to znamená, že znižovať sa bude o 25 x 0,5 % = 12,5 %.

12,5 % zo 790,94 € = 98,87 €

790,94 € - 98,87 € = 692,10 € (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Táto suma sa ešte navýši o valorizáciu pre novopriznané dôchodky v roku 2024, teda o 14,5 % na 792,50 €, čo bude výsledný predčasný starobný dôchodok pána Pavla.

*

NAVÝŠENIE SUMY PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU OBČANA, KTORÝ BOL ZNOVA DÔCHODKOVO POISTENÝ

V praxi sa často stáva, že poberateľ predčasného starobného dôchodku začne znova pracovať a je znova dôchodkovo poistený. Tým pádom mu zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Presne tak, ako sme uviedli už skôr - podľa § 67 ods. 6 ZSP - nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká odo dňa jeho splátky splatnej po dni vzniku dôchodkového poistenia. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku opätovne vzniká odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia.

V takomto prípade však podľa § 68 ods. 3 ZSP Sociálna poisťovňa k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku nároku na jeho výplatu pripočíta hodnotu určenú ako

(suma OMB) x ADH, kde:

 • suma OMB je súčet osobných mzdových bodov patriacich za obdobie dôchodkového poistenia, pričom osobný mzdový bod za každý rok môže byť najviac 3. Osobný mzdový bod za posledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Osobný mzdový bod za predposledný rok dôchodkového poistenia sa vypočíta tak, že sa vydelí osobný vymeriavací základ dosiahnutý v tomto roku a všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod,
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí ku dňu nasledujúcemu po zániku tohto dôchodkového poistenia.

Príklad

Pán Filip mal priznaný predčasný starobný dôchodok k 1.2.2024 vo výške 485 €.

Sociálna poisťovňa mu vypláca dôchodok každého 20. dňa v mesiaci.

Pán Filip sa od 1.5.2024 zamestnal na pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.9.2024.

V zamestnaní dosiahol osobný vymeriavací základ 5800 €.

OMB patriaci za obdobie od 1.5.2024 do 30.9.2024 je 5800 € / 15648 €  = 0,3707

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2024 je 17,7688 €.

Pretože pán Filip bol znova dôchodkovo poistený ako zamestnanec, Sociálna poisťovňa mu nevyplatila predčasný starobný dôchodok 20.5., 20.6., 20.7., 20.8. a 20.9. Výplatu predčasného starobného dôchodku mu obnovila od 20.10.2024.

Sumu predčasného starobného dôchodku mu navýšila výpočtom:

Suma OMB x ADH = 0,3707 x 17,7688 € = 6,60 €

K sume predčasného starobného dôchodku, ktorý poberal pred tým, ako sa zamestnal, sa pripočíta:

485 € + 6,60 € = 491,60 € (zaokrúhľuje sa na 10 eurocentov nahor).

Suma predčasného dôchodku, ktorý začal znova poberať od 20.10.2024, je 491,60 €.

*

PREDČASNÝ STAROBNÝ DÔCHODOK PO DOVŔŠENÍ DÔCHODKOVÉHO VEKU

Po dosiahnutí dôchodkového veku občana, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, sa postupuje podľa § 69 a 69a ZSP.

Podľa § 69 ZSP platí, že poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na starobný dôchodok. Nezľaknite sa, ide len o technickú záležitosť - podľa § 69a ods. 1 ZSP - po dovŕšení dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok považuje "automaticky" za starobný dôchodok.

Takže pred dosiahnutím dôchodkového veku občan poberá predčasný starobný dôchodok, avšak odo dňa, kedy dosiahne dôchodkový vek, sa jeho dôchodok "preklopí" na starobný dôchodok.

*

Navýšenie starobného dôchodku, ak predčasný starobný dôchodok nebol vyplácaný po celú dobu

Podľa § 69a ods. 2 ZSP, ak občanovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nebol predčasný starobný dôchodok vyplácaný v celom období od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, suma starobného dôchodku, na ktorý sa preklápa predčasný starobný dôchodok, sa

zvýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní,

(respektíve o 0,3 % za každých začatých 30 dní, ak ide o predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, priznaný podľa pravidiel platných pred 15.5.2024),

počas ktorých občan nemal predčasný starobný dôchodok vyplácaný.

Výsledná suma starobného dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

Ide o prípady, kedy poberateľovi predčasného starobného dôchodku nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikol z dôvodu vzniku dôchodkového poistenia (zamestnania, resp. vzniku povinného dôchodkového poistenia SZČO, viď predošlý text).

Pozor však na dve veci:

 • o toto navýšenie sumy starobného dôchodku musí občan požiadať (!!) v Sociálnej poisťovni (tá to neurobí automaticky!), žiadosť o navýšenie je možné podať najskôr dňom dovŕšenia dôchodkového veku
 • § 82 ods. 4 ZSP sa v tomto prípade neuplatní, to znamená, že ak sa predčasný starobný dôchodok občanovi nevyplácal, no pri "preklopení" na starobný dôchodok dôjde k navýšeniu, neuplatní sa "bežná" valorizácia predčasného starobného dôchodku, ku ktorej by inak došlo podľa § 82 zákona o sociálnom poistení

Príklad

Pán Filip (pozrite jeden z predchádzajúcich príkladov) mal priznaný (klasický) predčasný starobný dôchodok k 1.2.2024 vo výške 485 €. Sociálna poisťovňa mu vypláca dôchodok každého 20. dňa v mesiaci.

Pán Filip sa od 1.5.2024 zamestnal na pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30.9.2024.

Pretože pán Filip bol v období od 1.5.2024 do 30.9.2024 znova dôchodkovo poistený ako zamestnanec, Sociálna poisťovňa mu nevyplatila predčasný starobný dôchodok v termínoch splátok 20.5.2024 a ďalej 20.6., 20.7., 20.8. až 20.9.2024.

Sociálna poisťovňa pánovi Filipovi výplatu predčasného starobného dôchodku obnovila od 20.10.2024, a to vo výške 491,60 €.

Znamená to, že pán Filip nemal vyplácaný predčasný starobný dôchodok za obdobie od 20.5.2024 do 19.10.2024 vrátane, čo je 153 dní.

Pripomeňme si, že pán Filip dosiahol v zamestnaní osobný vymeriavací základ 5800 €.

OMB patriaci za obdobie od 1.5.2024 do 30.9.2024 je 5800 € / 15648 €  = 0,3707

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) platná v roku 2024 je 17,7688 €.

Suma predčasného starobného dôchodku sa mu za dobu poistenia navýšila výpočtom:

Suma OMB x ADH = 0,3707 x 17,7688 € = 6,60 €

To znamená, že Sociálna poisťovňa mu navýšila sumu predčasného starobného dôchodku o uvedenú sumu od prvej splátky po skončení zamestnania. 

485 € + 6,60 € = 491,60 €

Pán Filip dosiahol dôchodkový vek 16.12.2024. K tomuto dňu sa mu predčasný starobný dôchodok "preklápa" na starobný dôchodok.

Pán Filip využil svoje právo podľa § 69a ods. 2 ZSP a ku dňu 16.12.2024 požiadal o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie, kedy mal priznaný predčasný starobný dôchodok, ale ten z dôvodu zamestnania nepoberal.

Podľa § 69a ods. 2 ZSP sa suma starobného dôchodku, na ktorý sa preklápa predčasný starobný dôchodok, navýši o 0,5 % za každých začatých 30 dní, počas ktorých nemal pán Filip vyplácaný predčasný starobný dôchodok. Pán Filip nemal vyplácaný predčasný starobný dôchodok po dobu 153 dní.

153 / 30 = 5,1

To znamená, že dôchodok sa navýši o 6 x 0,5 %, teda o 3 %.

3 % z 491,60 € = 14,80 

Starobný dôchodok pána Filipa, na ktorý sa k 16.12.2024 "preklápa" predčasný starobný dôchodok, bude vo výške:

491,60 € + 14,80 € = 506,40 € (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

*

Požiadať o dôchodok v roku 2024 alebo v roku 2025?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,Top,zmeny 2024,zmeny 2025

*

Ak nemáte čas na čítanie celého článku, tu je pointa.

Pri predpoklade, že:

 • priemerná mesačná mzda zistená Štatistickým úradom SR v hospodárstve SR za tretí štvrťrok roka 2024 bude nižšia ako 1617 eur,
 • a teda medziročný rast priemernej mesačnej mzdy zistený Štatistickým úradom SR v hospodárstve SR za tretí štvrťrok roka 2024 bude nižší ako 15,26 % (čo určite bude),

... bude výhodnejšie požiadať o dôchodok ešte počas roka 2024 a nečakať až na rok 2025.

*

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Suma starobného dôchodku = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

Výsledná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor (rovnako to platí pri výpočte zvýšenia dôchodku o valorizáciu).

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2024 je 17,7688 €. Viď článok https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1034

Dôchodková hodnota platná pre rok 2025 bude známa dňa 3.12.2024, kedy Štatistický úrad SR zverejní údaj o priemernej mesačnej mzde zistenej za tretí štvrťrok 2024.

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2025, bude daná ako dôchodková hodnota platná pre rok 2024 navýšená o index, ktorý sa určí ako 95 % z podielu priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2024 a priemernej mesačnej mzdy zistenej za tretí štvrťrok roka 2023.

Priemerná mesačná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2023 bola 1403 €.

Ak bude priemerná mesačná mzda zistená za tretí štvrťrok roka 2024 napríklad 1530 € (čo by znamenalo medziročný nárast o približne 9 %), tak dôchodková hodnota platná pre rok 2025 bude:

17,7688 € x (1 + (1530 € / 1403 € - 1) x 0,95  = 19,2969 € ... zaokrúhľuje sa na 4 des. miesta nahor (viď § 65 ods. 4 zákona o sociálnom poistení)

*

Valorizácia

Sumy starobných dôchodkov priznaných pred rokom 2024 sa k 1.1.2024 zvýšili o 3,6 %.

Sumy starobných dôchodkov priznaných počas roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %

Napríklad starobný dôchodok priznaný a vypočítaný podľa základného vzorca (viď vyššie) v júli 2024 sa zvýši o 14,5 %.

Valorizácia dôchodkov k 1.1.2025 bude zrejme daná podľa § 82 ods. 1 ZSP - ako percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázané Štatistickým úradom SR za prvých deväť mesiacov roka 2024, odhadom to môže byť okolo 3 %.

*

Trinásty dôchodok v roku 2024

Národná rada SR počas svojej 12. schôdze, ktorá začína dňa 16.4.2024, v druhom a treťom čítaní prerokuje a zrejme aj schváli vládny návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. S účinnosťou od 1.7.2024 sa podľa tohto návrhu zvýšia 13. dôchodky tak, že budú vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok.

Ak bude tento návrh prijatý, suma 13. dôchodku, ktorá sa vyplatí v decembri 2024 poberateľom starobných dôchodkov, bude vo výške 606,30 € (každý poberateľ starobného dôchodku dostane rovnakú sumu, teda 606,30 €) a suma 13. dôchodku, ktorá sa vyplatí v decembri 2024 poberateľom predčasných starobných dôchodkov, bude vo výške 635,50 €.

*

Predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima 268,88 €).

Od 1.7.2024 do 30.6.2025 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej ... € (1,6-násobok sumy životného minima, ktorá je platná od 1.7.2024 ... doplníme).

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka platná v roku 2025

Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2025 nemá daňovník, ktorý k 1. januáru 2025 poberá (alebo má spätne priznaný) starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo obdobné dôchodky zo zahraničia.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň bude ... € (doplníme, keď bude známa suma životného minima platná od 1.7.2024)

*

Na záver úvodnej časti si pripomeňme, že o starobný dôchodok je možné požiadať i spätne, a to 3 roky dozadu. Pri rozhodovaní sa o tom, či máte požiadať o starobný dôchodok okamžite pri dosiahnutí dôchodkového veku ešte v roku 2024, sa tak nemusíte ponáhľať. Treba si to dobre zvážiť a pokojne môžete o dôchodok požiadať až v decembri 2024, kedy už budú známe všetky čísla, a to spätne.

*

V pokračovaní článku: príklady výpočtu sumy starobného dôchodku v roku 2024 a v roku 2025.

*

Daňový bonus na deti pri zmene počtu detí počas roka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Pri vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023 a najmä pri podávaní daňových priznaní za rok 2023 sa ukazuje ako problém výpočet daňového bonusu na deti v prípade, že sa počet vyživovaných detí počas roka 2023 zmenil. Napríklad v prípade, ak sa rodičom narodilo ďalšie dieťa, alebo naopak v prípadoch, kedy dieťa už nie je nezaopatrené - pri skončení štúdia a podobne.

Tu je dôležité ustanovenie § 33 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), citujem:

"Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene počtu vyživovaných detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus, výška nároku na daňový bonus sa uplatní ako úhrn nárokov na daňový bonus vypočítaných podľa odseku 6 v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

*

Pripomeňme, že podľa § 33 ods. 6 - na ktorý sa odvoláva § 33 ods. 10 - sa určuje najvyššia možná suma daňového bonusu ako 20 % až 55 % (podľa počtu vyživovaných detí) zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo ich úhrnu.

*

Postup podľa § 33 ods. 10 ZDP pri zmene počtu vyživovaných detí počas roka tak môže byť takýto.

*

Verzia A)

Najskôr sa spočíta plná suma daňového bonusu podľa počtu vyživovaných detí a ich veku za celý rok 2023 podľa § 52zzp ods. 4 ZDP:

 • 50 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov veku, resp.
 • 140 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov.

Následne sa určia pomerné výšky najvyšších možných súm podľa § 33 ods. 6, v súlade s § 33 ods. 10 postupne za obdobia podľa počtu vyživovaných detí, tieto pomerné výšky sa spočítajú a výsledná suma určuje maximálnu výšku daňového bonusu za celý rok.

*

Verzia B)

Postupne za obdobia podľa počtu vyživovaných detí a ich veku sa spočíta plná suma daňového bonusu podľa § 52zzp ods. 4 ZDP:

 • 50 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov veku, resp.
 • 140 eur mesačne na každé vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov.

... a následne sa za dané obdobie určí najvyššia možná suma podľa § 33 ods. 6 podľa počtu vyživovaných detí.

Napokon sa takto zistené sumy daňového bonusu za jednotlivé obdobia spočítajú, výsledná suma je suma daňového bonusu za celý rok.

*

Príklad

Pán Adam je zamestnanec, má jedno dieťa vo veku do 18 rokov. Druhé dieťa sa mu narodí v auguste 2023. Pán Adam si počas roka 2023 daňový bonus neuplatňoval, daňový bonus si uplatní až pri ročnom zúčtovaní dane. Jeho manželka, matka detí, nemá príjmy, pretože je počas celého roka na rodičovskom príspevku a na materskej.

Čiastkový základ dane pána Adama je 9000 eur.

Pán Adam si bude uplatňovať daňový bonus na staršie dieťa za celý rok 2023, na mladšie dieťa za 5 mesiacov, keďže sa narodilo v auguste 2023.

...

Výpočet daňového bonusu, verzia A)

Plná suma daňového bonusu je 12 mesiacov x 140 eur na staršie dieťa = 1680 eur + 5 mesiacov x 140 eur na mladšie dieťa = 700 eur, spolu 2380 eur.

Najvyššia možná suma je 20 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 7 mesiacov) + 27 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 5 mesiacov) = 20 % z 5250 + 27 % z 3750 = 1050 + 1012,50 = 2062,50 eura.

Výsledná suma daňového bonusu za rok 2023 je 2062,50 eura.

...

Výpočet daňového bonusu, verzia B)

Obdobie január - júl 2023: plná suma daňového bonusu je 7 x 140 eur na staršie dieťa = 980 eur, najvyššia možná suma je 20 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 7 mesiacov) = 20 % z 5250 = 1050 eur.

Daňový bonus za január - júl 2023 je 980 eur.

Obdobie august - december 2023: plná suma daňového bonusu je 5 x 2 x 140 eur na dve deti = 1400 eur, najvyššia možná suma je 27 % z ((9000 / 12 mesiacov) x 5 mesiacov) = 27 % z 3750 = 1012,50 eura.

Daňový bonus za august - december 2023 je 1012,50 eura.

Výsledná suma daňového bonusu za rok 2023 je 1992,50 eura.

*

Na praktickom príklade vidíme, že medzi týmito dvoma verziami je rozdiel.

Pri výpočte podľa verzie A je výsledná suma daňového bonusu pána Adama suma 2062,50 eura.

Pri výpočte podľa verzie B je výsledná suma daňového bonusu pána Adama len 1992,50 eura.

Verzia B je pre pána Adama menej výhodná.

*

V pokračovaní článku: Ktorá verzia výpočtu je správna?

*

Odpustenie časti odvodov na sociálne poistenie pre zamestnávateľov v potravinárstve od 1.3.2024 do 30.6.2024

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,vymeriavací základ,zmeny 2024

*

Národná rada SR dňa 14. februára 2024 schválila zákon č. 28/2024 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

Zmeny sú účinné od 1. marca 2024.

V zákone o sociálnom poistení sa na obdobie od 1. marca 2024 do 30. júna 2024 zavádza výnimka, podľa ktorej zamestnávatelia najmä z oblasti potravinárstva a živočíšnej výroby nemusia platiť odvody na sociálne poistenie (s výnimkou poistného na úrazové poistenie a na garančné poistenie) z časti vymeriavacieho základu do výšky 750 eur každého svojho zamestnanca. Viď § 293ge ZSP.

Ide o podobnú výnimku, aká platila pre potravinárov a poľnohospodárov v čase od 1.8.2023 do 31.1.2024, ku ktorej nájdete komentár tu:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1015

*

Info na webe Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/news/potravinari-odvodova-ulava-zamestnavatelia-uz-mozu-podavat-vyhlasenie-za-mesiac-marec-2024

A tu:

https://www.socpoist.sk/potravinari

*

V pokračovaní článku sa na výnimku pre potravinárov a poľnohospodárov pozrieme podrobnejšie.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2024: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2024

*

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný vydať "Potvrdenie" za príslušný rok všetkým zamestnancom, ktorí u neho mali počas príslušného roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme a ktorým nebude robiť ročné zúčtovanie.

Podľa "poučenia" zamestnávateľ vydá potvrdenie zamestnancovi aj vtedy, ak tomuto zamestnancovi v zdaňovacom období poskytol len plnenia oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b), k), l) a o) zákona, ktoré sa uvádzajú na r. 05 až 09 tohto potvrdenia, ak mu nebude robiť ročné zúčtovanie (uvedený pokyn je síce v rozpore s § 39 ods. 5 zákona, ale odporúčam ho rešpektovať).

Lehota na vydanie "Potvrdenia" za rok 2024 je:

 • pondelok 10. február 2025, ak zamestnanec aktívne požiada o vystavenie "Potvrdenia" najneskôr v pondelok 5. februára 2025,
 • pondelok 10. marec 2025, ak zamestnanec aktívne nepožiada o vystavenie "Potvrdenia", respektíve požiada až po 5. februári 2025.

Poznámka: Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

*

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2025

Témy: veličiny,Zákonník práce,zmeny 2025

*

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2023, ktorá dosiahla sumu 1430 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2025 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2025 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1430 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 816 €.

Pre rok 2025 to znamená sumy minimálnej mzdy:

 • 816 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,69 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

Príplatok  Sadzba  6/2023 - 12/2023 2024 2025
Za sobotu  50 % min.mzdy 2,0115 € 2,155 € 2,345 €
Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu  45 % min.mzdy 1,81035 € 1,9395 € 2,1105 €
Za nedeľu  100 % min.mzdy 4,023 € 4,310 € 4,69 €
Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu  90 % min.mzdy 3,6207 € 3,879 € 4,221 €
Za noc  40 % min.mzdy 1,6092 € 1,724 € 1,876 €
Za noc, riziková práca v noci  50 % min.mzdy 2,0115 € 2,155 € 2,345 €
Za noc, prevažná práca v noci  35 % min.mzdy 1,40805 € 1,5085 € 1,6415 €
Za pohotovosť mimo pracoviska  20 % min.mzdy 0,8046 € 0,862 € 0,938 €
Za sťažený výkon práce  20 % min.mzdy 0,8046 € 0,862 € 0,938 €
Dohodári za sviatok  100 % min.mzdy 4,023 € 4,310 € 4,69 €

*

Upozorňujem, že v Zákonníku práce nie je špecificky určené, ako sa majú príplatky zaokrúhľovať. Zamestnávateľ preto v prípade potreby zaokrúhliť sumy príplatkov musí vždy zaokrúhliť na prospech zamestnanca, to znamená, vždy smerom nahor.

Napríklad príplatok za sobotu pri pravidelnej práci v sobotu, ktorý je presne 2,1105 € za hodinu, sa v prípade potreby zaokrúhli na 2,12 €.

*

Minimálna mzda 2025

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2025

*

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2023, ktorá dosiahla sumu 1430 €.

Ak by sa sociálni partneri (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2025 a nezmenil by sa ani zákon o minimálnej mzde, minimálna mzda na rok 2025 by bola určená v súlade s § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde ako 57 % zo sumy 1430 €, čo by po zaokrúhlení bola suma 816 €.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Pre rok 2025 to znamená sumy minimálnej mzdy:

 • 816 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,69 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín je minimálna mzda:

 • 4,841 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín
 • 5,003 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 816 € deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,69 € x 40/38,75 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,69 € x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

AK SA ZMENÍ ZÁKON O MINIMÁLNEJ MZDE

Ak by sa v súlade s programovým vyhlásením vlády zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde zmenil, pričom minimálna mzda by v prípade nedohody sociálnych partnerov bola určená ako 60 % z priemernej mzdy, minimálna mzda na rok 2025 by bola suma 60 % z 1430 € = 858 €.

Minimálna hodinová mzda by bola 4,931 € pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín.

*

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2023 bola 1430 €. Aký to má dopad na veličiny v roku 2025?

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2025

*

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2023 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1430 €.

Poznámka: V roku 2022 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1304 €, medziročný nárast priemernej mzdy je o 9,7 %.

*

Dopady tejto skutočnosti pre roky 2024 a 2025 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2025

Maximálny vymeriavací základ 10010 € (7 x 1304 €) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Sumy poistného SZČO

Od 1.7.2025 (od 1.10.2025 v prípade podania DP za rok 2024 po 31.3.2025) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2024 bude vyšší ako 8580 € (12 x 715 €).

Poznámka: Od 1.7.2024 (od 1.10.2024 v prípade podania DP za rok 2023 po 31.3.2024) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2023 bol vyšší ako 7824 € (12 x 652 €).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2025 bude 715 €, minimálne poistné 237,02 € (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 344,27 €).

 • Nemocenské poistenie 4,4 % zo 715 € = 31,46 €
 • Starobné poistenie 18 % zo 715 € = 128,70 €
 • Invalidné poistenie 6 % zo 715 € = 42,90 €
 • Rezervný fond 4,75 % zo 715 € = 33,96 €

*

Sumy poistného dobrovoľne poistenej osoby

Minimálny vymeriavací základ 715 €.

 • Nemocenské poistenie 4,4 % zo 715 € = 31,46 €
 • Starobné poistenie 18 % zo 715 € = 128,70 €
 • Invalidné poistenie 6 % zo 715 € = 42,90 €
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 % zo 715 € = 14,30 €
 • Rezervný fond 4,75 % zo 715 € = 33,96 €

*

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky, pri ktorej dôvod na čerpanie začína v roku 2025, vrátane materského a tehotenského je 85,7425 €.

Výpočet: 2 x 1430 € = 2860 € ... x 12 mesiacov = 34320 € ... deleno 365 dní =  94,0274 € ...  zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 94,0273 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

Maximálne materské priznané v roku 2025

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2025, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2860 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2025, platí, že DVZ môže byť najviac suma 94,0274 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2025 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 2115,70 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 2186,20 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 94,0274 € x 31 dní)

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

Tehotenské priznané v roku 2025

Tehotenské priznané v roku 2025 môže byť najmenej suma:  

 • 282,10 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 291,50 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % z 94,0274 € x 31 dní)

Tehotenské priznané v roku 2025 môže byť najviac suma:

 • 423,20 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 437,30 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 94,0274 € x 31 dní)

*

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   možný   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet  dávky v nezamestnanosti od 1.7.2024 do 30.6.2025 je najviac zo sumy:

2 x 12 x 1430 € / 365 dní = 94,0274 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2024 do 30.6.2025 môže byť najviac suma:

 • 1410,50 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 1457,50 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 94,0274 € x 31 dní)

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2025 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1430 € = 60 % z 16,4368 € = 9,8621 €.

Alebo inak povedané, v roku 2025 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 16,4368 €.

*

ZAPOČÍTANIE ROKOV 2024 A 2025 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2024 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2024 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2024. Tá bude odhadom max. 1573 € na mesiac, resp. max. 18876 € za rok 2025.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2023 bola 1430 €, predpokladaný nárast za rok max. približne o 10 % = 1573 € x 12 mesiacov = 18876 €.

Vymeriavací základ za rok 2024 by tak mal byť odhadom najmenej 4550 €, resp. 380 € mesačne.

*

Rok 2025 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2025 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2025. Tá bude odhadom max. 1716 € na mesiac, resp. max. 20592 € za rok 2025.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2023 bola 1430 €, predpokladaný nárast za dva roky max. približne o 20 % = 1716 € x 12 mesiacov = 20592 €.

Vymeriavací základ za rok 2025 by tak mal byť odhadom najmenej 4963 €, resp. 414 € mesačne.

*

Poznámka: 

Rok 2020 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3277 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2020, tá bola 1133 € x 12 mesiacov).

Rok 2021 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3503 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2021, tá bola 1211 € x 12 mesiacov).

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3772 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022, tá bola 1304 € x 12 mesiacov).

Rok 2023 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 4136 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2023, tá bola 1430 € x 12 mesiacov = 17160 €).

*

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK V ROKU 2025

Suma rodičovského dôchodku vyplatená v júni 2025 (v úhrne za celý rok) sa určí ako 12 x 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2023, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie alebo v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

Vypočítaná suma rodičovského dôchodku (za jedno dieťa) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

V roku 2025 je rodičovský dôchodok za jedno dieťa mesačne najviac 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2023.

Tá bola 1430 €, rodičovský dôchodok v roku 2025 je preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1430 € = 1,5 % z 1716 € =  25,74 €, po zaokrúhlení 25,80 €, za jedno dieťa mesačne.

To znamená, rodičovský dôchodok za rok 2025 je najviac 309,60 € za jedno dieťa.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE ROK 2025

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, ktoré sú vyplatené v roku 2025, je 85800 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2023 = 60 x 1430 €).

*

Sadzby poistného SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 715 €, minimálny preddavok mesačne 107,25 € (53,62 € osoba so zdravotným postihnutím, ktorej sa týka minimálny preddavok).

*

Minimálna mzda 2025: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1070

Príplatky naviazané na minimálnu mzdu v roku 2025: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1071

*

Dodatočné daňové priznanie a dopady na sociálne poistenie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,sociálne poistenie

*

V praxi sa stretávame s otázkami, aké dopady má podanie dodatočného daňového priznania (DDP) na povinnosti SZČO voči Sociálnej poisťovni.

*

Poskytovanie dočasného útočiska utečencom z Ukrajiny sa predlžuje do 4. marca 2025

Témy: Zákonník práce,zmeny 2024

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 21.2.2024 prijala uznesenie č. 102/2024, podľa ktorého sa mení uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 185 zo 16. marca 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022.

Podľa schváleného návrhu sa poskytovanie dočasného útočiska predlžuje o ďalší rok, do 4. marca 2025.

Poskytovanie dočasného útočiska sa predlžuje v dôsledku prijatia vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2023/2409 z 19. októbra 2023, ktorým sa predlžuje dočasná ochrana zavedená vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382.

*

Preukazovanie nárokov na daňové zvýhodnenia - nezdaniteľné časti, daňové bonusy

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Predkladanie dokladov a ochrana osobných údajov

Na preukazovanie svojich nárokov je zamestnanec povinný predkladať zamestnávateľovi rôzne doklady: napríklad sobášny list, rodné listy detí, potvrdenia vystavené inými subjektami atď.

Podľa § 37 ods. 6 ZDP, na účely preukazovania nárokov, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania, na účely ochrany a domáhania sa práv daňovníka, zamestnávateľa a správcu dane je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Zamestnávateľ je na tieto účely oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Znamená to, že napríklad na účel preukázania nároku na daňový bonus na deti je zamestnávateľ oprávnený kopírovať si rodné listy detí zamestnanca a archivovať ich. Ak na požadovaných dokladoch sú aj údaje, ktoré nemajú priamy súvis s preukazovaním nároku, zamestnávateľ ich na kópii dokladu začierni.

*

Predkladanie originálnych dokladov

Zákon o dani z príjmov nestanovuje, či má zamestnanec povinnosť preukazovať zamestnávateľovi nárok na priznanie daňového bonusu originálmi dokladov alebo kópiami z nich vyhotovenými. V prípade, že zamestnanec predloží zamestnávateľovi len kópie dokladov a zamestnávateľ má pochybnosti o správnosti alebo pravdivosti predložených dokladov, môže požiadať zamestnanca o predloženie originálov týchto dokladov k nahliadnutiu.

*

Doklady v inom ako v štátnom jazyku

V prípade, že požadované doklady nie sú vystavené v štátnom jazyku (v slovenčine), je na zamestnávateľovi, či takéto doklady uzná.

Ak nie, má právo žiadať zamestnanca, aby predložil požadované doklady preložené do slovenčiny.

Ďalej je na zamestnávateľovi, či bude vyžadovať "úradný" preklad s okrúhlou pečiatkou tlmočníka, alebo sa uspokojí s "obyčajným" prekladom, ktorý bol zabezpečený napríklad nástrojmi umelej inteligencie.

*

V pokračovaní článku: Tabuľka s jednotlivými daňovými zvýhodneniami, resp. podmienkami na ich uplatnenie a spôsob ich preukazovania pri ročnom zúčtovaní a pri podaní daňového priznania.

*

Ročný prehľad kurzov - rok 2023

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,pomôcky,veličiny

Ak ste mali v roku 2023 príjmy v zahraničí, napríklad v prípade, ak ste pracovali v zahraničí, budete na prepočet cudzej meny na eurá potrebovať informáciu o kurzoch. 

https://nbs.sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb/

*

Pri prepočte údajov z cudzej meny na eurá sa postupuje podľa § 31 zákona o dani z príjmov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210301#paragraf-31

*

Daňový bonus na deti a oprávnené osoby

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Na úvod si pripomeňme, že nárok na daňový bonus si oprávnená osoba môže uplatniť na dieťa, ktoré je:

 • vyživované, súčasne
 • nezaopatrené a súčasne
 • žijúce s rodičom v domácnosti.

*

Vyživované dieťa

Za vyživované dieťa sa považuje dieťa:

 • vlastné,
 • osvojené,
 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (prípad náhradných rodín, pestúnskej starostlivosti) alebo
 • dieťa druhého z manželov.

Poznámka: Nárok na daňový bonus nie je možné uplatniť si na dieťa druha - partnera (družky - partnerky), ak nie sú zosobášení. Ak zosobášení sú, nárok je.

*

Spoločná domácnosť

Podľa § 115 Občianskeho zákonníka: „Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.“

Znamená to, že nie je potrebné mať rovnaký trvalý, resp. prechodný pobyt – napríklad v prípade mladej rodiny (kde „podľa papierov“ majú rodičia trvalý pobyt každý u svojich rodičov) sa podmienka spoločnej domácnosti považuje za splnenú, pokiaľ rodičia spoločne hospodária.

*

Rozvedené manželstvá

V prípade detí z rozvedeného manželstva pri dohode bývalých manželov na striedavej starostlivosti sú oprávnenými osobami obaja rodičia (bez ohľadu na harmonogram striedania starostlivosti o deti).

V prípade, že na základe rozhodnutia súdu je dieťa zverené jednému z ex-manželov (rodičov), oprávnenou osobou je len tento rodič.

Pozrite stanovisko Finančnej správy v prípade rozvedených manželstiev, napríklad tu:

https://podpora.financnasprava.sk/193991-Striedav%C3%A1-starostlivos%C5%A5-o-die%C5%A5a-po-rozvode-man%C5%BEelov

... alebo tu:

https://podpora.financnasprava.sk/602285-Stanovisko-k-uplatneniu-da%C5%88ov%C3%A9ho-bonusu-na-vy%C5%BEivovan%C3%A9-die%C5%A5a-pri-striedavej-osobnej-starostlivosti-rodi%C4%8Dov-?r=1

*

Pripomeňme si ďalej, že ak je pri jednom dieťati viac oprávnených osôb, prvá oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje na dieťa daňový bonus, si môže vo svojom daňovom priznaní pri výpočte sumy daňového bonusu započítať aj čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby.

Ak sú pri jednom dieťati až tri oprávnené osoby (pozrite ďalej), prvá oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje na dieťa daňový bonus, sa môže rozhodnúť, či si vo svojom daňovom priznaní pri výpočte sumy daňového bonusu započíta čiastkový základ dane druhej oprávnenej osoby alebo si započíta čiastkový základ dane tretej oprávnenej osoby.

*

V pokračovaní článku: Tabuľka s popisom rôznych životných situácií - kto a za akých podmienok je prvou, druhou, prípadne aj treťou oprávnenou osobou.

*

Zvýšenie náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách od 1.5.2024, akt. 23.2.2024

Témy: cestovné náhrady,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2024

*
 
Dňa 6.2.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predbežnú informáciu k návrhu opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
 
Predbežnú informáciu nájdete tu:
 
 
*
 
Dňa 22.2.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky návrh opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách do medzirezortného pripomienkového konania, MPK trvá do 13.3.2024:
*
 
Vzhľadom na zvýšenie cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel sa podľa návrhu zvýšia sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za každý 1 km jazdy nasledovne:
 
 • 0,075 € jednostopové vozidlá a trojkolky
 • 0,265 € osobné cestné motorové vozidlá

Zvýšenie súm bude účinné od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bude "Opatrenie" zverejnené, pravdepodobne od 1. mája 2024.

*

Od 1.7.2023 sú platné sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

 • 0,071 € jednostopové vozidlá a trojkolky
 • 0,252 € osobné cestné motorové vozidlá

*

Ako môže SZČO v daňovom priznaní za rok 2023 "vyšpekulovať" čo najvyššiu sumu daňového bonusu na deti?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,zmeny 2023

*

Na úvod si pripomeňme.

*

(Plné) sumy daňového bonusu na dieťa platné počas roka 2023 (za jeden kalendárny mesiac) podľa § 52zzp ods. 3 až 5 ZDP:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Suma 140 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 18 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 18 rokov.

*

Súčasne však podľa § 33 ods. 6 ZDP je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňového bonusu sa určuje z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 ZDP alebo čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, alebo z úhrnu týchto čiastkových základov dane daňovníka.

Ak si daňový bonus na deti za rok 2023 uplatní SZČO vo svojom daňovom priznaní, môže sa pri horeuvedenom výpočte daňového bonusu započítať aj čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby).

*

Základom dane (čiastkovým základom dane) zamestnanca z príjmov podľa § 5 ZDP sú zdaniteľné príjmy zamestnanca zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Základom dane (čiastkovým základom dane) SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 sú (zjednodušene) príjmy SZČO znížené o poistné a ďalšie daňovo uznané výdavky (paušálne alebo skutočné).

*

Príjem rodičov v daňovom priznaní za rok 2023, ktorý je potrebný na získanie plného daňového bonusu na deti

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny

*

(C) Jozef Mihál

www.relia.sk

 0 detí 18+  1 dieťa 18+  2 deti 18+  3 deti 18+  4 deti 18+   5 detí 18+  6 detí 18+
 0 detí do 18 r.  -

600

3000

 1200

 4445

 1800

 5295

2400

5854

3000

6250

3600

6546

 1 dieťa do 18 r.

1680

8400

2280

8445

2880

8471

3480

8488

4080

8500

4680

8510

5280

9600

 2 deti do 18 r.

3360

12445

3960

11648

4560

11122

5160

10750

5760

10473

6360

11564

6960

12655

 3 deti do 18 r.

5040

14824

5640

13757

6240

13000

6840

12437

7440

13528

8040

14619

8640

15710

 4 deti do 18 r.

6720

16391

7320

15250

7920

14400

8520

15491

9120

16582

9720

17673

10320

18764

 5 detí do 18 r.

8400

17500

9000

16364

9600

17455

10200

18546

10800

19637

11400

20728

12000

21819

 6 detí do 18 r.

10080

18328

10680

19419

11280

20510

 11880

21600

 12480

22691

13080

23782

13680

24873

*

Vysvetlivky

V tabuľke si nájdite "vašu" bunku podľa počtu a veku detí, na ktoré si za rok 2023 uplatňujete daňový bonus.

V príslušnej bunke:

... horné zelené číslo znamená plnú sumu daňového bonusu za rok 2023,

... dolné červené číslo znamená čiastkový základ dane, ktorý musíte mať spolu s druhou oprávnenou

osobou (druhým rodičom) v daňovom priznaní za rok 2023, aby ste dostali plnú sumu daňového bonusu.

Napríklad, ak máte 2 deti do 18 rokov a jedno dieťa 18 ročné a staršie, na ktoré si môžete uplatniť daňový bonus, váš daňový bonus za rok 2023 môže byť 3960 eur. Aby ste ho mali v tejto výške, tak čiastkový základ dane oboch rodičov v súčte musí byť najmenej 11648 eur. Ak by bol nižší, váš daňový bonus sa bude krátiť a bude len 34 % zo súčtu vašich čiastkových základov dane (viď nižšie).

*

AKO SA URČÍ ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE

Ak ste zamestnanec:

Čiastkový základ dane je váš zdaniteľný (hrubý) príjem v zamestnaní mínus vaše odvody.

Napríklad, ak ste zarábali 1000 eur hrubého mesačne, váš čiastkový základ dane je 12 x 1000 eur - 13,4 % odvody = 10392 eur.

Ak vám (alebo vašej manželke) zamestnávateľ vydal "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch", čiastkový základ dane je uvedený v riadku 3.

Ak vám (alebo vašej manželke) zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, v tlačive "Ročné zúčtovanie" je čiastkový základ dane uvedený v riadku 3.

V daňovom priznaní typu A je čiastkový základ dane zamestnanca uvedený v riadku 39.

V daňovom priznaní typu B je čiastkový základ dane zamestnanca uvedený v riadku 38.

*

Ak ste SZČO:

Čiastkový základ dane je váš zdaniteľný (hrubý) príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov mínus vaše odvody a mínus vaše ďalšie daňovo uznané výdavky (paušálne alebo skutočné).

Napríklad, ak ste zarábali (fakturovali) 1500 eur hrubého mesačne, teda 18000 eur za celý rok 2023, zaplatili ste minimálne odvody a uplatníte si paušálne výdavky 60 % z príjmu, váš čiastkový základ dane je 18000 eur - 3426 eur odvody - 10800 eur paušálne výdavky = 3774 eur.

V daňovom priznaní typu B je čiastkový základ dane SZČO uvedený v riadku 45.

*

AKO SA VYPOČÍTA SUMA DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2023

 • 1680 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 600 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Súčasne je daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2023 najviac suma:

 • 20 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 1 dieťati,
 • 27 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 2 deťoch,
 • 34 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 3 deťoch,
 • 41 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 4 deťoch,
 • 48 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 5 deťoch,
 • 55 % súčtu čiastkových základov dane vás a druhej oprávnenej osoby (druhého rodiča) pri 6 a viac deťoch.

*

Viac o daňovom bonuse hovorím na webinároch.

Prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Je možné vykonať ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý nemal žiaden zdaniteľný príjem?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Každoročne sa opakuje otázka, či môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý počas príslušného roka nemal u zamestnávateľa žiaden príjem.

V praxi sú to prípady zamestnancov, ktorí boli celý rok na materskej alebo rodičovskej dovolenke, boli práceneschopní, boli uvoľnení na výkon verejnej funkcie, resp. počas celého roka boli na neplatenom voľne a podobne.

Podobne je otázne, či je možné vykonať ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý síce počas roka u zamestnávateľa príjem mal, ale šlo o príjem oslobodený od dane.

Príkladom môže byť zamestnankyňa, ktorá bola celý rok na rodičovskej dovolenke, ale mala vyplatený príspevok na rekreáciu - oslobodený od dane.

*

Zmena podmienky trvania nemocenského poistenia najmenej 270 dní pri materskej žien od 13.8.2023

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

S účinnosťou od 13. augusta 2023 sa zákonom č. 273/2023 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 461/2023 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) (v tomto texte nás zaujíma zmena § 48 ods. 1 ZSP), do ktorého sa novelou vkladá, resp. upravuje jeho druhá veta:

„Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia.“
 
*
 
Celé ustanovenie § 48 ods. 1 tak s účinnosťou od 13.8.2023 znie:
 
"Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do doby poistenia podľa prvej vety sa započítavajú všetky skončené nemocenské poistenia a všetky trvajúce nemocenské poistenia."
 
*
 
V praxi to znamená, že pokiaľ by doba nemocenského poistenia, z ktorého si tehotná žena uplatňuje materské, nedosiahla požadovaných 270 dní, započíta sa k tomu aj:
 
 • doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom,
 • doba iného, stále bežiaceho nemocenského poistenia, a to doba zasahujúca do obdobia 2 rokov pred pôrodom, pokiaľ si z tohto nemocenského poistenia neuplatňuje materské.

*

Príklad
 
Pani Zuzana je tehotná, na materskú nastupuje od 4.9.2023. Na materskú nastupuje 6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu, dieťa by sa malo narodiť 16.10.2023.
 
Materské si uplatňuje z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere od 1.6.2023.
 
Doba tohto nemocenského poistenia evidentne v období od 1.6.2023 do cca 16.10.2023 nedosiahne 270 dní (bude to len cca 136 dní).
 
Avšak pani Zuzana je nemocensky poistená aj z dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom, ktorú má uzavretú na obdobie od 1.3.2023 do 31.12.2023, ktorá k 4.9.2023 trvá a z ktorej si materské neuplatňuje. Doba tohto nemocenského poistenia (od 1.3.2023 do dňa pôrodu) sa pripočíta k dobe nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere a vďaka tomu bude podmienka 270 dní splnená.
 
Pani Zuzana materskú dostane.
 
Pretože v rámci nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere, má poistné zaplatené za 90+ dní, materské sa vypočíta z jej hrubej mzdy, ktoré má v zamestnaní v období od 1.6.2023 do 31.8.2023.
 
*
 
Príklad
 
Pani Zdenka je tehotná, na materskú nastupuje od 4.9.2023. Na materskú nastupuje 6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu, dieťa by sa malo narodiť 16.10.2023.
 
Materské si uplatňuje z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovom pomere od 1.6.2023.
 
Doba tohto nemocenského poistenia evidentne v období od 1.6.2023 do cca 16.10.2023 nedosiahne 270 dní (bude to len cca 136 dní).
 
Avšak pani Zdenka má už niekoľko rokov aj živnosť a je povinne nemocensky poistená ako SZČO od 1.10.2022. Z povinného nemocenského poistenia SZČO si materskú úmyselne neuplatní, pretože ako SZČO má minimálny vymeriavací základ. Radšej sa rozhodne tak, že materskú si uplatní len z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa.
 
Pri takomto postupe sa doba povinného nemocenského poistenia SZČO (od 1.10.2022 do dňa pôrodu) pripočíta k dobe nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere a vďaka tomu bude podmienka 270 dní splnená.
 
Pani Zdenka materskú z nemocenského poistenia zamestnankyne dostane.
 
Pretože v rámci nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere, má poistné zaplatené za 90+ dní, materské sa vypočíta z jej hrubej mzdy, ktoré má v zamestnaní v období od 1.6.2023 do 31.8.2023.
 
*
 
Príklad
 
Pani Žaneta je tehotná, na materskú nastupuje od 4.9.2023. Na materskú nastupuje 6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu, dieťa by sa malo narodiť 16.10.2023.
 
Materské si uplatňuje z nemocenského poistenia, ktoré má ako zamestnankyňa v pracovnom pomere u zamestnávateľa A už od roku 2020. Tu má mesačnú mzdu okolo 1000 eur brutto.
 
Od 1.6.2023 však má aj druhé zamestnanie u zamestnávateľa B na polovičný úväzok, pracuje z domu a jej hrubá mzda je 800 eur.
 
Pani Žaneta by si chcela uplatniť materské z oboch svojich nemocenských poistení, teda aj z tohto nového nemocenského poistenia.
 
Sociálna poisťovňa jej však prizná materské len z nemocenského poistenia, ktoré má v zamestnaní A od roku 2020.
 
Podľa § 58 ods. 1 ZSP v prípade, ak sa nárok na materské uplatní z dvoch nemocenských poistení, nárok na nemocenskú dávku sa posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.
 
Z nemocenského poistenia A, ktoré má od roku 2020, bez problémov spĺňa podmienku mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred pôrodom.
 
Avšak z nemocenského poistenia B, ktoré má od 1.6.2023, túto podmienku nespĺňa.
 
Doba poistenia v zamestnaní A sa k dobe poistenia získanej v zamestnaní B pripočítať nemôže, pretože materské sa uplatňuje zo samotného poistenia v zamestnaní A.
 
*
 
Upozornenia:
 
1. Uvedená zmena sa týka len posudzovania podmienky 270 dní nemocenského poistenia pri materskom žien.
 
Posudzovanie podmienky 270 dní nemocenského poistenia pri tehotenskom sa nemení - do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započíta doba nemocenského poistenia, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské a doba iných - len ukončených - nemocenských poistení.
 
Podobne sa nemení ani posudzovanie podmienky 270 dní nemocenského poistenia pri materskom mužov, resp. iných poistencov - do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započíta doba nemocenského poistenia, z ktorého sa uplatní nárok na materské a doba iných - len ukončených - nemocenských poistení.
 
2. Sociálna poisťovňa horeuvedeným spôsobom postupuje pri materskej žien už od 1. augusta 2023.
 
*

Zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku na 10 %

Témy: daň z príjmov,dividendy,podiely na zisku,spoločník

*

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podľa zmenených § 15 písm. a) piaty bod a § 43 ods. 1 písm. a), zvyšuje sadzba dane pre podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám z doterajších 7 % na 10 %.

Podľa § 52zzz ods. 4, zvýšenie sadzby dane pre podiely na zisku sa uplatní prvýkrát pri podieloch na zisku vykázaných z hospodárskeho výsledku vyčísleného za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2024.

Zvýšenie sadzby dane v prípade podielov na likvidačnom zostatku sa uplatní prvýkrát na prípade, kedy vstúpi spoločnosť alebo družstvo do likvidácie najskôr 1. januára 2024, pričom však k výplate týchto podielov na likvidačnom zostatku došlo až po 31. decembri 2024.

Obdobne sa postupuje aj pri vyrovnacích podieloch.

*

Oslobodenie od dane pri nadobudnutí zamestnaneckých akcií

Témy: daň z príjmov,zmeny 2024

*

Podľa zákona č. 309/2023 Z. z., s účinnosťou od 1. januára 2024 sa v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov dopĺňa písmeno q).

Nový § 5 ods. 7 písm. q) bol ďalej spresnený zákonom č. 530/2023 Z. z.

*

"§ 5 ods. 7: Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako ...

... q) nepeňažné plnenie nadobudnuté zamestnancom formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na zamestnanca v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorého akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak:

1. tento zamestnávateľ nevyplácal podiely na zisku (dividendu) zo zisku obchodnej spoločnosti odo dňa registrácie podľa § 49a a to do zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom a

2. tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu,39b) a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom.“

*

Deň Ústavy od roku 2024 už nie je dňom pracovného pokoja

Témy: Zákonník práce,zmeny 2024

*

Národná rada SR dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Podľa Čl. III dochádza k zmene zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

Súčasne sa podľa Čl. VI mení Zákonník práce.

S účinnosťou od 1. januára 2024 deň 1. september - Deň Ústavy SR už nie je dňom pracovného pokoja ani sviatkom podľa Zákonníka práce.

Štátny sviatok 1. september je tak postavený na roveň štátneho sviatku 28. október.

Tieto dva štátne sviatky na účely Zákonníka práce sú bežnými pracovnými dňami, za ktoré zamestnanci, ak budú pracovať, nemajú nárok na mzdové zvýhodnenie 100 % priemerného zárobku.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Povinnosti zamestnávateľa a opravy chýb

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Registračná povinnosť

Zamestnávateľ ako platiteľ dane zo závislej činnosti je povinný registrovať sa u správcu dane miestne príslušného podľa miesta výkonu závislej činnosti svojich zamestnancov.

Podľa § 49a ods. 1 ZDP, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

Ďalej podľa § 49a ods. 3 ZDP, fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 1 alebo 2, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Táto povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP.

Podľa § 49a ods. 5 ZDP, ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 1 až 3, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

*

Mzdové listy

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zo závislej činnosti, je podľa § 39 ods. 1 až 4 ZDP povinný viesť pre svojich zamestnancov mzdové listy a výplatné listiny. Údaje na nich musia byť rozčlenené za jednotlivé kalendárne mesiace a súčasne musia obsahovať rekapituláciu za celý rok.

Špecifickou skupinou zamestnancov v tomto ohľade sú takí, ktorí poberajú len nepeňažné príjmy, pre ktorých zamestnávateľ nemusí, ak nechce, viesť mzdové listy. Zamestnávateľ je však v takom prípade povinný pre týchto zamestnancov viesť evidenciu obsahujúcu meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce, jeho rodné číslo, adresu trvalého pobytu, údaj o trvaní pracovnej činnosti a úhrn nepeňažných príjmov (§ 5 ods. 3 ZDP).

Mzdové listy musia obsahovať:

 • meno a priezvisko zamestnanca, a to aj predchádzajúce,
 • rodné číslo zamestnanca,
 • u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené,
 • adresu trvalého pobytu zamestnanca,
 • mená, priezviská a rodné čísla osôb, na ktoré zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane (na manžela/manželku) a daňový bonus na deti,
 • výšku jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane s uvedením dôvodu ich priznania,
 • prípadnú sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a ZDP).

Ďalej musia mzdové listy obsahovať údaje za každý kalendárny mesiac a v súčte za celý rok v členení:

 • počet dní výkonu práce,
 • úhrn vyplatených zdaniteľných miezd bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo o nepeňažné plnenie,
 • sumy oslobodené od dane (!),
 • sumy poistného a príspevku, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • základ dane, nezdaniteľné časti základu dane, zdaniteľnú mzdu, preddavok na daň,
 • sumu daňového bonusu na deti, na úroky,
 • sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré za zamestnanca odvádza zamestnávateľ.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Nároky zamestnanca na nezdaniteľné časti a daňové bonusy a ich preukazovanie

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Spracovanie osobných údajov zamestnanca všeobecne

Tak ako je ďalej uvedené, na preukazovanie svojich nárokov je zamestnanec povinný predkladať zamestnávateľovi rôzne doklady: napríklad sobášny list, rodné listy detí, potvrdenia vystavené inými subjektami atď.

Podľa § 37 ods. 6 ZDP, na účely preukazovania nárokov, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania, na účely ochrany a domáhania sa práv daňovníka, zamestnávateľa a správcu dane je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. Zamestnávateľ je na tieto účely oprávnený aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Znamená to, že napríklad na účel preukázania nároku na daňový bonus na deti je zamestnávateľ oprávnený kopírovať si rodné listy detí zamestnanca a archivovať ich. Ak na požadovaných dokladoch sú aj údaje, ktoré nemajú priamy súvis s preukazovaním nároku, zamestnávateľ ich na kópii dokladu začierni.

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Zamestnanec si svoje právo na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov uplatňuje prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti...". Toto právo by si mal uplatniť do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začne poberať príjmy zo závislej činnosti. Ak si ho uplatní neskôr, zamestnávateľ na to prihliadne až pri výpočte preddavkov za príslušný mesiac.

Ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, uplatniť si toto právo môže len u jedného zamestnávateľa. Zákon nešpecifikuje, ktorý zamestnávateľ by to mal byť - zamestnanec si sám vyberie, u ktorého zamestnávateľa si toto právo uplatní. Nie je pritom rozhodujúca výška jeho príjmu, pracovného úväzku ani časové poradie vzniku jednotlivých zamestnaní.

Uplatniť si nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti môžu všetci zamestnanci, nielen zamestnanci v pracovnom pomere. Teda napríklad aj osoby pracujúce na dohody, konatelia a ďalší štatutári atď.

Nezdaniteľnú časť na daňovníka si nemôže uplatniť pri výpočte preddavkov zamestnanec, ktorý k 1.1. príslušného roka poberal starobný dôchodok, vyrovnávací príspevok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zahraničia. Takýto zamestnanec si môže uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka až pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, a to v prípade, že úhrn jeho dôchodkov, ktoré poberal počas daného roka, je nižší ako štandardná suma nezdaniteľnej časti na daňovníka. Výšku dôchodku preukazuje posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku.

Zamestnanec si nemusí uplatniť svoje právo na nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň (napríklad pri vyššom príjme z obavy pred nedoplatkami na dani v ročnom zúčtovaní). V takom prípade sa automaticky (pokiaľ nejde o dôchodcu) uplatní nezdaniteľná časť na daňovníka v ročnom zúčtovaní.

Ak dôjde v priebehu roka k zmene zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňoval nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, zamestnanec je povinný zapísať a svojím podpisom to potvrdiť vo "Vyhlásení", za ktorý kalendárny mesiac si poslednýkrát uplatňuje nezdaniteľnú časť na daňovníka u tohto zamestnávateľa.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka si môže uplatniť aj daňový nerezident (cudzinec) za rovnakých podmienok ako daňový rezident - bez ohľadu na to, ako dlho na Slovensku pracoval, resp. dosahoval príjmy, bez ohľadu na to, aká je jeho materská krajina atď. A to už pri výpočte preddavkov na daň.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania, nedoplatkov, preplatkov, bonusov...

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový preplatok alebo daňový bonus na vyplatenie, zamestnávateľ je povinný príslušnú sumu vyplatiť zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však v zúčtovaní mzdy za apríl (§ 38 ods. 6 zákona). Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vyplatiť preplatok alebo bonus už od 0,01 €.

Odporúčam ročné zúčtovania začať robiť čo najskôr, a to preto, aby zamestnávateľ mohol postupne o vrátené preplatky znižovať odvod aktuálnych preddavkov na daň – postupne už za február, marec - aby to nezostalo na apríl.

*

Ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový nedoplatok alebo daňový bonus na vybratie, resp. vrátenie, tak podľa § 38 ods. 7 zákona ho zamestnávateľ zamestnancovi zrazí len vtedy, ak presahuje sumu 5 , a to najneskôr do konca roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Ak však v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový nedoplatok a zamestnanec chce venovať 2 %, resp. 3 % dane, musí mu zamestnávateľ zraziť nedoplatok v akejkoľvek výške (aj 0,01 €), a to už do 30. apríla, čo v praxi znamená najneskôr v zúčtovaní mzdy za marec a vždy pred tým, ako zamestnancovi vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50.

V prípade, ak v ročnom zúčtovaní vyšiel daňový bonus na vyplatenie a súčasne daňový nedoplatok do 5 €, obe sumy sa navzájom započítajú, čiže zamestnancovi sa vyplatí suma daňového bonusu znížená o daňový nedoplatok.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Elektronické doručovanie dokladov

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

od 1.1.2020 sa zaviedla možnosť vystaviť a doručiť medzi zamestnancom a zamestnávateľom po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronicky, týka sa to dokladov:

 • "Vyhlásenie",
 • "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania",
 • "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch",
 • "Ročné zúčtovanie",
 • "Potvrdenie o zaplatení dane na účely 2 %".

Pri elektronickom zasielaní sa musí rešpektovať ochrana osobných údajov a zasielanie napr. mailom by malo byť zabezpečené šifrovaním. Ak túto možnosť chcete využiť, odporúčam bližšie podrobnosti stanoviť vo vnútornom predpise zamestnávateľa, s ktorým oboznámite zamestnancov.

*

Upozorňujem, že podľa § 39 ods. 16 ZDP doklady, ktoré zasiela zamestnávateľ zamestnancovi elektronicky, teda:

 • "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch",
 • "Ročné zúčtovanie",
 • "Potvrdenie o zaplatení dane na účely 2 %"

... musia obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa, pričom nie je možné ich dodatočne meniť ani upravovať.

*

Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu, dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

*

DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Dôchodca a dobrovoľné podanie daňového priznania

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,dôchodok,ročné zúčtovanie,zmeny 2023

*

Viac na webinároch a seminároch, prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Od roku 2004 doteraz stále platí, že daňové priznanie sa oplatí podať dobrovoľne v prípade poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ak takýto dôchodok poberal k 1.1. príslušného roka (alebo ho mal spätne priznaný), pričom mal počas roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, z tohto príjmu mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň a celkový zdaniteľný príjem nepresiahol sumu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka (za rok 2023 sumu 50 % z 4922,82 € = 2461,41 €).

Ak takýto daňovník podá daňové priznanie, podľa § 46a ZDP sa daň nevyrubí a neplatí, ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus a celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka. Teda výsledná daň v daňovom priznaní je nula.

Čiže, už od roku 2004 stále platí rovnaké pravidlo - výhodné pre poberateľov dôchodkov.

Odporúčaný postup je, aby si daňovník vyžiadal potvrdenie o príjme od svojho zamestnávateľa (zamestnávateľov) a sám si podal daňové priznanie.

V daňovom priznaní uvedie svoje zdaniteľné príjmy a zrazené odvody, sumu zrazených preddavkov na daň. Výsledkom bude nulová daňová povinnosť a daňový preplatok vo výške preddavkov, ktoré daňovníkovi zrazil jeho zamestnávateľ počas roka. Tento daňový preplatok vráti správca dane daňovníkovi do 40 dní po termíne na podanie daňového priznania.

*

Zdôraznime, že zamestnávateľ v takýchto prípadoch síce podľa zákona môže vykonať ročné zúčtovanie, ale na základe ročného zúčtovania nie je možné vrátenie preddavkov na daň. Postup podľa § 46a ZDP je možný len pri podaní daňového priznania.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho zamestnávateľa

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Viac  na webinároch a seminároch, prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Daňovník - zamestnanec môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (čo znamená, že nemusí sám podávať daňové priznanie), ak:

 • v príslušnom roku poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (len príjmy podľa § 5 ZDP)... Pozor, podľa výkladu Finančnej správy SR na to, aby mohol zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí mať u zamestnávateľa za príslušný rok kladný zdaniteľný príjem,
 • v príslušnom roku okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43 ZDP (daň zrážkou), pričom si pri nich neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 ZDP (neuplatnil si ich „oddanenie“ s cieľom vrátenia zrážkovej dane),
 • je daňový rezident SR, pričom nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, ale s tým, že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva, a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti, ktoré plynú zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie),
 • včas (do 15.2. nasledujúceho roka) požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a súčasne najneskôr v tomto termíne predložil zamestnávateľovi potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania (potvrdenia o príjme od ostatných zamestnávateľov atď. podľa § 38 ods. 5 ZDP).

*

Pokračovanie ...

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Viac  na webinároch a seminároch, prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Po skončení roka je povinnosťou zamestnávateľa vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie v súlade s § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

*

Zamestnávateľ nemôže vykonať ročné zúčtovanie tým zamestnancom, ktorí sú povinní sami podať daňové priznanie fyzickej osoby.

Podľa § 32 ZDP daňové priznanie je povinný podať:

1. Daňovník, ktorý dosiahol za príslušný rok zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka, pričom okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahol aj iné zdaniteľné príjmy (podľa § 6 až 8 ZDP), ktoré nie sú oslobodené od dane a neboli vysporiadané zrážkovou daňou.

Pre rok 2023 je to suma 50 % zo 4922,82 € = 2461,41 €.

Poznámka: Posudzuje sa zdaniteľný príjem - nie základ dane.

Pri posudzovaní uvedeného limitu sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážková daň), ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods.7.

*

Pokračovanie...

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS a PEPP

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie,zmeny 2023

*

Ešte viac sa o nezdaniteľnej časti na príspevky na DDS, PEPP dozviete na seminároch a webinároch:

https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Počnúc rokom 2014 si daňovník môže znížiť základ dane o príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. „tretí pilier“) podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, respektíve na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Podmienkou je, že ide o účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 alebo o účastnícku zmluvu uzatvorenú skôr, avšak zmenenú dodatkom k zmluve na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 (zrušenie dávkového plánu).

*

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Od 1. januára 2023 (to znamená - prvýkrát už v ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2022) si daňovník môže znížiť základ dane aj o príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (často sa používa skratka v angličtine PEPP) podľa zákona č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, respektíve o príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

*

VÝPOČET

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS a PEPP je daná ako suma zamestnancom zaplatených príspevkov počas príslušného roka, najviac však suma 180 €.

To platí bez zmeny počnúc rokom 2014, teda rovnako to platí pre rok 2023.

Na výšku príspevkov, ktoré uhradil zamestnávateľ, sa neprihliada.

Pri posudzovaní sumy zaplatených príspevkov sa postupuje podľa § 4 ods. 3 ZDP. To znamená, že ak zamestnávateľ  strhne zo mzdy za december 2022 príspevok zamestnanca a pošle ho do dôchodkovej správcovskej spoločnosti až v januári 2023, započíta sa takýto príspevok do príspevkov ešte za rok 2022. Naopak, príspevok zamestnanca zo mzdy za december 2023, ktorý zamestnávateľ strhol a zaslal do správcovskej spoločnosti v januári 2024, sa započítava do príspevkov za rok 2023.

Ak si zamestnanec z nejakého dôvodu platí príspevky alebo ich časť vo vlastnej réžii, započítajú sa príspevky, ktoré preukázateľne uhradil do dôchodkovej správcovskej spoločnosti v čase od 1.1. do 31.12. príslušného roka, čo je povinný doložiť potvrdením vystaveným správcovskou spoločnosťou.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie,zmeny 2023

*

Ešte viac sa o nezdaniteľnej časti na manžela/manželku dozviete na seminároch a webinároch:

https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

VÝPOČET

Ak daňovník dosiahne základ dane do 41445,46 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4500,86 € - vlastný príjem manželky

kde suma 4500,86 € = 19,2-násobok životného minima, ktoré bolo k 1.1.2023 vo výške 234,42 €

*

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 41445,46 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

14862,23 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 14862,23 € = 63,4-násobok životného minima

*

Ak daňovník dosiahne základ dane 59448,91 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Pozor, ak podmienky na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku boli splnené len časť roka, suma nezdaniteľnej časti na manželku sa kráti.

Pozrite ďalej.

*

Rovnako ako pri určení nezdaniteľnej časti na daňovníka sa posudzuje základ dane, nie hrubý príjem. V prípade zamestnanca je základ dane daný ako jeho príjem znížený o jeho odvody.

Pri posudzovaní výšky nezdaniteľnej časti na manželku je súčasne podstatný len základ dane z príjmov podľa § 5 (závislá činnosť) a § 6 ods. 1 a 2 (podnikanie a iná samostatná zárobková činnosť). Základ dane dosiahnutý podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 výšku nezdaniteľnej časti na manželku neovplyvní.

Ak mal daňovník - daňový rezident SR za daný rok príjem aj v zahraničí, tak pri určení nezdaniteľnej časti na manželku sa zohľadní aj základ dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 z príjmov dosiahnutých v zahraničí. Môže sa preto stať, že hoci sa v daňovom priznaní použije metóda vyňatia príjmov, kvôli príjmom dosiahnutým v zahraničí sa bude krátiť nezdaniteľná časť na manželku.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie,zmeny 2023

*

Ešte viac sa o nezdaniteľnej časti na daňovníka dozviete na seminároch a webinároch:

https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) sa základ dane (čiastkový základ dane) zo závislej činnosti (a ďalej základ dane určený podľa § 6 ods. 1 a 2) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11, a to:

 • na daňovníka,
 • na manžela/manželku,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP).

*

VÝPOČET

Suma životného minima platná k 1.1.2023 bola 234,42 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň počas roka 2023 bola 410,24 €.

Pri ročnom zúčtovaní, resp. daňovom priznaní, ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je daná výpočtom 21 x 234,42 € = 4922,82 €.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca:

10361,36 € – (základ dane : 4)

kde suma 10361,36 € je 44,2-násobok životného minima.

Ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Posudzuje sa základ dane, nie hrubý príjem

V prípade zamestnanca je základ dane daný ako jeho príjem znížený o jeho odvody.

Pri posudzovaní výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka je súčasne podstatný len základ dane z príjmov podľa § 5 (závislá činnosť) a § 6 ods. 1 a 2 (podnikanie a iná samostatná zárobková činnosť). Základ dane dosiahnutý podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka neovplyvní.

*

Daňovník s príjmami aj v zahraničí

Ak mal daňovník (daňový rezident SR) za daný rok príjem aj v zahraničí, pri určení nezdaniteľnej časti na daňovníka sa zohľadní aj základ dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 z príjmov dosiahnutých v zahraničí. Môže sa tak stať, že hoci sa v daňovom priznaní použije metóda vyňatia príjmov, kvôli príjmom dosiahnutým v zahraničí sa bude krátiť nezdaniteľná časť na daňovníka.

*

KTO MÁ NÁROK

Na rozdiel od iných nezdaniteľných častí, ktoré je možné uplatniť si až po skončení roka v daňovom priznaní alebo  ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, nezdaniteľnú časť na daňovníka si zamestnanci môžu uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti bola počas roka 2023 daná ako suma 410,24 €.

Poznámka: Suma 410,24 € pri výpočte mesačných preddavkov je vždy rovnaká bez ohľadu na výšku mesačného základu dane.

Zamestnanec si svoje právo na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov uplatňuje prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti...". Tlačivo je možné zasielať po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Ak má niekto viacero zamestnávateľov, toto právo si môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Zákon nešpecifikuje, ktorý zamestnávateľ by to mal byť - zamestnanec si sám vyberie, u ktorého zamestnávateľa si toto právo uplatní.

Uplatniť si nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti môžu všetci zamestnanci, nielen zamestnanci v pracovnom pomere. Teda napríklad aj:

 • študenti pracujúci na dohody o brigádnickej práci študentov,
 • evidovaní nezamestnaní pracujúci na krátkodobé dohody,
 • všetci ďalší zamestnanci pracujúci na dohody,
 • osoby na materskej alebo na rodičovskej dovolenke,
 • štatutárni zástupcovia (konatelia, spoločníci) poberajúci odmenu,
 • poberatelia starobných dôchodkov, vyrovnávacieho príspevku, predčasných starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov, ak im boli uvedené dôchodky priznané po 1.1. príslušného roka,
 • daňoví nerezidenti SR (zamestnanci cudzinci).

Naopak, uplatniť si nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov nemôže:

 • zamestnanec, ktorý k 1.1.2023 poberal starobný dôchodok, vyrovnávací príspevok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo porovnateľný dôchodok zo zahraničia, alebo mal takýto dôchodok počas roka 2023 spätne priznaný tak, že ho mal doplatený k 1.1.2023,
 • zamestnanec, ktorý má aj iného zamestnávateľa, u ktorého si už uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov.

Zamestnanec si svoje právo na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov uplatniť nemusí, ak sám nechce.

*

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní

Nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2023 majú všetci daňovníci, avšak s výnimkou daňovníkov so základom dane za rok 2023 vo výške 41445,46 € a viac a s výnimkou väčšiny dôchodcov (viď ďalej).

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka majú aj daňoví nerezidenti (cudzinci) za rovnakých podmienok ako daňoví rezidenti - bez ohľadu na to, ako dlho na Slovensku pracovali, resp. dosahovali príjmy, ale aj bez ohľadu na to, aká je ich materská krajina atď.

*

Nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka má aj daňovník, ktorý pracoval len časť roka

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka majú aj:

 • študenti,
 • evidovaní nezamestnaní,
 • osoby na materskej alebo na rodičovskej dovolenke atď...

... a to vždy v sume „za celý rok“, aj keď pracovali alebo podnikali len časť roka. Pre takéto osoby je obvykle výsledkom daňového priznania alebo ročného zúčtovania daňový preplatok. Inak povedané, výška nezdaniteľnej časti na daňovníka nezávisí od toho, či daňovník dosahoval príjmy počas celého roka, alebo len v niektorom mesiaci, resp. mesiacoch.

Napríklad študent, ktorý pracoval len v letných mesiacoch a zarobil 3000 €, neplatí žiadnu daň, pretože si pri výpočte dane od základu dane odpočítava celú sumu nezdaniteľnej časti.

Podobne zamestnanec, ktorý pracoval len časť roka a druhú časť roka bol „dobrovoľne“ nezamestnaný alebo bol evidovaný na úrade práce, ženy na materských a rodičovských dovolenkách, osoby, ktoré boli dlhší čas práceneschopné, cudzinci, ktorí na Slovensku pracovali len niekoľko mesiacov – títo majú nárok na uplatnenie plnej sumy, aj keď pracovali len časť roka.

*

Zvýšenie sadzby poistného na zdravotné poistenie v rokoch 2024 - 2027

Témy: zdravotné poistenie,zmeny 2024

*

Národná rada SR dňa 19. decembra 2023 schválila zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

V Čl. XII sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

*

Podľa § 38ezg ods. 4 sa sadzby poistného na zdravotné poistenie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027 zvyšujú nasledovne:

 

 • SZČO z doterajších 14 % na 15 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím z doterajších 7 % na 7,5 %,
 • zamestnávateľ z doterajších 10 % na 11 %, za zamestnanca, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, z doterajších 5 % na 5,5 %,
 • samoplatiteľ z doterajších 14 % na 15 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím z doterajších 7 % na 7,5 %,
 • z príjmov podľa § 7 a § 8 zákona o dani z príjmov z doterajších 14 % na 15 %, v prípade osoby so zdravotným postihnutím z doterajších 7 % na 7,5 %.

 

Zvýšenie sadzby poistného pre zamestnávateľov sa prejaví aj vo zvýšení minimálneho poistného zamestnanca, viď:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1043

*

Poznámka: Nezvyšuje sa sadzba poistného:

 • zamestnanca, zostávajú doterajšie 4 %, v prípade zamestnanca, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím, sú to naďalej 2 %,
 • z podielov na zisku (dividend) vyplatených za rok 2011 - 2016, sadzba 14 % zostáva platná naďalej.

*

 

Minimálne preddavky a minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie počas roka 2024

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie

*

Podstata zavedenia minimálneho poistného a minimálnych preddavkov zamestnanca (od 1.1.2023) spočíva v tom, že poistenec - zamestnanec bude platiť poistné na zdravotné poistenie vypočítané najmenej zo sumy životného minima, ktorá je platná k 1.1. daného roka, a to bez ohľadu na to, aký bude mať skutočný príjem u zamestnávateľa.

*

MINIMÁLNE POISTNÉ ZAMESTNANCA

Minimálne poistné zamestnanca za kalendárny rok 2024 je podľa § 13b ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) súčet:

 • poistného zamestnanca, ktoré sa vypočíta ako 4 % zo sumy 12-násobku životného minima - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, a
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca, ktoré sa vypočíta ako 11 % zo sumy 12-násobku životného minima - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky.

*

K 1.1.2024 je platná suma životného minima 268,88 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je súčet:

 • poistného zamestnanca - vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 268,88 € = 4 % z 3226,56 € = 129,06 € a
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca - vypočítaného ako 11 % zo sumy 12 x 268,88 € = 11 % z 3226,56 € = 354,92 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 129,06 € + 354,92 € = 483,98 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

*

Výnimky pri minimálnom poistnom

Minimálne poistné zamestnanca sa podľa § 13b ods. 2 ZZP znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

 • bol zamestnanec súčasne poistencom štátu (napr. študent, dôchodca, osoba poberajúca rodičovský príspevok, nemocenské, ošetrovné, materské...), viď § 11 ods. 7 zákona (link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20230101#paragraf-11.odsek-7),
 • bol zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, viď § 12 ods. 2 zákona, sú to FO uznané za invalidné a FO s ťažkým zdravotným postihnutím, s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, zjednodušene povedané - každá osoba so zdravotným postihnutím má sadzbu poistného 2 %,
 • bol zamestnanec vyhlásený za nezvestnú osobu alebo
 • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Znamená to, že ak bol zamestnanec súčasne poistencom štátu počas celého roka (napríklad počas celého roka študoval, poberal starobný dôchodok, poberal rodičovský príspevok atď.), minimálne poistné sa na neho nevzťahuje.

Minimálne poistné sa nevzťahuje ani na osoby, ktoré boli zdravotne postihnuté počas celého roka.

*

Ak bol poistenec zamestnancom a súčasne poistencom štátu (alebo osoba so zdravotným postihnutím) časť roka, suma minimálneho poistného sa alikvotne zníži.

*

Oprava § 26 a § 140 zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2024

Témy: materské,sociálne poistenie,zmeny 2024

*

Zákonom č. 210/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2024 menia § 26 a § 140 ZSP.

Opravujú sa tak hrubé chyby v neprospech poistencov, zamestnancov a SZČO - otcov na materskej, ktoré boli v týchto ustanoveniach zákona počas roka 2023. Fakticky sa pri týchto ustanoveniach vraciame do stavu, ktorý platil do 31.12.2022.

*

Príklad

Zamestnanec je na rodičovskej dovolenke v čase od 3.7.2023 do 14.1.2024, súčasne v tomto čase poberá materské.

Zamestnávateľ mu vo výplate za mesiac november 2023 vyplatí ročnú odmenu vo výške 400 €. Zamestnanec má nárok na materské, pretože ide o príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu ako za vykonanú prácu v čase, kedy poberá materské - ide o odmenu, ktorú má vyplatenú za prácu, ktorú vykonal ešte pred začiatkom rodičovskej dovolenky - viď § 30 písm. a) ZSP.

Pretože podľa § 26 a § 140 ZSP, platných v období od 1.1.2023 do 31.12.2023, nejde ani o prerušenie, ani o vylúčenie, z odmeny sa platia všetky odvody za zamestnanca a za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne.

Príklad

Ten istý zamestnanec po skončení rodičovskej dovolenky, počas ktorej sa staral o staršie dieťa a poberal prvú materskú, nastúpi začiatkom februára 2024 na ďalšiu rodičovskú dovolenku, tentoraz s mladším dieťaťom a v SP požiada o druhú materskú.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ pri druhej materskej je rok 2023. Zamestnanec má mzdu cca 2000 € mesačne.

DVZ = 6 (január - jún) x 2000 € / 365 dní = 32,8768 €.

Materské je 75 % z DVZ, teda bude cca 24,66 € na deň, pričom za mesiac, ktorý má 30 dní, bude 739,80 €.

Logicky správny výpočet by však mal byť:

DVZ = 6 x 2000 € / 183 dní (1.1.2023 - 2.7.2023) = 65,5738 €.

Dni, kedy bol na RD (od 3.7.2023 do konca roka 2023), sa správne mali pri výpočte vylúčiť, v zákone je však chyba.

Materské by logicky správne malo byť cca 49,18 € na deň, pričom za mesiac, ktorý má 30 dní, by malo byť 1475,50 €.

*

V pokračovaní článku: Nové znenie § 26 a § 140 ZSP.

*

Materské absolventky SŠ, VŠ, od 1. januára 2024

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,študent,zmeny 2024

*

Zákonom č. 203/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2024 mení § 48 ZSP.

Podľa § 48 ZSP, poistenkyňa má nárok na materské, ak v období 2 rokov pred pôrodom bola nemocensky poistená (ako zamestnankyňa, ako SZČO alebo dobrovoľne) najmenej 270 kalendárnych dní.

Od 1. januára 2024 sa pri posudzovaní tejto podmienky započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa § 10 ZSP, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania = ukončila štúdium na strednej škole maturitnou skúškou alebo ukončila štúdium na vysokej škole štátnou záverečnou skúškou a podobne.

*

Upozornenie: Pokiaľ ide o materské iného poistenca (otca dieťaťa), tam sa nemení nič, doba štúdia sa nezapočítava.

Doba štúdia sa nezapočítava ani pri posudzovaní nároku na tehotenské.

*

V pokračovaní článku: príklady

*

Pomoc pri splácaní hypoték stručne

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,pomôcky,ročné zúčtovanie,zmeny 2023,zmeny 2024

*

Pre všetky formy pomoci platí: Úverom na bývanie nie je napríklad spotrebný úver, tzv. americká hypotéka, ale ani úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktorého účelom je predčasné splatenie predošlej hypotéky, z ktorej si daňovník financoval napr. kúpu bytu, teda tzv. refinancovanie.

Pri takýchto úveroch tak nie je nárok ani na daňový bonus, ani na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Daňový bonus, resp. príspevok na zvýšenú splátku je možné uplatniť si len na:

 • jeden úver na bývanie definovaný podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie,
 • jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt, dom).

*

Daňový bonus na zaplatené úroky + mimoriadny bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky + príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,Top,zmeny 2023,zmeny 2024

*

Viac  na webinároch a seminároch, prihlásiť sa môžete tu: https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Aktualizované 28.1.2024:

 • na základe metodického usmernenia Finančného riaditeľstva SR č. 11/DZPaU/2024/MU z 25.1.2024 bol opravený výpočet daňového bonusu na zaplatené úroky v prípade, ak 5-ročné obdobie kedy má dlžník nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, končí počas roka 2023.

*

ÚVOD

Od roku 2018 sa zaviedol daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie určených v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Viď § 33a ZDP.

*

Dôležité: Úverom na bývanie nie je napríklad spotrebný úver, tzv. americká hypotéka, ale ani úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktorého účelom je predčasné splatenie predošlej hypotéky, z ktorej si daňovník financoval napr. kúpu bytu, teda tzv. refinancovanie.

Pri takýchto úveroch tak nie je nárok ani na daňový bonus, ani na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

*

Dňa 8. decembra 2023 Národná rada SR schválila zákon č. 508/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie.

Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Menia sa aj ďalšie zákony, napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a najmä zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie, kde sa mení príloha č. 4 a pribúda nová príloha č. 5 (ide o potvrdenia, ktoré banky vydávajú dlžníkom pri úveroch na bývanie).

*

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) dochádza s účinnosťou od 1. januára 2024 k zmenám v § 33a (daňový bonus na zaplatené úroky).

V zákone pribúda nový § 52zzy, čo sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024.

*

Podľa § 52zzy ods. 1 ZDP, ustanovenie § 33a ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2023 ("po starom") sa bude naďalej používať v pôvodnom znení na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. decembra 2023.

Podľa § 52zzy ods. 2 ZDP, ustanovenie § 33a ZDP v znení účinnom od 1. januára 2024 ("po novom") sa bude používať na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najskôr po 31. decembri 2023.

Podľa § 52zzy ods. 4 až 13 ZDP sa zavádza nový mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku, skrátene „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“. 

*

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky sa jednorazovo vyplatí daňovníkovi za rok 2023 - na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. decembra 2023 - ak daňovník spĺňa podmienky uvedené v zákone.

Podľa § 52zzy ods. 3 ZDP, pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania za rok 2023, ak má daňovník nárok na daňový bonus na zaplatené úroky a súčasne má nárok aj na mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, tak sa rozhodne, či si za rok 2023 uplatní nárok na:

 • daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP v znení účinnom do 31. decembra 2023 ("po starom") alebo
 • mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 4 až 13 ZDP.

Poznámka: Súčasne si za rok 2023 uplatniť aj daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP a aj mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ods. 4 až 13 ZDP nie je možné. 

*

V pokračovaní článku:

 • daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023
 • mimoriadny daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023
 • postup pri ročnom zúčtovaní a pri podaní daňového priznania za rok 2023
 • modelové príklady
 • zmeny pri daňovom bonuse na zaplatené úroky, zmluvy uzavreté po 31.12.2023
 • zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie - príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE/DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2023: Daňový bonus na dieťa

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,tlačivá,Top,zmeny 2023

*

Ešte viac sa o daňovom bonuse dozviete na seminároch a webinároch:

https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

DIEŤA

Nárok na daňový bonus si rodič môže uplatniť na dieťa, ktoré je:

 • vyživované, súčasne
 • nezaopatrené a súčasne
 • žijúce s rodičom v domácnosti.

Spoločná domácnosť

Podľa § 115 Občianskeho zákonníka „Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby“.

Znamená to, že nie je potrebné mať rovnaký trvalý, resp. prechodný pobyt – napríklad v prípade mladej rodiny (kde „podľa papierov“ majú rodičia trvalý pobyt každý u svojich rodičov) sa podmienka spoločnej domácnosti považuje za splnenú, pokiaľ rodičia spoločne hospodária.

*

Vyživované dieťa

Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje dieťa:

 • vlastné,
 • osvojené,
 • dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, prípad náhradných rodín alebo
 • dieťa druhého z manželov.

Poznámka: Nárok na daňový bonus nie je možné uplatniť si na dieťa partnera/partnerky, ak nie sú zosobášení. Ak zosobášení sú, nárok je.

*

Nezaopatrené dieťa

Ďalšou podmienkou je, že dieťa musí byť posudzované ako nezaopatrené podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Pojem nezaopatrené dieťa sa tak na účely priznania daňového bonusu posudzuje rovnako, ako sa posudzuje pri nároku na prídavok (prídavky) na dieťa.

Nezaopatrené dieťa je dieťa:

 • do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • oslobodené od povinnosti dochádzať do školy podľa § 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona,
 • vzdelávajúce sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 97 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona,
 • neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Naopak, nezaopatrené dieťa nie je dieťa:

 • ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku,
 • ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Nárok na daňový bonus tak končí v mesiaci, v ktorom dieťa získalo VŠ vzdelanie 2. stupňa – v praxi teda v mesiaci, v ktorom dieťa urobilo poslednú štátnicu na 2. stupni VŠ (magisterské alebo inžinierske štúdium).

*

Od 1.1.2018 je nárok na daňový bonus aj na plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Tým sa rozumie plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré bolo do dosiahnutia plnoletosti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

Nárok na daňový bonus tak majú aj náhradní rodičia nezaopatreného dieťaťa, ak sa už plnoleté dieťa, ktoré im bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sústavne pripravuje na povolanie štúdiom a zároveň platí, že do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Na účely ZDP sa starostlivosťou nahrádzajúcou starostlivosť rodičov rozumie:

 • zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča,
 • pestúnska starostlivosť,
 • poručníctvo, ak sa poručník osobne stará o dieťa,
 • zverenie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak súd koná o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti tejto fyzickej osobe (§ 365 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok),
 • zverenie dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti.

Oprávnenosť nároku na daňový bonus môže daňovník preukázať napr. potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ktoré bolo vystavené tomuto vyživovanému dieťaťu. Nárok na daňový bonus na plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom a do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, si mohol daňovník prvýkrát uplatniť už za zdaňovacie obdobie 2017.

*

Povinná školská dochádzka

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona - povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

Podľa § 22 ods. 1 školského zákona - žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona, alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

*

Sústavná príprava na povolanie

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je:

 • štúdium na strednej škole dennou formou,
 • štúdium na vysokej škole dennou formou,
 • iné štúdium alebo výučba (v zahraničí), ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na stredných alebo vysokých školách,
 • opakované ročníky štúdia.

Sústavná príprava na povolanie nie je:

 • obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo,
 • príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu (štúdium v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika L. Mikuláš),
 • príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu (štúdium v Akadémii Policajného zboru Bratislava),
 • príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu,
 • príprava príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.

*

Štúdium na strednej škole

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie pri štúdiu na strednej škole sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy (1.9.) a trvá do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (31.8.).

Ak dieťa nevykoná maturitnú skúšku v riadnom termíne, ale maturuje v opravnom termíne (september, február), tak sústavná príprava dieťaťa na povolanie trvá len do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené (31.8.).

Ak dieťa pokračuje po strednej škole v štúdiu na vysokej škole v dennej forme štúdia, od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.

Aj v tomto čase teda trvá nárok na daňový bonus!

*

Štúdium na vysokej škole

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie pri štúdiu na vysokej škole sa začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia (čo sú štátnice, pozor, nie do konca školského roka). To, či študent pri štúdiu prekročil štandardnú dobu štúdia, sa od 1.2.2014 nesleduje.

Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium.

Ak dieťa skončí vysokoškolské štúdium prvého stupňa, sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka (1.9.).

Ak dieťa neurobí štátnice v riadnom termíne (napríklad v máji aktuálneho roka) a štátnice bude opakovať v náhradnom termíne na jeseň, nárok na daňový bonus je len do konca akademického roka (31.8.), teda najneskôr do augusta vrátane.

*

UPLATNENIE A PREUKAZOVANIE NÁROKU

Dieťa, ktoré má manžela/manželku

Podľa § 33 ods. 3 ZDP - ak dieťa, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus a s ktorým žije v spoločnej domácnosti, má manžela - manželku, tak daňovník, ktorý je rodič dieťaťa alebo u ktorého ide vo vzťahu k dieťaťu o starostlivosť nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (náhradné rodiny), si môže uplatniť daňový bonus – pozor, až po uplynutí roka, teda pri ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania a za podmienky, že manžel - manželka tohto dieťaťa má za príslušný rok zdaniteľné príjmy najviac do výšky sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona (nezdaniteľná časť na daňovníka) - pre rok 2023 ide o sumu 4922,82 €.

*

Striedanie uplatnenia daňového bonusu na tie isté deti oboma rodičmi

Nárok na daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov, na tie isté deti si daňový bonus nemôžu uplatniť daňový bonus obaja rodičia naraz.

Pritom platí:

 • ak majú rodičia viac detí, na všetky deti si môže uplatniť nárok len jeden z nich (deti si nemôžu medzi seba v tom istom čase „rozdeliť“),
 • časť roka si môže nárok na daňový bonus uplatniť jeden z rodičov, časť roka druhý,
 • ak sa rodičia nedohodnú na tom, kto si uplatní nárok na daňový bonus, tak platí, že prednosť má matka, ďalej otec a napokon iná oprávnená osoba.

*

Nárok na uplatnenie daňového bonusu za niekoľko mesiacov

Ak rodič vyživuje dieťa len niekoľko mesiacov v roku, môže si uplatniť nárok na daňový bonus vo výške mesačnej sumy za príslušný počet mesiacov.

Rodič si môže uplatniť daňový bonus za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky nároku na jeho uplatnenie.

Rodič si môže uplatniť daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začala sústavná príprava dieťaťa na povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené, resp. prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

*

Preukazovanie nároku na daňový bonus

Ak si zamestnanec uplatňuje nárok na daňový bonus u zamestnávateľa, nárok preukazuje rodným listom dieťaťa.

Ak ide o dieťa, ktoré už ukončilo povinnú školskú dochádzku, pričom toto dieťa sa posudzuje ako nezaopatrené (viď vyššie, napr. študuje na strednej škole), zamestnanec je povinný predložiť:

 • potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu, resp. úraz,
 • alebo potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec nie je povinný predložiť potvrdenia školy ani potvrdenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky a ide o zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (zákon č. 552/2003 Z. z.) alebo o zamestnanca v štátnej službe (zákon č. 55/2017 Z. z.).

S účinnosťou od 1.12.2019 nie je povinný zamestnanec predložiť potvrdenia školy ani potvrdenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa, ak dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom na území Slovenskej republiky ani pri podávaní daňového priznania. Uvedené platí prvýkrát pri podaní daňového priznania za rok 2019.

Orgán verejnej moci (Finančná správa SR) si potrebné údaje sám preverí v centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov a v centrálnom registri študentov.

Potvrdenie školy o tom, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané. Všetky doklady platia za predpokladu, že u zamestnanca a ním vyživovaných osôb sa nezmenili skutočnosti rozhodujúce na priznanie daňového bonusu. Napríklad pri zanechaní štúdia to znamená povinnosť rodiča oznámiť to zamestnávateľovi tak, aby od ďalšieho mesiaca bola výplata daňového bonusu zastavená.

*

Uplatnenie daňového bonusu po rozvode rodičov a dohode na striedavej starostlivosti

Na deti z rozvedeného manželstva si pri dohode bývalých manželov na striedavej starostlivosti môžu uplatniť nárok na daňový bonus obaja rodičia bez ohľadu na harmonogram striedania starostlivosti o deti. Nie je teda dôležité, u ktorého z rodičov je dieťa k 1. dňu kalendárneho mesiaca.

Samozrejme, za jednotlivé mesiace si môže nárok na daňový bonus uplatniť len jeden z rodičov. Ktorý a za ktoré mesiace, to je už vecou ich vzájomnej dohody, pričom aj tu platí, že ak sa nedohodnú, prednosť má matka.

SUMY DAŇOVÉHO BONUSU ZA ROK 2023

Sumy daňového bonusu na dieťa platné počas roka 2023 (za jeden kalendárny mesiac) podľa § 52zzp ods. 3 až 5 ZDP:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Suma 140 € sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 18 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 18 rokov.

*

Pozor na dotáciu na stravovanie

Za obdobie mesiacov január až apríl 2023 je nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov len vtedy, ak sa na dieťa neposkytovala dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Dňa 7.2.2023 NR SR schválila zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Súčasťou je Čl. III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Podľa § 52zzpa ZDP, od 1. mája 2023 má daňovník nárok na daňový bonus na dieťa aj v prípade, ak sa na dieťa poskytovala dotácia na stravovanie.

*

Ohraničenie sumy daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane

Podľa § 33 ods. 6 ZDP je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňového bonusu sa určuje z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 ZDP alebo čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, alebo z úhrnu týchto čiastkových základov dane daňovníka.

*

ČIASTKOVÝ ZÁKLAD DANE

Základom dane (čiastkovým základom dane) zamestnanca z príjmov podľa § 5 ZDP sú zdaniteľné príjmy zamestnanca zo závislej činnosti znížené o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Základom dane (čiastkovým základom dane) SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 sú (zjednodušene) príjmy SZČO znížené o poistné a ďalšie daňovo uznané výdavky (paušálne alebo skutočné).

Počet percent (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Daňovník s príjmami aj v zahraničí

Ak má daňovník (daňový rezident SR) za daný rok príjem aj v zahraničí, pri podaní daňového priznania a určení výšky daňového bonusu na deti sa prihliadne aj na čiastkový základ dane podľa § 5 ZDP a podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP z príjmov dosiahnutých v zahraničí.

*

DAŇOVNÍK NEREZIDENT

Aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňový nerezident SR - cudzinec) si môže uplatniť nárok na daňový bonus, ak spĺňa všetky "štandardné" podmienky a úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou si ako zamestnanec nemôže uplatniť tento nárok už pri výpočte mesačných preddavkov na daň, ale musí počkať na ročné zúčtovanie, resp. na daňové priznanie a uplatniť si nárok na daňový bonus až po skončení roka.

Pri výpočte ohraničenia daňového bonusu sa na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) prihliada len pri podaní daňového priznania a len vtedy, ak aj pre druhého rodiča platí, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.

*

V pokračovaní článku:

 • výpočet daňového bonusu pri mesačných preddavkoch,
 • výpočet daňového bonusu v ročnom zúčtovaní,
 • výpočet daňového bonusu v daňovom priznaní,
 • príklady.

*

Stabilizačný príspevok zdravotníkom a zamestnancom v sociálnych službách a jeho vrátenie

Témy: daň z príjmov,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Na prelome rokov 2022/2023 bol časti zamestnancov v zdravotníctve (v zásade za december 2022) a v sociálnych službách (v zásade za január 2023) vyplatený stabilizačný príspevok v závislosti od profesie a úväzku vo výške do 4000 € (sociálne služby) až 5000 € (zdravotníci).

Zamestnanci, ktorým bol stabilizačný príspevok poskytnutý, sa zaviazali zostať pracovať u zamestnávateľa po dobu 3 rokov. Tento záväzok sa nevzťahuje na prípady:

 • ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou danou zamestnávateľom z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) až c) alebo písm. f) Zákonníka práce alebo dohodou o skončení pracovného pomeru z tých istých dôvodov,
 • ak bol zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu, že vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať pracovnú činnosť, na výkon ktorej sa zaviazal, alebo ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
 • ak zamestnanec okamžite skončil pracovný pomer z dôvodov podľa § 69 Zákonníka práce.

*

Vyplatený príspevok je oslobodený od odvodov na sociálne a na zdravotné poistenie. Príspevok však je zdaniteľným príjmom zamestnanca, podlieha spolu s inými príjmami zamestnanca dani z príjmov.

Ak bol príspevok vyplatený vo výplate mzdy za niektorý z mesiacov roka 2022, uvádza sa v ročnom zúčtovaní za rok 2022 alebo v potvrdení o príjmoch za rok 2022.

Ak bol príspevok vyplatený vo výplate mzdy za niektorý z mesiacov roka 2023, uvádza sa v ročnom zúčtovaní za rok 2023 alebo v potvrdení o príjmoch za rok 2023.

*

Informácie k tejto problematike nájdete napríklad tu:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok/

Do pozornosti dávam aj pôvodný článok z decembra 2022 tu:

https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=913

*

VRÁTENIE PRÍSPEVKU

V praxi sa ukazujú ako problém prípady, kedy z dôvodu nedodržania záväzku zamestnanca zotrvať a vykonávať pracovnú činnosť u zamestnávateľa najmenej 3 roky, musí zamestnanec príspevok, respektíve jeho časť vrátiť.

Podľa pokynov MPSVaR (viď link vyššie a tam otázka č. 24) vrátiť sa má príslušná časť stabilizačného príspevku, ktorá je vypočítaná z čistej sumy poskytnutého stabilizačného príspevku, teda zníženého o daň z príjmu.

Napríklad, ak zamestnanec dostal stabilizačný príspevok 4000 €, daň 19 % je suma 760 €, zamestnanec dostal v čistom 3240 €, tak suma na vrátenie sa má vypočítať podľa vzorca:

3240 € / 1096 dní (= 3 roky, rok 2024 má 366 dní) ... výsledok x počet dní, ktoré chýbajú do naplnenia 3 rokov

*

Otázka je, ako sa vrátenie časti príspevku "v čistom" prejaví v ročnom zúčtovaní dane takéhoto zamestnanca za rok 2023.

Odpoveď: Pretože zamestnanec vracia zamestnávateľovi pomernú časť z čistého vyplateného stabilizačného príspevku, nijako sa táto skutočnosť neprejaví v jeho ročnom zúčtovaní, respektíve pri vystavení potvrdenia o príjmoch za rok 2023.

Príklad

Pani Alexandra pracuje v zariadení sociálnych služieb, vo výplate za mesiac január 2023 jej zamestnávateľ vyplatil stabilizačný príspevok vo výške 4000 € (brutto).

O sumu 4000 € sa tak zvýšil zdaniteľný príjem a základ dane pani Alexandry pri výpočte mesačných preddavkov na daň za mesiac január 2023.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti počas roka 2023 je hranica základu dane pre sadzbu dane 19 % suma 3453,79 €. Preto je zrejmé, že z časti stabilizačného príspevku bol vypočítaný preddavok na daň sadzbou 19 %, z ďalšej časti sadzbou 25 %.

Suma mesačného preddavku na daň za január 2023 tak bola kvôli príspevku vo výške 4000 € brutto, z titulu zvýšenia základu dane nad 3453,79 €, navýšená o čiastku nad 760 eur (čo je 19 % zo 4000 €).

V čistom sa tak príjem pani Alexandry zvýšil o necelých 3240 €. V ročnom zúčtovaní za rok 2023 by sa jej však časť dane vrátila, tak môžeme (s výhradou) konštatovať, že po odpočítaní 19 % dane z príjmu je čistý príjem pani Alexandry, ktorý vyplýva z vyplatenia stabilizačného príspevku, suma 4240 €.

*

Podľa dohody uzavretej so zamestnávateľom sa pani Alexandra s účinnosťou od 20.1.2023 zaviazala zotrvať na svojom pracovnom mieste do 20.1.2026.

Pani Alexandra však skončila po dohode pracovný pomer už k 30.11.2023. Zo svojho záväzku odpracovať 3 roky naplnila (po mesiacoch) 11 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 = 314 dní. Do odpracovania 3 rokov jej chýba 1096 - 314 = 782 dní.

Pani Alexandra musí vrátiť zamestnávateľovi pomernú časť stabilizačného príspevku, tá sa vypočíta postupom:

3240 € / 1096 dní = 2,9562 € ... x 782 dní = 2312 € (z praktického hľadiska odporúčam výslednú sumu zaokrúhliť na celé eurá matematicky)

Technicky túto sumu pani Alexandra vráti zamestnávateľovi prevodom na účet zamestnávateľa, prípadne v hotovosti do pokladne.

Na mzdovom liste a pod. sa vrátená suma neuvádza.

Zamestnávateľ pani Alexandre vystaví "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch" za rok 2023.

Do riadku 01 (úhrn zdaniteľných príjmov) zahrnie aj stabilizačný príspevok v plnej vyplatenej sume brutto, teda 4000 €.

V riadku 04 (úhrn preddavkov na daň) bude zahrnutá aj suma preddavku na daň, ktorá je vypočítaná a strhnutá zo sumy stabilizačného príspevku, teda 760 €.

Vrátenie pomernej časti stabilizačného príspevku sa však do "Potvrdenia" nijako nepremietne.

Obdobne by zamestnávateľ postupoval aj v prípade, ak by na žiadosť pani Alexandry vykonal ročné zúčtovanie za rok 2023.

*

Minimálna daň právnickej osoby od roku 2024

Témy: daň z príjmov,zmeny 2024

Dňa 4.12.2023 vláda schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií.

Súčasťou návrhu je Čl. VI., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Súčasťou je návrh nového § 46b, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2024 zavádza minimálna daň právnickej osoby.

Národná rada SR sa návrhom zákona bude v skrátenom legislatívnom konaní zaoberať na svojej riadnej schôdzi, ktorá začne 6. decembra 2023.

*

... pokračovanie v časti určenej pre predplatiteľov.

*

Dôchodková hodnota platná v roku 2024 je 17,7688 €

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2024

*

Dôchodková hodnota, ktorá bude platná v roku 2024, je 17,7688. €.

*

Podľa § 64 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, dôchodková hodnota, ktorá je platná k 31. decembru kalendárneho roka, sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3aa. Takto určená dôchodková hodnota platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.

Vzorec na určenie dôchodkovej hodnoty (príloha č. 3aa):

ADH je aktuálna dôchodková hodnota.

PM je priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá je zistená Štatistickým úradom SR za tretí štvrťrok kalendárneho roka.

To znamená, že ADH (dôchodková hodnota), ktorá bude platná v novom roku (2024), sa upraví indexom, ktorý sa určí ako 95 % z podielu priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok minulého roka (2023) a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predminulého roka (2022).

*

... v pokračovaní článku výpočet.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov ..."

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

Ak zamestnanec v "Žiadosti" vyznačil, že chce venovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, a to do 15. apríla.

Tlačivo určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Dňa 24.11.2023 FR SR na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu č. 31/DZPaU/2023/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Link: 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2023/2023.11.24_031_DZPaU_2023_I.pdf

*

Podľa tejto informácie FR SR určilo za zdaňovacie obdobie roka 2023 vzor tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane..." pod kódom V2Pv18_P, ktoré FR SR zverejnilo dňa 6.12.2018 za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Inými slovami, FR SR neurčilo novší vzor tlačiva za zdaňovacie obdobie roka 2023 a naďalej sa používa tlačivo určené za rok 2018.

*

Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Zamestnanec si môže uplatniť svoje právo na venovanie 2 %, resp. 3 % dane podľa § 50 zákona najneskôr do 30. apríla.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (akt. 20.1.2024)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

Zamestnanci, ktorí chcú a môžu (spĺňajú zákonom stanovené podmienky) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musia do 15. februára podľa § 38 ods. 1 zákona vyplniť a zamestnávateľovi odovzdať "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti...".

Už od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Zamestnanci musia do 15. februára k „Žiadosti“ doložiť všetky požadované doklady a „Potvrdenia“ od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Vzor „Žiadosti“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

*

Dňa 24.11.2023 FR SR na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu č. 31/DZPaU/2023/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Link: 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2023/2023.11.24_031_DZPaU_2023_I.pdf

Podľa tejto informácie FR SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov určuje za zdaňovacie obdobie 2023 nový vzor tlačiva s kódom ŽIA38v2023.

*

Dňa 22.12.2023 MF SR na svojej webovej stránke v časti "Finančný spravodajca (2023)" uverejnilo Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018706/2023-721 o vydaní informácie k postupu pri vypĺňaní tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023. Link:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/17/Oznamenie-Ministerstva-financii-SR-k-postupu-pri-vyplnani-tlaciv-v-nadvaznosti-na-zavedenie-danoveho-bonusu-zo-zvysenia-zaplatenej-splatky-uveru-za-2023.pdf

*

Súčasťou "Oznámenia" je "Informácia k postupu pri vypĺňaní tlačív v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru 2023". Link:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/48/Informacia-k-postupu-pri-vyplnani-tlaciv-v-nadvaznosti-na-zavedenie-danoveho-bonusu-zo-zvysenia-zaplatenej-splatky-uveru-2023.pdf

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti roku 2022.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdan. časti..."

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2024

*

Vzor „Vyhlásenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

Dňa 24.11.2023 FR SR na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu č. 31/DZPaU/2023/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Link: 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2023/2023.11.24_031_DZPaU_2023_I.pdf

*

Podľa tejto informácie FR SR určilo na zdaňovacie obdobie roka 2024 vzor tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pod kódom VYH36v20, ktoré FR SR zverejnilo už dňa 22.11.2019 na zdaňovacie obdobie roku 2020.

Inými slovami, FR SR neurčilo novší vzor tlačiva na zdaňovacie obdobie roka 2024 a naďalej sa používa tlačivo VYH36v20, ktoré bolo určené na rok 2020.

Staršie tlačivá sa akceptovať nebudú.

*

Odvody 2024

Témy: pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2024

Aktualizácia 1.1.2024, úpravy vyplývajúce zo zákona č. 530/2023 Z. z.

*

Status

S+R

IP

NP

PvN

PFP

UP

GP

ZP

Osoba v pracovnom pomere (1)

x

x

x

x

x

x

x

x

Štátny zamestnanec

x

x

x

x

 

x

 

x

Osoba v služobnom pomere

x

x

x

x

 

x

 

x

Sudca

x

x

x

       

x

Prokurátor

x

x

x

       

x

Žiak, študent pri odbornej praxi

               

DoBPŠ s OOP (2)

x x      

x

x

 

DoBPŠ bez OOP

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca s OOP (3)

x        

x

x

 

DoVP, DoPČ dôchodca bez OOP

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. s OOP (4)

x x      

x

x

 

DoVP, DoPČ inv. dôch. bez OOP

x

x

     

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch. s OOP (5)

x        

x

x

 

DoVP, DoPČ predč. dôch. bez OOP

x

       

x

x

 

DoVP, DoPČ ostatní pravid. príjem

x

x

x

x

 

x

x

x

DoVP, DoPČ ostatní nepravid. príjem

x

x

     

x

x

x

DoPČ-SP (6)

x

x

x x  

x

x

x

Konateľ pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Konateľ nepravidelný príjem

x

x

         

x

Štatutár pravidelný príjem (7)

x

x

x

x

     

x

Štatutár nepravidelný príjem (7)

x

x

         

x

Spoločník pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Spoločník nepravidelný príjem

x

x

         

x

Komanditista pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Komanditista nepravidelný príjem

x

x

         

x

Člen družstva pravidelný príjem (8)

x

x

x

x

     

x

Člen družstva nepravid. príjem (8)

x

x

         

x

Riaditeľ štátneho podniku

x

x

x

x

 

x

 

x

Ústavný činiteľ (9)

x

x

x

x

 

x

 

x

Župan, primátor, starosta

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec pravidelný príjem (10)

x

x

x

x

 

x

 

x

Poslanec nepravidelný príjem (10)

x

x

     

x

 

x

Pestún

x

x

x

x

     

x

Vo väzbe pravidelný príjem (11)

x

x

x

   

x

 

x

Vo väzbe nepravidelný príjem (11)

x

x

     

x

 

x

Zmluva OZ pravidelný príjem (12)

x

x

x

x

     

x

Zmluva OZ nepravidelný príjem (12)

x

x

         

x

Likvidátor pravidelný príjem

x

x

x

x

     

x

Likvidátor nepravidelný príjem

x

x

         

x

*

Skratky použité v tabuľke

x = platí sa

(bez krížika) = neplatí sa

DoBPŠ = Dohoda o brigádnickej práci študentov

DoVP = Dohoda o vykonaní práce

DoPČ = Dohoda o pracovnej činnosti

ZoČŠO = Zmluva o činnosti športového odborníka

S = Starobné poistenie

R = Rezervný fond solidarity

IP = Invalidné poistenie

NP = Nemocenské poistenie

PvN = Poistenie v nezamestnanosti

PFP = Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce

UP = Úrazové poistenie

GP = Garančné poistenie

ZP = Zdravotné poistenie

*

Poznámky k tabuľke

(1) Sem patria i profi športovci v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe.

(2) Študent na DoBPŠ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu, max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(3) Poberateľ starobného dôchodku a poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu, max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R) sa znižuje o OOP.

(4) Poberateľ invalidného dôchodku (bez ohľadu na výšku percent poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť) a poberateľ výsluhového invalidného dôchodku, ktorý pracuje na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške, príjmu max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(5) Poberateľ predčasného starobného dôchodku pracujúci na DoVP, na DoPČ alebo na ZoČŠO, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku (OOP), tá je vo výške príjmu max. 200 € mesačne, vymeriavací základ na dôchodkové poistenie (S+R, IP) sa znižuje o OOP.

(6) Fyzická osoba pracujúca na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, a to bez ohľadu na to, či uvedená dohoda zakladá fyzickej osobe právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem zo závislej činnosti, vymeriavací základ na starobné poistenie (S) a na poistenie v nezamestnanosti (PvN) sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci, tá je vo výške príjmu, max. 652 € mesačne. 

Pozor, zdravotné poistenie sa neplatí, ak ide o poberateľa starobného dôchodku alebo poberateľa výsluhového dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku alebo poberateľa invalidného dôchodku (plný i krátený invalidný dôchodok) alebo o poberateľa invalidného výsluhového dôchodku.
 
(7) Člen štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád, predstavenstiev, kontrolných komisií a iných samosprávnych orgánov právnických osôb.
 
(8) Člen družstva, ktorý nie je v pracovnoprávnom vzťahu v družstve.
 
(9) Prezidentka, člen vlády, poslanec NR SR, verejný ochranca práv, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR.
 
(10) Poslanec a ďalšie osoby s odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy (VÚC, obecné a mestské zastupiteľstvá).
 
(11) Osoba obvinená vo väzbe alebo osoba odsúdená vo výkone trestu.
 
(12) Osoba, ktorá má príjmy na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, napríklad príkaznej zmluvy, ak ide o závislú činnosť podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 
*
 
Všeobecne platné výnimky
 
Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu, ani na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.
 
Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, ak je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.
 
Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ale aj osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o určení dňa dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.
 
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce platí zamestnávateľ len za osoby v pracovnom pomere a za profi športovcov v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Vzťahuje sa to aj na takých zamestnancov, za ktorých sa neplatí povinné poistenie v nezamestnanosti (napr. osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok).
 
Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek. A to odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku, respektíve predčasného starobného dôchodku. Respektíve odo dňa, kedy im Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o určení dňa dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr však odo dňa jeho určenia.
 
*
 
Prehľad sadzieb odvodov, minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov
 

 

 

Zamest-

nanec

Zamest-

návateľ

SZČO

Minimálny

VZ SZČO

Maximálny

VZ

Starobné poistenie

4,00 %

14,00 %

18,00 %

652 €

9128 €

Invalidné poistenie

3,00 %

3,00 %

6,00 %

652 €

9128 €

Nemoc. poistenie

1,40 %

1,40 %

4,40 %

652 €

9128 €

Poistenie v nezam.

1,00 %

1,00 % alebo 0,50 % (#)

2 % (*)

652 €

9128 €

PFP

neplatí

0,50 %

neplatí

neexistuje

9128 €

Rezervný fond

neplatí

4,75 %

4,75 %

652 €

9128 €

Úrazové poistenie

neplatí

0,80 %

neplatí

neexistuje

neexistuje

Garančný fond

neplatí

0,25 %

neplatí

neexistuje

9128 €

Zdravotné poistenie

4,00 % (**)

11,00 % (**)

15,00 % (**)

652 €

neexistuje

Spolu

13,40 %

36,20 %

48,15 % *50,15 %

   

*

Poznámky k tabuľke

Minimálny vymeriavací základ sa týka len samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), dobrovoľne poistených osôb a samoplatiteľov. Netýka sa zamestnancov a zamestnávateľov.

(#) Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 1 %, ak zamestnávateľ neplatí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP). Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnávateľa je 0,5 %, ak zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP) - týka sa zamestnancov v pracovnom pomere a profi športovcov v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

(*) Poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO dobrovoľné.

(**) Sadzba poistného na zdravotné poistenie je 2 % (zamestnanec), 5,5 % (zamestnávateľ) a 7,5 % (SZČO) v prípade osoby so zdravotným postihnutím. Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

*

Minimálne poistné zamestnanca na zdravotné poistenie

Počas roka 2024 je minimálny preddavok zamestnanca súčet:

 • preddavku na poistné zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 4 % z 268,88 - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 10,75 €,
 • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 11 % z 268,88 € - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 29,57 €.

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2024 suma 10,75 € + 29,57 € = 40,32 €.

Poznámka: Podľa § 16 ods. 1 ZZP sa preddavok na poistné zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

*

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je súčet:

 • poistného zamestnanca - vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 268,88 € = 4 % z 3226,56 € = 129,06 €,
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca - vypočítaného ako 11 % zo sumy 12 x 268,88 € = 11 % z 3226,56 € = 354,92 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 129,06 € + 354,92 € = 483,98 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

*

Požiadať o predčasný starobný dôchodok v roku 2023? (akt. 4.12.2023)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023,zmeny 2024

*

Aktualizácie

 • 26.11.2023 ... pridaná informácia o výplate 13. dôchodku v decembri 2023 v jednotnej výške 300 €
 • 4.12.2023 ... ADH platná v roku 2024 je 17,7688 €

*

Obsah článku

 • modelové príklady
 • kto má nárok na predčasný starobný dôchodok (PSD)
 • výpočet sumy PSD
 • valorizácia PSD v roku 2023 a v roku 2024
 • trinásty dôchodok v novembri 2023 a v decembri 2023
 • dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z III. piliera
 • PSD a minimálny dôchodok
 • PSD a rodičovský dôchodok
 • PSD a vdovský/vdovecký dôchodok
 • nezdaniteľná časť na daňovníka
 • zánik nároku na výplatu PSD
 • navýšenie sumy PSD občana, ktorý bol znova dôchodkovo poistený
 • PSD po dovŕšení dôchodkového veku
 • PSD a práca na dohodu
 • čo všetko si treba zvážiť pred podaním žiadosti o PSD
 • podanie žiadosti o PSD

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2024

*

Podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „Prehľad“), a to v lehote podľa § 49 ods. 2, teda do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 
*
 
Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 19.10.2023 určilo pre rok 2024 nový vzor tlačiva "Prehľad" pod kódom PREHLADv24, resp. MF/013999/2023-721

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

Súčasťou tlačiva je aj poučenie na vyplnenie prehľadu, ktoré nájdete na vyššie uvedenom linku.

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti rokom 2019 - 2023.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane" (akt. 21.1.2024)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

V lehote do 30. apríla je zamestnávateľ povinný podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona predložiť daňovému úradu „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“).

*

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 19.10.2023 určilo za rok 2023 nový vzor tlačiva "Hlásenie" pod kódom HLASENIEv23, resp. MF/013999/2023-721.

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

Súčasťou tlačiva je aj poučenie na vyplnenie hlásenia, ktoré nájdete na vyššie uvedenom linku.

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti roku 2022.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2023: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie" (akt. 20.1.2024)

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2023

*

V termíne do 31. marca je zamestnávateľ povinný podľa § 38 ods. 6 zákona vykonať ročné zúčtovanie za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom.

Pretože 31. marec 2024 pripadol na Veľkonočnú nedeľu, termín na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 sa posúva na utorok 2. apríla 2024.

Poznámka: Podľa § 27 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

*

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR dňa 20.10.2023 určilo za rok 2023 nový vzor tlačiva "Ročné zúčtovanie" pod kódom MF/013999/2023-721.

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/

*

V pokračovaní článku: Zmeny v tlačive oproti roku 2022, rozbor jednotlivých položiek tlačiva.

*

Mzdové veličiny 2024

Témy: daň z príjmov,dôchodok,minimalna mzda,nezdaniteľná časť,pomôcky,sociálne poistenie,SZČO,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2024

*

Prvé vydanie: 13.10.2023

Aktualizácie:

 • 30.10.2023, pridané info k rodičovským dôchodkom v roku 2024,
 • 2.11.2023, oprava zaokrúhlenia pri kurzarbeite,
 • 12.12.2023, pridaná referečná suma pre programový výber z II. piliera,
 • 1.1.2024, úpravy vyplývajúce zo zákonov č. 508/2023 Z. z. a 530/2023 Z. z.
 • 4.3.2024, spresnené čísla týkajúce sa minimálneho dôchodku za rok 2023, dávka v nezamestnanosti od 1.7.2024

*

Viac o novinkách na rok 2024 na seminároch a webinároch:

https://www.relia.sk/seminare.aspx

*

MINIMÁLNA MZDA

 • 750 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 4,310 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 40 h/t + dohody,
 • 4,449 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 38,75 h/t,
 • 4,597 € za hodinu pre zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri 37,50 h/t.

Na výške minimálnej mzdy sa v súlade s § 7 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dohodli sociálni partneri dňa 21.8.2023.

*

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 750 € deleno 174 hodín.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 4,310 € x 40/38,75.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 4,310 € x 40/37,5.

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA R.2024

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

750

4,310

4,449

4,597

2.

696

866

4,977

5,138

5,309

3.

812

982

5,644

5,826

6,020

4.

928

1098

6,310

6,514

6,731

5.

1044

1214

6,977

7,202

7,442

6.

1160

1330

7,644

7,891

8,154

*

Minimálne mzdové nároky pre rok 2024 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 170 € - teda o sumu, o ktorú sa v roku 2024 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.  

Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde.

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75.

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5.

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

PRÍPLATKY PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE - NAVIAZANÉ NA MINIMÁLNU MZDU

Príplatok

Suma platná v roku 2024

Za sobotu

2,155

Za sobotu, pri pravidelnej práci v sobotu

1,9395

Za nedeľu

4,310

Za nedeľu, pri pravidelnej práci v nedeľu

3,879

Za noc

1,724

Za noc, riziková práca v noci

2,155

Za noc, prevažná práca v noci

1,5085

Za pohotovosť mimo pracoviska

0,862

Za sťažený výkon práce

0,862

Dohodári za sviatok

4,310

*

Všetky príplatky v tabuľke sú uvedené v eurách za hodinu.

Zaokrúhľovanie: V Zákonníku práce nie je špecificky určené, ako sa majú príplatky zaokrúhľovať. V prípade potreby sa musí vždy zaokrúhliť na prospech zamestnanca, to znamená - vždy smerom nahor.

Napríklad príplatok za sťažený výkon práce, ktorý je presne 0,862 € za hodinu, sa v prípade potreby zaokrúhli na 0,87 €.

*

CESTOVNÉ NÁHRADY

Od 1. júla 2023 sú platné sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách:

 • 0,071 € jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,252 € osobné cestné motorové vozidlá.

*

Od 1. októbra 2023 sú platné sumy stravného pri pracovných cestách:

 • 7,80 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 11,60 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 17,40 € pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Od 1. januára 2013 sú platné sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/20130101

*

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV (§ 152 ZP)

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie (na teplé jedlo) je 55 % z ceny jedla.

Od 1. októbra 2023 to je najviac suma 4,29 € (55 % zo 7,80 €).

*

Od 1. októbra 2023 je hodnota gastrolístka najmenej 5,85 € (75 % zo 7,80 €).

Z ceny gastrolístka musí byť príspevok zamestnávateľa najmenej 55 %.

Od 1. októbra 2023 je príspevok zamestnávateľa na gastrolístok najviac 4,29 € (55 % zo 7,80 €).

... napríklad, pri najnižšej možnej cene gastrolístka 5,85 € je príspevok zamestnávateľa najmenej 3,22 € a najviac 4,29 €.

*

Od 1. októbra 2023 je finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie najmenej 3,22 € a najviac 4,29 €.

*

PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU (§ 152a ZP)

Je povinný pre zamestnávateľov nad 49 zamestnancov (povinný je pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 49,1 zamestnanca). Pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je dobrovoľný.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2024 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA (§ 152b ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške 55 % preukázaných výdavkov, najviac suma 275 € za rok 2024 pri plnom úväzku. Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

PRÍSPEVOK NA ŠTÁTOM PODPOROVANÉ NÁJOMNÉ BÝVANIE (§ 152c ZP)

Je pre zamestnávateľov nepovinný, zamestnávatelia ho môžu poskytnúť zamestnancom dobrovoľne bez ohľadu na počet zamestnancov.

Príspevok je vo výške:

 • najviac 4 € na meter štvorcový podlahovej plochy bytu a súčasne
 • najviac 360 € za kalendárny mesiac.

Pri čiastočnom úväzku sa maximálna možná suma príspevku alikvotne kráti. 

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA DAŇOVNÍKA

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 470,54 .

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2024:

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 24952,06 € (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 5646,48 € (21-násobok životného minima).
 2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 24952,06 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

11884,50 € – (základ dane : 4)

... kde suma 11884,50 € = 44,2-násobok životného minima.

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane 47538 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 47537,98 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

5162,50 € - vlastný príjem manželky

... kde suma 5162,50 € = 19,2-násobok životného minima.

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 47537,98 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

17046,99 € – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

... kde suma 17046,99 € = 63,4-násobok životného minima.

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

 1. Ak daňovník dosiahne základ dane 68187,96 € a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ - PRÍSPEVKY NA DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Nezdaniteľná časť je daná ako suma preukázateľne zaplatených príspevkov daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie a na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), a to najviac do výšky 180 €.

Pozor, uplatnenie je možné len vtedy, ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, pričom súčasne daňovník nemá inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013, ktorej súčasťou je dávkový plán.

*

SADZBA DANE - § 5, ZÁVISLÁ ČINNOSŤ

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 47537,98 €,
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 47537,98 €.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3961,50 €.

*

SADZBA DANE - § 6 ODS. 1 A 2, SZČO

Sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 je 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 60000 €.

*

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

V roku 2024 sú 60 % z príjmov SZČO, súčasne max. 20000 € na rok (bez ohľadu na počet mesiacov podnikania).

*

DAŇ SA NEPLATÍ (§ 46a)

Daň za rok 2024 sa nevyrubí a neplatí, ...

 • ak za rok 2024 nepresiahne 17 € alebo
 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2024 nepresiahnu 2823,24 €.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné na rok 2024:

 • 140 € na dieťa vo veku do 18 rokov,
 • 50 € na dieťa vo veku od 18 rokov.

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2024.

Nárok na daňový bonus na dieťa je bez ohľadu na to, či sa na dieťa poskytuje alebo neposkytuje dotácia na stravovanie.

*

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY

Zmluvy uzavreté do 31.12.2023

Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac zo sumy 50000 € na jednu nehnuteľnosť.

Zmluvy uzavreté po 31.12.2023

Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie v príslušnom roku, najviac 1200 € ročne.

*

MAXIMÁLNY VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do rezervného fondu je 9128 € (7 x 1304 €, čo bola priemerná mzda zistená za rok 2022). Úrazové poistenie a zdravotné poistenie maximálny vymeriavací základ stanovený nemajú.

Pri zdravotnom poistení - maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného na zdravotné poistenie pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2024, je stanovený na 78240 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2022 = 60 x 1304 €).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE

Je max. 200 € mesačne.

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - SOCIÁLNE POISTENIE, PRI SEZÓNNEJ PRÁCI

Je max. 652 € mesačne (50 % z 1304 €, teda 50 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022).

*

ODVODOVÁ ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Je naďalej max. 380 € mesačne. Pri príjme nad 380 € mesačne sa znižuje o dvojnásobok rozdielu príjmu a sumy 380 €. Pri príjme od 570 € je OOP nulová.

OOP sa od januára 2018 uplatňuje len u zamestnancov. U zamestnávateľa sa OOP neuplatňuje.

*

MINIMÁLNE POISTNÉ A MINIMÁLNE PREDDAVKY NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Počas roka 2024 je minimálny preddavok zamestnanca súčet:

 • preddavku na poistné zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 4 % z 268,88 - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 10,75 €,
 • preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca, ktorý sa vypočíta ako 11 % z 268,88 € - bez zohľadnenia odpočítateľnej položky, čo je suma 29,57 €.

Minimálny preddavok zamestnanca je počas roka 2024 suma 10,75 € + 29,57 € = 40,32 €.

Poznámka: Podľa § 16 ods. 1 ZZP sa preddavok na poistné zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

*

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je súčet:

 • poistného zamestnanca - vypočítaného ako 4 % zo sumy 12 x 268,88 € = 4 % z 3226,56 € = 129,06 €,
 • poistného zamestnávateľa za tohto zamestnanca - vypočítaného ako 11 % zo sumy 12 x 268,88 € = 11 % z 3226,56 € = 354,92 €.

Minimálne poistné zamestnanca za rok 2024 je suma 129,06 € + 354,92 € = 483,98 €.

Poznámka: Podľa § 19 ods. 3 ZZP sa jednotlivé sumy poistného zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

*

SZČO - SOCIÁLNE POISTENIE

Od 1.7.2023 (od 1.10.2023 v prípade podania DP za rok 2022 po 31.3.2023) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2022 bol vyšší ako 7266 € (12 x 605,50 €).

Od 1.7.2024 (od 1.10.2024 v prípade podania DP za rok 2023 po 31.3.2024) bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2023 bude vyšší ako 7824 € (12 x 652 €).

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2024 je 652 €, minimálne poistné je 216,13 € (spolu so zdravotným poistením je minimálne poistné mesačne 313,93 €).

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €,
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €,
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €,
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €.

*

DOBROVOĽNÉ POISTENIE V SP

Minimálny vymeriavací základ 652 €.

Rozpis poistného na sociálne poistenie dobrovoľne poistenej osoby, ktoré je vypočítané z minimálneho základu 652 €:

 • Nemocenské poistenie 4,4 %, min. 28,68 €,
 • Starobné poistenie 18 %, min. 117,36 €,
 • Invalidné poistenie 6 %, min. 39,12 €,
 • Poistenie v nezamestnanosti 2 %, min. 13,04 €,
 • Rezervný fond 4,75 %, min. 30,97 €.

*

SZČO A SAMOPLATITEĽ - ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Minimálny vymeriavací základ počas roka 2024 je suma 652 €.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie je mesačne 97,80 €, v prípade osoby so zdravotným postihnutím je suma 48,90 €.

*

NEMOCENSKÉ DÁVKY

Najvyšší možný denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet nemocenskej dávky vrátane materského a tehotenského je 85,7425 €.

Výpočet: 2 x 1304 € = 2608 € ... x 12 mesiacov = 31296 € ... deleno 365 dní =  85,7425 € ...  zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor.

Najvyšší možný DVZ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 85,7424 €. Výpočet je rovnaký, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nadol.

*

MAXIMÁLNE MATERSKÉ

Pre toho, kto sa chystá na materskú v roku 2024, platí, že maximálne materské získa z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy, čo je 2608 €.

Pre materské, ktoré sa začína poskytovať v roku 2024, platí, že DVZ môže byť najviac suma 85,7425 €.

Najvyššie možné materské priznané v roku 2024 tak môže dosiahnuť sumu:

 • 1929,30 € v mesiaci, ktorý má 30 dní (75 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 1993,60 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (75 % z 85,7425 € x 31 dní).

Výsledná dávka sa zaokrúhľuje na celých 10 centov nahor.

*

TEHOTENSKÉ

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najmenej suma:  

 • 257,30 € za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 265,90 € za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % z 85,7425 € x 31 dní).

Tehotenské priznané v roku 2024 môže byť najviac suma:

 • 385,90 € za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 398,80 € za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Najvyšší možný DVZ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.7.2023 do 30.6.2024 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1304 € / 365 dní = 85,7425 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2023 do 30.6.2024 môže byť najviac suma:

 • 1286,20 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 85,7425 € x 30 dní),
 • 1329,10 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 85,7425 € x 31 dní).

*

Najvyšší možný DVZ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.7.2024 do 30.6.2025 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1430 € / 365 dní = 94,0274 €.

Dávka v nezamestnanosti priznaná v období od 1.7.2024 do 30.6.2025 môže byť najviac suma:

 • 1410,50 € za mesiac, ktorý má 30 dní (50 % z 94,0274 € x 30 dní)
 • 1457,50 € za mesiac, ktorý má 31 dní (50 % z 94,0274 € x 31 dní)

*

PODPORA V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE (KURZARBEIT)

Suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Pre rok 2024 to znamená, že suma podpory za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa je najviac suma:

60 % z 1/174 x 2 x 1304 € = 60 % z 14,988505 € = 8,9931 €.

Alebo inak povedané, v roku 2024 sa podpora vypočíta z priemerného hodinového zárobku najviac vo výške 14,9885 €.

Poznámka: V zákone č. 215/2021 Z. z. nie je uvedené, ako sa suma podpory na jedného zamestnanca zaokrúhľuje. Odporúčam sumu podpory na jedného zamestnanca počítať na 4 desatinné miesta a zaokrúhľovať matematicky. Teda tak, ako pri výpočte priemerného hodinového zárobku podľa § 134 ods. 4 Zákonníka práce. Celková suma podpory na všetkých zamestnancov, ktorá sa vyplatí zamestnávateľovi, by mala byť vypočítaná na celé eurocenty so zaokrúhlením matematicky.

*

DÔCHODKOVÁ HODNOTA 2024

Dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2024 je 17,7688 €.

*

VALORIZÁCIA DÔCHODKOV

Dôchodky (starobné, predčasné starobné, invalidné, pozostalostné) priznané pred 1. januárom 2024 sa k 1. januáru 2024 zvýšia o 3,6 %.

Dôchodky priznané počas roka 2024 sa zvýšia o 14,5 %.

*

NÁROK NA PREDČASNÝ DÔCHODOK

Od 1.7.2023 do 30.6.2024 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma priznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 430,30 € (1,6-násobok životného minima, ktoré je od 1.7.2023 suma 268,88 €).

*

PRÍSPEVOK DO II. PILIERA

 • 4,0 %.

*

REFERENČNÁ SUMA PRE PROGRAMOVÝ VÝBER Z II. PILIERA

 •  651,70 €.

Podmienkou na výplatu starobného dôchodku formou programového výberu je, že súčet doživotných dôchodkov z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako referenčná suma.

Referenčná suma stanovená na rok 2024 je daná ako suma priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne k 30. novembru 2023.

*

ZAPOČÍTANIE ROKA 2024 DO NÁROKU NA MINIMÁLNY DÔCHODOK

Rok 2024 sa započíta do počtu rokov tzv. kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok, ak vymeriavací základ poistenca za rok 2024 dosiahne najmenej 24,1 % priemernej ročnej mzdy zistenej v SR za rok 2024. Tá bude odhadom max. 1573 € na mesiac, resp. max. 18876 € za rok 2025.

Postup pri odhade: Priemerná mzda 2023 bola 1430 €, predpokladaný nárast za rok max. približne o 10 % = 1573 € x 12 mesiacov = 18876 €.

Vymeriavací základ za rok 2024 by tak mal byť odhadom najmenej 4550 €, resp. 380 € mesačne.

*

Poznámka: 

Rok 2022 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 3772 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2022, tá bola 1304 € x 12 mesiacov).

Rok 2023 sa započíta pri ročnom vymeriavacom základe aspoň 4136 € (24,1 % z priemernej mzdy zistenej za rok 2023, tá bola 1430 € x 12 mesiacov = 17160 €).

*

RODIČOVSKÝ DÔCHODOK

Suma rodičovského dôchodku vyplatená v júni 2024 (v úhrne za celý rok) sa určí ako 12 x 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v roku 2022, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie alebo v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia v tzv. silových rezortoch (policajt, vojak a pod.).

Vypočítaná suma rodičovského dôchodku (za jedno dieťa) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

V roku 2024 je rodičovský dôchodok za jedno dieťa mesačne najviac 1,5 % z 1,2-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022.

Tá bola 1304 €, rodičovský dôchodok v roku 2024 je preto najviac suma 1,5 % z 1,2 x 1304 € = 1,5 % z 1564,80 € =  23,472 €, po zaokrúhlení 23,50 €, za jedno dieťa mesačne.

To znamená, rodičovský dôchodok za rok 2024 je najviac 282 € za jedno dieťa.

*

DÔCHODKOVÝ VEK

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž

Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti

Žena 3 alebo 4 deti

Žena 5 a viac detí

1943 a skôr

60 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1944

60 rokov 9 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1945

61 rokov 6 mes.

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1946

62 rokov

57 rokov

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1947

62 rokov

57 rokov 9 mes.

56 rokov

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1948

62 rokov

58 rokov 6 mes.

56 rokov 9 mes.

55 rokov

54 rokov

53 rokov

1949

62 rokov

59 rokov 3 mes.

57 rokov 6 mes.

55 rokov 9 mes.

54 rokov

53 rokov

1950

62 rokov

60 rokov

58 rokov 3 mes.

56 rokov 6 mes.

54 rokov 9 mes.

53 rokov

1951

62 rokov

60 rokov 9 mes.

59 rokov

57 rokov 3 mes.

55 rokov 6 mes.

53 rokov 9 mes.

1952

62 rokov

61 rokov 6 mes.

59 rokov 9 mes.

58 rokov

56 rokov 3 mes.

54 rokov 6 mes.

1953

62 rokov

62 rokov

60 rokov 6 mes.

58 rokov 9 mes.

57 rokov

55 rokov 3 mes.

1954

62 rokov

62 rokov

61 rokov 3 mes.

59 rokov 6 mes.

57 rokov 9 mes.

56 rokov

1955

62 rokov 76 dní

62 rokov 76 dní

62 rokov 76 dní

60 rokov 3 mes.

58 rokov 6 mes.

56 rokov 9 mes.

1956

62 rokov 139 dní

62 rokov 139 dní

62 rokov 139 dní

61 rokov

59 rokov 3 mes.

57 rokov 6 mes.

1957

62 rokov 6 mes.

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 6 mes.

60 rokov

58 rokov 3 mes.

1958

62 rokov 8 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

60 rokov 9 mes.

59 rokov

1959

62 rokov 10 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

61 rokov 4 mes.

59 rokov 9 mes.

1960

63 rokov

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 6 mes.

60 rokov 6 mes.

1961

63 rokov 2 mes.

63 rokov 2 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

61 rokov 3 mes.

1962

63 rokov 4 mes.

63 rokov 4 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

61 rokov 7 mes.

1963

63 rokov 6 mes.

63 rokov 6 mes.

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 11 mes.

1964

63 rokov 8 mes.

63 rokov 8 mes.

63 rokov 2 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

63 rokov 4 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

62 rokov 4 mes.

1966

64 rokov

64 rokov

63 rokov 6 mes.

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá je platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti

Muž 3 a viac detí

1957

62 rokov

61 rokov 6 mes.

61 rokov

1958

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

61 rokov 2 mes.

1959

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

61 rokov 4 mes.

1960

62 rokov 6 mes.

62 rokov

61 rokov 6 mes.

1961

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

61 rokov 8 mes.

1962

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

61 rokov 10 mes.

1963

63 rokov

62 rokov 6 mes.

62 rokov

1964

63 rokov 2 mes.

62 rokov 8 mes.

62 rokov 2 mes.

1965

63 rokov 4 mes.

62 rokov 10 mes.

62 rokov 4 mes.

1966

63 rokov 6 mes.

63 rokov

62 rokov 6 mes.

Pre rok narodenia 1967 a mladších sa dôchodkový vek určí podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3c (naviazanie na strednú dĺžku života).

*

MINIMÁLNE DÔCHODKY

Sumy minimálnych dôchodkov sú naviazané na sumu životného minima, ktorá platí k 1. januáru 2024, teda na sumu 268,88 €.

Obdobie dôchodkového poistenia v rokoch

Minimálny dôchodok

30

389,90 €

31

396,60 €

32

403,40 €

33

410,10 €

34

416,80 €

35

423,50 €

36

430,30 €

37

437,00 €

38

443,70 €

39

450,40 €

40

458,50 € 

41

466,60 €

42

474,60 €

43

482,70 €

44

490,80 €

45

498,80 €

46

506,90 €

47

515,00 €

48

523,00 €

 

*

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

 • 345,20 €, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (431,50 € dvojičky, 517,80 € trojičky),
 • 473,30 €, ak rodič na dané dieťa poberal materské (591,60 € dvojičky, 710 € trojičky).

*

PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov (úhrady) za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ktorá je dohodnutá medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom:

 • najviac 280 €, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad súkromná škôlka),
 • najviac 160 €, ak ide o poskytovateľa - detskú skupinu,
 • najviac 80 €, ak ide o poskytovateľa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve,
 • suma 41,10 €, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad starý rodič) alebo rodič sám.

*

PRÍDAVOK NA DIEŤA

 • 60 €,
 • 30 € príplatok k prídavku na dieťa.

*

ŽIVOTNÉ MINIMUM

Životné minimum platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

 • plnoletá fyzická osoba: 268,88 €,
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 187,57 €,
 • dieťa: 122,77 €.

*

PRÍJEM A EVIDENCIA NA ÚRADE PRÁCE

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2023 do 30.6.2024, je 268,88 € mesačne.

*

ZRÁŽKY

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Civilného sporového poriadku, ktoré sú platné od 1.7.2023 do 30.6.2024

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 376,43 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 94,10 € (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 376,43 €).

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 • na povinného: 376,43 € (140 % životného minima plnoletej FO, 140 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 188,21 € (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 376,43 €).

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 • na povinného: 112,92 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 47,05 € (70 % z 25 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 268,88 €).

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 112,92 € (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 94,10 € (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 268,88 €).

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

 • na povinného: 268,88 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 67,22 € (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 268,88 €).

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 268,88 € (100 % životného minima plnoletej FO, 100 % z 268,88 €),
 • na vyživovanú osobu: 134,44 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 268,88 €).

*

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 • na povinného: 134,44 € (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 268,88 €).

*

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 1129,29 € (300 % základnej sumy na povinného, 300 % z 376,43 €).

*

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

*