Najnovšie články

Pandemický rodičovský príspevok v druhej vlne pandémie

Témy: materské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie

*

Nariadením vlády z 28.10.2020 sa s účinnosťou od 1. novembra 2020 mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z..

Novým nariadením sa okrem iného od 1. novembra 2020 obnovuje tzv. pandemický rodičovský príspevok.

Krízová situácia: obdobie trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou v súvislosti s ochorením COVID-19.

*

NÁROK NA PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

V čase trvania krízovej situácie rodič (oprávnená osoba) má nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok aj po mesiaci, v ktorom dieťa:
 • dosiahne vek 3 roky
 • dosiahne vek 6 rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • dosiahne vek 6 rokov, ak ide o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, resp. dosiahne dobu 3 rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

Základnou podmienkou na vyplácanie tzv. pandemického rodičovského príspevku je, aby nárok na "normálny" rodičovský príspevok zanikol v mesiaci marec 2020 a nasledujúcich, inak povedané, aby dieťa dosiahlo vek 3 roky, respektíve vek 6 rokov v mesiaci marec 2020 a nasledujúcich. Napríklad ak dieťa dosiahlo vek 3 roky vo februári 2020, nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok nie je. 

*

Oprávnená osoba nemá nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok , ak za príslušný mesiac:

 • má príjem zo závislej činnosti (ani náhradu mzdy)
 • má príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • poberá dávku sociálneho poistenia (napríklad nemocenské, ošetrovné - pozor ale ďalej na výnimku, materské, dávku v nezamestnanosti, dôchodok, úrazovú dávku...)
 • poberá dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia
 • poberá dávku sociálneho zabezpečenia (policajti, vojaci, colníci, záchranári - nemocenské, ošetrovné, materské...)
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie na toto dieťa.
Doplnené: Pri skúmaní plnenia podmienok podľa nariadenia vlády sa nepostupuje podľa § 5 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. rodičovskom príspevku ("Rodičovský príspevok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď sa podmienky nároku na tento príspevok splnili len za časť kalendárneho mesiaca.").
 
To znamená, že na pandemický rodičovský príspevok za príslušný kalendárny mesiac oprávnená osoba nemá nárok v prípade, že má napríklad príjem zo závislej činnosti len za časť kalendárneho mesiaca.
 
*
 
Nárok na tzv. pandemický rodičovský príspevok je aj v prípade, ak oprávnená osoba má uzatvorený pracovnoprávny vzťah (napríklad pracovný pomer, dohoda...), ale z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti (napríklad sa dohodla so zamestnávateľom na tzv. predĺženej rodičovskej dovolenke - má pracovné voľno bez náhrady mzdy), túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (pred 12. marcom 2020), nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby a nevznikol jej nárok na ošetrovné alebo služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej i celodennej starostlivosti o dieťa, pričom splnila horeuvedené podmienky.
 
*
 
Nárok na rodičovský príspevok má oprávnená osoba do konca mesiaca, v ktorom vláda vyhlási skončenie pandémie.
 
*
 
VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU
 
Rodičovský príspevok sa poskytuje aj po dovŕšení hranice veku dieťaťa v rovnakej sume ako predtým - teda napríklad 370 eur alebo 270 eur, a to v závislosti od toho, či rodič bol alebo nebol s dieťaťom na materskej.
 
*
 
Rodičovský príspevok v súbehu s ošetrovným
 
Ak sa po dovŕšení hranice veku dieťaťa oprávnenej osobe vypláca ošetrovné, prípadne má oprávnená osoba služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa (policajti, vojaci...), pričom ošetrovné, resp. služobný plat je v sume nižšej ako štandardná suma rodičovského príspevku (370/270 eur), tak oprávnená osoba má súbežne nárok na rodičovský príspevok.
 
V takom prípade je suma rodičovského príspevku daná ako rozdiel medzi štandardnou sumou rodičovského príspevku (370/270 eur) a sumou ošetrovného alebo služobného platu.
 
*
 
Preddavok na rodičovský príspevok
 
Ak po dovŕšení hranice veku dieťaťa oprávnená osoba požiadala o ošetrovné alebo (policajti, vojaci...) požiadala o služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, ale zatiaľ sa jej ošetrovné, resp. služobný plat nevypláca (z príslušného právneho vzťahu oprávnenej osoby však vyplýva, že tento nárok jej môže vzniknúť), úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) prizná preddavok na rodičovský príspevok.
 
Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí o poskytnutí služobného voľna úrad rozhodne o rodičovskom príspevku a o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok, resp. jeho časť.
 
*
 
Príklad
 
Pani Zuzana bola zamestnaná na dobu určitú od 1.9.2016 do 31.12.2017. V septembri 2017 nastúpila na materskú a dňa 14.10.2017 sa jej narodilo dieťa. Na materské mala nárok z nemocenského poistenia v zamestnaní. Po skončení materskej začala poberať rodičovský príspevok. Od januára 2020 sa rodičovský príspevok zvýšil na 370 eur.
 
Za normálnych okolností by pani Zuzana poberala rodičovský príspevok poslednýkrát za mesiac október 2020 (dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 14.10.2020).
 
Podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. však bude pani Zuzana poberať rodičovský príspevok aj za ďalšie mesiace - november, december atď., až kým vláda vyhlási skončenie pandémie. Podmienky dané nariadením pani Zuzana spĺňa - nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dávky zo sociálneho poistenia atď.
 
Pani Zuzana však stratí nárok na rodičovský príspevok, ak si napríklad nájde zamestnanie alebo začne podnikať.
 
*
 
Príklad
 
Pani Xénia nebola pred pôrodom zamestnaná a pri narodení dieťaťa tak nemala nárok na materské. Dieťa sa jej narodilo 28.8.2017. Od augusta 2017 tak pani Xénia poberala rodičovský príspevok, od januára 2020 bol príspevok vo výške 270 eur.
 
Za normálnych okolností by pani Xénia poberala rodičovský príspevok poslednýkrát za mesiac august 2020 (dieťa dosiahlo vek 3 roky dňa 28.8.2020).
 
Podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. však bude pani Xénia poberať rodičovský príspevok aj za ďalšie mesiace, až kým vláda vyhlási skončenie pandémie.
 
Podmienky dané nariadením pani Xénia spĺňa - nemá príjem zo zamestnania, nepoberá dávky zo sociálneho poistenia atď.
 
Pani Xénia si nájde prácu na dohodu o pracovnej činnosti - s nástupom od 25.11.2020, na dobu do 31.12.2020.
 
To znamená, že pani Xénia nebude mať nárok na pandemický rodičovský príspevok za mesiac november 2020 ani za mesiac december 2020.
 
*
 
Príklad
 
Pán Vladimír je s dieťaťom na rodičovskej dovolenke (matka dieťaťa pracuje) a poberá rodičovský príspevok 370 eur (pán Vladimír poberal na toto dieťa materské, preto má nárok na zvýšenú sumu rodičovského príspevku). 
 
Dieťa dosiahne vek 3 roky dňa 29.10.2020. 
 
Za normálnych okolností by pán Vladimír poberal rodičovský príspevok naposledy za mesiac október 2020 a od 30.10.2020 by sa zrejme vrátil do zamestnania.
 
Pán Vladimír sa však so zamestnávateľom dohodne na "predĺženej rodičovskej dovolenke" - teda na pracovnom voľne bez náhrady mzdy aj po 30.10.2020, a to až do 31.12.2020 (pozor, nárok na takéto voľno zamestnanec nemá, zamestnávateľ s tým musí súhlasiť).
 
Podľa nariadenia tak pán Vladimír bude poberať rodičovský príspevok aj za mesiace november a december 2020. Ak by si "neplatené voľno" dohodol aj po 1.1.2021, tak rodičovský príspevok bude poberať dovtedy, kým neskončí pandémia.
 
*

SOS dotácia od októbra 2020

Témy: pandémia

*

Upozornenie: článok doplníme o ďalšie detaily a príklady potom, keď budú presné podmienky na čerpanie SOS dotácie uverejnené na webových stránkach Ministerstva práce, UPSVaR a pomahameludom.sk (po 1. novembri 2020).

*

Dňa 28.10.2020 vláda schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. Účinnosť zmeny je od dňa vyhlásenia v Zbierke.

SOS dotáciu v "druhej vlne" je možné prvýkrát čerpať za mesiac október 2020.

Nariadením sa menia pravidlá pre poskytovanie tzv. SOS dotácie (§ 3 nariadenia).

Krízová situácia: čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného vládou v súvislosti s ochorením COVID-19.

*

NÁROK NA SOS DOTÁCIU

SOS dotácia sa môže (právny nárok na SOS dotáciu nie je) poskytnúť fyzickej osobe, ktorá v čase krízovej situácie prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti (napr. skončil jej pracovný pomer, dohoda - respektíve dohoda trvá, ale žiadateľ o SOS dotáciu reálne nepracuje a nemá z dohody príjem), z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. žiadateľ o SOS dotáciu ukončil alebo pozastavil živnosť).

Ďalšie podmienky na poskytnutie SOS dotácie, ktoré musí splniť žiadateľ:

 • nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • nepoberá dôchodok - starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobný dôchodok zo zahraničia - pozor na ďalej uvedenú výnimku
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • nepoberá rodičovský príspevok
 • nepoberá príspevok na opatrovanie
 • nepoberá dávky v nezamestnanosti
 • nepoberá kompenzačný príspevok zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti
 • nepoberá dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobné dávky zo zahraničia (nemocenské, ošetrovné, materské) - pozor na ďalej uvedenú výnimku
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, ktorej výška je rovnaká alebo vyššia ako suma dotácie (300 eur) a v období od marca 2020 do augusta 2020 bezprostredne pred priznaním nároku na pomoc v hmotnej núdzi bola tejto osobe poskytnutá SOS dotácia
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a s odstránením ich následkov
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej škole alebo vysokej škole.

*

Žiadateľ o poskytnutie SOS dotácie musí byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

V evidencii uchádzačov o zamestnanie nemusia byť len:

 • osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobný dôchodok zo zahraničia
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

*

VÝŠKA SOS DOTÁCIE

Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené horeuvedené podmienky (strata príjmu), v sume 300 eur mesačne, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky (strata príjmu) splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci (v októbri 2020 stačí splniť podmienky najmenej za 10 kalendárnych dní).

Suma SOS dotácie sa určí ako rozdiel medzi sumou 300 eur a sumou starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, pomoci v hmotnej núdzi alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ktoré táto osoba poberá.

Celková výška SOS dotácie je v roku 2020 najviac 1800 eur na jedného žiadateľa - vrátane SOS dotácií poskytnutých tej istej osobe v "prvej vlne" od marca do augusta 2020.

Pripomeňme si, že:
 • SOS dotácia za marec 2020 bola 105 eur
 • SOS dotácia za apríl až august 2020 bola po 210 eur.

*

SOS dotácia a daň z príjmov

Podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu sú od dane oslobodené.

SOS dotácia je poskytovaná v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, podľa § 9 ako súčasť systému dotácií na podporu humanitárnej pomoci a preto je od dane oslobodená.

*

Príklady, detaily, tipy... doplníme po 1. novembri 2020.

Upozornenie pre mestá a obce pred celoplošným testovaním

Témy: dohody,pandémia,Zákonník práce

*
 
Upozornenie pre mestá a obce v súvislosti s celoplošným testovaním a náborom administratívnych pracovníkov na dohody o vykonaní práce.
 
Ani snaha pomôcť zabrániť šíreniu koronavírusu nemôže pre mestá a obce znamenať, že budú pri nábore administratívnych pracovníkov porušovať Zákonník práce a ďalšie predpisy.
 
*
 
Pracovný čas pri dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru
 
Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce, pracovný čas pri dohode o vykonaní práce v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín.
 
Preto "dohodári" nemôžu pracovať počas celého testovacieho dňa, teda od 7:00 do 22:00. Behom jedného dňa sa tak na jednom mieste administratívneho pracovníka musia prestriedať najmenej dvaja "dohodári".
 
*
 
Odmena a príplatky
 
Na dohody sa vzťahuje § 119 ods. 1 Zákonníka práce. To znamená, že za jednu hodinu práce musí byť vyplatená najmenej suma minimálnej mzdy na hodinu. V roku 2020 je odmena najmenej 3,333 eura na hodinu (zaokrúhlene 3,34 eura na hodinu).
 
Okrem toho majú "dohodári" nárok aj na príplatok za sobotu, za nedeľu a za sviatok.
 
V sobotu 31.10.2020 je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny nárok na príplatok za sobotu 1,6665 eura na hodinu.
 
Celková suma vyplatená za hodinu práce v sobotu 31.10.2020 tak musí byť najmenej 3,333 + 1,667 = 5 eur na hodinu.
 
V nedeľu 1.11.2020 je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny nárok na príplatok za nedeľu 3,333 eura na hodinu.
 
V nedeľu 1.11.2020 je sviatok. Preto je za prácu na dohodu okrem dohodnutej odmeny a príplatku za nedeľu nárok aj na príplatok za sviatok, a to ďalších 3,333 eura na hodinu.
 
Celková suma vyplatená za hodinu práce v nedeľu 1.11.2020 tak musí byť najmenej 3,333 + 3,333 + 3,333 = 10 eur na hodinu.
 
Za 12 hodín práce v nedeľu to znamená sumu 120 eur.
 
Pri práci v nedeľu od 7:00 do 22:00 (15 hodín) tak celková odmena musí byť najmenej 150 eur.
 
*
 
Administratívne povinnosti
 
Zamestnávateľ (obecný, mestský úrad) musí "dohodárov" prihlásiť do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne, po skončení dohody ich musí odhlásiť. Samozrejme je zodpovedný za ďalšie administratívne povinnosti, napríklad spísanie vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka, zaslanie mesačných výkazov, zrazenie a odvod poistného a preddavku na daň atď.
 
Dopĺňam 28.10.2020 o 8:35: Pozor pri prihlasovaní do Sociálnej poisťovne. Dohoda, ktorá začína už 31.10.2020 a pokračuje v novembri - prihlasuje sa ako pravidelný príjem. Dohoda, ktorá začína i končí v novembri 2020 - prihlasuje sa ako nepravidelný príjem
 
*
 
Dohoda a občan evidovaný na úrade práce
 
Pozor na zamestnávanie na dohody občanov, ktorí sú evidovaní na úrade práce! Podľa zákona o službách zamestnanosti sú s tým spojené ďalšie povinnosti a komplikácie.
 
Napríklad, uchádzač o zamestnanie môže na dohodu zarobiť v hrubom najviac sumu 214,83 eura za mesiac - ak zarobí viac, vyradia ho z evidencie.
 
Ďalej - uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu práce kópiu dohody najneskôr v piatok 30.10.2020. Ak si túto povinnosť nesplní, resp. nesplní včas, úrad práce ho vyradí z evidencie.
 
*

Nárok na úrazový príplatok pri ochorení na COVID-19, ktoré vzniklo pri plnení pracovných povinností

Témy: pandémia,sociálne poistenie,úrazové dávky

*

Podľa § 85 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení má nárok na úrazový príplatok ten zamestnanec, ktorý bol uznaný za dočasne práceneschopného (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
 
Nárok na úrazový príplatok má za každý kalendárny deň trvania PN, a to od prvého dňa PN až do posledného dňa, za ktorý sa mu vypláca náhrada príjmu pri PN od zamestnávateľa alebo nemocenského zo Sociálnej poisťovne.
 
*
 
Národná rada SR v týždni od 26.10.2020 v skrátenom legislatívnom konaní schváli novelu zákona o sociálnom poistení. Cieľom novely je priznať nárok na úrazový príplatok zdravotníkom, ale i iným zamestnancom alebo dobrovoľníkom a podobne, ktorí budú uznaní za PN z dôvodu ochorenia na COVID-19 vzniknutého pri plnení pracovných povinností a činností pri protipandemických opatreniach. Účinnosť novely bude dňom vyhlásenia v Zbierke.
 
*
 
Podľa nového § 293fea zákona, sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak ide o:
 • zamestnanca alebo
 • fyzickú osobu podľa § 17 ods. 2 zákona = napr. osobu, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci osobne pomáha pri protipandemických opatreniach a ...

... ktorý(ktorá) je počas krízovej situácie uznaný za PN z dôvodu ochorenia na COVID-19 a

... ktorému (ktorej) zamestnávateľ, resp. právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci (činnosti), kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností.

*

Výška úrazového príplatku zamestnanca

Ak ide o zamestnanca (napr. lekár, zdravotná sestra), podľa nového § 293fea ods. 3 písm. b) zákona je suma úrazového príplatku 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) určeného podľa § 84 zákona.
 
DVZ sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov (neohraničených na maximum) dosiahnutých v rozhodujúcom období (obvykle predchádzajúci kal. rok) a počtu kal. dní v rozhodujúcom období.
 
Príklad
 
Zdravotná sestra je od 9.11.2020 uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19. Zdravotnícke zariadenie ako zamestnávateľ potvrdí Sociálnej poisťovni, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri plnení pracovných povinností.
 
Pretože zdravotná sestra pracuje u zamestnávateľa od 1.7.2018, rozhodujúce obdobie pre určenie DVZ je rok 2019.
 
V roku 2019 dosiahla u zamestnávateľa úhrn vymeriavacích základov vo výške 14500 eur, poistné sa platilo za 340 dní (nezapočítalo sa 10 dní na OČR a 15 dní práceneschopnosti).
 
DVZ = 14500 eur / 340 dní = 42,6471 eura
 
Suma úrazového príplatku je 25% DVZ = 10,66 eura na kalendárny deň trvania PN.
 
Okrem úrazového príplatku má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa (za prvé tri dni PN najmenej 25% DVZ, od 4. do 10. dňa PN najmenej 55% DVZ) a od 11. dňa PN nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne (55% DVZ).
 
*
 
Výška úrazového príplatku v ostatných prípadoch
 
Ak ide o fyzickú osobu podľa § 17 ods. 2 zákona (napr. dobrovoľníka), podľa nového § 293fea ods. 3 písm. a) zákona je suma úrazového príplatku 25% podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365. Zjednodušene ide o 25% priemernej mzdy pripadajúcej na jeden kalendárny deň, zistenej Štatistickým úradom v hospodárstve SR za dva roky spätne.
 
Pri PN, ktorá vznikne v roku 2020, ide o sumu 8,33 eura na deň.
 
Príklad
 
Dobrovoľník pomáhajúci pri protipandemických opatreniach je od 9.11.2020 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia vírusom COVID-19. Obec, pre ktorú vykonával činnosť pri protipandemických opatreniach, mu vydá potvrdenie, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri plnení činností pri protipandemických opatreniach.
 
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2018 je suma 12156 eur.
 
Suma úrazového príplatku je 25% z 12156 eura / 365 = 25% z 33,3041 eura = 8,33 eura na kalendárny deň trvania PN.
 
*
 
Poznámka: Krízová situácia je podľa § 293er ods. 1 zákona čas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Prevádzka

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti

*

Pojem "prevádzka" je veľmi dôležitý v súvislosti s čerpaním príspevkov "Prvá pomoc" a "Prvá pomoc plus".

Zamestnávateľ si môže na každú prevádzku samostatne zvoliť čerpanie príspevkov podľa jednotlivých opatrení.

Napríklad, ak má zamestnávateľ tri prevádzky A, B a C:

 • na prevádzku A čerpá príspevky z opatrenia č. 1 (prevádzka je povinne uzatvorená na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva)
 • na prevádzku B čerpá príspevky z opatrenia č. 3A (prevádzka nie je povinne uzatvorená, ale zamestnanci z dôvodu nedostatku práce nepracujú, sú doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa)
 • na prevádzku C čerpá príspevky z opatrenia č. 3B (prevádzka nie je povinne uzatvorená, zamestnanci chodia do práce, nie sú na prekážkach v práci a zamestnávateľ má pokles tržieb o 20% a viac ... Poznámka: pokles tržieb sa sleduje za celého zamestnávateľa, za všetky prevádzky)

*

Definíciu pojmu prevádzka, resp. prevádzkareň nájdeme v § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon):

"Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti."

*

Zákaz vychádzania a dopad na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"

Témy: pandémia,Top,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*
 
Od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 platí na území okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov zákaz vychádzania (okrem nočných hodín od 1:00 do 5:00).
 
Od 2. novembra 2020 sa zákaz vychádzania bude vzťahovať na celé územie SR.
 
Zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu do/zo zamestnania, ak ide o občana s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, vykonaným najviac 24 hodín pred 24. októbrom 2020.
 
Zamestnanci, ktorí sa nedajú testovať, tak nemôžu v uvedenom období prísť do zamestnania.
 
*
 
Podľa Zákonníka práce ide v takom prípade o osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca.
 
Zamestnávateľ môže (ale nemusí) podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi:
 • pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy
 • alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.
Rozhodnutie je na zamestnávateľovi. Ak zamestnávateľ pracovné voľno zamestnancovi neposkytne, zamestnanec má absenciu.
 
V určitých prípadoch môže byť riešením dohoda na práci z domu.
 
Po dohode zamestnanca a zamestnávateľa je možné čerpanie dovolenky.
 
*
 
Aký má dopad skutočnosť, že zamestnanec sa nedal testovať a preto nemohol prísť do zamestnania, na čerpanie príspevkov "Prvá pomoc plus"? Ukážme si v praxi.
 
*

Trinásty a štrnásty plat v rokoch 2020 a 2021 (aktualizované)

Témy: daň z príjmov,sociálne poistenie,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2020,zmeny 2021

*

Od 1.5.2018 sú v Zákonníku práce zavedené tzv. trináste a štrnáste platy. V Zákonníku práce sa používajú oficiálne termíny:

 • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek
 • peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

*

TRINÁSTY PLAT (Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek)

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. a) definuje trinásty plat ako peňažné plnenie, ktoré môže (ale nemusí) zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek.

Trinásty plat je súčasť mzdy a berie sa tak do úvahy pri výpočte priemerného zárobku (§ 134 Zákonníka práce). Trinásty plat je dobrovoľnou (nie povinnou) možnosťou odmeňovania zamestnanca za prácu.

Podľa § 130 ods. 2 ZP sa trinásty plat vypláca v mesiaci jún príslušného roka. Pre drvivú väčšinu zamestnávateľov to znamená, že trinásty plat zahrnú do výplaty za mesiac máj.

Oslobodenia od dane a odvodov pri trinástom plate vyplatenom v roku 2020 sú možné, ak:

 • trinásty plat je vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený počas mesiaca jún),
 • trinásty plat je vyplatený najmenej vo výške 500 eur a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30.4. príslušného roka nepretržite aspoň 24 mesiacov.

*

ŠTRNÁSTY PLAT (Peňažné plnenie pri príležitosti vianočných sviatkov)

Zákonník práce v § 118 ods. 4 písm. b) definuje štrnásty plat ako peňažné plnenie, ktoré môže (ale nemusí) zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

Štrnásty plat je súčasť mzdy a berie sa tak do úvahy pri výpočte priemerného zárobku (§ 134 Zákonníka práce). Štrnásty plat je dobrovoľnou (nie povinnou) možnosťou odmeňovania zamestnanca za prácu.

Podľa § 130 ods. 2 ZP sa štrnásty plat vypláca v mesiaci december príslušného roka. Pre drvivú väčšinu zamestnávateľov to znamená, že štrnásty plat zahrnú do výplaty za mesiac november.

Oslobodenia od dane a odvodov pri štrnástom plate vyplatenom v roku 2020 sú možné, ak:

 • štrnásty plat je vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený počas mesiaca december),
 • štrnásty plat je vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31.10. príslušného roka nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj príslušného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške 500 eur.

*

Pozor, v prípade, že zamestnancovi poskytnú trinásty, resp. štrnásty plat počas roka dvaja, prípadne viacerí zamestnávatelia, oslobodenia sa posudzujú do výšky 500 eur v súčte za všetkých zamestnávateľov.

*

Zákaz vychádzania pre občanov, ktorí sa nepôjdu testovať a Zákonník práce

Témy: pandémia,Top,Zákonník práce,zdravotné poistenie

*

Na území okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov platí na základe uznesenia vlády SR č. 290/2020 Z. z. zákaz vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod..
 
To sa nevzťahuje na cestu do/zo zamestnania, ak ide o občana s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19, vykonaným najviac 24 hodín pred 24. októbrom 2020.
 
*
 
Dôsledok: Zamestnanec, ktorý sa nebol testovať, má zákaz vychádzania a nemôže v uvedenom období prísť do zamestnania.
 
*
 
Vláda súčasne - zatiaľ neoficiálne - bez uznesenia oznámila, že od 2. novembra 2020 sa takto formulovaný zákaz vychádzania bude vzťahovať na celé územie SR.
 
*
 
Zákonník práce
 
Z pohľadu Zákonníka práce v žiadnom prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa - naopak, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť) - zmeny od 1. januára 2021

Témy: daň z príjmov,zmeny 2021

*

V Národnej rade SR sa na októbrovej schôdzi (začína 20.10.2020) v druhom a treťom čítaní prerokuje návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Článok budeme aktualizovať v závislosti od definitívnej podoby schválenej novely.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DETI

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 23,22 eura mesačne na dieťa vo veku od 15 do 19 rokov

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa bude vyplácať na deti až do dovŕšenia veku 15 rokov (doteraz do 6 rokov) - poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Nárok na daňový bonus bude len do dovŕšenia 19 rokov (doteraz v zásade do skončenia štúdia na VŠ). Daňový bonus sa poslednýkrát vyplatí za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 19 rokov.

*

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO od októbra 2020 (aktualizované 26.10.2020)

Témy: pandémia,SZČO,Top,zákon o službách zamestnanosti

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.8 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŠTRAJK

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak má zamestnanec ospravedlnenú neprítomnosť z dôvodu účasti na štrajku, za tento deň sa poistné neplatí. Neoznamuje sa to do SP, ale vo výkaze poistného sa v osobitnej kolónke uvedie počet dní štrajku. V zdravotnej poisťovni je to deň, v ktorom nie je zamestnanec považovaný za zamestnanca, zamestnávateľ to oznámi kódom 2S Z a 2S K.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.7 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ŽENA NA MATERSKEJ DOVOLENKE BEZ POBER. MATERSKÉHO

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak žena v pracovnom pomere nastupuje na materskú dovolenku a nevznikne jej nárok na materské, z hľadiska pokrytia dávkami sú dve možnosti:

 • lekár jej vystaví práceneschopnosť na obdobie aspoň 6 týždňov pred pôrodom (podľa zdravotného stavu) a PN bude trvať najmenej do 6 týždňov po pôrode
 • nebude mať vystavenú PN.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.6 OZNAMOVACIE POVINNOSTI OTEC POBERAJÚCI MATERSKÉ

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak otec, ktorý je v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere prevezme dieťa do starostlivosti a poberá materské, u zamestnávateľa je na rodičovskej dovolenke (RD), nie na materskej dovolenke. V takomto prípade počas poberania materského sa poistenie v SP neprerušuje, preruší sa až od nasledujúceho dňa po skončení poberania materského, ak naďalej je otec na rodičovskej dovolenke.

Zamestnávateľ na začiatku RD s poberaním materského podáva do SP RL-zmena, uvedie dátum začiatku RD, prerušenie neoznamuje. Do ZP zamestnávateľ oznámi 1O Z – začiatok poberania dávky materské. Ak otec po skončení poberania materského hneď nastúpi do práce (skončí RD), zamestnávateľ podá do SP RL-zmena, uvedie dátum skončenia RD, do ZP oznámi 1O K.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.5 OZNAMOVACIE POVINNOSTI RODIČOVSKÁ DOVOLENKA, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Rodičovská dovolenka (RD) – je voľno, ktoré poskytuje zamestnávateľ na základe Zákonníka práce. Rodičovský príspevok (RP) – je štátna sociálna dávka – príspevok na zabezpečenie starostlivosti o dieťa. Tieto pojmy treba rozlišovať, obdobie RD sa nemusí prekrývať s obdobím poberania rodičovského príspevku. Rovnako ako platí pre materskú dovolenku, platí aj pre rodičovskú dovolenku to, že môže na nej byť len ten, kto má uzatvorený pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Počas čerpania RD, bez ohľadu na poberanie/nepoberanie rodičovského príspevku, má zamestnanec prerušené poistenie v SP, s výnimkou otca poberajúceho materské, viď ďalšia kapitola. Zamestnávateľ oznamuje v termíne do 8 dní do SP registračným listom  prerušenie poistenia (vznik, zánik) a registračným listom aj zmenu – začiatok/skončenie rodičovskej dovolenky. Do SP zamestnávateľ oznamuje rodičovskú dovolenku, nie poberanie rodičovského príspevku! V RL-prerušenie uvedie ako dôvod prerušenia 6 -čerpanie rodičovskej dovolenky.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.4 OZNAMOVACIE POVINNOSTI MATERSKÁ DOVOLENKA, MATERSKÉ

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Materská dovolenka je voľno, ktoré poskytuje zamestnávateľ na základe Zákonníka práce.

Materské je dávka sociálneho poistenia. Tieto pojmy treba rozlišovať, doba materskej dovolenky sa zvyčajne prekrýva s poberaním materského, ale neplatí to tak vždy. Na materskej dovolenke nemôže byť niekto, kto nemá uzatvorený pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, naproti tomu ale materské môže poberať. Napríklad štatutár s pravidelným príjmom môže po splnení podmienok nároku poberať materské, ale nemôže byť v tomto právnom vzťahu na materskej dovolenke. Na dohodára sa tiež ustanovenia Zákonníka práce o materskej dovolenke nevzťahujú, čiže dohodár nemôže byť na materskej dovolenke, ale nárok na materské môže mať. Naopak, otcovia nie sú na materskej dovolenke (ale na rodičovskej), ale môžu poberať materské.

Zamestnávateľ je povinný SP oznámiť začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky do 8 dní, bez ohľadu na poberanie materského. Povinnosť sa plní na registračnom liste, v hlavičke sa uvedie Zmena a v 9.oddieli sa uvedú dátum začiatku, resp. skončenia MD.

Do zdravotnej poisťovne oznamuje zamestnávateľ začiatok a skončenie poberania materského kódom 1O na hromadnom oznámení v termíne do konca nasledujúceho mesiaca.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.3 OZNAMOVACIE POVINNOSTI PRÁCENESCHOPNOSŤ, OČR, DLHODOBÁ PRÁCENESCHOPNOSŤ

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak nemocensky poistený zamestnanec je práceneschopný,  zamestnávateľ postúpi SP tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná práceneschopnosť (PN) do 3 dní po 10. dni práceneschopnosti.

Ak práceneschopnosť trvá dlhšie ako 52 týždňov, po 52.týždni sa zamestnancovi prerušuje poistenie, toto oznamuje zamestnávateľ na registračnom liste do 8 dní.

Ak zamestnanec ošetruje člena rodiny, resp. stará sa o dieťa do 10 rokov (ďalej OČR), zamestnávateľ postúpi SP tlačivo, na ktorom preukazuje nárok na ošetrovné.

Ak OČR trvá dlhšie ako 10 dní, od 11. dňa OČR sa zamestnancovi prerušuje poistenie.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.2 OZNAMOVACIE POVINNOSTI NEPLATENÉ VOĽNO, ABSENCIA

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Sociálna poisťovňa

Ak zamestnanec čerpá celý deň  pracovné voľno bez náhrady mzdy (obdobne služobné voľno) alebo má celodennú neospravedlnenú neprítomnosť v práci (absencia), pre SP ide o prerušenie poistenia odo dňa čerpania až do skončenia čerpania tohto voľna, resp. absencie.  Toto neplatí pre zamestnanca s odvodovou úľavou. Prerušenie je potrebné nahlásiť do 8 dní do SP na registračnom liste, kde sa zaklikne „prerušenie“ (RL-prerušenie). Neprítomnosť, ktorá trvá kratšie ako jeden deň, sa do SP nenahlasuje.

V RL-prerušenie v 9. oddiele je potrebné uviesť pri oznamovaní začiatku prerušenia dátum vzniku prerušenia a dôvod prerušenia, pri oznamovaní ukončenia prerušenia sa uvedie tiež dátum začiatku prerušenia, dôvod prerušenia a navyše dátum zániku prerušenia. Ako dátum zániku prerušenia sa uvádza posledný deň voľna/absencie.

Na jednom RL-prerušenie je možné zároveň oznámiť aj začiatok aj skončenie prerušenia. V takomto prípade je potrebné RL podať do 8 dní od vzniku prerušenia, pri neskoršom podaní RL by nebola splnená lehota na podanie RL, ale RL je akceptovaný.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3.1 OZNAMOVACIE POVINNOSTI ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Témy: sociálne poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Zamestnávateľ je povinný registračným listom – zmena oznámiť do SP zmeny nasledovných údajov zamestnanca:

 • priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno
 • stav
 • miesto trvalého pobytu
 • údaj o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 3. OZNAMOVACIE POVINNOSTI POČAS TRVANIA ZAMESTNANIA

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Kapitola pokračuje podkapitolami 3.1 až 3.8

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.11 PRIHLASOVANIE SÚBEŽNÝCH PRÁVNYCH VZŤAHOV

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Táto kapitola sa zaoberá súbežnými právnymi vzťahmi u jedného zamestnávateľa, t.j. ak zamestnanec má v určitom období u jedného zamestnávateľa uzatvorené 2 alebo viac právnych vzťahov. Ak je osoba považovaná za zamestnanca u zamestnávateľa z viacerých dôvodov:

 • V Sociálnej poisťovni sa každý právny vzťah prihlasuje a odhlasuje osobitne. Právne vzťahy sa v tomto neovplyvňujú. V úhrne sa posudzuje iba maximálny vymeriavací základ zamestnanca
 • Pre zdravotné poistenie sa posudzuje, akoby bola zamestnancom u tohoto zamestnávateľa iba raz, právne vzťahy sa posudzujú v úhrne.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.10 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE STAROSTA, POSLANCI OBCÍ, VÚC

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Starosta obce, primátor mesta

Funkčné obdobie sa začína zložením sľubu, končí zložením sľubu nového starostu. Nárok na plat má starosta odo dňa zloženia sľubu starostu.  Nárok na plat zaniká dňom zániku jeho mandátu. Nárok na plat nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený. Právny vzťah starostu s nárokom na príjem vzniká teda zložením sľubu, zaniká zložením sľubu nového starostu.

Do SP zamestnávateľ starostu prihlasuje RL-prihláška, typ 1, deň vzniku poistenia je deň zloženia sľubu. S rovnakým dátumom uvedie zamestnávateľ starostu do hromadného oznámenia pre ZP, použije kód 2.

Pri znovuzvolení tej istej osoby starostu jeden právny vzťah končí, druhý začne. Staronového starostu je potrebné v SP odhlásiť a znovu podľa pokynu SP od nasledujúceho dňa prihlásiť. Do ZP nie je potrebné nič oznamovať, nedošlo k zmene platiteľa.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.9 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak z príkaznej zmluvy je nárok na príjem zo závislej činnosti, zamestnávateľ prihlasuje príkazníka do SP a ZP a to v závislosti od toho, či sa jedná o nárok na pravidelný alebo nepravidelný mesačný príjem.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.8 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠTATUTÁRI, ČLENOVIA ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Štatutári a členovia štatutárnych orgánov (ďalej len štatutár) majú pre účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca v prípade, že z ich právneho vzťahu majú nárok na príjem zo závislej činnosti. Činnosť konateľa, štatutára, člena štatutárneho orgánu nemôže byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu. Konateľ, štatutár môže mať uzatvorený v tej istej firme pracovný pomer na iné činnosti, ktoré nie sú súčasťou práce konateľa. To neplatí pri jednoosobovej s.r.o., ktorej jediný spoločník je zároveň konateľom s.r.o.. Ak štatutár má s firmou uzatvorený aj pracovný pomer na inú činnosť,  pre sociálne poistenie sa posudzuje postavenie zamestnanca zvlášť z pracovného pomeru ako u „bežných“ zamestnancov a zvlášť z titulu funkcie štatutára. Táto kapitola nerieši právny vzťah pracovný pomer uzatvorený so štatutárom ale iba právny vzťah štatutára.

Právny vzťah štatutára a členov štatutárneho orgánu upravuje Obchodný zákonník. Konateľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, predstavenstvo volí dozorná rada. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, prípadne zamestnanci a.s. O výške odmeny, podmienkach  a spôsobe vyplácania rozhoduje valné zhromaždenie, resp. dozorná rada.

Právny vzťah konateľa vzniká dňom uvedeným ako deň vzniku funkcie konateľa v Obchodnom registri, zaniká dňom uvedeným ako deň skončenia funkcie v Obchodnom registri.  Právny vzťah člena štatutárneho orgánu a člena dozornej rady vzniká dňom určeným ako deň nástupu do funkcie a zaniká dňom skončenie vykonávania funkcie.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.7 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Osoby v právnom vzťahu na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka (ďalej športoví odborníci) sú na účely sociálneho a zdravotného poistenia považované za:

 • osoby v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o osobu, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku
 • inak za osoby v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti

To znamená, že sa na športových odborníkov a ich zamestnávateľov vzťahujú rovnaké pravidlá v SP a ZP ako pri DoBPŠ, resp. DoPČ, popísané v predchádzajúcich kapitolách.

Uvedené platí len pre zmluvy o výkone činnosti športového odborníka účinné najskôr od 1.1.2020. Zmluvy, ktoré prechádzajú z r. 2019 do r. 2020 sa posudzujú aj v roku 2020 rovnako ako sa posudzovali v r. 2019 (v SP typ 1 alebo 2, v ZP sa prihlasovali kódom 2D).

*

Športoví odborníci (ŠO) – študenti so zmluvou s nárokom na pravidelný príjem

Pri prihlasovaní do SP ŠO-študenta s nárokom na pravidelný príjem zamestnávateľ použije typy:

7 – ak si študent neuplatňuje výnimku, prípadne ak si uplatňuje výnimku ale príjem v prvom mesiaci bude vyšší ako 200 €

9 – ak si študent uplatňuje výnimku a predpokladaný príjem v prvom mesiaci je nižší ako 200 €, alebo nie je známy.

Ak si študent uplatňuje výnimku a príjem bude v jednotlivých mesiacoch kolísať nad a pod 200 €, študentovi bude vznikať a zanikať dôchodkové poistenie a zamestnávateľ má povinnosť  prihlasovať a odhlasovať  dôchodkové poistenie na tieto mesiace. Termín na splnenie tejto povinnosti je v deň splatnosti poistného za tento mesiac. Z praktického hľadiska je to potrebné urobiť pred podaním mesačného výkazu. V RL sa uvedie typ 11. V RL okrem dátumu vzniku a zániku poistenia (iba dôchodkového) sa v 9. oddiele uvedie aj v položke Dátum vzniku právneho vzťahu – dohodár pôvodný dátum začiatku zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

Ak študent na zmluvu s pravidelným príjmom, ktorý si uplatňoval výnimku, prihlásený ako typ 9, si túto výnimku prestane uplatňovať, zamestnávateľ ho prihlási na dôchodkové poistenie od prvého dňa  mesiaca, v ktorom si výnimku neuplatňuje. Termín na splnenie tejto povinnosti je pred začiatkom mesiaca, resp. najneskôr v 1. deň mesiaca pred začatím vykonávania činnosti. V RL zamestnávateľ uvedie  prihláška – zamestnanec typ 11, v dátume vzniku poistenia uvedie prvý deň mesiaca, v ktorom si neuplatňuje výnimku, a v údaji Dátum vzniku právneho vzťahu-dohodár uvedie pôvodný dátum začiatku zmluvy o výkone činnosti športového odborníka.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.6 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Na dohody o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) sa nikdy nevzťahuje zdravotné poistenie, zamestnávateľ teda nemá voči ZP z titulu DoBPŠ žiadne oznamovacie ani vykazovacie povinnosti.

*

Spôsob uplatnenia výnimky pri dohode o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ)

Výnimku z platenia dôchodkového poistenia si môže študent v jednom mesiaci uplatniť len na jednu DoBPŠ. Výnimku si uplatní tak, že písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (uplatnenie práva podľa §227a ods.1 zákona o sociálnom poistení), zároveň predloží čestné vyhlásenie,  že si toto právo neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak si toto právo uplatní najneskôr v deň  vzniku právneho vzťahu, uplatní ho zamestnávateľ od začiatku právneho vzťahu, inak ho uplatní od nasledujúceho mesiaca.

Študent na DoBPŠ, ak si chce prestať uplatňovať výnimku, musí písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa §227a ods.1 zákona o SP. Účinky tohto oznámenia nastanú od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po oznámení.

Ak si študent uplatnil výnimku z platenia dôchodkového poistenia v jednom mesiaci u dvoch zamestnávateľov, platná je tá výnimka, ktorú oznámil ako prvú, a to z toho dôvodu, že čestné vyhlásenie, ktoré je nutnou súčasťou oznámenia o uplatňovaní výnimky je u druhého zamestnávateľa v poradí nepravdivé.

Ak si študent na DoBPŠ  neuplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia, zamestnávateľ ho prihlási vopred, použije typ 7 pri DoBPŠ s pravidelným príjmom a typ 8 pri DoBPŠ s nepravidelným príjmom.

Ak si študent na DoBPŠ  uplatňuje výnimku z platenia dôchodkového poistenia pri uzatvorení dohody, zamestnávateľ ho prihlási vopred, v RL-prihláška uvedie:

 • typ 9, ak ide o DoBPŠ s pravidelným príjmom a jeho predpokladaný príjem neprekročí v prvom mesiaci 200 €
 • typ 7, ak ide o DoBPŠ s pravidelným príjmom a jeho predpokladaný príjem prekročí lv prvom mesiaci 200 €
 • typ 10, ak ide o DoBPŠ s nepravidelným príjmom a jeho predpokladaný priemerný príjem za dobu trvania dohody neprekročí 200 € za mesiac
 • typ 8, ak ide o DoBPŠ s nepravidelným príjmom a jeho predpokladaný priemerný príjem za dobu trvania dohody prekročí 200 € za mesiac.

Ak nie je možné predpokladať výšku príjmu, je vhodnejšie (jednoduchšie) použiť v RL-prihláška typy 9 a 10.

Počas trvania DoBPŠ musí zamestnávateľ sledovať výšku príjmu a uplatňovanie výnimky, zmena skutočností má za následok povinnosť podať niektorý z RL do Sociálnej poisťovne.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.5 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY DÔCHODCOV

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Ak je dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce uzatvorená s osobou, ktorá má priznaný

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok (s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % alebo nad 70%)
 • invalidný výsluhový dôchodok alebo
 • výsluhový dôchodok a táto osoba dovŕšila dôchodkový vek,

ďalej len „dôchodca“, na takéto dohody

 • sa nevzťahuje zdravotné poistenie, čiže zamestnávateľ tieto dohody do zdravotnej poisťovne neprihlasuje a zdravotné poistenie z nich neplatí a
 • dôchodcovia si môžu na tieto dohody uplatniť výnimku z platenia dôchodkového poistenia.

Spôsob a podmienky pre uplatnenie výnimky z platenia dôchodkového poistenia u dohôd dôchodcov sú rovnaké ako pri uplatňovaní výnimky z dohody o brigádnickej práci študentov, viď nasledujúca kapitola.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.4 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE DOHODY

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Na prihlasovanie dohody o pracovnej činnosti (DoPČ) a dohody o vykonaní práce (DoVP) do Sociálnej poisťovne sa v RL-prihláška používajú typy:

Typ 3 – DoVP s nárokom na pravidelný príjem

Typ 4 – DoVP s nárokom na nepravidelný príjem

Typ 5 – DoPČ s nárokom na pravidelný príjem

Typ 6 – DoPČ s nárokom nepravidelný príjem

Na prihlasovanie dohôd dôchodcov, ktorí si uplatňujú výnimku z platenia poistného sa používajú aj typy:

Typ 33 – DoVP s nárokom na pravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Typ 44 – DoVP s nárokom na nepravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Typ 55 – DoPČ s nárokom na pravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Typ 66 – DoPČ s nárokom nepravidelný príjem, bez dôchodkového poistenia

Dohody, ktoré sú uzatvorené na dobu ohraničenú najviac jedným kalendárnym mesiacom sa vždy považujú a teda aj prihlasujú do SP ako dohody s nepravidelným príjmom.

V RL treba podľa potreby vyplniť aj údaje v oddiele 4. V oddiele 9 sa v RL-prihláška uvedie dátum vzniku poistenia, v RL-odhláška dátum zániku poistenia. V RL sa nikde priamo neuvádza, na ktoré z poistení sa dohodár prihlasuje. Toto vyplýva jednak z uvedenia typu v RL a z informácie o poberaní dôchodku, ktorou Sociálna poisťovňa disponuje.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.3 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE PRACOVNÝ POMER

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer sú pre SP vždy považované za právny vzťah s pravidelným príjmom. V RL sa uvádza typ 1, to neplatí pre pracovné pomery  s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných. V 9. oddiele je potrebné uviesť údaj „Pracovný pomer“ 1- na dobu neurčitú alebo 2- na dobu určitú a zakliknúť údaj „pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Do zdravotnej poisťovne sa oznamuje 2, platnosť Z s dátumom vzniku pracovného pomeru, a 2, platnosť K s dátumom ukončenia pracovného pomeru. Ďalej uvádzam už iba 2 Z, 2 K.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.2 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Témy: zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Prihlásenia aj odhlásenia zamestnancov do ZP sa realizujú na Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (tzv. hromadné oznámenie), alebo elektronicky dávka 601. Ak má zamestnávateľ aspoň 3 zamestnancov, má povinnosť podávať hromadné oznámenia elektronicky. Spôsob prihlasovania je stanovený v metodickom usmernení  ÚDZS 12/7/2014.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2.1 PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZAMESTNANCOV DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Témy: sociálne poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Pre Sociálnu poisťovňu poistenie zamestnanca vzniká dňom vzniku právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti. To sa týka aj zamestnancov s nepravidelným príjmom – poistenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia vzniká (prihlasovanie) dňom vzniku právneho vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, nie dňom, odkedy, alebo za ktorý sa príjem vypláca. Poistenie zamestnanca zaniká dňom zániku právneho vzťahu, resp. dňom zániku nároku na príjem zo závislej činnosti.

Do Sociálnej poisťovne prihlasuje zamestnávateľ zamestnanca vždy na celú dobu trvania právneho vzťahu s nárokom na príjem zo závislej činnosti. Prihlasovanie a odhlasovanie sa realizuje cez registračný list (RL). Registračné listy je zamestnávateľ povinný podávať elektronicky na stránke www.socpoist.sk v časti Elektronické služby, cez manuálny vstup alebo importovaním xml súboru.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 2. REGISTRAČNÉ POVINNOSTI VOČI SOCIÁLNEJ POISŤOVNI A ZDRAVOTNÝM POISŤOVNIAM

Témy: sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Autorom kapitoly je Jana Motyčková

*

Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Prihláška a odhláška zamestnávateľa sa podáva na tlačive Registračný list zamestnávateľa. Lehota je splnená aj vtedy, ak sa tlačivo v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou alebo odoslalo faxom alebo elektronickou poštou. Pri zaslaní faxom alebo elektronickou poštou, ak podanie nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné ho písomne potvrdiť do 3 dní odo dňa jeho doručenia Sociálnej poisťovni.

Zamestnávateľ by mal v SP podpísať aj Dohodu o používaní elektronických služieb SP. Prístup do elektronických služieb potrebuje zamestnávateľ na plnenie oznamovacích povinností voči SP a podávanie výkazov. Dohodu podpisuje štatutár zamestnávateľa.

Miestna príslušnosť pobočky pre zamestnávateľa je daná miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd. Ak evidenciu miezd vedie iná právnická osoba alebo fyzická osoba alebo ak útvar, ktorý vedie evidenciu miezd, je mimo územia Slovenskej republiky, príslušnosť k pobočke je daná sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do 8 dní od zmeny zmenu svojho názvu a sídla.

Do zdravotnej poisťovne sa zamestnávateľ prihlasuje do 8 pracovných dní od zamestnania prvého zamestnanca, odhlasuje sa tiež v termíne do 8 pracovných dní. Každá zdravotná poisťovňa sa posudzuje osobitne. Ak sa jedná o prechodný stav bez zamestnancov, nie vždy je nutné odhlasovať zamestnávateľa zo ZP (napr. VšZP to nevyžaduje). Oznámenia je potrebné vykonať písomne alebo elektronicky (ZEP) na tlačive Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní od zmeny, zmenu svojho názvu, sídla, identifikačného čísla, čísla bankového účtu, dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

*

Rodičovský príspevok a prídavky na deti od 1.1.2021

Témy: materské,veličiny,zmeny 2021

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežné informácie o úpravách súm rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa od 1. januára 2021.

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2021

 • 275,90 eura, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (344,90 eur dvojičky, 413,90 eur trojičky)
 • 378,10 eura, ak rodič na dané dieťa poberal materské (472,60 eur dvojičky, 567,20 eur trojičky)

*

Prídavok na dieťa od 1.1.2021

 • 25,50 eura
 • 11,96 eura príplatok k prídavku na dieťa

*

Predbežné informácie nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_idact=2&_processDetail_WAR_portletsel_action=files&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2020%2F207&_processDetail_WAR_portletsel_startact=1601416800000

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy?p_p_id=processDetail_WAR_portletsel&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_processDetail_WAR_portletsel_cisloLP=PI%2F2020%2F208&_processDetail_WAR_portletsel_action=files

*

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2020 upravujú od 1. januára 2021 koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima. Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

V súlade s § 8 ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa sa sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa platné k 31. decembru 2020 upravia od 1. januára 2021 koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent.

Do 30.6.2020 platila suma životného minima 210,20 eura. Suma životného minima platná od 1.7.2020 je 214,83 eura. To znamená zvýšenie o 2,2%.

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021

 • 270 eur (ak rodič na dané dieťa nepoberal materské) + 2,2% = 275,90 eura
 • 370 eur (ak rodič na dané dieťa poberal materské) + 2,2% = 378,10 eura

*

Prídavok na dieťa od 1.1.2020 do 31.12.2020 a od 1.1.2021

 • 24,95 eura + 2,2% = 25,50 eura
 • 11,70 eura príplatok k prídavku na dieťa + 2,2% = 11,96 eura

*

Kniha ODVODY: Kapitola 1.10 SADZBY POISTNÉHO NA SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie

*

Výšku sadzieb poistného nájdeme v § 130 až 137 ZSP.

Sadzby poistného zamestnanca

 • 4% starobné poistenie
 • 3,00% invalidné poistenie
 • 1,40% nemocenské poistenie
 • 1,00% poistenie v nezamestnanosti

*

Sadzby poistného zamestnávateľa

 • 14% starobné poistenie + starobné dôchodkové sporenie
 • 3,00% invalidné poistenie
 • 1,40% nemocenské poistenie
 • 1,00% poistenie v nezamestnanosti
 • 4,75% rezervný fond solidarity
 • 0,25% garančné poistenie
 • 0,80% úrazové poistenie

 *

Kniha ODVODY: Kapitola 1.9 ROZHODUJÚCE OBDOBIE NA URČENIE VYM. ZÁKLADU NA SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie,vymeriavací základ

*

Spôsob stanovenia rozhodujúceho obdobia na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca je daný podľa § 139 ZSP. Postupuje sa podľa toho, či ide o zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom. Naviac, osobitne sa posudzujú dohodári s nepravidelným príjmom.

*

Zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom

Podľa § 139 ods. 1 prvá veta ZSP, rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Podľa § 139c ods. 2 ZSP vymeriavací základ študenta na DoBPŠ z odvodovo zvýhodnenej dohody (alebo z odvodovo zvýhodnenej zmluvy o činnosti športového odborníka) s pravidelným mesačným príjmom na povinné dôchodkové poistenie je daný ako rozdiel medzi mesačným príjmom a sumou 200 eur. Úrazové a garančné poistenie sa odvádza z celej sumy mesačného príjmu študenta.

To znamená:

Poistné za zamestnanca s pravidelným mesačným príjmom, vrátane dohodárov s pravidelným mesačným príjmom a študentov, dôchodcov na odvodovo zvýhodnenú dohodu, resp. od 1.1.2020 i na odvodovo zvýhodnenú zmluvu o činnosti športového odborníka (ZoČŠO) s pravidelným mesačným príjmom sa odvádza každý mesiac, najneskôr vo výplatnom termíne.

Poistné sa vykazuje na "Mesačnom výkaze poistného a príspevkov" (aj za mesiac, za ktorý je vymeriavací základ nulový). U študentov a dôchodcov pracujúcich na odvodovo zvýhodnenú dohodu (ZoČŠO) s pravidelným mesačným príjmom sa poistné na dôchodkové poistenie vypočíta z rozdielu medzi mesačným príjmom a sumou 200 eur, poistné na úrazové a garančné poistenie z celého mesačného príjmu.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 1.8 VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: sociálne poistenie,vymeriavací základ

*

Vymeriavací základ zamestnanca na sociálne poistenie je definovaný v § 138 ZSP. Podľa § 138 ods. 1 ZSP vymeriavací základ zamestnanca je daný ako zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, okrem príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca.

V prípade zamestnania mimo SR, kedy však je zamestnanec poistený na sociálne poistenie v SR, je vymeriavací základ daný ako príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa právnych predpisov štátu, podľa ktorých sa tento príjem zdaňuje.

Do vymeriavacieho základu sa okrem príspevkov zamestnávateľa na III. pilier nezahrnú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napríklad cestovné náhrady do výšky, na ktorú má zamestnanec nárok podľa zákona o cestovných náhradách – a nezahrnú sa ani príjmy ktoré sú oslobodené od dane, napríklad príspevok zamestnávateľa na stravovanie (§ 152 ZP), na rekreáciu (§ 152a ZP), na športovú činnosť dieťaťa (§ 152b ZP), sociálna výpomoc podľa § 5 ods. 7 písm. l) ZDP a podobne.

Na rozdiel od vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie, ktorý sa na 100% zhoduje so zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, sa do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie nezapočítava príspevok zamestnávateľa na III. pilier.

Treba ešte pripomenúť, že podiely na zisku nech ide o akýkoľvek rok, sa započítavajú do vymeriavacieho základu zamestnanca. Tejto problematike je venovaná osobitná kapitola.

Vymeriavací základ zamestnávateľa je daný ako vymeriavací základ zamestnanca.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 1.7 SADZBY POISTNÉHO NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: zdravotné poistenie

*

Výšku sadzieb poistného nájdeme v § 12 ZZP.

*

Sadzby poistného zamestnanca

 • 4% z vymeriavacieho základu dosiahnutého u zamestnávateľa
 • 2% z vymeriavacieho základu dosiahnutého u zamestnávateľa ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím (viď ďalej)
 • 0% z vymeriavacieho základu dosiahnutého u zamestnávateľa ak sa uplatňuje odvodová výnimka (viď vyššie)
 • 14% z vymeriavacieho základu z príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 ZDP (v ročnom zúčtovaní poistného)
 • 7% z vymeriavacieho základu z príjmov zdaňovaných podľa § 7 a § 8 ZDP (v ročnom zúčtovaní poistného), ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím.

*

Sadzby poistného zamestnávateľa

 • 10% z vymeriavacieho základu zamestnancov
 • 5% z vymeriavacieho základu zamestnancov, ktorí sú osobami so zdravotným postihnutím
 • 0% z vymeriavacieho základu zamestnancov, u ktorých sa uplatňuje odvodová výnimka.

*

Osoba so zdravotným postihnutím

Na účely ZZP sa podľa § 12 ods. 2 ZZP za osobu so zdravotným postihnutím považuje osoba:

 • uznaná za invalidnú podľa § 70 až 73 ZSP - má rozhodnutie komisie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidity (má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %), resp. podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov alebo
 • s ťažkým zdravotným postihnutím, kde miera funkčnej poruchy je najmenej 50%, podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – má preukaz ŤZP vzdaný úradom práce, soc. vecí a rodiny.

Status osoby so zdravotným postihnutím má osoba, ktorá spĺňa jednu alebo druhú podmienku, prípadne obe podmienky.

Podľa § 12 ods. 3 ZZP sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 1.6 ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: odpočítateľná položka,zdravotné poistenie

*

Od roku 2015 sa v zákone o zdravotnom poistení zaviedla odpočítateľná položka pre zamestnancov, viď § 13a ZZP. Tým sa znížil vymeriavací základ a tým aj poistné na zdravotné poistenie niektorým skupinám zamestnancov s nízkym príjmom. V rokoch 2015, 2016 a 2017 sa zároveň sa znížilo poistné na zdravotné poistenie aj zamestnávateľom týchto zamestnancov. Od 1.1.2018 sa odpočítateľná položka uplatňuje len pre zamestnancov, už nie pre zamestnávateľov.

Odpočítateľnú položku možno porovnať s nezdaniteľnou časťou základu dane pri výpočte dane z príjmu zamestnanca – avšak je tu množstvo zásadných rozdielov a možno zbytočných komplikácií.

Filozofia je na prvý pohľad jednoduchá:

Pri výpočte poistného sa od vymeriavacieho základu najskôr odpočíta odpočítateľná položka a poistné sa vypočíta zo zostávajúcej sumy.

Príklad

Zamestnancovi s ročným príjmom 5000 eur sa v ročnom zúčtovaní poistného od vymeriavacieho základu (príjmu) odpočíta odpočítateľná položka vo výške 3680 eur.

5000 – 3680 = 1320

Poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa vypočíta z výsledného základu 1320 eur.

*

Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021

Témy: dohody,gastrolístky,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 18.9.2020 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Účinnosť navrhovanej novely má byť od 1. marca 2021.

Pripomienkové konanie končí 8.10.2020. Po vyhodnotení a zapracovaní pripomienok budú o návrhu rokovať vláda SR a Národná rada SR. Predpoklad schválenia novely je na schôdzi NR SR v januári 2021.

*

V novele Zákonníka práce sa riešia nasledovné okruhy problémov:

 • spresňuje sa nárok zamestnanca mladšieho ako 33 rokov na 5 týždňov dovolenky pri starostlivosti o dieťa
 • spresňuje sa, kedy sa skúšobná doba predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca
 • domácka práca a telepráca, kompletne sa mení a dopĺňa § 52
 • zjednodušuje sa dočasné pridelenie zamestnanca v rámci korporácie
 • spresňuje sa postup stanovenia pracovného času pri pracovných cestách a pružnom pracovnom čase
 • pri zabezpečení stravovania sa rozširujú možnosti poskytnúť zamestnancom nezdanený finančný príspevok
 • pri dohodách o brigádnickej práci študentov sa spresňuje štatút študenta po skončení strednej školy alebo 1. stupňa VŠ 
 • dopĺňajú sa pravidlá pôsobenia odborovej organizácie u zamestnávateľa

*

Novelizujú sa aj:

 • zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
 • zákon č. 103/2007  Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni (zákon o tripartite)
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe

*

V pokračovaní článku nasleduje podrobnejší komentár k navrhovaným zmenám.

*

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 12. SLOVNÍK POJMOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Československé obdobie dôchodkového poistenia

Pojem dôležitý pre občanov, ktorí získali doby zamestnania a tzv. náhradné doby pred 1. januárom 1993 (teda pred rozdelením Československa) podľa predpisov ČSFR, účinných pred 1. januárom 1993. Ak im za tieto doby priznala dôchodok Česká republika, pri výpočte dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení sa za dobu dôchodkového poistenia na Slovensku môže táto doba zohľadniť, ak je to pre občana výhodné. Pozrite kapitolu 8.

*

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže byť pre občana výhodné najmä v prípadoch, keď mu hrozí, že nezíska požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Dobrovoľné dôchodkové poistenie môže pri správnej stratégii umožniť občanovi získať vyšší dôchodok. Na túto možnosť si treba včas spomenúť (teda ešte pred dovŕšením 18 rokov veku), najmä pri invalidoch z mladosti. Na dobrovoľné dôchodkové poistenie je totiž možné prihlásiť sa už po dovŕšení 16 rokov. Viac v kapitole 2.7.

*

Dodatočné doplatenie poistného

Zákon o sociálnom poistení umožňuje dodatočné doplatenie poistného na dôchodkové poistenie za doby prerušenia povinného dôchodkového poistenia, dobu v zamestnaní s odvodovou úľavou, dobu evidencie na úrade práce alebo za dobu štúdia na strednej a vysokej škole. Táto možnosť môže byť výhodná, ak si občan potrebuje doplniť požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia pre získanie nároku na dôchodok alebo pre zvýšenie dôchodku. A to najmä pri invalidných dôchodkoch. Viac v kapitole 2.8.

*

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 11. DÔCHODKY Z II. PILIERA

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Druhý pilier funguje úplne inak ako prvý pilier. Preto nie je celkom správne porovnávať, ktorý pilier je lepší - prvý či druhý.

Prvý pilier funguje na princípe priebežného financovania dôchodkov z odvodov a z dotácie od štátu. Tí, čo pracujú, platia odvody. Z nich Sociálna poisťovňa vypláca dôchodky ich poberateľom.

V prvom pilieri do značnej miery platí (a zrejme aj v budúcnosti bude platiť) princíp solidarity. To znamená, že slabšie zarábajúci majú v pomere k svojim odvodom relatívne vyššie dôchodky. Naopak, nadpriemerne zarábajúcim sa pri výpočte dôchodku nezohľadní celá suma zaplatených odvodov. O tom sa môžete sami presvedčiť v kapitolách 2.3 a 2.4 - občan, ktorý platí odvody z vysoko nadpriemerného príjmu, má osobný mzdový bod ohraničený hodnotou 3 a pri stanovení priemerného osobného mzdového bodu sa z hodnoty nad 1,25 započíta len 68%.

Druhý pilier znamená sporenie a investovanie na vlastných osobných dôchodkových účtoch. Druhý pilier je prísne zásluhový - výška vášho dôchodku bude priamo úmerná výške vašich odvodov.

Ak ste v druhom pilieri, časť vašich odvodov ide na váš osobný dôchodkový účet. Počas roka 2020 je to 5% z vymeriavacieho základu, v roku 2021 to bude 5,25% z vymeriavacieho základu atď... a od roku 2024 to bude 6%.

Osobný dôchodkový účet je naozaj váš. Je to váš majetok, ktorý vám spravuje dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a v budúcnosti sa vám z týchto prostriedkov bude vyplácať doživotný dôchodok. V prípade nedožitia sa dôchodku vaše úspory zdedia pozostalí.

V druhom pilieri si môžete sporiť aj dobrovoľne. Žiaľ, táto forma sporenia bola daňovo zvýhodnená len v rokoch 2013 - 2016.

Pravidlá pre druhý pilier sú dané zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Dohľad nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami vykonáva Národná banka Slovenska.

V roku 2020 na Slovensku pôsobí 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
 • AXA, d.s.s., a.s.
 • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
 • NN, d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali, d.s.s., a.s.

Dôchodky z druhého piliera aktuálne ponúkajú dve životné poisťovne:

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a.s.

*

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 10. ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

10.1 VŠEOBECNE O DÔCHODKOCH

Podanie žiadosti o dôchodok

Nech ide o akýkoľvek druh dôchodku (vrátane pozostalostných dôchodkov), vždy platí, že o dôchodok treba požiadať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Príslušnosť k pobočke sa určuje podľa miesta trvalého pobytu občana - žiadateľa o dôchodok. Ak žiadateľ nemá v SR trvalý pobyt, žiadosť sa podáva na ústredí Sociálnej poisťovne.

Žiaden druh dôchodku nedostanete "automaticky". Podľa § 109 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, nárok na výplatu dôchodku vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dôchodok, splnením podmienok nároku na výplatu dôchodku a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dôchodku (s výnimkou výplaty tzv. 13. dôchodku, o ktorý nie je potrebné žiadať).

O dôchodok je možné požiadať aj spätne, a to za tri roky dozadu (viď § 112 zákona), respektíve doba premlčania nároku na dôchodok je tri roky - pozor najmä pri pozostalostných dôchodkoch. O predčasný starobný dôchodok nie je možné požiadať spätne.

Podľa § 184 zákona, žiadosť o dôchodok sa podáva na tlačive a spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou. K žiadosti je potrebné priložiť ďalšie doklady tak, ako to určí Sociálna poisťovňa. Podrobnosti o požadovaných dokladoch nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o dôchodok je možné stiahnuť. Ak ste o dôchodok požiadali, ale po podaní žiadosti si to rozmyslíte, podľa informácií na webovej stránke Sociálnej poisťovne môžete do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku napísať na ústredie Sociálnej poisťovne list, v ktorom uvediete vaše meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a v liste zrozumiteľne (jednoznačne) uvediete, že beriete žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný.

*

Konanie o dôchodku

Za deň začatia konania sa považuje deň, keď bola žiadosť o dôchodok doručená príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Za deň začatia konania o dôchodku sa považuje aj deň spísania žiadosti o dôchodok pobočkou.

Za deň uplatnenia nároku na dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, kedy občan prvýkrát požiadal pobočku Sociálnej poisťovne o spísanie žiadosti o priznanie dôchodku. Konanie, ktoré sa začína na podnet pobočky Sociálnej poisťovne, je začaté odo dňa, keď príslušná pobočka Sociálnej poisťovne urobila voči účastníkovi konania prvý úkon.

Podľa § 210 zákona pobočka (resp. ústredie Sociálnej poisťovne) má povinnosť rozhodnúť o priznaní dôchodku do 60 dní od začatia konania, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba oznámiť účastníkom konania.

Podľa § 193 zákona však môže pobočka Sociálnej poisťovne konanie prerušiť, ak bol účastník konania vyzvaný, aby odstránil nedostatky podania. V takom prípade horeuvedená lehota prestane plynúť.

Proti rozhodnutiu pobočky Sociálnej poisťovne sa môže občan odvolať v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Podľa § 215 zákona sa odvolanie podáva v príslušnej pobočke, občan však môže odvolanie podať aj v inej pobočke Sociálnej poisťovne.

*

Výplata dôchodku

Dôchodky sa vyplácajú vopred, pravidelne každý mesiac, vo výplatných termínoch určených Sociálnou poisťovňou.

Dôchodky sa vyplácajú na bankový účet poberateľa dôchodku, prípadne jeho manželky (manžela) alebo prostredníctvom Slovenskej pošty v hotovosti. Vždy tak, ako si to zvolí poberateľ dôchodku.

Poberateľovi dôchodku, ktorý je v zariadení sociálnych služieb, sa dôchodok vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadal o iný spôsob výplaty.

*

Zánik nároku na dôchodok

Podľa § 113 zákona o sociálnom poistení, nárok na dôchodok a jeho výplatu zaniká dňom smrti občana.

Podľa § 118 zákona, u občana po uplatnení si nároku na dôchodok a jeho výplatu - prechádzajú nároky na sumy, splatné ku dňu smrti občana, postupne na manželku (manžela), deti a rodičov. Dôchodok nie je predmetom dedičstva, predmetom dedičstva sa stáva, až keď ho nie je komu vyplatiť podľa predošlej vety.

*

Povinnosti poberateľa dôchodku

Poberateľ dôchodku je povinný podľa § 227 ods. 3 a 4 zákona o sociálnom poistení písomne oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dôchodok, zánik nároku na dôchodok, nároku na výplatu dôchodku a sumu dôchodku, ako aj zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava.

*

Povinnosti zamestnávateľa

Vyberáme niektoré povinnosti zamestnávateľa dané podľa § 231 zákona o sociálnom poistení.

Zamestnávateľ je povinný vydávať zamestnancom na ich žiadosť potvrdenia o rozhodujúcich skutočnostiach na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.

Zamestnávateľ je povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia (evidenčné listy dôchodkového poistenia, § 232 zákona) a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi, a do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dôchodok zamestnanca, alebo do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie.

*

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 9. SÚBEH VIACERÝCH DÔCHODKOV

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Zákon o sociálnom poistení špecificky v § 81 ods. 2 až 5 upravuje prípady, kedy má občan nárok na výplatu dvoch dôchodkov súčasne - napríklad vdova, ktorá má nárok na "svoj" starobný dôchodok a súčasne na vdovský dôchodok po zomretom manželovi.

Platí všeobecný princíp, podľa ktorého pri súbehu nárokov na viacero dôchodkov súčasne  Sociálna poisťovňa vypláca občanovi v plnej sume ten dôchodok, ktorého suma je vyššia (resp. najvyššia) a vo výške jednej polovice sumy zostávajúci dôchodok (zostávajúce dôchodky). Netýka sa to obojstranne osirelého nezaopatreného dieťaťa, ktoré poberá dva sirotské dôchodky po zomretých rodičoch v plných sumách.

Ďalej platí, že pri posudzovaní súm dôchodkov pri súbehoch sa zohľadňuje suma starobného dôchodku a suma invalidného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku.

*

Podať daňové priznania a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 treba do 2. novembra 2020

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie,zmeny 2020

*

Národná rada SR schválila dňa 22. septembra 2020 novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 264/2020 Z. z. a je účinná od 29. septembra 2020.

*

Cieľom novely je stanoviť na účely väčšiny opatrení zavedených zákonom č. 67/2020 Z.z., že sa obdobie pandémie považuje za skončené dňom 30. septembra 2020 (na účely menšej časti opatrení sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020).

Hlavným dopadom zmien je skutočnosť, že daňové priznania fyzických i právnických osôb za rok 2019 je potrebné podať do konca októbra 2020.

Pretože 31. október 2020 pripadá na sobotu, automaticky sa lehota na podanie daňových priznaní za rok 2019 a na zaplatenie dane za rok 2019 posúva na pondelok 2. novembra 2020.

*

Projekt "Prvá pomoc" pokračuje až do konca roka 2020

Témy: pandémia,zákon o službách zamestnanosti

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 23.9.2020 schválila uznesenie č. 582/2020, podľa ktorého projekt "Prvá pomoc", slúžiaci na podporu udržania zamestnanosti, pokračuje do konca roka 2020.

*

Všetky informácie k projektu "Prvá pomoc" a ďalším opatreniam a zmenám v období pandémie nájdete tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=334

*

REKAPITULÁCIA

Máj 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 31. júla 2020.

SZČO a jednoosobové s.r.o. mohli výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 30. júna 2020.

*

Jún 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 31. augusta 2020.

SZČO a jednoosobové s.r.o. môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 31. júla 2020.

*

Júl 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 30. septembra 2020.

SZČO a jednoosobové s.r.o. môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 31. augusta 2020.

*

August 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 31. októbra 2020.

SZČO a jednoosobové s.r.o. môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 30. septembra 2020.

*

September 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 30. novembra 2020.

SZČO a jednoosobové s.r.o. môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 31. októbra 2020.

*

Október 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 31. decembra 2020.

SZČO a jednoosobové s.r.o. môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 30. novembra 2020.

*

November 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 31. januára 2021.

SZČO a jednoosobové s.r.o. môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 31. decembra 2020.

*

December 2020

Zamestnávatelia môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 1, 3A a 3B zasielať do 28. februára 2021.

SZČO a jednoosobové s.r.o. môžu výkazy, resp. nové žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2, 4A a 4B zasielať do 31. januára 2021.

*

Pandemické ošetrovné od 23.9.2020

Témy: nemocenské dávky,ošetrovné,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2020

*

V článku popisujeme tzv. pandemické ošetrovné definované podľa § 293er ods. 3, § 293ev a § 293fb zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Pandemické ošetrovné bolo zavedené zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s účinnosťou od 27.3.2020.

Ďalšie zmeny pri pandemickom ošetrovnom vyplývajú z nasledujúcich novelizácií zákona o sociálnom poistení:

 • č. 66/2020 Z.z., účinnosť od 4.4.2020 ... nový § 293ev
 • č. 157/2020 Z. z., účinnosť od 17.6.2020 ... nový § 293fb
 • č. 258/2020 Z. z., účinnosť od 23.6.2020 ... nový § 293 fe, ktorým sa ruší § 293fb ods. 2 písm. a), a to počnúc dňom 23.9.2020

*

KRÍZOVÁ SITUÁCIA

Krízová situácia podľa § 293er ods. 1 zákona o sociálnom poistení je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Vláda SR na svojom rokovaní 11. marca 2020 schválila uznesenie (uznesenie nemá číslo, nebolo zverejnené v Zbierke), ktorým z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky od 12. marca 2020 od 6:00 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

Uznesením vlády č. 114 z 15. marca 2020, zverejneným v Zbierke pod číslom 45/2020 Z. z.,  vláda SR dňom 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu.

Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020.

V tom istom uznesení vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.

Krízová situácia podľa § 293er ods. 1 zákona o sociálnom poistení tak začala od 12. marca 2020 a trvá doteraz (písané 27. septembra 2020), pričom trvať bude až do dňa, kedy vláda SR ukončí mimoriadnu situáciu.

Slovom "pandemické ošetrovné" označujeme ošetrovné, poskytované v čase trvania krízovej situácie.

*

KTO MÁ NÁROK NA PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ

Po 23. septembri 2020 má poistenec nárok na pandemické ošetrovné v šiestich možných prípadoch.

1. Starostlivosť o dieťa, ktoré je choré

Podľa § 293er ods. 3 písm. a) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku (15 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

*

2. Starostlivosť o dieťa, ktoré je v karanténe alebo je zatvorená škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje

Podľa § 293er ods. 3 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak splnil podmienky podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona, to znamená:

... osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku (17 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie (napríklad rozhodnutím zriaďovateľa, ministerstva školstva, prípadne na základe opatrení hygienikov)
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, prípadne jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že škôlka, škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

*

3. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb, ktoré je zatvorené

Podľa § 293er ods. 3 písm. c) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec aj vtedy, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, že zariadenie bolo uzavreté.

*

Napríklad 25-ročné ZŤP dieťa zamestnanca navštevuje denné zariadenie sociálnych služieb, ktoré bolo od 25.3.2020 do 1.6.2020 uzavreté. Matka dieťaťa je zamestnankyňa, po dobu uzatvorenia zariadenia si môže uplatniť nárok na ošetrovné, pokiaľ zostane doma, nebude chodiť do zamestnanca a bude sa starať o dieťa.

*

4. Starostlivosť o dieťa, ktoré počas krízovej situácie dovŕšilo 3 roky

Podľa § 293ev zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:

 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
 • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Treba zdôrazniť, že § 293ev zákona platí aj po 23.9.2020.

Uvedené v praxi znamená napríklad to, že nárok na pandemické ošetrovné má rodič dieťaťa, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiacoch marec až august 2020. Pokiaľ vláda SR do konca septembra 2020 neukončí mimoriadnu situáciu, vzťahuje sa to aj na deti, ktoré dovŕšili vek 3 roky v mesiaci september 2020. Atď.

Pri posudzovaní nároku na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona je podstatná skutočnosť, či sa rodič osobne a celodenne stará o dieťa. Teda, či je rodič doma (ak je zamestnanec, tak nepracuje) a či dieťa nechodí do škôlky.

Rodič má nárok na ošetrovné aj vtedy, ak je dieťa do škôlky zapísané, ale do škôlky nechodí a rodič sa o dieťa osobne a celodenne stará.

V praxi sa však v týchto dňoch stretávame s tým, že Sociálna poisťovňa tejto skupine rodičov odmieta priznať nárok na ošetrovné. Sociálna poisťovňa sa odvoláva na skutočnosť, že od 23.9.2020 bol zrušený § 293fb ods. 2 písm. a) zákona.

Podľa názoru autora článku: Áno, § 293fb ods. 2 písm. a) zákona bol zrušený. Avšak na týchto rodičov sa vzťahuje § 293ev zákona, ktorý platí naďalej a pokiaľ rodič spĺňa podmienky v ňom uvedené - znova zopakujeme, že rodič sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiaci, v ktorom trvá krízová situácia, rodič má naďalej nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona.

*

5. Starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení sociálnych služieb - dieťa nenavštevuje zariadenie z obavy o zdravie

Podľa § 293fb ods. 2 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené, ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

*

6. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb - príbuzný nechodí do zariadenia z obavy o svoje zdravie

Podľa § 293fb ods. 3 zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
 • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.

*

7. Starostlivosť o dieťa, škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje, je otvorená, ale dieťa nechodí do škôlky, resp. školy z obavy o jeho zdravie - nárok na ošetrovné bol do 22.9.2020, od 23.9.2020 nárok na ošetrovné nie je

Podľa § 293fb ods. 2 písm. a) zákona, do 22.9.2020 mal nárok na pandemické ošetrovné nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne staral o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak predškolské zariadenie alebo škola, ktoré/ú dieťa navštevuje, bola otvorené/á, ale:

  • rodič neprejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení, resp. v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo
  • rodič síce prejavil záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v predškolskom zariadení, resp. v škole, ale dieťa nebolo možné do zariadenia umiestniť z kapacitných dôvodov.

Táto alternatíva nároku na pandemické ošetrovné však bola zrušená novelou zákona č. 258/2020 Z. z. s účinnosťou od 23.6.2020.

Počnúc dňom 23.9.2020 tak rodič dieťaťa, ktorý nedá dieťa do školy alebo škôlky z obavy o zdravie dieťaťa, nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293fb ods. 2 písm. a) nemá.

Pozor, pokiaľ ide o deti navštevujúce základnú školu, školský rok 2020/2021 začal od 1. septembra 2020 na základných školách v štandardnom režime. To pre rodičov žiakov základných škôl znamená, že dochádzka na vyučovanie je plne v súlade s § 19 zákona č. 245/2008 školského zákona a od 1. septembra 2020 je pre žiakov povinná. Inými slovami, v súlade so školským zákonom od 1. septembra 2020 už rodičia školákov nemajú možnosť neprejaviť záujem o výchovu a vzdelávanie dieťaťa v škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa. Inak by porušili školský zákon.

Ešte raz to isté inak: od 1. septembra 2020 sa rodič už nemôže sám rozhodnúť nechať doma svoje dieťa - školáka z obavy o jeho zdravie.

Dôsledkom je ukončenie možnosti čerpať pandemické ošetrovné na deti (školákov) do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z dôvodu uzavretia škôl bola táto možnosť reálne možná najdlhšie do 30. júna 2020 (pretože v júli - auguste boli letné prázdniny).

*

DIEŤA

Nárok na ošetrovné na dieťa je v prípade, ak ide o dieťa:
 
 • vlastné dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky)
 • dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

*

KTO A KEDY NEMÁ NÁROK NA VÝPLATU OŠETROVNÉHO

Podľa § 43 zákona poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného za dni, kedy:

 • poberá náhradu príjmu, resp. nemocenské počas svojej práceneschopnosti (PN)
 • poberá materské.

Poznámka: Matka, ktorá je zamestnankyňou, ale je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, si na staršie dieťa nemôže uplatniť nárok na ošetrovné, pretože počas rodičovskej dovolenky má prerušené povinné nemocenské poistenie zamestnankyne -  preto na ošetrovné nemá nárok. Nárok získa vtedy, ak rodičovskú dovolenku preruší, vráti sa do zamestnania a ďalší deň (už z aktívneho zamestnania) si uplatní nárok na ošetrovné na staršie dieťa.

*

Poznámka: Nárok na ošetrovné nezávísí od toho, "ako je na tom" druhý rodič. Napríklad, nemocensky poistený otec dieťaťa si môže uplatniť nárok na ošetrovné na staršie dieťa vo veku do 11 rokov, pričom matka poberá materské na mladšie dieťa, alebo je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom.

*

DOBA POSKYTOVANIA PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO A ĎALŠIE PODMIENKY

Ošetrovné sa vypláca za každý kalendárny deň trvania nároku (teda po celú dobu zatvorenia jaslí, škôlky, školy, resp. zariadenia z dôvodu mimoriadnej situácie).

Rodičia sa môžu pri poberaní pandemického ošetrovného prestriedať tak, ako im to vyhovuje. Jeden týždeň bude pandemické ošetrovné poberať napríklad matka, ďalší týždeň otec a ďalší týždeň znova matka atď. Doba poberania pandemického ošetrovného jedným rodičom nie je nijako obmedzená - môže to byť napríklad tak, že matka poberá pandemické ošetrovné štyri dni, následne otec 17 dní atď.

Ak je v rodine viac detí, na ktoré si rodičia budú chcieť uplatniť pandemické ošetrovné, nie je možné postupovať tak, že rodičia si deti "rozdelia" - nárok na pandemické ošetrovné si rovnako ako na bežné ošetrovné môže uplatniť len jeden rodič.

*

VÝŠKA PANDEMICKÉHO OŠETROVNÉHO

Výška ošetrovného je rovnako ako pri bežnom ošetrovnom 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ako sa určí DVZ nájdete v samostatnom článku tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=300

*

UPLATNENIE NÁROKU NA PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ A JEHO VÝPLATA

Pri uplatnení nároku sa treba riadiť aktuálnymi pokynmi, ktoré Sociálna poisťovňa zverejňuje na svojej webovej stránke www.socpoist.sk.

Lehota na vyplatenie pandemického ošetrovného je tak ako pri iných dávkach podľa zákona najneskôr do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Konkrétne dni výplat určuje Sociálna poisťovňa. Ak napríklad bola žiadosť o pandemické ošetrovné podaná v marci, tak bude vyplatená najskôr v aprílovom výplatnom termíne pobočky. Tu však treba pripomenúť, že na vydanie rozhodnutia o priznaní ošetrovného má Sociálna poisťovňa maximálnu zákonnú lehotu 60 dní od podania žiadosti...

Potvrdenie o uzatvorení školy, resp. škôlky nie je potrebné, tieto informácie si Sociálna poisťovňa preverí sama.

*

Oznámenie o "OČR" zamestnávateľovi

Sociálna poisťovňa nie je povinná oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá ošetrovné, alebo že pokračuje v poberaní ošetrovného. Zároveň si treba uvedomiť, že takéto potvrdenia Sociálna poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. Nie je teda v jej kompetencii oznamovať zamestnávateľovi, že jeho zamestnanec nie je v práci z dôvodu, že školy, škôlky a iné školské zariadenia sú uzatvorené.

Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii – povinnosťou zamestnanca je oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci, vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.

Preto zamestnanec je povinný v súlade s § 144 ods. 2 Zákonníka práce sám oznámiť zamestnávateľovi (telefonicky, resp. mailom), že má osobnú prekážku v práci - ošetruje dieťa, resp. iného člena rodiny. A to na začiatku ošetrovania a rovnako aj na prelome mesiacov, ak ošetrovanie trvá. Obdobne je pri skončení ošetrovania zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi, že mu osobná prekážka v práci - OČR - skončila.

§ 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce:

"(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

*

NEMOCENSKÉ POISTENIE

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený zamestnanec, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, pokiaľ k prvému dňu, ku ktorému si uplatnila nárok na pandemické ošetrovné, je táto osoba nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote.

Ochranná lehota je v zásade sedem dní po zániku nemocenského poistenia (napríklad po skončení zamestnania). Ochranná lehota poistenca, ktorý bol nemocensky poistený menej ako sedem dní, je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

*

Zamestnanec

Nemocensky poistený zamestnanec je napríklad:

 • osoba, ktorá má u zamestnávateľa uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • osoba pracujúca na dohodu o pracovnej činnosti, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca
 • osoba pracujúca na dohodu o vykonaní práce, uzavretú na dobu viac ako jedného kalendárneho mesiaca a dohodnutú tak, že odmena sa vypláca za každý kalendárny mesiac trvania dohody (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • spoločník s.r.o., ktorý má za prácu vo svojej s.r.o. vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac
 • konateľ s.r.o., člen dozornej rady, predstavenstva a pod. (štatutár obchodnej spoločnosti alebo družstva), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)
 • funkcionár inej právnickej osoby (napríklad rôzne občianske združenia, napríklad spoločenstvo vlastníkov bytov), ak má za výkon funkcie vyplácanú odmenu pravidelne každý mesiac (tzv. pravidelný príjem, pri ktorom je nemocenské poistenie)

Špecifickou podmienkou nároku na ošetrovné pre zamestnanca je, že v čase, kedy poberá ošetrovné vo svojom zamestnaní, nepracuje a nemá v zamestnaní príjem za vykonanú prácu. Môže však mať príjem, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu - napríklad bude mať vyplatenú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred uzatvorením školy.

Zamestnanec však môže mať iný príjem - z iného zamestnania, z ktorého si neuplatňuje nárok na ošetrovné. Môže mať príjem z podnikania (SZČO).

Zamestnanec má nárok na ošetrovné okamžite po vzniku nemocenského poistenia. Napríklad pracovný pomer vznikne v piatok 13.3.2020 a od pondelka 16.3.2020 si zamestnanec uplatní nárok na ošetrovné.

*

SZČO

Špecifickou podmienkou pre SZČO je, že má zaplatené poistné do SP za obdobie do konca predchádzajúceho mesiaca. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je zaplatené najneskôr do konca mesiaca, za ktorý sa uplatňuje nárok na ošetrovné. Pritom sa prihliada na možný odklad splatnosti poistného z dôvodu poklesu tržieb podľa § 293ew zákona a príslušných nariadení vlády.

Napríklad, pri uplatnení nároku na ošetrovné za mesiac marec 2020 musí mať zaplatené poistné za predchádzajúce mesiace do mesiaca február 2020 vrátane a toto poistné musí byť zaplatené najneskôr do konca marca 2020 (uvedené platí pre SZČO, ktorá nemá za mesiac marec 2020 pokles tržieb o 40% a viac).

Podmienka zaplateného poistného sa sleduje podľa zákona 5 rokov dozadu a toleruje sa dlžná suma nižšia ako 5 eur.

Na rozdiel od zamestnanca SZČO môže vykonávať činnosť a mať z nej príjem aj v čase, kedy poberá ošetrovné.

V prípade povinne nemocensky poistenej SZČO nie je pre nárok na ošetrovné podmienka získať určitý počet dní nemocenského poistenia.

*

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Špecifickou podmienkou pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, že v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého si uplatňuje nárok na ošetrovné, dosiahla najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia. Do požadovaných 270 dní sa započíta nielen doba aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia, ale aj doba iného ukončeného nemocenského poistenia - napríklad doba predošlého zamestnania alebo doba predošlého povinného poistenia SZČO.

Ďalšou podmienkou je, že dobrovoľne nemocensky poistená osoba má zaplatené poistné - to platí úplne rovnako ako pre SZČO, pozrite vyššie.

*

PRERUŠENIE POVINNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Po celú dobu poberania pandemického ošetrovného sa povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti neprerušuje (§ 26 zákona sa neuplatňuje).

To platí aj spätne za obdobie pred účinnosťou novely (teda za marec 2020).

*

DOBA, ZA KTORÚ SA POISTNÉ NEPLATÍ

Zamestnanec, povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti nie sú povinní platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie ani na poistenie v nezamestnanosti od prvého dňa do posledného dňa poberania pandemického ošetrovného.
 
To platí aj spätne za obdobie pred účinnosťou novely (teda za marec 2020).

*

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 8. "ČESKOSLOVENSKÝ" DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Až do konca roku 2015 pociťovali krivdu dôchodcovia, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR (1. január 1993) boli dôchodkovo poistení podľa československých predpisov (podľa predpisov účinných pred 1. januárom 1993), získali tzv. československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré im bol priznaný starobný, resp. invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky.

Ak po 1. januári 1993 boli dôchodkovo poistení na Slovensku, v niektorých prípadoch sa stalo, že súčet súm dôchodkov, ktoré im boli priznané v Českej republike a na Slovensku, bol nižší ako bol slovenský dôchodok občana, ktorý bol počas svojho života rovnako dlhú dobu poistený len na Slovensku a mal rovnaký príjem, resp. vymeriavací základ.

Táto krivda bola od 1. januára 2016 odstránená a týmto občanom sa v rokoch 2016 až 2019 priznával a vyplácal tzv. vyrovnávací príplatok. Vďaka tomu celková suma dôchodkov priznaných týmto občanom v Českej republike a na Slovensku, vrátane vyrovnávacieho príplatku,  dosiahla sumu dôchodku, ktorú by hypoteticky získali, ak by sa doby ich poistenia pred rokom 1993 započítali do výpočtu slovenského dôchodku.

Od 1. januára 2020 sa v zákone o sociálnom poistení prijalo technicky lepšie riešenie. Namiesto vyrovnávacieho príplatku sa takýmto občanom vypláca slovenská časť dôchodku tak, aby bol splnený účel - dorovnanie dôchodku na výšku, aká by bola hypoteticky priznaná občanovi na Slovensku, ak by sa celá doba jeho poistenia (vrátane doby získanej pred rokom 1993) započítala do nároku na slovenský dôchodok.

Pozor preto, ak v tejto kapitole, resp. v celej knihe používame pojem "československý" dôchodok. Nemyslíme tým nejakú špeciálnu dôchodkovú dávku, ale starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, pri ktorom sa pri určení jeho sumy zohľadnila doba poistenia pred rokom 1993, ak z nej mal občan priznaný český dôchodok.

*

Krátený český dôchodok

Pri posudzovaní výšky starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku priznaného v  Českej republike sa v prípade, že je "český" dôchodok krátený z dôvodu súbehu s inou dávkou, z dôvodu súbehu s príjmom zo zárobkovej činnosti alebo z iného dôvodu ustanoveného predpismi Českej republiky, použije na tieto účely suma starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku podľa predpisov Českej republiky v pôvodnej nekrátenej výške.

*

Kurz pri prepočte na eurá

"Český" starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok sa na tieto účely prepočíta na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou, ktorý je platný ku dňu, ku ktorému sa určuje suma slovenského starobného dôchodku.

*

Kniha DÔCHODKY: Kapitola 7. MINIMÁLNY DÔCHODOK

Témy: dôchodok,sociálne poistenie

*

Na úvod upozornenie: čítajte aj článok: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=386

*

Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015. Jeho cieľom je garantovať poberateľovi starobného dôchodku a po dosiahnutí dôchodkového veku aj poberateľovi invalidného dôchodku dôchodok najmenej na takej úrovni, aby nemusel žiadať popri čerpaní dôchodku o dávku v hmotnej núdzi. Minimálny dôchodok je definovaný v § 82b zákona o sociálnom poistení.

Princíp je jednoduchý. Suma starobného dôchodku občana (viď kapitola 3.) musí byť najmenej vo výške minimálneho dôchodku. Ak tomu tak nie je, suma starobného dôchodku sa zvýši na sumu minimálneho dôchodku.

Pozor, ak občan poberá okrem starobného dôchodku aj vdovský/vdovecký dôchodok alebo iný dôchodok (pozrite ďalej), voči výške minimálneho dôchodku sa posudzuje súčet dôchodkov, ktoré občan poberá.

Obdobne to platí pre poberateľov invalidného dôchodku, avšak až po dovŕšení dôchodkového veku. Ak suma invalidného dôchodku, ktorá je vyplácaná jeho poberateľovi po dovŕšení dôchodkového veku, nedosahuje výšku minimálneho dôchodku, navýši sa na sumu minimálneho dôchodku.

Minimálny dôchodok sa vzťahuje na poberateľov:

 • starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez rozdielu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť).

Minimálny dôchodok sa vzťahuje aj na poberateľov starobného dôchodku, ktorým bol pôvodne poberaný predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku preklasifikovaný na "riadny" starobný dôchodok.

Minimálny dôchodok sa nevzťahuje na poberateľov:

 • predčasného starobného dôchodku
 • invalidného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku
 • pozostalostných dôchodkov.

*

Dôchodkový vek platný od 1.1.2021 (schválené znenie, vrátane jednorazového doplatku k dôchodku)

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,Top,zmeny 2021

Na septembrovej schôdzi NRSR bol vo štvrtok 24.9.2020 po 11.-tej hodine schválený v druhom a treťom čítaní návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorej sa od 1. januára 2021 znižuje niektorým poistencom dôchodkový vek.

Oproti stavu po tzv. zastropovaní dôchodkového veku pôvodne platnému od 1. januára 2020, dochádza od 1. januára 2021 k týmto zmenám:

*

Ročník 1957

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 61 rokov 9 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 6 mesiacov

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov
Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 6 mesiacov
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov

*

Ročník 1958

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 7 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 2 mesiace
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 1 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 8 mesiacov

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 8 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 2 mesiace

Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 5 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 8 mesiacov
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 2 mesiace

*

Ročník 1959

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 8 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 4 mesiace
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 5 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 10 mesiacov
Žena, 3 alebo 4 deti: pôvodne dôchodkový vek 61 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 4 mesiace

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 10 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 4 mesiace

Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 10 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 10 mesiacov
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 4 mesiace

*

Ročník 1960

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 10 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 6 mesiacov
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 9 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov
Žena, 3 alebo 4 deti: pôvodne dôchodkový vek 61 rokov 10 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 6 mesiacov


Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 6 mesiacov
Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 6 mesiacov

*

Ročník 1961

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 8 mesiacov
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 2 mesiace
Žena, 3 alebo 4 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 2 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 8 mesiacov

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 2 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 8 mesiacov
Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 2 mesiace
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 8 mesiacov

*

Ročník 1962

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 2 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 10 mesiacov
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 4 mesiace
Žena, 3 alebo 4 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 10 mesiacov

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 4 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 10 mesiacov
Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 4 mesiace
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 61 rokov a 10 mesiacov

*

Ročník 1963

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 4 mes. - od 1.1.2021 znížený na 63 rokov
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 6 mesiacov
Žena, 3 alebo 4 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 63 rokov 
Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 6 mesiacov
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov

*

Ročník 1964

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 63 rokov a 2 mesiace
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 8 mesiacov
Žena, 3 alebo 4 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 2 mesiace
Žena, 5 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 3 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 2 mesiace

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 63 rokov a 2 mesiace
Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 8 mesiacov
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 2 mesiace

*

Ročník 1965

Žena, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 63 rokov a 4 mesiace
Žena, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 10 mesiacov
Žena, 3 alebo 4 deti: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 4 mesiace
Žena, 5 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 4 mesiace

Muž, 1 dieťa: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 63 rokov a 4 mesiace
Muž, 2 deti: pôvodne dôchodkový vek 63 rokov - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 10 mesiacov
Muž, 3 a viac detí: pôvodne dôchodkový vek 62 rokov 6 mes. - od 1.1.2021 znížený na 62 rokov a 4 mesiace

*

Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):
Rok narodenia Muž Žena

Žena 1 dieťa

Žena 2 deti Žena 3 alebo 4 deti Žena 5 a viac detí
1943 a skôr  60 rokov  57 rokov  56 rokov  55 rokov  54 rokov  53 rokov
1944  60 rokov 9 mes.  57 rokov  56 rokov  55 rokov  54 rokov  53 rokov
1945  61 rokov 6 mes.  57 rokov  56 rokov  55 rokov  54 rokov  53 rokov
1946  62 rokov  57 rokov  56 rokov  55 rokov  54 rokov  53 rokov
1947  62 rokov  57 rokov 9 mes.  56 rokov  55 rokov  54 rokov  53 rokov
1948  62 rokov  58 rokov 6 mes.  56 rokov 9 mes.  55 rokov  54 rokov  53 rokov
1949  62 rokov  59 rokov 3 mes.  57 rokov 6 mes.  55 rokov 9 mes.  54 rokov  53 rokov
1950  62 rokov  60 rokov  58 rokov 3 mes.  56 rokov 6 mes.  54 rokov 9 mes.  53 rokov
1951  62 rokov  60 rokov 9 mes.  59 rokov  57 rokov 3 mes.  55 rokov 6 mes.  53 rokov 9 mes.
1952  62 rokov  61 rokov 6 mes.  59 rokov 9 mes.  58 rokov  56 rokov 3 mes.  54 rokov 6 mes.
1953  62 rokov  62 rokov  60 rokov 6 mes.  58 rokov 9 mes.  57 rokov  55 rokov 3 mes.
1954  62 rokov  62 rokov  61 rokov 3 mes.  59 rokov 6 mes.  57 rokov 9 mes.  56 rokov
1955  62 rokov 76 dní  62 rokov 76 dní  62 rokov 76 dní  60 rokov 3 mes.  58 rokov 6 mes.  56 rokov 9 mes.
1956  62 rokov 139 dní  62 rokov 139 dní  62 rokov 139 dní  61 rokov  59 rokov 3 mes.  57 rokov 6 mes.
1957  62 rokov 6 mes.  62 rokov 6 mes.  62 rokov  61 rokov 6 mes.  60 rokov  58 rokov 3 mes.
1958  62 rokov 8 mes.  62 rokov 8 mes.  62 rokov 2 mes.  61 rokov 8 mes.  60 rokov 9 mes.  59 rokov
1959  62 rokov 10 mes.  62 rokov 10 mes.  62 rokov 4 mes.  61 rokov 10 mes.  61 rokov 4 mes.  59 rokov 9 mes.
1960  63 rokov  63 rokov  62 rokov 6 mes.  62 rokov  61 rokov 6 mes.  60 rokov 6 mes.
1961  63 rokov 2 mes.  63 rokov 2 mes.  62 rokov 8 mes.  62 rokov 2 mes.  61 rokov 8 mes.  61 rokov 3 mes.
1962  63 rokov 4 mes.  63 rokov 4 mes.  62 rokov 10 mes.  62 rokov 4 mes.  61 rokov 10 mes.  61 rokov 7 mes.
1963  63 rokov 6 mes.  63 rokov 6 mes.  63 rokov  62 rokov 6 mes.  62 rokov  61 rokov 11 mes.
1964 63 rokov 8 mes.  63 rokov 8 mes.  63 rokov 2 mes.  62 rokov 8 mes.  62 rokov 2 mes.  62 rokov 2 mes.
1965 63 rokov 10 mes.

63 rokov 10 mes.

 63 rokov 4 mes.  62 rokov 10 mes. 62 rokov 4 mes.  62 rokov 4 mes.
1966 a neskôr  64 rokov  64 rokov  63 rokov 6 mes.  63 rokov  62 rokov 6 mes.  62 rokov 6 mes.

 

*


Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení platná od 1.1.2021 (v tabuľke je uvedený dôchodkový vek):

Rok narodenia

Muž 1 dieťa

Muž 2 deti Muž 3 a viac detí
1957  62 rokov  61 rokov 6 mes.  61 rokov
1958  62 rokov 2 mes.  61 rokov 8 mes.  61 rokov 2 mes.
1959  62 rokov 4 mes.  61 rokov 10 mes.  61 rokov 4 mes.
1960  62 rokov 6 mes.  62 rokov  61 rokov 6 mes.
1961  62 rokov 8 mes.  62 rokov 2 mes.  61 rokov 8 mes.
1962  62 rokov 10 mes.  62 rokov 4 mes.  61 rokov 10 mes.
1963  63 rokov  62 rokov 6 mes.  62 rokov
1964  63 rokov 2 mes.  62 rokov 8 mes.  62 rokov 2 mes.
1965  63 rokov 4 mes.  62 rokov 10 mes.  62 rokov 4 mes.
1966 a neskôr  63 rokov 6 mes.  63 rokov  62 rokov 6 mes.

 

*

Oproti pôvodnému poslaneckému návrhu, tak ako ho NRSR schválila v prvom čítaní ešte v júli 2020, došlo v novele k niekoľkým zásadným zmenám. Zmeny vyplývajú z pozmeňujúceho návrhu poslankýň Petry Krištúfkovej, Anny Zemanovej a Kataríny Hatrákovej.

*

Čo je cieľom pozmeňujúceho návrhu?

Podľa pozmeňujúceho návrhu sa mení účinnosť poslaneckého návrhu zákona na 1. január 2021, a to z dôvodu problematického menenia spôsobu výpočtu dôchodkov v priebehu roka 2020 a nepochybne aj z dôvodu získania väčšieho časového priestoru na prípravu zmien v Sociálnej poisťovni.

Čo je veľmi dôležité - pôvodný poslanecký návrh zákona vôbec neriešil situáciu tých žien (resp. vo všeobecnosti poistencov), u ktorých by bol dôchodkový vek "po novom" znížený tak, že by poistenkyňa dosiahla dôchodkový vek "spätne" ešte pred 1. novembrom 2020, respektíve pri posunutí účinnosti zákona ešte pred 1. januárom 2021.

Časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, dosiahla dôchodkový vek už pred 1. januárom 2021 - stanovený "po starom". Navrhované zníženie dôchodkového veku by pre nich znamenalo, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku ešte skôr, ako reálne išli. Ukážme si to na príklade.

Príklad

Pani Anna sa narodila 1. novembra 1957, vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 6 mesiacov - takto stanovený dôchodkový vek dosiahla 1. mája 2020 - a k tomuto dňu mala starobný dôchodok na základe jej žiadosti priznaný.

"Po novom" podľa navrhovanej prílohy č. 3a však má pani Anna dôchodkový vek 62 rokov, teda "po novom" mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. novembra 2019.

*

Ďalšia časť poistencov, ktorí mali mať podľa poslaneckého návrhu dôchodkový vek znížený, pred 1. januárom 2021 dôchodkový vek stanovený "po starom" síce ešte nedosiahla, ale dôchodkový vek stanovený podľa poslaneckého návrhu by pre nich znamenal, že "po novom" mohli ísť teoreticky do dôchodku pred 1. januárom 2021.

Príklad

Pani Beáta sa narodila 1. septembra 1958, vychovala 1 dieťa. Podľa zákona platného pred 1. januárom 2021 mala dôchodkový vek 62 rokov a 7 mesiacov. To znamená, že dôchodkový vek by dosiahla 1. apríla 2021.

"Po novom" podľa navrhovanej prílohy č. 3a však má pani Beáta dôchodkový vek 62 rokov a 2 mesiace, teda "po novom" mohla ísť teoreticky do dôchodku už 1. novembra 2020.

*

V pokračovaní článku sa dozviete, ako budú odškodnené tieto dve skupiny žien - v príkladoch pani Anna a pani Beáta - ktoré "doplatili" na zle určený dôchodkový vek podľa doteraz platného zákona o sociálnom poistení, "v nesúlade" s Ústavou SR. Podľa pozmeňovacieho návrhu im Sociálna poisťovňa vyplatí odškodné vo forme tzv. jednorazového doplatku.

V  pokračovaní článku sa dozviete aj to ako sa bude postupovať pre dotknuté ročníky žien, ktoré sú na predčasnom starobnom dôchodku alebo oň požiadajú pred koncom roka 2020.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 1.5 ZAMESTNANEC, VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie

*

Vymeriavací základ zamestnanca na zdravotné poistenie je komplikovane definovaný v § 13 ods. 1 ZZP ako plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 4 ZZP. Ak túto definíciu zjednodušíme, vymeriavací základ je daný ako zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

*

Kniha ODVODY: Kapitola 1.4 ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Témy: evidovaní nezamestnaní,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

S cieľom zvýhodniť pri zamestnávaní osoby, ktoré si dlhší čas nevedia nájsť prácu, sa od 1. novembra 2013 zaviedla v sociálnom a zdravotnom poistení výnimka pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov.

Podstata výnimky spočíva v tom, že ak zamestnávateľ zamestná v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere osobu, ktorá bola nepretržite najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce (pri trvalom pobyte takejto osoby v niektorom z najmenej rozvinutých okresov stačí 6 mesiacov), tak takýto zamestnanec nie je po dobu 12 kalendárnych mesiacov poistený na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Je poistený len na úrazové poistenie a v rámci garančného poistenia zamestnávateľa.

Znamená to, že ani on, ani zamestnávateľ neplatia po túto dobu odvody do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie, na starobné a invalidné poistenie, na poistenie v nezamestnanosti, ani do rezervného fondu. Zamestnávateľ platí len úrazové a garančné poistenie. Pre zamestnanca to znamená vyšší čistý príjem, pre zamestnávateľa nižšie celkové náklady ceny jeho práce.

Takýto zamestnanec však nemá počas tejto doby nárok na nemocenské dávky (nemocenské, ošetrovné, materské), po strate zamestnania má sťažený prístup k dávke v nezamestnanosti a najmä – takto odpracovaná doba sa mu nezapočíta do budúcich nárokov na dôchodok (starobný, prípadne invalidný). Bude mať nárok len na dávky z úrazového poistenia (pri pracovnom úraze) a z garančného poistenia (pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa). Pri práceneschopnosti má nárok na vyplatenie náhrady príjmu od zamestnávateľa počas prvých 10 kalendárnych dní trvania práceneschopnosti.

Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, zamestnávateľ takéhoto zamestnanca síce prihlási (špecifickým spôsobom) do zdravotnej poisťovne ako svojho zamestnanca, avšak počas 12 kalendárnych mesiacov ani zamestnávateľ, ani zamestnanec poistné na zdravotné poistenie neplatia.

Po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov odvodová výnimka skončí, a ak je zamestnanec stále v pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere u zamestnávateľa, od v poradí 13-teho kalendárneho mesiaca ho zamestnávateľ prihlási do poisťovní ako „štandardného“ zamestnanca, pričom sa začnú platiť všetky odvody obvyklým spôsobom.

*