Najnovšie články

Kniha Zákonník práce 2022: SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Témy: Zákonník práce

*

FORMY SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

Zákonník práce definuje v § 59 a nasledujúcich, niekoľko foriem skončenia pracovného pomeru. Každá forma má svoje špecifiká. Pracovný pomer možno skončiť dohodou zamestnávateľa a zamestnanca ale i jednostranným právnym úkonom z vôle jednej zo strán (výpoveď, okamžité skončenie).

Pracovný pomer možno skončiť:

 • dohodou (viď § 60)
 • výpoveďou (viď § 61, 62, 63, 64, 66, 67)
 • okamžitým skončením (viď § 68, 69, 70)
 • skončením v skúšobnej dobe (viď § 72)

*

Pracovný pomer na určitú dobu

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby (viď § 71). Pre pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sú zároveň možné ďalšie uvedené formy skončenia pracovného pomeru.

*

Pracovný pomer cudzinca

Podľa § 59 ods. 3, pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom (napr. dohodou, výpoveďou...), sa skončí dňom, ktorým:
 • sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o zrušení povolenia na pobyt
 • nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky
 • uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky
 • uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie (v prípade Ukrajincov to môže byť uplynutím doby, na ktorú má Ukrajinec udelené dočasné útočisko)
 • bolo odňaté povolenie na zamestnanie.

*

Smrť zamestnanca

Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

Poznámka. Pracovný pomer nezaniká smrťou fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom - v takomto prípade prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na jeho dedičov - viď § 30.

*

Zánik pracovného pomeru podľa § 58 ods. 7

Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa § 58 ods. 7.

"Ak je zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s odsekom 6 prvou vetou alebo druhou vetou, zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Užívateľský zamestnávateľ je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru podľa prvej vety vydať zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku; pracovné podmienky zamestnanca sa primerane spravujú dohodou o dočasnom pridelení alebo pracovnou zmluvou podľa odseku 5."

*

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Špecifický spôsob ukončenia pracovného pomeru je odstúpenie od pracovného pomeru, ktoré je možné v čase kedy zamestnanec ešte nenastúpil prvýkrát do práce - viď § 19 ods. 2. Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak:

 • zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci
 • zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce
 • zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odstúpiť od pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné.

*

Kniha Zákonník práce 2022: PRACOVNÝ POMER, PRACOVNÁ ZMLUVA

Témy: Zákonník práce

*

PREDZMLUVNÉ VZŤAHY

Povinnosť zamestnávateľa informovať budúceho zamestnanca

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť budúceho zamestnanca s:

 • právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy
 • pracovnými podmienkami
 • mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Podľa § 41 ods. 10 zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v pracovnom inzeráte.

*

Zamestnávateľ v praxi musí budúcemu zamestnancovi poskytnúť informácie napríklad o:

 • interných predpisoch, pracovnom poriadku
 • zástupcoch zamestnancov u zamestnávateľa
 • kolektívnej zmluve, resp. dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom
 • systéme odmeňovania, motivačnom systéme
 • čerpaní sociálneho fondu, o sociálnom programe u zamestnávateľa
 • hmotnej zodpovednosti,
 • vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie
 • možnom kariérnom postupe
 • rozvrhnutí pracovného času - rovnomerný/nerovnomerný, prestávky, odpočinok, nadčasy...
 • režime pri pracovných cestách atď.

*

Zdravotná spôsobilosť na prácu

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Tu je dôležité i ustanovenie § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa neho je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri zamestnávaní tehotných žien, matiek, dojčiacich matiek sa musí rešpektovať § 161 Zákonníka práce. Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

*

Pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom

Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

Pri zaraďovaní mladistvých zamestnancov sa musí dbať na dodržiavanie § 175 ZP (...práce zakázané mladistvým zamestnancom).

*

Právo zamestnávateľa požadovať informácie od budúceho zamestnanca

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Naopak, fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.

*

Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

 • o tehotenstve
 • o rodinných pomeroch
 • o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať
 • o politickej príslušnosti, príslušnosti k odborom a o náboženskej príslušnosti.

*

Zásada rovnakého zaobchádzania

Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).

Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v § 41 ods. 5, 6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

*

Pracovný kalendár na rok 2022

Témy: Zákonník práce

*

Túto užitočnú pomôcku pre mzdové účtovníčky odporúčam napr. tu:

https://kalendar.aktuality.sk/pracovny/

*

Kniha Zákonník práce 2022: MZDA, PRIEMERNÝ ZÁROBOK A NÁHRADA MZDY

Témy: minimalna mzda,Zákonník práce

*

Zamestnávateľ je podľa § 118 Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.

Mzda je:

 • peňažné plnenie alebo
 • plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda)

poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

*

Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. trinásty plat) a vianočných sviatkov (tzv. štrnásty plat).

*

Za mzdu sa nepovažuje:

 • náhrada mzdy,
 • náhrada za pracovnú pohotovosť,
 • finančný príspevok na stravovanie,
 • odstupné,
 • odchodné,
 • cestovné náhrady,
 • príspevky zo sociálneho fondu,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevky na životné poistenie zamestnanca,
 • výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,
 • daňový bonus,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a náhrada za pracovnú pohotovosť,
 • doplatky k nemocenským dávkam,
 • peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 (pri plnení záväzku zamestnanca o obmedzení zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru),
 • iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa Zákonníka práce, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy,
 • plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

*

Poznámka: Definícia pojmu mzda je dôležitá okrem iného pre určenie priemerného zárobku podľa § 134. Pri výpočte priemerného zárobku berieme do úvahy len mzdu, naopak neberieme do úvahy plnenia, ktoré sa nepovažujú za mzdu.

*

Podľa § 119 Zákonníka práce mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Pokiaľ ide o vzťah voči minimálnej mzde, resp. voči minimálnym mzdovým nárokom podľa § 120, nie je podstatné, či základná zložka mzdy je alebo nie je nižšia ako minimálna mzda, respektíve minimálny mzdový nárok. Podstatný je vzťah celkovej mzdy zamestnanca vrátane všetkých jej zložiek voči minimálnej mzde (minimálnemu mzdovému nároku).

Pozor, podľa § 120 ods. 2 pri posudzovaní výšky mzdy voči minimálnej mzde (minimálnemu mzdovému nároku) sa nezahrnú mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu v noci, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, resp. vyššie minimálne mzdové nároky.

Príklad

Pán František má podľa pracovnej zmluvy základnú zložku mzdy určenú ako mesačnú mzdu vo výške 600 eur mesačne. Ďalšou zložkou mzdy je výkonnostná odmena na základe kvalitatívnych výsledkov práce, ktorú každý mesiac určuje jeho nadriadený, a tá sa pohybuje od 0 do 100 eur mesačne.

V januári 2022 bola pánovi Františkovi priznaná výkonnostná odmena 80 eur. Výsledná mzda tak dosiahne 680 eur, čo je viac ako minimálna mzda (v roku 2022 je minimálna mzda 646 eur).

Vo februári 2022 bola pánovi Františkovi priznaná výkonnostná odmena len 10 eur. Výsledná mzda by tak dosiahla len 610 eur, čo je menej ako minimálna mzda. Zamestnávateľ preto musí pánovi Františkovi doplatiť ešte doplatok do minimálnej mzdy vo výške ďalších 36 eur. Výsledná mzda tak bude (600 + 10 + 36) presne vo výške minimálnej mzdy 646 eur.

*

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Treba zdôrazniť, že ide o dohodu, nie prerokovanie alebo oboznámenie - odborový orgán alebo samotný zamestnanec so mzdovými podmienkami musia súhlasiť.

Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.

V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä:

 • formy odmeňovania zamestnancov,
 • sumu základnej zložky mzdy,
 • ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.

Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu - typickým príkladom je hodinová mzda, mesačná mzda alebo úkolová mzda.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Podľa doplneného § 32 odsek 2 písm. b) a c) ZSP je ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, osem mesiacov.

Ochranná lehota poistenkyne, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie. V takomto prípade ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.
 
Ide o zásadnú a pozitívnu zmenu. Bude mať priaznivé dopady najmä na ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie ešte pred otehotnením. Nárok na nemocenské, tehotenské a materské (pri splnení ďalších podmienok, napr. materské = najmenej 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom) budú mať aj vtedy, ak otehotneli pol roka po zániku nemocenského poistenia (po skončení zamestnania, povinného poistenia SZČO alebo po zániku dobrovoľného poistenia).
 
Zmena posudzovania ochrannej lehoty tehotnej ženy platí od 1. júna 2022.
 
*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: ÚVOD K DRUHÉMU VYDANIU

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

V druhom vydaní knihy "MATERSKÁ 2022" reagujeme na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022.

POZOR, texty jednotlivých kapitol postupne upravujeme počas mája 2022. O ukončení úprav vás budeme informovať na titulnej stránke.

*

Najdôležitejšou zmenou v zákone od 1. júna 2022 je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien.

Ide o zásadnú a pozitívnu zmenu. Bude mať priaznivé dopady najmä pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie ešte pred otehotnením. Nárok na nemocenské, tehotenské a materské (pri splnení ďalších podmienok, napr. materské = najmenej 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom) budú mať aj vtedy, ak otehotneli pol roka po zániku nemocenského poistenia (po skončení zamestnania, povinného poistenia SZČO alebo po zániku dobrovoľného poistenia).

V druhom vydaní súčasne reagujeme na už známy údaj o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021 - bola vo výške 1211 Eur. To znamená, že maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2023 je hodnota je 79,6274 eura. V tomto zmysle sme v druhom vydaní upravili všetky texty a príklady.

Pozor, druhé vydanie knihy "MATERSKÁ 2022" je k dispozícií len v elektronickej podobe na našej stránke, v kníhkupectvách ho nehľadajte.

Pre vašu informáciu, pripravujeme knihu "MATERSKÁ 2023", tá vyjde na jeseň 2022 a to aj v knižnej podobe.

*

Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané na jeseň 2021, druhé vydanie bolo aktualizované v máji 2022, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.6.2022.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: OBSAH

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

2.3 PREVZATIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

4. TEHOTENSKÉ

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

4.2 VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

4.3 DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

4.4 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ

4.5 TEHOTENSKÉ V SILOVÝCH REZORTOCH

4.6 TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

5. MATERSKÉ

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

5.2 VÝŠKA MATERSKÉHO

5.3 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

5.4 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

5.5 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O MATERSKÉ

6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.2 VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

6.3 ČASTÉ OTÁZKY K RODIČOVSKÉMU PRÍSPEVKU

6.4 PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.5 PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RD

7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

8. ČO SA INDE NEZMESTILO

8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A PRÁCA V ZAHRANIČÍ

8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZ.

8.5 POISTENCI ŠTÁTU - KEDY, ZA KOHO A AKÉ PLATÍ ŠTÁT POISTNÉ

9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

10. SLOVNÍK POJMOV

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V prvej kapitole nájdete stručný prehľad o dvoch dávkach nemocenského poistenia - o tehotenskom (skloňujeme "tehotenské" - "o tehotenskom") a o materskom ("materské" - "o materskom").

Pre obe dávky si stručne vysvetlíme, kto má na dávky nárok a ako sa určí ich výška.

Prvá kapitola je určená tým, čo nemajú čas čítať desiatky strán textu a potrebujú sa rýchlo zorientovať.

Podrobnejšie informácie s príkladmi nájdete v ďalších kapitolách.

Stručné vysvetlenie jednotlivých pojmov nájdete v kapitole 10., link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=809

Naopak, podrobné vysvetlenie kľúčových pojmov nájdete v kapitole 2., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=780

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=784

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=810

*

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

"Tehotenské" je dávka z nemocenského poistenia, zaviedlo sa od 1. apríla 2021.

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Do 31.5.2022 platilo, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. V praxi to znamená, že ak žena otehotnie v čase, kedy je nemocensky poistená, tak má nárok na tehotenské (ak spĺňa aj druhú podmienku), aj keby nemocenské poistenie skončilo v deň, kedy otehotnela.

Od 1.6.2022 platí, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov.

Od 1.6.2022 ďalej platí, že ochranná lehota ženy, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie. V takomto prípade ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.

Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade tehotnej ženy, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena napríklad súčasne:

 • s príjmom zo zamestnania,
 • s príjmom z podnikania,
 • s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa,
 • s dávkou v nezamestnanosti,
 • s poberaním nemocenského počas práceneschopnosti - napríklad počas rizikového tehotenstva,
 • s materským poberaným od začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,
 • atď.

*

VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

Výška tehotenského na jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 15 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

V prípade, ak nárok na tehotenské vznikne z viacerých nemocenských poistení, tehotenské je 15 % z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Súčasne platí, že tehotenské je najmenej vo výške 10 % maximálneho možného DVZ určeného podľa § 55 ods. 2 zákona o sociálnom poistení (ZSP).

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na začiatok 27. týždňa (prvý deň 27. týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Ak nárok na tehotenské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a o výpočte DVZ nájdete v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=785

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=786

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=788

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=789

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=790

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

To znamená, že v roku 2022 je tehotenské najmenej:

 • 223,50 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % x 74,4987 eura x 30 dní),
 • 231 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % x 74,4987 eura x 31 dní).

*

Tehotenské priznané v roku 2022 súčasne môže byť najviac suma:

 • 335,30 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 74,4987 eura x 30 dní),
 • 346,50 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 74,4987 eura x 31 dní).

*

DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

Tehotenské sa čerpá od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom až do ukončenia tehotenstva.

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

*

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Do 31.5.2022 platilo, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. V praxi to znamená, že ak žena otehotnie v čase, kedy je nemocensky poistená, tak má nárok na materské (ak spĺňa aj druhú podmienku), aj keby nemocenské poistenie skončilo v deň, kedy otehotnela.

Od 1.6.2022 platí, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov.

Od 1.6.2022 ďalej platí, že ochranná lehota ženy, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie. V takomto prípade ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.

Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade tehotnej ženy, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

*

Pri jednom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • sa stará o dieťa, k tomu viac v kapitole 2.3, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa,
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ochranná lehota muža, ktorému zaniklo nemocenské poistenie, je 7 dní po zániku nemocenského poistenia. A ak bol nemocensky poistený menej ako 7 dní, tak toľko dní, koľko dní trvalo nemocenské poistenie.

Pri reťazovej materskej sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnanca započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade otca, ktorý je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

Poznámka 1.: Otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná.

Poznámka 2.: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

Poznámka 3.: Pre matku i pre otca, ktorí si uplatnia nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistené osoby, platí, že nesmú mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

VÝŠKA MATERSKÉHO

Výška materského na jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ak nárok na materské vznikne z viacerých nemocenských poistení, materské je 75 % z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na deň nástupu na materskú.

Ak nárok na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a o výpočte DVZ nájdete v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=785

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=786

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=788

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=789

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=790

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

Materské priznané v roku 2022 tak môže byť najviac suma:

 • 1676,30 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (75 % z 74,4987 eura x 30 dní),
 • 1732,10 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (75 % z 74,4987 eura x 31 dní).

*

DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

Matke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Po dohode s lekárom môže požiadať o materské už od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, respektíve v čase medzi začiatkom ôsmeho týždňa a začiatkom šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (to platí od 1.6.2022 aj vtedy, ak matka nastupuje na materskú v ochrannej lehote). Ak matka porodí skôr, než stihla nastúpiť na materskú, materské sa vypláca odo dňa pôrodu.

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, avšak s dvomi výnimkami:

 • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov,
 • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, matka má nárok na materské po celú dobu 34/37/43 týždňov.

Ak ale matka nastúpi na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu, ak je osamelá, uplynutím 31 týždňov, ak porodila dve a viac detí, uplynutím 37 týždňov. Matka sa tak ukráti o časť doby poberania materského.

Preto „nie je dobrý nápad“ nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Súčasne si treba uvedomiť, že Sociálna poisťovňa v prípade svojvoľného neskoršieho nástupu na materskú posudzuje podmienky pre nárok a výšku materského tak, ako keby matka nastúpila na materskú na začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu!

*

Ak sa matke narodí mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

Ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, matka má nárok na materské:

 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské,
 • osamelá matka má nárok na materské najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské,
 • matka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

*

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

a http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=558

*

DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Pri rešpektovaní týchto pravidiel si otec môže po dohode s matkou ľubovoľne zvoliť deň, kedy prevezme dieťa do svojej starostlivosti a uplatní si nárok na materské. Teda tak, ako im to bude čo najlepšie vyhovovať. Môže to byť napríklad hneď po tom, čo si materskú dočerpá matka (resp. po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu), alebo v čase, kedy má dieťa jeden rok, dva roky a podobne.

Otec nemusí začať čerpať materské od prvého dňa mesiaca, môže prevziať dieťa do starostlivosti povedzme od druhého dňa mesiaca (napríklad od 2.9.2022), čo je výhodnejšie z pohľadu čerpania rodičovského príspevku.

Nárok na materské otcovi zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, avšak s dvomi výnimkami:

 • osamelý otec má nárok na materské po dobu 31 týždňov,
 • pri starostlivosti otca o dve alebo viac detí súčasne je nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Pozor, zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal začať poberať materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

*

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=560

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V druhej kapitole si vysvetlíme základné pravidlá, podmienky, pojmy, definície... a začneme nemocenským poistením.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Najskôr si vyjasnime: nie je poistenie ako poistenie a nie sú odvody ako odvody. Pri posudzovaní nároku na materské či tehotenské nás v žiadnom prípade nezaujíma zdravotné poistenie a už vôbec nie, kto aké platí dane. Základnou podmienkou na priznanie materského či tehotenského je existencia nemocenského poistenia matky alebo otca v Sociálnej poisťovni.

Nemocenské poistenie je jedným zo systémov poistenia, ktoré spadá pod sociálne poistenie spravované Sociálnou poisťovňou. Tými ďalšími (ktoré nás však ďalej nebudú zaujímať) sú dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

*

NÁROK NA TEHOTENSKÉ A NA MATERSKÉ

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, musí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aby mala tehotná žena nárok na materské, musí byť na začiatku 6. týždňa (respektíve 8. týždňa alebo v čase nástupu na materské medzi 8. až 6. týždňom) pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, jednou z podmienok je, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Podľa zákona o sociálnom poistení sú možné tri alternatívy nemocenského poistenia.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na priznanie tehotenského alebo materského nestačí byť nemocensky poistený - treba získať dostatočný počet dní nemocenského poistenia.

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, nestačí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Podobne ako pri tehotenskom platí - aby mala tehotná žena nárok na materské, nestačí byť na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, tak nestačí, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

Vo všetkých prípadoch je kľúčovou podmienkou pre nárok na tehotenské alebo na materské získanie najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov.

Príklad

Pani Andrea je zamestnaná od 1.7.2021, predtým zamestnaná ani nemocensky poistená nebola. Otehotnela krátko po nástupe do zamestnania a lekár určil dátum pôrodu na 15.4.2022.

Od 1.12.2021 je pani Andrea PN, je na rizikovom tehotenstve. Na nemocenské má nárok, pretože nárok na nemocenské má zamestnankyňa (zamestnanec) aj vtedy, ak nedosiahla 270 dní nemocenského poistenia.

Pani Andrea chce nastúpiť na materskú 4.3.2022 (6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu). K tomuto dňu však nemá získaných 270 dní nemocenského poistenia (k 4.3.2022 má len 246 dní nemocenského poistenia). Sociálna poisťovňa jej preto predbežne materské neprizná a čaká sa na deň pôrodu.

Doba 270 dní poistenia uplynie 27.3.2022 (od 1.7.2021 do 27.3.2022 vrátane je 270 dní).

Pokiaľ sa dieťaťa narodí dňa 28.3.2022 a neskôr, bude podmienka získania 270 dní nemocenského poistenia splnená a pani Andrea bude mať dodatočne (spätne) od 4.3.2022 priznané materské.

Pokiaľ sa ale dieťa narodí 27.3.2022 alebo skôr, tak pani Andrea nezíska požadovaný počet 270 dní nemocenského poistenia a Sociálna poisťovňa jej materské neprizná.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na to, aby mal otec dieťaťa priznané materské, musí okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku, že sa stará o dieťa - viď § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ZSP.

Otec môže požiadať o materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže požiadať o materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal požiadať o materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Deň, od ktorého otec požiada o materské, je potom dňom, ku ktorému sa skúma splnenie podmienok na priznanie materského a ktorý je určujúci pre stanovenie rozhodujúceho obdobia na výpočet denného vymeriavacieho základu a výšky materského.

Deň, od ktorého otec požiada o materské, si otec zvolí tak, ako mu to vyhovuje (samozrejme, musí rešpektovať to, čo je napísané v texte vyššie). Nemusí ísť o prvý deň mesiaca. V praxi je obvykle výhodnejšie požiadať o materské nie od prvého dňa kalendárneho mesiaca - lebo vtedy rodina stráca nárok na rodičovský príspevok už za tento mesiac - ale až od druhého, tretieho atď. dňa v mesiaci, lebo vtedy rodina ešte má nárok na rodičovský príspevok za daný mesiac.

*

DOHODA O PREVZATÍ DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI BOLA V ZÁKONE ZRUŠENÁ

Do 30. apríla 2021 sa podľa vtedy platného zákona medzi rodičmi musela uzatvoriť dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca.

Od 1. mája 2021 sa zákon zjednodušil a takáto dohoda sa už neuzatvára. Otec jednoducho požiada v Sociálnej poisťovni o priznanie materského a vyplní príslušnú žiadosť.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

NÁROK NA DÁVKU

V prípade, ak má budúca matka alebo otec súčasne viac nemocenských poistení v čase, kedy si môže uplatniť nárok na tehotenské alebo na materské, teda:

 • ak si budúca matka na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na tehotenské,
 • ak si budúca matka na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na materské,
 • ak si otec prevzal po dohode s matkou dieťa do starostlivosti a uplatňuje si nárok na materské,

... posudzuje sa nárok na dávku z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ak si matka uplatní nárok na materské z dvoch súbežných nemocenských poistení (napríklad, ak má dve zamestnania súčasne alebo ak je poistená ako zamestnanec a súčasne je povinne nemocensky poistená ako SZČO), osobitne sa pre každé poistenie skúma, či v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Príklad

Pani Terézia je tehotná, na materskú nastupuje od 4.5.2022, očakávaný deň pôrodu je 15.6.2022.

Má súbežne dve nemocenské poistenia.

Prvé nemocenské poistenie má na základe zamestnania v pracovnom pomere, ktorý má od 1.1.2018.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2020 do 14.6.2022, bez problémov spĺňa a materské z tohto nemocenského poistenia bude mať priznané.

Druhé nemocenské poistenie má na základe dohody o pracovnej činnosti, ktorú má od 1.1.2022.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2020 do 14.6.2022, nespĺňa. Od 1.1.2022 do 14.6.2022 získa len 165 dní nemocenského poistenia a materské z tohto nemocenského poistenia nebude mať priznané.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na úvod kapitoly si pripomeňme, že:

 • tehotenské za jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu, resp. 15 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu,
 • materské za jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pre určenie výšky tehotenského a materského je dôležité správne určiť denný vymeriavací základ (DVZ), respektíve pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na prvý deň poberania tehotenského, respektíve materského.

Ak nárok na tehotenské alebo na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, o aký druh nemocenského poistenia ide (zamestnanec, SZČO, dobrovoľné), a podľa toho, kedy nemocenské poistenie začalo.

Pri výpočte DVZ sa z počtu dní rozhodujúceho obdobia vylúčia:

 • dni, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP) - napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské,
 • dni prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP) - napríklad dni neplateného voľna, rodičovskej dovolenky.

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

*

MAXIMÁLNY MOŽNÝ DVZ

Podľa § 55 ods. 2 ZSP platí, že DVZ môže byť najviac suma určená z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať tehotenské alebo materské. Uvedené rovnako platí pre PDVZ.

*

Pre tehotenské, respektíve materské, ktoré začína v roku 2022, je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

Výpočet: 2 x 1133 eur (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 74,4987 eura.

*

Pre tehotenské, respektíve materské, ktoré začína v roku 2023, je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 79,6274 eura.

Výpočet: 2 x 1211 eur (priemerná mzda zistená za rok 2021) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 79,6274 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé nemocenské poistenia, preto si postupne preberieme, ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

AK NEMOCENSKÉ POISTENIE ZAMESTNANCA ZAČALO K 1. JANUÁRU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A SKÔR

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora je v pracovnom pomere od 1.4.2020. Je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 25.2.2023.

Pani Zora má nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 21.8.2022.

Nárok na materské má od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 14.1.2023.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre tehotenské je rok 2021.

V roku 2021 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 18600 eur. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 18600 eur deleno (365 – 14) = 18600 eur deleno 351  = 52,9915 eura

Tehotenské napríklad za mesiac september 2022 (30 dní) bude 15 % z 52,9915 x 30 = 238,50 eura.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre materské je rok 2022.

V roku 2022 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 20200 eur.

Výpočet DVZ = 20200 eur deleno 365 = 55,3425 eura.

Materské napríklad za mesiac marec 2023 (31 dní) bude 75 % z 55,3425 x 31 = 1286,80 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pri porovnaní so zamestnancom sa rozhodujúce obdobie pre SZČO určí jednoduchšie.

Ak povinné nemocenské poistenie SZČO začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Príklad

Pán Timotej je povinne nemocensky poistený ako SZČO už niekoľko rokov. Od 2.9.2022 sa rozhodne ísť na materskú s dvojročným synom.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je rok 2021.

V roku 2021 mal od januára do júna vymeriavací základ 600 eur mesačne. Od júla do decembra mal vymeriavací základ 800 eur mesačne. Súčet vymeriavacích základov za celý rok je 8400 eur.

Výpočet DVZ = 8400 eur deleno 365 = 23,0137 eura.

Materské napríklad za mesiac október 2022 (31 dní) bude 75 % z 23,0137 x 31 = 535,10 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pri určení rozhodujúceho obdobia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je v prvom rade dôležité, či od začiatku aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) do prvého dňa poberania tehotenského, respektíve materského prešlo najmenej 26 týždňov.

Inými slovami, či DNP trvalo najmenej 26 týždňov (182 dní).

Tu ale zdôraznime: Nie je podstatné, či sa poistné na DNP platilo najmenej za 26 týždňov (182 dní), ale či trvalo najmenej 26 týždňov (182 dní).

Pripomeňme si, že poistné na DNP sa podľa § 140 ZSP neplatí:

 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje materské na staršie dieťa,
 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje nemocenské,
 • počas prvých 14 dní OČR,
 • počas prvých 90 dní dlhodobej OČR.

1. Ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov, tak rozhodujúce obdobie sa určí nasledovne.

Ak DNP začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak DNP začalo v období od 2. januára do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku DNP do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak DNP začalo v kalendárnom roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku DNP do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemala v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, tak výška tehotenského alebo materského sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Na to si treba dať pozor a počas trvania DNP v rozhodujúcom období treba zaplatiť poistné aspoň za 1 deň. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na záver kapitoly sa pozrime, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

Tehotenské alebo materské sa vypočíta z PDVZ v prípadoch:

1. Ak ide o zamestnanca, ktorému nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr (rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské), avšak v predchádzajúcom kalendárnom roku zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem).

V praxi ide o tzv. reťazové pôrody. Matka – zamestnankyňa je celý predchádzajúci rok na rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom a po celý predchádzajúci rok tak v zamestnaní nemá žiaden príjem.

Môže to byť aj kombinácia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Už menej časté sú prípady, kedy celý predchádzajúci rok bola (bol) na PN, neplatenom voľne a pod. v kombinácii s materskou alebo rodičovskou dovolenkou.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Tehotenské je relatívne novou dávkou poskytovanou z nemocenského poistenia. V zákone o sociálnom poistení sa zaviedlo novelou č. 426/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2021.

*

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a
 • bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

O tehotenské je potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni (premlčacia doba na uplatnenie nároku je ako pri každej inej dávke zo sociálneho poistenia - tri roky).

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

Uvedené podmienky sa posudzujú k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak nie sú k tomuto dňu splnené, nárok na tehotenské nie je.

Napríklad, ak k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu nie je splnená podmienka 270 dní nemocenského poistenia, nárok na tehotenské nie je - aj keď táto podmienka bude splnená o niekoľko dní neskôr.

Kalendár nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

*

Príklad

Pani Dana otehotnela na jar 2022. Lekár určil deň pôrodu na 15. december 2022. Nástup na materskú by mal byť v rozmedzí 8 - 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda v rozmedzí od 20. októbra 2022 do 3. novembra 2022. Nárok na tehotenské sa posudzuje k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda k 9. júnu 2022. Ak pani Dana spĺňa podmienky, tehotenské bude mať vyplácané od 9. júna 2022 až do ukončenia tehotenstva (do pôrodu).

Pani Dana v roku 2021 skončila štúdium a od 1.7.2021 sa zamestnala v pracovnom pomere. Zamestnanie ukončila k 31.12.2021. V tomto zamestnaní získala 184 dní nemocenského poistenia.

Po zistení, že je tehotná, sa pani Dana rozhodla prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, a to od 15. apríla 2022.

K 9. júnu 2022 tak bude mať získaných 184 dní nemocenského poistenia v bývalom zamestnaní a 55 dní z dobrovoľného nemocenského poistenia, spolu 239 dní nemocenského poistenia. To je menej ako požadovaných 270 dní - preto pani Dana nemá nárok na tehotenské.

Na materské však nárok mať bude, pretože do dňa pôrodu v decembri 2022 bezpochyby požadovaných 270 dní nemocenského poistenia získa.

*

Súbeh tehotenského a príjmu v zamestnaní, materského, nemocenského, rodičovského príspevku...

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO.

Nárok na tehotenské má tehotná žena súčasne s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), tak má nárok na tehotenské a súbežne pri práceneschopnosti na nemocenské.

Šesť týždňov (prípadne osem týždňov) pred očakávaným dňom pôrodu začína poberať materské a nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu. Inými slovami, v posledných týždňoch pred pôrodom poberá súbežne aj tehotenské, aj materské.

Príklad

Pani Betka od 28. marca 2022 poberá tehotenské. V máji 2022 má zdravotné problémy a lekár ju "pošle" na PN. Pani Betka poberá počas PN nemocenské, ale nárok na tehotenské má naďalej - počas PN tak poberá aj tehotenské, aj nemocenské.

Od 8. augusta 2022 pani Betka začína poberať materské. Až do pôrodu tak bude poberať aj tehotenské, aj materské.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 5. MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V piatej kapitole si podrobne vysvetlíme pravidlá pre dávku materské.

*

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

Nárok na materské - matka

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

Žena, ktorá si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Nárok na materské - otec

Pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • sa stará o dieťa,
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok),
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

Prevzatie dieťaťa do starostlivosti komentujeme v kapitole 2.3: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Osoba, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonala ešte pred začatím čerpania materského, môže poberať napr. ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonala ešte pred materskou. Zamestnávateľ jej môže vyplatiť príspevok pri pôrode, ktorý je súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa a podobne.

Žena, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní, z ktorého nepoberá materské - je jedno, či materské nepoberá preto, lebo by z iného zamestnania nesplnila podmienky na priznanie materského (270 dní poistenia), alebo preto, lebo sa vedome rozhodla z iného zamestnania nepožiadať o materské, aj keď na materské mala nárok. Alebo preto, lebo ide o nové zamestnanie, ktoré začalo až v čase, kedy už poberala materské.

V prípade otca je to zložitejšie, pretože ak má otec príjem z iného zamestnania, z ktorého si materské neuplatnil, Sociálna poisťovňa posudzuje, či sa skutočne stará o dieťa - ak niekde pracuje. K tomu pozrite kapitolu 2.3: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783

Príklad

Pani Dana je tehotná. Má dve zamestnania - pracovný pomer u zamestnávateľa ABC a  dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ. Z oboch zamestnaní je nemocensky poistená a z oboch zamestnaní by splnila podmienky na priznanie materského.

Pani Dana sa však rozhodne požiadať o materské len z nemocenského poistenia u zamestnávateľa ABC. V tomto zamestnaní (pracovný pomer) počas poberania materského nemôže pracovať. Zamestnávateľ ABC jej však počas poberania materského môže vyplatiť odmenu za prácu, ktorú vykonala ešte pred nástupom na materskú.

Z nemocenského poistenia na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ sa pani Dana rozhodla nepožiadať o materské. To znamená, že na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ môže pani Dana pracovať aj v čase, kedy jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať materské (rozumej materské z nemocenského poistenia plynúceho z pracovného pomeru u zamestnávateľa ABC).

Dôležitá poznámka: V súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení sa v období, kedy sa poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že pani Dana v horeuvedenom príklade z príjmu na dohodu o pracovnej činnosti v čase, kedy sa jej vypláca materské, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ XYZ platí len poistné na úrazové poistenie. Preddavky na zdravotné poistenie sa platia.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

V prípade SZČO, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka "nemať príjem" z podnikania. Znamená to, že SZČO môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa to týka matky i otca.

Navyše, v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení platí, že v období, kedy sa SZČO poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

*

Súbeh materského a ďalších dávok

V čase, kedy sa poberá materské, nie je možné súčasne poberať:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • dávku v nezamestnanosti

V prípade, ak v rodine je viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) podľa zákona č. 571/2009 Z. z.

Od roku 2020 sa rodičovský príspevok vypláca v dvoch zásadne rozdielnych sumách, a to 270 eur alebo 370 eur (platilo pre rok 2020), v závislosti od toho, či sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

*

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Oprávnená osoba, ktorá má nárok na výplatu rodičovského príspevku, je:

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec,
 • náhradný rodič - fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba musí spĺňať dve podmienky:

 • riadne sa starať o dieťa a
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, respektíve byť osobou podľa predpisov EÚ (niektoré osoby z členských štátov EÚ pracujúce na Slovensku).

*

Dieťa, na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok, je dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Rodičovský príspevok môže čerpať len jeden z rodičov, a to aj vtedy, keď je v rodine viac detí, na ktoré je nárok. Podľa dohody rodičov to môže byť matka alebo otec. Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rovnako to platí napríklad pri striedavej starostlivosti po rozvode rodičov.

*

Nárok na rodičovský príspevok nie je, ak:

 • aspoň jeden z rodičov dieťaťa má nárok na materské za celý kalendárny mesiac – je jedno, či na to isté, alebo na iné dieťa – alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte EÚ a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • nečlenský štát vypláca jednému z rodičov obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ide o maloletého rodiča, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • rodič a dieťa sa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, Islandom, Nórskom, Švajčiarskom a počas pobytu v tomto štáte rodič nie je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike,
 • rodič má ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča alebo do náhradnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok (pozor, uvedené sa nevzťahuje na prípady detí, ktoré boli osvojené).

*

Tu je dôležité, že nárok na rodičovský príspevok je za kalendárny mesiac, za ktorý sa síce vypláca materské, ale materské sa vypláca len za časť kalendárneho mesiaca. V takomto prípade sa suma rodičovského príspevku nekráti, ale vypláca sa v plnej výške.

Pozor, nárok na rodičovský príspevok je bez ohľadu na to, či rodič pracuje, podniká a podobne, ale súčasne aj bez ohľadu na výšku príjmu rodiča zo zárobkovej činnosti. Inými slovami, nárok na rodičovský príspevok má aj rodič, ktorý pracuje (v pracovnom pomere, na dohodu atď.) alebo podniká.

Príklad

Pani Zita bola nemocensky poistená a poberá materské. Materské jej končí k 29. júlu 2022. Rodičovský príspevok začína poberať od júla 2022. Za júl 2022 po prvýkrát dostane sumu 383,80 eura.

Príklad

Pán Richard je nemocensky poistený, podmienky pre materské spĺňa. Má ročné dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok matka. Matka pri tomto dieťati na materskej nebola, preto poberala rodičovský príspevok 280 eur mesačne. Po dohode s matkou dieťaťa preberá pán Richard starostlivosť o dieťa od 2. augusta 2022. Nárok na rodičovský príspevok má matka dieťaťa poslednýkrát za mesiac august 2022 vo výške 280 eur. Matka bude mať nárok na rodičovský príspevok znovu prvýkrát od marca 2023 (v plnej výške), pretože otcovi sa materské skončí v priebehu marca 2023.

Pozor, pre rodinu bude výhodnejšie, aby od marca 2023 požiadal o rodičovský príspevok otec. Keďže bol pri danom dieťati na materskej, bude poberať rodičovský príspevok 383,80 eura (+ valorizácia pre rok 2023). Ak by o rodičovský príspevok požiadala matka, tak vzhľadom na to, že pri danom dieťati na materskej nebola, dostávala by rodičovský príspevok len 280 eur (+ valorizácia pre rok 2023).

Príklad

Pani Miroslava je nemocensky poistená, čaká dieťa, podmienky nároku na materské spĺňa. O materské však v Sociálnej poisťovni nepožiada, pretože uprednostní zotrvanie v zamestnaní (respektíve jej zamestnanie má taký charakter, že môže pracovať aj vo vyššom štádiu tehotenstva a krátko po narodení dieťaťa). Materské teda na základe vlastného rozhodnutia nepoberá. Prvýkrát za mesiac, kedy sa narodí dieťa, požiada UPSVaR o rodičovský príspevok – podľa jej názoru má na rodičovský príspevok nárok, pretože materské nepoberá.

Na jej prekvapenie (a v súlade so zákonom) jej UPSVaR rodičovský príspevok prizná prvýkrát až za mesiac, v ktorom by prestala poberať materské. Rodičovský príspevok sa totiž neprizná, ak má rodič nárok na materské a tento nárok na materské si neuplatní.

Naviac, pani Miroslave bude priznaný rodičovský príspevok len vo výške 280 eur, pretože materské sa jej nevyplácalo.

*

Na danom príklade vidíme, že nepožiadať o materské - hoci má matka na materské nárok - nedáva zmysel. Znamená to pomerne zásadnú finančnú stratu pre rodinu.

*

Uplatnenie rodičovského príspevku spätne

Nárok na rodičovský príspevok je možné uplatniť si spätne najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Začali ste čítať najdôležitejšiu a najrozsiahlejšiu kapitolu knihy. Tu sa dozviete, ako v rôznych životných situáciách reagovať tak, aby ste nielen získali tehotenské a materské, ale aby ste mali tieto dávky čo najvyššie.

Predtým, ako začnete čítať túto kapitolu, vám odporúčam poriadne si preštudovať kapitoly 2. až 5., aby ste správne porozumeli základným pravidlám. Kedy je nárok na tehotenské a materské, ako sa tehotenské a materské vypočíta, ako sa určí rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského a materského, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ, aké môže byť maximálne tehotenské a materské.

Ľahšie tak pochopíte "vyššiu matematiku", o ktorú ide v kapitole 7.

Vo vlastnom záujme čítajte pomaly, sústredene, rozprávajte sa a poraďte sa s vaším partnerom, známymi, mzdárkou vo vašej firme. Nie je totiž jedno, či na materskej získate 500 eur mesačne, alebo až 1700 eur mesačne.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Tehotná žena alebo otecko, ktorý má záujem o materskú, najčastejšie nastupujú na tehotenské a na materskú zo zamestnania.

Zopakujme si.

*

Tehotná žena má nárok na tehotenské, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Tehotná žena má nárok na materské, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Otec má nárok na materské, ak:

 • sa stará o dieťa,
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa,
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

V prvom rade nás musí zaujímať, či matka, resp. otec vôbec majú nárok na dávku (tehotenské, resp. materské). Tu je dôležitou podmienkou, že nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Ak tomu tak nie je, pričom žena (muž) v posledných dvoch rokoch nemali ani iné, už ukončené nemocenské poistenie, ktorého doba by sa dala započítať, nárok na dávku vôbec nemajú.

Ak nárok na dávku je, potom sa "môžeme baviť" o jej výške a o tom, ako získať čo najvyššiu dávku.

K tomu si ešte raz pozrite kapitolu 3. Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie.

Začnime jednoduchým príkladom.

Príklad

Pani Kamila je zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere nepretržite od 1. septembra 2017. V apríli 2022 zistila, že je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 20. decembra 2022.

Tehotenské môže poberať 27 týždňov pred pôrodom, teda od 14. júna 2022.

Nástup na materskú môže byť v období 8 až 6 týždňov pred pôrodom, teda v období od 25. októbra 2022 do 8. novembra 2022.

Pani Kamila si zvolí dátum nástupu na materskú 25. októbra 2022.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského i materského sa určí ako celý predchádzajúci rok, teda rok 2021, a to preto, lebo povinné nemocenské poistenie zamestnanca (pracovný pomer v spoločnosti ABC) začalo ešte pred 1. januárom 2021.

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Pani Kamila v roku 2021 zarábala v spoločnosti ABC cca 600 eur v hrubom mesačne.

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd), z ktorých sa v roku 2021 platilo poistné, je 7200 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2021 platilo poistné, bol 340 (pani Kamila bola 21 dní PN a 4 dni mala neplatené voľno).

DVZ = 7200 / 340 = 21,1765 eura

Tehotenské je 15 % z vypočítaného DVZ (čo vychádza na 3,1265 eura na deň), najmenej však 7,44987 eura na deň.

Pani Kamila tak bude od 14. júna 2022 až do pôrodu poberať tehotenské vo výške približne 7,45 eura na deň. Za jeden celý mesiac, ktorý má 30 dní, dostane tehotenské 223,50 eura a za jeden celý mesiac, ktorý má 31 dní, dostane tehotenské 231 eur. Za 27 týždňov do pôrodu dostane tehotenské spolu približne 1408 eur.

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 15,88 eura na deň.

Materské tak bude cca 480 eur mesačne a za 34 týždňov (238 dní) poberania materského dostane pani Kamila materské spolu približne 3780 eur.

*

Mnohé budúce mamičky, ktoré boli pred otehotnením zamestnané za relatívne nízku mzdu, často uvažujú, ako by si mohli zvýšiť svoje materské, prípadne i tehotenské. Dostávam otázky typu, či by pani Kamila mala vyššie materské, ak by jej zamestnávateľ po otehotnení zvýšil plat.

Odpoveď je: Nie, zvýšenie mzdy po otehotnení by pani Kamile k vyššiemu materskému a tehotenskému nepomohlo.

Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa určí denný vymeriavací základ (a z neho sa vypočíta tehotenské a materské), je totiž v prípade pani Kamily predchádzajúci kalendárny rok - rok 2021. Preto zvýšenie mzdy v roku 2022 pani Kamile nijako nepomôže.

Ako sa teda dá materské alebo tehotenské zvýšiť? Spôsoby sú dva:

 • zmena zamestnania,
 • dobrovoľné nemocenské poistenie.

 *

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Aj tehotná žena alebo otecko, ktorí sú SZČO a chcú nastúpiť na materskú, resp. poberať tehotenské, musia v prvom rade mať na dávku nárok. Až potom môžeme riešiť, ako dávku zvýšiť, respektíve ako získať čo najvyššiu dávku.

Opäť je tu dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Príklad

Pán Milan je živnostník, podnikať začal v roku 2019. Na základe podaného daňového priznania za rok 2020 mu od 1. júla 2021 začalo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Od júla do decembra 2021 platil poistné z vymeriavacieho základu 546 eur, od 1. januára 2022 potom z vymeriavacieho základu 566,50 eura.

Predtým bol naposledy poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec v roku 2018.

Pán Milan má ročné dieťa, má záujem ísť s dieťaťom na materskú.

Ak by chcel ísť na materskú napríklad od 2. marca 2022, tak nemôže, pretože k tomuto dňu ešte nemá 270 dní nemocenského poistenia.

Preverme si to: V období od 2. marca 2020 do 1. marca 2022 bol poistený len ako SZČO v čase od 1. júla 2021 do 1. marca 2022, čo je len 244 dní nemocenského poistenia.

Pán Milan však môže ísť na materskú napríklad od 2. apríla 2022. K tomuto dňu už má 275 dní nemocenského poistenia.

Ak pán Milan požiada o materské od 2. apríla 2022, rozhodujúcim obdobím je rok 2021 (pozrite kapitolu 3.).

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa v roku 2021 platilo poistné, je 6 x 546 =  3276 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2021 platilo poistné, bol 184.

DVZ = 3276 / 184 = 17,8044 eura

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 13,35 eura na deň.

Materské tak bude cca 410 eur mesačne a za 28 týždňov (196 dní) poberania materského (od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022) dostane pán Milan materské spolu približne 2617 eur.

*

To nie je veľa. Určitou výhodou, ktorú treba pripomenúť, je ešte skutočnosť, že za dni, za ktoré bude pán Milan poberať materské, nie je povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Ušetrí tak sumu 187,78 eura mesačne a za celú dobu na materskej približne sumu 1205 eur na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

Aby ste poznali presný postup pri platbe poistného, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Ak sa poistné platí len za časť mesiaca, vymeriavací základ za daný mesiac sa delí celkovým počtom kalendárnych dní v danom mesiaci. Takto sa zistí vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň (táto suma sa zaokrúhli na eurocenty nadol). Z toho určíme vymeriavací základ pripadajúci na dni, za ktoré sa platí poistné, a z neho vypočítame poistné podľa jednotlivých fondov (jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol):

 • nemocenské poistenie má sadzbu 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • starobné poistenie má sadzbu 18 % z vymeriavacieho základu
 • invalidné poistenie má sadzbu 6 % z vymeriavacieho základu
 • rezervný fond má sadzbu 4,75 % z vymeriavacieho základu

Pán Milan má v roku 2022 vymeriavací základ 566,50 eura mesačne. Na materskej je od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022.

Za mesiac apríl 2022 platí poistné za jediný deň. Určíme vymeriavací základ:

566,50 eura deleno 30 dní = 18,88 eura na deň, čo je súčasne vymeriavací základ za apríl 2022.

 • nemocenské poistenie = 4,4 % z 18,88 eura = 0,83 eura
 • starobné poistenie = 18 % z 18,88 eura = 3,39 eura
 • invalidné poistenie = 6 % z 18,88 eura = 1,13 eura
 • rezervný fond = 4,75 % z 18,88 eura = 0,89 eura

Poistné za apríl 2022 je 6,24 eura. Pán Milan za apríl 2022 ušetrí 181,54 eura.

*

Za mesiace máj až september 2022 sa poistné neplatí vôbec. Za týchto 5 mesiacov pán Milan ušetrí 187,78 eura mesačne.

Za mesiac október 2022 platí poistné za 17 dní. Určíme vymeriavací základ:

566,50 eura deleno 31 dní = 18,27 eura na deň

Vymeriavací základ za október 2022 = 18,27 eura x 17 dní = 310,59 eura

 • nemocenské poistenie = 4,4 % z 310,59 eura = 13,70 eura
 • starobné poistenie = 18 % z 310,59 eura = 55,90 eura
 • invalidné poistenie = 6 % z 310,59 eura = 18,63 eura
 • rezervný fond = 4,75 % z 310,59 eura = 14,75 eura

Poistné za október 2022 je 102,98 eura. Pán Milan za október 2022 ušetrí 84,80 eura.

Pán Milan počas materskej ušetrí na odvodoch do Sociálnej poisťovne sumu presne 1205,24 eura.

*

Zrejme vás bude zaujímať, čo so zdravotným poistením. Pán Milan okrem toho, že platí zdravotné poistenie ako SZČO, je v dňoch, kedy poberá materské, poistencom, za ktorého platí zdravotné poistenie štát.

To v praxi znamená, že sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ SZČO v období od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022. Ani pri platení preddavkov do zdravotnej poisťovne, ale ani pri ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie za rok 2022.

V závislosti od toho, aký mu vyjde vymeriavací základ z daňového priznania za rok 2022, to bude znamenať ďalšiu potenciálnu úsporu i na zdravotných odvodoch.

*

Pokiaľ chce SZČO získať v roku 2022 vyššie materské, vedú k tomu tri spôsoby:

 1. Zamestnať sa v zamestnaní so zaujímavou hrubou mzdou (ideálne na úrovni 2300 eur mesačne), aby sa v zamestnaní zaplatilo poistné najmenej za 90 kalendárnych dní pred nástupom na materskú. Ale aby bolo materské z tohto nového zamestnania priznané, je nutné ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO, teda pred nástupom na materskú treba činnosť SZČO ukončiť alebo pozastaviť.
 1. Ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO (teda ukončiť alebo pozastaviť činnosť SZČO) a prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s vymeriavacím základom ideálne na úrovni 2300 eur. Dobrovoľné poistenie musí trvať najmenej 26 týždňov pred nástupom na materskú.
 1. Mať paralelne s povinným poistením SZČO povinné nemocenské poistenie zamestnanca (ideálne s hrubou mzdou vo výške 2300 eur mínus vymeriavací základ SZČO), aby povinné nemocenské poistenie zamestnanca trvalo najmenej 270 dní a o materské požiadať z oboch povinných poistení.

Všetky tri spôsoby si vysvetlíme a ukážeme na príkladoch.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Nie všetky budúce mamičky a ani oteckovia sú povinne nemocensky poistení ako zamestnanci alebo ako SZČO. Približne tretina tehotných žien nie je nemocensky poistená, a tak prichádzajú o možnosť čerpania materského. Nemajú nárok ani na nové tehotenské a rodičovský príspevok majú nižší o vyše 100 eur. Je to strata finančných prostriedkov, ktoré možno vyjadriť celkovou sumou až okolo 10000 až 15000 eur pri jednom dieťati!

A to je škoda.

Pokiaľ ste v situácii, že nie ste a ani nebudete nemocensky poistená (poistený) ako zamestnanec, respektíve ako SZČO, riešením je dobrovoľné nemocenské poistenie.

K dobrovoľnému poisteniu si najskôr pozorne preštudujte kapitolu 2.1, časť týkajúcu sa dobrovoľného nemocenského poistenia. Odporúčame pozorne si preštudovať aj predchádzajúce kapitoly 7.1 a 7.2, ich časti a príklady týkajúce sa dobrovoľného poistenia. Možno napokon nárok na materskú získate kombináciou poistenia zamestnanca a dobrovoľného poistenia, podobne ako v kapitole 7.1 pani Natália alebo pani Norika.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie sa môžu prihlásiť a dávky tak získať napríklad:

 • študentky,
 • absolventky škôl, ktoré ešte nemajú zamestnanie,
 • evidovaní nezamestnaní a nezamestnané,
 • dobrovoľne nezamestnaní,
 • ženy, ktoré poberajú rodičovský príspevok pri prvom dieťati, zamestnanie im však počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončilo,
 • ženy a muži, ktorí sú SZČO, ale nie sú povinne poistení ako SZČO.

*

Aj pri dobrovoľnom nemocenskom poistení je v prvom rade dôležitá podmienka, že dobrovoľné nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Zopakujme si aj ďalšie dôležité pravidlá, ktoré sme už popísali v predchádzajúcich kapitolách.

Pri prihlásení sa na dobrovoľné nemocenské poistenie sa musíte automaticky prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Sadzba poistného na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie je spolu 33,15 % z vami zvoleného vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ musí byť (platí počas roka 2022) najmenej 566,50 eura. Ak chcete získať maximálne dávky (pri začatí čerpania materského/tehotenského v roku 2022), tak by mal byť vymeriavací základ zvolený tak, aby výsledný denný vymeriavací základ bol na maxime - teda 74,4987 eura. To zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu 2266 eur (poistné je 751,17 eura mesačne).

Ak chcete získať pri dobrovoľnom poistení maximálne materské (alebo tehotenské), tak:

 • mali by ste si zvoliť vymeriavací základ 2266 eur mesačne (poistné je 751,17 eura mesačne),
 • na dobrovoľné dôchodkové poistenie, z ktorého chcete čerpať dávku, sa musíte prihlásiť najneskôr 26 týždňov pred začatím čerpania dávky (tehotenského, materského).

*

Pozor! Treba ešte raz zdôrazniť, že na to, aby sa tehotenské/materské vypočítalo z vami zvoleného vymeriavacieho základu, musí dobrovoľné nemocenské poistenie trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) pred začatím poberania tehotenského/materského!

*

Ešte raz.

Na to, aby ste dávku (tehotenské, materské) vôbec získali, musíte mať spolu najmenej 270 dní nemocenského poistenia:

 • v období dvoch rokov pred začatím 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu - pri dávke tehotenské,
 • v období dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu - pri dávke materské.

A na to, aby ste získali maximálnu dávku (tehotenské, materské), musí dobrovoľné nemocenské poistenie, z ktorého o dávku požiadate, trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) pred začatím jej poberania. A mali by ste si pri ňom zvoliť vymeriavací základ vo  výške 2266 eur, aby vám vyšiel denný vymeriavací základ v maximálnej možnej výške 74,4987 eura. Ak plánujete nástup na materskú až v roku 2023, tak zvoľte vymeriavací základ 2422 eur, aby ste dosiahli denný vymeriavací základ v maximálnej možnej výške platnej pre rok 2023, čo je 79,6274 eura.

Vtip je tak v tom, že na získanie maximálneho materského nemusíte platiť dobrovoľné nemocenské poistenie s vysokým poistným povedzme celých 9-10 mesiacov pred pôrodom, ale viete to riešiť šikovnejšie.

Pokiaľ ide o ženu, mala by sa ešte pred otehotnením po prvýkrát prihlásiť na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s minimálnym základom (v roku 2022 je to 566,50 eura) a platiť najnižšie možné poistné (v roku 2022 je to 187,78 eura) po dobu približne 90 dní. Po uplynutí 90 dní je možné sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť a čakať na otehotnenie.

Po otehotnení je potrebné prihlásiť sa včas na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie znova, tentoraz už so základom 2266 eur (poistné 751,17 eura mesačne) a z tohto dobrovoľného poistenia požiadať o materské. Vysokú sumu poistného tak v optimálnom prípade stačí platiť 26 týždňov (dokonca možno i menej). Materské dostanete, pretože po spočítaní dôb dvoch po sebe idúcich dobrovoľných poistení budete mať spolu 270 dní nemocenského poistenia. Materské sa vypočíta z vysokého základu, pretože aktuálne dobrovoľné poistenie bude trvať požadovaných 26 týždňov pred nástupom na materskú.

V prípade materského u matky si pripomeňme, že tehotná žena má nástup na materskú 8-6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie, z ktorého bude žiadať o materské, by sa preto mala prihlásiť najneskôr od 1. dňa 32. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, aby dobrovoľné poistenie trvalo kompletných 26 týždňov pred nástupom na materskú. Ten bude na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

*

Zopakujme si ešte raz to, čo nájdete už v kapitole 7.1.

V priemere by tehotenstvo malo trvať 40 týždňov, to znamená, že na dobrovoľné poistenie, z ktorého sa požiada o materské, sa treba prihlásiť najneskôr na konci 8. týždňa tehotenstva - po 26 týždňoch budete na konci 34. týždňa tehotenstva a 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu nastupujete na materskú. Osobne však odporúčam tehotným ženám prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie skôr - najlepšie okamžite po potvrdení, že ste tehotná, a to najmä kvôli riziku predčasného pôrodu. Užitočné to môže byť aj vtedy, ak sa lekár dodatočne rozhodne posunúť očakávaný deň pôrodu na skorší termín.

Treba aj tu zdôrazniť, že ak by dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov a vy by ste boli v situácii, že je prvý deň 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu - a rozhodli by ste sa nastúpiť na materskú neskôr, vo viere, že takto naplníte požadovaných 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia - tak toto vám nepomôže. Sociálna poisťovňa totiž posúdi vašu materskú tak, ako keby ste na ňu nastúpili na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a dopadne to zle.

Prečo o tom toľko hovorím? Preto, lebo ak by dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo pred nástupom na materskú menej ako 26 týždňov, materské sa nevypočíta z vami zvoleného vymeriavacieho základu (2266 eur), ale vypočíta sa z minimálneho základu (v roku 2022 len zo sumy 566,50 eura)! Namiesto maximálneho materského dostanete materské len okolo 420-434 eur mesačne a vysoké poistné ste platili zbytočne.

Žiaľ, takto to dopadne aj pri predčasnom pôrode. Ak sa dieťa narodí povedzme 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, tak sa podľa zákona materské začína vyplácať odo dňa pôrodu. A ak dovtedy nestihnete 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia, materské bude len okolo 380 eur mesačne.

Oteckovia takéto starosti nemajú. Otecko, ktorý nie je poistený, avšak chce získať materské z dobrovoľného nemocenského poistenia, sa prvýkrát prihlási na dobrovoľné poistenie so základom 566,50 eura, platí poistné 187,78 eura mesačne a po 90 dňoch sa z dobrovoľného poistenia odhlási. Po krátkej pauze (stačí jeden deň) sa znova prihlási na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, zvolí si vymeriavací základ 2266 eur, platí poistné 751,17 eura mesačne, po uplynutí 26 týždňov prevezme dieťa do starostlivosti a požiada o materské - bude ho mať maximálne.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati. V tejto kapitole si rozoberieme najmä prípady zamestnankýň, ktoré druhýkrát otehotnejú v čase, kedy sú so starším dieťaťom na materskej alebo na rodičovskej dovolenke.

Prvý problém je, či po materskom na staršie (prvé) dieťa bude mať matka nárok na materské aj pri druhom a ďalšom dieťati.

Druhá otázka potom je, aká bude výška materského, najmä v takom prípade, ak matka ide na ďalšiu materskú rovno z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati.

*

MATKA JE ZAMESTNANKYŇA A ZAMESTNANIE JEJ TRVÁ

Začnime častou a nekomplikovanou situáciou. Matka je zamestnaná, čerpala materské na prvé dieťa a má v zamestnaní pri prvom dieťati postupne materskú a rodičovskú dovolenku. Je znova tehotná a ešte predtým, ako by jej skončila rodičovská dovolenka pri prvom dieťati, nastupuje na materskú pri druhom dieťati.

V takomto prípade sa materské pri druhom dieťati prizná. A to preto, lebo matka je stále nemocensky poistená ako zamestnankyňa a podľa § 49a ZSP sa do požadovanej doby 270 dní poistenia započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Rozhodujúce obdobie je v týchto prípadoch stanovené ako rok predchádzajúci roku, v ktorom zamestnankyňa nastupuje na druhú materskú. O rozhodujúcom období sa dočítate viac v kapitole 3.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

Tu môžu nastať dve možnosti.

*

V predchádzajúcom roku mala zamestnankyňa nejaký príjem

Stáva sa to najmä vtedy, ak v predchádzajúcom roku mala zamestnankyňa materskú dovolenku pri prvom dieťati, po jej skončení nešla hneď na rodičovskú dovolenku, ale najskôr si čerpala riadnu dovolenku - aby sa jej zbytočne neprenášala do budúcnosti. A až po čerpaní riadnej dovolenky začala rodičovská dovolenka.

Stáva sa aj to, že zamestnankyňa na čas preruší čerpanie rodičovskej dovolenky (Zákonník práce to bez problémov umožňuje, ak si to zamestnankyňa vyžiada, resp. dohodne sa so zamestnávateľom, viď § 166 Zákonníka práce) a v tomto čase si čerpá riadnu dovolenku. Alebo sa na krátky čas vráti do zamestnania, pracuje a následne sa znova vráti na rodičovskú dovolenku.

Skrátka, zamestnankyňa mala počas predchádzajúceho roka v zamestnaní nejaký príjem, z ktorého sa platilo poistné.

V takýchto prípadoch sa určí denný vymeriavací základ (DVZ) obvyklým postupom ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v predchádzajúcom roku a počtu dní, za ktoré sa platilo poistné v predchádzajúcom roku. Viď kapitoly 3.1 a 3.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=786 a http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

Materské pri druhom dieťati sa vypočíta ako 75 % z takto určeného základu.

Poznámka: Ak si zamestnankyňa čerpá dovolenku po skončení materskej dovolenky, tak doba na materskej dovolenke sa na účel posúdenia nároku na dovolenku chápe ako odpracovaná doba (inými slovami, za materskú dovolenku sa poskytne aj riadna dovolenka ako za odpracované dni). Náhrada mzdy za dovolenku sa určí podľa § 134 ods. 3 Zákonníka práce z pravdepodobného zárobku. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by zamestnankyňa "teoreticky" mala v predchádzajúcom štvrťroku, ak by pracovala.

Príklad

Pani Božena bola na prvej materskej do 27. júla 2021. Po skončení materskej dovolenky si v zamestnaní čerpala riadnu dovolenku za roky 2020 a 2021. Dovolenku čerpala v dňoch od 28. júla 2021 do 13. augusta 2021 (čerpala 13 dní dovolenky počas 17 kalendárnych dní). Za jeden deň dovolenky má náhradu mzdy vo výške 50 eur. Celková vyplatená náhrada mzdy za dovolenku dosiahla 650 eur.

Od 14. augusta 2021 si pani Božena v zamestnaní čerpala rodičovskú dovolenku. Pani Božena je druhýkrát tehotná a na druhú materskú nastupuje od 1. septembra 2022.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet druhého materského je rok 2021.

V roku 2021 mala pani Božena vymeriavací základ, a to príjem pri čerpaní riadnej dovolenky vo výške 650 eur za 17 kalendárnych dní.

DVZ = 650 / 17 = 38,2353 eura

Materské sa určí ako 75 % z tohto DVZ a bude približne 875 eur mesačne.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na policajtky a profesionálne vojačky, colníčky, na policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov a záchranárov atď. (ďalej budem používať len „policajtky“ alebo „vojaci“) sa vzťahuje osobitný zákon, a to zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Možnosti čerpania tehotenského pre ženy policajtky nájdete komentované v kapitole 4.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=791

Podľa zákona č. 328/2002 Z. z. má policajtka nárok na materské po dobu 34 (resp. 37 alebo 43 týždňov), od 1. júla 2021 vo výške 100 % čistého služobného platu.

Súčasne je materské najviac vo výške 75 % z maximálneho možného denného vymeriavacieho základu, ktorý je daný podľa zákona o sociálnom poistení.

V roku 2022 je maximum 75 % zo sumy 74,4987 eura na deň a v roku 2023 je maximum 75 % zo sumy 79,6274 eura na deň.

Poznámka: Do 30. júna 2021 bolo materské vo výške 70 % čistého služobného platu.

*

Policajtka má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa zákona č. 328/2002 Z. z. alebo bola nemocensky poistená podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo sa v tejto dobe policajtke poskytla rodičovská dovolenka.

Vojak nárok na materské nemá - okrem špecifických prípadov (ak sa matka napríklad z vážnych zdravotných dôvodov nemôže starať o dieťa).

Čo je však zaujímavé a čo môžu policajtky, resp. vojaci využiť:

Podľa zákona o sociálnom poistení má policajtka alebo vojak možnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie aj v čase, kedy je nemocensky zabezpečená/ý podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení nevylučuje súčasnú kombináciu dobrovoľného nemocenského poistenia a nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov.

Tým pádom môže policajtka v tehotenstve a materstve čerpať súčasne dve materské:

1. Materské z nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

2. Materské z dobrovoľného nemocenského poistenia.

*

Ak sa policajtka rozhodne využiť možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia, môže postupovať tak, ako je to popísané v kapitole 7.3.

Policajtka si tak môže optimálnym využitím dobrovoľného nemocenského poistenia prilepšiť na materskej celkovo o vyše 8000 eur. Okrem materského z poistenia, ktoré má ako policajtka podľa zákona č. 328/2002 Z. z., získa aj materské zo Sociálnej poisťovne z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Ak má vojak (otec dieťaťa) malé dieťa, môže čerpať materské z dobrovoľného nemocenského poistenia podobne ako pán Peter v kapitole 7.3.

Aj otec – vojak môže mať uzatvorené dobrovoľné nemocenské poistenie, a to aj vtedy, keď je v službe, poberá služobný plat a má nemocenské zabezpečenie podľa zákona 328/2002.

Pozor, podľa praxe, ktorú uplatňuje Sociálna poisťovňa voči dobrovoľne poisteným otcom od marca 2019, takýto otecko by počas čerpania materského z dobrovoľného poistenia nemal slúžiť - mal by podľa príslušných zákonov (napr. podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov alebo podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru atď.) v službe čerpať rodičovskú dovolenku. Inak mu Sociálna poisťovňa materské neprizná, a to s odôvodnením, že ak ďalej slúži, tak vlastne neprevzal od matky starostlivosť o dieťa a nesplnil tak jednu z podmienok na výplatu materského.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Má matka, ktorá je zamestnankyňou, počas svojej rodičovskej dovolenky nárok na nemocenské, ak má zdravotné problémy a je práceneschopná? Napríklad vtedy, ak je znova tehotná a má rizikové tehotenstvo?

Má matka, ktorá je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, nárok na ošetrovné na staršie dieťa?

Tieto otázky sú časté a majú svoj zmysel.

Odpoveď na tieto otázky však znie: V zásade zamestnankyňa nemá nárok na nemocenské ani na ošetrovné počas rodičovskej dovolenky.

Dôvod je uvedený v § 26 ZSP. Počas rodičovskej dovolenky má zamestnankyňa prerušené povinné nemocenské poistenie.

Obdobne SZČO, ktorá je povinne nemocensky poistená, má prerušené povinné nemocenské poistenie v čase, kedy má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Výnimkou je prípad, kedy sa o nemocenské, resp. ošetrovné požiada v 7-dňovej ochrannej lehote na začiatku prerušenia povinného nemocenského poistenia. Teda v lehote 7 dní od začiatku rodičovskej dovolenky. Vtedy je nárok na nemocenské alebo na ošetrovné.

Ako potom riešiť situáciu, kedy má zamestnankyňa zdravotné problémy alebo má problém jej dieťa?

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V súčasnosti je už bežným javom to, že oteckovia si čerpajú materské. Ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza. Zaujímavým riešením pre matku počas otcovej materskej preto môže byť čerpanie dávky v nezamestnanosti.

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2020 až september 2020. Po skončení materskej je od októbra 2020 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2022, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2022 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od júna 2022 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí.

Pani Dominika sa v máji 2022 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2022.

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku dňa 29. mája 2022 (nedeľa) a v  pondelok a utorok 30. a 31. mája 2022 si čerpá dva dni dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2022 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 29. máju 2022 a k 31. máju 2022 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2022 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 600 eur. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za dva dni dovolenky dostane aj náhradu za zostatok nevyčerpanej dovolenky.

Poistné za tieto dva dni do Sociálnej poisťovne sa tak vypočíta z príjmu, respektíve vymeriavacieho základu 600 eur.

Poistné sa platí za dva dni, preto sa maximálny vymeriavací základ prepočíta vzhľadom na platbu za dva dni.

Maximálny vymeriavací základ za mesiac je v roku 2022 suma 7931 eur mesačne, pri platbe poistného za dva dni v máji 2022 (pondelok a utorok 30. a 31.5.2021) sa určí postupom:

7931 eur / 31 dní = 255,83 eura (max. VZ pripadajúci na jeden deň, zaokrúhľuje sa na celé centy nadol)

255,83 eura x 2 dni = 511,66 eura

Poistné sa zaplatí z vymeriavacieho základu 511,66 eura.

K 1. júnu 2022 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2022 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť (dávku v nezamestnanosti nie je možné poberať v čase, kedy oprávnená osoba poberá rodičovský príspevok).

Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50 % z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2022, kedy sa poistné platilo zo základu 511,66 eura za dva dni platenia poistného (viď vyššie).

DVZ preto bude 74,4987 eura ... čo je v tom čase maximálny možný DVZ na výpočet dávky v nezamestnanosti. (Poznámka: Od 1.7.2022 sa maximálny možný DVZ zvyšuje na 79,6274 eura.)

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1117,50 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1154,80 eura.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu približne 6817 eur. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pre úplnosť uvedieme v kapitole 8 ďalšie potrebné informácie, na ktoré sa pýtate.

Napríklad aj to, ako je to s materskou, ak ste boli poistení v zahraničí alebo ak žijete v zahraničí, aké majú matka a otec na materskej práva podľa Zákonníka práce, za koho platí štát poistné v čase na materskej alebo na rodičovskej dovolenke atď.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V tejto kapitole sa pozrieme na prípady, kedy slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení na Slovensku, ale žijú v zahraničí a chcú čerpať materské zo Sociálnej poisťovne.

V praxi vás ďalej často zaujíma, ako sa postupuje, ak slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení v zahraničí, ale materské chcú čerpať na Slovensku.

*

Občan poistený na Slovensku žije a chce čerpať materské v zahraničí

Takýto prípad v zásade nie je problém. Ak boli matka alebo otec nemocensky poistení na Slovensku v Sociálnej poisťovni a splnili podmienky podľa nášho zákona o sociálnom poistení, na materské majú nárok, aj keď sa dieťa narodilo v zahraničí, resp. rodič alebo obaja rodičia s dieťaťom žijú, resp. zdržiavajú sa v zahraničí.

Typickým príkladom je slovenský občan pracujúci v Bratislave, ale žijúci v Rakúsku.

Nárok na materské si musia uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si nárok na materské uplatní matka s tým, že dieťa sa narodilo v inej členskej krajine alebo v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, matka musí v Sociálnej poisťovni predložiť doklad vystavený lekárom v štáte, kde sa dieťa narodilo. Prípadne predloží formulár, ktorý matke vydá inštitúcia, ktorá má na starosti systém sociálneho poistenia (zabezpečenia) v danom štáte.

Ak sa dieťa narodilo v štáte, s ktorým Slovensko zmluvu nemá, avšak tento štát pristúpil k „Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín“, matka si vyžiada potvrdenie o narodení dieťaťa u svojho lekára v tomto štáte. Tento doklad musí byť osvedčený tzv. apostilou = osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom.

Informácie k tejto problematike nájdete na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v menu „Cestovanie a konzulárne info“.

V prípade narodenia dieťaťa v inej krajine sa informujte priamo v pobočke Sociálnej poisťovne, kde sa dohodnete na spôsobe overenia potvrdenia o narodení dieťaťa a materské bude priznané.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Podľa Zákonníka práce (ZP) má matka nárok na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku. Otec má nárok na rodičovskú dovolenku.

Obdobne to platí podľa zákonov o služobnom pomere hasičov, policajtov, vojakov, colníkov...

*

MATERSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP platí, že v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí matke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej matke patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a matke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na materskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

*

RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 2 ZP, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi na základe ich žiadosti rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

Poznámka: Toto netreba brať ako dogmu. Ak matka (otec) oznámi zamestnávateľovi nástup na rodičovskú dovolenku menej ako jeden mesiac vopred - povedzme len týždeň vopred, nič sa nedeje, ak s tým zamestnávateľ súhlasí. Ale nemusí. Ak otecko oznámi svojmu zamestnávateľovi, že o tri dni chce nastúpiť na rodičovskú dovolenku, musí počítať s tým, že zamestnávateľ môže v takomto prípade jeho požiadavku odmietnuť - pretože by to mal oznamovať najmenej mesiac vopred.

Príklad

Pán Oliver chce od 3. júna 2022 požiadať v Sociálnej poisťovni o materské. Zamestnávateľovi by mal oznámiť nástup na rodičovskú dovolenku najneskôr 3. mája 2022.

Rovnako najmenej jeden mesiac vopred oznamujú matka a otec predpokladaný deň prerušenia, skončenia alebo zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky.

*

Z pohľadu Zákonníka práce to znamená, že pokiaľ sa otec dieťaťa rozhodne čerpať materskú (podľa zákona o sociálnom poistení) povedzme pri dvojročnom dieťati, svojho zamestnávateľa žiada o poskytnutie nie materskej dovolenky, ale rodičovskej dovolenky.

Zároveň to znamená, že obaja rodičia môžu byť súčasne na rodičovskej dovolenke – Zákonník práce to nevylučuje.

Otec má právo požiadať svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, pokiaľ má dieťa vo veku do troch (šiestich) rokov. Matka má právo zostať na rodičovskej dovolenke aj vtedy, ak je súčasne na rodičovskej dovolenke otec. Pri nástupe otca na svoju rodičovskú dovolenku sa matka nemusí, ak sama nechce, vrátiť do zamestnania.

Ešte jedna dôležitá poznámka: Rodičovskú dovolenku je možné prerušiť – na deň, na dva dni, na mesiac... Toto sa takisto musí oznámiť zamestnávateľovi najmenej mesiac vopred. Počas prerušenia rodičovskej dovolenky sa rodič vracia do zamestnania. Táto možnosť je veľmi dôležitá najmä pre matky, ktoré plánujú ďalšie tehotenstvo a chcú mať slušné ďalšie materské. Pozrite kapitolu 7.4.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Pre niekoho je to triviálna otázka, veď na materskej alebo rodičovskej dovolenke predsa nebudete pracovať, pre niekoho ale veľmi dôležitá.

Kedy a ako môžete v období, kedy poberáte uvedené dávky a príspevky, pracovať?

*

TEHOTENSKÉ

Podľa zákona o sociálnom poistení sa nijako nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Tehotná žena, ktorá poberá tehotenské, môže bez akýchkoľvek obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO. Môže tak súčasne poberať tehotenské a mať príjem zo zamestnania alebo z podnikania.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČ. PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM.

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Niektoré dávky je možné poberať súčasne, niektoré nie... Podrobnosti nájdete v tejto kapitole.

*

TEHOTENSKÉ

Poberanie tehotenského je možné v kombinácii s akoukoľvek inou dávkou zo Sociálnej poisťovne alebo v súbehu s rodičovským príspevkom.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy a je práceneschopná (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), môže poberať tehotenské a súbežne nemocenské.

Pokiaľ ošetruje dieťa a má nárok na ošetrovné, môže poberať súbežne tehotenské i ošetrovné.

Tehotná žena, ktorá čaká druhé a ďalšie dieťa, môže súčasne poberať tehotenské a rodičovský príspevok na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

V záverečnej fáze tehotenstva poberá súbežne tehotenské i materské, pričom tehotenské poberá až do dňa pôrodu.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Pre rodičov, ktorí majú malé deti, je okrem samotných dávok tehotenské a materské, či rodičovských príspevkov dôležitá aj otázka, ako je to s ich poistením na zdravotné a dôchodkové poistenie v čase, kedy sa starajú o dieťa. Teda, kedy za nich platí, respektíve neplatí poistné štát.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Najskôr treba zdôrazniť, že každý občan žijúci na Slovensku (teraz trochu zjednodušujem, ale v zásade to je tak) musí byť zdravotne poistený.

Zdravotné poistenie si platí buď ako zamestnanec, alebo ako SZČO.

Za veľkú časť občanov platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Tí, ktorí si neplatia poistné na zdravotné poistenie ani ako zamestnanci, ani ako SZČO a nie sú ani poistencami štátu, si musia platiť poistné ako tzv. samoplatitelia (dobrovoľne nezamestnaní), čo v roku 2022 znamená sumu 79,31 eura mesačne a v roku 2023 sumu 84,77 eura mesačne.

V súvislosti s materským, rodičovským príspevkom, starostlivosťou o dieťa a pod. platí podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) štát poistné na zdravotné poistenie napríklad za:

 • osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok (vrátane pandemického rodičovského príspevku) a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená ... § 11 ods. 7 písm. c) ZZP,
 • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov (pozri ďalej), ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena m) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa ... § 11 ods. 7 písm. j) ZZP,
 • osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské ... § 11 ods. 7 písm. m) bod 1. ZZP
 • atď.

*

Osobná celodenná a riadna starostlivosť je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa:

 • navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
 • pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
 • je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

*

Ak si to zhrnieme, najviac nás budú zaujímať prípady, kedy podľa § 11 ods. 7 ZZP štát platí poistné na zdravotné poistenie za:

 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú materské,
 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú rodičovský príspevok,
 • matku alebo otca v čase, kedy sa starajú o dieťa vo veku do 5,99 roka, ak nechodí do predškolského zariadenia (jasle, škôlka), alebo tam chodí na max. 4 hodiny denne - štát však v takomto prípade platí poistné len za jedného rodiča.

*

Matka alebo otec sú SZČO

Status poistenca štátu má veľký význam pre osoby, ktoré sú SZČO - môžu tak ušetriť na poistnom na zdravotné poistenie.

Podľa § 13 ods. 10 ZZP platí, že minimálny vymeriavací základ SZČO je 50 % priemernej mesačnej mzdy - počas roka 2022 je minimálny vymeriavací základ suma 566,50 eura a počas roka 2023 je minimálny vymeriavací základ suma 605,50 eura.

Avšak, podľa § 13 ods. 11 ZZP sa minimálny vymeriavací základ SZČO znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 ZZP.

Inými slovami, ak napríklad otecko je SZČO a počas roka 2022 bude na materskej, bude poberať rodičovský príspevok alebo sa bude starať o dieťa vo veku do 6 rokov (pričom dieťa nechodí do predškolského zariadenia, resp. chodí na max. 4 hodiny), tak je súčasne poistencom, za ktorého platí poistné na zdravotné poistenie štát. Vymeriavací základ, z ktorého bude platiť počas roka 2022 preddavky, ale i poistné na základe ročného zúčtovania, tak môže byť nižší ako 566,50 eura mesačne.

Príklad

Pán Oliver je SZČO, má dve deti, staršie má dva roky, s mladším - novonarodeným dieťaťom je matka na materskej.

Pán Oliver počas roka 2022 platí preddavky na zdravotné poistenie zo základu 566,50 eura, pri sadzbe 14 % vo výške 79,31 eura.

Pán Oliver od 1. februára 2022 do 15. augusta 2022 poberá materské na svoje staršie dieťa. V tomto čase je poistencom štátu v súlade s § 11 ods. 7 písm. m) bod 1. ZZP.

Staršie dieťa 20. augusta 2022 dovŕši vek 3 roky. Do škôlky nechodí.

Pán Oliver vo svojej zdravotnej poisťovni oznámi, že po skončení materského sa osobne celodenne a riadne stará o staršie dieťa. Tým pádom je po skončení materskej naďalej poistencom štátu - podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP.

Pán Oliver za rok 2022 podá daňové priznanie. Vymeriavací základ na zdravotné poistenie, ktorý je určený na základe daňového priznania podľa § 13 ods. 2 ZZP (zdaniteľné príjmy znížené o výdavky okrem odvodov, deleno 1,486), bude 2400 eur.

V ročnom zúčtovaní za rok 2022 mu v súlade s § 13 ods. 10 a 11 zdravotná poisťovňa navýši alikvotnú časť vymeriavacieho základu len za január 2022 (kedy nebol poistencom štátu) na 566,50 eura.

Výsledný vymeriavací základ za rok 2022 bude:

566,50 eura (január 2022) + 2200 eur (alikvotná časť z 2400 eur za mesiace február 2022 až december 2022) = 2766,50 eura

Poistné 14 % zo základu 2766,50 eura = 387,31 eura

Ak by pán Oliver počas roka 2022 nebol poistencom štátu, vymeriavací základ za rok 2022 by bol 12 x 566,50 eura = 6798 eur a poistné by bolo 14 % zo základu 6798 eur = 951,72 eura.

Pán Oliver však od februára do decembra 2022 bol poistencom štátu, tak ušetril na poistnom na zdravotné poistenie sumu 564,41 eura.

*

Zdôraznime - ak ste SZČO, môžete využiť výhodu nižších "zdravotných odvodov" v prípade, ak máte súčasne status poistenca štátu. Ten si však treba v zdravotnej poisťovni uplatniť, najmä v prípade, ak ide o poistenca štátu z dôvodu osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov. Za rok 2022 tak môžete ušetriť sumu až 951 eur. Týka sa to tých SZČO, ktoré majú relatívne nízky vymeriavací základ určený podľa daňového priznania. A tých je väčšina.

*

Otec je na materskej - čo so zdravotným poistením matky?

Počas doby, kedy otec poberá materské, štát platí poistné na zdravotné poistenie za otca v súlade s § 11 ods. 7 písm. m) bod. 1 ZZP (viď vyššie).

Pokiaľ je v rodine len jedno dieťa a matka sa počas otcovej materskej nevráti do zamestnania - zostane doma, tak štát za matku po skončení čerpania rodičovského príspevku neplatí poistné na zdravotné poistenie.

Matka má v takom prípade tieto možnosti:

 • aby nemusela sama platiť zdravotné poistenie, predsa sa vráti do zamestnania, resp. nájde si iné zamestnanie - napríklad na dohodu, kde bude zdravotne poistená,
 • po dohode so súčasným zamestnávateľom ukončí doterajší pracovný pomer a prihlási sa na úrade práce do evidencie nezamestnaných. Tým pádom za ňu bude štát platiť zdravotné poistenie a ona sama môže zároveň požiadať o dávku v nezamestnanosti, k tomu pozrite kapitolu 7.7 a kapitolu 9,
 • respektíve si bude platiť zdravotné poistenie sama ako dobrovoľne nezamestnaná (samoplatiteľ) - počas roka 2022 je to suma 79,31 eura mesačne.

*

Pokiaľ je v rodine ďalšie dieťa vo veku do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky, respektíve chodí do škôlky len na pol dňa, tak za matku naďalej platí štát poistné na zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP ako za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, pretože z pohľadu zákona o zdravotnom poistení sa stará o toto druhé dieťa. Pozor, v takomto prípade sa matka sama musí prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako poistenec štátu, zdravotná poisťovňa nemá odkiaľ získať túto informáciu.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Čerpanie dávky v nezamestnanosti je zaujímavé najmä pre matky v období po materskej, a to napríklad v čase, kedy otec čerpá materské. Hovoríme o tom aj v kapitole 7.7.

Na začiatok si vysvetlime základné zásady týkajúce sa dávky v nezamestnanosti, ako sú uvedené v § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

*

Nárok na dávku v nezamestnanosti

 • poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len "dávka"), ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienka 730 dní poistenia v nezamestnanosti),
 • do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne (zamestnanca) z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce,
 • nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nárok trvá 6 mesiacov a automaticky zaniká pri vyradení z evidencie,
 • nárok na dávku zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • ak poistenec poberal dávku najmenej 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov a bol vyradený z evidencie, má nárok na vyplatenie polovice nevyčerpanej sumy dávky, ak o to písomne požiada,
 • nárok na výplatu dávky nie je za dni, počas ktorých sa poistencovi vypláca rodičovský príspevok, materské, nemocenské, ošetrovné.

*

Výpočet dávky

 • výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ),
 • denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti, dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia,
 • rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie,
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (§ 140 zákona) - ide napríklad o obdobie poberania nemocenského, materského,
 • ak v rozhodujúcom období dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie nebol žiaden vymeriavací základ (nebol príjem), tak denný vymeriavací základ sa určí z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2022 to je zo základu 566,50 eura, v roku 2023 zo základu 605,50 eura),
 • ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti, ktoré je dané trvaním rodičovskej dovolenky zamestnankyne, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2022 to je zo základu 566,50 eura, v roku 2023 zo základu 605,50 eura),
 • obdobne sa postupuje pri tzv. reťazových pôrodoch, teda v prípade po sebe idúcich období materská - rodičovská dovolenka - materská (ďalšie dieťa) - rodičovská dovolenka...,
 • ak mala zamestnankyňa vymeriavací základ v období materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (napríklad práca na dohodu počas materskej alebo rodičovskej dovolenky), tak sa naň neprihliada, ak na základe neho určený denný vymeriavací základ je nižší ako denný vymeriavací základ zistený z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a súčasne nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2022 zo základu 566,50 eura, v roku 2023 zo základu 605,50 eura),
 • maximálny možný denný vymeriavací základ je v období od 1.7.2021 do 30.6.2022 suma 74,4987 eura, v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 suma 79,6274 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V tejto kapitole nájdete stručný výklad niektorých pojmov, ktoré sa používajú v súvislosti s dávkami tehotenské, materské, rodičovský príspevok...

*

Denný vymeriavací základ a pravdepodobný denný vymeriavací základ

Tehotenské na jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), materské na jeden deň je 75 % DVZ. DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské) a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP), pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia". V prípade, ak v rozhodujúcom období nebol žiaden vymeriavací základ, určuje sa tzv. pravdepodobný denný vymeriavací základ.

Viac v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=785

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=786

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=788

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=789

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=790

*

Doba poistenia 270 dní

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá bola v období dvoch rokov dozadu nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní. K dobe poistenia, z ktorého sa uplatňuje nárok na dávku, sa započítava doba hocijakého iného už ukončeného nemocenského poistenia alebo viacerých už ukončených nemocenských poistení, ktoré mala daná osoba v sledovanom období dvoch rokov. A to vrátane doby súbežne bežiacich viacerých nemocenských poistení (jeden deň sa započíta toľkokrát, koľko nemocenských poistení v ten deň daná osoba mala). Do doby poistenia sa započítavajú aj doby, za ktoré sa neplatí poistné. Do doby poistenia sa nezapočítavajú doby prerušenia nemocenského poistenia, s výnimkou doby rodičovskej dovolenky. Viac v kapitole 2.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

*

Doba, za ktorú sa neplatí poistné

V prípade zamestnanca a SZČO je to napríklad doba, kedy poberá materské alebo ošetrovné a kedy je na PN. V prípade dobrovoľne poistenej osoby je to napríklad doba, kedy poberá materské, ošetrovné alebo nemocenské. Pozrite § 140 ZSP.

*

Dobrovoľné nemocenské poistenie – trvanie najmenej 26 týždňov

Pri priznaní materského z dobrovoľného nemocenského poistenia sa materské vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý si dobrovoľne poistená osoba určila a z ktorého platí poistné (napríklad z vymeriavacieho základu vo výške 2266 - 2400 eur pre získanie maximálneho materského) vtedy, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov pred dňom, od ktorého sa čerpá materské. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=789

*

Dve a viac poistení súčasne

Ak má matka, resp. otec viac "živých" nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské alebo materské a výška dávky sa posudzujú z každého nemocenského poistenia osobitne. Viac v kapitole 2.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=784

*

Iný poistenec

Podľa § 49 ods. 2 ZSP môže mať nárok na materské okrem matky aj „iný poistenec“, a to:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, pričom matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (náhradní rodičia, adoptívni rodičia, pestúni...).

Nárok na materské tak majú napríklad aj náhradní rodičia a vzťahujú sa na nich pravidlá, o ktorých píšeme v súvislosti s oteckom na materskej (podmienky nároku na materské, doba poberania materského atď.).

*

Maximálny denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) nemôže byť vyšší ako DVZ vypočítaný z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. Uvedené rovnako platí pre pravdepodobný denný vymeriavací základ. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2022 je maximálny DVZ suma 74,4987 eura. Výpočet: 2 x 1133 (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 74,4987 eura. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2023 je maximálny DVZ suma 79,6274 eur. V praxi to znamená, že maximálne materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. Ak plánujete nástup na materskú v roku 2023, najvyššie materské získate z mesačného vymeriavacieho základu, resp. mesačného hrubého príjmu na úrovni 2422 eur. Viac v kapitole 3.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=786

*

Maximálny vymeriavací základ

Podľa § 138 ods. 6 a 7 ZSP je vymeriavací základ najviac 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2022 je maximálny vymeriavací základ 7931 eur (7-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2020, čo bola suma 1133 eur). V roku 2023 je maximálny vymeriavací základ 8477 eur (7-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2021, čo bola suma 1211 eur).Pripomeňme si, že denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú dávky tehotenské a materské i dávka v nezamestnanosti, je pri výpočte ohraničený sumou dvojnásobku priemernej mzdy. Tí, ktorí počas roka 2022 platia poistné napríklad zo základu 3000 eur, dostanú rovnakú dávku ako osoba, ktorá platí poistné zo základu 2400 eur.

*

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ sa týka povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby – pre nich platí, že poistné sa musí platiť najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 ZSP. Ten je určený ako polovica priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2022 je minimálny vymeriavací základ 566,50 eura (polovica priemernej mzdy zistenej za rok 2020, čo bola suma 1133 eur) a z neho vypočítané poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie je 187,78 eura. V roku 2023 je minimálny vymeriavací základ 605,50 eur a poistné je 200,72 eur mesačne.

*

Nemocenské poistenie

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie je jeden zo systémov poistenia spadajúcich pod sociálne poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Nemocensky poistení sú zamestnanci, povinne poistené SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Viac v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

*

Ochranná lehota

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. K ochrannej lehote matky od 1.6.2022 čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=810 ... Pozor, ochranná lehota automaticky končí vznikom nového nemocenského poistenia. Ochranná lehota sa neuplatňuje v prípade súbehu viacerých nemocenských poistení - pri skončenom nemocenskom poistení sa neuplatňuje ochranná lehota, ak daná osoba má súčasne iné "živé" nemocenské poistenie. Viac aj v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

*

Osamelá matka, osamelý otec

Osamelá matka na účel priznania materského je matka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Posudzuje sa to v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka. Ak nie je matka vydatá, neznamená to automaticky, že je osamelá! To znamená, že matka nie je osamelá, ak žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti – s touto osobou spoločne hospodária, majú spoločné účty a podobne. Skutočnosť, že matka je osamelá, sa preukazuje čestným vyhlásením matky v pobočke Sociálnej poisťovne. Podobne sa postupuje aj v prípade osamelého otca. Osamelá matka má nárok na materské nie 34 týždňov, ale 37 týždňov. Osamelý otec má nárok na materské nie 28 týždňov, ale 31 týždňov.

*

Poistné zaplatené za 90 dní

Pri priznaní materského z nemocenského poistenia zamestnankyne/zamestnanca sa materské vypočíta z príjmu dosiahnutého v danom zamestnaní vtedy, ak sa poistné v danom zamestnaní zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní. Pozor! Tu nejde o dobu trvania nemocenského poistenia, ale o dobu, za ktorú sa skutočne zaplatilo poistné, čo môže byť rozdiel. Pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia" - tieto doby sa do požadovaného počtu 90 dní nezapočítavajú. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

*

Prerušenie nemocenského poistenia

V prípade zamestnanca je to napríklad doba neplateného voľna, absencie, rodičovskej dovolenky. V prípade SZČO je to napríklad doba, kedy má prerušenú živnosť, resp. pozastavené podnikanie, ďalej doba, kedy poberá rodičovský príspevok a podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť. Dobrovoľné poistenie sa neprerušuje. Prerušenie sa posudzuje rovnako, ako keby nemocenské poistenie počas obdobia prerušenia zaniklo. Na účely posudzovania nároku na materské pri druhom a ďalšom dieťati sa však prerušenie započítava do potrebnej doby nemocenského poistenia pre vznik nároku na tehotenské alebo na materské. Pozrite § 26, § 47a, § 49a ZSP.

*

Reťazový pôrod

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati. Viac v kapitole 7.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=798

*

Rozhodujúce obdobie

Denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta suma tehotenského alebo materského, sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa platilo poistné v rozhodujúcom období. Pred tým, ako vypočítame denný vymeriavací základ, musíme správne určiť rozhodujúce obdobie. A to sa určí podľa toho, kedy začalo príslušné nemocenské poistenie. Postup pri určení rozhodujúceho obdobia sa líši podľa jednotlivých možností nemocenského poistenia, podrobnosti nájdete v kapitole 3, linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=788

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=789

*

Súbežné poberanie materského a tehotenského

Nová dávka tehotenské sa vypláca tehotnej žene až do dňa pôrodu. V posledných týždňoch tehotenstva tak poberá súbežne aj tehotenské, aj materské. O tehotenskom sa dozviete viac v 4. kapitole, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=791, o súbehoch rôznych dávok v kapitole 8.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=806

*

Súbežné poberanie materského oboma rodičmi

Od 1.1.2019 je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi v tom istom čase na dve rôzne deti – otec na staršie, matka na mladšie dieťa. Do konca roka 2018 to možné nebolo. Naďalej však platí, že nie je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi na to isté dieťa. O súbehoch rôznych dávok sa dozviete viac v kapitole 8.4: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=806

*

Súbežné poberanie materského a rodičovského príspevku

Podľa § 49 ods. 2 písm. d) ZSP je podmienkou na priznanie materského otcovi to, že matka nepoberá rodičovský príspevok. Súčasne podľa § 3 ods. 8, § 4 ods. 4 a § 5 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku platí, že rodičovský príspevok sa nevypláca, ak jeden z rodičov poberá materské celý kalendárny mesiac. Viac v 6. kapitole, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=793 a o súbehoch v kapitole 8.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=806

*

Vymeriavací základ

Zjednodušene možno povedať, že čím vyšší máte vymeriavací základ, tým vyššiu budete mať dávku a naopak. V prípade zamestnanca je jeho vymeriavací základ hrubá mzda (odmena), ktorú má každý mesiac vyplácanú (zdôraznime - v hrubom, pred odpočítaním poistného a dane). Vymeriavací základ SZČO sa určuje podľa daňového priznania podaného za predchádzajúci rok. Je daný ako zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, znížený o výdavky (paušálne alebo skutočné) okrem odvodov, výsledok sa delí koeficientom 1,486 a delí sa 12 (mesiacmi). Dobrovoľne poistená osoba si určuje vymeriavací základ sama.

*

Zaokrúhľovanie

Pri výpočte poistného sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol:

 • vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň,
 • vymeriavací základ za mesiac,
 • poistné do jednotlivých fondov.

Pri výpočte dávok sa denný vymeriavací základ zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Výsledná dávka (tehotenské, materské, dávka v nezamestnanosti...) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Za koho platí štát nemocenské poistenie

Štát neplatí nemocenské poistenie za žiadnu osobu v žiadnej situácii. Štát môže za nejakú osobu platiť dôchodkové poistenie alebo zdravotné poistenie.

*

Za koho platí štát zdravotné poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=807

*

Za koho platí štát dôchodkové poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=807

*

13. dôchodok v roku 2022

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,veličiny,zmeny 2022

*

Od roku 2020 majú poberatelia starobných dôchodkov nárok na 13. dôchodok ako štátnu sociálnu dávku podľa zákona č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku.

*

Národná rada SR dňa 4.5.2022 schválila novelu zákona č. 296/2020 Z. z., podľa ktorej sa v roku 2022 vyplatia 13. dôchodky už v deň splatnosti dôchodkov vo výplatnom termíne dôchodkov v mesiaci júl 2022 (inak sa 13. dôchodky vyplácajú v deň splatnosti dôchodku v novembri).

*

Suma 13. dôchodku

Výška 13. dôchodku v roku 2022 je naďalej v rozmedzí od 50 eur do 300 eur.

*

Na 13. dôchodok vo výške 300 eur má nárok dôchodca, ktorý poberá dôchodok najviac vo výške životného minima, ktoré je platné od 1. júla 2022. Suma životného minima platná od 1. júla 2022 bude známa až koncom júna 2022, predbežné odhady hovoria o sume 233 eur.

*

Pri predpoklade, že suma životného minima, ktorá bude platná od 1. júla 2022, bude 233 eur, dôchodca, ktorý poberá dôchodok vo výške od 233 eura do 927,44 eura má nárok na 13. dôchodok za rok 2022 vo výške podľa vzorca:

13. dôchodok = 300 – 0,36 * (dôchodok – 233) ... výsledok sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

*

Nárok na 13. dôchodok za rok 2022 vo výške 50 eur má dôchodca, ktorý poberá dôchodok 927,44 eura a vyšší.

*

Príklad

Pán Stanislav poberá starobný dôchodok vo výške 593,80 eura.

Pri predpoklade, že suma životného minima platná od 1. júla 2022 bude 233 eur, pán Stanislav dostane 13. dôchodok vo výške:

300 – 0,36 * (593,80 – 233) = 170,12 eura.

*

Kniha Zákonník práce 2022: ZÁVISLÁ PRÁCA

Témy: nelegálna práca,spoločník,SZČO,Zákonník práce

*

DEFINÍCIA ZÁVISLEJ PRÁCE

Podľa § 1 ods. 2 Zákonníka práce:

„Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.“

Ďalej podľa § 1 ods. 3:

"Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov."

*

Závislá práca je práca vykonávaná:

 • vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca
 • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa
 • podľa pokynov zamestnávateľa
 • v mene zamestnávateľa a
 • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

*

Definícia závislej práce obsahuje 5 znakov, vidíte ich vyššie. Z nich nepochybne najdôležitejší je vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca.

Ak je prítomných všetkých päť znakov, tak ide o závislú prácu a takýto vzťah si jednoznačne vyžaduje uzavretie pracovnej zmluvy respektíve dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti/brigádnickej práci študentov, pozrite osobitnú kapitolu).  

Naopak, ak chýba čo len jediný z uvedených piatich znakov, o závislú prácu nejde.

Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka.

Ak má práca znaky činnosti podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník), nejde o závislú prácu a taká bude, resp. môže byť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu podľa zákona o dobrovoľníctve (dobrovoľnícka zmluva), Občianskeho zákonníka (napr. zmluva o dielo, príkazná zmluva...) alebo podľa Obchodného zákonníka (na živnosť, mandátna zmluva...). V zásade je však podmienkou, aby pri takejto práci absentoval čo len jeden znak závislej práce.

Špecifickými zákonmi je upravená závislá práca a z nej vyplývajúce vzťahy:

 • pri výkone štátnej služby
 • pri výkone práce vo verejnom záujme
 • pri športovcoch na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
 • pri športových odborníkoch na základe zmluvy o činnosti športového odborníka.

*

Kniha Zákonník práce 2022: PRACOVNÝ ČAS

Témy: Zákonník práce

*

Podľa § 85 Zákonníka práce platí, že pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Podľa smernice 2003/88/ES sa za pracovný čas považuje akýkoľvek časový úsek strávený buď na pracovisku zamestnávateľa, alebo aj mimo neho, počas ktorého zamestnanec pracuje pre zamestnávateľa, alebo je pripravený pracovať.

Za pracovný čas sa považuje aj neaktívna časť pracovnej pohotovosti zamestnanca na pracovisku (viď § 96 ods. 2).

Do pracovného času sa v zásade nezapočítava doba cesty na pracovisko a prípravy na prácu (napr. prezlečenie sa do pracovného odevu).

Podľa § 90 ods. 10 však zamestnávateľ môže (ale nemusí) po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času.

Do pracovného času sa započítavajú len prestávky v práci, ktoré sú poskytované z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (viď § 91 ods. 6). Započítava sa aj odpočinok na jedlo, a to ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť (viď § 91 ods. 1). Iné prestávky na odpočinok a jedlo sa nezapočítavajú do pracovného času (viď § 91 ods. 5).

*

Rozsah pracovného času

Na účely určenia rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného času je týždňom sedem po sebe nasledujúcich dní, avšak nemusí to byť nutne pondelok – nedeľa, ale môže to byť napríklad interval streda – utorok a pod.

Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín, ak Zákonník práce neustanovuje inak (pozrite ďalej).

Pracovný čas zamestnanca týždenne je najviac:

 • 40 hodín pri jednozmennej prevádzke,
 • 38 a 3/4 hodiny pri dvojzmennej prevádzke,
 • 37 a 1/2 hodiny pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke.

Je bežné, že najmä v kolektívnych zmluvách sa dohodne pracovný čas v menšom rozsahu (napríklad 37 a ½ hodiny), hoci ide o jednozmennú prevádzku.

Pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni, je najviac 33 a 1/2 hodiny týždenne.

Pracovný čas, ktorý zamestnávateľ určí podľa § 85 ods. 1, 5 až 7, je ustanovený týždenný pracovný čas. Tento pojem je dôležitý napríklad pri vymedzení práce na kratší pracovný čas (§ 49).

Podľa § 90 ods. 9, rozvrhnutie pracovného času (resp. zmeny v rozvrhnutí pracovného času) je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

V rokoch 2020 - 2022 v období mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19 podľa § 250b ods. 3 je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, ako aj s platnosťou najmenej na týždeň.

*

Pracovný čas mladistvých zamestnancov

Mladistvý zamestnanec:

 • mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 30 hodín týždenne,
 • starší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 37 a 1/2 hodiny týždenne.

Ak mladistvý zamestnanec pracuje pre viacerých zamestnávateľov, tak rozsah pracovného času za týždeň sa sleduje v súčte za všetkých zamestnávateľov.

Pracovný čas mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín (bez akejkoľvek výnimky).

*

Maximálny týždenný pracovný čas v priemere

Podľa § 85a priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas (a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku) nesmie prekročiť 48 hodín. Podľa smernice 2003/88/ES je rozhodujúcim obdobím pre zistenie priemerného týždenného pracovného času doba max. 4 mesiacov. Znamená to, že za akékoľvek 4 po sebe idúce mesiace by priemerný týždenný pracovný čas vrátane práce nadčas nemal prekročiť 48 hodín.

Ak má zamestnanec viacero pracovných pomerov, priemerný týždenný pracovný čas sa sleduje v každom zamestnaní osobitne (to však neplatí pre mladistvých zamestnancov, viď vyššie).

Príklad

Zamestnanec v období máj – jún – júl – august spolu odpracoval (vrátane nadčasov) 900 hodín. Za 4 mesiace, teda za 18 týždňov, odpracoval v priemere 50 hodín týždenne. Došlo tak k porušeniu § 85a Zákonníka práce.

*

Zdravotnícki zamestnanci


Podľa § 85a priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich len v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca. V takomto prípade priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín.

Podmienkou je súhlas dotknutého zamestnanca, zamestnávateľ musí o tejto skutočnosti informovať inšpektorát práce alebo príslušný orgán dozoru v oblasti BOZP. Zamestnávateľ musí viesť záznam o takýchto zamestnancoch.

*

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE OBČANOV EÚ A TRETÍCH KRAJÍN

Témy: zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Zamestnávanie občanov členských štátov EÚ a občanov tretích krajín v Slovenskej republike má svoje špecifiká a legislatívne je upravené zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (v texte používame na označenie tohto zákona aj skratku ZSZ).

Od 1.5.2018 je účinná dôležitá novela tohto zákona, ktorou sa niektoré ustanovenia upravili v prospech jednoduchšieho zamestnávania občanov tretích krajín.

Od 1.1.2019 je účinná ďalšia novela, ktorou sa zamestnávanie cudzincov ešte zjednodušilo a zrýchlilo (najmä pri profesiách s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nezamestnanosťou pod 5 %) a umožnilo sa zamestnávanie cudzincov aj cez agentúry dočasného zamestnávania.

Je veľký rozdiel medzi zamestnávaním občanov členských štátov EÚ a zamestnávaním občanov tretích krajín. Pri zamestnávaní občanov členských štátov postačuje splnenie informačných povinností. Pri zamestnávaní občanov tretích krajín je to omnoho komplikovanejšie - či už z pohľadu administratívnych povinností, samotných možností, či z pohľadu trvania procesu prijatia zamestnanca z tretej krajiny.

*

Kniha Zákonník práce 2022: DOHODY

Témy: dohody,Zákonník práce

*

Podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce, závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu (štátnozamestnanecký pomer) alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu.

Iným pracovnoprávnym vzťahom, ktorý upravuje Zákonník práce, sú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A to:

 • dohody o vykonaní práce (§ 226)
 • dohody o brigádnickej práci študentov (§ 227 a 228)
 • dohody o pracovnej činnosti (§ 228a)

*

Poznámka: Činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona, je možné vykonávať v pracovnom pomere. Vtedy ide o tzv. zamestnanecké diela a držiteľom autorských práv je zamestnávateľ, ak sa so zamestnancom nedohodne inak.

Dohody možno uzatvárať aj s osobami, ktoré už majú uzatvorený pracovný pomer. Pričom pracovný pomer môžu mať uzatvorený u iného zamestnávateľa alebo u toho istého zamestnávateľa.

Všeobecne pre všetky tri typy dohôd platia nasledovné pravidlá (§ 223):

 • dohody môže zamestnávateľ uzatvárať len výnimočne - uprednostniť sa má práca v pracovnom pomere s využitím možností napr. práce na dobu určitú, deleného pracovného miesta alebo práce na kratší pracovný čas. Toto pravidlo je najdôležitejšie a inšpektoráty práce pri kontrolách dôsledne preverujú opodstatnenie uzatvorenia dohody,
 • práca musí byť vymedzená výsledkom (platí pre dohody o vykonaní práce) alebo musí ísť o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (platí pre dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov),
 • s mladistvým zamestnancom (do 18 r.) možno dohody uzatvárať len vtedy, ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona,
 • pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín),
 • zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

*

Odmena pri práci na dohodu

Na dohody sa vzťahuje § 119 ods. 1 ZP. To znamená, že za jednu hodinu práce musí byť vyplatená najmenej suma minimálnej mzdy na hodinu. V roku 2022 je odmena najmenej 3,713 eura na hodinu (zaokrúhlene 3,72 eura na hodinu).

Pri práci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je počs roka 2022 nárok na:

 • zvýšenie dohodnutej odmeny za prácu vo sviatok najmenej 3,58 eura na hodinu
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a), najmenej 1,79 eura (1,61 eura) na hodinu
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu (§ 122b), najmenej 3,58 eura (3,22 eura) na hodinu
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123), najmenej 1,43 eura (1,79 eura pri rizikovej práci, 1,25 eura pri prevažnej práci v noci) na hodinu
 • mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce (§ 124), najmenej 0,72 eura na hodinu

*

Splatnosť odmeny

Pri dohode o brigádnickej práci študentov a dohode o pracovnej činnosti je odmena za vykonanú prácu splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Znamená to, že pri týchto dvoch formách dohody nie je možné dohodnúť sa s "dohodárom" na splatnosti odmeny za dlhšie obdobie, napríklad raz za dva mesiace, štvrťročne, polročne, raz za rok alebo až po skončení dohody a podobne. Ak v nejakom mesiaci dohodár pracoval, odmenu za daný mesiac musí mať vyplatenú najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca - teda rovnako, ako to platí pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Uvedené sa netýka dohôd o vykonaní práce. Pri dohodách o vykonaní práce sa môže zamestnávateľ s dohodárom dohodnúť na splatnosti odmeny inak ako za každý mesiac - napríklad dohodnúť sa na vyplatení odmeny až po skončení dohody.

*

Trvanie dohody

Dohody je možné uzatvárať najdlhšie na dobu 12 mesiacov.

Obmedzenia pri práci na dohodu, ktoré sú dané zákonom o službách zamestnanosti (limit 40 dní v roku a pod.), sa týkajú len uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce.

*

Ktoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce sa vzťahujú aj na dohody?

Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú nasledujúce ustanovenia Zákonníka:

 • prvá časť = všeobecné ustanovenia, § 1 až 40
 • § 85 ods. 1 a 2 = definícia pracovného času a doby odpočinku
 • § 90 ods. 10 = čas potrebný na osobnú očistu, ktorý sa môže po dohode so zástupcami započítavať do pracovného času
 • § 91 = prestávky v práci
 • § 92 = nepretržitý denný odpočinok
 • § 93 = nepretržitý odpočinok v týždni
 • § 94 a 95 = dni pracovného pokoja
 • § 98 = nočná práca
 • § 119 ods. 1 (minimálna mzda)
 • § 122a ods. 1 až 3 (mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu)
 • § 122b ods. 1 až 3 (mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu)
 • § 123 ods. 1 a 2 (mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu)
 • § 124 (mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce)
 • § 129 až 132 = splatnosť odmeny, výplata odmeny, zrážky z odmeny
 • § 144a ods. 1 až 5 (posudzovanie výkonu práce)
 • šiesta časť = ochrana práce, § 146 až 150.

*

Pri dohodách sa musia dodržiavať pracovné podmienky platné pre mladistvých zamestnancov

Od 1. marca 2021 platí, že na pracovnoprávny vzťah, ktorý je založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa vzťahujú aj ustanovenia § 173 až 175.

Aj pri práci na dohody tak zamestnávateľ musí dodržiavať pracovné podmienky pre mladistvých zamestnancov, napríklad:

 • zamestnávať ich len na práce, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju a neohrozujú ich mravnosť,
 • poskytovať im pri práci zvýšenú starostlivosť,
 • nezamestnávať ich prácou nadčas, nočnou prácou,
 • pracovnú pohotovosť im nenariaďovať a ani ju s nimi nedohodnúť,
 • nezamestnávať ich na im zakázané práce atď. (viď § 173 až 175 Zákonníka práce).

*

Ďalej platí, že ak zamestnanec pracujúci na dohodu je neprítomný v práci z dôvodov uvedených v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), čo sú:

 • dočasná pracovná neschopnosť pre chorobu alebo úraz,
 • materská dovolenka,
 • rodičovská dovolenka,
 • karanténa,
 • ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa mladšie ako desať rokov,
 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení,
 • narodenie dieťaťa zamestnancovi,
 • sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia,
 • úmrtie rodinného príslušníka,
 • svadba,
 • znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom,
 • nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy,

...a ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí.

Spory vyplývajúce z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru.

*

Ďalšie práva a nároky zamestnancov pracujúcich na dohodu

Vyššie sme uviedli, aké ustanovenia Zákonníka práce sa vzťahujú aj na dohody. Napríklad sa na dohody vzťahuje § 119 ods. 1, podľa ktorého zamestnanec pracujúci na dohodu má právo na odmenu najmenej vo výške minimálnej mzdy na hodinu.

Iné výhody a práva zamestnancom pracujúcim na dohodu môže zamestnávateľ:

 • dohodnúť so zástupcami zamestnancov napríklad v kolektívnej zmluve alebo
 • poskytnúť na základe svojho rozhodnutia a uviesť to v internom predpise zamestnávateľa, alebo
 • dohodnúť priamo so zamestnancom a uviesť do textu spísanej dohody.

Podľa § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný poskytnúť fyzickým osobám, s ktorými uzavrel dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), za vykonanú prácu dohodnutú odmenu a dodržiavať ostatné dohodnuté podmienky.

Tu sa však musí rešpektovať ustanovenie, podľa ktorého nároky "dohodára" alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť pre zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru.

Príkladom z praxe môže byť stravovanie, ktoré zamestnávateľ poskytne nielen zamestnancom na pracovnú zmluvu (viď § 152), ale aj zamestnancom pracujúcim na dohodu.

*

Stravovanie zamestnancov pracujúcich na dohodu

Po prvé, zamestnávateľ sa môže "plošne" rozhodnúť na zabezpečení stravovania "dohodárom" na základe § 152 ods. 9 písm. c). 

Podľa § 152 ods. 9 písm. c) Zákonníka práce, zamestnávateľ môže rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (teplé jedlo alebo gastrolístok) a ktorým bude prispievať na stravovanie (na teplé jedlo alebo na gastrolístok). Podľa tohto ustanovenia zamestnávateľ môže zabezpečovať stravovanie a prispievať na stravovanie (teplé jedlo alebo gastrolístok) aj zamestnancom, ktorí pracujú na dohodu. Príspevok zamestnávateľa na teplé jedlo alebo na gastrolístok je na strane zamestnanca, ktorý pracuje na dohodu, príjem oslobodený od dane, a to až do výšky limitu určeného podľa § 152. V čase do 30. apríla 2022 ide o sumu max. 2,81 eura na zmenu, od 1. mája 2022 ide o sumu max. 3,30 eura na zmenu. Na strane zamestnávateľa je suma príspevku na teplé jedlo alebo na gastrolístok v plnej výške daňový výdavok zamestnávateľa.

Pozor, ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže podľa § 152 ods. 9 písm. c) zabezpečiť stravovanie aj zamestnancom pracujúcim na dohodu, no len po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Podľa § 237 Zákonníka práce, prerokovanie je výmena názorov a dialóg medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, tak rozhodne zamestnávateľ samostatne (§ 12 ods. 2 Zákonníka práce).

Pokiaľ ide o finančný príspevok, táto možnosť sa v § 152 ods. 9 písm. c) neuvádza. Avšak platí: "Čo nie je zakázané, je dovolené". Takže v konečnom dôsledku zamestnávateľ môže "plošne" poskytovať finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancom pracujúcim na dohodu. Poskytnutie finančného príspevku na stravovanie takýmto osobám sa však následne z pohľadu zákona o dani z príjmov posudzuje ako zdaniteľný "firemný benefit", ktorý je na strane zamestnanca pracujúceho na dohodu zdaniteľným príjmom v plnej výške a súčasne sa započítava do vymeriavacích základov pre odvody zamestnanca i zamestnávateľa. Na strane zamestnávateľa je v takomto prípade suma finančného príspevku v plnej výške daňový výdavok zamestnávateľa.

Pozor, "dohodárom" nie je možné prispievať na stravovanie príspevkom zo sociálneho fondu. Prostriedky zo sociálneho fondu nie je možné "čerpať" na zamestnancov pracujúcich na dohody, a to ani so súhlasom zástupcov zamestnancov.

*

Druhá (zrejme výhodnejšia) možnosť je individuálne sa s "dohodármi" dohodnúť na podmienkach, za ktorých im zamestnávateľ poskytne stravovanie, následne to zapísať do textu dohody. Pri individuálnej dohode môže zamestnávateľ "dohodárom":

 • zabezpečiť stravovanie formou teplého hlavného jedla alebo formou gastrolístka, na ktoré bude zamestnávateľ prispievať alebo
 • poskytovať finančný príspevok na stravovanie.

Upozorňujeme, že dohodnuté podmienky stravovania nemôžu byť výhodnejšie, ako sú voči zamestnancom v pracovnom pomere.

V takomto prípade je príspevok zamestnávateľa na teplé jedlo alebo na gastrolístok a rovnako aj finančný príspevok na stravovanie na strane zamestnanca pracujúceho na dohodu príjem oslobodený od dane až do výšky limitu, ktorý je určený podľa § 152. V čase do 30. apríla 2022 ide o sumu max. 2,81 eura na zmenu, od 1. mája 2022 ide o sumu max. 3,30 eura na zmenu. Na strane zamestnávateľa je suma príspevku na teplé jedlo alebo na gastrolístok a suma finančného príspevku na stravovanie v plnej výške daňový výdavok zamestnávateľa.

Príklad

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom v pracovnom pomere, ktorí si zvolili finančný príspevok na stravovanie, sumu 3,30 eura na zmenu + príspevok zo sociálneho fondu 0,70 eura.

Zamestnávateľ zamestnáva i niekoľko "dohodárov" na rôzne typy dohôd. S dvoma z nich sa individuálne dohodne (zapíše sa to do textu ich dohôd), že budú mať vyplatený finančný príspevok na stravovanie vo výške 3,00 eurá za každý vykázaný odpracovaný deň, teda o niečo nižšiu sumu, ako majú zamestnanci v pracovnom pomere.

Finančný príspevok je pre uvedených dohodárov príjem oslobodený od dane a odvodov, pre zamestnávateľa je to daňový výdavok.

Príklad

Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom v pracovnom pomere stravovanie formou gastrolístkov v hodnote 5 eur, pričom z celkovej sumy gastrolístka tvorí príspevok zamestnávateľa 4 eurá a 1 euro je príspevok zo sociálneho fondu.

Na strane zamestnancov je suma 3,30 eura (časť príspevku zamestnávateľa) + 1 euro (príspevok zo sociálneho fondu) oslobodená od dane a odvodov. Suma 0,70 eura (druhá časť príspevku zamestnávateľa) je na strane zamestnancov zdaniteľný benefit, ktorý sa započíta do zdaniteľného príjmu i do vymeriavacích základov na odvody.

Pre zamestnávateľa je zo sumy príspevku 4 eurá celá suma 4 eurá daňovo uznaný výdavok.

Zamestnávateľ súčasne uzavrel s jedným zamestnancom dohodu o vykonaní práce. V dohode sa zamestnávateľ zaviaže za každý odpracovaný deň poskytnúť jeden gastrolístok v hodnote 5 eur s tým, že sumu 4 eurá bude financovať zamestnávateľ, zamestnanec si doplatí sumu 1 euro.

Na strane "dohodára" je časť príspevku na gastrolístok vo výške 3,30 eura na jeden gastrolístok oslobodený od dane a odvodov. Zvyšná suma 0,70 eura je na strane "dohodára" zdaniteľný benefit, ktorý sa započíta do zdaniteľného príjmu i do vymeriavacích základov na odvody. Na strane zamestnávateľa je celá suma 4 eurá daňovo uznaný výdavok

*

Evidencia pracovného času

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti. A to tak, že zamestnávateľ je povinný viesť túto evidenciu tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu vykonanej práce aj u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o vykonaní práce.Tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala. Podľa Zákonníka práce tak pri dohodách o vykonaní práce nie je povinnosť zaznamenať samotný začiatok a koniec časového úseku vykonávania práce – z praktického hľadiska však možno odporúčať viesť evidenciu rovnako ako pri dohodách o pracovnej činnosti (poznatok z kontrol vykonávaných inšpekciou práce).

*

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

Dohoda o vykonaní práce (§ 226) sa môže uzatvoriť len na prácu vymedzenú výsledkom.

Poznámka: Častou chybou je, že sa dohoda o vykonaní práce uzavrie na určitú vykonávanú činnosť, ale nie na konkrétnu prácu vymedzenú jasne pomenovaným výsledkom.

Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Poznámka: Ak sa s tým istým zamestnancom uzavrie aj dohoda o pracovnej činnosti, táto sa do rozsahu práce max. 350 hodín ročne pri dohode o vykonaní práce nezapočítava.

Treba pripomenúť, že limit 350 hodín sa vzťahuje na jeden kalendárny rok. Ak vykonávaná práca (dohoda) presahuje cez dva kalendárne roky, rozsah 350 hodín sa vzťahuje na každý kalendárny rok osobitne.

Limit 350 hodín na kalendárny rok sa musí dodržať. V praxi sa môže stať, že vykonanie dohodnutej práce z objektívnych dôvodov presiahne tento limit, čo môže spôsobiť problém.

Dôležité ďalej je, že ak zamestnávateľ opakovane uzatvára s tou istou osobou viacero dohôd o vykonaní práce (paralelne alebo postupne) počas toho istého kalendárneho roka, musí pri uzatváraní novej dohody sledovať, aký rozsah hodín v kalendárnom roku na dohody o vykonaní práce u tohto zamestnávateľa už bol vyčerpaný.

Ak jedna a tá istá osoba uzavrie dohodu o vykonaní práce s rôznymi zamestnávateľmi, limit 350 hodín sa vzťahuje na každého zamestnávateľa osobitne.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

*

V dohode o vykonaní práce musí byť uvedené:

 • vymedzená pracovná úloha (vymedzená výsledkom práce),
 • dohodnutá odmena za vykonanie pracovnej úlohy,
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
 • rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

*

Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať preto, že mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky. Zamestnávateľ je povinný nahradiť škodu, ktorá mu (zamestnancovi) tým vznikla.

Poznámka: Problémom v praxi je, že Zákonník práce neumožňuje zamestnávateľovi inú možnosť odstúpenia od dohody o vykonaní práce, ako z dôvodu, že sa pracovná úloha nevykonala v dohodnutej dobe. Preto odporúčam priamo v texte dohody dohodnúť ďalšie prípadné možnosti, kedy bude môcť zamestnávateľ od dohody odstúpiť.

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je obvykle splatná po dokončení a odovzdaní práce. Zákonník práce pri dohode o vykonaní práce nestanovuje povinnosť odmenu vyplatiť za každý mesiac. Medzi účastníkmi možno dohodnúť, že časť odmeny bude splatná už po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy. Zamestnávateľ môže odmenu po prerokovaní so zamestnancom primerane znížiť, ak vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

Pri vyplatení odmeny je potrebné rešpektovať § 119 ods. 1 Zákonníka práce. Samozrejme, musia sa rešpektovať aj nároky zamestnanca na príplatky, napríklad pri práci počas víkendov, viď vyššie.

Napríklad, ak bola dohodnutá odmena za vykonanie pracovnej úlohy vo výške 100 eur, ale podľa evidencie pracovného času zamestnanec odpracoval 50 hodín, tak odmena sa musí zvýšiť na sumu najmenej 50 hodín x 3,713 eura = 185,65 eura.

A ak v danom prípade zamestnanec v evidencii pracovného času vykázal, že pracoval 10 hodín v sobotu, musí sa mu naviac vyplatiť aj príplatok za sobotu vo výške 10 hod x 1,79 eura = 17,90 eura.

Ak zamestnanec zomrie pred splnením pracovnej úlohy a zamestnávateľ môže jej výsledky použiť, právo na odmenu primeranú vykonanej práci a právo na náhradu účelne vynaložených nákladov nezaniká a stáva sa súčasťou dedičstva.

*

V pokračovaní článku: Dohody o brigádnickej práci študentov - dohody o pracovnej činnosti - evidencia na úrade práce a dohody - dohody a odvody - dohody a daň z príjmov.

*

Sezónne zamestnávanie - novela Zákonníka práce + zákona o sociálnom poistení (akt. 12.5.2022)

Témy: odpočítateľná položka,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Národná rada SR na schôdzi, ktorá začína v utorok 26.4.2022, v druhom a treťom čítaní (zrejme v týždni od 16. mája 2022) prerokuje návrh novely Zákonníka práce z dielne poslancov Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča. Súčasťou návrhu je aj novela zákona o sociálnom poistení.

Cieľom zákona je zjednodušenie zamestnávania a zníženie ceny práce, resp. mzdových nákladov zamestnávateľa pri zamestnávaní pracovníkov, ktorí vykonávajú sezónne práce vo vymedzených sektoroch hospodárstva (poľnohospodárstvo, cestovný ruch a k tomu pravdepodobne pribudne aj potravinárstvo). 

Účinnosť zákona bola pôvodne navrhovaná od 15. apríla 2022. Vzhľadom na časový posun v rokovaní o návrhu zákona sa účinnosť bude musieť posunúť.

*

SZČO a stravné v roku 2022

Témy: daň z príjmov,stravné,SZČO,veličiny,zmeny 2022

*

Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, medzi daňové výdavky (ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov) patrí aj ... 

"stravné okrem výdavku na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom [§ 9 ods. 2 písm. y)] poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,87) ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu89) v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e)."

*

Metodické usmernenie FS SR k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca

Témy: daň z príjmov,zmeny 2022

*

Dňa 7.4.2022 zverejnila na svojej stránke Finančná správa metodické usmernenie k zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca.

Link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2022/2022.04.08_%208_DZPaU_2022_MU.pdf

*

Sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách

Témy: cestovné náhrady,stravné,veličiny,Zákonník práce

*

Od 1.1.2013 doteraz platí Opatrenie č. 401/2012 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Nájdete ho tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/401/20130101

*

Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.6.2022

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Národná rada SR dňa 24. marca 2021 schválila rozsiahly zákon č. 125/2022 Z. z., ktorým sa o. i. mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Malá časť zmien je účinná odo dňa vyhlásenia v Zbierke, teda od 13. apríla 2022.

Druhá, veľká časť zmien, je účinná od 1. júna 2022, napríklad zavedenie tzv. elektronickej PN alebo predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien.

Tretia, veľká časť zmien, je účinná od 1. januára 2023, tu ide najmä o zmeny týkajúce sa zrušenia ročného zúčtovania poistného v zákone o sociálnom poistení, ktoré malo byť pôvodne zavedené práve od roka 2023.

*

Účinnosť jednotlivých bodov, pokiaľ ide o zmeny v zákone o sociálnom poistení:

Od 13. apríla 2022, teda odo dňa vyhlásenia v Zbierke:

 • 32 ... ruší sa možnosť platby poistného v hotovosti
 • 42 ... Sociálna poisťovňa bude poskytovať údaje NCZI
 • 95, 96 ... úprava lehoty, po ktorej je poistenec povinný vrátiť dávku, ak využil odklad splatnosti poistného počas krízovej situácie

*

Od 1. júna 2022:

 • 1 6 ... ochranná lehota, zmena nároku na nemocenské pri karanténe, upresnenie podmienok na materské
 • 8 10 ... nástup na materské v ochrannej lehote, obdobie dôchodkového poistenia
 • 15, 17, 18, § 293fs ... umožnenie súbehu nemocenského a novopriznaného dôchodku
 • 20 ... obdobie poistenia v nezamestnanosti
 • 22, 24 26 ... poukazovanie dávok
 • 30 ... leg. technická zmena
 • 33 ... vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu
 • 36  39 ... elektronická PN
 • 40 a 41 ... leg. technická zmena 
 • 44 až 47 ... elektronická PN
 • 48 a 49 ... podanie doručované elektronicky - Sociálna poisťovňa môže určovať spôsoby jeho podania
 • 50, 51, 52 ... zastavenie konania, podklad rozhodnutia
 • 53 a 54 ... trovy konania
 • 57 ... povinnosti SP voči SZČO
 • 58, 60, § 293ft ... povinnosti SP sprístupniť poistencovi a zamestnávateľovi údaje týkajúce sa elektronickej PN
 • 61 ... povinnosť SP sprístupniť zamestnávateľovi údaje o priznaní dôchodku jeho zamestnancovi
 • 62 ... povinnosť SP oznamovať Úradu verejného zdravotníctva porušenie liečebného režimu pri karanténe
 • 63, 64, 66 ... povinnosti poistenca v súvislosti s elektronickou PN
 • 68 71, 73, 98, 99 ... povinnosti SZČO a zamestnávateľov v súvislosti s elektronickou PN
 • 76, 77 ... povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s elektronickou PN
 • 79 ... povinnosti Úradu verejného zdravotníctva voči Sociálnej poisťovni v súvislosti s elektronickou PN
 • 81 až 94 ... zmeny ustanovení týkajúcich sa kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne
 • 97 ... leg. technická zmena
 • 101 ... leg. technická zmena

*

Od 1. januára 2023:

 • 7 ... leg. technická zmena
 • 11 14, 16 ... československé dôchodky
 • 19 ... Zrušenie ročného zúčtovania - DVZ na úrazové dávky pri dohodách do 200 eur
 • 21, 23 ... leg. technická zmena
 • 27 29 ... Zrušenie ročného zúčtovania - vymeriavací základ, vylúčená doba
 • 31 a 35 ... leg. technická zmena v súvislosti s platením poistného a v súvislosti so zmenami v daňovom poriadku
 • 34 ... vrátenie poistného, ktoré bolo zaplatené bez právneho dôvodu
 • 43 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania vo veci predmetu nedávkového konania
 • 55 ... obnova nedávkového konania
 • 56 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania vo veci postúpenia finančných prostriedkov
 • 59 ... povinnosť SP sprístupniť zamestnávateľovi údaje týkajúce sa uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky
 • 65 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania
 • 67 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania a súčasne so zavedením odvodovej odpočítateľnej položky
 • 72, 74, 75 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania a povinnosťami zamestnávateľov
 • 78 ... leg. technická zmena v súvislosti so zmenami v daňovom poriadku
 • 80 ... leg. technická zmena v súvislosti so zrušením ročného zúčtovania a platením penále
 • § 293fu v bode 100 ... poistencami štátu sú členovia cirkevných spoločenstiev

*

Kniha Zákonník práce 2022: ZAMESTNÁVANIE UKRAJINCOV

Témy: daň z príjmov,sociálne poistenie,Top,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

POBYT UKRAJINCOV V SR

Občania Ukrajiny, ktorí majú záujem legálne zostať počas vojny na Ukrajine v SR, môžu požiadať na hraniciach alebo na vnútroštátnych útvaroch cudzineckej polície o dočasné útočisko, prípadne o azyl alebo o doplnkovú ochranu.

Občan, ktorý vie preukázať svoju totožnosť (má pas alebo ID kartu), bude mať poskytnuté dočasné útočisko okamžite po registrácii.

Dočasné útočisko sa poskytuje do 4. marca 2023.

Ak občan nemá žiadne doklady, o žiadosti o dočasné útočisko sa rozhodne do 30 dní. 

Pri podaní žiadosti o azyl treba počítať s tým, že vydanie rozhodnutia o udelení azylu alebo o poskytnutí doplnkovej ochrany trvá v zásade 6 až 9 mesiacov.

*

ZAMESTNANIE UKRAJINCOV

Slovenský zamestnávateľ môže bez problémov a dodatočných podmienok zamestnať občana Ukrajiny:

 • ktorému sa poskytlo dočasné útočisko (§ 23a ods. 1 písm. k) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
 • ktorému bol udelený azyl (§ 23a ods. 1 písm. i) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
 • ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana (§ 23a ods. 1 písm. j) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti),
 • u ktorého sa začalo konanie o azyle (pozor, to platí len počas trvania mimoriadnej situácie, ktorá je vyhlásená v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, § 54f zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle),
 • ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a uplynulo 9 mesiacov od začatia konania (§ 23a ods. 1 písm. h) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).

*

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ani povolenie na zamestnanie.

Vo všetkých prípadoch môže ísť o zamestnanie:

 • v pracovnom pomere (na pracovnú zmluvu) - v súlade so Zákonníkom práce, na dobu určitú, neurčitú, plný alebo kratší pracovný čas...
 • na dohodu o vykonaní práce
 • na dohodu o pracovnej činnosti
 • na dohodu o brigádnickej práci študentov

Takýto zamestnanec môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k inému (užívateľskému) zamestnávateľovi.

*

Slovenský zamestnávateľ má podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti povinnosť zaslať na príslušný úrad práce vyplnený formulár - informačnú kartu - a to do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania (a obdobne do 7 pracovných dní odo dňa ukončenia zamestnania).

K informačnej karte sa prikladá:

 • kópia pracovnej zmluvy, resp. dohody
 • kópia dokladu o pobyte (napr. doklad o dočasnom útočisku)

*

SOCIÁLNE POISTENIE

Občan Ukrajiny, ktorý v SR žiada o poskytnutie dočasného útočiska, poskytnutie doplnkovej ochrany alebo o udelenie azylu, respektíve má poskytnuté dočasné útočisko, má poskytnutú doplnkovú ochranu alebo má udelený azyl, nemá žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP). Nemusí sa v SP hlásiť ani nič podobné.

Štát za takúto osobu žiadne poistenie v rámci okruhu sociálneho poistenia neplatí.

Pozor, ak by mal občan Ukrajiny záujem prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské alebo dobrovoľné dôchodkové poistenie, nie je to možné. Podmienkou dobrovoľného poistenia v SP je trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt v SR.

*

Povinnosti zamestnávateľa

Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny - napríklad na pracovnú zmluvu, na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a pod., plní si oznamovacie a ďalšie povinnosti voči SP obdobne, ako to robí pri zamestnaní slovenského zamestnanca.

Zamestnávateľ prihlasuje zamestnanca - občana Ukrajiny do SP na registračnom liste fyzickej osoby (RLFO).

Pri vypĺňaní RL FO pozor:

V oddiele I. sa neuvedie "fyzická osoba bez pobytu v SR" ... ten sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu na území SR.

V oddiele II. sa neuvedie "adresa pobytu" ... tá sa uvádza iba u fyzickej osoby bez pobytu v SR.

Ak občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, predloží zamestnávateľ RL FO príslušnej pobočke SP v papierovej forme. Pobočka SP občanovi Ukrajiny vygeneruje na účely sociálneho poistenia identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť

Na konci marca 2022 platí:
 • občan Ukrajiny, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR,  nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, a to odo dňa vstupu na územie SR do dňa, v ktorom požiada o poskytnutie dočasného útočiska, poskytnutie doplnkovej ochrany alebo o udelenie azylu, najdlhšie však počas 30 dní. Nárok má prostredníctvom VšZP, pričom úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva. Pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje akýmkoľvek dokladom, na ktorom je uvedené meno a priezvisko, ale aj dátum narodenia tejto osoby (§ 38eza zákona č. 580/2004 Z. z.),
 • občan Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR, má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť (pri individuálnom posúdení aj na širší rozsah). Nárok má prostredníctvom VšZP, pričom úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva. Pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje dokladom o dočasnom útočisku (§ 9h ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.),
 • občan (vrátane občana Ukrajiny), ktorý požiadal o azyl, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR, má nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo vnútra (§ 22 ods. 5 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle). Pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorý mu vydá ministerstvo vnútra.

*

Nárok na plnú zdravotnú starostlivosť

Na konci marca 2022 platí:

 • občan tretej krajiny, teda i občan Ukrajiny, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana na území SR, ak nie je verejne zdravotne poistený v SR, má nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti. Nárok má prostredníctvom VšZP, pričom úhradu za neho zabezpečuje ministerstvo zdravotníctva. Pri poskytnutí plnej zdravotnej starostlivosti sa preukazuje preukazom cudzinca o nároku na úhradu zdravotnej starostlivosti, tzv. „nárokový preukaz“ (§ 9h ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.),
 • občan  (vrátane občana Ukrajiny), ktorému bol udelený azyl, má nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti ako poistenec štátu v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu (§ 3 ods. 3 písm. c) a § 11 ods. 7 písm. q) zákona č. 580/2004 Z. z.).
*
 
Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny na základe dokladu o dočasnom útočisku, tak na to, aby sa stal zdravotne poistenou osobou v systéme zdravotného poistenia v SR ako zamestnanec, musí mať dohodnutú mzdu najmenej vo výške minimálnej mesačnej mzdy, pre rok 2022 je platná suma 646 eur mesačne.
 
Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, verejne zdravotne poistená v SR je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR - ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii - a vykonáva u zamestnávateľa v SR zárobkovú činnosť (napr. na základe pracovnej zmluvy) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume mesačnej minimálnej mzdy.
 
*
 
Ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu (odmenu) nižšiu ako 646 eur
 
Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny - napr. na polovičný úväzok alebo na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, nemusí sa trápiť otázkou, že má dohodnutú mzdu nižšiu ako minimálnu mzdu.
 
Jednoducho ho v takomto prípade nebude prihlasovať ako svojho zamestnanca v zdravotnej poisťovni. Takýto status je v poriadku, slovenský zamestnávateľ tým nič neporušuje a zdravotné poistenie sa z príjmu neplatí.
 
Občan Ukrajiny má naďalej nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť na základe dokladu o dočasnom útočisku.
 
*

Ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu (odmenu) aspoň 646 eur

Ak má občan Ukrajiny dohodnutú mzdu, resp. odmenu vo výške najmenej 646 eur a viac, stáva sa poistencom v systéme verejného zdravotného poistenia v SR.

Občan Ukrajiny sa do 8 kalendárnych dní prihlási v ním zvolenej zdravotnej poisťovni (VšZP, UNION, Dôvera).

K prihláške poistenca prikladá:

 • kópiu pracovnej zmluvy (resp. dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti),
 • kópiu informačnej karty, ktorú zamestnávateľ zaslal na úrad práce a 
 • kópiu dokladu o pobyte (napr. doklad o dočasnom útočisku).

Ak občan Ukrajiny nemá pridelené rodné číslo, neuvedie ho na prihláške. Zdravotná poisťovňa mu vystaví preukaz poistenca, kde bude mať uvedené identifikačné číslo, ktoré nahrádza rodné číslo.

*

Zamestnávateľ si plní oznamovacie povinnosti za svojho zamestnanca obdobne, ako to robí pri nástupe iného nového zamestnanca. A to elektronicky do 8 pracovných dní.

*

DAŇ Z PRÍJMOV

*

Ak slovenský zamestnávateľ zamestná občana Ukrajiny, na účely zákona o dani z príjmov postupuje obdobne, ako postupuje pri zamestnaní slovenského zamestnanca.

*

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nárok občana Ukrajiny na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka je úplne rovnaký, aký je v prípade slovenského zamestnanca (daňového rezidenta SR).

Občan Ukrajiny si môže pri nástupe do zamestnania uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ...". 

Zamestnávateľ na nezdaniteľnú časť na daňovníka prihliadne už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Pri vykonaní ročného zúčtovania, resp. pri podaní daňového priznania má občan Ukrajiny nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka za rovnakých podmienok ako daňový rezident SR. A to bez ohľadu na to, ako dlho na Slovensku pracoval, resp. aké dosahoval príjmy.

*

Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Občan Ukrajiny si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela/manželku pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane, resp. pri podaní daňového priznania obdobne ako daňový rezident SR.

Na rozdiel od daňového rezidenta SR však musí naviac splniť podmienku - úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku musí tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, teda príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov na Ukrajine a v ďalších štátoch sveta. Splnenie tejto podmienky sa nemusí zamestnávateľovi preukazovať, deklaruje sa čestným vyhlásením v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Treba ešte upozorniť, že podmienku spoločnej domácnosti bude občan Ukrajiny v zásade spĺňať aj v prípade, ak žije dočasne na Slovensku a jeho manželka žije na Ukrajine alebo v inom štáte (finančne si vypomáhajú a pod.).

Do vlastného príjmu manželky sa započítava príjem manželky dosiahnutý v SR, na Ukrajine a v ďalších štátoch sveta.

*

Daňový bonus na deti

Občan Ukrajiny si na rozdiel od daňového rezidenta SR nemôže uplatniť daňový bonus na deti prostredníctvom tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti ..." už pri nástupe do zamestnania a pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti.

Občan Ukrajiny si môže uplatniť daňový bonus na deti až pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane, resp. pri podaní daňového priznania.

K žiadosti musí priložiť relevantné doklady, akými sú rodné listy detí a potvrdenia o návšteve školy, v praxi bude potrebný úradný preklad do slovenského jazyka.

Podobne ako daňový rezident SR musí pri ročnom zúčtovaní dane, resp. pri podaní daňového priznania za rok 2022 splniť podmienku výšky zdaniteľného príjmu - jeho príjem zo závislej činnosti (§ 5), resp. príjem z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2), ktorý je dosiahnutý v SR za rok 2022, musí byť najmenej 3876 eur.

Podobne ako pri uplatnení nezdaniteľnej časti na manžela/manželku musí na rozdiel od daňového rezidenta SR naviac splniť podmienku - úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v príslušnom roku musí tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, teda príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov na Ukrajine a v ďalších štátoch sveta. Splnenie tejto podmienky sa nemusí zamestnávateľovi preukazovať, deklaruje sa čestným vyhlásením v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Podmienku spoločnej domácnosti bude občan Ukrajiny v zásade spĺňať aj v prípade, ak žije dočasne na Slovensku, ale jeho deti žijú na Ukrajine alebo v inom štáte (finančne im vypomáha a pod.).

*

POMOC V HMOTNEJ NÚDZI A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY

Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje aj občanovi Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, respektíve aj v prípade, ak žiada o poskytnutie dočasného útočiska.

O pomoc v hmotnej núdzi sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta, kde sa občan Ukrajiny nachádza.

Občan Ukrajiny môže požiadať aj o dotáciu na stravu pre dieťa pri zápise do materskej školy alebo do základnej školy.

*

Občan Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, nemá nárok na štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradné výživné, príspevok na pohreb či príspevok pri narodení dieťaťa). Nárok na štátne sociálne dávky má len osoba s prechodným alebo trvalým pobytom v SR.

Občan Ukrajiny si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok alebo prídavky na deti, ak vykonáva zárobkovú činnosť v SR a má v SR prechodný alebo trvalý pobyt.

*

Podľa nariadenia vlády SR č. 93/2022 Z. z. s účinnosťou od 30.3.2022 sa definuje osoba s osobitnou ochranou, ktorou je fyzická osoba:

 • ktorej sa poskytuje dočasné útočisko,
 • ktorá je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu,
 • ktorá získala prechodný pobyt.

Uvedené sa týka napr. občana Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území SR, a podľa nariadenia vlády si tak môže uplatniť:

 • príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom - ak občan Ukrajiny vykonáva zárobkovú činnosť v SR,
 • príspevky náhradným rodičom.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje vo výške preukázaných nákladov (úhrady) za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutú medzi poskytovateľom tejto starostlivosti a rodičom.

Najviac je to 280 eur, ak ide o neštátneho poskytovateľa (napríklad súkromná škôlka, opatrovateľka, ktorá má živnosť).

Najviac je to 80 eur, ak ide o poskytovateľa, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve.

Napokon je to suma 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje iná fyzická osoba (napríklad starý rodič) alebo rodič sám.

*

Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19

Témy: pandémia,zmeny 2020

*

MIMORIADNA SITUÁCIA V SÚVISLOSTI S COVID-19

Ak budete chcieť ako prílohu k žiadosti o podporu v čase skrátenej práce priložiť "Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19" č. 111 z 11. marca 2020, nájdete ho tu:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18249/1

*

Mimoriadna situácia, vyhlásená vládou od 12. marca 2020, zostáva naďalej v platnosti (písané 23.3.2022).

*