Najnovšie články

Rady a tipy k dôchodkom 2022/2023

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

ROZPRACOVANÉ

*

V článku nájdete:

 • kto má nárok na starobný dôchodok
 • ako sa vypočíta starobný dôchodok
 • ako sa určí "počet odpracovaných rokov"
 • kedy a ako sa do obdobia dôchodkového poistenia započíta, resp. nezapočíta doba štúdia na strednej a vysokej škole 
 • aká bude valorizácia dôchodkov k 1.1.2023 a aká bude dôchodková hodnota v roku 2023
 • prečo sa v roku 2022 nevalorizovali minimálne dôchodky a či sa budú valorizovať k 1.1.2023
 • ako sa bude od roku 2023 zvyšovať dôchodkový vek
 • kto bude mať po 1.1.2023 nárok na dôchodok "za 40 odpracovaných rokov"
 • čo sú to "rodičovské dôchodky"
 • či sa oplatí požiadať o starobný dôchodok, resp. predčasný starobný dôchodok ešte pre koncom roka 2022 alebo či je výhodnejšie počkať na rok 2023
 • či sa oplatí doplatiť si poistné za dobu štúdia alebo dobu na úrade práce
 • či má zmysel platiť si dobrovoľné dôchodkové poistenie
 • ako sa vypočíta invalidný dôchodok

*

Požiadať o starobný dôchodok na jeseň 2022 alebo počkať so žiadosťou o dôchodok na január 2023?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,Top,zmeny 2023

*

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = POMB (priemerný osobný mzdový bod) x ODP (obdobie dôchodkového poistenia) x ADH (aktuálna dôchodková hodnota)

*

Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2022 je 15,13 eura.

Pri predpoklade, že priemerná mzda na Slovensku zistená za 3. štvrťrok 2022 bude oproti priemernej mzde zistenej za 3. štvrťrok 2021 vyššia o 8 % a ...

... pri predpoklade, že bude na jeseň 2022 schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, podľa ktorej sa pri zvyšovaní dôchodkovej hodnoty od roka 2023 započíta len 95 % zo zvýšenia priemernej mzdy, ...

... bude dôchodková hodnota platná pre rok 2023 určená ako 15,13 eura + (0,95 x 0,08 x 15,13 eura) = 16,2799 eura.

*

Valorizácia 

Suma starobného dôchodku sa v roku 2022 zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je zistené za 1. polrok 2021, teda o 1,3 %, zároveň najmenej o 9,40 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa v roku 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktoré je zistené za 1. polrok 2022, teda o 11,8 %.

*

Trinásty dôchodok

Trinásty dôchodok v roku 2022 dostali vo výplatnom termíne už v júli 2022 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v júli 2022.

"Vtip" je v tom, že občan, ktorý požiadal/požiada o dôchodok od augusta do decembra 2022 vrátane, tým pádom nemá nárok na trinásty dôchodok v roku 2022.

Suma 13. dôchodku je:
 • 300 eur, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 234,42 eura,
 • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.

Vzorec je TD = 300,00 eur – 0,36 x (D – 234,42 eura)

TD = 13. dôchodok 

D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v júni 2022

234,42 eura je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

*

V pokračovaní článku si na príkladoch ukážeme, či je výhodnejšie so žiadosťou o priznanie starobného dôchodku počkať na január 2023.

*

Dôchodok a doba štúdia

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,študent

*

ÚVOD

Pri posudzovaní, či má občan nárok na dôchodok a aká bude výška jeho dôchodku, je dôležitá otázka, či sa do doby dôchodkového poistenia (tzv. odpracované roky) započítava aj doba štúdia.

Do 31.12.2003 sa podľa vtedy platných predpisov (zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a ďalšie predpisy) doba štúdia pri výpočte dôchodku započítavala ako tzv. náhradná doba. To v praxi znamenalo, že pred rokom 2004 aj za dobu štúdia bol občanovi priznaný a vtedy platným spôsobom vypočítaný dôchodok.

Od 1.1.2004 platí zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

*

Napríklad, podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je suma starobného dôchodku (SD) daná výpočtom

SD = POMB x ODP x ADH, kde:

 • POMB je priemerný osobný mzdový bod zistený vzhľadom na deň vzniku nároku na starobný dôchodok,
 • ODP je obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, 
 • ADH je aktuálna dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodku - v deň, od ktorého občan požaduje vyplácanie dôchodku (viď kapitola 2.6).

Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor. Viac sa dočítate v knihe "Dôchodky" tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=385

*

Pre určenie nároku na dôchodok a výpočet sumy dôchodku je tak jedným z kľúčových faktorov obdobie dôchodkového poistenia (ODP), ktoré občan získal ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok.

K tomu čítajte aj tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=384 (kapitola 2.5).

*

Od 1.1.2004 platí, že do obdobia dôchodkového poistenia občana sa započíta:
 • obdobie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca
 • obdobie povinného dôchodkového poistenia SZČO
 • obdobie, za ktoré za občana platil poistné na dôchodkové poistenie štát (štát platí napríklad za osoby, ktoré vychovávajú deti vo veku do 6 rokov alebo poberajú opatrovateľský príspevok, resp. poberajú príspevok na osobnú asistenciu)
 • obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia
 • obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie
 • obdobie výkonu služby policajta a profesionálneho vojaka, ak nezískal nárok na výsluhový dôchodok
 • obdobie poberania invalidného dôchodku (s určitými výnimkami)
 • obdobie na základnej vojenskej službe
 • doba poistenia v zmluvných štátoch od r. 1990
 • obdobie v evidencii na úrade práce, ale len do roku 2000 (!)
 • obdobie poberania dávky v nezamestnanosti, ale len od roku 2001 do roku 2003 (!)
 • a doba štúdia, ale len pred rokom 2004 (!)

*

Od 1.1.2004 doba štúdia nie je obdobím dôchodkového poistenia

Od roku 2004 doba štúdia nie je obdobím povinného dôchodkového poistenia - študent strednej alebo vysokej školy nie je v postavení zamestnanca a, samozrejme, nie je ani SZČO. Samotný fakt, že študent študuje, neznamená, že mu za dobu vzniká nárok na dôchodok tak, ako to bolo pred rokom 2004.

Od roku 2004 ani štát neplatí poistné na dôchodkové poistenie za študentov, teda ani takto študentom nevzniká od roku 2004 nárok na dôchodok za dobu štúdia.

Študenti, ak majú záujem, si môžu od roku 2004 sami platiť počas štúdia dobrovoľné dôchodkové poistenie (viac tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=384, tam kapitola 2.7), alebo si za dobu štúdia dodatočne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie (viac tu: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=384, tam kapitola 2.8).

*

Pri priznávaní dôchodku po 1.1.2004 sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava len doba štúdia pred 1.1.2004

Od roku 2004 sa pri posudzovaní, či má občan nárok na dôchodok a pri výpočte sumy dôchodku do obdobia dôchodkového poistenia započítava len doba štúdia na strednej škole a na vysokej škole pred rokom 2004.

Príklad

Pani Alica sa narodila v roku 1983.

V rokoch 1998 až 2002 študovala na strednej škole - táto doba sa jej započíta do obdobia dôchodkového poistenia a zohľadní sa pri výpočte dôchodku.

V rokoch 2002 až 2007 študovala na vysokej škole - z tejto doby sa jej započíta len doba štúdia na vysokej škole v rokoch 2002 a 2003. Doba štúdia na vysokej škole po roku 2003 (teda roky 2004 až 2007) sa jej už nezapočíta do obdobia dôchodkového poistenia a nezohľadní sa pri výpočte dôchodku.

Pani Alica, ak bude mať záujem, si môže pred priznaním dôchodku doplatiť poistné na dobrovoľné poistenie za dobu štúdia na vysokej škole v rokoch 2004 až 2007.

*

AKÁ DOBA ŠTÚDIA A AKÉHO ŠTÚDIA PRED ROKOM 2004 SA ZAPOČÍTAVA

V zásade nie je problém so započítaním doby štúdia na vysokej škole. Sociálna poisťovňa pre drvivú väčšinu občanov disponuje údajmi o ich štúdiu na vysokej škole a túto dobu im bez problémov zohľadní.

Inak je to však so štúdiom na strednej škole. Nie vždy a nie každému občanovi sa započíta celá doba štúdia na strednej škole.

Závisí to od toho, ako sa v čase, kedy bol občan žiakom základnej školy a kedy ďalej študoval na strednej škole, posudzovala povinná školská dochádzka. Tá bola v jednotlivých obdobiach v minulosti 8-ročná, 9-ročná alebo 10-ročná (dnes je povinná školská dochádzka 10-ročná). Záleží aj na tom, ako sa v jednotlivých rokoch postupne menili predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Posúdenie, ako sa započíta doba štúdia na strednej škole, teda závisí od toho, v ktorom roku sa občan narodil a v akom období navštevoval základnú školu a po nej strednú školu.

Vo väčšine prípadov sa z doby štúdia na strednej škole započítava do obdobia dôchodkového poistenia len tá časť štúdia na strednej škole, ktorá trvala po skončení povinnej školskej dochádzky. Inými slovami, započítavajú sa školské roky štúdia na strednej škole nasledujúce po školskom roku, v ktorom občan skončil povinnú školskú dochádzku.

*

Občania narodení pred 1.9.1963

Od školského roka 1961/1962 až do konca školského roka 1977/1978 bol účinný zákon č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon).

Povinná školská dochádzka jednotne trvala deväť rokov. Základné školy mali deväť ročníkov

Pre ľudí narodených pred 1.9.1963 preto platí, že povinnú školskú dochádzku ukončili absolvovaním základnej školy.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava celá doba štúdia na strednej škole.

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky nemusia preukazovať.

Pozor, výnimkou sú tí, ktorí nastúpili do 1. triedy základnej školy až ako 7-roční.

*

Občania narodení od 1.9.1963 do 31.8.1969

Od školského roka 1978/1979 až do konca školského roka 1983/1984 bol účinný zákon č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

V tomto období sa zriaďovali základné školy s ôsmimi ročníkmi. Základné deväťročné školy zanikli 30. júna 1984.

Povinná školská dochádzka trvala pre žiakov:

 • osemročnej základnej školy - desať rokov,
 • deväťročnej základnej školy - deväť rokov - pričom platí, že ak boli žiaci po získaní základného vzdelania v ôsmom ročníku tejto školy prijatí do prvého ročníka strednej školy, tak splnili povinnú školskú dochádzku skončením prvého ročníka strednej školy,
 • pomocných škôl - osem rokov,
 • škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - desať až jedenásť rokov.

V závislosti od toho, akú základnú školu žiak navštevoval a ako dlho ju navštevoval, Sociálna poisťovňa individuálne posudzuje, aká časť štúdia na strednej škole sa občanovi započíta do obdobia dôchodkového poistenia. Teda môže sa započítať celá doba štúdia na strednej škole (týka sa žiakov, ktorí absolvovali kompletnú deväťročnú základnú školu), ale môže to byť len časť štúdia, počnúc tretím ročníkom na strednej škole (týka sa žiakov, ktorí absolvovali osemročnú základnú školu a ktorým trvala povinná školská dochádzka 10 rokov).

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len štúdium na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky (viď vyššie).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • potvrdením o skončení povinnej školskej dochádzky - vysvedčením z posledného ročníka základnej školy, potvrdením zo základnej školy, respektíve príslušným vysvedčením z prvého ročníka strednej školy a podobne.

*

Občania narodení od 1.9.1969 do 31.8.1975

Od školského roka 1984/1985 až do konca školského roka 2007/2008 bol účinný zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon).

Povinná školská dochádzka trvala desať rokov. Povinná školská dochádzka žiaka pomocnej školy trvala osem rokov

Čo je však dôležité, v období od 1. septembra 1984 do 31. júla 1991 však právne predpisy sociálneho zabezpečenia umožňovali započítať dobu štúdia už od prvého ročníka strednej školy, najskôr však po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky. To znamená, že v týchto prípadoch sa započíta do obdobia dôchodkového poistenia štúdium na strednej škole v plnom rozsahu, teda aj štúdium pred skončením povinnej školskej dochádzky.

Občanom, ktorí sa narodili v období od 1.9.1969 do 31.8.1975, sa preto podľa príslušných ustanovení právnych predpisov sociálneho zabezpečenia do obdobia dôchodkového poistenia započítava celá doba štúdia na strednej škole, najskôr však po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky.

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava celá doba štúdia na strednej škole (najskôr však po ukončení ôsmich rokov školskej dochádzky).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • potvrdením o skončení povinnej školskej dochádzky - vysvedčením z posledného ročníka základnej školy, potvrdením zo základnej školy, respektíve príslušným vysvedčením z prvého ročníka strednej školy a podobne.

*

Občania narodení od 1.9.1975 do 31.8.1982

Od školského roku 1990/1991 po novelizácii zákona č. 29/1984 Zb. mali základné školy deväť ročníkov, povinná školská dochádzka trvala deväť rokov a naplnila sa ukončením deviatich ročníkov základnej školy, prípadne ak žiak absolvoval len osem ročníkov základnej školy, tak ukončením prvého ročníka strednej školy.

Podľa príslušných ustanovení vtedy platných právnych predpisov sociálneho zabezpečenia sa občanom narodeným v období od 1.9.1975 do obdobia dôchodkového poistenia započítava tá časť štúdia na strednej škole, ktorá trvala po skončení povinnej školskej dochádzky

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava celá doba štúdia na strednej škole - ak občan absolvoval deväť ročníkov na základnej škole, alebo len štúdium na strednej škole od druhého ročníka (ak občan absolvoval osem ročníkov na základnej škole a povinnú školskú dochádzku ukončil prvým ročníkom na strednej škole).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky nemusia preukazovať.

*

Občania narodení od 1.9.1982

Ďalšia novela zákona č. 29/1984 Zb. bola platná od 1.1.1998. Povinná školská dochádzka bola desaťročná a trvala najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.

Povinná školská dochádzka žiakov, ktorí do skončenia školského roka 1997/1998 dovŕšili 15 rokov veku, sa týmto školským rokom skončila.

Žiaci, ktorí úspešne skončili ôsmy ročník základnej školy v školskom roku 1997/1998 a boli prijatí do prvých ročníkov stredných škôl, splnili povinnú školskú dochádzku skončením druhého ročníka strednej školy.

Občania narodení v období po 31.8.1982 už končia povinnú školskú dochádzku, ktorá je desaťročná, v prvom ročníku strednej školy, nemusia preto preukazovať dátum jej skončenia. Štúdium sa im započíta až od druhého ročníka strednej školy. 

Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava len štúdium na strednej škole od druhého ročníka (po skončení povinnej školskej dochádzky).

Sociálnej poisťovni preukazujú svoje nároky:

 • maturitným vysvedčením, respektíve vysvedčením z posledného ročníka strednej školy,
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky nemusia preukazovať.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2022: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov povinný vydať "Potvrdenie" za príslušný rok všetkým zamestnancom, ktorí u neho mali počas príslušného roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme a ktorým nebude robiť ročné zúčtovanie.

Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

 "Potvrdenie" sa nemusí vydať takému zamestnancovi, ktorý síce je "v stave" (beží mu pracovný pomer), ale za daný rok nemal žiadne zdaniteľné príjmy (napr. je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo je počas celého roka na materskej/rodičovskej dovolenke a nemal žiaden príjem atď.).

Naopak, "Potvrdenie" sa musí vydať aj v prípade veľmi nízkych zdaniteľných príjmov (napr. niekoľko eur na dohodu trvajúcu pár hodín), pokiaľ sa zamestnancovi nebude robiť ročné zúčtovanie.

V prípade zamestnanca, ktorý mal postupne viac pracovných a im podobných vzťahov počas roka u toho istého zamestnávateľa (napríklad mal po sebe 3-4 dohody), sa vydáva jediné "Potvrdenie" obsahujúce kumulované údaje o všetkých príjmoch daného zamestnanca u daného zamestnávateľa.

*

Lehoty na vydanie „Potvrdenia“

Zákon o dani z príjmov stanovuje dva termíny.

Do 10. februára sa musí vydať "Potvrdenie" takým zamestnancom, ktorí aktívne požiadajú zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia" najneskôr do 5. februára. Keďže 5. február 2023 pripadá na nedeľu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 6. február 2023.

Najneskôr do 10. marca sa musí vydať „Potvrdenie“ všetkým zamestnancom, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, aj keď sami aktívne o vydanie "Potvrdenia" nepožiadali.

*

V pokračovaní článku: Tlačivá "Potvrdenie" určené na zdaňovacie obdobie roka 2022, príklady.

*

Koľko musíte zarobiť, aby ste dostali plný daňový bonus?

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2022,zmeny 2023

*

V článku sa dozviete, koľko musíte zarobiť, aby ste od júla 2022 dostali nový daňový bonus na deti v plnej "tabuľkovej" výške, t. j. bez krátenia.

V druhej časti článku nájdete rady, ktorému z rodičov sa viac oplatí požiadať o daňový bonus.

Autorské práva vyhradené, poprosím médiá, aby rešpektovali autorský zákon. (C) Jozef Mihál, Relia s.r.o., reliaba@gmail.com

*

Viac o daňovom bonuse tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

Video tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=834

Plná verzia článku a videa je dostupná pre registrovaných užívateľov stránky s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL.

*

DAŇOVÝ BONUS OD 1.7.2022 DO 31.12.2022 "PO NOVOM"

Najskôr si povedzme pravidlá, ktoré sú platné pre nový daňový bonus počas druhého polroka 2022.

"Tabuľkové" sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po novom":

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Pozor, súčasne je ale daňový bonus najviac suma:

 • 20 % (polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % (polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % (polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % (polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % (polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % (polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

Príklad

Pani Alica si uplatňuje daňový bonus na 3 deti vo veku do 15 rokov a na ďalšie 2 deti vo veku od 15 rokov. Pani Alica je zamestnankyňa, pracuje na kratší úväzok a za mesiac júl dosiahla hrubú mzdu 600 eur.

"Tabuľkový" daňový bonus je 3 x 70 eur + 2 x 40 eur = 290 eur.

Súčasne je ale daňový bonus najviac suma 48 % čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho hrubá mzda znížená o jeho odvody (odvody sú v zásade 13,4 % z hrubej mzdy).

48 % z (600 - 13,4 % zo 600) = 48 % z 519,60 eura = 249,41 eura.

Pani Alica bude mať za mesiac júl 2022 vyplatený daňový bonus nie 290 eur, ale len 249,41 eura.

Príklad

Pán Adam si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 15 rokov a na ďalšie 2 deti vo veku od 15 rokov. Pán Adam je SZČO. Za rok 2022 dosiahne zdaniteľný príjem z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) vo výške 20000 eur. V daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky 60 %, čo je suma 12000 eur. Počas roka 2022 platí tzv. minimálne odvody, za celý rok 2022 zaplatí na odvodoch sumu 3205,08 eura.

"Tabuľkový" daňový bonus za mesiace júl až december 2022 je 6 mesiacov x (1 x 70 eur + 2 x 40 eur) = 900 eur.

Súčasne je ale daňový bonus najviac suma 34 % polovice čiastkového základu dane, ktorý je dosiahnutý za rok 2022. Čiastkový základ dane SZČO je jeho zdaniteľný príjem znížený o výdavky a odvody.

34 % z 1/2 z (20000 - 12000 - 3205,08) = 34 % z 2397,10 eura = 815,01 eura.

Pán Adam bude mať za mesiace júl až december 2022 vyplatený daňový bonus nie 900 eur, ale len 815,01 eura.

*

AK STE ZAMESTNANEC

V tabuľke je uvedená plná suma daňového bonusu za jeden mesiac (júl až december 2022) podľa počtu detí a veku detí, za lomítkom je uvedená suma hrubej mzdy, ktorú musí zarobiť zamestnanec za mesiac, aby mal daňový bonus vyplatený v plnej výške (pri nižšej mzde sa daňový bonus kráti).

Predpokladá sa, že zamestnanec platí odvody 13,4 % (z toho na sociálne poistenie 9,4 % z hrubej mzdy a na zdravotné poistenie 4 % z hrubej mzdy).

Príklad

Ak má zamestnanec 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku od 15 rokov, plná suma daňového bonusu je 180 eur (2 x 70 + 1 x 40).

Aby mal zamestnanec vyplatenú plnú sumu daňového bonusu 180 eur, musí zarobiť hrubú mzdu najmenej 612 eur (za mesiac).

Ak by zarobil menej ako 612 eur, daňový bonus by mal nižší ako 180 eur, jeho suma by bola daná ako 34 % z 0,866 x hrubá mzda.

*

  0 detí od 15r.  1 dieťa od 15r. 2 deti od 15r. 3 deti od 15r. 4 deti od 15r. 5 detí od 15r. 6 detí od 15r.
 0 detí do 15r. --- 40 eur / 231 eur 80 eur / 343 eur 120 eur / 408 eur 160 eur / 451 eur 200 eur / 482 eur 240 eur / 504 eur
 1 dieťa do 15r. 70 eur / 405 eur 110 eur / 471 eur 150 eur / 510 eur 190 eur / 536 eur 230 eur / 554 eur 270 eur / 567 eur 310 eur / 651 eur
 2 deti do 15r. 140 eur / 599 eur 180 eur / 612 eur 220 eur / 620 eur 260 eur / 626 eur 300 eur / 630 eur 340 eur / 714 eur 380 eur / 798 eur
 3 deti do 15r. 210 eur / 714 eur 250 eur / 705 eur 290 eur / 698 eur 330 eur / 693 eur 370 eur / 777 eur 410 eur / 861 eur 450 eur / 945 eur
 4 deti do 15r. 280 eur / 789 eur 320 eur / 770 eur 360 eur / 756 eur 400 eur / 840 eur 440 eur / 924 eur 480 eur / 1008 eur 520 eur / 1092 eur
 5 detí do 15r. 350 eur / 842 eur 390 eur / 819 eur 430 eur / 903 eur 470 eur / 987 eur 510 eur / 1071 eur 550 eur / 1155 eur 590 eur / 1239 eur
 6 detí do 15r. 420 eur / 882 eur 460 eur / 966 eur 500 eur / 1050 eur 540 eur / 1134 eur 580 eur / 1218 eur 630 eur / 1323 eur 660 eur / 1386 eur

*

AK STE SZČO

V tabuľke je uvedená plná suma daňového bonusu za mesiace júl - december 2022 podľa počtu detí a veku detí, za lomítkom je uvedená suma ročného hrubého príjmu, ktorý musí zarobiť SZČO, aby mala daňový bonus vyplatený v plnej výške (pri nižšej mzde sa daňový bonus kráti).

Predpokladá sa, že SZČO podnikala celý rok 2022, počas celého roka 2022 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 187,78 eura do SP a 79,31 eura do ZP, spolu teda 267,09 eura mesačne a 3205,08 eura za celý rok 2022, v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu.

*

Príklad

Ak má SZČO 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku od 15 rokov, tak plná suma daňového bonusu za mesiace júl - december 2022 je 1080 eur (6 mes. x (2 x 70 + 1 x 40)).

Aby mala SZČO za mesiace júl - december 2022 vyplatenú plnú sumu daňového bonusu 1080 eur, musí za rok 2022 zarobiť (fakturovať) najmenej 23896 eur.

Ak by za rok 2022 zarobila SZČO menej ako 23896 eur, daňový bonus za mesiace júl - december 2022 by mala nižší ako 1080 eur, jej suma by bola daná ako 34 % z 1/2 čiastkového základu dane (čiastkový základ dane je 40 % príjmu mínus odvody 3205,08 eur).

*

  0 detí od 15r.  1 dieťa od 15r. 2 deti od 15r. 3 deti od 15r. 4 deti od 15r. 5 detí od 15r. 6 detí od 15r.
 0 detí do 15r. --- 240 eur / 14013 eur 480 eur / 16902 eur 720 eur / 18601 eur 960 eur / 19721 eur 1200 eur / 20513 eur 1440 eur / 21104 eur
 1 dieťa do 15r. 420 eur / 18513 eur 660 eur / 20235 eur 900 eur / 21248 eur 1140 eur / 21916 eur 1380 eur / 22388 eur 1620 eur / 22740 eur 1860 eur / 24922 eur
 2 deti do 15r. 840 eur / 23569 eur 1080 eur / 23896 eur 1320 eur / 24111 eur 1560 eur / 24263 eur 1800 eur / 24377 eur 2040 eur / 26559 eur ---
 3 deti do 15r. 1260 eur / 26543 eur 1500 eur / 26306 eur 1740 eur / 26138 eur 1980 eur / 26013 eur 2220 eur / 28195 eur --- ---
 4 deti do 15r. 1680 eur / 28501 eur 1920 eur / 28013 eur 2160 eur / 27650 eur 2400 eur / 29831 eur --- --- ---
 5 detí do 15r. 2100 eur / 29888 eur 2340 eur / 29286 eur 2580 eur / 31468 eur --- --- ---

---

 6 detí do 15r. 2520 eur / 30922 eur 2760 eur / 33104 eur --- --- --- ---  ---

*

KTORÉMU Z RODIČOV SA VIAC OPLATÍ POŽIADAŤ O DAŇOVÝ BONUS

Nie je to jedno. Problém je v tom, že výška nového daňového bonusu je "zastropovaná" percentom zo základu dane rodiča, napríklad pri 2 deťoch je strop daný ako 27 % základu dane rodiča. Čím nižší máte základ dane, tým nižší dostanete bonus. A v nevýhode sú SZČO.

Držte sa preto týchto rád:

*

1. rada: Zamestnanec má prednosť pred SZČO

Daňový bonus by si mal uplatniť ten rodič, ktorý je zamestnanec. Nie ten, ktorý je SZČO.
 
Výpočet daňového bonusu je výrazne výhodnejší v prípade zamestnanca.
 
To predsa vidíte v tabuľkách hore. Avšak ak ste si to doteraz neuvedomili, vráťte sa k tabuľkám a pokým to nepochopíte, sem sa nevracajte. Alebo poproste o asistenciu niekoho, kto je v číslach zbehlejší. Alebo si na mojej stránke relia.sk urobte registráciu OBČAN - a poradím Vám osobne najlepšie ako viem.
 
Príklad
 
Pani Dana a pán Dávid sú manželia, majú 2 deti vo veku do 15 rokov.
 
"Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 2 x 70 eur = 140 eur mesačne, za druhý polrok 2022 spolu 840 eur.
 
Pani Dana je zamestnankyňa a jej mesačná hrubá mzda je približne 800 eur.
 
Pán Dávid je SZČO, mesačne fakturuje približne 1600 eur, jeho fakturačný príjem za rok 2022 bude na úrovni 19200 eur. Platí minimálne odvody.
 
O daňový bonus na deti by od júla 2022 mala žiadať pani Dana. A to napriek tomu, že v hrubom zarobí o polovicu menej ako jej manžel.
 
Pani Dana má ako zamestnankyňa hrubú mzdu 800 eur mesačne. Čiastkový základ dane je 692,80 eura (800 - 13,4 % odvody) a 27 % čiastkového základu dane je 187,06 eura.
 
Ak o daňový bonus bude žiadať pani Dana, dostane plných 140 eur. Za 6 mesiacov od júla do decembra 2022 dostane 840 eur.
 
Ak by o daňový bonus požiadal pán Dávid v daňovom priznaní za rok 2022, pri príjme 19200 eur bude jeho čiastkový základ dane 4474,20 eura (19200 - 11520 paušálne výdavky - 3206,08 odvody) a 27 % z polovice čiastkového základu dane je 604,02 eura.
 
Pán Dávid by preto nedostal za druhý polrok 2022 daňový bonus plných 840 eur, ale dostal by krátenú sumu len 604,02 eura.
 
*
 
2. rada: Ak sú obaja rodičia zamestnaní, prednosť má rodič, ktorý má vyššiu mzdu
 
Dôvod je jasný. Čím vyššia mzda, tým vyšší vyjde "strop" daňového bonusu určený ako percento (podľa počtu detí) z čiastkového základu dane.
 
Vyššia mzda = vyšší čiastkový základ dane = vyšší strop.
 
Príklad
 
Pani Eva a pán Emil sú manželia, majú 3 deti, z toho 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku od 15 rokov.
 
Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 2 x 70 eur + 1 x 40 eur = 180 eur mesačne.
 
Pani Eva je zamestnankyňa, pracuje na čiastočný úväzok a v prípade chorôb detí často zostáva s deťmi na OČR. Jej mesačná hrubá mzda je preto približne len 500 eur mesačne.
 
Pán Emil je takisto zamestnanec, jeho mesačná hrubá mzda je približne 1000 eur.
 
O daňový bonus na deti by od júla 2022 mal žiadať pán Emil, pretože má vyššiu hrubú mzdu.
 
Ak by o daňový bonus žiadala pani Eva, pri hrubej mzde 500 eur mesačne je čiastkový základ dane 433 eur (500 - 13,4 % odvody) a 34 % čiastkového základu dane je len 147,22 eura. Pani Eva by preto nedostala plnú sumu 180 eur, ale len 147,22 eura.
 
Ak bude o daňový bonus žiadať pán Emil, pri hrubej mzde 1000 eur mesačne je čiastkový základ dane 866 eur (1000 - 13,4 % odvody) a 34 % čiastkového základu dane je 294,44 eura. Pán Emil dostane plnú sumu daňového bonusu 180 eur.
 
*
 
3. rada: Pri nízkych príjmoch si daňový bonus rozdeľte po mesiacoch
 
Veľmi častá otázka je, či si rodičia môžu medzi seba deti "rozdeliť"  - napríklad na jedno dieťa si bude bonus uplatňovať matka a na druhé otec.
 
To podľa zákona nie je možné v rámci jedného mesiaca. Avšak zákon umožňuje "presúvať" si deti po mesiacoch. Napríklad za júl až september si uplatní bonus na deti matka, za október až december otec.
 
A to je pri novom systéme výpočtu naozaj výhodné v prípade, ak obaja rodičia majú v zamestnaní nízku mzdu alebo ak sú obaja SZČO. 
 
Ak aj pri výpočte mesačného bonusu - ak sú zamestnanci - nedostanú bonus v plnej výške, pri tejto stratégii sa im doplatí daňový bonus pri ročnom zúčtovaní, resp. pri podaní daňového priznania.
 
Príklad
 
Pani Gabriela a pán Gustáv sú manželia, majú 3 deti, všetky vo veku do 15 rokov.
 
Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 3 x 70 eur = 210 eur mesačne, za celý druhý polrok 1260 eur.
 
Pani Gabriela je zamestnankyňa, pracuje za minimálnu mzdu, jej mesačná hrubá mzda je preto približne len 650 eur.
 
Pán Gustáv je takisto zamestnanec, tiež pracuje za minimálnu mzdu, občas má odmenu, jeho mesačná hrubá mzda je preto približne 700 eur.
 
Pani Gabriela u svojho zamestnávateľa požiada o daňový bonus za mesiace júl až september 2022.
 
Pri hrubej mzde 650 eur mesačne je čiastkový základ dane 562,90 eura (650 - 13,4% odvody) a 34 % čiastkového základu dane je len 191,39 eura. Pani Gabriela preto nedostane plnú sumu 210 eur, ale len 191,39 eura. Za tri mesiace júl až september 2022 dostane spolu 574,17 eura.
 
Pán Gustáv u svojho zamestnávateľa požiada o daňový bonus za mesiace október až december 2022.
 
Pri hrubej mzde 700 eur mesačne je čiastkový základ dane 606,20 eura (650 - 13,4 % odvody) a 34 % čiastkového základu dane je len 206,11 eura. Pán Gustáv preto nedostane plnú sumu 210 eur, ale len 206,11 eura. Za tri mesiace október až december 2022 dostane spolu 618,33 eura.
 
Po skončení roka 2022 obaja manželia požiadajú u svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022.
 
Za celý rok 2022 dosiahne pani Gabriela čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody) vo výške 6754,80 eura. Pani Gabriele preto v ročnom zúčtovaní vyjde za druhý polrok 2022 strop daňového bonusu určený ako 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, teda 34 % z 3377,40 eura = 1148,32 eura.
 
Platí, že pani Gabriela má na základe ročného zúčtovania nárok na daňový bonus za mesiace júl až september 2022 v "tabuľkovej" sume 3 x 210 eur = 630 eur a súčasne najviac 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, čo je suma 1148,32 eura.
 
To znamená, že pani Gabriela má na základe ročného zúčtovania za mesiace júl až september 2022 nárok na sumu daňového bonusu 630 eur.
 
Zamestnávateľ preto na základe ročného zúčtovania doplatí pani Gabriele daňový bonus za mesiace júl až september 2022 v sume 630 eur - 574,17 eur (suma, ktorá už bola vyplatená počas roka, pozrite vyššie) = 55,83 eura.
 
Pani Gabriela tak napokon dostane daňový bonus na deti vo výške 574,17 eura (počas roka) + 55,83 eura (doplatok na základe ročného zúčtovania) = 630 eur.
 
Podobne to bude u pána Gustáva. Za celý rok 2022 dosiahne pán Gustáv čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody) vo výške 7274,40 eura. Pánovi Gustávovi preto v ročnom zúčtovaní vyjde za druhý polrok 2022 strop daňového bonusu určený ako 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, teda 34 % z 3637,20 eura = 1236,65 eura.
 
Platí, že pán Gustáv má na základe ročného zúčtovania nárok na daňový bonus za mesiace október až december 2022 v "tabuľkovej" sume 3 x 210 eur = 630 eur a súčasne najviac 34 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, čo je suma 1236,65 eura.
 
To znamená, že pán Gustáv má na základe ročného zúčtovania za mesiace október až december 2022 nárok na sumu daňového bonusu 630 eur.
 
Zamestnávateľ preto na základe ročného zúčtovania doplatí pánovi Gustávovi daňový bonus za mesiace október až december 2022 v sume 630 eur - 618,33 eura (suma, ktorá už bola vyplatená počas roka, pozrite vyššie) = 11,67 eura.
 
Pán Gustáv tak dostane celkovo daňový bonus na deti vo výške 618,33 eura (počas roka) + 11,67 eura (doplatok na základe ročného zúčtovania) = 630 eur.
 
Obaja rodičia tak dostanú celkovo po 630 eur, spolu dostanú na 3 deti za druhý polrok 2022 plnú sumu 1260 eur.
 
*
 
4. rada: Zamestnanec by si mal uplatniť bonus už pri výpočte mesačných preddavkov
 
Ak si budete uplatňovať bonus na deti ako zamestnanec, odporúčam nečakať na ročné zúčtovanie, či daňové priznanie, ale bonus si uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov. A to pri súčasnom dodržaní horeuvedených bodov.
 
Na koniec roka a na ročné zúčtovanie, resp. daňové priznanie odporúčam čakať len vtedy, keď nie je možné vedieť vopred, aké príjmy budú mať rodičia v druhom polroku - a až po skončení roka sa rodičia vedia dohodnúť, kto z nich a za aké mesiace si daňový bonus uplatní.
 
Bonus si treba uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov preto, lebo už vyplatený daňový bonus sa nevracia. Ak by ste v závere roka nemali príjem - napríklad boli by ste na PN trvajúcej niekoľko mesiacov - limit daňového bonusu uplatňovaný v ročnom zúčtovaní by mohol spôsobiť, že takto určený daňový bonus by bol nižší ako priebežne vyplácaný daňový bonus.
 
Príklad
 
Pani Iveta je rozvedená, je zamestnaná, žije sama s 2 deťmi, obe sú vo veku do 15 rokov. Až do mája 2022 bola na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, do zamestnania sa vrátila koncom mája 2022.
 
Tabuľkový" nový daňový bonus na deti by mal byť 2 x 70 eur = 140 eur mesačne, za celý druhý polrok 840 eur.
 
Pani Iveta je zamestnankyňa, jej mesačná hrubá mzda za júl 2022 je 900 eur. Čiastkový základ dane je 779,40 eura (900 - 13,4 % odvody) a 27 % čiastkového základu dane je 210,44 eura.
 
Pani Iveta si formou "Vyhlásenia" (mzdové účtovníčky vedia čo to je) uplatňuje daňový bonus na deti mesačne. Za mesiac júl dostane plných 140 eur.
 
Rovnako to bude aj za mesiace august, september a október 2022. Celkovo za tieto 4 mesiace dostala daňový bonus 4 x 140 eur = 560 eur.
 
Od novembra 2022 však pani Ivete postupne ochoreli deti a napokon ochorela ona sama, za mesiace november a december 2022 nemala žiadnu hrubú mzdu a zamestnávateľ jej preto nemohol vyplácať ani daňový bonus na deti.
 
Po skončení roka 2022 pani Iveta požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022.
 
Za celý rok 2022 dosiahne pani Iveta čiastkový základ dane (hrubá mzda - odvody) vo výške 4000 eur. Preto tak málo, lebo reálne počas roka pracovala len 5 mesiacov - do mája bola na rodičovskej dovolenke, posledné 2 mesiace bola na OČR a na PN.
 
Pani Ivete v ročnom zúčtovaní vyjde za druhý polrok 2022 strop daňového bonusu určený ako 27 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, teda 27 % z 2000 eur = 540 eur.
 
Platí, že pani Iveta má na základe ročného zúčtovania nárok na daňový bonus za mesiace júl až december 2022 v "tabuľkovej" sume 6 x 140 eur = 840 eur a súčasne najviac 27 % z polovice čiastkového základu dane za celý rok 2022, čo je suma 540 eur.
 
Podľa toho by mala mať pani Iveta nárok na daňový bonus za mesiace júl až december 2022 len vo výške 540 eur.
 
Avšak zamestnávateľ pani Ivete za mesiace júl až október 2022 už vyplatil v súlade so zákonom daňový bonus 4 x 140 eur = 560 eur. Táto suma pani Ivete zostane a nebude musieť nič vracať.
 
*

Zavedenie minimálneho vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné poistenie

Témy: vymeriavací základ,zdravotné poistenie,zmeny 2023

*

ROZPRACOVANÉ

*

Dňa 27.7.2022 zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR do medzirezortného pripomienkového konania pod kódom LP/2022/446 návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, súčasťou tohto návrhu je i návrh na novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Podľa návrhu sa od 1. januára 2023:

 • ruší odpočítateľná položka v zákone o zdravotnom poistení
 • zavádza minimálny vymeriavací základ zamestnanca.

*

Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie

Témy: daň z príjmov,Zákonník práce,zmeny 2023

*

Národná rada SR dňa 25. mája 2022 schválila zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S účinnosťou od 1. januára 2023 sa v Zákonníku práce dopĺňa nový § 152c Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.

Výhodou príspevku je skutočnosť, že pri dodržaní podmienok uvedených v § 152c Zákonníka práce je príspevok príjmom zamestnanca naďalej oslobodeným od dane (a automaticky je oslobodený aj od odvodov). Viď § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1. januára 2023.

Pre posudzovanie oslobodenia príspevku od dane je v praxi potrebné rešpektovať informáciu Finančného riaditeľstva SR, link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.07.06_017_DZPaU_2022_I_podp_byv.pdf

*

V pokračovaní článku:

 • komentár k príspevku
 • podmienky, pri ktorých je príspevok oslobodený od dane a odvodov

*

Nový daňový bonus - záznam z webinára, ukážka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2022,zmeny 2023

Záznam z webinára k novému daňovému bonusu - ukážka.

Celý záznam má 2 hod 46 min. a je dostupný registrovaným užívateľom stránky s prístupom OBSAH alebo PROFESIONÁL. 

Záznam majú k dispozícii aj novoregistrovani užívatelia,  stačí, ak si prístup OBSAH alebo PROFESIONÁL objednáte a uhradíte. 

 

 

Prístup OBSAH do 31. marca 2023 si môžete objednať za cenu 48 eur s DPH, prístup PROFESIONÁL do 31. marca 2023 si môžete objednať za cenu 192 eur s DPH.

Pri prístupe PROFESIONÁL mi môžete kedykoľvek položiť otázky v diskusii alebo formou tzv. diskrétnych otázok (otázku i odpoveď vidíte len vy), na ktoré vám odpoviem.

Objednávajte tu: http://www.relia.sk/pristupy.aspx

*

Koniec školského roka 2021/2022 - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, brigády...

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,dohody,evidovaní nezamestnaní,veličiny,Zákonník práce,zdravotné poistenie

*

Cieľom článku je vysvetliť, dokedy má rodič po skončení štúdia svojho dieťaťa na základnej škole, strednej škole alebo na vysokej škole nárok na daňový bonus, prídavok na dieťa a dokedy štát platí zdravotné poistenie. Zaujímavá je aj informácia, ktorí študenti môžu pracovať počas prázdnin na dohody o brigádnickej práci študentov.

Článok je rozdelený na dve časti.

V prvej časti je jednoducho a bez bližšieho zdôvodnenia vysvetlené, na čo je nárok v prípade skončenia štúdia na jednotlivých školách - od základnej školy po vysoké školy.

*

UKONČENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá do skončenia povinnej školskej dochádzky. 

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. V praxi to znamená, že rodič má nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa, kým dieťa neukončí 10 rokov vzdelávania, resp. do konca školského roka, v ktorom dieťa dovŕši 16 rokov veku. Súčasťou školského roka sú aj školské prázdniny, počas ktorých má rodič nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa.

Obdobne štát platí zdravotné poistenie za dieťa až do skončenia povinnej školskej dochádzky.

Na dohodu o brigádnickej práci študentov môže pracovať len žiak základnej školy, ktorý:

 • navštevuje školu v poradí už 11.-ty školský rok a má najmenej 15 rokov veku alebo
 • 16.-ty rok veku dosiahol už v predchádzajúcom školskom roku.

Ostatní (mladší) žiaci môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov len za predpokladu, že budú vykonávať len ľahké práce (s tým, že žiaci do 15 rokov veku môžu tieto ľahké práce vykonávať len pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych a umeleckých predstaveniach, pri športových podujatiach alebo reklamných činnostiach). Pozor, výkon prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa inšpektorát práce s úradom verejného zdravotníctva.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA STREDNEJ ŠKOLE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august.

Štát platí zdravotné poistenie do 31.8.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so žiakom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Pri uzatvorení dohody sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole.

*

Žiak nezmaturoval v riadnom termíne, zmaturuje až v náhradnom termíne (september, február), v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august.

Štát platí zdravotné poistenie do 31.8.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so žiakom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Pri uzatvorení dohody sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v dennom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je najneskôr 31.10.

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá naďalej.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so žiakom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Pri uzatvorení dohody sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v dennom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je v čase od 1.11. do 31.12.

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá za študenta SŠ poslednýkrát za mesiac august. Daňový bonus a prídavok na dieťa sa znova začnú poberať za mesiac, v ktorom bude zápis na VŠ.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so žiakom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Pri uzatvorení dohody sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole.

Od 1.11. je možné dohodu uzavrieť len vtedy, ak žiak doloží potvrdenie o štúdiu na VŠ.

*

Žiak úspešne zmaturoval v riadnom termíne, pokračuje v externom štúdiu na VŠ, zápis na VŠ je najneskôr 31.12.

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac august.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so žiakom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Pri uzatvorení dohody sa nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole (po maturite a pod.), avšak najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE, 1. STUPEŇ (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Študent úspešne ukončil štúdium, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie do dňa ukončenia štúdia (do dňa poslednej štátnice).

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, s ktorým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, sa považuje aj fyzická osoba v čase od ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na 1. stupni VŠ.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 2. stupni VŠ, zápis na 2. stupeň VŠ je najneskôr 31.10.

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá naďalej.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, s ktorým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, sa považuje aj fyzická osoba v čase od ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na 1. stupni VŠ.

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 2. stupni VŠ, zápis na 2. stupeň VŠ je v čase od 1.11. do 31.12.

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá za študenta 1. stupňa VŠ poslednýkrát za mesiac august. Daňový bonus a prídavok na dieťa sa znova začnú poberať za mesiac, v ktorom bude zápis na 2. stupeň VŠ.

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, s ktorým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, sa považuje aj fyzická osoba v čase od ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na 1. stupni VŠ. Od 1.11. je možné dohodu uzavrieť len vtedy, ak študent doloží potvrdenie o štúdiu na VŠ.

*

UKONČENIE ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE, 2. STUPEŇ (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Študent úspešne ukončil štúdium, v štúdiu nepokračuje

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie do dňa ukončenia štúdia (do dňa poslednej štátnice).

*

Študent úspešne ukončil štúdium, pokračuje v dennom štúdiu na 3. stupni VŠ (doktorandské štúdium), zápis na 3. stupeň VŠ je najneskôr 31.12.

Daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom študent ukončil štúdium na 2. stupni VŠ (urobil poslednú štátnicu).

Štát platí zdravotné poistenie naďalej.

Dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len so študentom, ktorý nedosiahol vek 26 rokov.

Za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, s ktorým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, sa považuje aj fyzická osoba v čase od ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia druhého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na 2. stupni VŠ.

Od 1.11. je možné dohodu uzavrieť len vtedy, ak študent doloží potvrdenie o štúdiu na VŠ.

*

V druhej časti článku zaradom nasleduje podrobný popis podmienok na vyplatenie daňového bonusu a prídavku na dieťa, ako aj podmienok, kedy za žiaka/študenta platí zdravotné poistenie štát, a podmienok, pri ktorých môžu žiaci a študenti pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov.

*

DAŇOVÝ BONUS A PRÍDAVOK NA DIEŤA

Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. má rodič pri splnení stanovených podmienok nárok na daňový bonus na dieťa.

Podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa má rodič pri splnení stanovených podmienok nárok na prídavok na dieťa.

Jednou z podmienok na priznanie nároku na daňový bonus a na prídavok na dieťa je, že dieťa je nezaopatrené. Na účely priznania daňového bonusu i na účely priznania nároku na prídavok na dieťa sa dieťa posudzuje ako nezaopatrené podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa.

*

Kedy je dieťa nezaopatrené

Nezaopatrené dieťa je dieťa:

 • do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom,
 • do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • oslobodené od povinnosti dochádzať do školy podľa § 19 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona,
 • vzdelávajúce sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 97 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona,
 • neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

*

Naopak, nezaopatrené dieťa nie je dieťa:

 • ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku,
 • ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Nárok na daňový bonus tak končí v mesiaci, v ktorom dieťa získalo VŠ vzdelanie 2. stupňa – v praxi teda v mesiaci, v ktorom dieťa urobilo poslednú štátnicu na 2. stupni VŠ (magisterské alebo inžinierske štúdium).

*

Od 1.1.2018 je nárok na daňový bonus aj na plnoleté nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. Tým sa rozumie plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré bolo do dosiahnutia plnoletosti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Nárok na daňový bonus tak majú aj náhradní rodičia nezaopatreného dieťaťa, ak sa už plnoleté dieťa, ktoré im bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, pričom zároveň platí, že do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

*

Povinná školská dochádzka

Podľa § 19 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona platí, že povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

Podľa § 22 ods. 1 školského zákona platí, že žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona, alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

*

Sústavná príprava na povolanie

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je:

 • štúdium na strednej škole dennou formou,
 • štúdium na vysokej škole dennou formou,
 • iné štúdium alebo výučba (v zahraničí), ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na stredných alebo vysokých školách,
 • opakované ročníky štúdia.

*

Sústavná príprava na povolanie nie je:

 • obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo,
 • príprava profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe na výkon dočasnej štátnej služby podľa osobitného predpisu,
 • príprava policajta v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu,
 • príprava colníka v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu,
 • príprava príslušníka Hasičského a záchranného zboru v prípravnej štátnej službe na výkon stálej štátnej služby podľa osobitného predpisu.

*

Štúdium na strednej škole

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie pri štúdiu na strednej škole sa začína najskôr od začiatku školského roka prvého ročníka strednej školy (1.9.) a trvá do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole (31.8.).

Ak dieťa nevykoná maturitnú skúšku v riadnom termíne, ale maturuje v opravnom termíne (september, február), tak sústavná príprava dieťaťa na povolanie trvá do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené (31.8.).

Ak dieťa pokračuje po strednej škole v štúdiu na vysokej škole v dennej forme štúdia, tak od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, je sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie aj obdobie do zápisu na vysokú školu, ktorý je vykonaný najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Aj v tomto čase teda trvá nárok na daňový bonus a prídavok na dieťa.

*

Štúdium na vysokej škole

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie pri štúdiu na vysokej škole sa začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia (čo sú štátnice, pozor, nie do konca školského roka). Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, kedy je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.

To, či študent pri štúdiu prekročil štandardnú dobu štúdia, sa od 1.2.2014 už nesleduje.

Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium.

Ak dieťa skončí vysokoškolské štúdium prvého stupňa, tak sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie je aj obdobie do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ktorý je vykonaný najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa.

Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka (1.9.).

Ak dieťa neurobí štátnice v riadnom termíne (napríklad v júni aktuálneho roka) a štátnice bude opakovať v náhradnom termíne na jeseň, nárok na daňový bonus a na prídavok na dieťa je do konca akademického roka (31.8.), teda najneskôr do augusta vrátane.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Poistenci, za ktorých platí poistné na zdravotné poistenie štát, sú definovaní v § 11 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Štát platí poistné za nezaopatrené dieťa v súlade s § 11 ods. 7 písm. a) zákona. Kto je nezaopatrené dieťa, je dané odkazom na § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Nezaopatrené dieťa je dieťa:

 • do skončenia povinnej školskej dochádzky - podľa § 22 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona, žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku,
 • po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie (viď ďalej) alebo pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnom poistení, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, resp. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť,
 • do dovŕšenia 30 roku veku, ktoré študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, poistencom štátu je aj v období prázdnin, a to až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, resp. tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia.

*

Treba zdôrazniť, že nezaopatreným dieťaťom, a teda poistencom štátu podľa zákona o zdravotnom poistení je študent SŠ, resp. VŠ až do dovŕšenia 26 rokov, a to pri štúdiu nielen v dennej, ale i v externej forme štúdia. 

A až do dovŕšenia 30 rokov je poistencom štátu študent VŠ v prípade dennej formy štúdia.

Pritom súčasne platí, že poistencom štátu je študent VŠ najdlhšie do získania VŠ vzdelania druhého stupňa.

Poistencom štátu tak napr. môže byť 25-ročný študent študujúci v externej forme štúdia na VŠ, ak ešte nezískal VŠ vzdelanie druhého stupňa.

A poistencom štátu je i 29-ročný študent študujúci v dennej forme štúdia na VŠ, ak ešte nezískal VŠ vzdelanie druhého stupňa.

Pri štúdiu na SŠ je študent poistencom štátu až do skončenia školského roka (do 31.8.), v ktorom (maturitou) ukončil strednú školu.

Po skončení SŠ a pri pokračovaní v štúdiu na VŠ je študent poistencom štátu aj v čase od 1.9. do zápisu na VŠ, pokiaľ k zápisu na VŠ dôjde do konca daného kalendárneho roka.

Po skončení prvého stupňa VŠ a pri pokračovaní v štúdiu na druhom stupni VŠ je študent poistencom štátu aj v čase od skončenia prvého stupňa VŠ do zápisu na druhý stupeň VŠ, pokiaľ k zápisu na druhý stupeň VŠ dôjde do konca daného kalendárneho roka.

Po skončení druhého stupňa VŠ v dennej forme štúdia a pri pokračovaní v štúdiu na treťom stupni VŠ v dennej forme štúdia (doktorandské štúdium) je študent poistencom štátu aj v čase od skončenia druhého stupňa VŠ do zápisu na tretí stupeň VŠ, pokiaľ k zápisu na tretí stupeň VŠ dôjde do konca daného kalendárneho roka.

Podľa § 11 ods. 7 písm. t) zákona o zdravotnom poistení platí štát poistné za študenta doktorandského študijného programu (tretí stupeň VŠ) v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

*

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 ZSP a ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a vyžadujú si osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.

*

Sústavná príprava na povolanie je štúdium na strednej škole (v dennej i externej forme) po skončení povinnej školskej dochádzky alebo štúdium na vysokej škole (v dennej i externej forme) do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Sústavná príprava na povolanie sa začína žiakovi strednej školy od začiatku školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom skončí povinnú školskú dochádzku, študentovi vysokej školy odo dňa zápisu na štúdium prvého stupňa alebo na štúdium druhého stupňa.

Sústavná príprava na povolanie sa končí žiakovi strednej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, študentovi vysokej školy spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

Sústavná príprava na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie:

 • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
 • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
 • od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj iné štúdium alebo výučba, ak sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky postavené na roveň štúdia na slovenskej strednej škole alebo vysokej škole.

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa:

 • ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul podľa osobitného predpisu alebo
 • ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

*

DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Dohoda o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) sa môže uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá nedosiahla vek 26 rokov a ktorá:

 • je žiakom strednej školy (i v externej forme) alebo
 • je študentom vysokej školydennej forme štúdia - nezáleží na stupni – môže ísť o 1., 2. i 3. stupeň VŠ.

Avšak pozor, podľa zistení z praxe inšpektorát neuznáva DoBPŠ uzatvorené so študentami denného štúdia na 3. stupni VŠ!

*

Podľa § 60 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. Sú len tieto dve možnosti.

Podľa § 60 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, vzdelávacie činnosti, teda študijný program, sa môžu uskutočňovať:

 • prezenčnou metódou,
 • dištančnou metódou alebo
 • kombinovanou metódou.

Pokiaľ ide o vysokú školu, zdôraznime, že dohoda o brigádnickej práci študentov sa môže uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá je študentom vysokej školydennej forme štúdia. Nie je pritom podstatné, či sa denná forma uskutočňuje prezenčnou formou alebo dištančnou metódou, alebo kombinovane.

*

Podľa § 11 ods. 4 Zákonníka práce je zakázaná práca (a to sa týka i dohody o brigádnickej práci študentov):

 • fyzickej osoby vo veku do 15 rokov (rozumej menej ako 15 rokov),
 • práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky

Osoby vo veku do 15 rokov môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku, a to len pri

 • účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
 • športových podujatiach,
 • reklamných činnostiach.

*

Osoby vo veku od 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky môžu od 1. marca 2021 vykonávať akékoľvek ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku.

Pre obe vekové skupiny výkon ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať.

Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.

*

Povinná školská dochádzka

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona, žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Z toho vyplýva, že na dohodu o brigádnickej práci študentov (okrem ľahkých prác...) môže pracovať len žiak strednej školy, ktorý:

 • navštevuje školu v poradí už 11.-ty školský rok a má najmenej 15 rokov veku alebo
 • 16.-ty rok veku dosiahol už v predchádzajúcom školskom roku.

Treba zdôrazniť, že školský rok končí až 31. augusta.

*

Zopakujme si, že prácu na základe DoBPŠ možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

*

Príklady

Zamestnávateľ chce od 1.7.2022 zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov (DoBPŠ) žiaka SŠ Antona, ktorý má 15 rokov, má za sebou 9 rokov základnej školy a končí prvý rok na strednej škole. Nejde pritom o "ľahké práce".

Nie je to možné, pretože Anton skončí povinnú školskú dochádzku až 31.8.2022. Na DoBPŠ sa môže zamestnať najskôr od 1.9.2022.

*

Zamestnávateľ chce od 1.7.2022 zamestnať na DoBPŠ žiaka základnej školy Borisa, ktorý má 16 rokov a práve končí posledný - deviaty rok na základnej škole. Nejde o výkon "ľahkých prác". Žiakovi Borisovi končí povinná školská dochádzka 31. augusta 2022, pretože v školskom roku 2021/2022 dovŕšil vek 16 rokov.

Boris sa však od 1.7.2022 ešte nemôže zamestnať, pretože skončí povinnú školskú dochádzku až 31.8.2022. Na  DoBPŠ sa môže zamestnať najskôr od 1.9.2022.

*

Zamestnávateľ chce od 1.7.2022 zamestnať na DoBPŠ žiaka strednej školy Davida, ktorý má 16 rokov a končí druhý rok na strednej škole. Je to možné, pretože David skončil povinnú školskú dochádzku už v školskom roku 2020/2021 - vtedy absolvoval 10 rokov vzdelávania (9 rokov základná škola, 1 rok stredná škola).

*

Potvrdenie o štatúte žiaka alebo študenta

Súčasťou dohody (§ 228 ods. 2 Zákonníka práce) musí byť aj potvrdenie štatútu študenta - potvrdenie o štúdiu

Podľa § 227 ods. 1 ZP sa za žiaka strednej školy, s ktorým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, považuje aj fyzická osoba v čase od ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na strednej škole.

Obdobne sa za študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, s ktorým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, považuje aj fyzická osoba v čase od ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka. Pre takúto osobu sa pri uzatváraní dohody nevyžaduje potvrdenie o štúdiu, ale doklad o ukončení štúdia na 1. stupni VŠ.

*

Zákonník práce nevymedzuje povinnosť skončenia dohody o brigádnickej práci študentov v prípade skončenia štúdia či už v riadnom termíne, alebo predčasne, pri prerušení štúdia a pod. Podľa názoru autora to znamená, že aj pri skončení štúdia môže dohoda pokračovať dovtedy, pokiaľ neuplynie dohodnutá doba (max. 12 mesiacov).

*

Viac o dohodách čítajte v článku:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=772

*

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka v rokoch 2004 - 2023

Témy: daň z príjmov,nezdaniteľná časť,veličiny

Rok

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Priemerná mzda
2004 223,59 525
2005 243,25 573
2006 251,21 623
2007 264,49 669
2008 272,46 723
2009 335,48 745
2010 335,48 769
2011 296,60 786
2012 303,72 805
2013 311,32 824
2014 316,94 858
2015 316,94 883
2016 316,94 912
2017 316,94 954
2018 319,17 1013
2019 328,11 1092
2020 367,85 1133
2021 375,95 1211
2022 381,61 1300 ? (odhad)
2023 410,24 1400 ? (odhad)

*

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách. Euro sa stalo zákonným platidlom na Slovensku od 1.1.2009 pri kurze 1 euro = 30,126 Sk.

*

Poznámky:

*

V rokoch 2004 - 2008 a 2011 - 2019 sa nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) určila ako 1/12-tina z 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1.1. príslušného roka.

V rokoch 2009 a 2010 sa nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) určila ako 1/12-tina z 22,5-násobku sumy životného minima platného k 1.1.2009, čo bola suma 178,92 eura.

Od roku 2020 sa nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) určuje ako 1/12-tina z 21-násobku sumy životného minima platného k 1.1. príslušného roka.

*

Od 1.1.2023 sa suma životného minima zvyšuje na 234,42 eura, nezdaniteľná časť na daňovníka tak bude 21/12-tin z 234,42 eura = 410,24 eura

*

Komentár:

V roku 2004 bola nezdaniteľná časť na daňovníka (223,59 eura) v prepočte 43 % z priemernej mzdy (525 eur).

V roku 2021 bola nezdaniteľná časť na daňovníka (375,95 eura) v prepočte už len 31 % z priemernej mzdy (1211 eur).

Ak sa potvrdí trend rastu priemernej mzdy, v roku 2023 bude nezdaniteľná časť na daňovníka (410,24 eura) v prepočte už len 29 % z odhadovanej priemernej mzdy (1400 eur).

*

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023 (nová verzia), aktualizované 11.9.2022

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,Top,veličiny,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Aktualizácia 2.9.2022: Doplnené info o zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách si s účinnosťou od 1.7.2022 rodič nemôže uplatniť dotáciu na stravovanie na dieťa vo veku do 15 rokov, ak si na dieťa vo veku do 15 rokov uplatňuje daňový bonus (pričom je jedno, či si uplatňuje daňový bonus "po starom", či "po novom").

*

Aktualizácia 11.9.2022: Doplnené info o novele zákona č. 595/2003 Z. z., ktorou sa bude NR SR zaoberať na jeseň 2022 (tlač. 1121) + info o dotáciách na stravovanie.

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch, termíny v septembri: 13.9.2022 a 29.9.2022.

Tipy, triky, varovania. Účasť na webinári odporúčam každej mzdovej účtovníčke a účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov. Pomôžem vám. Nie je totiž jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, zamestnanec alebo SZČO. V mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu stratégiu - a deti si "rozdeliť" v rámci možností, ktoré umožňuje zákon. A pozor si budú musieť dať najmä rodičia 5-ročných detí.

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Národná rada SR v utorok 24.5.2022 schválila vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou tohto zákona je aj zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1.1.2022 a od 1.1.2023 sa postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa menia podmienky jeho vyplácania.

Pani prezidentka Slovenskej republiky zákon vrátila NR SR na opätovné schválenie.

NR SR "prelomila" veto prezidentky a opätovne zákon schválila dňa 22.6.2022. Zákon vyšiel v Zbierke s číslom 232/2022 Z. z. a je účinný od 1. júla 2022.

Podľa novely zákona o dani z príjmov sa daňový bonus na dieťa "po novom" bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022. Počas druhého polroka 2022 platí, že daňový bonus sa vypočíta "po starom" i "po novom" a rodičovi sa vyplatí tá suma, ktorá je vyššia.

K ďalšiemu zvýšeniu daňového bonusu a zmene pravidiel dochádza od 1. januára 2023.

Ministerstvo financií dalo 8.7.2022 do pripomienkového konania pod číslom legislatívneho procesu LP/2022/408 (rezortné čílo MF/005951/2022-721) návrh ďalšej novely zákona o dani z príjmov, ktorá prináša ďalšie zmeny od 1. januára 2023.

*

DAŇOVÝ BONUS "PO STAROM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.1.2022 do 30.6.2022 a súčasne aj od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po starom":

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

Podmienkou na vyplatenie daňového bonusu "po starom" je, aby mal daňovník zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) od všetkých zamestnávateľov alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3876 eur.

SZČO súčasne musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí mať zamestnanec za daný mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 vo výške najmenej polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda najmenej 323 eur.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Naopak nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov a od 15 rokov je aj vtedy, ak sa na dieťa poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

DAŇOVÝ BONUS OD 1.7.2022 DO 31.12.2022 "PO NOVOM"

Sumy daňového bonusu na dieťa platné od 1.7.2022 do 31.12.2022 pri výpočte "po novom":

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % (polovice) čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % (polovice) čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % (polovice) čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % (polovice) čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % (polovice) čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % (polovice) čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 %55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Pozrite ďalej.

Pozor, do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na príjem druhého rodiča sa v roku 2022 neprihliada.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1.7.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov, preto pozor na dotáciu na stravovanie pri deťoch do 6 rokov!!

*

Zamestnanec

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si zamestnanec uplatňuje daňový bonus. 

V prípade, že zamestnanec má u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa.

Naopak, na prípadný čiastkový základ dane u iného zamestnávateľa sa pri výpočte preddavkov neprihliada.

Pri výpočte "po novom" už nemusí mať zamestnanec zdaniteľné príjmy najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy - môžu byť aj nižšie.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, dosiahnutého u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré musí zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak ale zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, ktorý je dosiahnutý u všetkých zamestnávateľov (pozrite príklady ďalej).

Pre lepšiu názornosť je v nasledujúcej tabuľke uvedená maximálna možná suma daňového bonusu zamestnanca pri výpočte mesačných preddavkov "po novom" v závislosti od počtu detí, na ktoré sa daňový bonus uplatňuje.

Pozor, v tabuľke nie je uvádzaná výsledná suma daňového bonusu "po novom", ale ohraničenie daňového bonusu zhora v závislosti od výšky mzdy a počtu detí. Ak má napríklad zamestnanec hrubú mzdu 1000 eur, jeho čiastkový základ dane je 866 eur. Ak si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 15 rokov a na druhé dieťa vo veku 15 rokov a viac, tak daňový bonus je 70 eur + 40 eur = 110 eur, súčasne najviac 27 % čiastkového základu dane, teda najviac 233,82 eura = daňový bonus je suma 110 eur.

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách, výsledky sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

Hrubá mzda

Čiastkový základ dane

1 dieťa

(20%ČZD)

2 deti

(27%ČZD)

3 deti

(34%ČZD)

4 deti

(41% ČZD)

5 detí

(48% ČZD)

6 a viac detí

(55% ČZD)

600 eur

519,60

103,92

140,29

176,66

213,04

249,41

285,78

650 eur

562,90

112,58

151,98

191,39

230,79

270,19

309,60

700 eur

606,20

121,24

163,67

206,11

248,54

290,98

333,41

750 eur

649,50

129,90

175,37

220,83

266,30

311,76

357,23

800 eur

692,80

138,56

187,06

235,55

284,05

332,54

381,04

850 eur

736,10

147,22

198,75

250,27

301,80

353,33

404,86

900 eur

779,40

155,88

210,44

265,00

319,55

374,11

428,67

950 eur

822,70

164,54

222,13

279,72

337,31

394,90

452,49

1000 eur

866

173,20

233,82

294,44

355,06

415,68

476,30

*

Zamestnancovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa mu tá suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu pri výpočte preddavkov za júl 2022

Zamestnanec má hrubú mzdu 600 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov. Na deti si neuplatňuje dotáciu na stravovanie.

"Po starom" je daňový bonus suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 140,29 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 140 eur.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 140 eur.

*

Zamestnanec má hrubú mzdu 750 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov. Dotáciu na stravovanie si na deti neuplatňuje.

"Po starom" je daňový bonus 2 x 47,14 eura + 2 x 43,60 eura = 181,48 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 4 x 70 eur = 280 eur, súčasne najviac 266,30 eura. To znamená, že daňový bonus po novom je 266,30 eura.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 266,30 eura.

*

SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022.

Ak ale SZČO začala vykonávať činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

Pre lepšiu názornosť je v nasledujúcej tabuľke uvedená maximálna možná suma daňového bonusu SZČO za druhý polrok 2022 "po novom" v závislosti od počtu detí, na ktoré sa daňový bonus uplatňuje.

Pritom predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá podnikala celý rok 2022, počas celého roka 2022 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 187,78 eura do SP a 79,31 eura do ZP, spolu teda 267,09 eura mesačne a 3205,08 eura za celý rok 2022, v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu.

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách, výsledky sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky.

Ročný príjem brutto

Paušálne výdavky

Odvody

Polovica  ČZD

1 dieťa

(20% 1/2ČZD)

2 deti

(27% 1/2ČZD)

3 deti

(34% 1/2ČZD)

4 deti

(41% 1/2ČZD)

5 detí

(48% 1/2ČZD)

6 a viac detí

(55% 1/2ČZD)

8000 eur

4800

3205,08

0

0

0

0

0

0

0

10000 eur

6000

3205,08

397,46

79,49

107,31

135,14

162,96

190,78

218,60

12000 eur

7200

3205,08

797,46

159,49

215,31

271,14

326,96

382,78

438,60

14000 eur

8400

3205,08

1197,46

239,49

323,31

407,14

490,96

574,78

658,60

16000 eur

9600

3205,08

1597,46

319,49

431,31

543,14

654,96

766,78

878,60

18000 eur

10800

3205,08

1997,46

399,49

539,31

679,14

818,96

958,78

1098,60

20000 eur

12000

3205,08

2397,46

479,49

647,31

815,14

982,96

1150,78

1318,60

22000 eur

13200

3205,08

2797,46

559,49

755,31

951,14

1146,64

1342,78

1538,60

24000 eur

14400

3205,08

3197,46

639,49

863,31

1087,14

1310,64

1534,78

1758,60

26000 eur

15600

3205,08

3597,46

719,49

971,31

1223,14

1474,64

1726,78

1978,60

 

*

SZČO sa daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2022 za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa jej suma daňového bonusu, ktorá je vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu za mesiace druhého polroka 2022

1. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 8000 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" by daňový bonus bol suma 6 mesiacov x 2 deti x 47,14 eura = 565,68 eura, avšak SZČO nemá kladný čiastkový základ dane, preto na daňový bonus "po starom" nemá nárok.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 70 eur = 840 eur, súčasne najviac 0 eur, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 0 eur.

SZČO nemá nárok na daňový bonus ani "po starom", ani "po novom", jej daňový bonus je nula.

Poznámka: Pre túto SZČO je výhodné, aby si na dieťa vo veku 5 rokov uplatnila počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, pretože nárok na daňový bonus nemá.

*

2. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 10000 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 47,14 eura = 565,68 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 2 deti x 70 eur = 840 eur, súčasne najviac 107,31 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 107,31 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po starom", teda dostane sumu 565,68 eura.

Poznámka: Pre túto SZČO je výhodné, aby si na dieťa vo veku 5 rokov uplatnila počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, pretože pre ňu je výhodnejší daňový bonus "po starom".

*

3. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 24000 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 6 mesiacov x (2 deti x 47,14 eura) + (2 deti x 43,60 eura) = 1088,88 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 4 deti x 70 eur = 1680 eur, súčasne najviac 1310,64 eura. To znamená, že daňový bonus "po novom" je 1310,64 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 1310,64 eura.

Poznámka: Táto SZČO by si nemala na dieťa vo veku 5 rokov uplatňovať počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, pretože pre ňu je výhodnejší daňový bonus "po novom". Ak by si na dieťa vo veku 5 rokov uplatnila počas druhého polroka 2022 dotáciu na stravovanie, má nárok na daňový bonus len "po starom", čo je nižšia suma.

*

4. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 16000 eur, má jedno dieťa vo veku 16 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 6 mesiacov x 23,57 eura = 141,42 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 6 mesiacov x 40 eur = 240 eur, súčasne najviac 319,49 eura. To znamená, že daňový bonus "po novom" je 240 eur.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 240 eur.

*

V pokračovaní článku: 

 • daňový bonus od 1.1.2023
 • daňový bonus na dieťa vo veku 5 rokov od júla 2022
 • postup zamestnávateľa od júla 2022 pri výpočte preddavkov
 • postup zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní za rok 2022
 • kto má na daňový bonus nárok, dotácia na stravovanie, započítanie pandemických príspevkov do príjmu, daňový nerezident, dieťa, sústavná príprava na povolanie, uplatnenie a preukazovanie nároku, "rozdelenie" detí, rozvod rodičov, striedavá starostlivosť...

*

Životné minimum od 1.7.2022, exekučné zrážky a ďalšie dopady

Témy: daň z príjmov,dôchodok,nezdaniteľná časť,Top,veličiny,zmeny 2022

*

Podľa návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý MPSVaR predložilo do pripomienkového konania dňa 6.6.2022, sa ustanovujú sumy životného minima platné od 1.7.2022.

Suma životného minima sa zvyšuje o 7,5 % (resp. koeficientom 1,075), čo znamená, že aj veličiny naviazané na rast životného minima sa budú zvyšovať o toto percento, resp. koeficient.

*

Životné minimum platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

 • plnoletá fyzická osoba: 234,42 eura
 • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba: 163,53 eura
 • dieťa: 107,03 eura

*

Rodičovský príspevok od 1.1.2023

 • 301 eur, ak rodič na dané dieťa nepoberal materské (376,30 eura dvojičky, 451,50 eura trojičky)
 • 412,60 eura, ak rodič na dané dieťa poberal materské (515,80 eura dvojičky, 618,90 eura trojičky)

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru 2022 upravujú od 1. januára 2023 koeficientom, ktorým boli upravené sumy životného minima. Upravené sumy rodičovského príspevku sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

*

DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2023

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2023

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 410,24 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2023:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 21754,18 eura (92,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4922,82 eura (21-násobok životného minima).

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 21754,18 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

10361,36 eura – (základ dane : 4)

kde suma 10361,36 eura = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 41445,46 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2023

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 41445,46 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

4500,86 eura - vlastný príjem manželky

kde suma 4500,86 eura = 19,2-násobok životného minima

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 41445,46 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

14862,23 eura – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 14862,23 eura = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 59448,91 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Sadzba dane v roku 2023

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, čiže do 41445,46 eura.
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 41445,46 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3453,79 eura.

*

Daň za rok 2023 sa nevyrubí a neplatí, ... (§ 46a)

 • ak za rok 2022 nepresiahne 17 eur alebo

 • ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2461,41 eura.

*

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1.7.2022 do 31.7.2022 má poistenec nárok na predčasný starobný dôchodok vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 281,40 eura (1,2-násobok životného minima 234,42 eura).

*

Evidencia na úrade práce

Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie od 1.7.2022 do 30.6.2023, je 234,42 eura mesačne.

*

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku platné od 1.7.2022 do 30.6.2023

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 328,18 eura (140 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 82,04 eura (25 % základnej sumy na povinného, 25 % z 328,18 eura)

*

Základné nepostihnuteľné sumy, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a nariadenia:

 • na povinného: 328,18 eura (140 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 164,09 eura (50 % základnej sumy na povinného, ktorým je poberateľ dôchodku, 50 % z 328,18 eura)

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, § 2 ods. 1 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 eura (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 eura)
 • na vyživovanú osobu: 41,02 eura (70 % z 25% životného minima plnoletej FO, 70 % z 25 % z 234,42 eura)

*

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa, ak povinným je poberateľ dôchodku, § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 98,45 eura (70 % zo 60 % životného minima plnoletej FO, 70 % zo 60 % z 234,42 eura)
 • na vyživovanú osobu: 82,04 eura (70 % z 50 % životného minima plnoletej FO, 70 % z 50 % z 234,42 eura)

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2 ods. 2 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 eura (100 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 58,60 eura (25 % životného minima plnoletej FO, 25 % z 234,42 eura)

*

Pri zrážke prednostných pohľadávok podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, ak povinným je poberateľ dôchodku (okrem zrážok výživného na maloleté dieťa), § 2a ods. 3 nariadenia:

 • na povinného: 234,42 eura (100 % životného minima plnoletej FO)
 • na vyživovanú osobu: 117,21 eura (50 % životného minima plnoletej FO, 50 % z 234,42 eura)

*

Pri pokutách za priestupky (týka sa aj poberateľov dôchodkov), § 2b nariadenia:

 • na povinného: 117,21 eura (50 % životného minima plnoletej FO)

*

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 984,54 eura (300 % základnej sumy na povinného)

*

Poznámka: Všetky nepostihnuteľné sumy sa zaokrúhľujú na eurocenty smerom nadol.

Rodičovský dôchodok (rodičovský bonus) - nová verzia

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR na svojej schôdzi v máji 2022 v prvom čítaní prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V druhom a treťom čítaní bude Národná rada SR o návrhu rokovať na schôdzi v júni 2022.

Jednou z dôležitých častí návrhu je zavedenie tzv. rodičovského dôchodku - predtým sa označoval aj ako "rodičovský bonus".

Táto novinka by mala byť platná od 1. januára 2023.

*

Princíp

Rodičovský dôchodok bude poberateľom starobných dôchodkov zvyšovať sumu dôchodku, ktorý im vypláca Sociálna poisťovňa. Poberateľovi starobného dôchodku (rovnako mužovi i žene) Sociálna poisťovňa každý mesiac okrem doterajšieho starobného dôchodku vyplatí aj sumu rodičovského dôchodku.

Suma rodičovského dôchodku bude určená ako 1,5 % z priemerného mesačného vymeriavacieho základu zisteného v období 2 rokov dozadu každého jeho dieťaťa, ktoré bolo v období 2 rokov dozadu dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni.

Príklad

Pani Anna a pán Adam poberajú starobný dôchodok. Vychovali tri deti. V roku 2023 bude pani Anne i pánovi Adamovi vyplatený rodičovský dôchodok nasledovne.

Prvé dieťa žije vo Veľkej Británii, v roku 2021 teda toto dieťa nebolo dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni. 

Za prvé dieťa pani Anna a pán Adam nebudú mať nárok na rodičovský dôchodok.

Druhé dieťa je zamestnané na Slovensku, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako zamestnanec v Sociálnej poisťovni a jeho priemerný mesačný vymeriavací základ bol 1200 eur.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za druhé dieťa bude 1,5 % z 1200 eur = 18 eur.

Tretie dieťa má na Slovensku živnosť, v roku 2021 bolo dôchodkovo poistené ako SZČO v Sociálnej poisťovni a malo vymeriavací základ 546 eur.

Suma rodičovského dôchodku prislúchajúca pani Anne a pánovi Adamovi za tretie dieťa bude 1,5 % z 546 eur = 8,19 eura.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Anny i pána Adama, ktorá bude vyplácaná počas roka 2023, bude 18 eur + 8,19 eura = 26,20 eura.

*

Výška prídavkov na deti a daňového bonusu v rokoch 2004 - 2022

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny

Rok Prídavky na deti Daňový bonus na deti Priemerná mzda
2004 16,60 13,28 525
2005 16,60 13,83 573
2006 16,60 17,92 623
2007 16,60 18,42 669
2008 17,92 19,32 723
2009 21,25 20,00 745
2010 21,99 20,02 769
2011 22,01 20,51 786
2012 22,54 21,03 805
2013 23,10 21,41 824
2014 23,52 21,41 858
2015 23,52 21,41 883
2016 23,52 21,41 912
2017 23,52 21,41 954
2018 23,68 21,56 1013
2019 24,34 22,57 1092
2020 24,95 22,72 1133
2021 25,50 23,22 1211
2022 25,88 23,57 1300 (odhad)

 

Sumy v tabuľke sú uvedené v eurách. Euro sa stalo zákonným platidlom na Slovensku od 1.1.2009, pri kurze 1 euro = 30,126 Sk

*

Poznámky:

Od 1.4.2019 sa daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov zvýšil na sumu dvojnásobku základného daňového bonusu.

Od 1.7.2021 do 31.12.2021 bol daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov zvýšený na 1,7-násobok základného daňového bonusu.

Od 1.1.2022 do 30.6.2022 bol daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov zvýšený na 1,85-násobok základného daňového bonusu.

*

Od 1.7.2022 sa suma prídavkov na deti zvyšuje na 30 eur.

Od 1.7.2022 sa daňový bonus na deti zvyšuje na 40 eur na dieťa od 15 rokov a na 70 eur na dieťa do 15 rokov, zároveň však najviac 20 % až 55 % čiastkového základu dane rodiča (viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=815).

*

Zvýšenie súm stravného od 1.9.2022

Témy: cestovné náhrady,gastrolístky,stravné,stravovanie,Top,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR SR) dňa 31.5.2022 zverejnilo na portáli slov-lex.sk predbežnú informáciu k návrhu opatrení o sumách stravného a sumách "kilometrovného". Následne bol návrh zverejnený v do medzirezortného pripomienkového konania, návrh má v pripomienkovom konaní číslo LP/2022/350.
 
Dňa 6.8.2022 boli nové "Opatrenia" zverejnené v Zbierke pod číslami 281/2022 Z. z. a 282/2022 Z. z.
 
Obe "Opatrenia" sú účinné od 1. septembra 2022.
 
*
 
Podľa "Opatrenia o sumách stravného" sa zvyšujú sumy stravného nasledovne:
 • 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 14,50 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Podľa "Opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách" sa zvyšujú sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy:

 • 0,063 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,227 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

Sumy stravného sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Sumy "kilometrovného" sa zvyšujú v nadväznosti na zvyšovanie cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

*

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 116/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. mája 2022 platili sumy stravného:

 • 6 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
 • 9 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
 • 13,70 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

*

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 117/2022 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. mája 2022 platili sumy "kilometrovného":

 • 0,059 eura jednostopové vozidlá a trojkolky,
 • 0,213 eura osobné cestné motorové vozidlá.

*

V pokračovaní článku: Zmeny pri stravovaní zamestnancov.

*

Dôchodok po 40 odpracovaných rokoch

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2023

*

Národná rada SR na svojej schôdzi v máji 2022 v prvom čítaní prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V druhom a treťom čítaní bude Národná rada SR o návrhu rokovať na schôdzi v júni 2022.

Jednou z dôležitých častí návrhu je umožniť čerpanie predčasného starobného dôchodku aj poistencovi, ktorý dosiahol 40 odpracovaných rokov, respektíve získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia (napr. časť tohto obdobia získali ako poistení zamestnanci alebo SZČO a časť obdobia ako poistenci štátu z dôvodu výchovy detí). Takíto poistenci teda môžu požiadať o predčasný starobný dôchodok aj skôr ako 2 roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku.

Takto priznaný predčasný starobný dôchodok sa pri určení jeho výšky nebude znižovať o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ale bude sa znižovať len o 0,3 %.

Uvedené zmeny majú platiť od 1. januára 2023.

Súčasťou návrhu je aj dôležitá zmena doterajšej podmienky na priznanie predčasného starobného dôchodku, podľa ktorej sa predčasný starobný dôchodok priznal len vtedy, ak jeho suma bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima. Táto zmena sa navrhuje s účinnosťou už od 1. augusta 2022.

*

Otcovská dovolenka

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 26. mája 2022 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrhom zákona sa bude ďalej zaoberať Národná rada SR v prvom čítaní na svojom rokovaní v júni 2022 a v druhom a treťom čítaní v septembri 2022.

Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. októbra 2022.

Cieľom návrhu zákona je okrem iného zapracovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov do slovenskej legislatívy. V Zákonníku práce sa preto dopĺňajú a spresňujú ustanovenia týkajúce sa rodičovskej dovolenky, doterajšia rodičovská dovolenka otca podľa § 166 ods. 1 sa mení na otcovskú dovolenku.

Súčasne návrh obsahuje novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Navrhuje sa možnosť čerpania materského otcom dieťaťa v rozsahu 2 týždňov (14 dní) v období 6 týždňov po narodení dieťaťa, čo v zásade doteraz nebolo možné. Doterajšia materská, ktorú mohli poberať otcovia detí po ukončení materskej matky, resp. najskôr po 6 týždňoch od pôrodu, v zákone zostáva, avšak v prípade otca, ktorý využije možnosť čerpania materského už po pôrode v rozsahu 2 týždňov, sa skráti o 2 týždne na 26 (resp. 29 alebo 35) týždňov.

*

Daňový bonus SZČO od júla do decembra 2022

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,SZČO,veličiny,zmeny 2022

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch 14.7.2022, 19.7.2022 alebo 27.7.2022.

Tipy, triky, varovania, odporúčania. Účasť odporúčam každej mzdovej účtovníčke, či účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov a klientov. Pomôžem vám. Nie je jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, v mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu "stratégiu".

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Aktuálny komplexný článok k daňovému bonusu od júla 2022: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO STAROM"

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Aby mala SZČO daňový bonus vyplatený, musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (= čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov a odvodov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO NOVOM" 

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 1 dieťati
 • 27 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 2 deťoch
 • 34 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 3 deťoch
 • 41 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 4 deťoch
 • 48 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 5 deťoch
 • 55 % polovice čiastkového základu dane zisteného za rok 2022 pri 6 a viac deťoch

Čiastkový základ dane SZČO je jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

V nasledujúcej tabuľke predpokladáme, že ide o SZČO, ktorá podnikala celý rok 2022, počas celého roka 2022 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 187,78 eura do SP a 79,31 eura do ZP, spolu 267,09 eura a v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu.

*

Podľa počtu detí môže byť daňový bonus SZČO "po novom" za mesiace júl až december 2022 suma najviac:

Priemerný príjem mesačne Paušálne výdavky Odvody Čiastkový základ dane 1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti 5 detí 6 a viac detí
600 eur 360 eur 267,09 eura 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur 0 eur
700 eur 420 eur 267,09 eura 12,91 eura 2,58 eura 3,49 eura 4,39 eura 5,29 eura 6,20 eura 7,10 eura
800 eur 480 eur 267,09 eura 52,91 eura 10,58 eura 14,29 eura 17,99 eura 21,69 eura 25,40 eura 29,10 eura
900 eur 540 eur 267,09 eura 92,91 eura 18,58 eura 25,09 eura 31,59 eura 38,09 eura 44,60 eura 51,10 eura
1000 eur 600 eur 267,09 eura 132,91 eura 26,58 eura 35,89 eura 45,19 eura 54,49 eura 63,80 eura 73,10 eura
1100 eur 660 eur 267,09 eura 172,91 eura 34,58 eura 46,69 eura 58,79 eura 70,89 eura 83,00 eura 95,10 eura
1200 eur 720 eur 267,09 eura 212,91 eura 42,58 eura 57,49 eura 72,39 eura 87,29 eura 102,20 eura 117,10 eura
1300 eur 780 eur 267,09 eura 252,91 eura 50,58 eura 68,29 eura 85,99 eura 103,69 eura 121,40 eura 139,10 eura
1400 eur 840 eur 267,09 eura 292,91 eura 58,58 eura 79,09 eura 99,59 eura 120,09 eura 140,60 eura 161,10 eura
1500 eur 900 eur 267,09 eura 332,91 eura 66,58 eura 89,89 eura 113,19 eura 136,49 eura 159,80 eura 183,10 eura

Výsledný bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Pri výpočte "po novom" platí princíp "nižšia berie".

*

SZČO sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa jej suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu za mesiace druhého polroka 2022

1. SZČO má priemerný mesačný príjem 600 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" by daňový bonus bol suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura, avšak SZČO nemá kladný čiastkový základ dane, preto na daňový bonus "po starom" nemá nárok.

"Po novom" je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 0 eur, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 0 eur.

SZČO nemá nárok na daňový bonus ani "po starom", ani "po novom", jeho daňový bonus je nula.

*

2. SZČO má priemerný mesačný príjem 700 eur, má dve deti vo veku 3 a 5 rokov.

"Po starom" je daňový bonus suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 3,49 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 3,49 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po starom", teda dostane sumu 94,28 eura.

*

3. SZČO má priemerný mesačný príjem 1200 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 2 x 47,14 eura + 2 x 43,60 eura = 181,48 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 4 x 70 eur = 280 eur, súčasne najviac 87,29 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 87,29 eura.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po starom", teda dostane sumu 181,48 eura.

*

4. SZČO má priemerný mesačný príjem 1400 eur, má jedno dieťa vo veku 16 rokov.

"Po starom" je daňový bonus 23,57 eura.

"Po novom" je daňový bonus suma 40 eur, súčasne najviac 58,58 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 40 eur.

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 40 eur.

*

Viac o daňovom bonuse  na webinároch 31.5.2022, 9.6.2022, 14.6.2022, 20.6.2022, 21.6.2022, 22.6.2022 alebo 28.6.2022.

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Daňový bonus zamestnanca od júla do decembra 2022

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny,zmeny 2022

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch 14.7.2022, 19.7.2022 alebo 27.7.2022.

Tipy, triky, varovania, odporúčania. Účasť odporúčam každej mzdovej účtovníčke, či účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov. Pomôžem vám. Nie je jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, v mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu "stratégiu".

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Aktuálny komplexný článok k daňovému bonusu od júla 2022: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO STAROM"

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí zamestnanec za daný mesiac dosiahnuť zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda najmenej 323 eur.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA "PO NOVOM" 

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho hrubá mzda - jeho odvody (13,4 % z hrubej mzdy).

Podľa počtu detí môže byť daňový bonus zamestnanca "po novom" za mesiace júl až december 2022 suma najviac:

Hrubá mzda Čiastkový základ dane 1 dieťa 2 deti 3 deti 4 deti 5 detí 6 a viac detí
600 eur 519,60 eura 103,92 eura 140,29 eura 176,66 eura 213,04 eura 249,41 eura 285,78 eura
650 eur 562,90 eura 112,58 eura 151,98 eura 191,39 eura 230,79 eura 270,19 eura 309,60 eura
700 eur 606,20 eura 121,24 eura 163,67 eura 206,11 eura 248,54 eura 290,98 eura 333,41 eura
750 eur 649,50 eura 129,90 eura 175,37 eura 220,83 eura 266,30 eura 311,76 eura 357,23 eura
800 eur 692,80 eura 138,56 eura 187,06 eura 235,55 eura 284,05 eura 332,54 eura 381,04 eura
850 eur 736,10 eura 147,22 eura 198,75 eura 250,27 eura 301,80 eura 353,33 eura 404,86 eura
900 eur 779,40 eura 155,88 eura 210,44 eura 265,00 eura 319,55 eura 374,11 eura 428,67 eura
950 eur 822,70 eura 164,54 eura 222,13 eura 279,72 eura 337,31 eura 394,90 eura 452,49 eura
1000 eur 866 eur 173,20 eura 233,82 eura 294,44 eura 355,06 eura 415,68 eura 476,30 eura

Výsledný bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Pri výpočte "po novom" platí princíp "nižšia berie".

*

Zamestnancovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa mu suma daňového bonusu, ktorá vyjde vyššia.

*

Príklady výpočtov daňového bonusu za júl 2022

Zamestnanec má hrubú mzdu 600 eur, má dve deti 3 a 5 rokov.

Po starom je daňový bonus suma 2 x 47,14 eura = 94,28 eura.

Po novom je daňový bonus suma 2 x 70 eur = 140 eur, súčasne najviac 140,92 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 140 eur.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 140 eur.

*

Zamestnanec má hrubú mzdu 750 eur, má štyri deti vo veku 3, 5, 8 a 11 rokov.

Po starom je daňový bonus 2 x 47,14 eura + 2 x 43,60 eura = 181,48 eura.

Po novom je daňový bonus suma 4 x 70 eur = 280 eur, súčasne najviac 266,30 eura, to znamená, že daňový bonus po novom je 266,30 eura.

Zamestnanec dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", teda dostane sumu 266,30 eura.

*

Viac o daňovom bonuse na webinároch 31.5.2022, 9.6.202214.6.2022, 20.6.2022, 21.6.202222.6.2022 alebo 28.6.2022.

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Kniha Zákonník práce 2022: ŠPECIFICKÉ SKUPINY ZAMESTNANCOV

Témy: Zákonník práce

*

V kapitole rozoberieme osobitné práva špecifických skupín zamestnancov - napríklad osamelej zamestnankyne, resp. osamelého zamestnanca.

*

Kniha Zákonník práce 2022: PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Témy: Zákonník práce

*

Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov sa postupuje podľa toho, či pôvodný zamestnávateľ zaniká s právnym nástupcom alebo či ide napr. o likvidáciu zamestnávateľa, či sa pôvodný zamestnávateľ dohodol na prevode zamestnávateľa alebo jeho časti s preberajúcim zamestnávateľom atď.

*

Kniha Zákonník práce 2022: DOČASNÉ PRIDELENIE ZAMESTNANCA

Témy: Zákonník práce

*

AGENTÚRY DOČASNÉHO ZAMESTNÁVANIA

Dočasné pridelenie zamestnancov z agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) je stále častý a populárny spôsob akým zamestnávateľ rieši potrebu vyššieho počtu zamestnancov. Dočasné pridelenie zamestnancov patrí medzi najflexibilnejšie formy zamestnávania – užívateľskému zamestnávateľovi tak odpadávajú náklady spojené so získaním zamestnanca a s prípadným ukončením pracovného vzťahu a drvivú väčšinu administratívnych povinností na seba preberá ADZ.

Právne postavenie ADZ je dané zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti (viď § 29 až 31 ZSZ).

*

Kniha Zákonník práce 2022: CEZHRANIČNÉ VYSIELANIE ZAMESTNANCOV

Témy: Zákonník práce

*

Problematiku cezhraničného vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb upravuje najmä § 5 Zákonníka práce a zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Informačná povinnosť slovenskej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uzatvorila zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, je upravená v § 23b zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Na úrovni EÚ ide o najmä o smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“). Ďalej je dôležitá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ  z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

*

Špecifické pravidlá pre cezhraničné vysielanie vodičov upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012.

V slovenskej legislatíve nájdeme adekvátnu úpravu cezhraničného vysielania vodičov v zákone č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a v § 5a Zákonníka práce, s účinnosťou od 2.2.2022 (viď zákon č. 407/2021 Z. z.)

*

ZÁKLADNÉ POJMY POUŽÍVANÉ PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV

Uvedené dôležité definície nájdeme v § 5 Zákonníka práce a vyplývajú z aktuálneho znenia smerníc 96/71/ES, 2014/67/EÚ a 957/2018/EÚ.

*

Členské štáty EÚ

Pravidlá pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb sa vzťahujú na zamestnancov zamestnávateľov usadených v členských štátoch EÚ (EÚ 27, už mimo Veľkej Británie) a v štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsku.

*

Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb

Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb môže mať tri podoby:

a) Cezhraničné poskytovanie služby pre príjemcu služby (ktorý nie je užívateľským zamestnávateľom).

Medzi vysielajúcim zamestnávateľom a príjemcom služby je uzatvorená zmluva o dodávke služieb. Plnenie predmetu zmluvy prebieha tak, že zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca na pracovnú cestu na územie iného členského štátu, kde vykonáva práce ktoré sú predmetom zmluvy. Nie je pritom dôležité, kto je príjemca služby - či je to právnická alebo fyzická osoba, kde má príjemca sídlo atď. Dôležité je, že práce vyslaných zamestnancov prebiehajú na území iného členského štátu.

Zamestnanca počas výkonu práce riadi jeho zamestnávateľ. Pozor, príjemca služby tu nie je v postavení užívateľského zamestnávateľa tak, akoby to inak bolo pri dočasnom pridelení.

Príklady

Zamestnanec je vyslaný na práce na územie iného členského štátu na základe zmluvy o servise stroja.

Zamestnanec je vyslaný na práce na územie iného členského štátu na základe zmluvy o dodávke stavebných prác.

Zamestnanec je vyslaný na práce na územie iného členského štátu na základe zmluvy o vývoji softvéru na zákazku, kde časť prác prebehne na území iného členského štátu o zmluvného odberateľa.

Vodič diaľkovej dopravy poskytuje dopravnú službu zákazníkovi na území iného členského štátu.

*

b) Cezhraničné vyslanie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami (viď §66a Obchodného zákonníka) = vyslanie k zamestnávateľovi (časti zamestnávateľa) v skupinovom vlastníctve. Označuje sa aj ako tzv. koncernové vyslanie.

V prípadoch koncernového vyslania nás nezaujíma dôvod pracovnej cesty vyslaných zamestnancov. Vôbec nemusí ísť o dodávku prác pri poskytovaní nejakej služby ako takej. Podstatné je, že zamestnanci sú na pracovnej ceste na území iného členského štátu a výkon ich práce počas pracovnej cesty je v priestoroch materskej/sesterskej/dcérskej spoločnosti.

Príklady

Manažér materskej spoločnosti ide na územie iného členského štátu do dcérskej spoločnosti na pracovné rokovanie.

Zamestnanci dcérskej spoločnosti idú na zaškolenie a výrobnú prax na územie iného členského štátu do materskej alebo sesterskej spoločnosti.

*

c) Cezhraničné dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi (viď § 58 Zákonníka práce).

Teda dočasné pridelenie zamestnanca agentúrou dočasného zamestnávania (prípadne zamestnávateľom, ktorý nie je agentúrou dočasného zamestnávania za zákonom stanovených podmienok) k užívateľskému zamestnávateľovi na území iného členského štátu.

Príklad

Slovenský zamestnávateľ v oblasti automobilového priemyslu má dočasne pridelených zamestnancov z českej agentúry dočasného zamestnávania.

*

Vysielajúci zamestnávateľ

Takto označujeme zamestnávateľa, ktorý vysiela svojho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia jedného členského štátu EÚ na územie druhého členského štátu EÚ.

Vysielajúci zamestnávateľ je:

 • hosťujúci zamestnávateľ – ak má sídlo v inom členskom štáte a vysiela svojho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia tohto štátu EÚ na územie SR,
 • domáci zamestnávateľ – ak má sídlo v SR a vysiela svojho zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia SR na územie iného členského štátu EÚ.

*

Vyslaný zamestnanec

Takto označujeme zamestnanca vyslaného svojim zamestnávateľom na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia jedného členského štátu EÚ na územie druhého členského štátu EÚ.

Vyslaný zamestnanec je:

 • hosťujúci zamestnanec – ak je vyslaný svojim zamestnávateľom na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia iného štátu EÚ na územie SR,
 • domáci zamestnanec – ak je vyslaný svojim zamestnávateľom na výkon prác pri poskytovaní služieb z územia SR na územie iného členského štátu EÚ.

*

Tzv. tvrdé jadro

Vysielajúci zamestnávateľ je počas vyslania svojho zamestnanca na územie iného členského štátu povinný dodržiavať pravidlá upravené legislatívou štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný, týkajúce sa:

 • dĺžky pracovného času a pravidiel pre odpočinok
 • dĺžky dovolenky
 • minimálnej mzdy (v podmienkach SR alebo i ČR, vrátane minimálnych mzdových nárokov)
 • príplatkov, na ktoré má zamestnanec nárok "zo zákona"
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • pracovných podmienok tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien a mladistvých zamestnancov
 • rovnakého zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákazu diskriminácie
 • podmienok, za ktorých možno zamestnanca dočasne prideliť, pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ak ide o cezhraničné dočasné pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi (teda podmienok, týkajúcich sa agentúrneho zamestnávania)
 • podmienok ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom
 • podmienok pri pracovných cestách (napr. náhrady cestovných výdavkov, náhrady výdavkov za ubytovanie, stravné pri pracovnej ceste atď.) 

*

Kniha Zákonník práce 2022: PREKÁŽKY V PRÁCI

Témy: Zákonník práce

*

O prekážke v práci hovoríme v prípade, ak z nejakého v Zákonníku práce špecifikovaného dôvodu zamestnanec nenastúpi na pracovnú zmenu a nepracuje, respektíve pracuje kratší čas ako bol pôvodne určený podľa rozvrhu pracovného času.

Pri časti prekážok vzniká zamestnancovi nárok na náhradu mzdy (najmä pri prekážkach na strane zamestnávateľa), pri časti prekážok má zamestnanec len nárok na pracovné voľno.

Pri niektorých prekážkach je potrebná, respektíve možná na poskytnutie pracovného voľna a prípadne i náhrady mzdy dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, napríklad v kolektívnej zmluve. 

*

Prekážky v práci možno rozdeliť do niekoľkých skupín, rozdelených podľa dôvodu prekážky:

 • všeobecný záujem: verejná funkcia, občianska povinnosť, úkony vo všeobecnom záujme (§ 137 a 138)
 • dobrovoľnícka činnosť (§ 138a)
 • výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy (§ 138b)
 • plnenie brannej povinnosti, vojenského cvičenia, úloh ozbrojených síl (§ 139)
 • zvyšovanie kvalifikácie (§ 140)
 • dôležité osobné prekážky na strane zamestnanca (§ 141)
 • dočasné prerušenie výkonu práce (§ 141a)
 • prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142)

*

Kniha Zákonník práce 2022: PREKÁŽKY V PRÁCI NA STRANE ZAMESTNÁVATEĽA

Témy: Zákonník práce

*

Ide o prípady, kedy zamestnanec nemôže vykonávať prácu podľa pôvodného rozvrhu pracovných zmien z vážnych prevádzkových dôvodov na strane zamestnávateľa, respektíve pre nepriaznivé poveternostné vplyvy. 

*

Kniha Zákonník práce 2022: DOMÁCKA PRÁCA A TELEPRÁCA

Témy: Zákonník práce

*

Definícia domáckej práce a telepráce

Domácka práca a telepráce je definovaná v § 52 Zákonníka práce.

Domácka práca je práca, ktorá sa vykonáva:

 • pravidelne
 • v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti 
 • z domácnosti zamestnanca

Domácka práca nie je práca, ktorú zamestnanec vykonáva:

 • príležitostne alebo
 • za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa, alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca, alebo z iného dohodnutého miesta.

*

Je potrebné zdôrazniť, že domácka práca podľa § 52 Zákonníka práce je práca vykonávaná pravidelne z domácnosti zamestnanca. Nemusíte to byť v plnom rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, môže to byť práca vykonávaná z domácnosti povedzme v rozsahu jedného dňa týždenne.

Telepráca je práca vykonávaná pravidelne z domácnosti zamestnanca s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

*

Daňový bonus od 1.7.2022 / 1.1.2023

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie,SZČO,veličiny,zmeny 2022,zmeny 2023

*

Na úvod: Viac ako v tomto článku sa o daňovom bonuse dozviete na webinároch 14.7.2022, 19.7.2022 alebo 27.7.2022.

Tipy, triky, varovania, odporúčania. Účasť odporúčam každej mzdovej účtovníčke, či účtovníkovi, aby ste nový daňový bonus vypočítali správne, bez stresov a aby ste vedeli informovať a poučiť vašich zamestnancov. Pomôžem vám. Nie je jedno, či si nový daňový bonus uplatní matka alebo otec, v mnohých prípadoch bude potrebné zmeniť doterajšiu "stratégiu".

Prihlásiť sa môžete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Upozornenie - tento článok ďalej nečítajte. Aktuálny komplexný článok k daňovému bonusu od júla 2022 nájdete tu:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

*

Národná rada SR v utorok 24.5.2022 schválila vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou tohto zákona je aj zmena zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Od 1.1.2022 a od 1.1.2023 sa postupne zvyšuje daňový bonus na dieťa a súčasne sa menia podmienky jeho vyplácania.

Schválený zákon musí ešte potvrdiť pani prezidentka Slovenskej republiky svojím podpisom.

Zmenený daňový bonus na dieťa sa bude prvýkrát vyplácať už za júl 2022.

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.1.2022 DO 30.6.2022

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

Daňovník musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3876 eur.

Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí zamestnanec za daný mesiac dosiahnuť zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda najmenej 323 eur.

SZČO musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

*

ZMENA OD 1.7.2022 - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.7.2022 DO 31.12.2022

 • 70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Od 1.7.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov, takže pozor na stravovanie pri deťoch do 6 rokov!!

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac.

V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022. Ak zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022.

V daňovom priznaní SZČO sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022. Ak SZČO začala vykonávať činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Pozor, na rozdiel od pôvodného návrhu sa do úvahy berie len príjem rodiča, ktorý žiada o daňový bonus, na príjem druhého rodiča sa neprihliada.

*

ZMENA OD 1.1.2023 - DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA OD 1.1.2023

 • 100 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
 • 50 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Súčasne je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac.

V ročnom zúčtovaní (daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023.

V daňovom priznaní SZČO sa vychádza z čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

*

Poznámka: Výsledky výpočtov zaokrúhľujeme na 2 desatinné miesta (na eurocenty) matematicky.

*

V pokračovaní článku: Postup zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkov od júla 2022 a v ročnom zúčtovaní za rok 2022. Príklady.

*

Kniha Zákonník práce 2022: SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

Témy: Zákonník práce

*

FORMY SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

Zákonník práce definuje v § 59 a nasledujúcich, niekoľko foriem skončenia pracovného pomeru. Každá forma má svoje špecifiká. Pracovný pomer možno skončiť dohodou zamestnávateľa a zamestnanca ale i jednostranným právnym úkonom z vôle jednej zo strán (výpoveď, okamžité skončenie).

Pracovný pomer možno skončiť:

 • dohodou (viď § 60)
 • výpoveďou (viď § 61, 62, 63, 64, 66, 67)
 • okamžitým skončením (viď § 68, 69, 70)
 • skončením v skúšobnej dobe (viď § 72)

*

Pracovný pomer na určitú dobu

Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby (viď § 71). Pre pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sú zároveň možné ďalšie uvedené formy skončenia pracovného pomeru.

*

Pracovný pomer cudzinca

Podľa § 59 ods. 3, pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom (napr. dohodou, výpoveďou...), sa skončí dňom, ktorým:
 • sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o zrušení povolenia na pobyt
 • nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky
 • uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky
 • uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie (v prípade Ukrajincov to môže byť uplynutím doby, na ktorú má Ukrajinec udelené dočasné útočisko)
 • bolo odňaté povolenie na zamestnanie.

*

Smrť zamestnanca

Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

Poznámka. Pracovný pomer nezaniká smrťou fyzickej osoby, ktorá je zamestnávateľom - v takomto prípade prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na jeho dedičov - viď § 30.

*

Zánik pracovného pomeru podľa § 58 ods. 7

Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa § 58 ods. 7.

"Ak je zamestnanec dočasne pridelený v rozpore s odsekom 6 prvou vetou alebo druhou vetou, zaniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a vzniká pracovný pomer na neurčitý čas medzi zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. Užívateľský zamestnávateľ je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru podľa prvej vety vydať zamestnancovi písomné oznámenie o jeho vzniku; pracovné podmienky zamestnanca sa primerane spravujú dohodou o dočasnom pridelení alebo pracovnou zmluvou podľa odseku 5."

*

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Špecifický spôsob ukončenia pracovného pomeru je odstúpenie od pracovného pomeru, ktoré je možné v čase kedy zamestnanec ešte nenastúpil prvýkrát do práce - viď § 19 ods. 2. Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, ak:

 • zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň nástupu do práce bez toho, aby mu v tom bránila prekážka v práci
 • zamestnanec do troch pracovných dní neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci, ktorá mu bráni nastúpiť do práce v dohodnutý deň nástupu do práce
 • zamestnanec bol po uzatvorení pracovnej zmluvy právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Odstúpiť od pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné.

*

Kniha Zákonník práce 2022: PRACOVNÝ POMER, PRACOVNÁ ZMLUVA

Témy: Zákonník práce

*

PREDZMLUVNÉ VZŤAHY

Povinnosť zamestnávateľa informovať budúceho zamestnanca

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť budúceho zamestnanca s:

 • právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy
 • pracovnými podmienkami
 • mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Podľa § 41 ods. 10 zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je suma základnej zložky mzdy, ktorú zverejnil v pracovnom inzeráte.

*

Zamestnávateľ v praxi musí budúcemu zamestnancovi poskytnúť informácie napríklad o:

 • interných predpisoch, pracovnom poriadku
 • zástupcoch zamestnancov u zamestnávateľa
 • kolektívnej zmluve, resp. dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom
 • systéme odmeňovania, motivačnom systéme
 • čerpaní sociálneho fondu, o sociálnom programe u zamestnávateľa
 • hmotnej zodpovednosti,
 • vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie
 • možnom kariérnom postupe
 • rozvrhnutí pracovného času - rovnomerný/nerovnomerný, prestávky, odpočinok, nadčasy...
 • režime pri pracovných cestách atď.

*

Zdravotná spôsobilosť na prácu

Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.

Tu je dôležité i ustanovenie § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa neho je zamestnávateľ povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pri zamestnávaní tehotných žien, matiek, dojčiacich matiek sa musí rešpektovať § 161 Zákonníka práce. Tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Tehotná žena nesmie byť zamestnávaná ani prácami, ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe. To platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene.

*

Pracovná zmluva s mladistvým zamestnancom

Zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu s mladistvým iba po predchádzajúcom lekárskom vyšetrení mladistvého.

Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvým je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie jeho zákonného zástupcu.

Pri zaraďovaní mladistvých zamestnancov sa musí dbať na dodržiavanie § 175 ZP (...práce zakázané mladistvým zamestnancom).

*

Právo zamestnávateľa požadovať informácie od budúceho zamestnanca

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.

Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Naopak, fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.

*

Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

 • o tehotenstve
 • o rodinných pomeroch
 • o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať
 • o politickej príslušnosti, príslušnosti k odborom a o náboženskej príslušnosti.

*

Zásada rovnakého zaobchádzania

Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu (§ 13 ods. 1 a 2).

Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru poruší povinnosti ustanovené v § 41 ods. 5, 6 a 8, fyzická osoba má právo na primeranú peňažnú náhradu.

*

Pracovný kalendár na rok 2022

Témy: Zákonník práce

*

Túto užitočnú pomôcku pre mzdové účtovníčky odporúčam napr. tu:

https://kalendar.aktuality.sk/pracovny/

*

Kniha Zákonník práce 2022: MZDA, PRIEMERNÝ ZÁROBOK A NÁHRADA MZDY

Témy: minimalna mzda,Zákonník práce

*

Zamestnávateľ je podľa § 118 Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.

Mzda je:

 • peňažné plnenie alebo
 • plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda)

poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

*

Ako mzda sa posudzuje aj plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia, ak sa neposkytuje zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu.

Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (tzv. trinásty plat) a vianočných sviatkov (tzv. štrnásty plat).

*

Za mzdu sa nepovažuje:

 • náhrada mzdy,
 • náhrada za pracovnú pohotovosť,
 • finančný príspevok na stravovanie,
 • odstupné,
 • odchodné,
 • cestovné náhrady,
 • príspevky zo sociálneho fondu,
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • príspevky na životné poistenie zamestnanca,
 • výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií,
 • daňový bonus,
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a náhrada za pracovnú pohotovosť,
 • doplatky k nemocenským dávkam,
 • peňažná náhrada podľa § 83a ods. 4 (pri plnení záväzku zamestnanca o obmedzení zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru),
 • iné plnenie poskytované zamestnancovi v súvislosti so zamestnaním podľa Zákonníka práce, osobitných predpisov, kolektívnej zmluvy, pracovnej zmluvy, ktoré nemá charakter mzdy,
 • plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.

*

Poznámka: Definícia pojmu mzda je dôležitá okrem iného pre určenie priemerného zárobku podľa § 134. Pri výpočte priemerného zárobku berieme do úvahy len mzdu, naopak neberieme do úvahy plnenia, ktoré sa nepovažujú za mzdu.

*

Podľa § 119 Zákonníka práce mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

Pokiaľ ide o vzťah voči minimálnej mzde, resp. voči minimálnym mzdovým nárokom podľa § 120, nie je podstatné, či základná zložka mzdy je alebo nie je nižšia ako minimálna mzda, respektíve minimálny mzdový nárok. Podstatný je vzťah celkovej mzdy zamestnanca vrátane všetkých jej zložiek voči minimálnej mzde (minimálnemu mzdovému nároku).

Pozor, podľa § 120 ods. 2 pri posudzovaní výšky mzdy voči minimálnej mzde (minimálnemu mzdovému nároku) sa nezahrnú mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za prácu v sobotu a nedeľu, za prácu v noci, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

V kolektívnej zmluve je možné dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu, resp. vyššie minimálne mzdové nároky.

Príklad

Pán František má podľa pracovnej zmluvy základnú zložku mzdy určenú ako mesačnú mzdu vo výške 600 eur mesačne. Ďalšou zložkou mzdy je výkonnostná odmena na základe kvalitatívnych výsledkov práce, ktorú každý mesiac určuje jeho nadriadený, a tá sa pohybuje od 0 do 100 eur mesačne.

V januári 2022 bola pánovi Františkovi priznaná výkonnostná odmena 80 eur. Výsledná mzda tak dosiahne 680 eur, čo je viac ako minimálna mzda (v roku 2022 je minimálna mzda 646 eur).

Vo februári 2022 bola pánovi Františkovi priznaná výkonnostná odmena len 10 eur. Výsledná mzda by tak dosiahla len 610 eur, čo je menej ako minimálna mzda. Zamestnávateľ preto musí pánovi Františkovi doplatiť ešte doplatok do minimálnej mzdy vo výške ďalších 36 eur. Výsledná mzda tak bude (600 + 10 + 36) presne vo výške minimálnej mzdy 646 eur.

*

Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Treba zdôrazniť, že ide o dohodu, nie prerokovanie alebo oboznámenie - odborový orgán alebo samotný zamestnanec so mzdovými podmienkami musia súhlasiť.

Pre člena družstva, u ktorého je podľa stanov podmienkou členstva pracovný vzťah, možno mzdové podmienky upraviť aj uznesením členskej schôdze.

V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne najmä:

 • formy odmeňovania zamestnancov,
 • sumu základnej zložky mzdy,
 • ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.

Základnou zložkou mzdy je zložka poskytovaná podľa odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu - typickým príkladom je hodinová mzda, mesačná mzda alebo úkolová mzda.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Podľa doplneného § 32 odsek 2 písm. b) a c) ZSP je ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, osem mesiacov.

Ochranná lehota poistenkyne, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie. V takomto prípade ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.
 
Ide o zásadnú a pozitívnu zmenu. Bude mať priaznivé dopady najmä na ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie ešte pred otehotnením. Nárok na nemocenské, tehotenské a materské (pri splnení ďalších podmienok, napr. materské = najmenej 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom) budú mať aj vtedy, ak otehotneli pol roka po zániku nemocenského poistenia (po skončení zamestnania, povinného poistenia SZČO alebo po zániku dobrovoľného poistenia).
 
Zmena posudzovania ochrannej lehoty tehotnej ženy platí od 1. júna 2022.
 
*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: ÚVOD K DRUHÉMU VYDANIU

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

V druhom vydaní knihy "MATERSKÁ 2022" reagujeme na zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. júna 2022.

POZOR, texty jednotlivých kapitol postupne upravujeme počas mája 2022. O ukončení úprav vás budeme informovať na titulnej stránke.

*

Najdôležitejšou zmenou v zákone od 1. júna 2022 je predĺženie ochrannej lehoty tehotných žien.

Ide o zásadnú a pozitívnu zmenu. Bude mať priaznivé dopady najmä pre ženy, ktorým zaniklo nemocenské poistenie ešte pred otehotnením. Nárok na nemocenské, tehotenské a materské (pri splnení ďalších podmienok, napr. materské = najmenej 270 dní poistenia v období 2 rokov pred pôrodom) budú mať aj vtedy, ak otehotneli pol roka po zániku nemocenského poistenia (po skončení zamestnania, povinného poistenia SZČO alebo po zániku dobrovoľného poistenia).

V druhom vydaní súčasne reagujeme na už známy údaj o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2021 - bola vo výške 1211 eur. To znamená, že maximálny možný denný vymeriavací základ pri nástupe na tehotenské alebo na materské v roku 2023 je hodnota je 79,6274 eura. V tomto zmysle sme v druhom vydaní upravili všetky texty a príklady.

Pozor, druhé vydanie knihy "MATERSKÁ 2022" je k dispozícií len v elektronickej podobe na našej stránke, v kníhkupectvách ho nehľadajte.

Pre vašu informáciu, pripravujeme knihu "MATERSKÁ 2023", ktorá vyjde na jeseň 2022, a to aj v knižnej podobe.

*

Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané na jeseň 2021, druhé vydanie bolo aktualizované v máji 2022, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.6.2022.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: OBSAH

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

2.5 OCHRANNÁ LEHOTA OD 1. JÚNA 2022

3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

4. TEHOTENSKÉ

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

4.2 VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

4.3 DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

4.4 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ

4.5 TEHOTENSKÉ V SILOVÝCH REZORTOCH

4.6 TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

5. MATERSKÉ

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

5.2 VÝŠKA MATERSKÉHO

5.3 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

5.4 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

5.5 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O MATERSKÉ

6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.2 VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

6.3 ČASTÉ OTÁZKY K RODIČOVSKÉMU PRÍSPEVKU

6.4 PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.5 PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

8. ČO SA INDE NEZMESTILO

8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZ.

8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

10. SLOVNÍK POJMOV

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V prvej kapitole nájdete stručný prehľad o dvoch dávkach nemocenského poistenia - o tehotenskom (skloňujeme "tehotenské" - "o tehotenskom") a o materskom ("materské" - "o materskom").

Pre obe dávky si stručne vysvetlíme, kto má na dávky nárok a ako sa určí ich výška.

Prvá kapitola je určená tým, čo nemajú čas čítať desiatky strán textu a potrebujú sa rýchlo zorientovať.

Podrobnejšie informácie s príkladmi nájdete v ďalších kapitolách.

Stručné vysvetlenie jednotlivých pojmov nájdete v 10. kapitole, link: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=809

Naopak, podrobné vysvetlenie kľúčových pojmov nájdete v 2. kapitole, linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=780

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=784

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=810

*

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

"Tehotenské" je dávka z nemocenského poistenia, zaviedlo sa od 1. apríla 2021.

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Do 31.5.2022 platilo, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. V praxi to znamená, že ak žena otehotnie v čase, kedy je nemocensky poistená, tak má nárok na tehotenské (ak spĺňa aj druhú podmienku), aj keby nemocenské poistenie skončilo v deň, kedy otehotnela.

Od 1.6.2022 platí, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov.

Od 1.6.2022 ďalej platí, že ochranná lehota ženy, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie. V takomto prípade ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.

Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade tehotnej ženy, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena napríklad súčasne:

 • s príjmom zo zamestnania,
 • s príjmom z podnikania,
 • s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa,
 • s dávkou v nezamestnanosti,
 • s poberaním nemocenského počas práceneschopnosti - napríklad počas rizikového tehotenstva,
 • s materským poberaným od začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,
 • atď.

*

VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

Výška tehotenského na jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 15 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

V prípade, ak nárok na tehotenské vznikne z viacerých nemocenských poistení, tehotenské je 15 % z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Súčasne platí, že tehotenské je najmenej vo výške 10 % maximálneho možného DVZ určeného podľa § 55 ods. 2 zákona o sociálnom poistení (ZSP).

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na začiatok 27. týždňa (prvý deň 27. týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Ak nárok na tehotenské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a o výpočte DVZ nájdete v 3. kapitole, linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=785

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=786

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=788

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=789

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=790

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

To znamená, že v roku 2022 je tehotenské najmenej:

 • 223,50 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % x 74,4987 eura x 30 dní),
 • 231 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % x 74,4987 eura x 31 dní).

*

Tehotenské priznané v roku 2022 súčasne môže byť najviac suma:

 • 335,30 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 74,4987 eura x 30 dní),
 • 346,50 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 74,4987 eura x 31 dní).

*

DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

Tehotenské sa čerpá od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom až do ukončenia tehotenstva.

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

*

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Do 31.5.2022 platilo, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. V praxi to znamená, že ak žena otehotnie v čase, kedy je nemocensky poistená, tak má nárok na materské (ak spĺňa aj druhú podmienku), aj keby nemocenské poistenie skončilo v deň, kedy otehotnela.

Od 1.6.2022 platí, že ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov.

Od 1.6.2022 ďalej platí, že ochranná lehota ženy, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie. V takomto prípade ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.

Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade tehotnej ženy, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

*

Pri jednom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • sa stará o dieťa, k tomu viac v kapitole 2.3, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa,
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ochranná lehota muža, ktorému zaniklo nemocenské poistenie, je 7 dní po zániku nemocenského poistenia. A ak bol nemocensky poistený menej ako 7 dní, tak toľko dní, koľko dní trvalo nemocenské poistenie.

Pri reťazovej materskej sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnanca započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade otca, ktorý je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

Poznámka 1.: Otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná.

Poznámka 2.: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, tak otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

Poznámka 3.: Pre matku i pre otca, ktorí si uplatnia nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistené osoby, platí, že nesmú mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

VÝŠKA MATERSKÉHO

Výška materského na jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ak nárok na materské vznikne z viacerých nemocenských poistení, materské je 75 % z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na deň nástupu na materskú.

Ak nárok na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a o výpočte DVZ nájdete v 3. kapitole, linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=785

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=786

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=787

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=788

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=789

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=790

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

Materské priznané v roku 2022 tak môže byť najviac suma:

 • 1676,30 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (75 % z 74,4987 eura x 30 dní),
 • 1732,10 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (75 % z 74,4987 eura x 31 dní).

*

DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

Matke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Po dohode s lekárom môže požiadať o materské už od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, respektíve v čase medzi začiatkom ôsmeho týždňa a začiatkom šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (to platí od 1.6.2022 aj vtedy, ak matka nastupuje na materskú v ochrannej lehote). Ak matka porodí skôr, než stihla nastúpiť na materskú, materské sa vypláca odo dňa pôrodu.

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, avšak s dvomi výnimkami:

 • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov,
 • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, tak matka má nárok na materské po celú dobu 34/37/43 týždňov.

Ak ale matka nastúpi na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu, ak je osamelá, uplynutím 31 týždňov, ak porodila dve a viac detí, uplynutím 37 týždňov. Matka sa tak ukráti o časť doby poberania materského.

Preto „nie je dobrý nápad“ nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Súčasne si treba uvedomiť, že Sociálna poisťovňa v prípade svojvoľného neskoršieho nástupu na materskú posudzuje podmienky pre nárok a výšku materského tak, ako keby matka nastúpila na materskú na začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu!

*

Ak sa matke narodí mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

Ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, matka má nárok na materské:

 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské,
 • osamelá matka má nárok na materské najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské,
 • matka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

*

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

a http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=558

*

DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Pri rešpektovaní týchto pravidiel si otec môže po dohode s matkou ľubovoľne zvoliť deň, kedy prevezme dieťa do svojej starostlivosti a uplatní si nárok na materské. Teda tak, ako im to bude čo najlepšie vyhovovať. Môže to byť napríklad hneď po tom, čo si materskú dočerpá matka (resp. po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu), alebo v čase, kedy má dieťa jeden rok, dva roky a podobne.

Otec nemusí začať čerpať materské od prvého dňa mesiaca, môže prevziať dieťa do starostlivosti povedzme od druhého dňa mesiaca (napríklad od 2.9.2022), čo je výhodnejšie z pohľadu čerpania rodičovského príspevku.

Nárok na materské otcovi zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, avšak s dvomi výnimkami:

 • osamelý otec má nárok na materské po dobu 31 týždňov,
 • pri starostlivosti otca o dve alebo viac detí súčasne je nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Pozor, zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal začať poberať materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

*

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=560

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V druhej kapitole si vysvetlíme základné pravidlá, podmienky, pojmy, definície... a začneme nemocenským poistením.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Najskôr si vyjasnime: nie je poistenie ako poistenie a nie sú odvody ako odvody. Pri posudzovaní nároku na materské či tehotenské nás v žiadnom prípade nezaujíma zdravotné poistenie a už vôbec nie, kto aké platí dane. Základnou podmienkou na priznanie materského či tehotenského je existencia nemocenského poistenia matky alebo otca v Sociálnej poisťovni.

Nemocenské poistenie je jedným zo systémov poistenia, ktoré spadá pod sociálne poistenie spravované Sociálnou poisťovňou. Tými ďalšími (ktoré nás však ďalej nebudú zaujímať) sú dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

*

NÁROK NA TEHOTENSKÉ A NA MATERSKÉ

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, musí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aby mala tehotná žena nárok na materské, musí byť na začiatku 6. týždňa (respektíve 8. týždňa alebo v čase nástupu na materské medzi 8. až 6. týždňom) pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, jednou z podmienok je, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Podľa zákona o sociálnom poistení sú možné tri alternatívy nemocenského poistenia.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na priznanie tehotenského alebo materského nestačí byť nemocensky poistený - treba získať dostatočný počet dní nemocenského poistenia.

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, nestačí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Podobne ako pri tehotenskom platí - aby mala tehotná žena nárok na materské, nestačí byť na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, tak nestačí, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

Vo všetkých prípadoch je kľúčovou podmienkou pre nárok na tehotenské alebo na materské získanie najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov.

Príklad

Pani Andrea je zamestnaná od 1.7.2021, predtým zamestnaná ani nemocensky poistená nebola. Otehotnela krátko po nástupe do zamestnania a lekár určil dátum pôrodu na 15.4.2022.

Od 1.12.2021 je pani Andrea PN, je na rizikovom tehotenstve. Na nemocenské má nárok, pretože nárok na nemocenské má zamestnankyňa (zamestnanec) aj vtedy, ak nedosiahla 270 dní nemocenského poistenia.

Pani Andrea chce nastúpiť na materskú 4.3.2022 (6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu). K tomuto dňu však nemá získaných 270 dní nemocenského poistenia (k 4.3.2022 má len 246 dní nemocenského poistenia). Sociálna poisťovňa jej preto predbežne materské neprizná a čaká sa na deň pôrodu.

Doba 270 dní poistenia uplynie 27.3.2022 (od 1.7.2021 do 27.3.2022 vrátane je 270 dní).

Pokiaľ sa dieťaťa narodí dňa 28.3.2022 a neskôr, bude podmienka získania 270 dní nemocenského poistenia splnená a pani Andrea bude mať dodatočne (spätne) od 4.3.2022 priznané materské.

Pokiaľ sa ale dieťa narodí 27.3.2022 alebo skôr, tak pani Andrea nezíska požadovaný počet 270 dní nemocenského poistenia a Sociálna poisťovňa jej materské neprizná.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na to, aby mal otec dieťaťa priznané materské, musí okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku, že sa stará o dieťa - viď § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ZSP.

Otec môže požiadať o materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže požiadať o materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal požiadať o materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Deň, od ktorého otec požiada o materské, je potom dňom, ku ktorému sa skúma splnenie podmienok na priznanie materského a ktorý je určujúci pre stanovenie rozhodujúceho obdobia na výpočet denného vymeriavacieho základu a výšky materského.

Deň, od ktorého otec požiada o materské, si otec zvolí tak, ako mu to vyhovuje (samozrejme, musí rešpektovať to, čo je napísané v texte vyššie). Nemusí ísť o prvý deň mesiaca. V praxi je obvykle výhodnejšie požiadať o materské nie od prvého dňa kalendárneho mesiaca - lebo vtedy rodina stráca nárok na rodičovský príspevok už za tento mesiac - ale až od druhého, tretieho atď. dňa v mesiaci, lebo vtedy rodina ešte má nárok na rodičovský príspevok za daný mesiac.

*

DOHODA O PREVZATÍ DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI BOLA V ZÁKONE ZRUŠENÁ

Do 30. apríla 2021 sa podľa vtedy platného zákona medzi rodičmi musela uzatvoriť dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca.

Od 1. mája 2021 sa zákon zjednodušil a takáto dohoda sa už neuzatvára. Otec jednoducho požiada v Sociálnej poisťovni o priznanie materského a vyplní príslušnú žiadosť.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

NÁROK NA DÁVKU

V prípade, ak má budúca matka alebo otec súčasne viac nemocenských poistení v čase, kedy si môže uplatniť nárok na tehotenské alebo na materské, teda:

 • ak si budúca matka na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na tehotenské,
 • ak si budúca matka na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na materské,
 • ak si otec prevzal po dohode s matkou dieťa do starostlivosti a uplatňuje si nárok na materské,

... posudzuje sa nárok na dávku z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ak si matka uplatní nárok na materské z dvoch súbežných nemocenských poistení (napríklad, ak má dve zamestnania súčasne alebo ak je poistená ako zamestnanec a súčasne je povinne nemocensky poistená ako SZČO), osobitne sa pre každé poistenie skúma, či v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Príklad

Pani Terézia je tehotná, na materskú nastupuje od 4.5.2022, očakávaný deň pôrodu je 15.6.2022.

Má súbežne dve nemocenské poistenia.

Prvé nemocenské poistenie má na základe zamestnania v pracovnom pomere, ktorý má od 1.1.2018.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2020 do 14.6.2022, bez problémov spĺňa a materské z tohto nemocenského poistenia bude mať priznané.

Druhé nemocenské poistenie má na základe dohody o pracovnej činnosti, ktorú má od 1.1.2022.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2020 do 14.6.2022, nespĺňa. Od 1.1.2022 do 14.6.2022 získa len 165 dní nemocenského poistenia a materské z tohto nemocenského poistenia nebude mať priznané.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na úvod kapitoly si pripomeňme, že:

 • tehotenské za jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu, resp. 15 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu,
 • materské za jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pre určenie výšky tehotenského a materského je dôležité správne určiť denný vymeriavací základ (DVZ), respektíve pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na prvý deň poberania tehotenského, respektíve materského.

Ak nárok na tehotenské alebo na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, o aký druh nemocenského poistenia ide (zamestnanec, SZČO, dobrovoľné), a podľa toho, kedy nemocenské poistenie začalo.

Pri výpočte DVZ sa z počtu dní rozhodujúceho obdobia vylúčia:

 • dni, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP) - napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské,
 • dni prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP) - napríklad dni neplateného voľna, rodičovskej dovolenky.

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

*

MAXIMÁLNY MOŽNÝ DVZ

Podľa § 55 ods. 2 ZSP platí, že DVZ môže byť najviac suma určená z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať tehotenské alebo materské. Uvedené rovnako platí pre PDVZ.

*

Pre tehotenské, respektíve materské, ktoré začína v roku 2022, je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

Výpočet: 2 x 1133 eur (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 74,4987 eura.

*

Pre tehotenské, respektíve materské, ktoré začína v roku 2023, je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 79,6274 eura.

Výpočet: 2 x 1211 eur (priemerná mzda zistená za rok 2021) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 79,6274 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé nemocenské poistenia, preto si postupne preberieme, ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

AK NEMOCENSKÉ POISTENIE ZAMESTNANCA ZAČALO K 1. JANUÁRU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A SKÔR

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora je v pracovnom pomere od 1.4.2020. Je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 25.2.2023.

Pani Zora má nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 21.8.2022.

Nárok na materské má od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 14.1.2023.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre tehotenské je rok 2021.

V roku 2021 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 18600 eur. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 18600 eur deleno (365 – 14) = 18600 eur deleno 351  = 52,9915 eura

Tehotenské napríklad za mesiac september 2022 (30 dní) bude 15 % z 52,9915 x 30 = 238,50 eura.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre materské je rok 2022.

V roku 2022 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 20200 eur.

Výpočet DVZ = 20200 eur deleno 365 = 55,3425 eura.

Materské napríklad za mesiac marec 2023 (31 dní) bude 75 % z 55,3425 x 31 = 1286,80 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pri porovnaní so zamestnancom sa rozhodujúce obdobie pre SZČO určí jednoduchšie.

Ak povinné nemocenské poistenie SZČO začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Príklad

Pán Timotej je povinne nemocensky poistený ako SZČO už niekoľko rokov. Od 2.9.2022 sa rozhodne ísť na materskú s dvojročným synom.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je rok 2021.

V roku 2021 mal od januára do júna vymeriavací základ 600 eur mesačne. Od júla do decembra mal vymeriavací základ 800 eur mesačne. Súčet vymeriavacích základov za celý rok je 8400 eur.

Výpočet DVZ = 8400 eur deleno 365 = 23,0137 eura.

Materské napríklad za mesiac október 2022 (31 dní) bude 75 % z 23,0137 x 31 = 535,10 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pri určení rozhodujúceho obdobia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je v prvom rade dôležité, či od začiatku aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) do prvého dňa poberania tehotenského, respektíve materského prešlo najmenej 26 týždňov.

Inými slovami, či DNP trvalo najmenej 26 týždňov (182 dní).

Tu ale zdôraznime: Nie je podstatné, či sa poistné na DNP platilo najmenej za 26 týždňov (182 dní), ale či trvalo najmenej 26 týždňov (182 dní).

Pripomeňme si, že poistné na DNP sa podľa § 140 ZSP neplatí:

 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje materské na staršie dieťa,
 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje nemocenské,
 • počas prvých 14 dní OČR,
 • počas prvých 90 dní dlhodobej OČR.

1. Ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov, tak rozhodujúce obdobie sa určí nasledovne.

Ak DNP začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak DNP začalo v období od 2. januára do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku DNP do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak DNP začalo v kalendárnom roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku DNP do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemala v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, tak výška tehotenského alebo materského sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Na to si treba dať pozor a počas trvania DNP v rozhodujúcom období treba zaplatiť poistné aspoň za 1 deň. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na záver kapitoly sa pozrime, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

Tehotenské alebo materské sa vypočíta z PDVZ v prípadoch:

1. Ak ide o zamestnanca, ktorému nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr (rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské), avšak v predchádzajúcom kalendárnom roku zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem).

V praxi ide o tzv. reťazové pôrody. Matka – zamestnankyňa je celý predchádzajúci rok na rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom a po celý predchádzajúci rok tak v zamestnaní nemá žiaden príjem.

Môže to byť aj kombinácia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Už menej časté sú prípady, kedy celý predchádzajúci rok bola (bol) na PN, neplatenom voľne a pod. v kombinácii s materskou alebo rodičovskou dovolenkou.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Tehotenské je relatívne novou dávkou poskytovanou z nemocenského poistenia. V zákone o sociálnom poistení sa zaviedlo novelou č. 426/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2021.

*

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a
 • bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

O tehotenské je potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni (premlčacia doba na uplatnenie nároku je ako pri každej inej dávke zo sociálneho poistenia - tri roky).

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

Uvedené podmienky sa posudzujú k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak nie sú k tomuto dňu splnené, nárok na tehotenské nie je.

Napríklad, ak k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu nie je splnená podmienka 270 dní nemocenského poistenia, nárok na tehotenské nie je - aj keď táto podmienka bude splnená o niekoľko dní neskôr.

Kalendár nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

*

Príklad

Pani Dana otehotnela na jar 2022. Lekár určil deň pôrodu na 15. december 2022. Nástup na materskú by mal byť v rozmedzí 8 - 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda v rozmedzí od 20. októbra 2022 do 3. novembra 2022. Nárok na tehotenské sa posudzuje k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda k 9. júnu 2022. Ak pani Dana spĺňa podmienky, tehotenské bude mať vyplácané od 9. júna 2022 až do ukončenia tehotenstva (do pôrodu).

Pani Dana v roku 2021 skončila štúdium a od 1.7.2021 sa zamestnala v pracovnom pomere. Zamestnanie ukončila k 31.12.2021. V tomto zamestnaní získala 184 dní nemocenského poistenia.

Po zistení, že je tehotná, sa pani Dana rozhodla prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, a to od 15. apríla 2022.

K 9. júnu 2022 tak bude mať získaných 184 dní nemocenského poistenia v bývalom zamestnaní a 55 dní z dobrovoľného nemocenského poistenia, spolu 239 dní nemocenského poistenia. To je menej ako požadovaných 270 dní - preto pani Dana nemá nárok na tehotenské.

Na materské však nárok mať bude, pretože do dňa pôrodu v decembri 2022 bezpochyby požadovaných 270 dní nemocenského poistenia získa.

*

Súbeh tehotenského a príjmu v zamestnaní, materského, nemocenského, rodičovského príspevku...

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO.

Nárok na tehotenské má tehotná žena súčasne s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), tak má nárok na tehotenské a súbežne pri práceneschopnosti na nemocenské.

Šesť týždňov (prípadne osem týždňov) pred očakávaným dňom pôrodu začína poberať materské a nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu. Inými slovami, v posledných týždňoch pred pôrodom poberá súbežne aj tehotenské, aj materské.

Príklad

Pani Betka od 28. marca 2022 poberá tehotenské. V máji 2022 má zdravotné problémy a lekár ju "pošle" na PN. Pani Betka poberá počas PN nemocenské, ale nárok na tehotenské má naďalej - počas PN tak poberá aj tehotenské, aj nemocenské.

Od 8. augusta 2022 pani Betka začína poberať materské. Až do pôrodu tak bude poberať aj tehotenské, aj materské.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 5. MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V piatej kapitole si podrobne vysvetlíme pravidlá pre dávku materské.

*

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

Nárok na materské - matka

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

Žena, ktorá si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Nárok na materské - otec

Pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • sa stará o dieťa,
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok),
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=781

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=782

Prevzatie dieťaťa do starostlivosti komentujeme v kapitole 2.3: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Osoba, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonala ešte pred začatím čerpania materského, môže poberať napr. ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonala ešte pred materskou. Zamestnávateľ jej môže vyplatiť príspevok pri pôrode, ktorý je súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa a podobne.

Žena, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní, z ktorého nepoberá materské - je jedno, či materské nepoberá preto, lebo by z iného zamestnania nesplnila podmienky na priznanie materského (270 dní poistenia), alebo preto, lebo sa vedome rozhodla z iného zamestnania nepožiadať o materské, aj keď na materské mala nárok. Alebo preto, lebo ide o nové zamestnanie, ktoré začalo až v čase, kedy už poberala materské.

V prípade otca je to zložitejšie, pretože ak má otec príjem z iného zamestnania, z ktorého si materské neuplatnil, Sociálna poisťovňa posudzuje, či sa skutočne stará o dieťa - ak niekde pracuje. K tomu pozrite kapitolu 2.3: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=783

Príklad

Pani Dana je tehotná. Má dve zamestnania - pracovný pomer u zamestnávateľa ABC a  dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ. Z oboch zamestnaní je nemocensky poistená a z oboch zamestnaní by splnila podmienky na priznanie materského.

Pani Dana sa však rozhodne požiadať o materské len z nemocenského poistenia u zamestnávateľa ABC. V tomto zamestnaní (pracovný pomer) počas poberania materského nemôže pracovať. Zamestnávateľ ABC jej však počas poberania materského môže vyplatiť odmenu za prácu, ktorú vykonala ešte pred nástupom na materskú.

Z nemocenského poistenia na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ sa pani Dana rozhodla nepožiadať o materské. To znamená, že na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ môže pani Dana pracovať aj v čase, kedy jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať materské (rozumej materské z nemocenského poistenia plynúceho z pracovného pomeru u zamestnávateľa ABC).

Dôležitá poznámka: V súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení sa v období, kedy sa poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že pani Dana v horeuvedenom príklade z príjmu na dohodu o pracovnej činnosti v čase, kedy sa jej vypláca materské, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ XYZ platí len poistné na úrazové poistenie. Preddavky na zdravotné poistenie sa platia.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

V prípade SZČO, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka "nemať príjem" z podnikania. Znamená to, že SZČO môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa to týka matky i otca.

Navyše, v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení platí, že v období, kedy sa SZČO poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

*

Súbeh materského a ďalších dávok

V čase, kedy sa poberá materské, nie je možné súčasne poberať:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • dávku v nezamestnanosti

V prípade, ak v rodine je viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) podľa zákona č. 571/2009 Z. z.

Od roku 2020 sa rodičovský príspevok vypláca v dvoch zásadne rozdielnych sumách, a to 270 eur alebo 370 eur (platilo pre rok 2020), v závislosti od toho, či sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

*

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Oprávnená osoba, ktorá má nárok na výplatu rodičovského príspevku, je:

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec,
 • náhradný rodič - fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba musí spĺňať dve podmienky:

 • riadne sa starať o dieťa a
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, respektíve byť osobou podľa predpisov EÚ (niektoré osoby z členských štátov EÚ pracujúce na Slovensku).

*

Dieťa, na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok, je dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Rodičovský príspevok môže čerpať len jeden z rodičov, a to aj vtedy, keď je v rodine viac detí, na ktoré je nárok. Podľa dohody rodičov to môže byť matka alebo otec. Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rovnako to platí napríklad pri striedavej starostlivosti po rozvode rodičov.

*

Nárok na rodičovský príspevok nie je, ak:

 • aspoň jeden z rodičov dieťaťa má nárok na materské za celý kalendárny mesiac – je jedno, či na to isté, alebo na iné dieťa – alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte EÚ a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • nečlenský štát vypláca jednému z rodičov obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ide o maloletého rodiča, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • rodič a dieťa sa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, Islandom, Nórskom, Švajčiarskom a počas pobytu v tomto štáte rodič nie je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike,
 • rodič má ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča alebo do náhradnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok (pozor, uvedené sa nevzťahuje na prípady detí, ktoré boli osvojené).

*

Tu je dôležité, že nárok na rodičovský príspevok je za kalendárny mesiac, za ktorý sa síce vypláca materské, ale materské sa vypláca len za časť kalendárneho mesiaca. V takomto prípade sa suma rodičovského príspevku nekráti, ale vypláca sa v plnej výške.

Pozor, nárok na rodičovský príspevok je bez ohľadu na to, či rodič pracuje, podniká a podobne, ale súčasne aj bez ohľadu na výšku príjmu rodiča zo zárobkovej činnosti. Inými slovami, nárok na rodičovský príspevok má aj rodič, ktorý pracuje (v pracovnom pomere, na dohodu atď.) alebo podniká.

Príklad

Pani Zita bola nemocensky poistená a poberá materské. Materské jej končí k 29. júlu 2022. Rodičovský príspevok začína poberať od júla 2022. Za júl 2022 po prvýkrát dostane sumu 383,80 eura.

Príklad

Pán Richard je nemocensky poistený, podmienky pre materské spĺňa. Má ročné dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok matka. Matka pri tomto dieťati na materskej nebola, preto poberala rodičovský príspevok 280 eur mesačne. Po dohode s matkou dieťaťa preberá pán Richard starostlivosť o dieťa od 2. augusta 2022. Nárok na rodičovský príspevok má matka dieťaťa poslednýkrát za mesiac august 2022 vo výške 280 eur. Matka bude mať nárok na rodičovský príspevok znovu prvýkrát od marca 2023 (v plnej výške), pretože otcovi sa materské skončí v priebehu marca 2023.

Pozor, pre rodinu bude výhodnejšie, aby od marca 2023 požiadal o rodičovský príspevok otec. Keďže bol pri danom dieťati na materskej, bude poberať rodičovský príspevok 383,80 eura (+ valorizácia pre rok 2023). Ak by o rodičovský príspevok požiadala matka, tak vzhľadom na to, že pri danom dieťati na materskej nebola, dostávala by rodičovský príspevok len 280 eur (+ valorizácia pre rok 2023).

Príklad

Pani Miroslava je nemocensky poistená, čaká dieťa, podmienky nároku na materské spĺňa. O materské však v Sociálnej poisťovni nepožiada, pretože uprednostní zotrvanie v zamestnaní (respektíve jej zamestnanie má taký charakter, že môže pracovať aj vo vyššom štádiu tehotenstva a krátko po narodení dieťaťa). Materské teda na základe vlastného rozhodnutia nepoberá. Prvýkrát za mesiac, kedy sa narodí dieťa, požiada UPSVaR o rodičovský príspevok – podľa jej názoru má na rodičovský príspevok nárok, pretože materské nepoberá.

Na jej prekvapenie (a v súlade so zákonom) jej UPSVaR rodičovský príspevok prizná prvýkrát až za mesiac, v ktorom by prestala poberať materské. Rodičovský príspevok sa totiž neprizná, ak má rodič nárok na materské a tento nárok na materské si neuplatní.

Naviac, pani Miroslave bude priznaný rodičovský príspevok len vo výške 280 eur, pretože materské sa jej nevyplácalo.

*

Na danom príklade vidíme, že nepožiadať o materské - hoci má matka na materské nárok - nedáva zmysel. Znamená to pomerne zásadnú finančnú stratu pre rodinu.

*

Uplatnenie rodičovského príspevku spätne

Nárok na rodičovský príspevok je možné uplatniť si spätne najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

*

Kniha MATERSKÁ 2022 DV: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Začali ste čítať najdôležitejšiu a najrozsiahlejšiu kapitolu knihy. Tu sa dozviete, ako v rôznych životných situáciách reagovať tak, aby ste nielen získali tehotenské a materské, ale aby ste mali tieto dávky čo najvyššie.

Predtým, ako začnete čítať túto kapitolu, vám odporúčam poriadne si preštudovať kapitoly 2. až 5., aby ste správne porozumeli základným pravidlám. Kedy je nárok na tehotenské a materské, ako sa tehotenské a materské vypočíta, ako sa určí rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského a materského, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ, aké môže byť maximálne tehotenské a materské.

Ľahšie tak pochopíte "vyššiu matematiku", o ktorú ide v kapitole 7.

Vo vlastnom záujme čítajte pomaly, sústredene, rozprávajte sa a poraďte sa s vaším partnerom, známymi, mzdárkou vo vašej firme. Nie je totiž jedno, či na materskej získate 500 eur mesačne, alebo až 1700 eur mesačne.

*