Zdanenie príjmov autorov a umelcov od 1.1.2016 - 3. časť

21. decembra 2015 20:46

Ak to zhrnieme, autori a umelci majú tri možnosti ako zdaniť svoje honoráre.

 

1. Zrážková daň (§ 43 ods. 3)

Výhody - len 19% daň aj v prípade vysokých príjmov, žiadne odvody.

Nevýhody - základ dane je honorár znížený len o (2%) odvod do umeleckého fondu - nie je možné uplatniť výdavky, ani skutočné ani paušálne. Základ dane nie je možné znížiť o nezdaniteľné časti.

2. Aktívny príjem (§ 6 ods. 2)

Výhody - základ dane je honorár znížený o skutočné alebo paušálne výdavky a výdavky na odvody. Základ dane sa ďalej zníži o nezdaniteľné časti. Pri nízkom celkovom príjme (do 1901 eur ročne) sa nemusí podávať daňové priznanie, respektíve sa nemusí platiť daň (dôležité pre umelcov a autorov dôchodcov).

Nevýhody - pri vysokom príjme daň 25%. Z aktívneho príjmu sa platia odvody.

3. Pasívny príjem (§ 6 ods. 4)

Výhody - základ dane je honorár znížený o skutočné alebo paušálne výdavky. Z pasívneho príjmu sa neplatia žiadne odvody. Pri nízkom celkovom príjme (do 1901 eur ročne) sa nemusí podávať daňové priznanie, respektíve sa nemusí platiť daň (dôležité pre umelcov a autorov dôchodcov).

Nevýhody - základ dane sa nemôže znížiť o nezdaniteľné časti. Pri vysokom príjme daň 25%.

Poznámka:

Od 1.1.2016 je účinný nový zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ktorý nahrádza dovtedajší zákon č. 618/2003 Z. z.

V novom Autorskom zákone:

- licenčné zmluvy sú definované v § 65,
- dielo na objednávku – dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo v § 91,
- definícia umeleckého výkonu a výkonného umelca v § 94 a nasl.,

*
Viac sa dozviete na seminároch, ich program a objednávky cez e-shop: obchod.relia.skZdanenie príjmov autorov a umelcov od 1.1.2016 - 2. časť

21. decembra 2015 12:35

Aj naďalej platí, že príjmy autorov a umelcov podľa Autorského zákona sa v zákone o dani z príjmov rozdeľujú na aktívne = § 6 ods. 2 písm. a) zákona a pasívne = § 6 ods. 4 zákona.

 

Zmeny v § 6 ods. 2 a 4 majú len technický charakter avšak pozor!

Je tu závažná zmena v § 43, podľa ktorej zdanenie zrážkovou daňou je od roku 2016 možné na všetky príjmy podľa Autorského zákona – doteraz to bolo možné len v prípade príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie ak nešlo o umelecký výkon.

Od 1.1.2016 teda platí ...

Akýkoľvek príjem autora a umelca podľa Autorského zákona – je jedno či aktívny alebo pasívny – zdaní ten, kto príjem vypláca, zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) a to pri sadzbe 19% (v prípade výplaty daňovníkovi nezmluvného štátu je sadzba 35%). Základom dane je príjem znížený o príspevok do umeleckých fondov. Zrazením dane je daňová povinnosť autora a umelca splnená. Ten kto príjem vypláca je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Autor, umelec sa však podľa § 43 ods. 14 môže vopred písomne dohodnúť s tým, kto príjem vypláca, na nevybraní dane. V takom prípade autor, umelec zdaní príjem sám (vo svojom daňovom priznaní) a to:

- podľa § 6 ods. 2 písm. a) ak ide o aktívny príjem alebo
- podľa § 6 ods. 4 ak ide o pasívny príjem.

Povinnosťou toho, kto príjem vyplatil, je v takomto prípade dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

... pokračovanie v pondelok 21.1.2015


Viac sa dozviete na seminároch, ich program a objednávky cez e-shop: obchod.relia.skZdanenie príjmov autorov a umelcov od 1.1.2016

19. decembra 2015 20:19

(1. časť z celkovo 3 častí komentára, druhá časť bude uverejnená v nedeľu 20.12.2015 a tretia v pondelok 21.12.2015)

§ 6 ods. 2 písmeno a) zákona o dani z príjmov od 1.1.2016 znie:

„a) z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, 27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) Napríklad § 39 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“

§ 6 ods. 4 „po novom“ znie:

„(4) Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu 29b) sú príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v odseku 2 písm. a), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b) Napríklad § 40 a § 71 ods. 1 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“

§ 43 ods. 3 písmeno h) „po novom“ znie:

„h) príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu 27) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a príjmy podľa § 6 ods. 4, ak daňovník neuplatní postup podľa odseku 14,“

§ 43 odsek 14 „po novom“ znie:

„(14) Z príjmov podľa odseku 3 písm. h) sa daň nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.“

... pokračovanie v nedeľu 20.12.2015

*
Viac sa dozviete na seminároch, ich program a objednávky cez e-shop: obchod.relia.sk

 

 Ste ako Fico?

07. decembra 2015 17:09

Urobte si jednoduchý test a zistíte, či ste rovnaká krvná skupina ako predseda vlády.Riešenie pre dobrovoľníkov v športe – oslobodenie od dane

02. decembra 2015 00:04

Jednou z najzaujímavejších noviniek v novom zákone o športe je riešenie pre dobrovoľníkov v športe – oslobodenie od dane.

V zákone o dani z príjmov sa v § 8 ods. 1 dopĺňa písmeno r) podľa ktorého sa medzi iné príjmy zaraďuje náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu.

 

Medzi príjmy oslobodené od dane sa v § 9 ods. 1 dopĺňa písmeno m), podľa ktorého je náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu príjem oslobodený od dane ak nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Zdaňuje sa len tá časť príjmu ktorá presiahne hranicu 500 eur ročne.

Zároveň sa v zákone č. 461/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v § 6 ods. 2 vkladá nové písmeno e), podľa ktorého dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu môže dostať náhradu za stratu času pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v športe. Výška náhrady je obmedzená hodinovou minimálnou mzdou, v roku 2016 tak nesmie presiahnuť sumu 2,328 eura na hodinu.

... z komentára k zákonu o športe. Celý komentár v podobe brožúry formátu A4 dostanete na seminároch k novému zákonu o športe v Košiciach, Bratislave a Žiline.

Info a prihlášky cez eshop: www.obchod.relia.sk< Predchádzajúca1   . . .  1011121314   . . .  24Ďalšia >