Športom za nižšie dane a odvody!

02. decembra 2015 00:02

Zvyšovanie daní a odvodov počas druhej Ficovej vlády pocítilo na vlastnej koži množstvo ľudí. Či to bolo zrušenie rovnej dane a jej zvýšenie na 25%, zavedenie daňových licencií, zúženie možností odpisov a odpočítavania straty alebo zavedenie odvodov z dohôd, u živnostníkov zvýšenie povinných minimálnych základov na odvody a zvýšenie základov zmenou bulharskej konštanty.

 

Minulý týždeň parlament schválil nový zákon o športe. Poslanci všetkých politických strán sa zhodli na tom, že dane a odvody treba znižovať – športovcom, športovým odborníkom alebo dobrovoľníkom v športe.

Predstavte si, žeby ste tri roky nemuseli platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Alebo žeby ste za určitých okolností nemuseli vôbec platiť zdravotné poistenie. Alebo žeby ste mali od dane oslobodenú časť svojho príjmu.

To čo pre drobného podnikateľa vyznieva ako fikcia, je po prijatí nového zákona o športe skutočnosť pre športovcov s profesionálnou zmluvou.

Športovec s profi-zmluvou v rokoch 2016-2018 nie je povinne poistený v Sociálnej poisťovni. Do Sociálnej poisťovne neplatí ani športový klub ako jeho zamestnávateľ.

Športovec s profi-zmluvou a ani jeho klub z príjmu vôbec neplatia zdravotné poistenie. Športovec samozrejme nejako zdravotne poistený byť musí – ak študuje, tak poistné platí štát, ak má aj iné zamestnanie, platí poistenie tam a ak ani jedno z toho, tak si poistné do zdravotnej poisťovne musí platiť ako tzv. samoplatiteľ, čo je 60 eur mesačne.

Daňovú výhodu získali dobrovoľníci, ktorí pomáhajú v športe – napríklad tréneri mládeže v malých kluboch, vedúci mládežníckych družstiev, organizátori a usporiadatelia súťaží a podobne. Za prácu dobrovoľníka v športe môžu mať finančný príjem v podobe náhrady za stratu času (do výšky minimálnej hodinovej mzdy) – až do sumy 500 eur ročne ide o príjem oslobodený od dane a odvodov.

Ak športovcom doprajete, pamätajte na to, že od 1.1.2016 je sponzoring daňovo uznaným výdavkom. Ak chcete pomôcť „vášmu“ klubu, nemusíte už vymýšľať krkolomné konštrukcie cez reklamu a podobne.

Teším sa. Ako fanúšik, rodič, sponzor, prezident o.z. Inter Bratislava. A člen pracovnej skupiny ktorá zákon pripravila a – ako poslanec parlamentu, ktorý zákon podporil. Nech sa športu darí viac – a nech sa nižšie dane a odvody do roka a do dňa týkajú všetkých čo pracujú alebo podnikajú.Uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

19. novembra 2015 15:09

Z materiálov na decembrové a januárové semináre vyberám časť textu týkajúcu sa uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela).

 

Od roka 2013 platí, že musí byť splnená aspoň jedna zo štyroch podmienok:

1. Manželka sa starala o vyživované dieťa

- do troch rokov veku,
- do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (dieťa pri ktorom je nárok na rodičovský príspevok až do šiestich rokov veku) alebo
- do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

alebo

2. Manželka poberala peňažný príspevok na opatrovanie (starala sa o rodinného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaného na opatrovanie).

alebo

3. Manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, soc. vecí a rodiny.

alebo

4. Manželka je občanom so zdravotným postihnutím (je invalidná podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne) alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny).

Zdôraznime, že stačí splniť jednu z uvedených podmienok - napríklad starostlivosť o dieťa alebo invaliditu. Alebo podmienku evidencie na úrade práce.

Poznámka: Zamestnanec je k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania povinný doložiť doklady, ktorými preukáže existenciu manželstva (sobášny list) a splnenie niektorej zo štyroch podmienok (rodný list dieťaťa, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o evidencií uchádzačov o zamestnanie, rozhodnutie o priznaní invalidity, preukazu ŤZP). Spoločná domácnosť sa nepreukazuje.

Vrátime sa k podmienkam určeným od roku 2013 podrobnejšie.

1. Starostlivosť o dieťa

Nie je dôležité, či manželka poberá materské, rodičovský príspevok, alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, dokonca nie je dôležité či niektorý z uvedených príspevkov poberá manželka alebo manžel – dôležitá je skutočnosť, že majú dieťa vo veku do 3 (prípadne 6) rokov.

Dieťa o ktoré sa starajú nemusí byť ich vlastné. Môže ísť o náhradnú starostlivosť, pestúnov, adopcie a pod.

Nie je dôležité, či manželka aj pracuje alebo je len pri dieťati.

Do vlastného príjmu manželky sa v týchto prípadoch započíta materské, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti (nie sú to štátne sociálne dávky). Naopak nezapočíta sa rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, čo sú štátne sociálne dávky a nezapočíta sa ani daňový bonus.

2. Poberanie peňažného príspevku na opatrovanie

Tu pozor: samotný príspevok sa započítava do vlastného príjmu manželky. Častá chyba - nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nie je v prípade, ak manželka poberá príspevok za osobnú asistenciu.

3. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Táto podmienka je jasná, len jedna maličkosť: do evidencie úrad práce nezaradí napr. osobu, ktorá je štatutárom (konateľ, člen dozornej rady, prokurista), pokiaľ sa nevyčiarkne z obchodného registra. Nezaradí sa ani živnostník, pokiaľ nezruší alebo nepozastaví živnosť.

4. Invalidita

Pri skúmaní podmienky invalidity nie je dôležité, či manželka poberá invalidný dôchodok
- dôležité je, či je invalidná a má k tomu rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo preukaz ŤZP. Napríklad podmienka je splnená vtedy, ak manželka je už v dôchodkovom veku a poberá starobný dôchodok - ale v minulosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o invalidite, ktoré stále platí.

Termíny: http://obchod.relia.sk/Ako určiť v ročnom zúčtovaní za rok 2015 nezdaniteľnú časť na daňovníka

16. novembra 2015 22:10

Ako určiť v ročnom zúčtovaní za rok 2015 nezdaniteľnú časť na daňovníka v prípade dôchodcu - príklad.

Pani Milada poberá starobný dôchodok od roku 2012. Od začiatku roka 2015 poberala starobný dôchodok vo výške 250 eur mesačne. V októbri jej Sociálna poisťovňa spätne s účinnosťou od 1. júla 2015 zvýšila starobný dôchodok na 309 eur mesačne. Koncom roka 2015 pani Milade zomrel manžel. Od 1. decembra 2015 Sociálna poisťovňa pani Milade priznala po zomretom manželovi vdovský dôchodok 200 eur. Tým pádom jej vlastný starobný dôchodok znova klesol na 250 eur a za december 2015 pani Milada dostala spolu dôchodok (starobný + vdovský) vo výške 450 eur. V decembri zároveň Sociálna poisťovňa vyplatila pani Milade vianočný príspevok.

Na účely určenia nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 sa spočíta:

- za mesiace január – jún suma 6 x 250 eur (starobný dôchodok vyplatený za 1.-6.)
- za mesiace júl – november suma 5 x 309 eur (starobný dôchodok zvýšený na minimálny)
- za mesiac december suma 250 eur (starobný dôchodok znížený na pôvodnú sumu)

Nezapočíta sa vdovský dôchodok ani vianočný príspevok.

Celková suma vyplatených starobných dôchodkov tak bude 3295 eur a nezdaniteľná časť na daňovníka bude 3803,33 - 3295 = 508,33 eura.

*

... viac sa dozviete na seminároch (ich zoznam nájdete na obchod.relia.sk)

 Odvodový bonus

16. novembra 2015 13:49

Často sa pýtate, čo to je, ten "Odvodový bonus". A pýtate sa aj, či ho SaS stále má v programe.

Odpoveď na druhú otázku: Áno, SaS má od svojho vzniku v programe ako svoju "vlajkovú loď" zavedenie Odvodového bonusu. Je to jedno z poznávacích znamení SaS. Odvodový bonus samozrejme máme aj v programe "Agenda 2020" pre marcové voľby.

A čo vlastne znamená "Odvodový bonus"?

Ide o komplexnú reformu zahŕňajúcu daň z príjmu, odvody a sociálne dávky. Tu sú nosné princípy:

1. Každý občan má právo na základnú štátnu dávku vo výške životného minima (nad 15 rokov) a vo výške 20% až 100% životného minima na deti do 15 rokov (na mesiac).

2. K základnej štátnej dávke sa pripočíta mimoriadna štátna dávka - materské, náhradné výživné, dávka pre ZŤP osoby.

3. Súčet štátnych dávok (bod 1. a 2.) sa zníži o 10% vlastného príjmu občana.

4. Výsledná suma štátnych dávok sa spočíta s vlastným príjmom občana a tvorí vymeriavací základ pre výpočet dane a odvodov.

Príjem zamestnanca sa zvýši na tzv. superhrubú mzdu = doterajšia hrubá mzda + 35,2% odvody zamestnávateľa.

5. Z vymeriavacieho základu sa vypočíta daň z príjmu pri sadzbe 19%. Sadzba perspektívne klesne na 15%. Od takto vypočítanej dane sa odpočíta suma rovnajúca sa základnej štátnej dávke na deti.

6. Z vymeriavacieho základu sa vypočíta solidárny odvod (sadzba 10%) a zdravotný odvod (sadzba 9%).

Čistý príjem občana tak bude daný ako súčet štátnych dávok + vlastný príjem (superhrubá mzda zamestnanca) - daň - solidárny odvod - zdravotný odvod.

Podľa našich prepočtov bude mať drvivá väčšina ľudí vyšší čistý príjem ako doteraz. ZVýhodnené budú najmä rodiny s deťmi a pracujúcimi rodičmi. Zároveň sa zásadne zjednoduší administratíva na strane ľudí, firiem i štátu.O niekoľko dní parlament schváli nový zákon o športe. Zákon prináša mnoho zásadných zmien a noviniek.

09. novembra 2015 20:48

Z mojej oblasti: športovci a športové kluby dostanú "svoj" Zákonník práce, zaujímavo je riešené zdanenie príjmov športovcov a ešte zaujímavejšie ich odvody. Sponzoring bude daňovo uznaný výdavok. A ďalšie pozitívne zmeny sa ešte chystajú cez pozmeňovacie návrhy.

K novému zákonu o športe pripravujem tri semináre.< Predchádzajúca1   . . .  1112131415   . . .  24Ďalšia >