MZDOVÉ VELIČINY 2016  - 2. ČASŤ: SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2016

09. septembra 2015 17:02

Maximálny vymeriavací základ 4290 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného zamestnanec

Nemocenské poistenie 1,4%
Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%

Sadzby poistného zamestnávateľ

Nemocenské poistenie 1,4%
Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného študent na DoBPŠ

Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia - 200 eur (už bez rozdielu veku študenta)
Starobné poistenie 4% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Sadzby poistného zamestnávateľ za študenta na DoBPŠ

Starobné poistenie 14% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Garančné poistenie 0,25% (z celého príjmu)
Úrazové poistenie 0,8% (z celého príjmu)
Rezervný fond 4,75% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Sadzby poistného poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľ za poberateľa dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného ostatní dohodári DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

Sadzby poistného zamestnávateľ za ostatných dohodárov DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2015, počas 12 kal. mesiacov suma 67% z 824 eur, čo je suma 552,08 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2016, počas 12 kal. mesiacov suma 67% z 858 eur, čo je suma 574,86 eura.

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2016 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2015 bude vyšší ako 5148 eur (12 x 429).

Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálne poistné 142,20 eura

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

Minimálny vymeriavací základ 429 eur

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 8,58 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky 42,1967 eura

Výpočet: 1,5 x 858 = 1287 ... x 12 = 15444 ... deleno 366 = 42,1967 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol.

Napríklad maximálna materská (sadzba 70% z DVZ) v mesiaci, ktorý má 30 dní, činí 886,20 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, činí 915,70 eura.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN 42,1968 eura. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nahor.

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.1.2016 do 30.6.2016 najviac zo sumy 2 x 12 x 858/365 = 56,4165 eura.

Od 1.7.2016 sa určí z priemernej mzdy za rok 2015.

Nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.6.2016

Nárok má poistenec vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura, platného do 30.6.2016)

Aktuálna dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2016

Za rok 2015 je 10,6865 eura, za rok 2016 je predpoklad 10,9323 eura

Priemerný osobný mzdový bod

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.

Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku:

2013 - 80 %
2014 - 76 %
2015 - 72 %
2016 - 68 %
2017 - 64 %,
2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %.

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:

2013 - 17 %
2014 - 18 %
2015 - 19 %
2016 - 20 %
2017 - 21 %
2018 a nasledujúcich rokoch - 22 %.

 

Na semináre sa môžete prihlásiť tu:http://obchod.relia.sk/Radičová – Fico 3:1

09. septembra 2015 16:57

Minister Richter zvyšuje od januára 2016 materské zo 65 percent na 70 percent hrubej mzdy. To by si zaslúžilo pochvalu, keby tak urobil hneď, a nie až tesne pred voľbami. Aká náhoda. Ten istý Richter, ktorý doteraz pre mladé rodiny neurobil nič.

Viac byrokracie

Naopak, chcel pracujúcim matkám zobrať rodičovský príspevok. Zaviedol byrokratickú povinnosť nahlasovať úradu sociálnych vecí po dosiahnutí troch rokov veku dieťaťa, ako sa rodičia budú o svoje dieťa starať. Už tri roky sa nezvyšujú rodičovské príspevky ani prídavky na deti. A najnovšie Richter a vláda Roberta Fica nepochopiteľne navrhuje znížiť strop príspevku na starostlivosť na dieťa z 230 na 80 eur (áno, o 150 eur menej!) pri deťoch v obecných škôlkach…MZDOVÉ VELIČINY 2016

08. septembra 2015 19:12

1. ČASŤ: DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2016

Sadzba dane za rok 2016

- 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 eura) vrátane, čiže do 35022,31 eura,

- 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 35022,31 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2918,53 eura.

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2016 je 198,09 eura (k 1.7.2014 ani k 1.7.2015 sa životné minimum nezvyšovalo).

Osobitná sadzba dane za rok 2016

5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

*
Daňový bonus za rok 2016

Január - december 2016 suma 21,41 eura na jedno dieťa mesačne.

Za celý rok suma 256,92 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku = 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 400 (?) eur = 2400 eur (suma minimálnej mzdy bude definitívne známa v polovici októbra 2015)

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne = polovica minimálnej mzdy = 400/2 = 190 eur.

*
Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2016:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19809 eur (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016 je 3803,33 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

8755,578 – (základ dane : 4)

kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 35022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3803,33 - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*
Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2016

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2016 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 858 = 2% z 51480 = 1029,60 eura.

*
Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2016

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.

Pozor, uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

*
Zamestnanecká prémia za rok 2016

Zamestnanecká prémia je stále v zákone o dani z príjmov - avšak po zavedení odpočítateľnej položky v zákone o zdravotnom poistení, z predpokladanej ročnej minimálnej mzdy 4800 eur vyjde zamestnancovi po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4%) a odvodu na zdravotné poistenie (4% z VZ 480 eur) základ dane vyšší ako 3803,33 eura.

Na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 by tak nemal mať nárok žiaden zamestnanec.

*
Paušálne výdavky SZČO za rok 2016

40% z príjmov SZČO, max. 420 eur na mesiac podnikania, max. 5040 eur na rok.

*
Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2016

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2016 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2015 nepresiahne 500 eur.

*
Hranica pre zdanenie cien a výhier za rok 2016

Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

*
Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a) za rok 2016

- ak za rok 2016 nepresiahne 17 eur alebo
- ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu 1901,67 eura.

***
Na semináre sa môžete prihlásiť tu:

http://obchod.relia.sk/Predbežný plán seminárov na september - december 2015

14. augusta 2015 07:19

9/2015

11.9.15 BA Daňové a odvodové tipy
21.9.15 BA Zákonník práce
28.9.15 NR Zákonník práce
29.9.15 KE Zákonník práce
30.9.15 TN Zákonník práce

10/2015

2.10.15 Sl. Grob Daňové a odvodové tipy (+ husacina)
7.10.15 BA Mihál - Ozimý - Tužinský
19.10.15 ZA Mihál - Ozimý - Tužinský
20.10.15 ZA Zákonník práce
21.10.15 BA Daňové a odvodové tipy
22.10.15 BA Dávky v sociálnom poistení
27.10.15 Demänová Zákonník práce
28.10.15 Demänová Daňové a odvodové tipy
29.10.15 KE Daňové a odvodové tipy
30.10.15 NR Daňové a odvodové tipy

11/2015

26.11.15 Kaskády Mihál - Ozimý - Tužinský
27.11.15 Kaskády Zmeny 2016
30.11.15 TN Daňové a odvodové tipy

12/2015

1.12.15 BA Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016
2.12.15 ZA Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016
3.12.15 KE Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016
8.12.15 BA Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016
14.12.15 LC Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016
15.12.15 KE Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016
16.12.15 PD Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016
17.12.15 BA Ukončenie roka 2015 + Zmeny 2016

 

Bližšie info čoskoro v newslettriOtázky k odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie

06. júla 2015 10:30

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý poberá starobný dôchodok?

Áno, odpočítateľnú položku si môže uplatniť (na rozdiel od nezdaniteľnej časti na daňovníka) aj dôchodca - poberateľ starobného dôchodku. Samozrejme ak nemá iného zamestnávateľa a nie je SZČO.

 

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť aj dôchodca (starobný dôchodok) pracujúci na dohodu?

Po prvé, pri dohode sa odpočítateľná položka uplatniť nemôže, je jedno, či ide alebo nejde o dôchodcu.

Po druhé, starobný dôchodca pracujúci na dohodu neplatí zdravotné poistenie, takže otázka je tak či tak zbytočná.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je invalidný dôchodca (ZŤP) a tak sa na neho a na zamestnávateľa vzťahuje polovičná sadzba poistného?

Áno, môže.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ a v tejto firme za výkon funkcie konateľa poberá odmenu?

Nemôže, pretože v inej firme je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec (konatelia poberajúci odmenu sú podľa zákona o zdravotnom poistení považovaní za zamestnancov a majú byť prihlásení ako zamestnanci do zdravotnej poisťovne).

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je súčasne v inej firme konateľ ale za túto funkciu nepoberá odmenu?

Áno, môže, pretože v tej inej firme nie je prihlásený do zdravotnej poisťovne ako zamestnanec.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý je spoločníkom v s.r.o. avšak v tejto s.r.o. nie je zamestnaný, nemá tam ani dohodu, ani nepoberá žiadnu odmenu?

Áno, môže, pretože vo svojej s.r.o. nie je zamestnancom, nemá dohodu, nemá odmenu.

 

Môže si odpočítateľnú položku uplatniť aj zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý má živnosť - ktorú však reálne nevykonáva?

U zamestnávateľa pri výpočte preddavkov nemôže - je jedno, či živnosť vykonáva alebo nie. Ale ak jeho príjem zo zamestnania bude do 6840 eur za celý rok, odpočítateľná položka sa prejaví až v ročnom zúčtovaní a mal by mať spolu so svojim zamestnávateľom preplatok.

 

Môže si odpočítateľnú položku u zamestnávateľa uplatniť zamestnanec, ktorý má slabšie ale i silnejšie mesiace - napríklad má mesiace s príjmom 400 - 500 eur ale i mesiace s príjmom nad 570 eur?

Áno môže (ale nemusí). Ak si ju uplatní, v mesiacoch kedy bude jeho príjem do 570 eur mu odpočítateľná položka "vyjde" a preddavky budú nižšie. Treba však počítať s tým, že v ročnom zúčtovaní bude mať pravdepodobne on i zamestnávateľ nedoplatok.

... viac nájdete v novej knihe.< Predchádzajúca1   . . .  1516171819   . . .  24Ďalšia >