Spoločníci a konatelia s.r.o. a zdravotné poistenie

05. júla 2015 22:57

Pracovná zmluva alebo dohoda

Ak má konateľ/spoločník v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu, zo mzdy alebo odmeny je povinne poistený v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec presne tak ako iní zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca na pracovnú zmluvu, resp. na dohodu.

Odpočítateľná položka

Od 1.1.2015 sa zaviedla v zákone o zdravotnom poistení tzv. odpočítateľná položka. O tejto novinke informujeme v osobitnej kapitole. Čo je dôležité – ak má konateľ alebo spoločník vo vlastnej spoločnosti pracovnú zmluvu - má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky a takto si môže znížiť svoje (a zamestnávateľove) odvody na zdravotné poistenie z príjmov, ktoré má ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Ak má konateľ/spoločník pracovnú zmluvu, môže si v svojej spoločnosti ako u zamestnávateľa uplatniť odpočítateľnú položku už pri výpočte preddavkov – pri splnení podmienky, že nie je v zdravotnej poisťovni prihlásený ako zamestnanec súčasne aj u iného zamestnávateľa a že nie je v zdravotnej poisťovni súčasne prihlásený ako SZČO.

Ak táto podmienka splnená nie je, odpočítateľná položka mu zníži vymeriavací základ z príjmov zamestnanca v pracovnom pomere až v ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie.

Príklad

Pán Milan je konateľ a súčasne spoločník. Vo svojej s.r.o. má pracovnú zmluvu na polovičný úväzok a poberá mzdu 220 eur mesačne. Iné zamestnanie nemá, SZČO nie je.

Pán Milan si vo svojej spoločnosti ako zamestnávateľa môže uplatniť nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie už pri výpočte preddavkov. V praxi to znamená, že ani on ako zamestnanec, ani s.r.o. ako zamestnávateľ budú mať nulové preddavky na zdravotné poistenie. Ak v ročnom zúčtovaní nebude mať pán Milan iné príjmy (napríklad podiely na zisku), nebude doplácať poistné spolu so zamestnávateľom ani na základe ročného zúčtovania.

Zmluva o výkone funkcie alebo mandátna zmluva

Ak konateľ/spoločník poberá odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy, spoločnosť ho takisto prihlasuje ako svojho zamestnanca. Aj tu je dôležité ako je dohodnutá časová frekvencia výplaty odmeny.

Ak je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac, spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca počas celého trvania zmluvy o výkone funkcie, respektíve mandátnej zmluvy.

Ak sa ale vypláca odmena napríklad raz štvrťročne alebo raz ročne, spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca len na posledný deň mesiaca, za ktorý má vyplatený príjem. Uvedený postup vyplýva z metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z toho následne vyplýva, že ak konateľ, spoločník nie je zdravotne poistený u iného zamestnávateľa alebo ako SZČO a nepatrí ani medzi poistencov štátu, musí byť v ostatných dňoch prihlásený do zdravotnej poisťovne ako tzv. samoplatiteľ (osoba podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení) a za tieto dni si platiť poistné sám. V roku 2015 ide o sumu 57,68 eura mesačne. V roku 2016 pôjde o sumu 60,06 eura mesačne.

Z tohto pohľadu je pre konateľa/spoločníka, ktorý nie je v zdravotnej poisťovni prihlásený u iného zamestnávateľa alebo ako SZČO, či ako poistenec štátu, výhodnejšie, ak má odmenu vyplácanú každý mesiac.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ

Rovnako ako podľa zákona o sociálnom poistení, konateľ, respektíve spoločník bez ohľadu na to, na základe akej zmluvy sa mu vypláca odmena, nemá stanovený povinný minimálny základ. Ak by bola mzda alebo odmena 10 eur mesačne, poistné sa vypočíta a odvádza z 10 eur mesačne. Ak je odmena pri zmluve o výkone funkcie alebo mandátnej zmluve dohodnutá vo výške symbolického 0,01 eura mesačne, preddavky na poistné sa vypočítavajú zo sumy 0,01 eura a kvôli zaokrúhľovaniu nadol budú nulové.

Aj osoba s takýmto symbolickým vymeriavacím základom však bude mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a ak bude v zdravotnej poisťovni prihlásená ako zamestnanec po celý čas trvania zmluvy (viď vyššie) nebude doplácať žiadnu ďalšiu sumu.

Maximálny vymeriavací základ je rovnako ako u iných zamestnancov alebo u SZČO určený ako 5-násobok priemernej mzdy, čo znamená v roku 2015 sumu 4120 eur pri výpočte mesačných preddavkov a 49440 eur v ročnom zúčtovaní. V roku 2016 bude maximálny vymeriavací základ 4290 eur pri výpočte mesačných preddavkov a 51480 eur v ročnom zúčtovaní.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)". Knihu si môžete objednať na reliaba@gmail.com  - alebo ju získať zdarma na "Letnej mzdárskej škole Jozefa Mihála".

Viac info emailom na reliaba@gmail.com

 SZČO a zdravotné poistenie

30. júna 2015 09:54

Na rozdiel od zákona o sociálnom poistení, ak nejaká osoba získa živnostenský list alebo oprávnenie na činnosť podľa osobitných zákonov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo začne dosahovať príjmy z takejto činnosti (napr. umelci, autori s príjmami podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov), musí sa od prvého dňa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako SZČO (lehota na prihlásenie je 8 pracovných dní) a zo svojho príjmu platiť poistné.

Preddavky na poistné v roku 2015

V zdravotnom poistení sa poistné platí pravidelne každý mesiac formou preddavkov na poistné a po skončení roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Počas roka 2015 platí SZČO preddavky na zdravotné poistenie, ktoré zdravotná poisťovňa určila nasledovne.

Vychádzalo sa zo základu dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2013.

K základu dane sa pripočítali výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie (s výnimkou prípadného poistného zaplateného v zahraničí), táto suma sa vydelila počtom mesiacov podnikania v roku 2013 a koeficientom 1,486.

Ak SZČO za rok 2013 daňové priznanie nepodávala respektíve ak za rok 2013 činnosť nevykonávala a tak príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nemala, základ a následne preddavky si určuje sama.

Výsledný základ pre výpočet preddavku je v roku 2015 suma najmenej 412 eur a najviac 4120 eur.

Uvedená suma „najmenej“ sa netýka takých SZČO, ktoré sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu (napr. študenti, dôchodcovia, osoby starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov). Pre začínajúcu SZČO, ktorá za rok 2013 nemala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 1 zákona o dani z príjmov a je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu to znamená, že ak nechce, nemusí preddavky platiť vôbec.

Poznámka: Pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie i samotného poistného v ročnom zúčtovaní sa tak zohľadňuje skutočnosť, že SZČO už poistné platí ako zamestnanec, respektíve že poistné za ňu platí štát – čo je v kontraste s poistným na sociálne poistenie, kedy sa minimálny vymeriavací základ uplatňuje aj pre SZČO, ktoré podnikajú popri zamestnaní resp. ako študenti, dôchodcovia a pod.

Výška mesačného preddavku pre mesiace roka 2015 sa určí ako 14% zo základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba 7%.

Preddavky SZČO neplatí:

- počas doby kedy poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské,
- počas doby kedy jej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia ak jej trvá dočasná pracovná neschopnosť,
- po zániku nároku na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania, kým potreba ošetrovania trvá.

V praxi to znamená, že štandardne určená suma preddavku na mesiac sa kráti v pomere kalendárnych dní horeuvedenej doby a celkového počtu kalendárnych dní príslušného mesiaca.

Ak výška mesačného preddavku je max. 3 eur, preddavok sa vôbec neodvádza.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", objednať si ju môžete emailom na reliaba@gmail.com za cenu 11 eur s DPH.Vymeriavací základ na sociálne poistenie od 1.7.2016

28. júna 2015 13:48

Od 1.7.2016 na dobu ďalších 12 mesiacov budú povinne poistené v Sociálnej poisťovni také SZČO, ktoré budú mať za rok 2015 brutto zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vyšší ako 5148 eur.

(5148 = 12 x 429 eur, kde 429 eur je 50% priemerného príjmu zisteného za rok 2014 a ten bol 858 eur).

Poznámka: ešte raz si zapamätajte - od 1.7.2016 platíte odvody do Sociálnej poisťovne ak za rok 2015 (teda tento rok) váš príjem (brutto! bez odpočítania výdavkov) presiahne sumu 5148 eur. Ešte raz - 5148 eur.

...

Vymeriavací základ sa od 1.7.2016 určí rovnakým postupom ako k 1.7.2015, vychádzať sa bude z údajov v daňovom priznaní za rok 2015.

„Živnostenská konštanta“ už zostáva vo výške 1,486.

... Nové "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)" si môžete objednať za cenu 11 eur s DPH emailom na reliaba@gmail.com

 Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2015

24. júna 2015 20:05

V období od 1.7.2015 do 30.6.2016 sa vymeriavací základ SZČO, ktorá je od 1.7.2015 povinne poistená v Sociálnej poisťovni, určí nasledovne, pričom sa vychádza z údajov v daňovom priznaní FO typ B za rok 2014.

1. Vezme sa základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2:

- vezme sa základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2014 (VI. oddiel, riadok 43, ak dosiahol daňovú stratu, tak vezme zápornú sumu z riadku 44),

- ak SZČO viedla podvojné účtovníctvo, vezme sa výnos podľa § 6 ods. 1 a 2 (príloha – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, riadok 16),

- ak mala SZČO príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aj v zahraničí a v zahraničí z týchto príjmov preukázateľne platila poistné, upraví (zníži) sa základ dane o časť zodpovedajúcu príjmom v zahraničí (údaje o príjmoch v zahraničí sa uvádzajú v XIV. oddiele),

2. Pripočíta sa zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie zaplatené v SR:

- k základu dane podľa bodu 1. sa pripočíta preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. To je uvedené v prílohe – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

- povinné sociálne poistenie = riadok 12 – riadok 13

- zdravotné poistenie = riadok 14

(poznámka – v riadkoch 12 až 14 sa neuvádza poistné zaplatené v zahraničí)

- ak platil aj povinné poistné porovnateľné so sociálnym poistením a zdravotným poistením v zahraničí, takéto poistné k základu dane podľa bodu 1. nepripočíta,

3. Ak by vyšla záporná suma, vo výpočte sa pokračuje s nulou.

4. Upravený základ dane sa vydelí 12-timi (12 = počet mesiacov v roku) a to čo vyjde sa ešte vydelí koeficientom 1,486.

Pozor, upravený základ dane sa vždy delí 12-timi – aj v prípade, ak SZČO v roku 2014 nepodnikal celý rok ale len niekoľko mesiacov.

Od roku 2015 sa pri určení vymeriavacieho základu už používa výsledná „živnostenská konštanta“ a to 1,486 (v roku 2013 sa použila konštanta 1,9 a v roku 2014 konštanta 1,6).

5. Ak je suma vypočítaná predošlým postupom nižšia ako 412 eur, upraví sa na 412 eur – čo je zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ platný pre rok 2015, daný ako 50% priemernej mzdy zistenej za rok 2013).

Výsledkom je vymeriavací základ SZČO, ktorý sa použije pri výpočte a odvode poistného do Sociálnej poisťovne za mesiace júl 2015 až jún 2016.

Pozor, od 1. januára 2016 je minimálny základ 429 eur (50% priemernej mzdy zistenej za rok 2014).

Poznámka: Ako vidíte, je veľmi dôležité správne vyplniť prílohu daňového priznania (údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia). Osobne očakávam problémy - podobne ako keď od roku 2011 začali robiť ročné zúčtovanie zdravotné poisťovne, pričom vychádzali z údajov v daňových priznaniach.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", objednať si ju môžete emailom na reliaba@gmail.com

 Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne

24. júna 2015 20:04

SZČO platí do Sociálnej poisťovne:

- poistné na nemocenské poistenie 4,4% z VZ,
- poistné na starobné poistenie 18% z VZ,
- poistné na invalidné poistenie 6% z VZ a
- poistné do rezervného fondu solidarity 4,75% z VZ.

(VZ = vymeriavací základ)

 

Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 412 eur (rok 2015)

- poistné na nemocenské poistenie 18,12 eura,
- poistné na starobné poistenie 74,16 eura,
- poistné na invalidné poistenie 24,72 eura a
- poistné do rezervného fondu solidarity 19,57 eura.

Spolu 136,57 eura.


Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 429 eur (rok 2016)

- poistné na nemocenské poistenie 18,87 eura,
- poistné na starobné poistenie 77,22 eura,
- poistné na invalidné poistenie 25,74 eura a
- poistné do rezervného fondu solidarity 20,37 eura.

Spolu 142,20 eura.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", objednať si ju môžete emailom na reliaba@gmail.com

 < Predchádzajúca1   . . .  1617181920   . . .  24Ďalšia >