SZČO a Sociálna poisťovňa od 1.7.2015

22. júna 2015 17:53

V roku 2015 po prvýkrát platí, že k 1.7.2015 sa SZČO nebude prihlasovať do Sociálnej poisťovne (respektíve odhlasovať sa) sama, ale urobí to za ňu samotná Sociálna poisťovňa v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR. Finančné riaditeľstvo oznámi Sociálnej poisťovni údaje z daňového priznania SZČO za rok 2014 potrebné pre posúdenie povinného poistenia v Sociálnej poisťovni i údaje potrebné pre určenie výšky vymeriavacieho základu a poistného.

 

Následne vznik, respektíve zánik poistenia v Sociálnej poisťovni oznámi SZČO samotná Sociálna poisťovňa a to v lehote do 20 dní (do 20. júla 2015).

Pri vzniku poistenia Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO aj jej vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného.

Nakoľko v roku 2015 ide o „spustenie“ zásadne nového spôsobu prihlasovania sa, očakávajú sa v praxi problémy. Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO aby sa kontaktovali na Sociálnu poisťovňu ak v lehote do 20. júla nedostanú informáciu o vzniku alebo zániku povinného poistenia, respektíve ak v oznámení, ktoré SZČO dostane, nebudú správne údaje (najmä ide o správne určenie vymeriavacieho základu).

(tu pripomeniem ešte raz, že SZČO nemá k 1.7.2015 žiadne prihlasovacie povinnosti, ak Sociálna poisťovňa svoju novú povinnosť nezvládne a SZČO neprihlási na povinné dôchodkové a nemocenské poistenie, je to jej problém)

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", knihu si môžete objednať emailom na reliaba@gmail.com

 SZČO a poistenie v Sociálnej poisťovni od 1.7.2015

20. júna 2015 12:26

Osoba, ktorá má postavenie SZČO nemusí byť vždy poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení (§ 14, 15 a 20) musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z činnosti za predchádzajúci rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu.

Konkrétne to znamená, že od 1.7.2015 na dobu ďalších 12 mesiacov (júl 2015 až jún 2016, do 30.6.2016) sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni len také SZČO, ktoré mali za rok 2014 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 4944 eur (4944 = 12 x 412 eur).

Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za rok 2014. Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne sumu 4944 eur, SZČO je od 1.7.2015 povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní nepresahuje sumu 4944 eur alebo dokonca SZČO žiadne daňové priznanie v súlade so zákonom o dani z príjmov nepodávala, od 1.7.2015 nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak ide o SZČO, ktorá v roku 2014 neviedla podvojné účtovníctvo:

Úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov sa v daňovom priznaní typ B za rok 2014 uvádza v VI. oddiele na riadku 37.

Ak ide o SZČO, ktorá v roku 2014 viedla podvojné účtovníctvo:

Výnos podľa § 6 ods. 1 a 2 uvádza v prílohe daňového priznania FO typ B – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia na riadku 16.

Pri posúdení či SZČO vzniká povinné poistenie v Sociálnej poisťovni sa vychádza z týchto údajov.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)".

Knihu si môžete objednať emailom na reliaba@gmail.com

 Zdravotné poistenie konateľa a spoločníka s.r.o. (pokračovanie)

15. júna 2015 18:50

Zmluva o výkone funkcie alebo mandátna zmluva

Ak konateľ/spoločník poberá odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy, spoločnosť ho takisto prihlasuje ako svojho zamestnanca. Aj tu je dôležité ako je dohodnutá časová frekvencia výplaty odmeny.

 

Ak je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac, spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca počas celého trvania zmluvy o výkone funkcie, respektíve mandátnej zmluvy.

Ak sa ale vypláca odmena napríklad raz štvrťročne alebo raz ročne, spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca len na posledný deň mesiaca, za ktorý má vyplatený príjem. Uvedený postup vyplýva z metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z toho následne vyplýva, že ak konateľ, spoločník nie je zdravotne poistený u iného zamestnávateľa alebo ako SZČO a nepatrí ani medzi poistencov štátu, musí byť v ostatných dňoch prihlásený do zdravotnej poisťovne ako tzv. samoplatiteľ (osoba podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení) a za tieto dni si platiť poistné sám. V roku 2015 ide o sumu 57,68 eura mesačne. V roku 2016 pôjde o sumu 60,06 eura mesačne.

Z tohto pohľadu je pre konateľa/spoločníka, ktorý nie je v zdravotnej poisťovni prihlásený u iného zamestnávateľa alebo ako SZČO, či ako poistenec štátu, výhodnejšie, ak má odmenu vyplácanú každý mesiac.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)".

Objednať si ju môžete emailom na reliaba@gmail.com

Dnes je posledný deň, kedy si ju môžete zakúpiť za uvádzaciu cenu 9,90 eura s DPH.Konateľ/spoločník a zdravotné poistenie

12. júna 2015 17:16

Ak má konateľ/spoločník v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu, zo mzdy alebo odmeny je povinne poistený v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec presne tak ako iní zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca na pracovnú zmluvu, resp. na dohodu.

 

Odpočítateľná položka

Od 1.1.2015 sa zaviedla v zákone o zdravotnom poistení tzv. odpočítateľná položka. O tejto novinke informujeme v osobitnej kapitole. Čo je dôležité – ak má konateľ alebo spoločník vo vlastnej spoločnosti pracovnú zmluvu - má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky a takto si môže znížiť svoje (a zamestnávateľove) odvody na zdravotné poistenie z príjmov, ktoré má ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Ak má konateľ/spoločník pracovnú zmluvu, môže si v svojej spoločnosti ako u zamestnávateľa uplatniť odpočítateľnú položku už pri výpočte preddavkov – pri splnení podmienky, že nie je v zdravotnej poisťovni prihlásený ako zamestnanec súčasne aj u iného zamestnávateľa a že nie je v zdravotnej poisťovni súčasne prihlásený ako SZČO.

Ak táto podmienka splnená nie je, odpočítateľná položka mu zníži vymeriavací základ z príjmov zamestnanca v pracovnom pomere až v ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie.

Príklad

Pán Milan je konateľ a súčasne spoločník. Vo svojej s.r.o. má pracovnú zmluvu na polovičný úväzok a poberá mzdu 220 eur mesačne. Iné zamestnanie nemá, SZČO nie je.

Pán Milan si vo svojej spoločnosti ako zamestnávateľa môže uplatniť nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie už pri výpočte preddavkov. V praxi to znamená, že ani on ako zamestnanec, ani s.r.o. ako zamestnávateľ budú mať nulové preddavky na zdravotné poistenie. Ak v ročnom zúčtovaní nebude mať pán Milan iné príjmy (napríklad podiely na zisku), nebude doplácať poistné spolu so zamestnávateľom ani na základe ročného zúčtovania.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)"

Knihu si môžete objednať emailom na reliaba@gmail.com, do 15.6. za zvýhodnenú uvádzaciu cenu.Nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne v prípade konateľa, spoločníka.

11. júna 2015 21:04

Podľa toho, ktoré povinné poistenia sa podľa zákona o sociálnom poistení na konateľa, respektíve spoločníka vzťahujú, má nárok na príslušné dávky.

 

Ak má konateľ/spoločník pravidelný príjem ale len symbolickú odmenu alebo nízku mzdu pri práci na kratší úväzok, musí si byť vedomý toho, že tomu bude zodpovedať aj symbolická suma nemocenských dávok. Pre ženy – konateľky/spoločníčky – však nemocenské poistenie aj pri nízkom príjme má svoj význam pre získanie doby 270 dní nemocenského poistenia pre nárok na materské. To však bude „slušné“ len v prípade, ak najneskôr 90 dní pred nástupom na materské konateľka/spoločníčka ukončí nemocenské poistenie a zamestná sa u iného zamestnávateľa s vyšším príjmom, v roku 2015 ideálne s príjmom 1236 eur mesačne a v roku 2016 ideálne s príjmom 1287 eur mesačne (pri uvedených sumách sa dosiahne maximálna možná výška nemocenskej dávky, vrátane materského). Rovnaká úvaha platí aj pre mužov – otcov detí vo veku do 3 (6) rokov ak by chceli čerpať „otcovskú“ materskú.

Niečo iné je však dôchodkové poistenie. Pre získanie nároku na starobný dôchodok – ale i invalidný dôchodok – je dôležitá najmä doba poistenia. Je preto lepšie byť dôchodkovo poistený pri aspoň symbolickom príjme ako nebyť dôchodkovo poistený vôbec. Pre získanie nároku na čo najvyšší tzv. minimálny dôchodok (pozrite osobitnú kapitolu) je potrebné získať v kalendárnom roku osobný mzdový bod aspoň 0,241 – to pre rok 2015 znamená ročný vymeriavací základ približne 2600 eur (odporúčam VZ najmenej 220 eur každý kalendárny mesiac) a pre rok 2016 to znamená ročný vymeriavací základ približne 2700 eur (čo je 225 eur každý kalendárny mesiac).

Ak teda konateľ, spoločník chce mať aspoň minimálny dôchodok, mal by si za rok 2015 doplatiť poistné tak, aby jeho ročný vymeriavací základ dosiahol najmenej 2600 eur a v roku 2016 by mal mať mesačný vymeriavací základ každý mesiac najmenej 225 eur.

... z nových "Daňových a odvodových tipov IV. (2015)" ... objednávajte emailom na reliaba@gmail.com

 < Predchádzajúca1   . . .  1718192021   . . .  24Ďalšia >