Dane a odvody z autorských honorárov

17. augusta 2016 19:46

Príklad č. 1.: Zamestnanec má honoráre z umeleckého výkonu

Pán Kamil je zamestnanec, v zamestnaní zarába okolo 800 eur brutto mesačne (nezdaniteľnú časť na daňovníka tak „spotrebuje“ už pri zdanení príjmu zo zamestnania).

Popritom pracuje v agentúre, ktorá mu sprostredkuje hudobné vystúpenia, za ktoré poberá honoráre. Ide o príjmy z podania umeleckého výkonu podľa § 94 ods. 1 Autorského zákona.

1. Pán Kamil sa s agentúrou dohodol v zmluve tak, že honorár mu agentúra vypláca zdanený zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Napríklad pri honorári za vystúpenie vo výške 100 eur brutto dostane pán Kamil v čistom sumu 79,38 eura. Honorár už nemusí priznávať vo svojom daňovom priznaní a ani z neho neplatí žiadne odvody.

Výpočet:

Základ dane pre zrážkovú daň = 100 – 2 eurá hud. fond = 98 eur
Zrážková daň = 19% z 98 eur = 18,62 eura

Čistý príjem

100 – 2 (hudobný fond) – 18,62 (daň) = 79,38 eura

2. Ak by sa pán Kamil s agentúrou dohodol tak, že by mu agentúra honorár vyplatila nezdanený a pán Kamil by si honorár priznal sám v daňovom priznaní (šlo by o tzv. aktívny príjem), dopadlo by to takto:

Základ dane § 6 ods. 2 písm. a) = 100 – 40 (paušálne výdavky) = 60 eur

Od základu dane odpočítame ešte zdravotné poistenie, ktoré je 5,65 eura

Daň 19% = 19% z 54,35 eura = 10,32 eura

Zdravotné poistenie = 14% z 60 eur/1,486 = 5,65 eura

Čistý príjem

100 – 2 (hud.fond) – 10,32 (daň) – 5,65 (ZP) = 82,03 eura

Zdravotné poistenie sme vypočítali ako 14% z vymeriavacieho základu, daného ako základ dane neznížený o odvody, deleno koeficient 1,486. Neuvažujeme o zvýšení vymeriavacieho základu na tzv. minimálny základ (429 eur mesačne v roku 2016), pretože pán Kamil je súčasne poistený ako zamestnanec.

Pri predpoklade, že za rok úhrnná suma honorárov nepresiahne 5298 eur, pán Kamil sociálne poistenie z honorárov neplatí a v takomto prípade je pre neho spôsob zdanenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) „jemne“ výhodnejší.

3. Ak by úhrnná suma honorárov za rok presiahla 5298 eur a pán Kamil by musel platiť z honorárov aj sociálne poistenie, tak:

Sociálne poistenie = 33,15% z 60 eur/1,486 = 13,38 eura

Od základu dane odpočítame ešte sociálne poistenie, ktoré je 13,38 eura

Daň 19% = 19% z 40,97 eura = 7,78 eura

Čistý príjem

100 – 2 (hud.fond) – 7,78 (daň) – 5,65 (ZP) – 13,38 (SP) = 71,19

Ak by z honorárov pán Kamil mal platiť aj sociálne odvody, spôsob zdanenia podľa § 6 ods. 2 písm. a) bude pre neho nevýhodný. A to neuvažujeme o prípadnom zvýšení vymeriavacieho základu na tzv. minimálny (429 eur mesačne) – ak by k tomu došlo, sociálne odvody by boli ešte vyššie.

Na uvedenom príklade vidíme, že v prípade umelca, ktorý má súčasne príjem aj zo zamestnania, bude zdanenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) výhodné (respektíve bude mierne výhodnejšie) ako zdanenie zrážkovou daňou len v prípade, že úhrnná suma honorárov ročne nepresiahne hranicu pre vznik povinného poistenia v Sociálnej poisťovni. Ak by umelec vedel využiť skutočné výdavky a znížiť si tak základ dane z honorárov viac ako o 40%, bola by táto alternatíva výhodnejšia ešte viac.

V zásade tu však možno odporúčať zotrvanie pri zrážkovej dani. Umelec sa nemusí registrovať ako príjemca príjmov zdanených podľa § 6 ods. 2 písm. a) na daňovom úrade, nemusí sa registrovať ako SZČO v zdravotnej poisťovni.

... celý článok pre predplatiteľov v DRAK-ovi alebo v knihe "Daňové a odvodové tipy V. (2016)".9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA

17. augusta 2016 19:43

Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.

 

Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu, v ktorom športovec dovŕši vek 18, prípadne 23 rokov. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia hornej hranice veku talentovaného športovca.

Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
- obdobie trvania zmluvy,
- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- miesto a dátum podpisu zmluvy.

... a ďalej záväzok športovej organizácie:

- uhrádzať náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,
- zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,
- rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,
- organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného športovca,
- monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,
- zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena e),
- zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.

Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky.

Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.

Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca, alebo ak športovec nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného športovca.

Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33, § 38 až 42, a § 46 ods. 5 a 7.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.9.4 ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

17. augusta 2016 19:41

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
- obdobie trvania zmluvy,
- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
- výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- miesto a dátum podpisu zmluvy.

V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
- výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
- zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
- sankcie za porušenie zmluvných povinností,
- rozhodné právo,
- rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
- rozsah mlčanlivosti.

Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť (pozor na registráciu na daňovom úrade – pridelenie DIČ). Výška odmeny amatérskeho športovca nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda.

Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a), b), d) až k), m) a n), § 33, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a § 46 ods. 5 a 7.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.9.3 ZMLUVA O PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

17. augusta 2016 19:39

Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport za športovú organizáciu. Výška odmeny musí byť dohodnutá najmenej vo výške minimálnej mzdy (viď ďalej).

 

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
- obdobie trvania zmluvy,
- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
- mzdu a mzdové podmienky športovca,
- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
- výmeru dovolenky a spôsob jej čerpania,
- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- miesto a dátum podpisu zmluvy.

V zmluve o profesionálnom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä:

- miesto pravidelného vykonávania športu na účel poskytovania cestovných náhrad podľa zákona o cestovných náhradách,
- dĺžku výpovednej lehoty,
- výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
- pravidlá krátenia dovolenky,
- zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
- sankcie za porušenie zmluvných povinností,
- rozhodné právo,
- rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
- rozsah mlčanlivosti.

Mzda a priemerný zárobok

Mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa § 118 Zákonníka práce. Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu. Na splatnosť, výplatu mzdy a zrážky zo mzdy sa primerane vzťahujú ustanovenia § 129 až 132 Zákonníka práce.

Priemerný mesačný zárobok je mesačný zárobok pripadajúci podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok má použiť. Priemerný denný zárobok sa vypočíta ako podiel mesačného zárobku pripadajúceho podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu na príslušný kalendárny mesiac, na ktorý sa priemerný zárobok počíta, a počtu kalendárnych dní v danom kalendárnom mesiaci.


Pracovný čas a odpočinok

Denný pracovný čas športovca je časový úsek 24 po sebe nasledujúcich hodín, počas ktorých je športovec k dispozícii pre športovú organizáciu na vykonávanie športu.

Športovec je v dennom pracovnom čase k dispozícii pre športovú organizáciu v časových úsekoch dohodnutých v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu alebo určených športovou organizáciou podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu.

Počas denného pracovného času má športovec právo na nepretržitý odpočinok a regeneráciu podľa podmienok vyžadovaných na vykonávanie konkrétneho druhu športu. Nepretržitý odpočinok nesmie byť kratší ako šesť hodín za časový úsek 24 hodín.

Športová organizácia je povinná zabezpečiť, aby športovec mal raz za týždeň jeden deň nepretržitého odpočinku. Ak nie je možné zabezpečiť odpočinok podľa prvej vety, z dôvodu, že to podmienky vyžadované na vykonávanie konkrétneho druhu športu neumožňujú, športová organizácia zabezpečí nepretržitý odpočinok tak, aby športovec mal raz za dva týždne najmenej dva dni nepretržitého odpočinku v týždni.

Športová organizácia vedie evidenciu odpracovaných dní a dní odpočinku.

Skončenie profesionálneho vykonávania športu

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu zaniká

- uplynutím obdobia, na ktoré bola uzavretá,
- smrťou športovca alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
- zánikom športovej organizácie bez právneho nástupcu.

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu možno skončiť

- dohodou,
- výpoveďou alebo
- okamžitým skončením.

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu uzavretou so športovcom, ktorý je cudzincom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, sa skončí dňom, ktorým sa skončí jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.

Pri dohode sa obe strany dohodnú na dni skončenia zmluvného vzťahu, dohodnúť sa spätne nie je možné. Dohoda sa uzatvára písomne a (len) ak o to športovec požiada, uvedie sa dôvod skončenia zmluvného vzťahu.

Výpoveď

Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Výpoveď, ktorá bola doručená druhej zmluvnej strane, možno odvolať len s jej súhlasom. Odvolanie výpovede a súhlas s jej odvolaním musí mať písomnú formu.

Športová organizácia je oprávnená vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

- športovec dlhodobo nespĺňa zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
- športovec porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. e) až n) a súčasne bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením základnej povinnosti športovca písomne upozornený na možnosť výpovede,
- športová organizácia alebo jej časť sa zrušuje,
- u športovca sú dôvody, pre ktoré by s ním športová organizácia mohla okamžite skončiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

Športovec je oprávnený vypovedať zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

- športová organizácia porušila základnú povinnosť podľa § 33 písm. a), c) alebo písm. d),
- športová organizácia neumožnila športovcovi vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu viac ako dva po sebe nasledujúce mesiace,
- športová organizácia neumožnila športovcovi v súťažnom období účasť na viac ako 10 % súťaží za športovú organizáciu napriek tomu, že bol na účasť v súťaži zdravotne spôsobilý.

Výpovedná lehota

Ak je daná výpoveď, zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.

Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu (dĺžka výpovednej lehoty nezávisí od doby trvania zmluvy).

Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak športovec nezotrvá počas plynutia výpovednej lehoty v športovej organizácii, športová organizácia má právo na peňažnú náhradu najmenej v sume, ktorá je súčinom mesačného zárobku tohto športovca podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a dĺžky výpovednej lehoty, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

Okamžité skončenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

Športová organizácia je oprávnená okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak športovec:

- porušil základnú povinnosť podľa § 32 písm. a) až d),
- zúčastnil sa bez súhlasu športovej organizácie na súťaži za inú športovú organizáciu,
- porušil závažne športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutie príslušného športového zväzu,
- porušil zákaz dopingu,
- manipuloval priebeh alebo výsledok súťaže alebo neoznámil manipuláciu priebehu alebo výsledku súťaže športovej organizácii poverenej riadením súťaže alebo orgánom činným v trestnom konaní alebo
- bol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody.

Športovec je oprávnený okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, ak:

- športová organizácia neuhradila najmenej za tri jednotlivé mesiace počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov riadne a včas športovcovi mzdu napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany športovca,
- športová organizácia porušila závažne vo vzťahu k športovcovi športové pravidlá, predpisy alebo rozhodnutia príslušného športového zväzu alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo
- športovec dlhodobo stratil zdravotnú spôsobilosť na vykonávanie športu podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, alebo ak ďalšie vykonávanie športu vážne ohrozuje život alebo zdravie športovca; strata zdravotnej spôsobilosti sa preukazuje lekárskym posudkom, podľa ktorého športovec nesmie dlhodobo vykonávať šport podľa zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane.

Okamžité skončenie zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu musí obsahovať dôvod okamžitého skončenia. Dôvod okamžitého skončenia sa musí skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Dôvod nemožno dodatočne meniť.

Športovec alebo športová organizácia môže okamžite skončiť zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie športovec alebo športová organizácia dozvedeli.

Dočasné hosťovanie športovca

Je alternatívou dočasného pridelenia (§ 58 Zákonníka práce). Športovec môže byť na základe písomnej dohody o hosťovaní medzi športovcom, športovou organizáciou, s ktorou má športovec uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, a inou športovou organizáciou, dočasne pridelený na vykonávanie športu v prospech tejto športovej organizácie, a to aj cezhranične. Pri uzatvorení dohody o dočasnom hosťovaní sa športovec a športová organizácia dohodnú na zmene ustanovení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré sú dotknuté dohodou o hosťovaní. S dohodu musia súhlasiť všetky tri strany teda i samotný športovec.

Dovolenka a prekážky vo vykonávaní športu

Športovec má nárok na dovolenku za kalendárny rok najmenej v rozsahu 20 kalendárnych dní (pri trvaní zmluvy počas celého kalendárneho roka).

Za každý (celý) mesiac trvania zmluvného vzťahu má športovec nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok.

Za dovolenku patrí športovcovi mzda.

Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a v období mimo súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy športovej organizácie a oprávnené záujmy športovca.

Športová organizácia môže určiť športovcovi čerpanie dovolenky, aj keď ešte nesplnil podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že športovec tieto podmienky splní do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpá, alebo do skončenia zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu.

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku z dôvodu, že športová organizácia neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky vo vykonávaní športu na strane športovca, športová organizácia je povinná poskytnúť športovcovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Športová organizácia nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je športovec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je športovec na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. Pri ostatných prekážkach v práci na strane športovca môže športová organizácia určiť športovcovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

Ak športovec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu, že bol uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku mu športová organizácia poskytne po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti športovca.

Ak bol športovec v priebehu dovolenky uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak športová organizácia určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť športovca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.

Na krátenie dovolenky sa primerane použijú ustanovenia § 109 a § 144a Zákonníka práce, ak sa športovec a športová organizácia nedohodnú inak.

Krátenie dovolenky

Športovcovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže športová organizácia krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu.

Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce.

Pri krátení dovolenky sa musí športovcovi, ktorého zmluva trvala počas celého kalendárneho roka, poskytnúť dovolenka aspoň v dĺžke jedného týždňa, mladistvému športovcovi v dĺžke dvoch týždňov.

Dovolenka sa má poskytovať najmenej v rozsahu týždňa ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Na prekážky na strane športovca vo vykonávaní športu sa primerane vzťahujú niektoré ustanovenia § 141 ods. 1, § 141a, § 144 ods. 1 a 2 Zákonníka práce o prekážkach v práci na strane zamestnanca.

Ak ide o dôvody neprítomnosti podľa predchádzajúceho odseku, ktoré zasiahli do času, na ktorý športová organizácia určila vykonávanie športu, športová organizácia je povinná ospravedlniť túto neprítomnosť. Poskytnutie mzdy upraví zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.

Tehotná športovkyňa má právo odmietnuť vykonávanie športu, ak podľa lekárskeho posudku vykonávanie športu obmedzuje život alebo zdravie počatého dieťaťa. Za obdobie, kedy tehotná športovkyňa nevykonáva šport z dôvodu tehotenstva, nemá nárok na mzdu ani náhradu mzdy, ak sa športová organizácia a športovkyňa nedohodnú inak.

Na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku sa primerane vzťahujú ustanovenia § 166 až 170 Zákonníka práce.

Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu

Športovci, ktorí vykonávajú šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, majú právo odborovo sa združovať na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

Športovci majú právo na kolektívne vyjednávanie so športovou organizáciou alebo organizáciou športových organizácií prostredníctvom odborovej organizácie.

Zástupcovia športovcov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie športovou organizáciou znevýhodňovaní ani inak postihovaní.

Zmluvné strany sa môžu v kolektívnej zmluve dohodnúť na podmienkach, ktoré sú pre športovcov výhodnejšie, ako ich upravuje tento zákon, predpisy športovej organizácie, predpisy zväzu, ak to tento zákon výslovne nezakazuje, alebo ak z jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov.

Spoločné ustanovenia

Zmluvný vzťah založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za iný pracovnoprávny vzťah podľa § 1 ods. 3 Zákonníka práce.

Na právne vzťahy pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce:

- § 27 až 31, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov,
- § 40 ods. 3 až 7, výklad niektorých pojmov,
- § 64, zákaz výpovede (ochranná doba),
- § 75 ods. 2 až 4, potvrdenie o zamestnaní,
- § 146 až 150, ochrana práce (BOZP),
- § 177 až 181, predchádzanie škodám, zodpovednosť zamestnanca za škodu,
- § 185 až 188, zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov,
- § 191 až 198, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu,
- § 217 až 222, zodpovednosť zamestnávateľa, plnenie pracovných úloh,
- § 229 ods. 1 a 2, ods. 5 a 6, kolektívne pracovnoprávne vzťahy,
- § 230, § 231, 232, odborová organizácia,
- § 238 a 239, právo na informácie a kontrolná činnosť.

Športovec a športová organizácia sa môžu dohodnúť aj na pôsobnosti ďalších ustanovení Zákonníka práce, ako sú vyššie uvedené ustanovenia, ak ustanovenia, ktorých pôsobnosť bola dohodnutá, nie sú v rozpore so zákonom o športe.

Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná v evidencii podľa § 17 ods. 2 písm. c) zákona o športe.

Predpisy športového zväzu môžu ustanoviť, že zmluvu o profesionálom vykonávaní športu môže uzatvoriť len športová organizácia, ktorá zložila finančnú zábezpeku na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „bankový účet“) športovej organizácie, ktorá riadi súťaž.

Cestovné náhrady

Športovcovi, ktorý na základe pokynu športovej organizácie vykonáva šport mimo obce pravidelného miesta vykonávania športu, patria počas tohto vykonávania športu náhrady podľa zákona o cestovných náhradách ako pri pracovnej ceste.

Pravidelné miesto vykonávania športu na účely poskytovania náhrad výdavkov súvisiacich s pracovnou cestou alebo zahraničnou pracovnou cestou je miesto uvedené v zmluve o profesionálnom vykonávaní športu.

Zmena v Zákonníku práce

V samotnom Zákonníku práce sa § 2 doplnil k 1.1.2016 odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Na právne vzťahy profesionálnych športovcov pri výkone športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa vzťahuje tento zákon, len ak to ustanovuje osobitný predpis.“.

To znamená, že z jednotlivých ustanovení Zákonníka práce sa na športovcov a športové organizácie pri zmluvách o profesionálnom vykonávaní športu vzťahujú len vyššie citované ustanovenia.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV

11. augusta 2016 17:22

9.2 ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

Športovým odborníkom je

(a) tréner a inštruktor športu,
(b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
(c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát...),
(d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, členovia realizačných tímov športovcov, pomocný a servisný personál, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia...) alebo
(e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
(f) funkcionár športovej organizácie,
(g) dopingový komisár.

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa písmen a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v rámci informačného systému športu (od 1.1.2016 sa nevyžaduje živnosť).

Zamestnanec alebo SZČO?

Športový odborník podľa hore uvedených písmen a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak:

- nie sú naplnené znaky závislej práce alebo
- sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

To v praxi znamená, že v zásade je preferovaný vzťah ako SZČO avšak ponecháva sa zmluvná voľnosť medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou a možný je:

- pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce (pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti, prípade dohoda o vykonaní práce),
- zmluvný vzťah podľa Občianskeho zákonníka (zmluva o dielo, nepomenovaná zmluva),
- zmluvný vzťah podľa Obchodného zákonníka,
- dobrovoľnícka zmluva podľa zákona o dobrovoľníctve.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.