Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2014 - dôchodcovia

05. januára 2015 23:10

Podľa § 11 ods. 6 zákona ak daňovník je poberateľom:

1. starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia (I. pilier), starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu

alebo

2. výsluhového dôchodku,

... a uvedený dôchodok poberal k 1.1.2014 alebo mu bol spätne priznaný k 1.1.2014 alebo ešte k skoršiemu dátumu,

tak má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len vo výške zníženej o úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2014.

Ak úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2014 je vyšší ako 3803,33 eura, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemá vôbec.

Pozor, uvedené sa nevzťahuje napríklad na poberateľov:

- vdovských a sirotských dôchodkov,
- invalidných dôchodkov, krátených invalidných dôchodkov - a to bez ohľadu na vek poberateľa invalidného dôchodku,
- poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov, ak im uvedený dôchodok bol priznaný po 1.1.2014.Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2014

05. januára 2015 23:08

Nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na daňovníka majú všetci daňovníci s výnimkou:

- daňovníkov so základom dane 35022,32 eura a vyšším
- a s výnimkou väčšiny dôchodcov (viď osobitný článok na blogu).

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka majú aj daňoví nerezidenti (cudzinci) za rovnakých podmienok ako daňoví rezidenti - bez ohľadu, ako dlho na Slovensku pracovali, resp. dosahovali príjmy, bez ohľadu aká je ich materská krajina atď. 

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3803,33 eura. Základ dane tohto daňovníka sa zníži o celú sumu 3803,33 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 8755,578 – (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 35022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula. Nezdaniteľná časť na manžela/manželku za rok 2014

04. januára 2015 17:38

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (v texte budem používať len skloňovanie „na manželku“ ale platí to samozrejme aj naopak) je možné uplatniť si v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní.

Podľa 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

"Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane

a) rovnajúci sa alebo nižší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 19, 2-násobku platného životného minima,

2. má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 19, 2-násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),

3. má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 19, 2-násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

b) vyšší ako 176, 8-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období

1. nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 63, 4-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,

2. má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule."

Od roku 2013 sa sprísnili podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky, viď § 11 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov:

"(4) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa považuje za

a) manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa podľa osobitného predpisu 63a) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie 63b) alebo bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie63c) alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, 63d) alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím 63e) a súčasne

b) vlastný príjem manželky (manžela) príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť; do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a, daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.125)"

Konkrétne hodnoty a parametre pre rok 2014:

Suma životného minima platná k 1.1.2014 bola 198,09 eura.

19,2-násobok je 3803,33 eura (zaokrúhľuje sa v súlade s § 47 zákona na eurocenty nahor).

176,8-násobok je 35022,31 eura.

63,4-násobok je 12558,906 eura.

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 3803,03 eura - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky, výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50235,63 eur a vyšší, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.Nezdaniteľná časť na manžela/manželku - vlastný príjem

04. januára 2015 17:32

Pri určení nezdaniteľnej časti základu dane na manžela - manželku sa do vlastného príjmu manžela - manželky započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa § 2 písm. c) zákona o dani z príjmov ...

... a to bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane alebo či ide o príjem oslobodený od dane.

Do vlastného príjmu sa započítava napríklad:

- príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona, príjmy zo zamestnania), bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený,

- príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona) - podľa názoru autora komentára sa započítava príjem znížený o výdavky,

- príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 - a to aj v prípadoch, ak ide o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm. h) zákona,

- príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona) - napríklad úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia "na dožitie" atď.,

- ostatné príjmy (§ 8 zákona) - napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítava sa aj:

- náhrada príjmu počas práceneschopnosti, vyplácaná zamestnávateľom,

- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,

- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,

- podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,

- akékoľvek dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou - nemocenské dávky, dôchodky, úrazové dávky, dávky z garančného poistenia, dávky v nezamestnanosti,

- dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.,

- peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z., vrátane peňažného príspevku na opatrovanie,

- sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava len príjem:

- zamestnanecká prémia,

- daňový bonus,

- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa ďalej nezapočítavajú štátne sociálne dávky a to sú:

- rodičovský príspevok (zákon č.571/2009 Z. z.),

- príspevok na starostlivosť o dieťa (tzv. "jasličkovné") podľa zákona č. 561/2008 Z. z.,

- príspevok pri narodení dieťaťa (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne (zákon č.235/1998 Z. z.),

- príspevok na pohreb (zákon č.238/1998 Z. z.),

- prídavok na dieťa (zákon č.600/2003 Z. z.),

- príplatok k prídavku na dieťa (zákon č.532/2007 Z. z.),

- príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (zákon č.627/2005 Z. z.),

- vianočný príspevok (zákon č.592/2006 Z. z.)

 Od vlastného príjmu manželky sa naopak odpočítava:

- poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,

- poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,

- preddavky zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,

- nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Poznámka: Od roku 2013 sa od vlastného príjmu neodpočítava poistné dobrovoľne poistenej osoby v SP, preddavky a nedoplatok z RZZP samoplatiteľa na zdr. poistenie.Novela Zákonníka práce k 1.7.2014 - zmeny v dohodách

21. októbra 2014 16:31

Od 1.7.2014 dochádza k závažným zmenám pokiaľ ide o práce na dohody vykonávané mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti).

Dohody bude možné uzatvárať len na dobu určitú

Od 1.7.2014 je možné pri všetkých troch formách dohôd uzatvárať dohody len na dobu určitú a to najdlhšie na dobu 12 mesiacov. A to aj v prípade dohôd o vykonaní práce.

Pri dohodách uzatvorených "po starom", teda pred 1.7.2014 platí prechodné ustanovenie (§ 252j), podľa ktorého takéto dohody, ak neskončia skôr, musia skončiť najneskôr 30.6.2015.

Splatnosť odmeny je do konca nasledujúceho mesiaca

Od 1.7.2014 ďalej platí, že pri dohodách o brigádnickej práci študentov a dohodách o pracovnej činnosti musí byť odmena za vykonanú prácu splatná a vyplatená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.