Spoločník, konateľ a zdravotné poistenie

... úryvok z knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)"

... aj o tejto téme sa bude hovoriť na seminároch trojice Mihál - Ozimý - Tužinský, 7. októbra Bratislava, 19. októbra Žilina, 26.-27. novembra Sielnica, hotel Kaskády. Prihlásiť sa ešte stále môžete na reliaba@gmail.com alebo cez e-shop: obchod.relia.sk

 

Pracovná zmluva alebo dohoda

Ak má konateľ/spoločník v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu, zo mzdy alebo odmeny je povinne poistený v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec presne tak ako iní zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca na pracovnú zmluvu, resp. na dohodu.

Odpočítateľná položka

Od 1.1.2015 sa zaviedla v zákone o zdravotnom poistení tzv. odpočítateľná položka. O tejto novinke informujeme v osobitnej kapitole. Čo je dôležité – ak má konateľ alebo spoločník vo vlastnej spoločnosti pracovnú zmluvu - má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky a takto si môže znížiť svoje (a zamestnávateľove) odvody na zdravotné poistenie z príjmov, ktoré má ako zamestnanec v pracovnom pomere.

Ak má konateľ/spoločník pracovnú zmluvu, môže si v svojej spoločnosti ako u zamestnávateľa uplatniť odpočítateľnú položku už pri výpočte preddavkov – pri splnení podmienky, že nie je v zdravotnej poisťovni prihlásený ako zamestnanec súčasne aj u iného zamestnávateľa a že nie je v zdravotnej poisťovni súčasne prihlásený ako SZČO.

Ak táto podmienka splnená nie je, odpočítateľná položka mu zníži vymeriavací základ z príjmov zamestnanca v pracovnom pomere až v ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie.

Príklad

Pán Milan je konateľ a súčasne spoločník. Vo svojej s.r.o. má pracovnú zmluvu na polovičný úväzok a poberá mzdu 220 eur mesačne. Iné zamestnanie nemá, SZČO nie je.

Pán Milan si vo svojej spoločnosti ako zamestnávateľa môže uplatniť nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie už pri výpočte preddavkov. V praxi to znamená, že ani on ako zamestnanec, ani s.r.o. ako zamestnávateľ budú mať nulové preddavky na zdravotné poistenie. Ak v ročnom zúčtovaní nebude mať pán Milan iné príjmy (napríklad podiely na zisku), nebude doplácať poistné spolu so zamestnávateľom ani na základe ročného zúčtovania.

Zmluva o výkone funkcie alebo mandátna zmluva

Ak konateľ/spoločník poberá odmenu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy, spoločnosť ho takisto prihlasuje ako svojho zamestnanca. Aj tu je dôležité ako je dohodnutá časová frekvencia výplaty odmeny.

Ak je výplata odmeny dohodnutá za každý kalendárny mesiac, spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca počas celého trvania zmluvy o výkone funkcie, respektíve mandátnej zmluvy.

Ak sa ale vypláca odmena napríklad raz štvrťročne alebo raz ročne, spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca len na posledný deň mesiaca, za ktorý má vyplatený príjem. Uvedený postup vyplýva z metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z toho následne vyplýva, že ak konateľ, spoločník nie je zdravotne poistený u iného zamestnávateľa alebo ako SZČO a nepatrí ani medzi poistencov štátu, musí byť v ostatných dňoch prihlásený do zdravotnej poisťovne ako tzv. samoplatiteľ (osoba podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení) a za tieto dni si platiť poistné sám. V roku
2015 ide o sumu 57,68 eura mesačne. V roku 2016 pôjde o sumu 60,06 eura mesačne.

Z tohto pohľadu je pre konateľa/spoločníka, ktorý nie je v zdravotnej poisťovni prihlásený u iného zamestnávateľa alebo ako SZČO, či ako poistenec štátu, výhodnejšie, ak má odmenu vyplácanú každý mesiac.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ

Rovnako ako podľa zákona o sociálnom poistení, konateľ, respektíve spoločník bez ohľadu na to, na základe akej zmluvy sa mu vypláca odmena, nemá stanovený povinný minimálny základ. Ak by bola mzda alebo odmena 10 eur mesačne, poistné sa vypočíta a odvádza z 10 eur mesačne. Ak je odmena pri zmluve o výkone funkcie alebo mandátnej zmluve dohodnutá vo výške symbolického 0,01 eura mesačne, preddavky na poistné sa vypočítavajú zo sumy 0,01 eura a kvôli zaokrúhľovaniu nadol budú nulové.

Aj osoba s takýmto symbolickým vymeriavacím základom však bude mať nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a ak bude v zdravotnej poisťovni prihlásená ako zamestnanec po celý čas trvania zmluvy (viď vyššie) nebude doplácať žiadnu ďalšiu sumu.

Maximálny vymeriavací základ je rovnako ako u iných zamestnancov alebo u SZČO určený ako 5-násobok priemernej mzdy, čo znamená v roku 2015 sumu 4120 eur pri výpočte mesačných preddavkov a 49440 eur v ročnom zúčtovaní. V roku 2016 bude maximálny vymeriavací základ 4290 eur pri výpočte mesačných preddavkov a 51480 eur v ročnom zúčtovaní.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA