Ukončenie roka 2015 a legislatívne zmeny pre rok 2016

Seminár, ktorý "musí" navštíviť každá mzdová účtovníčka.

Z programu:

Novely Zákonníka práce k 1.9.2015 a pre rok 2016, minimálna mzda 2016

- dohody v roku 2016
- dočasné zamestnávanie a agentúry dočasného zamestnávania po 1.3.2015 a 1.9.2015
- minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2016
- nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov
- zmena nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Novela zákona o sociálnom poistení k 1.1.2016
- dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2016
- materské v roku 2016, otec na materskej
- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
- poistné SZČO od januára 2016

Novela zákona o zdravotnom poistení k 1.1.2016
- zmena pri výpočte odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní, RZZP za rok 2015
- zmeny pri odvodoch z podielov na zisku od roku 2016
- OOP v roku 2016
- podiely na zisku v roku 2016
- zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu
- preddavky SZČO od januára 2016

Novela zákona o dani z príjmov k 1.1.2016
- výpomoc zo sociálneho fondu - oslobodenie od dane
- daňový bonus, nezdaniteľné časti, zamestnanecká prémia v roku 2016
- stručné info o ďalších zmenách pre FO podnikateľov a PO

Zákon o športe
- osobitný Zákonník práce pre športové kluby a športovcov (závislá činnosť)
- daňové a odvodové povinnosti v športe

Ukončenie roka 2015 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2015, termíny
- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2016
- (nové) potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2015, popis zmien
- vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- (staré) „Hlásenie“ za rok 2015 a (nový) „Prehľad“ pre rok 2016
- venovanie 2% (3%) za rok 2015,
- zamestnanecká prémia za rok 2015
- nezdaniteľné časti za rok 2015 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
- (nové) tlačivá daňových priznaní FO za rok 2015

+ diskusia

Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA