Uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Z materiálov na decembrové a januárové semináre vyberám časť textu týkajúcu sa uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela).

 

Od roka 2013 platí, že musí byť splnená aspoň jedna zo štyroch podmienok:

1. Manželka sa starala o vyživované dieťa

- do troch rokov veku,
- do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (dieťa pri ktorom je nárok na rodičovský príspevok až do šiestich rokov veku) alebo
- do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa § 2 písm. b) zákona o rodičovskom príspevku, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

alebo

2. Manželka poberala peňažný príspevok na opatrovanie (starala sa o rodinného príslušníka s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázaného na opatrovanie).

alebo

3. Manželka bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, soc. vecí a rodiny.

alebo

4. Manželka je občanom so zdravotným postihnutím (je invalidná podľa rozhodnutia Sociálnej poisťovne) alebo občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (má preukaz ŤZP vydaný úradom práce, soc. vecí a rodiny).

Zdôraznime, že stačí splniť jednu z uvedených podmienok - napríklad starostlivosť o dieťa alebo invaliditu. Alebo podmienku evidencie na úrade práce.

Poznámka: Zamestnanec je k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania povinný doložiť doklady, ktorými preukáže existenciu manželstva (sobášny list) a splnenie niektorej zo štyroch podmienok (rodný list dieťaťa, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o evidencií uchádzačov o zamestnanie, rozhodnutie o priznaní invalidity, preukazu ŤZP). Spoločná domácnosť sa nepreukazuje.

Vrátime sa k podmienkam určeným od roku 2013 podrobnejšie.

1. Starostlivosť o dieťa

Nie je dôležité, či manželka poberá materské, rodičovský príspevok, alebo príspevok na starostlivosť o dieťa, dokonca nie je dôležité či niektorý z uvedených príspevkov poberá manželka alebo manžel – dôležitá je skutočnosť, že majú dieťa vo veku do 3 (prípadne 6) rokov.

Dieťa o ktoré sa starajú nemusí byť ich vlastné. Môže ísť o náhradnú starostlivosť, pestúnov, adopcie a pod.

Nie je dôležité, či manželka aj pracuje alebo je len pri dieťati.

Do vlastného príjmu manželky sa v týchto prípadoch započíta materské, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti (nie sú to štátne sociálne dávky). Naopak nezapočíta sa rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, čo sú štátne sociálne dávky a nezapočíta sa ani daňový bonus.

2. Poberanie peňažného príspevku na opatrovanie

Tu pozor: samotný príspevok sa započítava do vlastného príjmu manželky. Častá chyba - nárok na nezdaniteľnú časť na manželku nie je v prípade, ak manželka poberá príspevok za osobnú asistenciu.

3. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Táto podmienka je jasná, len jedna maličkosť: do evidencie úrad práce nezaradí napr. osobu, ktorá je štatutárom (konateľ, člen dozornej rady, prokurista), pokiaľ sa nevyčiarkne z obchodného registra. Nezaradí sa ani živnostník, pokiaľ nezruší alebo nepozastaví živnosť.

4. Invalidita

Pri skúmaní podmienky invalidity nie je dôležité, či manželka poberá invalidný dôchodok
- dôležité je, či je invalidná a má k tomu rozhodnutie Sociálnej poisťovne alebo preukaz ŤZP. Napríklad podmienka je splnená vtedy, ak manželka je už v dôchodkovom veku a poberá starobný dôchodok - ale v minulosti Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o invalidite, ktoré stále platí.

Termíny: http://obchod.relia.sk/Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA