Zdanenie príjmov autorov a umelcov od 1.1.2016 - 2. časť

Aj naďalej platí, že príjmy autorov a umelcov podľa Autorského zákona sa v zákone o dani z príjmov rozdeľujú na aktívne = § 6 ods. 2 písm. a) zákona a pasívne = § 6 ods. 4 zákona.

 

Zmeny v § 6 ods. 2 a 4 majú len technický charakter avšak pozor!

Je tu závažná zmena v § 43, podľa ktorej zdanenie zrážkovou daňou je od roku 2016 možné na všetky príjmy podľa Autorského zákona – doteraz to bolo možné len v prípade príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie ak nešlo o umelecký výkon.

Od 1.1.2016 teda platí ...

Akýkoľvek príjem autora a umelca podľa Autorského zákona – je jedno či aktívny alebo pasívny – zdaní ten, kto príjem vypláca, zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) a to pri sadzbe 19% (v prípade výplaty daňovníkovi nezmluvného štátu je sadzba 35%). Základom dane je príjem znížený o príspevok do umeleckých fondov. Zrazením dane je daňová povinnosť autora a umelca splnená. Ten kto príjem vypláca je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Autor, umelec sa však podľa § 43 ods. 14 môže vopred písomne dohodnúť s tým, kto príjem vypláca, na nevybraní dane. V takom prípade autor, umelec zdaní príjem sám (vo svojom daňovom priznaní) a to:

- podľa § 6 ods. 2 písm. a) ak ide o aktívny príjem alebo
- podľa § 6 ods. 4 ak ide o pasívny príjem.

Povinnosťou toho, kto príjem vyplatil, je v takomto prípade dohodu oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

... pokračovanie v pondelok 21.1.2015


Viac sa dozviete na seminároch, ich program a objednávky cez e-shop: obchod.relia.skĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA