Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka - dôchodca

... pokračovanie: Nezdaniteľná časť na daňovníka - dôchodcovia

Podľa § 11 ods. 6 zákona ak daňovník je poberateľom: 

  1. starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia (I. pilier), starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu

 alebo 

  1. výsluhového dôchodku,

 ... a uvedený dôchodok poberal k 1.1.2015 alebo mu bol spätne priznaný k 1.1.2015 alebo ešte skôr,

 tak má nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len vo výške zníženej o úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2015.

  

Ak úhrn uvedených dôchodkov vyplatených počas roka 2015 je vyšší, ako 3803,33 eura, nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemá vôbec. 

Pozor, uvedené sa nevzťahuje napríklad na poberateľov: 

- vdovských a sirotských dôchodkov,
- invalidných dôchodkov, krátených invalidných dôchodkov
- a to bez ohľadu na vek poberateľa invalidného dôchodku,
- poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov alebo výsluhových dôchodkov, ak im uvedený dôchodok bol priznaný po 1.1.2015.

 Určenie úhrnu vyplatených dôchodkov

 Pri výpočte nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 v prípade poberateľov uvedených dôchodkov je dôležité správne určiť sumu vyplatených dôchodkov.

 Do úhrnu vyplatených dôchodkov sa započíta:

 - suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku vyplateného v čase medzi 1.1.2015 až 31.12.2015,
- v prípade dôchodcu, ktorý poberá dôchodok z druhého piliera, sa započíta aj táto suma (z druhého piliera),
- v prípade poberania tzv. minimálneho dôchodku (zavádza sa od 1. júla 2015) sa započítava celá suma vyplácaného dôchodku (čiže vrátane navýšenia na sumu minimálneho dôchodku),
- vyrovnávací príplatok poskytovaný od 1. júla 2015 niektorým dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky.

Naopak do úhrnu vyplatených dôchodkov sa nezapočítava:

- vianočný príspevok (ľudovo „vianočný dôchodok“) - to je špeciálna štátna sociálna dávka, nie dôchodok,
- v prípade súbežného poberania vdovského (vdoveckého) dôchodku sa suma vdovského (vdoveckého) dôchodku nezapočíta,
- v prípade súbežného poberania dávky v hmotnej núdzi (pri nízkych dôchodkoch) sa suma dávky v hmotnej núdzi (vypláca UPSVaR) nezapočíta.

 Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti musí dôchodca zamestnávateľovi preukázať hodnoverným potvrdením Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku za rok 2015. Môže to byť aj rozhodnutie o valorizácií dôchodku k 1.1.2015 - pozor však na prípady, kedy sa dôchodcovi môže na základe jeho žiadosti počas roka 2015 dôchodok zvýšiť (ak pracoval popri poberaní dôchodku).

 Príklad

 Pani Milada poberá starobný dôchodok od roku 2013 a po zomrelom manželovi aj vdovský dôchodok.

 Počas roka 2015 poberá zo Sociálnej poisťovne sumu 450 eur mesačne, z čoho je 250 eur jej starobný dôchodok a 200 eur vdovský dôchodok. V decembri 2015 jej naviac vyplatia vianočný príspevok.

 Na účely určenia nezdaniteľnej časti na daňovníka za rok 2015 sa spočíta len suma vyplateného starobného dôchodku, v danom prípade 12 x 250 = 3000 eur. Nezdaniteľná časť tak bude 3803,33 - 3000 = 803,33 eura.

 

TIP: Ako si môžu pomôcť dôchodcovia

 Ako je uvedené vyššie, nezdaniteľnú časť na daňovníka za rok 2015 si nemôžu uplatniť daňovníci, ktorí sú poberateľmi starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, výsluhových dôchodkov alebo porovnateľných dôchodkov zo zahraničia, ak im bol dôchodok priznaný k 1.1.2015 alebo ešte skôr. Respektíve pri relatívne nízkom dôchodku si môžu uplatniť len sumu nezdaniteľnej časti na daňovníka zníženú o sumu dôchodku, ktorý poberali počas roka 2015.

 Pre ľudí, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku, respektíve uvažujú o predčasnom dôchodku, to znamená – ak je to možné – aby nežiadali o dôchodok krátko pred koncom roka, respektíve k 1.1., ale aby so žiadosťou o dôchodok počkali do 2. januára.

 Príklad

 Pani Elena dosiahla dôchodkový vek 4. decembra 2014. K tomuto dňu mohla požiadať o starobný dôchodok. Pani Elena ešte pracuje a vie, že ak by o dôchodok požiadala pred 2. januárom 2015, tak by si v roku 2015 nemohla uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.

 Preto pani Elena požiadala o starobný dôchodok až k 2. januáru 2015. Stratila síce približne jeden mesačný dôchodok, má však za rok 2015 nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3803,33 eura, čo pri sadzbe dane 19% znamená úsporu na dani 722,63 eura.

   

Poberatelia invalidných dôchodkov

 Poberatelia invalidných dôchodkov majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka v štandardnej výške. Ak poberateľ invalidného dôchodku dosiahne dôchodkový vek, má právo požiadať v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku. Toto právo však nemusí využiť

- ak tak neurobí a aj po dosiahnutí dôchodkového veku naďalej poberá invalidný dôchodok, má naďalej právo na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka. 

Pripomeňme si, že ak poberateľ invalidného dôchodku v Sociálnej poisťovni požiada o priznanie starobného dôchodku, tak podľa § 81 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa následne vypláca tá dôchodková dávka, ktorá je vyššia.

 Príklad

 Pani Gabriela poberá invalidný dôchodok 320 eur. Dôchodkový vek dosiahla

  1. októbra 2014 a k tomuto dňu požiadala v Sociálnej poisťovni o priznanie starobného dôchodku. Sociálna poisťovňa zistila, že podľa pravidiel pre výpočet starobného dôchodku by jej vyšiel starobný dôchodok 305 eur. Z tohto dôvodu bude Sociálna poisťovňa pani Gabriele aj naďalej vyplácať sumu 320 eur avšak už ako starobný dôchodok. Znamená to však, že pani Gabriela už za rok 2015 bude mať nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka len v sume rozdielu 3803,33 eur mínus úhrn vyplateného starobného dôchodku.

 V uvedenom prípade by bolo pre pani Gabrielu - ktorá ďalej pracuje aj v roku 2015 - výhodnejšie o starobný dôchodok nežiadať a zostať na invalidnom dôchodku. Poberala by tak či tak rovnakú sumu avšak mala by nižšiu daň.

 Poznámka: Pre úplnosť pripomeňme, že pracujúci poberateľ starobného dôchodku na rozdiel od poberateľa invalidného dôchodku neplatí invalidné poistenie. Nemôže si síce uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka ale jeho čistý príjem je vyšší o 3% a rovnako 3% ušetrí aj zamestnávateľ.

  

Dodatočne priznaný dôchodok

 Ak bol daňovníkovi spätne priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok prípadne výsluhový dôchodok k 1.1.2015 alebo pred týmto dňom alebo k 1.1. predošlých rokov atď. a za rok 2015 (resp. predošlé roky a pod.) si uplatňoval nezdaniteľnú časť na daňovníka, musí podľa § 32 ods. 11 zákona podať za tieto zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie.

 Poznámka: V takomto prípade mu daňový úrad neudelí sankciu.

 Príklad

 Pán Eduard si u svojho zamestnávateľa za rok 2015 uplatnil nezdaniteľnú časť na daňovníka, pretože k 1.1.2015 nepoberal starobný dôchodok, ani predčasný starobný dôchodok, ani výsluhový dôchodok. Zamestnávateľ mu v marci 2016 vykonal ročné zúčtovanie za rok 2015 a uplatnil sumu 3803,33 eura.

 Pánovi Eduardovi v apríli 2016 Sociálna poisťovňa priznala spätne starobný dôchodok k 1.10.2014.

 Podľa § 32 ods. 11 zákona je pán Eduard povinný podať dodatočné daňové priznanie za rok 2015. V dodatočnom daňovom priznaní si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka, respektíve uplatniť len sumu rozdielu medzi 3803,33 eura a úhrnom starobných dôchodkov spätne priznaných za rok 2015.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA