K minimálnym dôchodkom (úryvok z novej knihy "DaOT V. 2016")

... Nie všetci poberatelia nízkych dôchodkov majú nárok zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku.

Na zvýšenie nízkeho vypočítaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku má občan nárok len vtedy, ak dosiahol obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku v rozsahu najmenej 30 rokov.

 

Čo je obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, definuje § 82b ods. 4 zákona. Je to:

1. Obdobie získané v kalendárnych rokoch počnúc rokom 1993, za ktoré osobný mzdový bod občana dosiahol najmenej 0,241.

To znamená, že jeho ročný vymeriavací základ (hrubý príjem) na dôchodkové poistenie bol najmenej vo výške 0,241-násobku priemernej mzdy zistenej pre daný rok.

Napríklad rok 2014 by občanovi sa zohľadnil na účely minimálneho dôchodku vtedy, ak by občan mal ročný vymeriavací základ najmenej 2481 eur. A to preto, lebo priemerný ročný príjem v roku 2014 bol 10296 eur, pri príjme občana 2481 eur vychádza osobný mzdový bod = 2481/10296 = 0,2410.

Priemerný ročný príjem v roku 2015 bol 10596 eur. Na započítanie obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku v roku 2015 sa preto pre rok 2015 požaduje ročný vymeriavací základ najmenej 2553 eur.

Výpočet = 2553/10596 = 0,2410 (pripomeňme, že OMB sa pri výpočte zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor).

Podobne to bolo v rokoch 1993 – 2013 a bude v nasledujúcich rokoch – ak sa zákon v tejto veci nezmení. Ak chcete mať minimálny dôchodok a to čo najvyšší, treba si to uvedomiť (viď kapitola „Spoločníci a konatelia“).

2. Celé obdobie dôchodkového poistenia občana pred 1.1.1993, bez ohľadu na výšku OMB v týchto rokoch.

3. Obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine. Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskou konfederáciou, a štát príslušný podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná).

4. Obdobie v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok.

5. Obdobie v kalendárnom roku, do ktorého patrí deň, od ktorého bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004.

Zhrňme si to ešte raz – ak celkové obdobie podľa vyššie uvedených bodov dosiahne v súčte najmenej 30 rokov, občan má nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok. Inak nie.

.. pokračovanie nájdete v novej knihe "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", ktorú si už teraz môžete predobjednať v E-shope tu: obchod.relia.skĎalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA