ZMLUVY KONATEĽA ALEBO SPOLOČNÍKA VO VLASTNEJ S.R.O. - Obchodný zákonník

Konateľ s.r.o. vykonáva svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka alebo na základe mandátnej zmluvy podľa § 566 Obchodného zákonníka.

 

Spoločník, ktorý aktívne pracuje vo vlastnej spoločnosti, by rovnako mal mať svoje postavenie upravené buď zmluvou o výkone funkcie alebo mandátnou zmluvou.

Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Zmluva o výkone funkcie môže byť uzatvorená aj bez nároku na odmenu. V takomto prípade konateľ bude vykonávať funkciu bezodplatne.

Mandátna zmluva nemusí mať písomnú formu. V mandátnej zmluve však musí byť dohodnutá odplata (odmena).

V prípade, že je podľa jednej z uvedených zmlúv dohodnutá odplata, Obchodný zákonník nestanovuje jej výšku ani neurčuje frekvenciu jej vyplácania. V praxi tak môže ísť napríklad o symbolickú odmenu 1 euro mesačne, či dokonca 1 euro raz ročne – alebo naopak o desaťtisíce eur mesačne, respektíve o odmenu naviazanú na ekonomické výsledky spoločnosti a podobne. Je to výlučne vecou dohody zmluvných strán.

V prípadoch oboch uvedených zmlúv nejde ani nemôže ísť o závislú prácu podľa § 1 Zákonníka práce, pretože právny vzťah medzi spoločníkom či konateľom na jednej strane a spoločnosťou na strane druhej je upravený v súlade s Obchodným zákonníkom a naviac logicky nemožno hovoriť o závislej práci už len preto, lebo nie sú naplnené znaky závislej práce – napríklad nie je prítomný vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Pre uzatváranie zmlúv medzi spoločníkmi, konateľmi a spoločnosťou s r.o. je vecne príslušný Obchodný zákonník.

... pokračovanie nájdete v novej knihe "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", ktorú si už teraz môžete predobjednať v E-shope.



Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA