DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV

9.2 ŠPORTOVÝ ODBORNÍK

Športovým odborníkom je

(a) tréner a inštruktor športu,
(b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
(c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu (napríklad rozhodca, delegát...),
(d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (napríklad funkcionári, členovia realizačných tímov športovcov, pomocný a servisný personál, hlásatelia, časomerači, zapisovatelia...) alebo
(e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
(f) funkcionár športovej organizácie,
(g) dopingový komisár.

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa písmen a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v rámci informačného systému športu (od 1.1.2016 sa nevyžaduje živnosť).

Zamestnanec alebo SZČO?

Športový odborník podľa hore uvedených písmen a) až e) vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak:

- nie sú naplnené znaky závislej práce alebo
- sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

To v praxi znamená, že v zásade je preferovaný vzťah ako SZČO avšak ponecháva sa zmluvná voľnosť medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou a možný je:

- pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce (pracovná zmluva alebo dohoda o pracovnej činnosti, prípade dohoda o vykonaní práce),
- zmluvný vzťah podľa Občianskeho zákonníka (zmluva o dielo, nepomenovaná zmluva),
- zmluvný vzťah podľa Obchodného zákonníka,
- dobrovoľnícka zmluva podľa zákona o dobrovoľníctve.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA