9.4 ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu.

Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
- obdobie trvania zmluvy,
- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
- výšku odmeny športovca a podmienky jej uhradenia, ak je vykonávanie športu odplatné,
- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- miesto a dátum podpisu zmluvy.

V zmluve o amatérskom vykonávaní športu možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, najmä

- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
- výdavky, ktoré vzniknú športovcovi pri vykonávaní športu a podmienky ich náhrady športovou organizáciou,
- zabezpečenie zmluvných práv a povinností,
- sankcie za porušenie zmluvných povinností,
- rozhodné právo,
- rozhodný jazyk, ak sa zmluva vyhotovuje vo viacerých jazykoch,
- rozsah mlčanlivosti.

Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť (pozor na registráciu na daňovom úrade – pridelenie DIČ). Výška odmeny amatérskeho športovca nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda.

Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a), b), d) až k), m) a n), § 33, 38, 39, § 40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 3, § 42 a § 46 ods. 5 a 7.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA