9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA

Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca.

 

Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu, v ktorom športovec dovŕši vek 18, prípadne 23 rokov. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia hornej hranice veku talentovaného športovca.

Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu športovca alebo zákonného zástupcu športovca,
- názov športovej organizácie, identifikačné číslo organizácie, právnu formu, sídlo, označenie príslušného registra, ktorý športovú organizáciu zapísal a číslo zápisu, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a funkciu osoby oprávnenej konať v mene športovej organizácie,
- obdobie trvania zmluvy,
- druh športu, ktorý má športovec vykonávať,
- používanie a zhodnocovanie osobnostných práv športovca,
- deň začatia vykonávania športu, ktorý nesmie byť skorší ako deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- deň nadobudnutia účinnosti zmluvy,
- miesto a dátum podpisu zmluvy.

... a ďalej záväzok športovej organizácie:

- uhrádzať náklady na prípravu talentovaného športovca na vykonávanie športu v športovej organizácii,
- zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a regeneráciu talentovaného športovca,
- rešpektovať voľbu talentovaného športovca pri výbere strednej školy alebo vysokej školy a prípravu na povolanie,
- organizovať športovú prípravu talentovaného športovca tak, aby bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces talentovaného športovca,
- monitorovať individuálne športové zručnosti a schopnosti talentovaného športovca,
- zostaviť individuálny plán prípravy zameraný na rozvoj športových zručností a schopností talentovaného športovca v nadväznosti na monitorovanie podľa písmena e),
- zabezpečiť výchovu talentovaného športovca v oblasti boja proti negatívnym javom v športe.

Pri uzatvorení zmluvy o príprave talentovaného športovca sa športová organizácia a talentovaný športovec môžu dohodnúť, že súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca bude záväzok športovej organizácie, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzatvorí so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky.

Súčasťou zmluvy o príprave talentovaného športovca podľa odseku 5 je záväzok talentovaného športovca, že po skončení zmluvy o príprave talentovaného športovca uzavrie so športovou organizáciou zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v trvaní najviac na tri roky. Ak talentovaný športovec nedodrží tento záväzok, športová organizácia môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré vynaložila na jeho prípravu na vykonávanie športu.

Uzatvorenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu môže športová organizácia odmietnuť, ak nemá z dôvodu zmeny svojich úloh pre talentovaného športovca vhodné miesto, pre stratu zdravotnej spôsobilosti talentovaného športovca, alebo ak športovec nesplnil počas prípravy podmienky určené športovou organizáciou, ktoré s ním boli dohodnuté v zmluve o príprave talentovaného športovca.

Na právne vzťahy talentovaného športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o príprave talentovaného športovca sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona o športe: § 32 písm. a) až k), m) a n), § 33, § 38 až 42, a § 46 ods. 5 a 7.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)", pokračovanie nabudúce.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.4 ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU