Dane a odvody z autorských honorárov

Príklad č. 2: Živnostník má honoráre z predaja svojho SW

Pán Karol je živnostník, živnosť má v obore predaja a servisu informačných technológií. Jeho príjem na živnosť je 1000 eur brutto mesačne. Pri zdanení príjmu zo živnosti (podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) využíva paušálne výdavky.

Popritom s istou SW spoločnosťou uzatvoril licenčnú zmluvu podľa § 65 Autorského zákona. Táto spoločnosť mu na základe zmluvy vypláca 1000 eur mesačne, spolu 12000 eur za rok 2016.

1. Pán Karol sa so SW spoločnosťou dohodol v zmluve tak, že honorár mu spoločnosť vypláca zdanený zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.

Z ročného honorára z licenčnej zmluvy vo výške 12000 eur brutto dostane pán Karol v čistom sumu 9525,60 eur. Honorár už nemusí priznávať vo svojom daňovom priznaní a ani z neho neplatí žiadne odvody.

Výpočet:

Základ dane pre zrážkovú daň = 12000 – 240 eur lit. fond = 11760 eur

Zrážková daň = 19% z 11760 eur = 2234,40 eur

Čistý príjem

12000 – 240 (LF) – 2234,40 (daň) = 9525,60 eur

2. Ak by sa pán Karol dohodol tak, že by mu spoločnosť honorár vyplatila nezdanený a pán Karol by si honorár priznal sám v daňovom priznaní (šlo by o tzv. pasívny príjem), dopadlo by to takto:

Základ dane § 6 ods. 4 = 12000 – 4800 (paušálne výdavky) = 7200 eur

Daň 19% = 19% zo 7200 eur = 1368 eur

Čistý príjem

12000 – 240 (LF) – 1368 (daň) = 10392 eur

Z príjmu zdaneného podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov (príjem za použitie diela, licenčná zmluva) sa zdravotné poistenie neplatí a bez ohľadu na výšku tohto príjmu sa nikdy neplatí ani sociálne poistenie.

V uvedenom prípade je zdanenie podľa § 6 ods. 4 jednoznačne výhodnejšie ako zdanenie zrážkovou daňou.

Pri príjmoch na základe licenčných zmlúv bude vo väčšine prípadoch výhodnejšie dohodnúť sa s platiteľom príjmu na nezdanení príjmu zrážkovou daňou s tým, že autor/umelec zdaní príjem sám v daňovom priznaní podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Je to najmä preto, lebo pri tomto spôsobe zdanenia si autor/umelec zníži príjem o paušálne respektíve skutočné výdavky – tým sa mu základ dane zníži – a z takto zdaneného príjmu neplatí žiadne odvody.

... celý článok pre predplatiteľov v DRAK-ovi alebo v knihe "Daňové a odvodové tipy V. (2016)".Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA
17.08.2016 9.4 ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU