9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE

V zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve sa v § 6 ods. 2 vkladá nové písmeno e), podľa ktorého dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu môže dostať náhradu za stratu času pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v športe. Výška náhrady je obmedzená hodinovou minimálnou mzdou, v roku 2016 tak nesmie presiahnuť sumu 2,328 eura na hodinu.

V zákone o dani z príjmov sa v § 8 ods. 1 dopĺňa písmeno r) podľa ktorého sa medzi iné príjmy zaraďuje náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu.

Medzi príjmy oslobodené od dane sa v § 9 ods. 1 dopĺňa písmeno m), podľa ktorého je náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu príjem oslobodený od dane ak nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Zdaňuje sa len tá časť príjmu ktorá presiahne hranicu 500 eur ročne.

Najmä pre menšie športové kluby tak bude zaujímavé uzatvárať so športovými odborníkmi (napríklad mládežníckymi trénermi, vedúcimi mužstiev a pod.) dobrovoľnícke zmluvy v súlade s § 6 zákona o dobrovoľníctve. Pozor, podmienkou je zápis dobrovoľníckej zmluvy do informačného systému športu.

Podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dobrovoľníctve, v zmluve sa možno dohodnúť na materiálnom zabezpečení dobrovoľníka, najmä ide o:

- stravovanie,
- ubytovanie
- dopravu alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou dobrovoľníka na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti,
- príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti (napríklad úhrada časti nákladov na mobil – komunikácia s rodičmi detí, vedením klubu a pod., úhrada výdavkov na športové oblečenie a pod.),
- poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia

A podľa § 6 ods. 2 písm. e) sa možno dohodnúť na náhrade za stratu času najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy.

Podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách je možné poskytovať dobrovoľníkom náhrady – stravné, kilometrovné. Podľa § 2 ods. 1 druhá veta, pracovná cesta je cesta dobrovoľníka počínajúc nástupom na cestu z bydliska na do miesta plnenia dohodnutej činnosti, končiac návratom do miesta bydliska.

***
... aktuálna téma z knihy "Daňové a odvodové tipy V. (2016)"Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA
17.08.2016 9.4 ZMLUVA O AMATÉRSKOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU