Odpočítateľná položka - 34 príkladov

Odpočítateľná položka je zásadná novinka, ktorá sa zavádza v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2015. V praxi očakávam viacero problémov a predpokladám, že vo viacerých firmách to radšej "nechajú tak" a počkajú si na ročné zúčtovanie, ktoré bude musieť im a ich zamestnancom vykonať zdravotná poisťovňa. Ak sa ale do toho pustíte, ponúkam Vám v nasledujúcom článku tridsaťštyri príkladov ako na to.

*

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie pri výpočte mesačných preddavkov - príklady

Príklad 1.

Zamestnanec je v pracovnom pomere u dvoch rôznych zamestnávateľov. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť.

Príklad 2.

Zamestnanec pracoval v pracovnom pomere do 15.3.2015 u zamestnávateľa A, kde si uplatňoval odpočítateľnú položku. Od 16.3.2015 je v pracovnom pomere u zamestnávateľa B. U nového zamestnávateľa si môže uplatňovať odpočítateľnú položku už za marec 2015, pretože zamestnanec nemá zamestnávateľov A a B súčasne - ale postupne. Poznámka: u oboch zamestnávateľov sa odpočítateľná položka za marec bude krátiť alikvótne podľa počtu dní trvania zamestnania v marci - viď ďalej.

Príklad 3. 

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa, u iného pracuje na dohodu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť.

Príklad 4.

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa, okrem toho má živnosť. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť.

Príklad 5.

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Okrem toho má s.r.o. v ktorej je konateľ a poberá ako konateľ odmenu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov nemôže uplatniť.

Príklad 6.

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Okrem toho má s.r.o. v ktorej je spoločník i konateľ ale v tejto s.r.o. nepoberá žiadnu odmenu a nie je v nej prihlásený ako zamestnanec na zdravotné poistenie. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov môže uplatniť.

Príklad 7.

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa. Okrem pracovnej zmluvy má u toho istého zamestnávateľa aj dohodu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov môže uplatniť.

Príklad 8.

Zamestnanec je v pracovnom pomere u jedného zamestnávateľa (s.r.o.). Okrem pracovnej zmluvy má v tejto spoločnosti ako štatutár - konateľ vyplácanú odmenu. Odpočítateľnú položku si pri výpočte mesačných preddavkov môže uplatniť.

*

Ak sa v priebehu času splnenie resp. nesplnenie uvedených podmienok mení, zamestnanec si môže uplatňovať odpočítateľnú položku len v mesiacoch, kedy podmienky spĺňa.

Príklad 9.

K 1.1.2015 zamestnanec má len jediného zamestnávateľa (pracovný pomer), SZČO nie je, iné príjmy nemá. Od januára si uplatní odpočítateľnú položku.

Od 1.4.2015 sa v inej firme zamestná na dohodu. U svojho "hlavného" zamestnávateľa preto musí od apríla zrušiť uplatnenie odpočítateľnej položky.

K 17.9.2015 sa dohoda skončí. Od októbra si u "hlavného" zamestnávateľa môže znovu začať uplatňovať odpočítateľnú položku.

Od 1.12.2015 u zamestnávateľa popri pracovnom pomere uzavrie aj dohodu o vykonaní práce. Odpočítateľnú položku si môže uplatňovať aj naďalej, pretože dohodu má u toho istého zamestnávateľa, u ktorého má aj pracovný pomer a iné príjmy (inde) nemá.

*

Výpočet výšky odpočítateľnej položky pri výpočte mesačných preddavkov - príklady

Výpočet prebieha v štyroch krokoch.

1. krok - "default" nastavenie sumy odpočítateľnej položky na sumu 380 eur.

2. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak zamestnanec nebol prihlásený celý mesiac

3. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak mal zamestnanec veľmi nízky príjem z pracovného pomeru

4. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako 380 eur.

V poslednom 4. kroku sa odpočítateľná položka upraví v závislosti od celkového príjmu zamestnanca u zamestnávateľa. Pozor, ak sa zamestnanec u toho istého zamestnávateľa považuje za zamestnanca z viacerých dôvodov - napríklad má u toho istého zamestnávateľa aj dohodu alebo je aj štatutár s vyplácanými odmenami - tak sa do výšky celkového príjmu zamestnanca započíta všetok príjem zamestnanca.

Ak je celkový príjem zamestnanca vyšší ako 380 eur, odpočítateľná položka sa zníži podľa postupu:

- určí sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a sumou 380 eur,
- tento rozdiel sa násobí dvomi,
- výsledok sa odpočíta od sumy odpočítateľnej položky zistenej v prvom až treťom kroku,
- to čo vyjde, je výsledná odpočítateľná položka, ak by vyšla záporná suma, odpočítateľná položka je nula.

Príklad 10.

Zamestnanec si pri nástupe do zamestnania uplatňuje odpočítateľnú položku. Pracovný pomer vznikne 6.4.2015 a k tomuto dňu je zamestnanec prihlásený do zdravotnej poisťovne. Odpočítateľná položka sa upraví:

380/30 (celkový počet dní v mesiaci) x 25 (počet dní trvania PP) = 316,67 eura (OP sa zaokrúhli na eurocent nahor)

Príklad 11.

Zamestnanec v pracovnom pomere si uplatňuje odpočítateľnú položku. V čase od 6.4.2015 do 15.4.2015 vrátane je na neplatenom voľne, zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámi zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa upraví:

380/30 (celkový počet dní v mesiaci) x 20 (odpočítali sme 10 dní neplateného voľna) = 253,34 eura

Príklad 12.

Zamestnanec v pracovnom pomere si uplatňuje odpočítateľnú položku. V čase od 6.4.2015 do 15.4.2015 vrátane je na OČR, zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámi zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa v tomto prípade neupraví a zostáva 380 eur.

*

Príklad 13.

Zamestnanec v pracovnom pomere (celý mesiac január 2015) si uplatňuje odpočítateľnú položku. Za január 2015 je jeho príjem z pracovného pomeru 260 eur (dôvodom môže byť, že má kratší úväzok alebo že bol časť mesiaca na PN a pod.). Odpočítateľná položka nebude 380 eur ale 260 eur - teda vo výške dosiahnutého príjmu.

Príklad 14.

Zamestnanec v pracovnom pomere od 6.4.2015 si uplatňuje odpočítateľnú položku. V druhom kroku (pozrite vyššie) sa odpočítateľná položka upraví na sumu 316,67 eura. Príjem zamestnanca z pracovného pomeru za mesiac apríl 2015 je 300 eur.

Odpočítateľná položka tak nebude 316,67 eura ale 300 eur.

*

Príklad 15.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Príjem zamestnanca bol presne 380 eur.

Odpočítateľná položka bude 380 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 380 - 380 = 0 eur.

Príklad 16.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Príjem zamestnanca bol 260 eur (zamestnanec mal kratší pracovný čas).

Odpočítateľná položka nemôže byť vyššia ako príjem zamestnanca a preto bude 260 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 260 - 260 = 0 eur.

Príklad 17.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Príjem zamestnanca bol 500 eur, čo je viac ako 380 eur.

Odpočítateľná položka sa zníži výpočtom: 380 - 2 x (500 - 380) = 380 - 2 x 120 = 380 - 240 = 140 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 500 - 140 = 360 eur.

Príklad 18.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni od 15.2.2015. Príjem zamestnanca za mesiac február 2015 bol 270 eur.

Vzhľadom na to, že z 28 dní mesiaca február bol zamestnanec prihlásený v zdravotnej poisťovni len 14 dní, odpočítateľná položka 380 eur sa upraví (viď 2. krok) podľa počtu dní: (380 / 28) x 14 = 190 eur.

Pretože celkový príjem zamestnanca bol 270 eur (viac ako 190 a menej ako 380) postup v 3. kroku ani v 4. kroku sa nepoužije a výsledná odpočítateľná položka je 190 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 270 - 190 = 80 eur.

Príklad 19.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol v mesiaci február 2015 na PN spolu 16 dní. Príjem zamestnanca za mesiac február 2015 bol 400 eur.

Podľa prvého a druhého kroku výpočtu by odpočítateľná položka bola 380 eur, pretože za dobu PN sa jej výška nekráti.

Tretí krok výpočtu sa nepoužije (príjem z PP je 400 eur a to nie je menej ako 380 eur).

Príjem zamestnanca bol 400 eur, čo je viac ako 380 eur, preto sa v štvrtom kroku odpočítateľná položka zníži výpočtom:

380 - 2 x (400 - 380) = 380 - 2 x 20 = 380 - 40 = 340 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 400 - 340 = 60 eur.

Príklad 20.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Príjem zamestnanca bol presne 380 eur. Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti z ktorej sa platí zdravotné poistenie a na ktorú v tomto mesiaci zarobil 100 eur.

Pretože príjem zamestnanca z pracovného pomeru bol presne 380 eur, odpočítateľná položka po prvých troch krokoch je 380 eur. V štvrtom kroku však spočítame celkový príjem zamestnanca z oboch vzťahov a to bude suma 380 + 100 = 480 eur. To je viac ako 380 eur, preto sa odpočítateľná položka zníži:

380 - 2 x (480 - 380) = 380 - 2 x 100 = 380 - 200 = 180 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 480 - 180 = 300 eur.

Príklad 21.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca. Príjem zamestnanca bol 250 eur (zamestnanec bol časť mesiaca na PN). Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti z ktorej sa platí zdravotné poistenie a na ktorú v tomto mesiaci zarobil 120 eur.

Podľa prvého a druhého kroku výpočtu by odpočítateľná položka bola 380 eur, pretože za dobu PN sa jej výška nekráti.

Podľa tretieho kroku výpočtu sa však odpočítateľná položka zníži na výšku príjmu zamestnanca z pracovného pomeru, teda na 250 eur.

V štvrtom kroku spočítame celkový príjem zamestnanca z oboch vzťahov a to bude suma 250 + 120 = 370 eur. To nie je viac ako 380 eur, preto výsledná odpočítateľná položka zostane vo výške 250 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 370 - 250 = 120 eur.

Príklad 22.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca február 2015. Príjem zamestnanca bol 250 eur (zamestnanec bol 21 kalendárnych dní na neplatenom voľne). Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti z ktorej sa platí zdravotné poistenie a na ktorú v tomto mesiaci zarobil 80 eur.

Podľa prvého a druhého kroku výpočtu sa odpočítateľná položka kráti pri neplatenom voľne:

380/28 (kalendárnych dní za február 2015) x 7 (dní, kedy zamestnanec nebol na neplatenom voľne) = 95 eur.

Tretí krok výpočtu sa nepoužije (príjem z PP je 250 eur a to je viac ako 95 eur).

V štvrtom kroku spočítame celkový príjem zamestnanca z oboch vzťahov a to bude suma 250 + 80 = 330 eur. To nie je viac ako 380 eur, preto výsledná odpočítateľná položka zostane vo výške 95 eur.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 330 - 95 = 235 eur.

Príklad 23.

Zamestnanec v pracovnom pomere bol prihlásený v zdravotnej poisťovni počas celého mesiaca február 2015. Príjem zamestnanca bol 350 eur (zamestnanec bol 5 kalendárnych dní na neplatenom voľne). Okrem pracovného pomeru má zamestnanec u toho istého zamestnávateľa aj dohodu o pracovnej činnosti z ktorej sa platí zdravotné poistenie a na ktorú v tomto mesiaci zarobil 100 eur.

Podľa prvého a druhého kroku výpočtu sa odpočítateľná položka kráti pri neplatenom voľne:

380/28 (kalendárnych dní za február 2015) x 23 (dní, kedy zamestnanec nebol na neplatenom voľne) = 312,15 eura.

Tretí krok výpočtu sa nepoužije (príjem z PP je 350 eur a to je viac ako 312,15 eura).

V štvrtom kroku spočítame celkový príjem zamestnanca z oboch vzťahov a to bude suma 350 + 100 = 450 eur. To je viac ako 380 eur, preto sa odpočítateľná položka zníži:

312,15 - 2 x (450 - 380) = 312,15 - 2 x 70 = 312,15 - 140 = 172,15 eura.

Preddavky na poistné zamestnanca a zamestnávateľa sa určia zo základu 450 - 172,15 = 227,85 eura.

*

Výpočet výšky odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie - príklady

Na rozdiel od výpočtu mesačných preddavkov, pri ročnom zúčtovaní nie je potrebné žiadať o uplatnenie odpočítateľnej položky. Zdravotná poisťovňa určí nárok a výšku odpočítateľnej položky poistencovi automaticky. Samozrejme, uplatnenie odpočítateľnej položky sa vzťahuje len na takých poistencov, ktorí boli aspoň časť roka zamestnancami v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v štátnej službe.

Pozor, pri uplatnení odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie sú vylúčení takí zamestnanci podľa predošlej vety, ktoré boli súčasne zamestnaní u viacerých zamestnávateľov, boli aj SZČO alebo mali príjmy z ďalších zárobkových činností. Pri určení výšky odpočítateľnej položky sa však prípadný iný príjem zamestnanca zohľadní, dokonca sa zohľadní aj "príjem" samoplatiteľa, ak bol zamestnanec časť roka dobrovoľne nezamestnaný (pozrite ďalej 4. krok výpočtu).

Poznámka: výška odpočítateľnej položky v ročnom zúčtovaní nie je daná ako súčet "mesačných" súm odpočítateľných položiek, ktoré si zamestnanec uplatnil postupne počas roka. V ročnom zúčtovaní sa "ročná" odpočítateľná položka určí nanovo.

Samotný výpočet odpočítateľnej položky prebieha podobne ako pri mesačných preddavkoch v štyroch krokoch.

1. krok - "default" nastavenie sumy odpočítateľnej položky na sumu 4560 eur.

2. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak zamestnanec nebol prihlásený celý rok.

3. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak mal zamestnanec veľmi nízky príjem z pracovného pomeru.

4. krok - zníženie odpočítateľnej položky ak je celkový príjem poistenca vyšší ako 4560 eur.

V poslednom 4. kroku sa odpočítateľná položka upraví v závislosti od celkového príjmu (resp. vymeriavacieho základu) zamestnanca v ročnom zúčtovaní. Tu sa započíta akýkoľvek vymeriavací základ zo všetkých zárobkových činností. Započíta sa tak:

- príjem (vymeriavací základ) zo všetkých poistení, ktoré mal ako zamestnanec - príjmy zo všetkých pracovných pomerov, dohôd, príjem štatutára, spoločníka, poslanca obecného zastupiteľstva atď.,
- vymeriavací základ SZČO,
- vymeriavací základ samoplatiteľa,
- vymeriavací základ (príjem) podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov,
- vymeriavací základ z podielov na zisku.

Ak bol poistenec časť roka aj poistenec štátu, vymeriavací základ, z ktorého platí poistné štát, sa nezapočítava.

Ak poistenec bol súčasne SZČO, započíta sa jeho vymeriavací základ z činnosti SZČO, z ktorého sa v ročnom zúčtovaní vypočítava poistné SZČO - ak sa poistenca ako SZČO týka povinný minimálny vymeriavací základ (v roku 2015 suma 412 eur na mesiac), započíta sa ten.

Ak poistenec bol časť roka samoplatiteľ, započíta sa vymeriavací základ samoplatiteľa (v roku 2015 suma 412 eur na mesiac).

Ak takto určený celkový príjem (celkový vymeriavací základ) zamestnanca je vyšší ako 4560 eur, odpočítateľná položka sa zníži podľa postupu:

- určí sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a sumou 4560 eur,
- tento rozdiel sa násobí dvomi,
- výsledok sa odpočíta od sumy odpočítateľnej položky zistenej v 1. až 3. kroku,
- to čo vyjde, je výsledná odpočítateľná položka, ak by vyšla záporná suma, odpočítateľná položka je nula.

Príklad 24.

Pracovný pomer vznikne 6.4.2015 a k tomuto dňu bol zamestnanec prihlásený do zdravotnej poisťovne. Dovtedy bol evidovaný nezamestnaný (poistenec štátu). Odpočítateľná položka sa upraví:

4560/365 (celkový počet dní v roku) x 270 (počet dní trvania PP v roku) = 3373,16 eura (OP sa zaokrúhli na eurocent nahor).

Príklad 25.

Zamestnanec bol v pracovnom pomere počas celého roka 2015. V čase od 6.4.2015 do 15.4.2015 vrátane a 14.9.2015 bol na neplatenom voľne, zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámil zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa upraví:

4560/365 (celkový počet dní v roku) x 344 (odpočítali sme spolu 11 dní neplateného voľna) = 4297,65 eura

Príklad 26.

Zamestnankyňa bola v pracovnom pomere počas celého roka 2015. Počas roka bola niekoľkokrát na OČR a od 1.9.2015 bola na materskej. Zamestnávateľ to príslušným spôsobom oznámil zdravotnej poisťovni. Odpočítateľná položka sa v tomto prípade neupraví a zostáva vo výške 4560 eur.

*
Príklad 27.

Zamestnanec bol v pracovnom pomere po celý rok 2015. Jeho príjem za rok 2015 z pracovného pomeru bol 4000 eur. Odpočítateľná položka bude 4000 eur - vo výške dosiahnutého príjmu z pracovného pomeru.

Príklad 28.

Zamestnanec bol v pracovnom pomere od 6.4.2015. V druhom kroku (pozrite vyššie) sa odpočítateľná položka upraví na sumu 3373,16 eura. Príjem zamestnanca z pracovného pomeru za rok 2015 je 3200 eur. Odpočítateľná položka tak nebude 3373,16 eura ale 3200 eur.

*

Príklad 29.

Poistenec bol v pracovnom pomere od 1.5.2015 do konca roka a jeho príjem bol 3200 eur. Okrem toho príjmu pracoval u iného zamestnávateľa aj na dohodu, z ktorej sa platilo zdravotné poistenie a tam mal príjem 500 eur.

V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne:

1. + 2. krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura

3. krok: Príjem v PP bol 3200 eur, OP zostáva 3060,83 eura

4. krok: Celkový príjem 3200 + 500 = 3700 eur ... nie je viac ako 4560 eur ... OP zostáva vo výške 3060,83 eura

V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa (pracovný pomer) vypočíta zo základu 3200 - 3060,83 = 139,17 eura.

Poznámka: Okrem toho sa v ročnom zúčtovaní samozrejme vypočíta aj poistné z príjmu na dohodu zo základu 500 eur.

Príklad 30.

Poistenec bol v pracovnom pomere celý rok 2015 a jeho príjem bol 5000 eur. Okrem toho bol SZČO, jeho vymeriavací základ z činnosti SZČO bol 1500 eur.
 
V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne:

1. + 2. krok: OP = 4560 eur, PP trval celý rok, OP sa nekráti

3. krok: Príjem v PP bol 5000 eur, OP zostáva 4560 eur

4. krok: Celkový príjem (VZ) 5000 + 1500 = 6500 eur, čo je viac ako 4560 eur. OP sa upraví:

OP = 4560 - 2 x (6500 - 4560) = 4560 + 2 x 1940 = 4560 - 3880 = 680 eur

V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu 5000 - 680 = 4320 eur.

Príklad 31.

Poistenec bol v pracovnom pomere od 1.5.2015 a jeho príjem bol 3000 eur. Od 1.1.2015 do 30.4.2015 bol SZČO, jeho vymeriavací základ z činnosti SZČO zistený z daňového priznania bol 1000 eur. Ako SZČO, ktorý nebol súčasne zamestnanec ani SZČO však bude mať vymeriavací základ za mesiace 1-4/2015 z činnosti SZČO stanovený na 4 x 412 = 1648 eur (minimálny VZ). 
 
V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne:

1. + 2. krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura

3. krok: Príjem v PP bol len 3000 eur, OP sa zníži na 3000 eur

4. krok: Celkový príjem (VZ) 3000 + 1648 = 4648 eur, čo je viac ako 4560 eur. OP sa upraví:

OP = 3000 - 2 x (4648 - 4560) = 3000 + 2 x 88 = 3000 - 176 = 2824 eur

V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu 3000 - 2824 = 176 eur.

Príklad 32.

Poistenec bol v pracovnom pomere od 1.5.2015 a jeho príjem bol 4000 eur. Od 1.1.2015 do 30.4.2015 bol dobrovoľne nezamestnaný. Ako poistenec podľa § 11 ods. 2 (samoplatiteľ) bude mať za mesiace 1-4/2015 vymeriavací základ stanovený na 4 x 412 = 1648 eur (minimálny VZ). 
 
V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne:

1. + 2. krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura

3. krok: Príjem v PP bol 4000 eur, OP zostáva 3060,83 eura

4. krok: Celkový príjem (VZ) 4000 + 1648 = 5648 eur, čo je viac ako 4560 eur. OP sa upraví:

OP = 3060,83 - 2 x (5648 - 4560) = 3060,83 + 2 x 1088 = 3060,83 - 2176 = 884,83 eura

V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu 4000 - 884,83 = 3115,17 eura.

Príklad 33.

Poistenec bol v pracovnom pomere od 1.5.2015 a jeho príjem bol 3000 eur. Od 1.1.2015 do 30.4.2015 bol evidovaný nezamestnaný a teda poistenec štátu.
 
V ročnom zúčtovaní sa výška odpočítateľnej položky určí nasledovne:

1. + 2. krok: 4560/365 x 245 = 3060,83 eura

3. krok: Príjem v PP bol len 3000 eur, OP sa zníži na 3000 eur

4. krok: Celkový príjem (VZ) 3000 eur nie je vyšší ako 4560 eur. OP zostáva vo výške 3000 eur.

V ročnom zúčtovaní sa poistné zamestnanca a zamestnávateľa vypočíta zo základu 3000 - 3000 = 0 eur.

*

Príklad 34.

Poistenec mal v roku 2015 dvoch zamestnávateľov.

U zamestnávateľa A pracovný pomer trval od 1.1.2015 do 30.4.2015. Od 9.2.2015 do 5.3.2015 bol zamestnanec na neplatenom voľne (spolu 25 dní). Príjem za mesiace január až apríl bol postupne 300 eur, 100 eur, 350 eur a 400 eur, spolu 1150 eur. Zamestnanec si uplatnil odpočítateľnú položku pri výpočte preddavkov.

Postupne za jednotlivé mesiace uvedieme dni - príjem pre uplatnenie OP - samotnú OP u zamestnávateľa A:

Január 2015: 31 - 300 - 300
Február 2015: 8 - 100 - 100
Marec 2015: 26 - 350 - 318,71
Apríl 2015: 30 - 400 - 340

Od 1.5.2015 do 31.5.2015 bol poistenec evidovaný nezamestnaný (poistenec štátu).

U zamestnávateľa B najskôr pracoval na dohodu od 1.6.2015 do 31.8.2015, spolu dosiahol príjem 300 eur, pracoval každý deň.

Od 1.8.2015 až do 31.12.2015 mal u zamestnávateľa B pracovný pomer. Každý mesiac zarobil 500 eur, spolu 2500 eur, nemal žiadne neplatené voľno či absenciu. U zamestnávateľa B si zamestnanec uplatnil odpočítateľnú položku až od septembra 2015.

Za mesiace august až december uvedieme dni - príjem pre uplatnenie OP - samotnú OP:

August 2015: 31 - 500 - 0
September 2015: 30 - 500 - 140
Október 2015: 31 - 500 - 140
November 2015: 30 - 500 - 140
December 2015: 31 - 500 - 140

V ročnom zúčtovaní:

Celkový príjem z pracovného pomeru u oboch zamestnávateľov je 1150 eur a 2500 eur = 3650 eur.
Počet dní trvania oboch pracovných pomerov bez neplateného voľna je 95 + 153 = 248
Celkový príjem poistenca (oba pracovné pomery + dohoda) je 1150 + 2500 + 300 = 3950 eur.

Prvý a druhý krok: OP sa alikvótne kráti vzhľadom na 248 dní trvania PP bez neplateného voľna:

4560/365 x 248 = 3098,31 eura

Tretí krok: Celkový príjem z pracovných pomerov je 3650 eur, čo je viac ako 3098,31 eura. OP zostáva 3098,31 eura.

Štvrtý krok: Celkový príjem poistenca je 3950 eur, čo nie je viac ako 4560 eur. OP zostáva 3098,31 eura.

OP sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa:

3098,31/3650 = 0,8488...

0,8488 x 1150 = 976,18 eura pre zamestnávateľa A

0,8488 x 2500 = 2122,14 eura pre zamestnávateľa B.

Poistné zamestnanca a zamestnávateľa A sa vypočíta zo základu 1150 - 976,18 = 173,82 eura

Poistné zamestnanca a zamestnávateľa B sa vypočíta zo základu 2500 - 2122,14 = 377,86 eura

*

(C) Jozef Mihál, 6.1.2015Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA