Vymeriavací základ SZČO na sociálne poistenie od 1.7.2015

V období od 1.7.2015 do 30.6.2016 sa vymeriavací základ SZČO, ktorá je od 1.7.2015 povinne poistená v Sociálnej poisťovni, určí nasledovne, pričom sa vychádza z údajov v daňovom priznaní FO typ B za rok 2014.

1. Vezme sa základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2:

- vezme sa základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2014 (VI. oddiel, riadok 43, ak dosiahol daňovú stratu, tak vezme zápornú sumu z riadku 44),

- ak SZČO viedla podvojné účtovníctvo, vezme sa výnos podľa § 6 ods. 1 a 2 (príloha – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, riadok 16),

- ak mala SZČO príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov aj v zahraničí a v zahraničí z týchto príjmov preukázateľne platila poistné, upraví (zníži) sa základ dane o časť zodpovedajúcu príjmom v zahraničí (údaje o príjmoch v zahraničí sa uvádzajú v XIV. oddiele),

2. Pripočíta sa zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie zaplatené v SR:

- k základu dane podľa bodu 1. sa pripočíta preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. To je uvedené v prílohe – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

- povinné sociálne poistenie = riadok 12 – riadok 13

- zdravotné poistenie = riadok 14

(poznámka – v riadkoch 12 až 14 sa neuvádza poistné zaplatené v zahraničí)

- ak platil aj povinné poistné porovnateľné so sociálnym poistením a zdravotným poistením v zahraničí, takéto poistné k základu dane podľa bodu 1. nepripočíta,

3. Ak by vyšla záporná suma, vo výpočte sa pokračuje s nulou.

4. Upravený základ dane sa vydelí 12-timi (12 = počet mesiacov v roku) a to čo vyjde sa ešte vydelí koeficientom 1,486.

Pozor, upravený základ dane sa vždy delí 12-timi – aj v prípade, ak SZČO v roku 2014 nepodnikal celý rok ale len niekoľko mesiacov.

Od roku 2015 sa pri určení vymeriavacieho základu už používa výsledná „živnostenská konštanta“ a to 1,486 (v roku 2013 sa použila konštanta 1,9 a v roku 2014 konštanta 1,6).

5. Ak je suma vypočítaná predošlým postupom nižšia ako 412 eur, upraví sa na 412 eur – čo je zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ platný pre rok 2015, daný ako 50% priemernej mzdy zistenej za rok 2013).

Výsledkom je vymeriavací základ SZČO, ktorý sa použije pri výpočte a odvode poistného do Sociálnej poisťovne za mesiace júl 2015 až jún 2016.

Pozor, od 1. januára 2016 je minimálny základ 429 eur (50% priemernej mzdy zistenej za rok 2014).

Poznámka: Ako vidíte, je veľmi dôležité správne vyplniť prílohu daňového priznania (údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia). Osobne očakávam problémy - podobne ako keď od roku 2011 začali robiť ročné zúčtovanie zdravotné poisťovne, pričom vychádzali z údajov v daňových priznaniach.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", objednať si ju môžete emailom na reliaba@gmail.com

 Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA