SZČO a zdravotné poistenie

Na rozdiel od zákona o sociálnom poistení, ak nejaká osoba získa živnostenský list alebo oprávnenie na činnosť podľa osobitných zákonov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo začne dosahovať príjmy z takejto činnosti (napr. umelci, autori s príjmami podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov), musí sa od prvého dňa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako SZČO (lehota na prihlásenie je 8 pracovných dní) a zo svojho príjmu platiť poistné.

Preddavky na poistné v roku 2015

V zdravotnom poistení sa poistné platí pravidelne každý mesiac formou preddavkov na poistné a po skončení roka zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Počas roka 2015 platí SZČO preddavky na zdravotné poistenie, ktoré zdravotná poisťovňa určila nasledovne.

Vychádzalo sa zo základu dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov z daňového priznania za rok 2013.

K základu dane sa pripočítali výdavky na povinné sociálne a zdravotné poistenie (s výnimkou prípadného poistného zaplateného v zahraničí), táto suma sa vydelila počtom mesiacov podnikania v roku 2013 a koeficientom 1,486.

Ak SZČO za rok 2013 daňové priznanie nepodávala respektíve ak za rok 2013 činnosť nevykonávala a tak príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nemala, základ a následne preddavky si určuje sama.

Výsledný základ pre výpočet preddavku je v roku 2015 suma najmenej 412 eur a najviac 4120 eur.

Uvedená suma „najmenej“ sa netýka takých SZČO, ktoré sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu (napr. študenti, dôchodcovia, osoby starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov). Pre začínajúcu SZČO, ktorá za rok 2013 nemala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 1 zákona o dani z príjmov a je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu to znamená, že ak nechce, nemusí preddavky platiť vôbec.

Poznámka: Pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie i samotného poistného v ročnom zúčtovaní sa tak zohľadňuje skutočnosť, že SZČO už poistné platí ako zamestnanec, respektíve že poistné za ňu platí štát – čo je v kontraste s poistným na sociálne poistenie, kedy sa minimálny vymeriavací základ uplatňuje aj pre SZČO, ktoré podnikajú popri zamestnaní resp. ako študenti, dôchodcovia a pod.

Výška mesačného preddavku pre mesiace roka 2015 sa určí ako 14% zo základu. V prípade osoby so zdravotným postihnutím je sadzba 7%.

Preddavky SZČO neplatí:

- počas doby kedy poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské,
- počas doby kedy jej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia ak jej trvá dočasná pracovná neschopnosť,
- po zániku nároku na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania, kým potreba ošetrovania trvá.

V praxi to znamená, že štandardne určená suma preddavku na mesiac sa kráti v pomere kalendárnych dní horeuvedenej doby a celkového počtu kalendárnych dní príslušného mesiaca.

Ak výška mesačného preddavku je max. 3 eur, preddavok sa vôbec neodvádza.

... z novej knihy "Daňové a odvodové tipy IV. (2015)", objednať si ju môžete emailom na reliaba@gmail.com za cenu 11 eur s DPH.Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA