MZDOVÉ VELIČINY 2016

1. ČASŤ: DAŇ Z PRÍJMOV ROK 2016

Sadzba dane za rok 2016

- 19% zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (198,09 eura) vrátane, čiže do 35022,31 eura,

- 25% zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, čiže presahujúceho 35022,31 eura.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 2918,53 eura.

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19% bez ohľadu na výšku príjmu.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2016 je 198,09 eura (k 1.7.2014 ani k 1.7.2015 sa životné minimum nezvyšovalo).

Osobitná sadzba dane za rok 2016

5% zo zdaniteľného (hrubého) príjmu zo závislej činnosti plynúceho niektorým ústavným činiteľom.

*
Daňový bonus za rok 2016

Január - december 2016 suma 21,41 eura na jedno dieťa mesačne.

Za celý rok suma 256,92 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku = 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 400 (?) eur = 2400 eur (suma minimálnej mzdy bude definitívne známa v polovici októbra 2015)

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne = polovica minimálnej mzdy = 400/2 = 190 eur.

*
Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň je 316,94 eura.

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2016:

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 19809 eur (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016 je 3803,33 eura.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:

8755,578 – (základ dane : 4)

kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 35022,32 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016

1. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35022,31 eura (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:

3803,33 - vlastný príjem manželky.

2. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:

12558,906 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky

kde suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

3. Ak daňovník dosiahne základ dane 50235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*
Nezdaniteľná čiastka - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za rok 2016

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov.

Táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Pre rok 2016 to znamená ohraničenie vo výške 2% zo 60 x 858 = 2% z 51480 = 1029,60 eura.

*
Nezdaniteľná čiastka - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2016

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 180 eur.

Pozor, uplatnenie je možné len ak príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu a súčasne daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu uzatvorenú do 31. decembra 2013 ktorej súčasťou je dávkový plán.

*
Zamestnanecká prémia za rok 2016

Zamestnanecká prémia je stále v zákone o dani z príjmov - avšak po zavedení odpočítateľnej položky v zákone o zdravotnom poistení, z predpokladanej ročnej minimálnej mzdy 4800 eur vyjde zamestnancovi po odpočítaní odvodov na sociálne poistenie (9,4%) a odvodu na zdravotné poistenie (4% z VZ 480 eur) základ dane vyšší ako 3803,33 eura.

Na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 by tak nemal mať nárok žiaden zamestnanec.

*
Paušálne výdavky SZČO za rok 2016

40% z príjmov SZČO, max. 420 eur na mesiac podnikania, max. 5040 eur na rok.

*
Príležitostné príjmy a príjmy z prenájmu oslobodené od dane za rok 2016

Od dane je oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok 2016 nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok 2015 nepresiahne 500 eur.

*
Hranica pre zdanenie cien a výhier za rok 2016

Od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

*
Daň sa nevyrubí a neplatí... (§ 46a) za rok 2016

- ak za rok 2016 nepresiahne 17 eur alebo
- ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu 1901,67 eura.

***
Na semináre sa môžete prihlásiť tu:

http://obchod.relia.sk/Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA