MZDOVÉ VELIČINY 2016  - 2. ČASŤ: SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2016

Maximálny vymeriavací základ 4290 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Sadzby poistného zamestnanec

Nemocenské poistenie 1,4%
Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%

Sadzby poistného zamestnávateľ

Nemocenské poistenie 1,4%
Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1%
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného študent na DoBPŠ

Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia - 200 eur (už bez rozdielu veku študenta)
Starobné poistenie 4% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Sadzby poistného zamestnávateľ za študenta na DoBPŠ

Starobné poistenie 14% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Invalidné poistenie 3% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)
Garančné poistenie 0,25% (z celého príjmu)
Úrazové poistenie 0,8% (z celého príjmu)
Rezervný fond 4,75% (pri uplatnení výnimky len z príjmu nad hranicu 200 eur)

Sadzby poistného poberateľ dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)

Sadzby poistného zamestnávateľ za poberateľa dôchodku starobného, invalidného, invalidného výsluhového a výsluhového (v dôchodkovom veku) DoVP, DoPČ

Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3% (netýka sa poberateľa dôchodku starobného a výsluhového v dôchodkovom veku)
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Sadzby poistného ostatní dohodári DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
Starobné poistenie 4%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)

Sadzby poistného zamestnávateľ za ostatných dohodárov DoVP, DoPČ

Nemocenské poistenie 1,4% (len pri pravidelnom príjme)
Starobné poistenie 14%
Invalidné poistenie 3%
Poistenie v nezamestnanosti 1% (len pri pravidelnom príjme)
Garančné poistenie 0,25%
Úrazové poistenie 0,8%
Rezervný fond 4,75%

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2015, počas 12 kal. mesiacov suma 67% z 824 eur, čo je suma 552,08 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2016, počas 12 kal. mesiacov suma 67% z 858 eur, čo je suma 574,86 eura.

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2016 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2015 bude vyšší ako 5148 eur (12 x 429).

Minimálny vymeriavací základ 429 eur, minimálne poistné 142,20 eura

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura

Sadzby poistného dobrovoľne poistená osoba

Minimálny vymeriavací základ 429 eur

Nemocenské poistenie 4,4%, min. 18,87 eura
Starobné poistenie 18%, min. 77,22 eura
Invalidné poistenie 6%, min. 25,74 eura
Poistenie v nezamestnanosti 2%, min. 8,58 eura
Rezervný fond 4,75%, min. 20,37 eura

Všeobecne platné výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií - štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky 42,1967 eura

Výpočet: 1,5 x 858 = 1287 ... x 12 = 15444 ... deleno 366 = 42,1967 ... zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol.

Napríklad maximálna materská (sadzba 70% z DVZ) v mesiaci, ktorý má 30 dní, činí 886,20 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, činí 915,70 eura.

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN 42,1968 eura. Výpočet rovnako, zaokrúhli sa však na 4 desatinné miesta nahor.

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.1.2016 do 30.6.2016 najviac zo sumy 2 x 12 x 858/365 = 56,4165 eura.

Od 1.7.2016 sa určí z priemernej mzdy za rok 2015.

Nárok na predčasný starobný dôchodok do 30.6.2016

Nárok má poistenec vtedy, ak suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku dosiahne najmenej 237,80 eura (1,2-násobok životného minima 198,09 eura, platného do 30.6.2016)

Aktuálna dôchodková hodnota pre dôchodky priznané v roku 2016

Za rok 2015 je 10,6865 eura, za rok 2016 je predpoklad 10,9323 eura

Priemerný osobný mzdový bod

Priemerný osobný mzdový bod v hodnote od 1 do 1,25 sa započítava v celej výške.

Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava v roku:

2013 - 80 %
2014 - 76 %
2015 - 72 %
2016 - 68 %
2017 - 64 %,
2018 a nasledujúcich rokoch - 60 %.

K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1 a priemerným osobným mzdovým bodom v roku:

2013 - 17 %
2014 - 18 %
2015 - 19 %
2016 - 20 %
2017 - 21 %
2018 a nasledujúcich rokoch - 22 %.

 

Na semináre sa môžete prihlásiť tu:http://obchod.relia.sk/Ďalšie články v kategórii Blog

18.08.2016 ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála
17.08.2016 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017
17.08.2016 9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV
17.08.2016 Dane a odvody z autorských honorárov
17.08.2016 9.5 ZMLUVA O PRÍPRAVE TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA