Životné minimum k 1.7.2015 znova bez zmeny

29. júna 2015 08:05

Rovnako ako 1.7.2014 ani k 1.7.2015 sa nemení suma životného minima a zostáva tak na úrovni danej už od 1.7.2013.

Rovnako ako vlani nedošlo k medziročnému nárastu cien, ktoré sú východiskovým ukazovateľom pre zvýšenie sumy životného minima ale naopak, k poklesu týchto cien.

 Od 1.7.2015 tak zostávajú v platnosti až do 30.6.2016 sumy životného minima:

(Viac v DRAK-ovi (článok je voľne dostupný))Elektronická encyklopédia mzdárov

06. januára 2015 12:21

DRAK = databáza riešení, aktualít a komentárov.

Databáza, pretože DRAK si dáva za cieľ zhromaždiť komplexnú databázu informácií, ktorú musíte respektíve potrebujete využívať k svojej práci účtovníka.

Riešení, pretože DRAK obsahuje nielen súbor komentovaných zákonov ale nájdete tu množstvo praktických príkladov a riešení konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávate.

Aktualít, pretože DRAK je internetové médium a to hovorí za všetko. Môže byť ešte niečo aktuálnejšie ako internet?

Komentárov, pretože DRAK obsahuje komentáre a výklad k najdôležitejším zákonom podľa príslušného odboru. 

*

DRAK-a sme spolu s majiteľom portálu Porada.sk Richardom Bachanom založili v roku 2006. Pre mňa je to priestor, kde píšem odborné články k mzdovej problematike, daniam z príjmov zo závislej činnosti a odvodom - okrem dvoch blogov a Hospodárskych novín moje články nájdete výlučne len tu.

Za tých deväť rokov sú to stovky článkov ale je zbytočné hovoriť o histórií - pre predplatiteľov DRAK-a je dôležité, že tu nájdu vždy aktuálne články k aktuálnym témam. Napríklad už od začiatku decembra 2014 sú v DRAK-ovi k dispozícií kompletné komentáre k legislatívnym zmenám platným od 1.1.2015 a kompletné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014.

Jozef MihálMzdové veličiny 2015

06. januára 2015 12:39

Stačí kliknúť a na tomto mieste získate prehľad o všetkých mzdových veličinách platných pre rok 2015, ktoré potrebujete pre svoju prácu.

*

Článok v DRAK-ovi je voľne dostupný.Zdravotné poistenie 2015 - odpočítateľná položka

06. januára 2015 12:29

Hlavným cieľom novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1.1.2015 je zníženie odvodov na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom. Stane sa tak zavedením odpočítateľnej položky - vymeriavací základ zamestnanca ktorý nepresiahne za rok 2015 sumu 6840 eur, sa zníži o odpočítateľnú položku a tak budú výsledné odvody zamestnanca a jeho zamestnávateľa nižšie ako pred zavedením tejto novinky.

O odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ zamestnanca:

- v pracovnom pomere,
- štátnozamestnaneckom pomere,
- služobnom pomere,
- v štátnej službe (policajti, colníci a pod.), sudcu, prokurátora, hasiča...

O odpočítateľnú položku sa naopak neznižuje vymeriavací základ napríklad:

- zamestnancom, ktorí majú odvodové zvýhodnenie pre dlhodobo nezamestnaných občanov,
- zamestnancom na dohodu,
- žiakom a študentom pri odbornej praxi,
- členom štatutárnych orgánov poberajúcim za výkon funkcie odmenu,
- spoločníkom s.r.o. poberajúcim odmenu za prácu vo vlastnej spoločnosti,
- poslancom v samosprávach, ústavným činiteľom,
- osobám pracujúcim vo väzbe,
- osobám pracujúcim na zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (príkazné zmluvy, zmluvy o dielo) v prípade závislej činnosti.

O odpočítateľnú položku sa neznižuje vymeriavací základ ani:

- samostatne zárobkovo činným osobám,
- osobám so zdaniteľnými príjmami podľa § 7 a 8 zákona o dani z príjmov,
- osobám s príjmami z podielov na zisku.

Poznámka: článok v DRAK-ovi je dostupný len predplatiteľom www.drak.porada.skOtec na materskej?

18. októbra 2014 17:37

Okrem matky dieťaťa môžu materské, ako jednu z dávok nemocenského poistenia, čerpať aj iné osoby. Stanovuje to § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Zmyslom tohto ustanovenia je najmä umožniť poberanie materského otcovi dieťaťa, ak matka na materské nárok nemá, umožniť poberanie materského náhradným rodičom pri adopciách detí a pod. ale i umožniť postupné poberanie materského aj (biologickej) matke aj (biologickému) otcovi, ak o to prejavia záujem a obaja splnia príslušné zákonom stanovené podmienky (najmä podmienku mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred ...).

*

Podľa § 49 zákona o sociálnom poistení môže materské poberať aj iný poistenec ako matka dieťaťa.

Podmienkou je, že sa o dieťa stará (prevzal ho do starostlivosti) a spĺňa obvyklé podmienky na priznanie materského (viď ďalej).

Pri splnení týchto podmienok môže materské poberať:

- otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, za podmienky že matka samotná nebude poberať materské alebo rodičovský príspevok,

- otec dieťaťa alebo manželka otca dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,

- otec dieťaťa alebo manžel matky dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,

- fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu - tu ide o rôzne formy náhradnej starostlivosti, tzv. profi-rodiny, adopcie.

*

Rovnako ako pri priznaní materského matke dieťaťa aj iný poistenec (viď vyššie) musí na priznanie materského splniť podmienky dané zákonom o sociálnom poistení (zdôrazňujem, že uvedené podmienky musí splniť tento iný poistenec, nestačí, že ich splnila matka - to že podmienky na priznanie materského splnila matka bolo, resp. je dôležité na to, aby ona sama mala priznané materské).

Nárok na materské má iný poistenec ak:

- v posledných dvoch rokoch pred začatím poberania materského bol nemocensky poistený najmenej 270 dní – do tejto doby sa započítava aj prípadné iné povinné nemocenské poistenie, ktoré táto osoba mala ako zamestnanec alebo ako SZČO alebo iné dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré medzitým skončilo,

- začne poberať materské počas trvania povinného nemocenského poistenia zamestanca alebo počas trvania povinného nemocenského poistenia SZČO alebo počas trvania dobrovoľného nemocenského poistenia zamestnania alebo po zániku poistenia v ochrannej lehote (ochranná lehota trvá max. 7 kalendárnych dní po zániku poistenia).

Do obdobia požadovaných 270 dní poistenia sa započítava aj prípadné obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ak by poberal rodičovský príspevok a v tom čase nevykonával činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Špecifickou podmienkou pre zamestnanca je, že nesmie mať príjem za prípadnú prácu vykonanú počas poberania materského. V podstate to znamená, že zamestnanec nemôže počas poberania materského ďalej pracovať a mal by v zamestnaní čerpať rodičovskú dovolenku podľa § 166 Zákonníka práce.

Poznámka: Ak materské bude poberať otec ako povinne nemocensky poistená SZČO (živnosť a pod.), nemusí počas poberania materského skončiť ani pozastaviť podnikanie - môže podnikať naďalej a môže v podnikaní dosahovať príjmy.

Špecifickou podmienkou pre SZČO a pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu je, že zaplatila, resp. zaplatí poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom začala poberať materské – a to za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom začala poberať materské, najviac za obdobie posledných päť rokov dozadu - pritom sa toleruje dlh nižší ako 5 eur.

Poznámka: článok v DRAK-ovi je dostupný len predplatiteľom www.drak.porada.sk