Ukončenie roka 2018 a zmeny pre rok 2019 - Účasť druhom a treťom dni konferencie, Kaskády (Sielnica) 29.11.2018

(Kaskády november 2018)

Hotel Kaskády (4*)

Po osemnásty krát Vás pozývame na najobľúbenejšiu odbornú akciu pre mzdárov, personalistov, účtovníkov a ekonómov do populárneho kongresového a wellness hotela Kaskády v Sielnici pri Sliači, v termíne 28.11. - 29.11. – 30.11.2018 (streda, štvrtok, piatok).

Konferencia je rozvrhnutá na tri dni tak, aby ste si mohli vybrať podľa Vášho zamerania z programu to, čo potrebujete. Pri účasti na všetkých troch dňoch budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2018 a zároveň sa dozviete o všetkých legislatívnych zmenách z oblastí daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2019. Nemusíte chodiť na žiaden ďalší seminár. Lektormi na konferencii sú vaši známi a obľúbení Jozef Mihál, Vladimír Ozimý a Soňa Ugróczy. Nikde inde nenájdete porovnateľnú akciu z pohľadu množstva zaujímavých a dôležitých informácií a úžitku pre Vás – a to v spojení s relaxom a oddychom po pracovnej časti. Jedinou výnimkou je konferencia s rovnakým programom a lektormi, ktorú spoluorganizujeme o niekoľko dní neskôr, 10. až 12. decembra 2018 na Štrbskom plese v hoteli Patria.

Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem – pre Vás je určená konferencia v Kaskádach. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch, bez ubytovania alebo s ubytovaním v komfortnom hoteli s vysokou úrovňou služieb a vynikajúcim wellness. Populárny spoločenský večer pri hudbe spojený s tombolou je naplánovaný na stredu 28. novembra.

Konferencia sa koná v čase kedy už budú známe a schválené zmeny pre rok 2019. Akcie v Kaskádach sú našou "vlajkovou loďou" a pripravujeme ich pre Vás každý polrok.

Lektori: Jozef Mihál, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

Miesto konania: Hotel Kaskády (4*), Sielnica pri Sliači http://www.hotelkaskady.sk/

Začíname v stredu 28.11.2018 o 10:30.

*

Program

Streda 28.11.2018 od 10:30 do 16:30 lektori Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

Lektorka Ing. Soňa Ugróczy

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 - pripravované zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane 8 a § 9); 
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmeny v povinnosti opravy základu dane pri prijatí záloh (§ 19 ods. 4, § 53 ods. 3);
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúraj. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

         Ukončenie daňového roka a aké možnosti využiť na ovplyvnenie základu dane

  • neuhradené pohľadávky a možnosti zníženia základu dane (opravné položky a odpis pohľadávky)
  • riziká neuhradených pohľadávok u FO účtujúcich v JÚ alebo ktoré vedú evidenciu
  • možnosť optimalizácie základu dane cez prerušené odpisovanie
  • neuhradené záväzky a vplyv na základ dane
  • výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zákon verzus aplikačná prax  – názor FR SR)
  • paušalizácia motorového vozidla v právnickej osobe (áno či nie)

Novinky z dielne zákonodarcu (daň z príjmov a účtovníctvo)

  • zmeny v zákone o dani z príjmov účinné počas roka 2018 
  • zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019
  • zmeny v zákone o účtovníctve účinné počas roku 2018 a od 1. 1. 2019

Štvrtok 29.11.2018 od 9:30 do 16:00 lektori Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Jozef Mihál

„Daňový a odvodový kolotoč“

Vladimír Ozimý: Medzinárodné zdaňovanie – zabezpečenie a zrážanie dane

Zdroj príjmu v SR a zdanenie nerezidentov (vplyv na daňového rezidenta pri úhrade)

Prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet

Vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia

Sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)

Vyplácanie podielov na zisku do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k.s. a v.o.s)

Odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR (§ 16 ods. 1 písm. c verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10),

Zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)

Úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dani, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecné platné aj pre tuzemsko)

Soňa Ugróczy: Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového hľadiska

Daňové odpisy, právo na odpisovanie majetku, správnosť ich  uplatnenia do daňových výdavkov

Posudzovanie technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku vs. oprava z pohľadu zákona o dani z príjmov na príkladoch

Právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom – daňový dopad

Zaradenie budov a iných stavieb do odpisových skupín (aplikačné problémy stavebná a technologická časť stavby – kedy odpisovať technológiu s budovou a kedy samostatne)

Povinnosť prerušenia daňových odpisov, upozornenie kedy nie je možné prerušiť daňový odpis podľa ZDP

Jozef Mihál: Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách príjmov FO

Zamestnanec v pracovnom pomere, spoločník a konateľ s odmenou, práca na dohody, dohody dôchodcov a študentov, SZČO, autorské honoráre, dobrovoľníctvo, jednoosobová s.r.o. – čo sa oplatí viac?

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne z pohľadu nárokov na budúci dôchodok, resp. materskú

Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019 (1. časť, pokračovanie 11.12.2018)

Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie.

Piatok 30.11.2018 od 9:30 do 16:00 lektor Jozef Mihál

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019

(pokračovanie zo štvrtka 29.11.2018)

- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019

- rekreačné poukážky – novinka v Zákonníku práce

- zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019

- trináste a štrnáste platy v roku 2019

- nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019

- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019

- dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP

- valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2019

- zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej

- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

- zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny

- tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019

- venovanie 2% (3%) za rok 2018,

- novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých

- ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

*

Zmena programu vyhradená.

***

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

V účastníckom poplatku pre ubytovaných účastníkov  je ďalej zahrnuté:

 • Neobmedzený vstup do wellness (termálne bazény, sauny, jacuzzi, relaxačná miestnosť...)
 • Parkovanie na hotelovom parkovisku
 • Raňajky, v stredu 28.11.2018 spoločenský večer pri hudbe s tombolou, vo štvrtok 29.11.2018 večera formou bufetových stolov
 • P O Z O R, samotné ubytovanie si účastník musí kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu. V našom účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie. Vo vlastnom záujme si prosím dohodnite v hoteli ubytovanie čo najskôr - recepcia tel.č. 045/5300026,35, aby sa izby podľa Vášho želania nevypredali. Pre účastníkov konferencie sme vybavili zľavu z cenníkovej ceny ubytovania vo výške 20% - pri objednávaní ubytovania prosím uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou R E L I A . Po vyčerpaní kapacity ubytovania, ktorú nám poskytol hotel, si budete musieť hľadať ubytovanie v okolí ...

*** Účastnícky poplatok na osobu pre ubytovaných účastníkov

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie s plnou penziou a spoločenský večer  pri  hudbe   (bez ubytovania - klient si ubytovanie  objednáva a hradí sám)

432 eur s DPH (360 eur bez DPH)

396 eur s DPH (330 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

Účasť na prvom a druhom dni konferencie s plnou penziou a spoločenský večer  pri  hudbe   (bez ubytovania - klient si ubytovanie objednáva a  hradí sám)

alebo na druhom a treťom dni konferencie – večera formou bufetu  (bez ubytovania - klient si ubytovanie  objednáva a hradí sám)

312 eur s DPH (260 eur bez DPH)

288 eur s DPH (240 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

*** Účastnícky poplatok bez ubytovania

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie bez ubytovania

360 eur s DPH (300 eur bez DPH)

324 eur s DPH (270 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

Účasť na prvom dni konferencie bez ubytovania

132 eur s DPH (110 eur bez DPH)

108 eur s DPH (90 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

Účasť na druhom dni konferencie bez ubytovania

156 eur s DPH (130 eur bez DPH)

132 eur s DPH (110 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

Účasť na treťom dni konferencie bez ubytovania

132 eur s DPH (110 eur bez DPH)

108 eur s DPH (90 eur bez DPH) zľavnená cena registrovaní užívatelia stránky www.relia.sk s plateným prístupom (1 prístup = 1 zľava)

***

Ak máte záujem zúčastniť sa konferencie, prosíme prihláste sa cez E-shop

E-shop: www.obchod.relia.sk

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol uveďte číslo objednávky

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do stredy 21.11.2018 vrátane vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr vraciame 50% uhradenej sumy, pracovné materiály Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za konferenciu Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencii. Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že budete spokojní s odborným programom i pobytom.