Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2018 - Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie bez ubytovania, Vysoké Tatry 10.12.2018

(Patria Štrbské Pleso december 2018)

Hotel Patria, Štrbské Pleso

Cena: 360,00 EUR

kód:201812100

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč a legislatívne zmeny pre rok 2018

predaj ukončený

Už v decembri sa uskutoční jedna z našich najnavštevovanejších konferencií určená pre mzdárov, personalistov, účtovníkov, autorov SW, ekonómov alebo majiteľov firiem. Príďte si aj tento rok vypočuť tri dni plné praktického programu, ktorý vás zaručene pripraví na ukončenie roka 2018. Podujatím vás prevedie trojica vašich obľúbených lektorov Jozef Mihál, Vladimír Ozimý a Soňa Ugróczy, ktorá vás zároveň informuje o schválených legislatívnych zmenách v účtovných a daňových predpisoch pre rok 2019.

Mzdoví špecialisti, personalisti, účtovníci, autori SW, ekonómovia a majitelia firiem – pre vás je určená konferencia vo Vysokých Tatrách. Zarezervujte si svoju účasť a vychutnajte si tak okrem troch dní nabitých vedomosťami aj spoločenský program alebo príjemné wellness procedúry. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie (bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Čo vás čaká na konferencii?

 • Poprední odborníci v oblasti legislatívy
 • 3 dni vo Vysokých Tatrách v krásnom prostredí, so skvelou gastronómiou, wellnessom plným zážitkov a oddychu
 • Možnosť „vyvetrania“ rodinky, kolegov a priateľov so vzdelávacím zážitkom
 • Nové biznis kontakty, skúsenosti kolegov
 • Pracovné materiály v tlačenej forme dostupné každému účastníkovi
 • Ubytovaní hostia sa v pondelok môžu tešiť na spoločenský večer pri disco hudbe   

Lektori: Jozef Mihál, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

Miesto konania: Hotel Patria – Štrbské Pleso (4*), Vysoké Tatry

http://hotelpatria.sk/

Začíname v pondelok 10. 12. 2018 o 9:30 – 10:30 registráciou.

*

Program

Pondelok 10.12. 2018 od 9:30 do 16:00 lektori  Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy, a Jozef Mihál

„Daňový a odvodový kolotoč“

Vladimír Ozimý: Medzinárodné zdaňovanie – zabezpečenie a zrážanie dane

Zdroj príjmu v SR a zdanenie nerezidentov (vplyv na daňového rezidenta pri úhrade)

Prenájom hnuteľných vecí (kedy zraziť a kedy nezraziť daň), objednanie softvéru cez internet

Vyplácanie úrokového príjmu do zahraničia

Sprostredkovanie ubytovania a prepravy cez aplikácie (stála prevádzkareň)

Vyplácanie podielov na zisku do zahraničia a zrazenie dane (vyplatenie pre FO, PO a pre k.s. a v.o.s)

Odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata súčasne uznaná za daňový výdavok podľa § 19 – fyzicky nevykonávané na území SR (§ 16 ods. 1 písm. c verzus § 16 ods. 1 písm. e) bod 10),

Zodpovednosť za zrážkovú daň a zabezpečenie dane (všeobecne platné aj pre tuzemsko)

Úhrada zrážkovej (zabezpečenej) dani, oznámenie (lehota, tlačivo) – (všeobecné platné aj pre tuzemsko)

Soňa Ugróczy: Vybrané aplikačné problémy pre posúdenie majetku a odpisov z daňového hľadiska

Daňové odpisy, právo na odpisovanie majetku, správnosť ich  uplatnenia do daňových výdavkov

Posudzovanie technické zhodnotenie hmotného a nehmotného majetku vs. oprava z pohľadu zákona o dani z príjmov na príkladoch

Právo na odpisovanie technického zhodnotenia vykonaného nájomcom – daňový dopad

Zaradenie budov a iných stavieb do odpisových skupín (aplikačné problémy stavebná a technologická časť stavby – kedy odpisovať technológiu s budovou a kedy samostatne)

Povinnosť prerušenia daňových odpisov, upozornenie kedy nie je možné prerušiť daňový odpis podľa ZDP

Jozef Mihál: Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia pri jednotlivých formách príjmov FO

Zamestnanec v pracovnom pomere, spoločník a konateľ s odmenou, práca na dohody, dohody dôchodcov a študentov, SZČO, autorské honoráre, dobrovoľníctvo, jednoosobová s.r.o. – čo sa oplatí viac?

Platenie odvodov do Sociálnej poisťovne z pohľadu nárokov na budúci dôchodok, resp. materskú

Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019 (1. časť, pokračovanie 11.12.2018)

Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie.

Utorok 11.12.2018 od 9:30 do 16:00 lektor Jozef Mihál

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2019

(pokračovanie z pondelka 10.12.2018)

- nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2019

- rekreačné poukážky – novinka v Zákonníku práce

- zvýšenie príplatkov podľa Zákonníka práce od 1.1.2019 a od 1.5.2019

- trináste a štrnáste platy v roku 2019

- nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy za rok 2018 a v roku 2019

- práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2019

- dohody študenti a dôchodcovia v roku 2019, prihlasovanie do SP

- valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2019

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2019

- zmeny pri materskej od roku 2019, otec na materskej

- odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2019

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

- zavedenie ročného zúčtovania v zákone o sociálnom poistení

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2018, termíny

- tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2018, zmeny v tlačivách

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2018, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2018 a „Prehľad“ pre rok 2019

- venovanie 2% (3%) za rok 2018,

- novinky pri RZ – NČ na kúpele, DB na hypoúvery pre mladých

- ďalšie zmeny a novinky tak ako budú schválené v NRSR, resp. Fin. správou

Streda 12.12.2018 od 10:30 do 16:30 lektori Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

Lektorka Ing. Soňa Ugróczy

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2019 - pripravované zmeny v tejto oblasti napríklad:

 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň pre novoregistravaných platiteľov dane, vrátenie zábezpeky na daň exlege (§ 4);
 • nová úprava definícia obratu pre účely DPH (§ 4 ods. 7);
 • spresnenie bezodplatného dodania tovaru (pri výpočte základu dane sa bude zohľadňovať aj uplatňovanie pomerného odpočítania dane 8 a § 9); 
 • implementácia poukážkovej smernice EU – zavedenie nových pravidiel pri predaj tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy, ako aj zmeny v oblasti používania zákona o ERP pri poukazoch (nové § ZDPH);
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby (TV, rozhlas, elektronicky dodávané služby) poskytované nezdaniteľným osobám (§ 16);
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva (§ 22 ods. 9);
 • zásadné zmeny v úprave zdaňovania dodania stavby § 38 – obmedzenie práva voľby na zdanenie nehnuteľností (napr. byt, rodinný dom, apartmán); ďalej spresnenie časového momentu počítania 5 ročného obdobia pre účely oslobodenia od dane pri predaji; rozšírenie definície prvej kolaudácie po zohľadnení vplyvu rekonštrukcie stavby;
 • obmedzenie práva voľby zdanenia prenájmu nehnuteľností určených na bývanie – zásadná zmena v zdaňovaní prenájmov § 38 ods. 5;
 • zmeny v povinnosti opravy základu dane pri prijatí záloh (§ 19 ods. 4, § 53 ods. 3);
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia tohto majetku na podnikanie (§ 54 a nasl.);
 • vylúčenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovov, ak je vyhotovená zjednodušená faktúraj. doklad z ERP (§ 69 ods.12 písm. f) a g));
 • rozšírenie a zmeny v oblasti záznamovej povinnosti pre platiteľov dane (dodanie služieb s miestom dodania v inom štáte);
 • zmeny v oblasti fakturácie;
 • úprava odvodu dane z majetku pri zrušení registrácie platiteľa dane (§ 81);
 • doplnenie definície v prílohe zákona o DPH, čo sa považuje daň na vstupe pre účely povinnej úpravy odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku;

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 • Ukončenie daňového roka a aké možnosti využiť na ovplyvnenie základu dane
  • neuhradené pohľadávky a možnosti zníženia základu dane (opravné položky a odpis pohľadávky)
  • riziká neuhradených pohľadávok u FO účtujúcich v JÚ alebo ktoré vedú evidenciu
  • možnosť optimalizácie základu dane cez prerušené odpisovanie
  • neuhradené záväzky a vplyv na základ dane
  • výdavky daňovo uznané až po zaplatení (zákon verzus aplikačná prax  – názor FR SR)
  • paušalizácia motorového vozidla v právnickej osobe (áno či nie)
 • Novinky z dielne zákonodarcu (daň z príjmov a účtovníctvo)
  • zmeny v zákone o dani z príjmov účinné počas roka 2018 
  • zmeny v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2019
  • zmeny v zákone o účtovníctve účinné počas roku 2018 a od 1. 1. 2019

Zmena programu vyhradená.

***

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

V účastníckom poplatku s ubytovaním je ďalej zahrnuté:

 • Raňajky podávané formou švédskych stolov, vstup do bazéna – plávanie, vstup do wellness, fitnes, stolný tenis, internet a parkovanie zdarma
 • V pondelok 10. 12. 2018 spoločenský večer pri disco hudbe

Upozornenie: Samotné ubytovanie si účastník musí kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu. V našom účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie. Vo vlastnom záujme si, prosím, dohodnite v hoteli ubytovanie čo najskôr-recepcia tel. č. 052 / 784 89 99 aby sa izby podľa vášho želania nevypredali. Pre účastníkov konferencie sme vybavili zľavu – pri objednávaní ubytovania, prosím, uveďte, že sa hlásite na konferenciu organizovanú spoločnosťou RELIA Po vyčerpaní kapacity ubytovania, ktorú nám poskytol hotel, si budete musieť hľadať ubytovanie v okolí. Ďakujeme za pochopenie.

*** Cena pre účastníka konferencie je kalkulovaná nasledovne:

Pozor, viď vyššie: uvedená cena je bez ubytovania, ktoré si rieši každý účastník individuálne.

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie s plnou penziou a spoločenský večer s rautom  pri disco hudbe   (bez ubytovania - klient si ubytovanie  hradí sám)

Predajná cena 432 eur s DPH (360 eur bez DPH)

***

Účasť na prvom a druhom dni konferencie a spoločenský večer s rautom pri disco hudbe   (bez ubytovania -  klient si ubytovanie hradí sám)

Predajná cena 318 eur s DPH (265 eur bez DPH)

***

Účasť na druhom a treťom dni konferencie s večerou (bez ubytovania - klient si ubytovanie hradí sám)

Predajná cena 306 eur s DPH (255 eur bez DPH)

*** Účastnícky poplatok bez ubytovania s obedom a CB

Účasť na všetkých 3 dňoch konferencie bez ubytovania (klient nemá záujem byť ubytovaný => konferencia bez spoločenskího večera s rautom pri disco hudbe  a večere)

Predajná cena 360 eur s DPH (300 eur bez DPH)

***

Účasť na prvom dni konferencie bez ubytovania

Predajná cena 156 eur s DPH (130 eur bez DPH)

***

Účasť na druhom dni konferencie bez ubytovania

Predajná cena 144 eur s DPH (120 eur bez DPH)

***

Účasť na treťom dni konferencie bez ubytovania

Predajná cena 144 eur s DPH (120 eur bez DPH)

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol uveďte číslo objednávky

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do pondelka 3.12.2018 vrátane vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr vraciame 50% uhradenej sumy, pracovné materiály Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za konferenciu Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencii. Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že budete spokojní s odborným programom i pobytom.