Daňový a odvodový kolotoč v roku 2019, Bratislava 17.10.2019

Hotel Saffron, Školská 5

Cena: 168,00 EUR

kód:20191017

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč v roku 2019

vypredané

IV. ročník obľúbenej konferencie pre daňovníkov, účtovníkov, mzdárov, ekonómov aj podnikateľov je opäť tu!

Na jeseň tohto roku vás už po po 4-krát vás pozývame previesť sa na obľúbenom Daňovom a odvodovom kolotoči, ktorý sa uskutoční tentoraz dňa 17. 10. 2019 v Hoteli Saffron**** v Bratislave. Tradične sa môžete tešiť na špičkové trio lektorov v podaní RNDr. Jozefa Mihála, Ing. Vladimíra Ozimého a Ing. Sone Ugróczy, ktorí počas jediného dňa spolu s vami nahliadnu na tohtoročné legislatívne novinky a ďalšie horúce témy z daní, účtovníctva, miezd a personalistiky.

Program

8:30 hod. – 9:00 hod. Registrácia účastníkov

9:00 hod. – 9:10 hod. Otvorenie konferencie

9:10 hod. – 10:45 hod. (Ing. Soňa Ugróczy)

 1. Stručná informácia k schváleným novelám zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.12.2019 a 1.1.2020
 2. Očakávané Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2020:
 • Zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na noviny, časopisy, periodiká
 • Zavedenie zníženej sadzby DPH 10 % na základné potraviny
 • Zmena v definícii obratu – § 4 ods. 4 ZDPH
 • Nová úprava režimu konsignačného skladu, call-off stock (nové pravidlá v celej EÚ, horná hranica na dodanie tovaru 12 mesiacov od prepravy, fikcia dodania pri strate, zničení, krádeži tovaru v konsignačnom sklade, nové záznamové povinnosti, duplicitné podávanie súhrnného výkazu v režime call-off stock a iné)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Nové pravidlá na priradenie prepravy v reťazových obchodoch (miesto dodania pri dodaní tovaru s prepravou, identifikovanie prostrednej osoby na účely priradenia prepravy)
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou do 1 700 eur (drobný hmotný dlhodobý majetok) pri bezodplatnom dodaní
 • Nová definícia ubytovacích služieb pre účely ZDPH, zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb
 • Nové podmienky pre uplatnenie oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43) (nové typy dokladov na preukázanie oslobodenia pri dodaní tovaru do EÚ, preukazovanie platnosti VAT ID nadobúdateľa tovaru, podávanie súhrnného výkazu ako jedna zo základných podmienok oslobodenia od dane a iné)
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb v colnom sklade a osobitnom sklade (špeciálny režim pre surovú ropu)
 • Zavádza sa mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku
 • Zvedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu
 1. Vybrané témy DPH
 • Základ dane a vznik daňovej povinnosti pre účely DPH
 • Uplatňovanie nároku na odpočítanie DPH (príklady neuznania odpočítania dane z aplikačnej praxe)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – upozornenie na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností po 1. 1. 2019, predaj starších bytov po 1. 1. 2019)

10:45 hod. – 11:00 hod. Coffee break s občerstvením

11:00 hod. – 12:15 hod. Majetok a vlastné imanie vo vzťahu k spoločníkovi (Ing. Vladimír Ozimý)

 • Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba) do spoločnosti – daňový a účtovný dosah
 • Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo ako podnik)
 • Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo ako podnik)
 • Darovanie majetku do spoločnosti
 • Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)
 • Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak
 • Ocenenie majetku
 • Uplatnenie odpisu z tohto majetku
 • Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania
 • Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska
 • Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
 • Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
 • Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
 • Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF)

12:15 hod. – 13:15 hod. Obed

13:15 hod. – 14:45 hod. Vybrané témy z personalistiky a mzdového účtovníctva (RNDr. Jozef Mihál)

 • Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia jednotlivých foriem podnikania v roku 2020
 • Rekreačné poukazy
 • Zmeny v odvodoch a daniach FO pre rok 2020

14:45 hod. – 16:00 hod. Diskusia a ukončenie konferencie

Spoločnosť  Relia s.r.o.   a  Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzujú právo na zmenu programu.