Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 - Účasť na druhom dni konferencie, Starý Smokovec 10.12.2019

Grand Hotel

Cena: 156,00 EUR

kód:201912100

Semináre - Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2019 a zmeny pre rok 2020 (Grand Hotel Starý Smokovec december 2019)

vypredané

Milovníci prírody, relaxu a jedinečnej gastronómie pozor!

Už v decembri sa uskutoční jedna z najnavštevovanejších konferencií od spoločnosti Poradca podnikateľa a Relia.sk určená nielen pre mzdárov, personalistov, účtovníkov, autorov SW, ekonómov alebo majiteľov firiem.

Tradične sa môžete tešiť na množstvo optimalizačných trikov alebo horúce novinky z oblasti daní, účtovníctva, miezd a personalistiky, a to priamo od odborníka na pracovné právo Jozefa Mihála či daňových poradcov Vladimíra Ozimého a Sone Ugróczy. Súčasťou programu je aj dôkladný prierez legislatívnymi zmenami v účtovných a daňových predpisoch pre rok 2020.

O vašu zábavu sa počas 1. dňa konferencie, a najmä v podvečerných hodinách, postará slovenský moderátor Slávomír Jurko, ktorý vám po nabitom dni vedomosťami, zaručene vyčarí úsmev na tvári. Po večernom raute sme si pre vás navyše pripravili tombolu o mimoriadne ceny, o ktoré sa skutočne oplatí zabojovať. Účasť na večernom raute je dobrovoľná, avšak poteší nás prítomnosť každého z vás. Po zvyšok dní si môžete spraviť program podľa vlastnej chuti, strávte napríklad čas príjemnými wellness procedúrami alebo spoznajte zimnú atmosféru a vianočné trhy v jednej z najkrajších častí Vysokých Tatier.

Tip pre vás: Spojte príjemné s užitočným a spravte si spolu s vašimi kolegami netradičný teambulding, navštívte nás s rodinou alebo si pobyt príďte vychutnať sami. Zvoliť si môžete účasť na jednom, dvoch alebo všetkých troch dňoch konferencie (bez ubytovania alebo s ubytovaním).

Lektori: Jozef Mihál, Vladimír Ozimý, Soňa Ugróczy

Miesto konania: Grandhotel Starý Smokovec****, Starý Smokovec 38, Vysoké Tatry 062 01, Slovakia (mapa)

Začíname v pondelok 9. 12. 2019 o 10:30.

*

Program

*

Pondelok  9. 12. 2019 od 10:30 do 16:30 hod. lektori Soňa Ugróczy a Vladimír Ozimý

 1. BLOK Ing. Soňa Ugróczy
 • Aplikačné problémy zákona o DPH

 

 • registrácia pre DPH (zopár upozornení k tejto téme)
 • určenia miesta dodania zdaniteľných obchodov pre účely DPH (rôzne typy služieb; dodanie tovaru; tovar s montážou v SR, EÚ, 3. krajina; služby pre zahraničnú osobu; prijaté služby z EÚ, z tretej krajiny a iné; kedy sa registrovať v iných štátoch – zásielkový obchod)
 • základ dane pre účely DPH [čo sa do základu zahŕňa a čo nie; prechodné položky; bezodplatné dodanie (zmeny od roku 2019);  základ dane v osobitných prípadoch]
 • deň vzniku daňovej povinnosti (predaj tovaru/služby; opakované plnenia; tovar s montážou a inštaláciou; zmluvy o dielo;  refakturácia;  nadobudnutie tovaru;  preddavky a iné)
 • uplatnenie nároku na odpočet DPH (vznik práva na odpočet DPH; vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane; príklady neuznania odpočítania DPH z aplikačnej praxe; predaj tovaru za symbolickú cenu; paušálne služby a odpočet DPH; náležitosti faktúr a odpočet DPH; preukázanie prijatých služieb; predaj tovaru do EÚ a nepriznanie oslobodenia z dôvodu neúplnej CMR; zmiznutý dodávateľ a iné)
 • osoby povinné platiť daň správcovi dane (komu vzniká povinnosť platiť daň v tuzemsku; dodanie tovarov a služieb zahraničnou osobou; pozor na tuzemský prenos daňovej povinnosti)
 • nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – dosah zásadných zmien v príkladoch (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností, predaj starších bytov po 1. 1. 2019)
 • cezhraničné obchody s tovarom v EÚ(preukázanie oslobodenia – § 43, význam priradenia prepravy, porušený trojstranný obchod)
 • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ (dovoz, vývoz)
 • chyby pri vystavovaní faktúr a ich príloh, nesprávne odkazy na faktúrach
 • diskusia
 1. BLOK Ing. Vladimír Ozimý
 • Zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020
  • Zosumarizovanie zmien od 1. 1. 2019 (daňový bonus, inštitút štipendií, zrušenie poplatku reťazcom, vyplácanie 13. a 14. platu, daňovo uznané výdavky po zaplatení)
  • Zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich
  • Zmeny v oblasti odpisovania majetku –  rýchlejšie odpisovanie elektromobilov
  • Zmeny v oblasti odpočítania daňovej straty
  • Možnosť elektronickej komunikácie medzi zamestnancom a zamestnávateľom
  • Zmeny v oblasti výdavkov, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení
  • Zmeny v oblasti výpožičky
  • Zmeny v oblasti zdanenia hybridných nesúladov
  • Zmeny v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov
  • Zmeny v oblasti zaokrúhľovania
  • Zmeny v registrácii daňovníkov
 • Vybrané problémy v praxi v daňovo-účtovných princípoch
  • Nadobudnutie motorového vozidla z EÚ a povinnosť registrácie sa v tuzemsku zdaniteľnou osobou (nie platiteľom) a nesplnenie si tejto povinnosti – dosah na DPH
  • Prefakturácia nedaňových výdavkov a daňovo-účtovný dosah
  • Skončenie nájomného vzťahu a vysporiadanie technického zhodnotenia u prenajímateľa a nájomcu z pohľadu DPH, dane z príjmov a účtovníctva
  • Zimné pneumatiky a prístup FRSR k tejto téme
  • Tvorba kapitálových fondov, základného imania a daňový dosah pri vyplatení (znížení) imania na spoločnosť a spoločníka
  • Obstaranie majetku formou finančného prenájmu a dosah z pohľadu dane z príjmov, DPH a účtovné princípy pri predaji takéhoto majetku
  • Pôžičky do spoločnosti od závislej osoby, pravidlo nízkej kapitalizácie a daňovo-účtovný dosah 

*

Utorok 10. 12. 2019 od 9:30 do 16:00 hod. lektori Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý a Jozef Mihál

Soňa Ugróczy:

 Pripravované zmeny v zákone o DPH od 01.01.2020

 • Zmena v definícií obratu § 4 ods. 4 ZDPH
 • Nová úprava režimu konsignačného skladu tzv. call-off stock (nové pravidlá v celej EU, horná hranica na dodanie tovaru 12 mesiacov od prepravy, fikcia dodania pri strate, zničení, krádeži tovaru v konsignačnom sklade,  nové záznamové povinnosti, duplicitné podávanie súhrnného výkazu v režime call of stock a iné)
 • Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock
 • Nové pravidlá na priradenie prepravy v reťazových obchodoch (miesto dodania pri dodaní tovaru s prepravou, identifikovanie prostrednej osoby na účely priradenia prepravy)
 • Zavedenie fikcie odpisovania tovaru s obstarávacou cenou do 1 700 eur (drobný hmotný dlhodobý majetok) pri bezodplatnom dodaní
 • Nová definícia ubytovacích služieb pre účely ZDPH, zavedenie maximálnej doby trvania ubytovacích služieb
 • Nové podmienky pre uplatnenie oslobodenia pri dodaní tovaru do iného členského štátu (§ 43) (nové typy dokladov na preukázanie oslobodenia pri dodaní tovaru do EU, preukazovanie platnosti VAT ID nadobúdateľa  tovaru, podávanie súhrnného výkazu ako jedna zo základných podmienok oslobodenia od dane a iné)
 • Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru a služieb v colnom sklade a a osobitnom sklade (špeciálny režim pre surovú ropu) 
 • Zavádza sa mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty tohto investičného majetku
 • Zvedenie pravidiel opravy základu dane a výšky dane pri službách cestovného ruchu

 

Vybrané témy DPH

 • Základ dane a vznik daňovej povinnosti pre účely DPH
 • Uplatňovanie nároku na odpočítanie DPH  (príklady neuznania odpočítania dane z aplikačnej praxe)
 • Nehnuteľnosti a ich daňový režim DPH – upozornenie na časté chyby (kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností po 1.1,2019, predaj starších bytov po 1.1.2019)

Vladimír Ozimý: Majetok a vlastné imanie vo vzťahu k spoločníkovi

Vklad hnuteľného a nehnuteľného majetku spoločníkom (SZČO, súkromná osoba) do spoločnosti – daňový a účtovný dosah

 • Nepeňažný vklad do základného imania (individuálne alebo ako podnik)
 • Nepeňažný vklad do kapitálových fondov (individuálne alebo ako podnik)
 • Darovanie majetku do spoločnosti
 • Predaj majetku do spoločnosti (individuálne alebo ako podnik)

Prevod majetku z osobného užívania do podnikania (SZČO) a naopak

 • Ocenenie majetku
 • Uplatnenie odpisu z tohto majetku
 • Vyradenie majetku z podnikania do osobného užívania

Zvýšenie a zníženie základného imania a kapitálových fondov z daňového a účtovného hľadiska

 • Zvýšenie základného imania z nerozdelených ziskov
 • Zvýšenie kapitálových fondov z nerozdelených ziskov
 • Vyplatenie časti základného imania spoločníkovi (zníženie ZI)
 • Vyplatenie časti kapitálového fondu spoločníkov (zníženie KF)

Jozef Mihál: Vybrané témy z personalistiky a mzdového účtovníctva

 • Porovnanie daňovo-odvodového zaťaženia jednotlivých foriem podnikania v roku 2020
 • Rekreačné poukazy

Na záver spoločná diskusia s účastníkmi konferencie.

*

Streda 11. 12. 2019 od 9:30 do 16:00 hod. lektor Jozef Mihál

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2020

 • Nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
 • Zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2020
 • Trináste a štrnáste platy v roku 2020
 • Príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
 • Nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Vysielanie zamestnancov do iných členských štátov – nová smernica
 • Zmena zákona o nelegálnej práci
 • Nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
 • Nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
 • Práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
 • Dohody študentov a dôchodcov v roku 2020
 • Valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
 • Nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
 • Odvody SZČO v roku 2020
 • Zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
 • Zmeny v rodičovských príspevkoch
 • Odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 • Ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

 • Povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • Tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
 • Nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
 • Vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
 • Venovanie 2 % (3 %) za rok 2019
 • Ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

Zmena programu vyhradená.

***

***

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie

CENNÍK

POZOR, samotné ubytovanie si účastník musí kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu.

V cenníku preto nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie.

 

Varianty vstupeniek pre ubytovaných hostí

 Cena s s DPH

 

9. – 11. 12. 2019 s plnou penziou
(bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám)

432 eur

 

9. – 10. 12. 2019 s plnou penziou
(bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám)

312 eur

 

10. – 11. 12. 2019 s plnou penziou
(bez ubytovania – klient si ubytovanie objednáva a hradí sám)

312 eur

     
 

Varianty vstupeniek pre hostí bez ubytovania

Cena s DPH

 

09. – 11. 12. 2019 bez ubytovania

360 eur

 

09. 12. 2019 bez ubytovania

132 eur

 

10. 12. 2019 bez ubytovania

156 eur

 

11. 12. 2019 bez ubytovania

132 eur

Doplňujúce informácie pre záujemcov o ubytovanie

Účastníci konferencie majú nárok do 9. 11. 2019 na zľavnené ubytovanie v Hoteli Grand Starý Smokovec****.
Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

 

 

Cena ubytovania na noc po zľave je nasledovná:

 

Štandard izba

Izba DELUXE

Jednolôžková

Dvojlôžková

Jednolôžková

Dvojlôžková

80 €

90 €

90 €

100 €

Rezervácia ubytovania:

 • Ubytovanie si môžete rezervovať na webovej stránke hotela https://grandhotel.sk/sk/.
 • Pre uplatnenie zľavy je potrebné zadať promokód: DAU19
 • Platnosť zľavy je do: 9. 11. 2019. Po tomto termíne bude nahlasovanie možné len na základe dostupných kapacít.

Ubytovanie zahŕňa:

 • Raňajky formou bufetu, v pondelok 12. 2019 spoločenský večer pri hudbe s tombolou, v utorok 10. 12. 2019 večera
 • Wifi pripojenie
 • 3-hodinový vstup do wellness a fitnesscentra
  (1-krát za pobytový deň)
 • Gopass kartu grátis
 • Papuče a župan na izbách pre ubytovaných hostí
 • Parkovanie

Dôležité upozornenie:

Uvedený promokód je určený fyzickým osobám. V prípade, že budete chcieť faktúru ako právnická osoba, prosíme, aby ste dodržali jeden z nasledujúcich postupov:

 1. Platba na fyzickú osobu (nepodnikateľa)

V prípade, že je pre vás prijateľný a postačujúci doklad o zaplatení na fyzickú osobu (nepodnikateľa), môžete realizovať platbu priamo pri rezervácii.

 1. Platba na právnickú osobu/fyzickú osobu (podnikateľa)

V prípade, že máte záujem o daňový doklad vo forme faktúry vystavenej v prospech právnickej osoby alebo fyzickej osoby (podnikateľa), ste povinný nás o tejto skutočnosti informovať ešte predtým, než rezerváciu uhradíte platobnou kartou, alebo ešte predtým, než zadáte bankový platobný príkaz na úhradu, a to s uvedením presných a správnych fakturačných údajov právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v obchodnom registri, bankové spojenie) alebo fyzickej osoby (podnikateľa) (obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis v živnostenskom alebo inom registri, bankové spojenie). Zmena fakturačných údajov po realizácii platby za pobyt alebo po príchode do hotela už nie je možná.

V prípade potvrdenia Vašej prihlášky Vás úctivo žiadame o úhradu na náš účet: 

IBAN SK89 1100 0000 0026 2311 6455   resp. SK8911000000002623116455

resp. 2623116455/1100

a to bezodkladne. Inak Vám nemôžeme garantovať miesto.

Variabilný symbol uveďte číslo objednávky

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do pondelka 02.12.2019 vrátane vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr vraciame 50% uhradenej sumy, pracovné materiály Vám zašleme poštou.

Daňový doklad (faktúru) za konferenciu Vám po úhrade zašleme poštou, prípadne odovzdáme na konferencii. Ďakujeme za Váš záujem a dúfame, že budete spokojní s odborným programom i pobytom.