Dávka v nezamestnanosti - predĺženie čerpania v čase mimoriadnej situácie

Témy: evidovaní nezamestnaní,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2020

*

Aktualizácia 24.4.2020: Nariadením vlády č. 101/2020 Z. z. zo dňa 24.4.2020 sa s účinnosťou od 30.4.2020 podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predĺžilo o ďalší mesiac.

Aktualizácia 27.5.2020: Nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. zo dňa 27.5.2020 sa podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predlžuje o ďalší mesiac (celkovo sa tak podporné obdobie predlžuje o tri mesiace).

Aktualizácia 1.7.2020: Nariadením vlády č. 186/2020 Z. z. zo dňa 1.7.2020 sa podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predlžuje o ďalší mesiac (celkovo sa tak podporné obdobie predlžuje o štyri mesiace, najdlhšie však do 31.8.2020).

*

Od 4. apríla 2020 nadobúda účinnosť novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá má číslo 66/2020 Z. z.

Cieľom novely je reagovať na mimoriadnu situáciu vyvolanú epidémiou COVID-19 a predĺžiť dobu čerpania dávky v nezamestnanosti.

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti má len prechodný charakter a týka sa len času trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia").
 
*
 
PREDĹŽENIE DOBY ČERPANIA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI O JEDEN MESIAC
 
Podľa § 105 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, podporné obdobie v nezamestnanosti je šesť mesiacov. Inými slovami, evidovaný nezamestnaný, ktorý si uplatnil nárok na dávku v nezamestnanosti, ju za normálnych okolností poberá najdlhšie 6 mesiacov.
 
Podľa § 293et ods. 1 zákona sa podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, predlžuje o jeden mesiac.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, začne opätovne plynúť dňom účinnosti tohto zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona.
 
Znamená to, že pokiaľ napríklad evidovanému nezamestnanému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynie počas krízovej situácie, napríklad 16. apríla 2020, doba čerpania dávky sa mu automaticky predĺži o 1 mesiac, teda do 16. mája 2020.
 
Evidovanému nezamestnanému, ktorému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynula v čase od vyhlásenia krízovej situácie, teda od 12. marca 2020 do nadobudnutia účinnosti novely zákona, teda do 3. apríla 2020 vrátane, pokiaľ je naďalej v evidencií, bude mať automaticky nárok na čerpanie dávky v období od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020.
 
O predĺženie doby čerpania dávky nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa to zabezpečí automaticky.
 
*
 
Podľa § 105 ods. 3 poistencovi, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti a v období najviac dvoch rokov bol opätovne zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vznikne nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti odo dňa opätovného zaradenia do tejto evidencie, a to v sume, v akej mu bola vyplácaná predchádzajúca dávka v nezamestnanosti. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia v nezamestnanosti. Na tieto prípady sa však predĺženie doby čerpania dávky o 1 mesiac nevzťahuje.
 
*
 
Podľa § 105 ods. 4 poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie počas poberania dávky v nezamestnanosti, a obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace, má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak o jej vyplatenie písomne požiada. Ani na tieto prípady sa predĺženie doby čerpania dávky o 1 mesiac nevzťahuje.
 
*
 
ĎALŠIE PREDĹŽENIE DOBY ČERPANIA DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI
 
Podľa § 293et ods. 4 vláda môže na obdobie trvania krízovej situácie a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti.
 
Znamená to, že vláda môže rozhodnuť o predĺžení doby čerpania dávky o ďalšie obdobie - o ďalší mesiac, dva atď.
 
Vláda však môže rozhodnúť aj o zmene podmienok (resp. nároku) na dávku v nezamestnanosti alebo o zmene výšky dávky v nezamestnanosti.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády č. 101/2020 Z. z. s účinnosťou od 30.4.2020
 
Dňa 24.4.2020 vláda rozhodla nariadením č. 101/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predĺžilo o ďalší mesiac (celkovo teda o dva mesiace).
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane), a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o jeden mesiac.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. s účinnosťou od 30.5.2020
 
Dňa 27.5.2020 vláda rozhodla nariadením č. 137/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje celkovo o tri mesiace.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane), a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o ďalší jeden mesiac, celkovo o tri mesiace.
 
*
 
Predĺženie podporného obdobia o ďalší mesiac nariadením vlády č. 186/2020 Z. z. s účinnosťou od ...
 
Dňa 1.7.2020 vláda rozhodla nariadením č. 186/2020 Z. z. o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti, ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, o ďalší jeden mesiac.
 
To znamená, že podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré by uplynulo počas krízovej situácie, sa predlžuje celkovo o štyri mesiace.
 
Podporné obdobie v nezamestnanosti ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou zákona č. 66/2020 Z. z. (teda v čase od 12.3.2020 do 3.4.2020 vrátane), a ktoré začalo opätovne plynúť od 4.4.2020 po dobu jedného mesiaca, sa rovnako predlžuje o ďalší jeden mesiac, celkovo o štyri mesiace.
 
*
 
Ukončenie podporného obdobia po skončení krízovej situácie
 
Dňa 1.7.2020 vláda rozhodla nariadením č. 186/2020 Z. z. o zmene § 1 ods. 4 nariadenia vlády č. 101/2020 Z. z. a to takto.
 
Podľa § 1 ods. 4 nariadenia vlády č. 101/2020 Z. z. predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020.
 
Trvanie predĺženého podporného obdobia v nezamestnanosti tak nezávisí od toho, kedy vláda vyhlási ukončenie mimoriadnej situácie ale trvá najdlhšie do 31.8.2020.
 
Príklad
 
Pán Adam je evidovaný nezamestnaný, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky mu uplynula počas mimoriadnej situácie a to 25. apríla 2020.
 
Doba čerpania dávky sa mu predĺžila najskôr o jeden mesiac, teda do 25. mája 2020, následne sa nariadením vlády č. 101/2020 predĺžila o ďalší mesiac do 25. júna 2020, nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. sa predĺžila o ďalší mesiac do 25. júla 2020 a napokon nariadením vlády z 1.7.2020 sa predĺžila v poradí o štvrtý mesiac do 25. augusta 2020.
 
Pán Adam má nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti do 25. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pán Bohuš je evidovaný nezamestnaný, ktorému doba 6 mesiacov čerpania dávky uplynula 15. marca 2020. Je naďalej v evidencií.
 
Teda doba 6 mesiacov uplynula v čase od vyhlásenia krízovej situácie (od 12. marca 2020) do nadobudnutia účinnosti novely zákona o sociálnom poistení (3. apríla 2020). Preto má podľa § 293et ods. 1 zákona o sociálnom poistení obnovený nárok na čerpanie dávky v období od 4. apríla 2020 do 3. mája 2020.
 
Následne sa mu doba čerpania dávky nariadením vlády č. 101/2020 predĺžila o ďalší mesiac do 3. júna 2020, nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. sa predĺžila o ďalší mesiac do 3. júla 2020 a a napokon nariadením vlády z 1.7.2020 sa predĺžila v poradí o štvrtý mesiac do 3. augusta 2020.
 
Pán Bohuš má nárok na obnovené čerpanie dávky v nezamestnanosti od 4. apríla 2020 do 3. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pani Celestína je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynula počas mimoriadnej situácie a to 25. mája 2020.
 
Doba čerpania dávky sa jej najskôr predĺžila o dva mesiace do 25. júla 2020 novelou zákona  a nariadením vlády č. 101/2020 Z.z. Následne nariadením vlády č. 137/2020 Z. z. sa predĺžila o ďalší (už tretí) mesiac do 25. augusta 2020 a napokon nariadením vlády z 1.7.2020 sa predĺžila v poradí o štvrtý mesiac čo by bolo do 25. septembra - avšak súčasne platí, že predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020.
 
Pani Celestína tak má nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti do 31. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pani Dana je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynula počas mimoriadnej situácie a to 30. júna 2020.
 
Doba čerpania dávky sa jej najskôr predĺžila o tri mesiace do 30. septembra 2020 novelou zákona a nariadeniami vlády č. 101/2020 Z.z. a č. 137/2020 Z. z.
 
Nariadením vlády z 1.7.2020 sa stanovilo, že predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynie najneskôr 31. augusta 2020.
 
Pani Dana tak má nárok na čerpanie dávky v nezamestnanosti do 31. augusta 2020.
 
Príklad
 
Pani Elena je evidovaná nezamestnaná, čerpá dávku v nezamestnanosti a štandardná doba 6 mesiacov čerpania dávky jej uplynie 30. septembra 2020. 
 
Bez ohľadu na to, či v tom čase ešte bude trvať mimoriadna situácia, sa na pani Elenu nebude vzťahovať predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, pretože predĺženie je možné najneskôr do 31. augusta 2020.
 
*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.