Najnovšie články

Minimálne mzdové nároky 2022

Témy: minimalna mzda,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Dňa 5.3.2021 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2020, ktorá dosiahla sumu 1133 eur.

Ak sa sociálni partneri nedohodnú inak, minimálna mzda na rok 2022 tak je 57% zo sumy 1133 eur, čo je po zaokrúhlení suma 646 eur.

Poznámka: suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Pre rok 2022 to znamená sumy minimálnej mzdy:

 • 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 • 3,713 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín) a pre „dohodárov“.

*

Minimálna mzda 2022

Témy: minimalna mzda,Top,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Dňa 5.3.2021 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2020, ktorá dosiahla sumu 1133 eur.

Ak sa sociálni partneri nedohodnú inak, minimálna mzda na rok 2022 tak je 57% zo sumy 1133 eur, čo je po zaokrúhlení suma 646 eur.

Poznámka: suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

*

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2020 bola 1133 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2022?

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,Top,veličiny,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Dňa 5.3.2021 Štatistický úrad SR zverejnil, že v roku 2020 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1133 Eur.

Poznámka: V roku 2019 bola priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR vo výške 1092 Eur, medziročný nárast priemernej mzdy je o 3,8%.

*

Dopady tejto skutočnosti pre roky 2021 a 2022 sú nasledovné.

*

SOCIÁLNE POISTENIE ROK 2022

Maximálny vymeriavací základ 7931 eur (7 x 1133 eur) okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

*

Ako sa zisťuje základ dane SZČO, ak ste čerpali príspevky "Prvá pomoc" - metodické usmernenie FR SR

Témy: daň z príjmov,pandémia,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2020,zmeny 2021

Dňa 3. marca 2021 vydalo Finančné riaditeľstvo SR metodické "Usmernenie č. 22/DzPaU/2021/MU k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov".

*

Nájdete ho na webovej stránke Finančnej správy SR tu: 22/DzPaU/2021/MU - Usmernenie k zisťovaniu základu dane alebo daňovej straty v súvislosti s prijatými plneniami podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.

*

Skúšobná doba od 1. marca 2021

Témy: Zákonník práce,zmeny 2021

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Novela má číslo 76/2021 Z. z. a účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Jednou z noviniek je zmena pri predlžovaní skúšobnej doby pri prekážke v práci na strane zamestnanca.

*

Zmena pri dočasnom pridelení zamestnanca od 1. marca 2021

Témy: Zákonník práce,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Novela má číslo 76/2021 Z. z. a účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Webináre: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Jednou z noviniek je zjednodušenie možností dočasného pridelenia zamestnanca v pracovnom pomere medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou.

*

Odklad platenia odvodov do SP za február 2021

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Podľa nariadenia vlády č. 89/2021 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 24. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za február 2021 na 30. jún 2021.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: OBSAH

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

2.3 PREVZATIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE ZAMESTNANEC

3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE SZČO

3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

4. TEHOTENSKÉ

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

4.2 VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

4.3 DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

4.4 TEHOTENSKÉ V SILOVÝCH REZORTOCH

4.5 TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

5. MATERSKÉ

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

5.2 VÝŠKA MATERSKÉHO

5.3 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

5.4 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.2 VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

6.3 ČASTÉ OTÁZKY K RODIČOVSKÉMU PRÍSPEVKU

6.4 PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.5 PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RD

7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

8. ČO SA INDE NEZMESTILO

8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A PRÁCA V ZAHRANIČÍ

8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZ.

8.5 POISTENCI ŠTÁTU - KEDY, ZA KOHO A AKÉ PLATÍ ŠTÁT POISTNÉ

9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

10. SLOVNÍK POJMOV

*

Kniha MATERSKÁ 2021: ÚVOD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

V knihe "MATERSKÁ 2021", v poradí už šiestej za posledné roky, nájdete komentár nielen k materskej, ale aj k novej dávke "tehotenské".

Kniha "MATERSKÁ 2021" je oproti starším vydaniam kompletne prepracovaná. Kapitoly sú zorganizované tak, aby ste si rýchlo našli požadované informácie. V kľúčovej 7. kapitole sú spísané rady a triky, ako získať čo najvyššie sumy na tehotenskom a materskom podľa toho, či na materskú pôjdete zo zamestnania, ako SZČO alebo z dobrovoľného poistenia. Dostatočný priestor je venovaný aj tzv. reťazovým pôrodom a, samozrejme, špecifikám, ktoré sa týkajú oteckov na materskej.

V knihe nájdete aj rozsiahly komentár k rodičovským príspevkom a k možnostiam čerpania dávok v nezamestnanosti po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Jednotlivé životné situácie sú vysvetlené na množstve príkladov, aby pomerne komplikovaná problematika bola zrozumiteľná aj laikom.

Predchádzajúce vydania knihy pomohli získať materské tisíckam rodín na Slovensku. A to čo najvyššie materské. Vôbec nemusíte pochybovať, že vám k tomu pomôže aj knižka, ktorú práve čítate.

*

Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

Písané v novembri 2020 - marci 2021, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

*

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 5.3.2021.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

V tejto kapitole nájdete stručný výklad niektorých pojmov, ktoré sa používajú v súvislosti s dávkami tehotenské, materské, rodičovský príspevok...

*

Denný vymeriavací základ a pravdepodobný denný vymeriavací základ

Tehotenské na jeden deň je 15% denného vymeriavacieho základu (DVZ), materské na jeden deň je 75% DVZ. DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské) a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP), pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia". V prípade, ak v rozhodujúcom období nebol žiaden vymeriavací základ, určuje sa tzv. pravdepodobný denný vymeriavací základ. Viac v kapitole 3.

*

Doba poistenia 270 dní

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá bola v období dvoch rokov dozadu nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní. K dobe poistenia, z ktorého sa uplatňuje nárok na dávku, sa započítava doba hocijakého iného už ukončeného nemocenského poistenia alebo viacerých už ukončených nemocenských poistení, ktoré mala daná osoba v sledovanom období dvoch rokov. A to vrátane doby súbežne bežiacich viacerých nemocenských poistení (jeden deň sa započíta toľkokrát, koľko nemocenských poistení v ten deň daná osoba mala). Do doby poistenia sa započítavajú aj doby, za ktoré sa neplatí poistné. Do doby poistenia sa nezapočítavajú doby prerušenia nemocenského poistenia, s výnimkou doby rodičovskej dovolenky. Viac v kapitole 2.2.

*

Doba, za ktorú sa neplatí poistné

V prípade zamestnanca a SZČO je to napríklad doba, kedy poberá materské alebo ošetrovné a kedy je na PN. V prípade dobrovoľne poistenej osoby je to napríklad doba, kedy poberá materské, ošetrovné alebo nemocenské. Pozrite § 140 ZSP.

*

Dobrovoľné nemocenské poistenie – trvanie najmenej 26 týždňov

Pri priznaní materského z dobrovoľného nemocenského poistenia sa materské vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý si dobrovoľne poistená osoba určila a z ktorého platí poistné (napríklad z vymeriavacieho základu vo výške 2184 - 2200 eur pre získanie maximálneho materského) vtedy, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov pred dňom, od ktorého sa čerpá materské. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.4.

*

Dve a viac poistení súčasne

Ak má matka, resp. otec viac "živých" nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské alebo materské a výška dávky sa posudzujú z každého nemocenského poistenia osobitne. Viac v kapitole 2.4.

*

Iný poistenec

Podľa § 49 ods. 2 ZSP môže mať nárok na materské okrem matky aj „iný poistenec“, a to:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, pričom matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (náhradní rodičia, adoptívni rodičia, pestúni...).

Nárok na materské tak majú napríklad aj náhradní rodičia a vzťahujú sa na nich pravidlá, o ktorých píšeme v súvislosti s oteckom na materskej (podmienky nároku na materské, doba poberania materského atď.).

*

Maximálny denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) nemôže byť vyšší ako DVZ vypočítaný z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. Uvedené rovnako platí pre pravdepodobný denný vymeriavací základ. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2021 je maximálny DVZ suma 71,8028 eur. Výpočet: 2 x 1092 (priemerná mzda zistená za rok 2019) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 71,8028 eur. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2022 je maximálny DVZ suma 74,4987 eur. V praxi to znamená, že maximálne materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. Ak plánujete nástup na materskú v roku 2022, najvyššie materské získate z mesačného vymeriavacieho základu, resp. mesačného hrubého príjmu na úrovni približne 2266 eur až 2300 eur. Viac v kapitole 3.1.

*

Maximálny vymeriavací základ

Podľa § 138 ods. 6 a 7 ZSP je vymeriavací základ najviac 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2021 je maximálny vymeriavací základ 7644 eur (7-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2019). Pripomeňme si, že denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú dávky tehotenské a materské i dávka v nezamestnanosti, je pri výpočte ohraničený sumou dvojnásobku priemernej mzdy. Tí, ktorí počas roka 2021 platia poistné napríklad zo základu 3000 eur, dostanú rovnakú dávku ako osoba, ktorá platí poistné zo základu 2200 eur.

*

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ sa týka povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby – pre nich platí, že poistné sa musí platiť najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 ZSP. Ten je určený ako polovica priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2021 je minimálny vymeriavací základ 546 eur (polovica priemernej mzdy zistenej za rok 2019) a z neho vypočítané poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie je 180,99 eur. V roku 2022 je minimálny vymeriavací základ 566,50 eur (polovica priemernej mzdy zistenej za rok 2020) a z neho vypočítané poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie je 187,78 eur.

*

Nemocenské poistenie

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie je jeden zo systémov poistenia spadajúcich pod sociálne poistenie, ktoré spravuje Sociálnou poisťovňou. Nemocensky poistení sú zamestnanci, povinne poistené SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Viac v kapitole 2.1.

*

Ochranná lehota

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Ochranná lehota matky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota otca je obvykle 7 dní po zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota automaticky končí vznikom nového nemocenského poistenia. Ochranná lehota sa neuplatňuje v prípade súbehu viacerých nemocenských poistení - pri skončenom nemocenskom poistení sa neuplatňuje ochranná lehota, ak daná osoba má súčasne iné "živé" nemocenské poistenie. Viac v kapitole 2.1.

*

Osamelá matka, osamelý otec

Osamelá matka na účel priznania materského je matka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Posudzuje sa to v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka. Ak nie je matka vydatá, neznamená to automaticky, že je osamelá! To znamená, že matka nie je osamelá, ak žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti – s touto osobou spoločne hospodária, majú spoločné účty a podobne. Skutočnosť, že matka je osamelá, sa preukazuje čestným vyhlásením matky v pobočke Sociálnej poisťovne. Podobne sa postupuje aj v prípade osamelého otca. Osamelá matka má nárok na materské nie 34 týždňov, ale 37 týždňov. Osamelý otec má nárok na materské nie 28 týždňov, ale 31 týždňov.

*

Otec prevzal dieťa do starostlivosti

V prípade, ak na materskú chce nastúpiť otec, musí sa s matkou dieťaťa dohodnúť na prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti. Túto podmienku nájdete v § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ZSP. V praxi to znamená, že otec na pobočke Sociálnej poisťovne požiada o príslušné tlačivo, ktoré spolu s matkou vyplní a odovzdá. Deň, od ktorého podľa dohody s matkou dieťaťa preberá dieťa do svojej starostlivosti, je potom prvým dňom, od ktorého mu Sociálna poisťovňa začne vyplácať materské (samozrejme, pri splnení všetkých podmienok daných zákonom). Ak ste otecko, ktorý sa chystá na materskú, pozorne si prečítajte ďalšie informácie uvedené v kapitole 2.3.

*

Poistné zaplatené za 90 dní

Pri priznaní materského z nemocenského poistenia zamestnankyne/zamestnanca sa materské vypočíta z príjmu dosiahnutého v danom zamestnaní vtedy, ak sa poistné v danom zamestnaní zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní. Pozor! Tu nejde o dobu trvania nemocenského poistenia, ale o dobu, za ktorú sa skutočne zaplatilo poistné, čo môže byť rozdiel. Pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia" - tieto doby sa do požadovaného počtu 90 dní nezapočítavajú. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.2.

*

Prerušenie nemocenského poistenia

V prípade zamestnanca je to napríklad doba neplateného voľna, absencie, rodičovskej dovolenky. V prípade SZČO je to napríklad doba, kedy má prerušenú živnosť, resp. pozastavené podnikanie, ďalej doba, kedy poberá rodičovský príspevok a podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť. Dobrovoľné poistenie sa neprerušuje. Prerušenie sa posudzuje rovnako, ako keby nemocenské poistenie počas obdobia prerušenia zaniklo. Na účely posudzovania nároku na materské pri druhom a ďalšom dieťati sa však prerušenie započítava do potrebnej doby nemocenského poistenia pre vznik nároku na tehotenské alebo na materské. Pozrite § 26, § 47a, § 49a ZSP.

*

Reťazový pôrod

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati. Viac v kapitole 7.4.

*

Rozhodujúce obdobie

Denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta suma tehotenského alebo materského, sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa platilo poistné v rozhodujúcom období. Predtým, ako vypočítame denný vymeriavací základ, musíme správne určiť rozhodujúce obdobie. A to sa určí podľa toho, kedy začalo príslušné nemocenské poistenie. Postup pri určení rozhodujúceho obdobia sa líši podľa jednotlivých možností nemocenského poistenia, podrobnosti nájdete v kapitole 3.

*

Súbežné poberanie materského a tehotenského

Nová dávka tehotenské sa vypláca tehotnej žene až do dňa pôrodu. V posledných týždňoch tehotenstva tak poberá súbežne aj tehotenské, aj materské. O tehotenskom sa dozviete viac v kapitole 4., o súbehoch rôznych dávok v kapitole 8.4.

*

Súbežné poberanie materského oboma rodičmi

Od 1.1.2019 je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi v tom istom čase na dve rôzne deti – otec na staršie, matka na mladšie dieťa. Do konca roku 2018 to možné nebolo. Naďalej však platí, že nie je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi na to isté dieťa. O súbehoch rôznych dávok sa dozviete viac v kapitole 8.4.

*

Súbežné poberanie materského a rodičovského príspevku

Podľa § 49 ods. 2 písm. d) ZSP, podmienkou na priznanie materského otcovi je, že matka nepoberá rodičovský príspevok. Súčasne podľa § 3 ods. 8, § 4 ods. 4 a § 5 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku platí, že rodičovský príspevok sa nevypláca, ak jeden z rodičov poberá materské celý kalendárny mesiac. Viac v kapitole 6. a o súbehoch v kapitole 8.4.

*

Vymeriavací základ

Zjednodušene možno povedať, že čím vyšší máte vymeriavací základ, tým vyššiu budete mať dávku a naopak. V prípade zamestnanca je jeho vymeriavací základ hrubá mzda (odmena), ktorú má každý mesiac vyplácanú (zdôraznime - v hrubom, pred odpočítaním poistného a dane). Vymeriavací základ SZČO sa určuje podľa daňového priznania podaného za predchádzajúci rok. Je daný ako zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, znížený o výdavky (paušálne alebo skutočné) okrem odvodov, výsledok sa delí koeficientom 1,486 a delí sa 12 (mesiacmi). Dobrovoľne poistená osoba si určuje vymeriavací základ sama.

*

Zaokrúhľovanie

Pri výpočte poistného sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol:

 • vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň
 • vymeriavací základ za mesiac
 • poistné do jednotlivých fondov.

Pri výpočte dávok sa denný vymeriavací základ zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Výsledná dávka (tehotenské, materské, dávka v nezamestnanosti...) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Za koho platí štát nemocenské poistenie

Štát neplatí nemocenské poistenie za žiadnu osobu, v žiadnej situácii. Štát môže za nejakú osobu platiť dôchodkové poistenie alebo zdravotné poistenie.

*

Za koho platí štát zdravotné poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5.

*

Za koho platí štát dôchodkové poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Čerpanie dávky v nezamestnanosti je zaujímavé najmä pre matky v období po materskej, a to napríklad v čase, kedy otec čerpá materské. Hovoríme o tom aj v kapitole 7.7.

Na začiatok si vysvetlime základné zásady týkajúce sa dávky v nezamestnanosti, tak ako sú uvedené v § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ZSP.

*

Nárok na dávku v nezamestnanosti

 • poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len "dávka"), ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky (podmienka 730 dní poistenia v nezamestnanosti)
 • do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne (zamestnanca) z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa Zákonníka práce
 • nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nárok trvá 6 mesiacov, nárok automaticky zaniká pri vyradení z evidencie
 • nárok na dávku zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
 • ak poistenec poberal dávku najmenej 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov a bol vyradený z evidencie, má nárok na vyplatenie polovice nevyčerpanej sumy dávky, ak o to písomne požiada
 • nárok na výplatu dávky nie je za dni, počas ktorých sa poistencovi vypláca rodičovský príspevok, materské, nemocenské, ošetrovné.

*

Výpočet dávky

 • výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ)
 • denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti, dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia
 • rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (§ 140 zákona). Ide napríklad o obdobie poberania nemocenského, materského
 • ak v rozhodujúcom období dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie nebol žiaden vymeriavací základ (nebol príjem), denný vymeriavací základ sa určí z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2021 zo základu 546 eur, v roku 2022 zo základu 566,50 eur)
 • ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti dané trvaním rodičovskej dovolenky zamestnankyne, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2021 zo základu 546 eur, v roku 2022 zo základu 566,50 eur)
 • obdobne sa postupuje pri tzv. reťazových pôrodoch, teda v prípade po sebe idúcich období materská - rodičovská dovolenka - materská (ďalšie dieťa) - rodičovská dovolenka...
 • ak mala zamestnankyňa vymeriavací základ v období materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (napríklad práca na dohodu počas materskej alebo rodičovskej dovolenky), tak sa naň neprihliada, ak na základe neho určený denný vymeriavací základ je nižší ako denný vymeriavací základ zistený z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a súčasne nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2021 zo základu 546 eur, v roku 2022 zo základu 566,50 eur)
 • maximálny možný denný vymeriavací základ je v období od 1.7.2020 do 30.6.2021 suma 71,8028 eur - od 1.7.2021 do 30.6.2022 suma 74,4987 eur.

*

Ukážme si na príkladoch, ako to funguje a na čo si treba dať pozor

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Pre rodičov, ktorí majú malé deti, je okrem samotných dávok tehotenské a materské, či rodičovských príspevkov dôležitá aj otázka, ako je to s ich poistením na zdravotné a dôchodkové poistenie v čase, kedy sa starajú o dieťa. Teda, kedy za nich platí, respektíve neplatí poistné štát.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Najskôr treba zdôrazniť, že každý občan žijúci na Slovensku (teraz trochu zjednodušujem, ale v zásade to je tak) musí byť zdravotne poistený.

A buď si platí zdravotné poistenie ako zamestnanec alebo ako SZČO.

Za veľkú časť občanov platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Tí, ktorí si neplatia poistné na zdravotné poistenie ani ako zamestnanci, ani ako SZČO a nie sú ani poistencami štátu, si musia platiť poistné ako tzv. samoplatitelia (dobrovoľne nezamestnaní), čo v roku 2021 znamená sumu 76,44 eurmesačne.

V súvislosti s materským, rodičovským príspevkom, starostlivosťou o dieťa a pod. platí podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) štát poistné na zdravotné poistenie napríklad za:

 • osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok (vrátane pandemického rodičovského príspevku) a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená ... § 11 ods. 7 písm. c) ZZP
 • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov (pozri ďalej), ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena m) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa ... § 11 ods. 7 písm. j) ZZP
 • osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské ... § 11 ods. 7 písm. m) bod 1. ZZP
 • atď.

*

Osobná celodenná a riadna starostlivosť je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa

 • navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne
 • pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie
 • je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

*

Ak si to zhrnieme, najviac nás budú zaujímať prípady, kedy podľa § 11 ods. 7 ZZP štát platí poistné na zdravotné poistenie za:

 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú materské
 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú rodičovský príspevok
 • matku alebo otca v čase, kedy sa starajú o dieťa vo veku do 5,99 roka, ak nechodí do predškolského zariadenia (jasle, škôlka) alebo tam chodí na max 4 hodiny denne - štát však v takomto prípade platí poistné len za jedného rodiča

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Niektoré dávky je možné poberať súčasne, niektoré nie... Podrobnosti nájdete v tejto kapitole.

*

TEHOTENSKÉ

Poberanie tehotenského je možné v kombinácii s akoukoľvek inou dávkou zo Sociálnej poisťovne alebo v súbehu s rodičovským príspevkom.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy a je práceneschopná (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), môže poberať tehotenské a súbežne nemocenské.

Pokiaľ ošetruje dieťa a má nárok na ošetrovné, môže poberať súbežne tehotenské i ošetrovné.

Tehotná žena, ktorá čaká druhé a ďalšie dieťa, môže súčasne poberať tehotenské a rodičovský príspevok na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

V záverečnej fáze tehotenstva poberá súbežne tehotenské i materské, pričom tehotenské poberá až do dňa pôrodu.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Pre niekoho triviálna otázka, veď na materskej alebo rodičovskej dovolenke predsa nebudete pracovať, ale pre niekoho veľmi dôležitá.

Kedy a ako môžete v období, kedy poberáte uvedené dávky a príspevky, pracovať?

*

TEHOTENSKÉ

Podľa zákona o sociálnom poistení sa nijako nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Tehotná žena, ktorá poberá tehotenské, môže bez akýchkoľvek obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO. Môže tak súčasne poberať tehotenské a mať príjem zo zamestnania alebo z podnikania.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Podľa Zákonníka práce (ZP) má matka nárok na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku. Otec má nárok na rodičovskú dovolenku.

Obdobne to platí podľa zákonov o služobnom pomere hasičov, policajtov, vojakov, colníkov...

*

MATERSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP, v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí matke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej matke patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a matke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na materskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

V tejto kapitole sa pozrieme na prípady, kedy slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení na Slovensku, ale žijú v zahraničí a chcú čerpať materské zo Sociálnej poisťovne.

V praxi vás ďalej často zaujíma, ako sa postupuje, ak slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení v zahraničí, ale materské chcú čerpať na Slovensku.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Pre úplnosť uvedieme v kapitole 8 ďalšie potrebné informácie, na ktoré sa pýtate.

Napríklad, ako je to s materskou, ak ste boli poistení v zahraničí, alebo ak žijete v zahraničí, aké majú matka a otec na materskej práva podľa Zákonníka práce, za koho platí štát poistné v čase na materskej alebo na rodičovskej dovolenke atď.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

V súčasnosti je už bežným javom to, že oteckovia si čerpajú materské. Tak ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza. Zaujímavým riešením pre matku počas otcovej materskej preto môže byť čerpanie dávky v nezamestnanosti.

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2019 až september 2019. Po skončení materskej je od októbra 2019 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2021, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2021 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od mája 2021 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí. Rodičovský príspevok za máj 2021 si vyžiada dodatočne po tom, keď otec dieťaťa nastúpi na materskú.

Pani Dominika sa v máji 2021 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2021.

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku k 30. máju 2021 (nedeľa) a v  pondelok 31. mája 2021 si čerpá jeden deň dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2021 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 30. máju 2021 a k 31. máju 2020 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2021 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 600 eur. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za jeden deň dovolenky dostane aj náhradu za nevyčerpanú dovolenku.

Poistné za tento jeden deň do Sociálnej poisťovne sa tak vypočíta z príjmu, respektíve vymeriavacieho základu 600 eur.

Poistné sa platí za jeden deň, preto sa maximálny vymeriavací základ prepočíta vzhľadom na platbu za jeden deň.

Maximálny základ za mesiac je v roku 2021 suma 7644 eur mesačne, pri platbe poistného za jeden deň v máji 2021 (pondelok 31.5.2021) sa určí ako 7644/31 = 246,58 eur.

Poistné sa zaplatí z vymeriavacieho základu 246,58 eur.

K 1. júnu 2021 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2021 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť. Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50% z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2021, kedy sa poistné platilo zo základu 246,58 eur za jediný deň (viď vyššie).

DVZ preto bude 71,8028 eur ... maximálny možný DVZ (poznámka: od 1.7.2021 sa maximálny možný DVZ zvýši na 74,4987 eur).

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1077,10 eur a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1113 eur.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu približne 6095 eur. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

Nárok na dovolenku v rozsahu 5 týždňov u zamestnancov mladších ako 33 rokov

Témy: Zákonník práce,zmeny 2021

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Webináre: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Podľa § 103 ods. 2 Zákonníka práce je dovolenka najmenej päť týždňov, ak ide o zamestnanca, ktorý:

 • do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a
 • zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa.

Pri praktickej aplikácii uplatnenia nároku zamestnancov na 5 týždňov dovolenky v prípade zamestnanca mladšieho ako 33 rokov, ktorý sa trvale stará o dieťa, však v Zákonníku práce chýbala definícia "trvalej starostlivosti o dieťa".

Preto sa § 40 doplnil o odsek 11, ktorý obsahuje doteraz chýbajúcu definíciu.

*

Domácka práca a telepráca od 1. marca 2021

Témy: Zákonník práce,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Webináre: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Jednou z noviniek je zásadná "rekonštrukcia" domáckej práce podľa § 52 Zákonníka práce

*

Práca detí starších ako 15 rokov od 1. marca 2021

Témy: dohody,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Webináre: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Jednou z noviniek je rozšírenie možnosti práce detí vo veku 15 rokov a starších do skončenia povinnej školskej dochádzky.

*

Vek 65 rokov ako výpovedný dôvod

Témy: dôchodok,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila rozsiahlu novelu Zákonníka práce. Účinnosť novely je od 1. marca 2021.

*

Webináre: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Jednou z noviniek, ktorá je však účinná až od 1. januára 2022, je nový výpovedný dôvod podľa § 63 Zákonníka práce: dosiahnutie veku 65 rokov.

*

Výpoveď daná zamestnávateľom

Medzi dôvody, kedy môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, sa pridáva dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. f):

"... zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok."

*

Tzv. ponuková povinnosť určená podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce sa na výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil vek 65 rokov, nevzťahuje (oprava textu 18.2.2021, za chybu sa čitateľom ospravedlňujem).

*

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Podľa nového znenia § 60 ods. 2, ak sa pracovný pomer skončí dohodou a dôvodom skončenia pracovného pomeru je dovŕšenie veku 65 rokov, v písomnej dohode o skončení pracovného pomeru musí byť uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru (vek 65 rokov).

*

Je nárok na príspevok z opatrenia č. 1 (3A) za platené sviatky - napr. za 1.1.2021, 6.1.2021 atď.?

Témy: pandémia,Zákonník práce

*

Sviatok 1. január 2021 pripadol na piatok, 6. január 2021 pripadol na stredu.

Mnohí zamestnávatelia mali počas celého januára 2021 zamestnancov na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa a pýtajú sa, na čo má vlastne zamestnanec nárok za tieto dva sviatočné dni - na mzdu, na náhradu mzdy za sviatok vo výške 100% priemerného zárobku alebo na "pandemickú" náhradu mzdy za prekážky v práci na strane zamestnávateľa vo výške 80% priemerného zárobku?

Ak si zamestnávateľ uplatňuje príspevky "Prvá pomoc+" za január 2021, zahrnie do toho aj tieto dva sviatky?

Odpovede nasledujú v pokračovaní článku.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Má matka, ktorá je zamestnankyňou, počas svojej rodičovskej dovolenky nárok na nemocenské, ak má zdravotné problémy a je práceneschopná? Napríklad, ak je znova tehotná a má rizikové tehotenstvo?

Má matka, ktorá je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, nárok na ošetrovné na staršie dieťa?

Tieto otázky sú časté a majú svoj zmysel.

Odpoveď na tieto otázky však znie: V zásade zamestnankyňa nemá nárok na nemocenské ani na ošetrovné počas rodičovskej dovolenky.

Dôvod je uvedený v § 26 ZSP. Počas rodičovskej dovolenky má zamestnankyňa prerušené povinné nemocenské poistenie.

Obdobne SZČO, ktorá je povinne nemocensky poistená, má prerušené povinné nemocenské poistenie v čase, kedy má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Výnimkou je prípad, kedy sa o nemocenské, resp. ošetrovné požiada v 7-dňovej ochrannej lehote na začiatku prerušenia povinného nemocenského poistenia. Teda v lehote 7 dní od začiatku rodičovskej dovolenky. Vtedy je nárok na nemocenské alebo na ošetrovné.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Na policajtky a profesionálne vojačky, colníčky, na policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov a záchranárov atď. (ďalej budem používať len „policajtky“ alebo „vojaci“) sa vzťahuje osobitný zákon, a to zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Možnosti čerpania tehotenského pre ženy policajtky nájdete komentované v kapitole 4.4.

Podľa zákona č. 328/2002 Z. z. má policajtka nárok na materské po dobu 34 (resp. 37 alebo 43 týždňov) vo výške 70% čistého služobného platu.

Policajtka má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa zákona č. 328/2002 Z. z. alebo bola nemocensky poistená podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtke poskytla rodičovská dovolenka.

Vojak nárok na materské nemá okrem špecifických prípadov (napríklad ak sa matka z vážnych zdravotných dôvodov nemôže starať o dieťa).

Čo je však zaujímavé a čo môžu policajtky, resp. vojaci využiť:

Podľa zákona o sociálnom poistení má policajtka alebo vojak možnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie aj v čase, kedy je nemocensky zabezpečená/ý podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení nevylučuje súčasnú kombináciu dobrovoľného nemocenského poistenia a nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov.

Tým pádom môže policajtka v tehotenstve a materstve čerpať súčasne dve materské:

1. Z nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

2. Z dobrovoľného nemocenského poistenia.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati. V tejto kapitole rozoberieme najmä prípady zamestnankýň, ktoré druhýkrát otehotnejú v čase, kedy sú so starším dieťaťom na materskej alebo na rodičovskej dovolenke.

Prvý problém je, či po materskom na staršie (prvé) dieťa bude mať matka nárok na materské aj pri druhom a ďalšom dieťati.

Druhá otázka potom je, aká bude výška materského, najmä ak matka ide na ďalšiu materskú rovno z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati.

*

MATKA JE ZAMESTNANKYŇA A ZAMESTNANIE JEJ TRVÁ

Začnime častou a nekomplikovanou situáciou. Matka je zamestnaná, čerpala materské na prvé dieťa a má v zamestnaní pri prvom dieťati postupne materskú a rodičovskú dovolenku. Je znova tehotná a ešte predtým, ako by jej skončila rodičovská dovolenka pri prvom dieťati, nastupuje na materskú pri druhom dieťati.

V takomto prípade sa materské pri druhom dieťati prizná. A to preto, lebo matka je stále nemocensky poistená ako zamestnankyňa a podľa § 49a ZSP sa do požadovanej doby 270 dní poistenia započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Rozhodujúce obdobie je v týchto prípadoch stanovené ako rok predchádzajúci roku, v ktorom zamestnankyňa nastupuje na druhú materskú. O rozhodujúcom období sa dočítate viac v kapitole 3.2.

Tu môžu nastať dve možnosti.

*

V predchádzajúcom roku mala zamestnankyňa nejaký príjem

Stáva sa to najmä vtedy, ak v predchádzajúcom roku mala zamestnankyňa materskú dovolenku pri prvom dieťati, po jej skončení nešla hneď na rodičovskú dovolenku, ale najskôr si čerpala riadnu dovolenku - aby sa jej zbytočne neprenášala do budúcnosti. A až po čerpaní riadnej dovolenky začala rodičovská dovolenka.

Stáva sa aj to, že zamestnankyňa na čas preruší čerpanie rodičovskej dovolenky (Zákonník práce to bez problémov umožňuje, ak si to zamestnankyňa vyžiada, resp. dohodne sa so zamestnávateľom, viď § 166 Zákonníka práce) a v tomto čase si čerpá riadnu dovolenku. Alebo sa na krátky čas vráti do zamestnania, pracuje a následne sa znova vráti na rodičovskú dovolenku.

Skrátka, zamestnankyňa mala počas predchádzajúceho roka v zamestnaní nejaký príjem, z ktorého sa platilo poistné.

V takýchto prípadoch sa určí denný vymeriavací základ (DVZ) obvyklým postupom ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v predchádzajúcom roku a počtu dní, za ktoré sa platilo poistné v predchádzajúcom roku. Viď kapitola 3.1.

Materské pri druhom dieťati sa vypočíta ako 75% z takto určeného základu.

Poznámka: Ak si zamestnankyňa čerpá dovolenku po skončení materskej dovolenky, tak doba na materskej dovolenke sa na účel posúdenia nároku na dovolenku chápe ako odpracovaná doba (inými slovami, za materskú dovolenku sa poskytne aj riadna dovolenka ako za odpracované dni). Náhrada mzdy za dovolenku sa určí podľa § 134 ods. 3 Zákonníka práce z pravdepodobného zárobku. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by zamestnankyňa "teoreticky" mala v predchádzajúcom štvrťroku, ak by pracovala.

Príklad

Pani Božena bola na prvej materskej do 27. júla 2020. Po skončení materskej dovolenky si v zamestnaní čerpala riadnu dovolenku za roky 2019 a 2020. Dovolenku čerpala v dňoch od 28. júla 2020 do 13. augusta 2020 (čerpala 13 dní dovolenky počas 17 kalendárnych dní). Za jeden deň dovolenky má náhradu mzdy vo výške 50 eur. Celková vyplatená náhrada mzdy za dovolenku dosiahla 650 eur.

Od 14. augusta 2020 si pani Božena v zamestnaní čerpala rodičovskú dovolenku. Pani Božena je druhýkrát tehotná a na druhú materskú nastupuje od 1. septembra 2021.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet druhého materského je rok 2020.

V roku 2020 mala pani Božena vymeriavací základ, a to príjem pri čerpaní riadnej dovolenky, v sume 650 eur za 17 kalendárnych dní.

DVZ = 650 / 17 = 38,2353 eur

Materské sa určí ako 75% z tohto DVZ a bude približne 875 eur mesačne.

*

Materské mohlo byť vyššie, ak by pani Božena čerpala dovolenku tak, aby čerpanie nepresiahlo rozsah jedného pracovného týždňa. Ukážme si to na príklade pani Branislavy, ktorý je temer rovnaký, ale "vtip" je v detailoch.

*

Webináre "Zákonník práce od 1. marca 2021, Prvá pomoc++ a ďalšie aktuality"

Témy: Top,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Hlavnou témou webinára je rozsiahla novela Zákonníka práce, ktorú Národná rada SR schválila 4. februára 2021. Novela je účinná od 1. marca 2021.

Z noviniek si podrobne vysvetlíme nový finančný príspevok na stravovanie zamestnancov a zmeny pre domácku prácu a teleprácu.

Pozrieme sa aj na aktualizovaný projekt "Prvá pomoc++", a to tak, aby ste získali čo najvyššie príspevky ako zamestnávatelia aj ako SZČO.

Zopakujeme si aj kľúčové a problematické ustanovenia pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020.

*

Trvanie: 9:00 - 14:00, v tom 30 min obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 min. prestávky.

*

Termíny:

 1. a 26. február 2021
 2. a 11. marec 2021

*

Cena pre všetky termíny:

 70 eur + 20% DPH = 84 eur

Zľavnená cena predplatitelia stránky www.relia.sk, prístup "Obsah"/"Profesionál"/"Občan":

60 eur + 20% DPH = 72 eur

*

V cene je rozsiahly pracovný materiál (cca 100 strán) v elektronickej podobe pdf súboru.

Program:

 1. Hlavná téma: Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
 • zavedenie finančného príspevku na stravovanie - vysvetlenie, kedy má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie a akým spôsobom, ktorí zamestnanci si môžu zvoliť finančný príspevok, vzor smernice, ktorou zamestnávateľ určí pravidlá pre čerpanie finančného príspevku na stravovanie, výška finančného príspevku, platenie daní a odvodov, exekúcie
 • zásadné zmeny pre domácku prácu a teleprácu, odporúčania pre obsah pracovných zmlúv, pracovný čas pri domáckej práci, nároky zamestnanca, odmeňovanie a nárok na príplatky
 • dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 • zmeny pri dočasnom pridelení zamestnanca
 • vek 65 rokov ako nový výpovedný dôvod
 • práca detí do skončenia povinnej školskej dochádzky
 • dohody študentov počas prázdnin
 • zmeny pri pôsobení odborov u zamestnávateľa
 • zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní
 • a ďalšie menej dôležité zmeny
 1. Projekt "Prvá pomoc++" - novinky od februára 2021
 • dôležité zmeny platné od februára 2021, zvýšenie príspevkov
 • ktoré opatrenie je pre vás najvýhodnejšie a ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení
 • metódy skúmania poklesu tržieb v roku 2021
 • dobrovoľné poistenie a opatrenie č. 2 pre SZČO
 1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
 • rekapitulácia toho najdôležitejšieho + možnosť diskusie
 • nezdaniteľné časti a daňové bonusy
 • kedy si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • postup pri ročnom zúčtovaní, lehoty, tlačivá
 1. Diskusia
 • diskusia k ďalším legislatívnym zmenám a odpovede na vaše otázky a problémy

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

*

Prihlášky nájdete v našom E-shope: http://www.relia.sk/seminare.aspx
 
*
 
Ukončenie spolupráce s PP Žilina
 
Dovoľte nám oznámiť, že po niekoľkých rokoch kooperácie pri organizovaní seminárov sme od 1.1.2021 ukončili spoluprácu s Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina. Zamestnancom a majiteľovi spoločnosti ďakujeme za úspešnú spoluprácu a želáme veľa úspechov pri organizácii ďalších podujatí a aktivít.
 
Pre vás ako pravidelných návštevníkov seminárov s lektorom Jozefom Mihálom to znamená, že vášho obľúbeného lektora nájdete výlučne pri aktivitách organizovaných jeho spoločnosťou Relia s.r.o. a ďalej spolupracujúcimi spoločnosťami, ktorými sú SOPK, Agentúra Pro, ASUSE, AkadémiaPlus, TopAcademy atď.
 
*

Prvá pomoc plus - príspevky zamestnávateľom a SZČO za január 2021

Témy: pandémia,SZČO,Top,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

V pondelok 8.2.2021 vo večerných hodinách bola na webovej stránke www.pomahameludom.sk zverejnená "Aktualizácia č. 16", platná na január 2021.

Oproti mesiacom október až december 2020 sa v rámci projektu "Prvá pomoc+" zmenilo toto:

 • príspevky môžete čerpať aj na zamestnancov, ktorých ste prijali v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021 vrátane
 • príspevky môžu čerpať aj SZČO, ktoré začali činnosť v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021 vrátane (ako začínajúce SZČO majú tzv. odvodové prázdniny), pokiaľ spĺňajú všetky ďalšie podmienky, čerpajú príspevky z opatrenia č. 2
 • predefinovali sa metódy skúmania poklesu tržieb, pozrite ďalej.

*

Výška príspevkov a ďalšie pravidlá zostali tak, ako boli nastavené za október až december, info tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=436

*

Od februára 2021 sa budú príspevky čerpať podľa inovovaného projektu "Prvá pomoc++", predbežné info tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=508

*

Všetko, čo potrebujete vedieť, vám osobne a rád vysvetlím na webinároch: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=531

*

Metódy skúmania poklesu tržieb od januára 2021

1. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal v porovnateľnom mesiaci roka 2019

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal v porovnateľnom mesiaci roka 2019 (myslí sa tým, že podnikal celý tento mesiac), porovná sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za porovnateľný mesiac roka 2019.

Príklad

Určujeme pokles tržieb za mesiac január 2021.

Zamestnávateľ v januári 2019 celý mesiac podnikal (vznikol povedzme v roku 1991) a dosiahol za január 2019 tržbu 40000 eur. 

Za január 2021 dosiahol tržbu 5000 eur, čo je o 35000 eur menej.

Pokles tržieb je 35000/40000 = 87,5%.

*

2. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal celý rok 2019

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal celý rok 2019, môže porovnať výšku tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výšku tržieb vypočítanú ako mesačný priemer za rok 2019.

Môže to byť výhodné, resp. objektívnejšie, ak mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy (napríklad z dôvodu sezónnosti), alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, resp. mu ku koncu roka 2019 prudko stúpli tržby.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať v priebehu roka 2019 (napríklad začal podnikať od septembra 2019), alebo až v roku 2020, prípadne SZČO, ktorá mala časť roka 2019 pozastavenú živnosť, resp. prerušenú zárobkovú činnosť.

Príklad

SZČO podnikala v roku 2019 celý rok a mala za celý rok 2019 tržbu 12000 eur. Priemerná tržba za mesiac bola 1000 eur.

Za január 2021 mala táto SZČO tržbu 650 eur, čo je o 350 eur menej ako mesačný priemer za rok 2019.

Pokles tržieb je 350/1000 = 35%.

*

3. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal len časť roka 2019 alebo len v roku 2020, pričom začal podnikať najneskôr k 1.2.2020

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať až počas roka 2019, resp. počas roka 2020, ale najneskôr od 1.2.2020, porovnáva sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za mesiac február 2020.

Napríklad sa porovnáva výška tržieb za mesiac január 2021 a výška tržieb za mesiac február 2020.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať už pred rokom 2019 alebo k 1.1.2019, a ani ten, čo začal podnikať po 1.2.2020.

*

4. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) podnikal len časť roka 2019 alebo len v roku 2020, pričom začal podnikať najneskôr k 2.9.2020

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať až počas roka 2019, resp. počas roka 2020, ale najneskôr od 2.9.2020, porovnáva sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za mesiac september 2020.

Napríklad sa porovnáva výška tržieb za mesiac október 2020 a výška tržieb za mesiac september 2020.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať už pred rokom 2019 alebo k 1.1.2019, a ani ten, čo začal podnikať po 2.9.2020.

*

5. metóda - ak zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať po 2.9.2020

Pokiaľ zamestnávateľ (resp. SZČO) začal podnikať až po 2.9.2020, porovnáva sa výška tržieb za aktuálny mesiac roka 2021 a výška tržieb za mesiac december 2020.

Napríklad sa porovnáva výška tržieb za mesiac január 2021 a výška tržieb za mesiac december 2020.

*

Počnúc mesiacom február 2021 platí pre SZČO, ktorá začala vykonávať zárobkovú činnosť po 2.9.2020, že porovnáva výšku tržieb za aktuálny mesiac (roka 2021) a výšku tržieb za mesiac december 2020, január 2021 alebo február 2021, podľa toho, čo je pre ňu výhodnejšie.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ (resp. SZČO), ktorý začal podnikať pred 3.9.2020.

*

Voľba metódy

Zamestnávateľ (resp. SZČO) si môže každý mesiac zvoliť inú metódu porovnávania poklesu tržieb z tých metód, ktoré v zmysle horeuvedeného môže použiť.

Napríklad, ak zamestnávateľ podnikal celý rok 2019, môže si vybrať spomedzi metódy 1. alebo 2.

Alebo ak zamestnávateľ začal v septembri 2019, môže si vybrať spomedzi metódy 1., 3. alebo 4.

Ak začal v januári 2020, môže si vybrať spomedzi metódy 3. alebo 4.

Atď.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Nie všetky budúce mamičky a ani oteckovia sú povinne nemocensky poistení ako zamestnanci alebo ako SZČO. Približne tretina tehotných žien nie je nemocensky poistená a tak prichádzajú o možnosť čerpania materského. Nemajú nárok ani na nové tehotenské a rodičovský príspevok majú nižší o vyše 100 eur. Je to strata finančných prostriedkov, ktoré možno vyjadriť celkovou sumou až okolo 10000 až 15000 eur pri jednom dieťati!

A to je škoda.

Pokiaľ ste v situácii, že nie ste a ani nebudete nemocensky poistená (poistený) ako zamestnanec, resp. ako SZČO, riešením je dobrovoľné nemocenské poistenie.

K dobrovoľnému poisteniu si najskôr pozorne preštudujte kapitolu 2.1, časť týkajúcu sa dobrovoľného nemocenského poistenia. Odporúčame pozorne si preštudovať aj predchádzajúce kapitoly 7.1 a 7.2, ich časti a príklady týkajúce sa dobrovoľného poistenia. Možno napokon nárok na materskú získate kombináciou poistenia zamestnanca a dobrovoľného poistenia, podobne ako v kapitole 7.1 pani Natália alebo pani Norika.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie sa môžu prihlásiť a dávky tak získať napríklad:

 • študentky
 • absolventky škôl, ktoré ešte nemajú zamestnanie
 • evidovaní nezamestnaní a nezamestnané
 • dobrovoľne nezamestnaní
 • ženy, ktoré poberajú rodičovský príspevok pri prvom dieťati, zamestnanie im však počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončilo
 • ženy a muži, ktorí sú SZČO, ale nie sú povinne poistení ako SZČO.

*

Aj pri dobrovoľnom nemocenskom poistení je v prvom rade dôležitá podmienka, že dobrovoľné nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Zopakujme si aj ďalšie dôležité pravidlá, ktoré sme už popísali v predchádzajúcich kapitolách.

Pri prihlásení sa na dobrovoľné nemocenské poistenie sa musíte automaticky prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Sadzba poistného na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie je spolu 33,15% z vami zvoleného vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ musí byť (platí počas roka 2021) najmenej 546 eur - pre získanie max. dávky (pri začatí čerpania materského/tehotenského v roku 2021) by mal byť vymeriavací základ zvolený tak, aby výsledný denný vymeriavací základ bol na maxime - teda 71,8028 eur. To zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu 2184 eur (poistné je 723,99 eur mesačne).

Ak chcete získať pri dobrovoľnom poistení maximálne materské (alebo tehotenské), tak:

 • mali by ste si zvoliť vymeriavací základ 2184 eur mesačne (poistné je 723,99 eur mesačne)
 • na dobrovoľné dôchodkové poistenie, z ktorého chcete čerpať dávku, sa musíte prihlásiť najneskôr 26 týždňov pred začatím čerpania dávky (tehotenského, materského).

*

Pozor! Treba ešte raz zdôrazniť, že na to, aby sa tehotenské/materské vypočítalo z vami zvoleného vymeriavacieho základu:

- musí dobrovoľné nemocenské poistenie trvať najmenej 26 týždňov (182 dní)

pred začatím poberania tehotenského/materského!

Ešte raz.

Na to, aby ste dávku (tehotenské, materské) vôbec získali, musíte mať spolu najmenej 270 dní nemocenského poistenia:

 • v období dvoch rokov pred začatím 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (tehotenské)
 • v období dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu (materské).

*

A na to, aby ste získali maximálnu dávku (tehotenské, materské), musí dobrovoľné nemocenské poistenie, z ktorého o dávku požiadate, trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) pred začatím jej poberania. A mali by ste si pri ňom zvoliť vymeriavací základ vo  výške 2184 eur, aby vám vyšiel denný vymeriavací základ v maximálnej možnej výške 71,8028 eur. Ak plánujete nástup na materskú až v roku 2022, tak zvoľte vymeriavací základ 2266 eur.

Vtip je tak v tom, že na získanie maximálneho materského nemusíte platiť dobrovoľné nemocenské poistenie s vysokým poistným povedzme celých 9-10 mesiacov pred pôrodom, ale viete to riešiť šikovnejšie.

Pokiaľ ide o ženu, mala by sa ešte pred otehotnením po prvýkrát prihlásiť na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s minimálnym základom (v roku 2021 je to 546 eur) a platiť najnižšie možné poistné (v roku 2021 je to 180,99 eur) po dobu približne 90 dní. Po uplynutí 90 dní je možné sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť a čakať na otehotnenie.

Po otehotnení je potrebné prihlásiť sa včas na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie znova, tentoraz už so základom 2184 eur (poistné 723,99 eur mesačne) a z tohto dobrovoľného poistenia požiadať o materské. Vysokú sumu poistného tak v optimálnom prípade stačí platiť 26 týždňov (dokonca možno i menej). Materské dostanete, pretože po spočítaní dôb dvoch po sebe idúcich dobrovoľných poistení budete mať spolu 270 dní nemocenského poistenia. Materské sa vypočíta z vysokého základu, pretože aktuálne dobrovoľné poistenie bude trvať požadovaných 26 týždňov pred nástupom na materské.

V prípade materského u matky si pripomeňme, že tehotná žena má nástup na materskú 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie, z ktorého bude žiadať o materské, by sa preto mala prihlásiť najneskôr od 1. dňa 32. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, aby dobrovoľné poistenie trvalo kompletných 26 týždňov pred nástupom na materskú. Ten bude na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Zopakujme si ešte raz to, čo nájdete už v kapitole 7.1.

V priemere by tehotenstvo malo trvať 40 týždňov, to znamená, že na dobrovoľné poistenie, z ktorého sa požiada o materské, sa treba prihlásiť najneskôr na konci 8. týždňa tehotenstva - po 26 týždňoch budete na konci 34. týždňa tehotenstva a 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu nastupujete na materskú. Osobne však odporúčam tehotným ženám prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie skôr - najlepšie okamžite po potvrdení, že ste tehotná, a to najmä kvôli riziku predčasného pôrodu. Užitočné to môže byť aj vtedy, ak sa lekár dodatočne rozhodne posunúť očakávaný deň pôrodu na skorší termín.

Treba aj tu zdôrazniť, že ak by dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov a vy by ste boli v situácii, že je prvý deň 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu - a rozhodli by ste sa nastúpiť na materskú neskôr, vo viere, že takto naplníte požadovaných 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia - tak toto vám nepomôže. Sociálna poisťovňa totiž posúdi vašu materskú tak, ako keby ste na ňu nastúpili na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a dopadne to zle.

Prečo o tom toľko hovorím? Preto, lebo ak by dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo pred nástupom na materskú menej ako 26 týždňov, materské sa nevypočíta z vami zvoleného vymeriavacieho základu (2184 eur), ale vypočíta sa z minimálneho základu (v roku 2021 len zo sumy 546 eur)! Namiesto maximálneho materského dostanete materské len okolo 380 eur mesačne a vysoké poistné ste platili zbytočne.

Žiaľ, takto to dopadne aj pri predčasnom pôrode. Ak sa dieťa narodí povedzme 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, tak sa podľa zákona materské začína vyplácať odo dňa pôrodu. A ak dovtedy nestihnete 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia, materské bude len okolo 380 eur mesačne.

Oteckovia takéto starosti nemajú. Otecko, ktorý nie je poistený a chce získať materské z dobrovoľného nemocenského poistenia, sa prvýkrát prihlási na dobrovoľné poistenie so základom 546 eur, platí poistné 180,99 eur mesačne a po 90 dňoch sa z dobrovoľného poistenia odhlási. Po krátkej pauze (stačí jeden deň) sa znova prihlási na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, zvolí si vymeriavací základ 2184 eur, platí poistné 723,99 eur mesačne, po uplynutí 26 týždňov prevezme dieťa do starostlivosti a požiada o materské - bude ho mať maximálne.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Aj tehotná žena alebo otecko, ktorí sú SZČO a chcú nastúpiť na materskú, resp. poberať tehotenské, musia v prvom rade mať na dávku nárok. Až potom môžeme riešiť, ako dávku zvýšiť, respektíve ako získať čo najvyššiu dávku.

Opúť je tu dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Príklad

Pán Milan je živnostník, podnikať začal v roku 2019. Na základe podaného daňového priznania za rok 2019 mu od 1. júla 2020 začalo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Poistné platí z vymeriavacieho základu 506,50 eur, od 1. januára 2021 potom z vymeriavacieho základu 546 eur.

Predtým bol naposledy poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec v roku 2018.

Pán Milan má ročné dieťa, má záujem ísť s dieťaťom na materskú.

Ak by chcel ísť na materskú napríklad od 2. marca 2021, tak nemôže, pretože k tomuto dňu ešte nemá 270 dní nemocenského poistenia.

Preverme si to: V období od 2. marca 2019 do 1. marca 2021 bol poistený v čase od 1. júla 2020 do 1. marca 2021, čo je len 244 dní nemocenského poistenia.

Pán Milan však môže ísť na materskú napríklad od 2. apríla 2021. K tomuto dňu už má 275 dní nemocenského poistenia.

Ak pán Milan požiada o materské od 2. apríla 2021, rozhodujúcim obdobím je rok 2020 (pozrite kapitolu 3.).

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa v roku 2020 platilo poistné, je 6 x 506,50 =  3039 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2020 platilo poistné, bol 184.

DVZ = 3039 / 184 = 16,5164 eur

Materské je 75% z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 12,39 eur na deň.

Materské tak bude cca 380 eur mesačne a za 28 týždňov (196 dní) poberania materského (od 2. apríla 2021 do 14. októbra 2021) dostane pán Milan materské spolu približne 2428 eur.

*

To nie je veľa. Určitou výhodou, ktorú treba pripomenúť, je ešte skutočnosť, že za dni, za ktoré bude pán Milan poberať materské, nie je povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Ušetrí tak sumu 180,99 eur mesačne a za celú dobu na materskej sumu 1161,68 eur na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

Aby ste poznali presný postup pri platbe poistného, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Ak sa poistné platí len za časť mesiaca, vymeriavací základ za daný mesiac sa delí celkovým počtom kalendárnych dní v danom mesiaci. Takto sa zistí vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň (táto suma sa zaokrúhli na eurocenty nadol). Z toho určíme vymeriavací základ pripadajúci na dni, za ktoré sa platí poistné, a z neho vypočítame poistné podľa jednotlivých fondov (jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol):

 • nemocenské poistenie má sadzbu 4,4% z vymeriavacieho základu
 • starobné poistenie má sadzbu 18% z vymeriavacieho základu
 • invalidné poistenie má sadzbu 6% z vymeriavacieho základu
 • rezervný fond má sadzbu 4,75% z vymeriavacieho základu

*

Pán Milan má v roku 2021 vymeriavací základ 546 eur mesačne. Na materskej je od 2. apríla 2021 do 14. októbra 2021.

Za mesiac apríl 2021 platí poistné za jediný deň. Určíme vymeriavací základ:

546 eur deleno 30 dní = 18,20 eur na deň, čo je súčasne vymeriavací základ za apríl 2021.

 • nemocenské poistenie = 4,4% z 18,20 eur = 0,80 eur
 • starobné poistenie = 18% z 18,20 eur = 3,27 eur
 • invalidné poistenie = 6% z 18,20 eur = 1,09 eur
 • rezervný fond = 4,75% z 18,20 eur = 0,86 eur

Poistné za apríl 2021 je 6,02 eur.

*

Za mesiace máj až september 2021 sa poistné neplatí vôbec.

Za mesiac október 2021 platí poistné za 17 dní. Určíme vymeriavací základ:

546 eur deleno 31 dní = 17,61 eur na deň

Vymeriavací základ za október 2021 = 17,61 eur x 17 dní = 299,37 eur

 • Nemocenské poistenie = 4,4% z 299,37 eur = 13,17 eur
 • Starobné poistenie = 18% z 299,37 eur = 53,88 eur
 • Invalidné poistenie = 6% z 299,37 eur = 17,96 eur
 • Rezervný fond = 4,75% z 299,37 eur = 14,22 eur

Poistné za október 2021 je 99,23 eur.

*

Pán Milan počas materskej ušetrí na odvodoch do Sociálnej poisťovne sumu 1161,68 eur.

Zrejme vás bude zaujímať, čo zdravotné poistenie. Pán Milan okrem toho, že platí zdravotné poistenie ako SZČO, je v dňoch, kedy poberá materské, poistencom, za ktorého platí zdravotné poistenie štát.

To v praxi znamená, že sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ SZČO v období od 2. apríla 2021 do 14. októbra 2021. Ani pri platení preddavkov do zdravotnej poisťovne, ani i pri ročnom zúčtovaní za rok 2021.

V závislosti od toho, aký mu vyjde vymeriavací základ z daňového priznania za rok 2021, to bude znamenať potenciálnu úsporu i na zdravotných odvodoch.

*

Pokiaľ chce SZČO získať vyššie materské, vedú k tomu tri spôsoby:

1. Zamestnať sa v zamestnaní so zaujímavou hrubou mzdou (ideálne na úrovni 2200 eur mesačne), tak aby sa v zamestnaní zaplatilo poistné najmenej za 90 kalendárnych dní pred nástupom na materskú. Aby bolo materské z toho nového zamestnania priznané, je nutné ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO, teda pred nástupom na materskú treba činnosť SZČO ukončiť alebo pozastaviť.

2. Ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO (teda ukončiť alebo pozastaviť činnosť SZČO) a prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s vymeriavacím základom ideálne na úrovni 2200 eur. Dobrovoľné poistenie musí trvať najmenej 26 týždňov pred nástupom na materskú.

3. Mať paralelne s povinným poistením SZČO povinné nemocenské poistenie zamestnanca (ideálne s hrubou mzdou vo výške 2200 eur mínus vymeriavací základ SZČO), tak aby povinné nemocenské poistenie zamestnanca trvalo najmenej 270 dní a o materské požiadať z oboch povinných poistení.

Všetky tri spôsoby si vysvetlíme a ukážeme na príkladoch.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Tehotná žena alebo otecko, ktorý má záujem o materskú, najčastejšie nastupujú na tehotenské a na materskú zo zamestnania.

Zopakujme si.

Tehotná žena má nárok na tehotenské, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Tehotná žena má nárok na materské, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Otec má nárok na materské, ak:

 • matka nepoberá materské na to isté dieťa
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa)
 • prevzal po dohode s matkou dieťa do starostlivosti
 • ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

V prvom rade nás musí zaujímať, či matka, resp. otec vôbec majú nárok na dávku (tehotenské, resp. materské). Tu je dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Ak tomu tak nie je, a žena (muž) v posledných dvoch rokoch nemali ani iné, už ukončené nemocenské poistenie, ktorého doba by sa dala započítať, nárok na dávku vôbec nemajú.

Ak nárok na dávku je, potom sa "môžeme baviť" o jej výške a o tom, ako získať čo najvyššiu dávku.

K tomu si ešte raz pozrite kapitolu 3. Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie.

Začnime jednoduchým príkladom.

Príklad

Pani Kamila je zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere nepretržite od 1. septembra 2016. V apríli 2021 zistila, že je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 20. decembra 2021.

Tehotenské môže poberať 27 týždňov pred pôrodom, teda od 14. júna 2021.

Na výber má dva termíny nástupu na materskú, buď 6 alebo 8 týždňov pred pôrodom, teda už od 25. októbra 2021 alebo od 8. novembra 2021.

Pani Kamila si zvolí dátum nástupu na materskú 25. októbra 2021.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského i materského sa určí vzhľadom na to, že povinné nemocenské poistenie zamestnanca (pracovný pomer v spoločnosti ABC) začalo ešte pred 1. januárom 2020, ako celý predchádzajúci rok, teda rok 2020.

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Pani Kamila v roku 2020 zarábala v spoločnosti ABC cca 600 eur v hrubom mesačne.

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd), z ktorých sa v roku 2020 platilo poistné, je 7200 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2020 platilo poistné, bol 340 (pani Kamila bola 21 dní PN a 4 dni mala neplatené voľno).

DVZ = 7200 / 340 = 21,1765 eur

Tehotenské je 15% z vypočítaného DVZ (čo vychádza na 3,1265 eur na deň), najmenej však 7,18028 eur na deň.

Pani Kamila tak bude od 14. júna 2021 až do pôrodu poberať tehotenské vo výške približne 7,18 eur na deň. Za jeden celý mesiac, ktorý má 30 dní, dostane tehotenské 215,50 eur a za jeden celý mesiac, ktorý má 31 dní, dostane tehotenské 222,60 eur. Za 27 týždňov do pôrodu dostane tehotenské spolu približne 1358 eur.

Materské je 75% z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 15,88 eur na deň.

Materské tak bude cca 480 eur mesačne a za 34 týždňov (238 dní) poberania materského dostane pani Kamila materské spolu približne 3780 eur.

*

Mnohé budúce mamičky, ktoré boli pred otehotnením zamestnané za relatívne nízku mzdu, často uvažujú, ako by si mohli zvýšiť svoje materské, prípadne i tehotenské. Dostávam otázky (na príklade pani Kamily), či by pani Kamila mala vyššie materské, ak by jej zamestnávateľ po otehotnení zvýšil plat.

Odpoveď je: Nie, zvýšenie mzdy po otehotnení by pani Kamile k vyššiemu materskému a tehotenskému nepomohlo.

Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa určí denný vymeriavací základ (a z neho sa vypočíta tehotenské a materské), je totiž v prípade pani Kamily predchádzajúci kalendárny rok - rok 2020. Preto zvýšenie mzdy v roku 2021 pani Kamile nijako nepomôže.

Ako sa teda dá materské alebo tehotenské zvýšiť? Spôsoby sú dva:

 • zmena zamestnania
 • dobrovoľné nemocenské poistenie.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Začali ste čítať najdôležitejšiu a najrozsiahlejšiu kapitolu knihy. Tu sa dozviete, ako v rôznych životných situáciách reagovať tak, aby ste nielen získali tehotenské a materské, ale aby ste mali tieto dávky čo najvyššie.

Pred tým, ako začnete čítať túto kapitolu, vám odporúčam poriadne si preštudovať kapitoly 2. až 5., aby ste správne rozumeli základným pravidlám. Kedy je nárok na tehotenské a materské, ako sa tehotenské a materské vypočíta, ako sa určí rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského a materského, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ, aké môže byť maximálne tehotenské a materské.

Ľahšie tak pochopíte "vyššiu matematiku", o ktorú ide v kapitole 7.

Vo vlastnom záujme čítajte pomaly, sústredene, rozprávajte sa a poraďte sa s vašim partnerom, známymi, mzdárkou vo vašej firme. Nie je totiž jedno, či na materskej získate 500 eur mesačne alebo 1600 eur mesačne.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) podľa zákona č. 571/2009 Z. z.

Od roku 2020 sa rodičovský príspevok vypláca v dvoch zásadne rozdielnych sumách, a to 270 eur alebo 370 eur (platilo pre rok 2020), v závislosti od toho, či sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 5. MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

V piatej kapitole si podrobne vysvetlíme pravidlá pre dávku materské.

*

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

Nárok na materské - matka

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1.

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2.

Žena, ktorá si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Nárok na materské - otec

Pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok)
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa)
 • otec prevzal po dohode s matkou dieťa do svojej starostlivosti
 • ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1.

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2.

Prevzatie dieťaťa do starostlivosti komentujeme v kapitole 2.3.

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Osoba, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonala ešte pred začatím čerpania materského, môže poberať napr. ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonala ešte pred materskou. Zamestnávateľ jej môže vyplatiť príspevok pri pôrode, ktorý je súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa a podobne.

Žena, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní, z ktorého nepoberá materské - je jedno, či materské nepoberá preto, lebo by z iného zamestnania nesplnila podmienky na priznanie materského (270 dní poistenia), alebo preto, lebo sa vedome rozhodla z iného zamestnania nepožiadať o materské, aj keď na materské mala nárok. Alebo preto, lebo ide o nové zamestnanie, ktoré začalo až v čase, kedy už poberala materské.

V prípade otca je to zložitejšie, pretože ak má otec príjem z iného zamestnania, z ktorého si materské neuplatnil, Sociálna poisťovňa posudzuje, či sa skutočne stará o dieťa - ak niekde pracuje. K tomu pozrite kapitolu 2.3.

Príklad

Pani Dana je tehotná. Má dve zamestnania - pracovný pomer u zamestnávateľa ABC a  dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ. Z oboch zamestnaní je nemocensky poistená a z oboch zamestnaní by splnila podmienky na priznanie materského.

Pani Dana sa však rozhodne požiadať o materské len z nemocenského poistenia u zamestnávateľa ABC. V tomto zamestnaní (pracovný pomer) počas poberania materského nemôže pracovať. Zamestnávateľ ABC jej však počas poberania materského môže vyplatiť odmenu za prácu, ktorú vykonala ešte pred nástupom na materskú.

Z nemocenského poistenia na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ sa pani Dana rozhodla nepožiadať o materské. To znamená, že na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ môže pani Dana pracovať aj v čase, kedy jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať materské (rozumej materské z nemocenského poistenia plynúceho z pracovného pomeru u zamestnávateľa ABC).

*

Dôležitá poznámka: v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení sa v období, kedy sa poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že pani Dana v horeuvedenom príklade z príjmu na dohodu o pracovnej činnosti v čase, kedy sa jej vypláca materské, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ XYZ platí len poistné na úrazové poistenie. Preddavky na zdravotné poistenie sa platia.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

V prípade SZČO, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka "nemať príjem" z podnikania. Znamená to, že SZČO môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa to týka matky i otca.

Navyše, v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení, v období, kedy sa SZČO poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

*

Súbeh materského a ďalších dávok

V čase, kedy sa poberá materské, nie je možné súčasne poberať:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • dávku v nezamestnanosti

V prípade, ak v rodine je viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

*

5.2 VÝŠKA MATERSKÉHO

Výška materského na jeden deň je 75% denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 75% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ak nárok na materské vznikne z viacerých nemocenských poistení, materské je 75% z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na deň nástupu na materské.

Pozor, v prípade matky, ktorá sa rozhodne požiadať o materské neskôr ako na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, sa rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ určí k prvému dňu 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Svojvoľný neskorší nástup na materské, obvykle motivovaný snahou o vylepšenie sumy materského, sa tak minie účinkom a výsledkom je len skrátenie doby čerpania materského.

Ak nárok na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a výpočte DVZ nájdete v kapitole 3.

V roku 2021 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 71,8028 eur.

Materské priznané v roku 2021 tak môže byť najviac suma:

 • 1615,60 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (75% z 71,8028 eur x 30 dní)
 • 1669,50 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (75% z 71,8028 eur x 31 dní).

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eur.

Materské priznané v roku 2022 tak môže byť najviac suma:

 • 1676,30 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (75% z 74,4987 eur x 30 dní)
 • 1732,10 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (75% z 74,4987 eur x 31 dní).

*

Príklad

Pani Dušana je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 29. september 2021. Pani Dušana by tak mala nastúpiť na materskú 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, teda od 18. augusta 2021.

Pani Dušana však zmenila zamestnanie a v novom zamestnaní s vyššou mzdou je od 1. júna 2021. Vie, že na to, aby sa jej materské vypočítalo z príjmu v novom zamestnaní, musí byť v novom zamestnaní poistné zaplatené najmenej za 90 dní.

Preto sa rozhodne požiadať o materské až od 31. augusta 2021, teda na 91.-vý deň v novom zamestnaní.

Sociálna poisťovňa jej však materskú prizná tak, ako keby o ňu požiadala 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, teda od 18. augusta 2021.

K 18. augustu 2021 má však v novom zamestnaní len 77 dní nemocenského poistenia, preto jej Sociálna poisťovňa nevypočíta materské z príjmu v novom zamestnaní, ale z príjmu v zamestnaní, ktoré mala v roku 2020.

*

5.3 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

Matke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Po dohode s lekárom môže požiadať o materské od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (to neplatí, ak matka nastupuje na materské v ochrannej lehote).

V praxi to znamená dve možnosti:

 • nástup na materskú v prvý deň 6.-ho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo
 • po dohode s lekárom nástup na materskú v prvý deň 8.-ho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Ak matka porodí skôr, než stihla nastúpiť na materské, materské sa vypláca odo dňa pôrodu.

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, však s dvomi výnimkami:

 • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov
 • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, matka má nárok na materské po celú dobu 34/37/43 týždňov.

Ak ale matka nastúpi na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu, ak je osamelá, uplynutím 31 týždňov, a ak porodila dve a viac detí, uplynutím 37 týždňov. Matka sa tak ukráti o časť doby poberania materského.

Preto „nie je dobrý nápad“ nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Súčasne si treba uvedomiť (zdôrazňujeme to znovu!), že Sociálna poisťovňa v prípade svojvoľného neskoršieho nástupu na materské posudzuje podmienky pre nárok a výšku materského tak, ako keby matka nastúpila na materské na začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu!

*

Ak sa matke narodí mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

Ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, matka má nárok na materské:

 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské
 • osamelá matka má nárok na materské najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské
 • matka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

*

5.4 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala (nemala na materské nárok alebo vedome o materské nepožiadala), otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Pri rešpektovaní týchto pravidiel si otec môže po dohode s matkou ľubovoľne zvoliť deň, kedy prevezme dieťa do svojej starostlivosti a uplatní si nárok na materské. Tak, ako im to bude čo najlepšie vyhovovať. Môže to byť napríklad hneď po tom, čo si materskú dočerpá matka (resp. po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu), alebo v čase, kedy má dieťa jeden rok, dva roky a podobne.

Otec nemusí začať čerpať materské od prvého dňa mesiaca, môže prevziať dieťa do starostlivosti povedzme od druhého dňa mesiaca (napríklad od 2.9.2021), čo je výhodnejšie z pohľadu čerpania rodičovského príspevku (ak prevezme dieťa od 1.9.2021, tak za september 2021 rodina nemá nárok na čerpanie rodičovského príspevku, ale ak prevezme dieťa až od 2.9.2021, rodina má nárok na čerpanie rodičovského príspevku za mesiac september 2021 v plnej výške).

Nárok na materské otcovi zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, a to s dvomi výnimkami:

 • osamelý otec má nárok na materské po dobu 31 týždňov
 • pri starostlivosti otca o dve alebo viac detí súčasne je nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Pozor, zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal začať poberať materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

V prípade dvojičiek má otec dve možnosti:

 • dohodnúť sa s matkou detí na prevzatí oboch detí súčasne do svojej starostlivosti - otec má nárok na materské po dobu 37 týždňov alebo
 • dohodnúť sa s matkou postupne na prevzatí prvého dieťaťa do svojej starostlivosti - otec má nárok na prvé materské po dobu 28 týždňov - starostlivosť o prvé dieťa ukončiť a dohodnúť sa s matkou na prevzatí druhého dieťaťa do svojej starostlivosti - otec má nárok na druhé materské po dobu 28 týždňov - takto otec poberá materské spolu 56 týždňov.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Tehotenské je novou dávkou poskytovanou z nemocenského poistenia. V zákone o sociálnom poistení sa zavádza novelou č. 426/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2021.

*

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a
 • bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

*

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

O tehotenské je potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni (poznámka: premlčacia doba na uplatnenie nároku je tak ako pri každej inej dávke zo sociálneho poistenia tri roky).

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1.

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2.

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

Uvedené podmienky sa posudzujú k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak nie sú k tomuto dňu splnené, nárok na tehotenské nie je.

Napríklad, ak k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu nie je splnená podmienka 270 dní nemocenského poistenia, nárok na tehotenské nie je - aj keď táto podmienka bude splnená o niekoľko dní neskôr.

Príklad

Pani Dana otehotnela na jar 2021. Lekár určil deň pôrodu na 15. december 2021. Nástup na materskú by mal byť 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda 3. novembra 2021. Nárok na tehotenské sa posudzuje k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda k 9. júnu 2021. Ak pani Dana spĺňa podmienky, tehotenské bude mať vyplácané od 9. júna 2021 až do ukončenia tehotenstva (do pôrodu).

Pani Dana v roku 2020 skončila štúdium a od 1.7.2020 sa zamestnala v pracovnom pomere. Zamestnanie ukončila k 31.12.2020. V tomto zamestnaní získala 184 dní nemocenského poistenia.

Po zistení, že je tehotná, sa pani Dana rozhodla prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, a to od 15. apríla 2021.

K 9. júnu 2021 tak bude mať získaných 184 dní nemocenského poistenia v bývalom zamestnaní a 55 dní z dobrovoľného nemocenského poistenia, spolu 239 dní nemocenského poistenia. To je menej ako požadovaných 270 dní - preto pani Dana nemá nárok na tehotenské.

Na materské však nárok mať bude, pretože do dňa pôrodu v decembri 2021 bezpochyby požadovaných 270 dní nemocenského poistenia získa.

*

Čo ak začiatok 27. týždňa pripadol na obdobie pred 1. aprílom 2021?

Tehotenské sa zavádza od 1. apríla 2021. Ak žena otehotnela tak, že začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom vychádza na deň, ktorý je ešte pred 1. aprílom 2021, nárok na tehotenské (a jeho suma) sa posudzuje k 1. aprílu 2021. Ak sú podmienky na priznanie tehotenského k 1. aprílu splnené, tehotenské sa takejto žene vypláca od 1. apríla 2021 (teda nie spätne za dni pred 1. aprílom 2021).

Príklad

Pani Betka otehotnela v decembri 2020. Pani Betka je živnostníčka a už niekoľko rokov je povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO.

Lekár určil deň pôrodu na 19. september 2021.

Začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom vychádza na 14. marec 2021.

Nárok na tehotenské sa však bude posudzovať až k 1. aprílu 2021.

Pani Betka podmienky na priznanie tehotenského k 1. aprílu 2021 spĺňa, je nemocensky poistená ako SZČO, a to už niekoľko rokov, nedoplatky v SP nemá.

Tehotenské bude pani Betka poberať od 1. apríla 2021 do dňa pôrodu.

Príklad

Pani Božena je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 26. apríl 2021. Pani Božena od 15. marca (6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu) poberá materské.

Pani Božena má právo od 1. apríla 2021 požiadať o tehotenské. Tehotenské bude poberať od 1. apríla 2021 súbežne s materským až do dňa pôrodu.

*

Súbeh tehotenského a príjmu v zamestnaní, materského, nemocenského, rodičovského príspevku...

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO.

Nárok na tehotenské má tehotná žena súčasne s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), tak má nárok na tehotenské a súbežne pri práceneschopnosti na nemocenské.

Šesť týždňov (prípadne osem týždňov) pred očakávaným dňom pôrodu začína poberať materské a nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu. Inými slovami, v posledných týždňoch pred pôrodom poberá súbežne aj tehotenské, aj materské.

Príklad

Pani Betka (viď vyššie) od 1. apríla 2021 poberá tehotenské. V máji 2021 má zdravotné problémy a lekár ju "pošle" na PN. Pani Betka poberá počas PN nemocenské, a nárok na tehotenské má naďalej - počas PN tak poberá aj tehotenské, aj nemocenské.

Od 8. augusta 2021 pani Betka začína poberať materské. Až do pôrodu tak bude poberať aj tehotenské, aj materské.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Na záver kapitoly sa pozrime, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

Tehotenské alebo materské sa vypočíta z PDVZ v prípadoch:

1. Ak ide o zamestnanca, ktorému nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské, alebo ešte skôr (rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské), avšak v predchádzajúcom kalendárnom roku zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem).

V praxi ide o tzv. reťazové pôrody. Matka (zamestnankyňa) je celý predchádzajúci rok na rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom a po celý predchádzajúci rok tak v zamestnaní nemá žiaden príjem.

Môže to byť aj kombinácia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Už menej časté sú prípady, kedy celý predchádzajúci rok bola (bol) na PN, neplatenom voľne a pod. v kombinácii s materskou alebo rodičovskou dovolenkou.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Pri určení rozhodujúceho obdobia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je v prvom rade dôležité, či od začiatku aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) do prvého dňa poberania tehotenského, respektíve materského prešlo najmenej 26 týždňov.

Inými slovami, či DNP trvalo najmenej 26 týždňov (182 dní).

Tu ale zdôraznime: nie je podstatné, či sa poistné na DNP platilo najmenej za 26 týždňov (182 dní), ale či trvalo najmenej 26 týždňov (182 dní).

Pripomeňme si, že poistné na DNP sa podľa § 140 ZSP neplatí:

 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje materské na staršie dieťa
 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje nemocenské
 • počas prvých 10 dní OČR

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Pri porovnaní so zamestnancom sa rozhodujúce obdobie pre SZČO určí jednoduchšie.

Ak povinné nemocenské poistenie SZČO začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské alebo ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Príklad

Pán Timotej je povinne nemocensky poistený SZČO už niekoľko rokov. Od 2.9.2021 sa rozhodne ísť na materskú s dvojročným synom.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je rok 2020.

V roku 2020 mal od januára do júna vymeriavací základ 600 eur mesačne. Od júla do decembra mal vymeriavací základ 800 eur mesačne. Súčet vymeriavacích základov za celý rok je 8400 eur.

Výpočet DVZ = 8400 eur deleno 365 = 23,0137 eur.

Materské napríklad za mesiac október 2021 (31 dní) bude 75% z 23,0137 x 31 = 535,10 eur.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé nemocenské poistenia, a preto si postupne preberieme, ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

AK NEMOCENSKÉ POISTENIE ZAMESTNANCA ZAČALO K 1. JANUÁRU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A SKÔR

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské alebo ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora je v pracovnom pomere od 1.4.2019. Je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 25.2.2022.

Pani Zora má nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 21.8.2021.

Nárok na materské má od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 14.1.2022.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre tehotenské je rok 2020.

V roku 2020 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 17600 eur. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 17600 eur deleno (365 – 14) = 17600 eur deleno 351 = 50,1425 eur

Tehotenské napríklad za mesiac september 2021 (30 dní) bude 15% z 50,1425 x 30 = 225,70 eur.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre materské je rok 2021.

V roku 2021 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 19200 eur.

Výpočet DVZ = 19200 eur deleno 365 = 52,6028 eur.

Materské napríklad za mesiac marec 2022 (31 dní) bude 75% z 52,6028 x 31 = 1223,10 eur.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Pre určenie výšky tehotenského a materského je dôležité správne určiť denný vymeriavací základ (DVZ), respektíve pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na prvý deň poberania tehotenského, respektíve materského.

Ak nárok na tehotenské alebo na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, o aký druh nemocenského poistenia ide (zamestnanec, SZČO, dobrovoľné), a podľa toho, kedy nemocenské poistenie začalo.

Pri výpočte DVZ sa z počtu dní rozhodujúceho obdobia vylúčia:

 • dni, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP), napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské
 • dni prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP), napríklad dni neplateného voľna, rodičovskej dovolenky.

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Na úvod kapitoly si pripomeňme, že:

 • tehotenské za jeden deň je 15% denného vymeriavacieho základu, respektíve 15% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu
 • materské za jeden deň je 75% denného vymeriavacieho základu, respektíve 75% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

NÁROK NA DÁVKU

V prípade, ak má budúca matka alebo otec súčasne viac nemocenských poistení v čase, kedy si môže uplatniť nárok na tehotenské alebo na materské, teda:

 • ak si budúca matka na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na tehotenské
 • ak si budúca matka na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na materské
 • ak si otec prevzal po dohode s matkou dieťa do starostlivosti a uplatňuje si nárok na materské,

... posudzuje sa nárok na dávku z každého nemocenského poistenia samostatne.

Napríklad, ak si matka uplatní nárok na materské z dvoch súbežných nemocenských poistení (ak má dve zamestnania súčasne alebo ak je poistená ako zamestnanec a súčasne je povinne nemocensky poistená ako SZČO), osobitne sa pre každé poistenie skúma, či v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.3 PREVZATIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Špecifickou podmienkou na priznanie materského otcovi dieťaťa je dohoda s matkou dieťaťa o prevzatí dieťa do starostlivosti, viď § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ZSP.

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až potom, čo matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal prevziať dieťa do starostlivosti najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Deň, od ktorého otec podľa dohody s matkou dieťaťa preberá dieťa do svojej starostlivosti, je potom dňom, ku ktorému sa skúma splnenie podmienok na priznanie materského a ktorý je určujúci pre stanovenie rozhodujúceho obdobia na výpočet denného vymeriavacieho základu a výšky materského.

Deň, od ktorého otec preberie dieťa do starostlivosti, si rodičia dohodnú tak ako im to vyhovuje. Nemusí ísť o prvý deň mesiaca. Pozor, v praxi je kvôli strate nároku na výplatu rodičovského príspevku výhodnejšie dohodnúť sa na druhom dni v mesiaci.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Na priznanie tehotenského alebo materského nestačí byť nemocensky poistený - treba získať dostatočný počet dní nemocenského poistenia.

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, nestačí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Aby mala tehotná žena nárok na materské, nestačí byť na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, nestačí, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Najskôr si vyjasnime: nie je poistenie ako poistenie a nie sú odvody ako odvody. Pri posudzovaní nároku na materské či tehotenské nás v žiadnom prípade nezaujíma zdravotné poistenie a už vôbec nie, kto aké platí dane. Základnou podmienkou na priznanie materského či tehotenského je existencia nemocenského poistenia matky, či otca v Sociálnej poisťovni.

Nemocenské poistenie je jeden zo systémov poistenia, spadajúcich pod sociálne poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Tými ďalšími (ktoré nás však ďalej nebudú zaujímať) sú dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

*

NÁROK NA TEHOTENSKÉ A NA MATERSKÉ

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, musí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aby mala tehotná žena nárok na materské, musí byť na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Jednou z podmienok, aby mal otec dieťaťa nárok na materské, je to, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Zákon o sociálnom poistení definuje tri alternatívy nemocenského poistenia.

*

Kniha MATERSKÁ 2021: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

V druhej kapitole si vysvetlíme základné pravidlá, podmienky, pojmy, definície... a začneme nemocenským poistením.

*

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Témy: gastrolístky,stravné,stravovanie,Top,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Aktualizácia 27.2.2021 - 28.2.2021

 • kompletne prepracovaný text s cieľom vyššej zrozumiteľnosti
 • úprava textu pokiaľ ide o oslobodenie finančného príspevku na stravovanie od dane (informácia FRSR č. 20/DZPaU/2021/I)
 • zmena komentára k prechodným ustanoveniam § 252p

Aktualizácia 8.3.2021

 • doplnenie informácie o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie osobám nad rámec § 152 Zákonníka práce

*

Národná rada SR dňa 4. februára 2021 schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa s účinnosťou od 1. marca 2021 okrem množstva ďalších zmien zásadne menia pravidlá pre stravovanie zamestnancov. Novela bola zverejnená v Zbierke pod číslom 76/2021 Z. z.

Pri stravovaní zamestnancov sa rozširujú možnosti poskytovania finančného príspevku na stravovanie.

Podrobnosti a príklady v pokračovaní článku.

*

Princíp "druhej šance" (novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1.1.2021)

Témy: sociálne poistenie,tlačivá,zmeny 2021

*

Zákonom č. 198/2020 Z. z. (tzv. Podnikateľské kilečko) sa s účinnosťou od 1. januára 2021 zaviedlo niekoľko zaujímavých zmien v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

V článku chceme upozorniť na zmenu § 239 zákona o sociálnom poistení, ktorý od 1.1.2021 znie:

"§ 239 Pokuta

Za porušenie povinností ustanovených v § 142 ods. 7, § 154 ods. 3, § 227 ods. 2, § 227a, § 228 až 234, § 238, § 244, § 279, § 225i ods. 10 a § 225j ods. 12 môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom. Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za

 1. porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu,102aa)
 2. porušenie povinnosti podľa prvej vety, ak povinná osoba splní túto povinnosť do siedmich dní od uplynutia lehoty ustanovenej týmto zákonom."

*

Čo to v praxi znamená?

Pokles tržieb v roku 2021 na účely zákona o sociálnom poistení

Témy: pandémia,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

*

Zamestnávateľ alebo SZČO má nárok na odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO za mesiace roka 2021, určené vládnymi nariadeniami vtedy, ak vykazuje pokles čistého obratu, resp. pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40% a viac.

*

Pokles čistého obratu, resp. pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa určuje podľa nariadenia vlády č. 76/2020 Z. z.

*

Podľa tohto nariadenia je tržbou čistý obrat podľa osobitného predpisu a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (viď ďalej).

Do čistého obratu, resp. do príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa nezapočítava príspevok vyplatený v projekte "Prvá pomoc"/"Prvá pomoc plus" za predošlé mesiace.

*

Subjekt, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve (zamestnávatelia - právnické osoby, menšia časť SZČO)

V prípade subjektu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva a subjektu, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, je tržbou čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve.

Inak povedané: sú to výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Teda to, čo sa zinkasovalo v hotovosti do pokladne - za predaj výrobkov, tovarov a služieb - a to, čo sa vyfakturovalo za výrobky, tovary a služby.

Pozor, v prípade fakturácie nie je dôležitý dátum vystavenia faktúry, ale deň uskutočnenia účtovného prípadu, teda deň splnenia dodávky.

*

Subjekt, ktorý neúčtuje v podvojnom účtovníctve (väčšia časť SZČO)

V prípade subjektu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo subjektu, ktorý vedie daňovú evidenciu, resp. subjektu, ktorý vedie evidenciu, je tržbou zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

*

Percentuálny pokles tržieb

Pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb:
 
 • za porovnateľný mesiac v predchádzajúcom roku alebo
 • s mesačným priemerom tržieb zisteným za predchádzajúci rok, ak sa činnosť vykonávala po celý predchádzajúci rok.
 
Subjekt, ktorý vykonával činnosť po celý predchádzajúci rok, si medzi týmito spôsobmi môže vybrať pre neho výhodnejší. Spôsob určenia poklesu tržieb sa oznamuje Sociálnej poisťovni.
 
Ak subjekt nevykonával činnosť v porovnateľnom mesiaci predchádzajúceho roka, pokles tržieb sa určí porovnaním výšky tržieb za aktuálny mesiac s výškou tržieb za mesiac február 2020.
 
Ak subjekt začal vykonávať činnosť až po februári 2020, nariadenie vlády pre neho pokles tržieb neurčuje = subjekt si nemôže uplatniť odklad splatnosti poistného.
 
Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor.
 
Príklad
 
Zamestnávateľ, spoločnosť ABC, si uplatňuje odklad splatnosti poistného za mesiac január 2021.

Čistý obrat spoločnosti ABC zistený za január 2021 bol 150300 eur.

Čistý obrat spoločnosti ABC zistený za mesiac január 2020 bol 250000 eur.

Rozdiel (pokles tržieb) je 250000 - 150300 = 99700 eur.

Percentuálny pokles tržieb je: 99700 / 250000 = 39,88% ... po zaokrúhlení na celé číslo nahor 40%.

Spoločnosť ABC si môže uplatniť odklad splatnosti poistného.

*

"Prvá pomoc plus plus" - príspevky zamestnávateľom a SZČO od februára 2021

Témy: pandémia,SZČO,Top,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Aktualizácia článku 1.3.2021, zapracované boli zmeny a novinky, ktoré prináša "Aktualizácia č. 17", zverejnená 1. marca 2021 na stránke www.pomahameludom.sk a účinná od 1. februára 2021

*

Od februára 2021 sa doterajší projekt "Prvá pomoc plus" preklápa do ďalšej fázy pod názvom "Prvá pomoc plus plus".

*

Projekt "Prvá pomoc ++" sa naďalej člení na 6 opatrení. Zamestnávateľom sú určené opatrenia č. 1, 3A a 3B.

SZČO môžu čerpať príspevky podľa opatrení č. 2 a 4A.

Opatrenie 4B je určené jednoosobovým s.r.o.

*

ZMENY OPROTI PROJEKTU "PRVÁ POMOC +"

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza od februára 2021 k niekoľkým zmenám.

Ministerstvo práce predlžuje možnosť čerpania príspevkov až do júna 2021.
 
Nárok na príspevok na zamestnanca bude aj pri pracovnom pomere, ktorý začal v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021.
 
Nárok na príspevky budú mať aj SZČO, ktoré začali podnikať v čase medzi 2.9.2020 až 1.2.2021.
 
Pri opatreniach č. 2 a č. 3B sa pri poklese tržieb od februára 2021 príspevky zvyšujú nasledovne:
 • 20% - 29% ... 330 eur (predtým 270 eur)
 • 30% - 39% ... 420 eur (predtým 270 eur)
 • 40% - 49% ... 510 eur (predtým 450 eur)
 • 50% - 59% ... 600 eur (predtým 450 eur)
 • 60% - 69% ... 690 eur (predtým 630 eur)
 • 70% - 79% ... 780 eur (predtým 630 eur)
 • 80% a viac ... 870 eur (predtým 810 eur)
*
 
Pri opatreniach č. 1 a č. 3A sa príspevok zvyšuje na 100% ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa (predtým 80% ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa).
 
Súčasne sa aj pri opatrení č. 3B (kde príspevok v prvom rade závisí od poklesu tržieb - viď vyššie) zvyšuje maximálna možná suma príspevku na 100% ceny práce zamestnanca (predtým max. 80% ceny práce zamestnanca).
 
*
 
Pri opatreniach č. 4A (SZČO bez poistenia v SP) a č. 4B (jednoosobové s.r.o.) sa príspevok zvyšuje na 360 eur (predtým 315 eur).
 
Nárok na opatrenie č. 2 získajú aj SZČO, ktoré by inak nárok nemali, ak sa najneskôr od 15. februára 2021 prihlásia na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v SP a zostanú dobrovoľne poistené.
 
*
 
Dopĺňa sa piata metóda posudzovania poklesu tržieb, viac tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=446
 
*