Najnovšie články

Odklad platenia odvodov za marec 2020

Témy: sociálne poistenie,Top,zdravotné poistenie,zmeny 2020

*

Podľa zákona č. 68/2020 Z. z. ktorým sa s účinnosťou od 6.4.2020 novelizuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota platenia odvodov na obdobie po skončení mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou koronavírusu. 

*

Poistné na sociálne poistenie a preddavky na poistné na zdravotné poistenie za mesiac marec 2020 sú splatné do 31. júla 2020.

Vláda SR zároveň môže ustanoviť (posunúť) iný termín splatnosti odvodov za marec 2020.
 
Vláda SR zároveň môže posunúť lehoty splatnosti odvodov za ďalšie mesiace, pokiaľ bude trvať mimoriadna situácia.
 
*
 
Uvedený odklad splatnosti odvodov sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) o 40% a viac.

*

POKLES ČISTÉHO OBRATU (POKLES PRÍJMOV)

Podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, do čistého obratu sa zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa posudzujú v súlade s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

*

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal v mesiaci marec 2019 (myslí sa tým, že podnikal celý tento mesiac), porovná sa čistý obrat (príjem) v mesiaci marec 2020 a v mesiaci marec 2019.

Príklad

Zamestnávateľ v marci 2019 už podnikal (vznikol povedzme v roku 1991) a dosiahol za marec 2019 čistý obrat 40000 eur. 

V marci 2020 dosiahol čistý obrat 5000 eur. Pokles čistého obratu je 35000/40000 = 87,5%.

*

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019, môže porovnať čistý obrat (príjem) v mesiaci marec 2020 a čistý obrat (príjem) vypočítaný ako mesačný priemer za rok 2019.

Môže to byť výhodné, resp. objektívnejšie ak mal v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerný (kolísavý) čistý obrat (príjem), napríklad z dôvodu sezónnosti alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má príjmy nepravidelne len v niektorých mesiacoch.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu roka 2019 (napríklad začal podnikať od septembra 2019) alebo SZČO, ktorý mal časť roka 2019 pozastavenú živnosť, resp. prerušenú zárobkovú činnosť.

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019, tak voľba metódy zistenia poklesu čistého obratu (príjmu) a to buď marec 2020 - marec 2019 alebo marec 2020 - priemer za rok 2019 je na rozhodnutí zamestnávateľa, resp. SZČO.

Príklad

SZČO podnikala v roku 2019 celý rok a mala za celý rok 2019 príjem 12000 eur. Priemerný príjem na mesiac bol 1000 eur.

V marci 2020 mala SZČO príjem 650 eur. Pokles príjmov je 350/1000 = 35%.

*

Ak zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v mesiaci marec 2019

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO nepodnikal v mesiaci marec 2019, teda podnikať začal až počas tohto mesiaca alebo po tomto mesiaci posudzuje sa výška čístého obratu (výška príjmu) v mesiaci marec 2020 v porovnaní s výškou čistého obratu (výškou príjmu) v mesiaci február 2020.

Príklad

SZČO začala podnikať od 1. januára 2020. Vo februári 2020 dosiahla príjem 400 eur.

V marci 2020 dosiahla príjem 200 eur. Pokles príjmov je 200/400 = 50%.

*

 

Príklady - príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec a apríl 2020

Témy: Top,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

Edit č. 1.: utorok 7.4. o 14:22 - doplnených niekoľko otázok a odpovedí.

*

OPATRENIE Č. 1 = VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE 1. SKUPINU ZAMESTNÁVATEĽOV

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a spĺňajú ďalšie určené podmienky.

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Výnimka: Príspevok za mesiac marec 2020 je najviac 880 eur v prípade zamestnávateľa, ktorý po dohode so zástupcami zamestnancov vyplatil zamestnancom náhradu mzdy za čas prekážok v práci v rozmedzí 60% - 80% priemerného zárobku.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa za všetky mesiace roka 2020 je 800000 eur.

*

Príklad

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu uzavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracovalo 5 zamestnancov v pracovnom pomere.

Zamestnanec A je od 16. marca do konca marca na OČR.

Zamestnanec B si od 16. marca do 29. marca čerpal starú dovolenku. V dňoch 29. a 30. marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dva dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 100 eur.

Zamestnanec C sa so zamestnávateľom dohodol na práci z domu.

Zamestnanec D mal v dňoch 16. až 20. marca náhradnú prácu, od 23. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 350 eur.

Zamestnanec E od 16. marca do konca marca zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nemal prácu, za tieto dni dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 600 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnancov A  a C nárok nie je, lebo za mesiac marec nemali prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady (100 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 80 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady (350 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 280 eur.

Na zamestnanca E si uplatní príspevok vo vo výške vyplatenej náhrady (600 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku, teda 480 eur.

Poznámka: U všetkých troch zamestnancov príspevok nepresiahol maximálnu možnú sumu 1100 eur.

Celková suma príspevku vyplatená zamestnávateľovi za mesiac marec 2020 bude 840 eur.

*

Príklad

Zamestnávateľ musel od 16. marca 2020 na základe rozhodnutia krízového štábu zavrieť svoju prevádzku. V prevádzke pracujú 4 zamestnanci v pracovnom pomere. V mesiaci apríl 2020 bude prevádzka celý mesiac ďalej zatvorená a bude to vyzerať nasledovne.

Zamestnanec A bude celý apríl na OČR.

Zamestnanec B si bude od 1. apríla do 19. apríla čerpať dovolenku. Zostávajúce dni zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu, za tieto dni dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (zmena Zákonníka práce účinná od 4. apríla 2020) a to 400 eur.

Zamestnanec C počas celého mesiaca apríl zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu. Jeho priemerný hodinový zárobok zistený za prvý štvrťrok 2020 je 5 eur/hod.

Za dni od 1. do 3. apríla 2020, čo sú tri pracovné dni a 24 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku:

24 hodín x 5 eur = 120 eur

Za dni od 4. apríla 2020 do konca apríla 2020 (od 4. apríla 2020 je účinná zmena Zákonníka práce), čo je 17 pracovných dní a 136 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (4 eur/hod):

136 hodín x 4 eur = 544 eur

Poznámka: Za dva dni sviatkov (Veľkonočný piatok a Veľkonočný pondelok) dostáva náhradu 100% priemerného zárobku, za ktorú zamestnávateľ nemá nárok na príspevok.

U zamestnanca C tak celková výška náhrady mzdy za prekážky v práci za mesiac apríl dosiahne 664 eur.

Zamestnanec D počas celého mesiaca apríl zostane doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu. Za dni od 1. do 3. apríla 2020 dostane náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku, za dni od 4. apríla 2020 (účinnosť zmeny Zákonníka práce) dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku, celkovo výška náhrady mzdy za prekážky v práci za mesiac apríl dosiahne 1200 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A nárok nie je, pretože za mesiac apríl nemá prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (80% priemerného zárobku) a to 400 eur.

Na zamestnanca C si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (664 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku a to je 160 hodín x 4 eur =  640 eur.

Na zamestnanca D si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy avšak pri sume náhrady mzdy 1200 eur bude príspevok 1100 eur.

*

OPATRENIE Č. 2 = VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE 2. SKUPINU ZAMESTNÁVATEĽOV

Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa v druhej skupine zamestnávateľov je 200000 eur mesačne.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa za všetky mesiace roka 2020 je 800000 eur.

*

Príspevok za marec 2020

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

*

Príklad

Zamestnávateľ síce nemusel zavrieť svoju prevádzku ale v marci 2020 u neho došlo v porovnaní s mesiacom marec 2019 k poklesu tržieb o 25%. Zamestnáva spolu 15 zamestnancov, z toho traja boli počas marca doma na prekážkach v práci - ďalší zamestnanci mali prácu, respektíve pracovali z domu. Niekoľko zamestnancov zostalo doma na OČR, jeden bol po návrate zo zahraničia v karanténe.

Tí traja zamestnanci, ktorí zostali doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, dostali za prekážky náhradu mzdy nasledovne.

Zamestnanec A dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 140 eur.

Zamestnanec B dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 220 eur.

Zamestnanec C dostal náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku a to 250 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady (140 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku a to 112 eur.

Na zamestnanca B vychádza suma vo výške vyplatenej náhrady (220 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku = 176 eur avšak pri poklese tržieb o 25% je príspevok za marec 2020 najviac 150 eur.

Na zamestnanca C vychádza suma vo výške vyplatenej náhrady (250 eur) a súčasne najviac 80% priemerného zárobku = 200 eur avšak pri poklese tržieb o 25% je príspevok za marec najviac 150 eur.

*

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

*

Príklad

Zamestnávateľ nemusel zavrieť svoju prevádzku ale v apríli 2020 u neho došlo v porovnaní s mesiacom apríl 2019 k poklesu tržieb o 90%. Zamestnáva spolu 6 zamestnancov, z toho jeden bol počas apríla celý mesiac doma na prekážkach v práci, dvaja boli časť mesiaca na prekážkach v práci, časť mesiaca pracovali, jeden zamestnanec pracoval z domu, jeden celý mesiac pracoval na pracovisku (zamestnávateľ sa s ním dohodol na inom druhu práce) a jeden zostal doma na OČR.

Tí traja zamestnanci, ktorí zostali doma celý mesiac alebo časť mesiaca na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, dostali za prekážky náhradu mzdy nasledovne.

Zamestnanec A mal prekážky v práci od 20.4.2020 do 24.4.2020 (5 pracovných dní), za čo dostal náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku a to 200 eur.

Zamestnanec B mal prekážky v práci od 20.4.2020 do 30.4.2020, za čo dostal náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku a to 450 eur.

Zamestnanec C počas celého mesiaca apríl zostal doma na prekážke v práci, pretože zamestnávateľ pre neho nebude mať prácu. Jeho priemerný hodinový zárobok zistený za prvý štvrťrok 2020 je 6 eur/hod.

Za dni od 1. do 3. apríla 2020, čo sú tri pracovné dni a 24 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 100% priemerného zárobku:

24 hodín x 6 eur = 144 eur

Za dni od 4. apríla 2020 do konca apríla 2020 (od 4. apríla 2020 je účinná zmena Zákonníka práce), čo je 17 pracovných dní a 136 hodín prekážky v práci dostane náhradu mzdy vo výške 80% priemerného zárobku (4,80 eur/hod):

136 hodín x 4,80 eur = 652,80 eur

Poznámka: Za dva dni sviatkov (Veľkonočný piatok a Veľkonočný pondelok) dostáva náhradu 100% priemerného zárobku, za ktorú zamestnávateľ nemá nárok na príspevok.

U zamestnanca C tak celková výška náhrady mzdy za prekážky v práci za mesiac apríl dosiahne 796,80 eur.

Zamestnávateľ si uplatní príspevok nasledovne.

Na zamestnanca A si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (čo bolo 80% jeho priemernej mzdy) a to 200 eur.

Na zamestnanca B si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy (čo bolo 80% jeho priemernej mzdy) a to 450 eur.

Na zamestnanca C si uplatní príspevok vo výške vyplatenej náhrady mzdy, súčasne najviac 80% jeho priemernej mzdy a súčasne najviac 540 eur (pri poklese tržieb o 90% môže byť príspevok na zamestnanca najviac 540 eur).

Zamestnanec C bol na prekážkach celkovo 160 hodín x 4,80 eur (80% priemernej hodinovej mzdy) = 768 eur.

Zrekapitulujme si, čo vieme o zamestnancovi C.

Mal vyplatenú náhradu mzdy za 160 hodín na prekážkach v práci vo výške 796,80 eur.

80% priemernej mzdy za 160 hodín je 768 eur.

Najvyššia možná suma príspevku je 540 eur.

Z toho vyplýva, že príspevok na zamestnanca C je 540 eur.

*

VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE SZČO

Príspevok za marec 2020

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

*

Príklad

SZČO mal v marci 2020 v porovnaní s mesiacom marec 2019 pokles tržieb o 28%. Má nárok na príspevok vo výške 150 eur.

*

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

*

Príklad

SZČO mal v apríli 2020 v porovnaní s priemerom za rok 2019 (pozri ďalej ako je možné určiť pokles tržieb) pokles tržieb o 100% (nemal žiadne príjmy).Má nárok na príspevok vo výške 540 eur.

*

Čítajte aj:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=309

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=308

*

Príspevky zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO za marec 2020

Témy: Top,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce

*

Článok popisuje systém pomoci zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO - príspevky na udržanie pracovných miest a na pomoc SZČO s poklesom tržieb - za marec 2020.

*

KTO MÁ NÁROK NA PRÍSPEVOK

Opatrenie č. 1 = 1. skupina zamestnávateľov

Nárok na príspevok budú mať zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej len „MS“) museli zatvoriť svoje prevádzky na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

*

Opatrenie č. 2 = 2. skupina zamestnávateľov + SZČO

Nárok na príspevok budú mať zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy) a SZČO, ktorí v čase vyhlásenej MS mali v marci 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (viď ďalej) pokles tržieb o 10% a viac.

*

Subjekty verejnej správy sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.

Zoznam subjektov verejnej správy:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziw3wCLJycDB0NDNxMDQ0cHYMDTb0NLY1MfE31C7IdFQGJP-JC/

*

ZAMESTNÁVATEĽ

Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje:

 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky
 • SZČO, ktorý zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere.

Požiadať o príspevok môže len zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Poznámka: S.r.o., ktorá nemá zamestnancov v pracovnom pomere, o príspevok žiadať nemôže.

*

Podmienkou pre poskytnutie príspevku za marec 2020 pre zamestnávateľa je:

 • vyplatiť zamestnancom za prekážky v práci náhradu mzdy vo výške 100 % jeho priemerného zárobku (výnimkou sú zamestnávatelia, ktorí podľa platných kolektívnych zmlúv vyplatili zamestnancom náhradu mzdy v rozmedzí 60% - 100% priemerných zárobkov)
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (viď https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf)
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

*

Ďalej zamestnávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Splnenie daňových a odvodových povinností sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o príspevok. Napríklad pokiaľ má zamestnávateľ uhradené odvody za mesiac február 2020 ku dňu podania žiadosti, je to v poriadku (hoci lehota ich splatnosti bola povedzme do konca marca 2020).

*

Všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe, je si zamestnávateľ vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

*

ZAMESTNANEC
 
Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku sa považuje zamestnanec v pracovnom pomere.
 
Nárok na sa uplatní na zamestnancov, ktorí boli počas marca 2020 (počnúc 12. marcom 2020) na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu mimoriadnej situácie a mali vyplatenú náhradu mzdy.
 
Nárok na príspevok je len ak pracovný pomer začal najneskôr 1.3.2020 - inými slovami, ak pracovný pomer vznikol po 1.3.2020, na zamestnanca si príspevok zamestnávateľ uplatniť nemôže.
 
Nárok na príspevok nie je napríklad v prípade:
 
 • "dohodára"
 • konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy
 • spolupracujúcej osoby (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu)
 • osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (napr. príkazné zmluvy)
 • dobrovoľníka

*

Nárok na príspevok nie je ani v prípade zamestnanca, na ktorého mzdu alebo cenu práce (teda na mzdu zamestnanca a/alebo na odvody zamestnávateľa) zamestnávateľ už poberá iné príspevky v rámci aktívnych opatrení trhu práce.

Napríklad nárok nie je, ak na zamestnanca zamestnávateľ poberá príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.

Naopak pri splnení ďalších podmienok nárok je ak sa zamestnancovi, resp. na zamestnanca vypláca príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na podporu mobility za prácou, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevok na presťahovanie za prácou, príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevok na činnosť pracovného asistenta, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

*
 
SZČO
 
Za SZČO sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá:
 
 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb.o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb.o súkromnom podnikaní občanov.

*

Ak použijeme definíciu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, za SZČO sa považuje FO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov:

 • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, § 6 ods. 1 písm. a)
 • zo živnosti, § 6 ods. 1 písm. b)
 • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori, § 6 ods. 1 písm. c)
 • spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti, § 6 ods. 1 písm. d)
 • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sa nezdanil zrážkovou daňou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva, § 6 ods. 2 písm. a)
 • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP, § 6 ods. 2 písm. b)
 • z činnosti znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, § 6 ods. 2 písm. c)
 • z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia, § 6 ods. 2 písm. d)
 • z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, § 6 ods. 2 písm. e).

*

Požiadať o príspevok môže len taká SZČO, ktorá:

 • začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020 a aktuálne nemá živnosť zrušenú alebo pozastavenú a
 • nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer (pracovnú zmluvu).

*

Súčasne požiadať o príspevok môže len taká SZČO, ktorá:

 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni alebo
 • má tzv. odvodové prázdniny - a v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020 ak podá daňové priznanie po 31. marci 2020 (definícia pojmu "odvodové prázdniny" sa musí doplniť).

*

Pri splnení ďalších podmienok má nárok na príspevok aj taká SZČO, ktorá:

 • poberá dôchodok (starobný, invalidný...)
 • poberá nemocenské, ošetrovné, materské
 • študuje.

*

Aj pre SZČO platí, obdobne ako pre zamestnávateľov, že nie je voči nej nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom a že k 31.12.2019 nebola podnikom v ťažkostiach

(viď https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/statna-pomoc/definicia_podnik_v_tazkostiach_web_oplz.pdf)

*

Aj SZČO musí spĺňať podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

 • má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru

Splnenie daňových a odvodových povinností sa posudzuje ku dňu podania žiadosti o príspevok. Napríklad pokiaľ má SZČO uhradené odvody za mesiac február 2020 ku dňu podania žiadosti, je to v poriadku (hoci lehota ich splatnosti bola do 8. marca 2020).

*

Všetky skutočnosti, ktoré SZČO preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol.

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe, je si SZČO vedomá právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov).

*

PODANIE ŽIADOSTI A VÝPOČET VÝŠKY PRÍSPEVKU ZA MAREC 2020

Žiadosť o príspevok za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 30. apríla 2020.

*

Postup pri podávaní žiadosti

Na stránke www.pomahameludom.sk si treba stiahnuť "Žiadosť o poskytnutie príspevku" a "Výkaz pre priznanie príspevku" podľa toho, či ste zamestnávateľ v 1. skupine (Opatrenie č. 1, povinne zatvorené prevádzky) alebo v 2. skupine (Opatrenie č. 2, pokles tržieb).

Tieto dokumenty si na svojom počítači treba vyplniť a odoslať.  Ak máte elektronický podpis, pošlite ich na www.eslovensko.sk

Ak nemáte elektronický podpis, pošlite ich na email príslušného úradu práce - následne vám príde notifikačný email o odoslaní žiadosti.

Vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj:

 • poštou na adresu príslušného úradu práce
 • osobne do podateľne príslušného úradu práce.

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia).

V prípade, že bude žiadosť neúplná vyzve bezodkladne žiadateľa o doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Úrad práce žiadosť a výkaz spracujú, vyhotovia "Dohodu o poskytnutí finančného príspevku" a zašlú ju vám ju poštou. Vy "Dohodu" podpíšete a poštou pošlete na príslušný úrad.

Poznámky:

 • komunikujete s regionálnym úradom práce príslušným podľa vašej prevádzky - ak máte viac prevádzok v rôznych regiónoch, príslušný úrad práce sa určí podľa vášho sídla
 • po prvýkrát (za marec 2020) sa podáva "Žiadosť" aj "Výkaz"
 • ak budete žiadať o príspevok aj v ďalších mesiacoch, budete posielať za dané mesiace už len "Výkaz". Ak by ale v ďalšom mesiaci došlo k zmene skupiny (napríklad za marec 2020 patríte do 1. skupiny - mali ste povinne zatvorené prevádzky ale za apríl 2020 už máte prevádzky otvorené a došlo k poklesu tržieb a budete patriť do 2. skupiny zamestnávateľov) musíte znova podať aj "Žiadosť" aj "Výkaz"
 • "Žiadosti" a "Výkazy" budú kontrolované dodatočne, každý žiadateľ dostane príspevok bezodkladne
 • príspevky za marec 2020 budú vyplácané najskôr od 16.4.2020 po doručení podpísaných "Dohôd"

*

Vykazovanie zamestnancov

Vo "Výkaze pre priznanie príspevku" budete zadávať zoznam zamestnancov, na ktorých si za daný mesiac uplatňujete príspevok. Vašou výhodou bude, ak váš softvér na vedenie miezd bude "vedieť" takýto zoznam pripraviť.

V zozname sa za každého zamestnanca uvedú údaje:

 • A) poradové číslo v zozname
 • B) priezvisko zamestnanca
 • C) meno zamestnanca
 • D) rodné číslo zamestnanca
 • E) vymeriavací základ zamestnanca neohraničený
 • F) priemerný hodinový zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce vypočítaný za predchádzajúci štvrťrok, používaný v danom mesiaci (v zozname zamestnancov za marec 2020 teda priemerný hodinový zárobok zamestnanca vypočítaný za štvrtý štvrťrok 2019)
 • G) počet hodín prekážky v práci zamestnanca podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v danom mesiaci
 • H) náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci

*

Zamestnávateľ, ktorý časť prevádzok musel zatvoriť a v druhej časti mal pokles tržieb

Zamestnávateľ, ktorý má viacero prevádzok, jednu časť z nich musel mať zatvorenú, druhú časť prevádzok zatvorenú mať nemusel ale mal v nich pokles tržieb najmenej o 10%, postupuje tak, že podáva osobitne "Žiadosť" a "Výkaz" za prevádzky, ktoré musel zatvoriť a osobitne "Žiadosť" a "Výkaz" za zostávajúce prevádzky.

Prvú žiadosť a výkaz (Opatrenie č. 1) podáva za prevádzky, ktoré musel zatvoriť. Vo výkaze uvedie zamestnancov, ktorí majú podľa pracovnej zmluvy miesto výkonu práce v prevádzkach, ktoré museli byť zatvorené. Pozor, ak sa zmenilo miesto výkonu práce zamestnanca z pôvodnej prevádzky, ktorá musela byť zatvorená do inej prevádzky, ktorá nemusela byť zatvorená, takýto zamestnanec sa do výkazu pre Opatrenie č. 1 nesmie uviesť - ak mal prekážky v práci, uvádza sa vo výkaze pre Opatrenie č. 2.

Druhú žiadosť a výkaz (Opatrenie č. 2) podáva za zostávajúce prevádzky, ak v nich mal pokles tržieb najmenej o 10%. Pokles tržieb si musí zamestnávateľ vypočítať len za tieto prevádzky, teda nie za celého zamestnávateľa.

*

Výpočet príspevku za mesiac marec pre 1. skupinu zamestnávateľov

Pri preberaní údajov systém na strane úradu práce automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca pre 1. skupinu zamestnávateľov (viď vyššie) podľa vzorca:

Príspevok = min(H, 80% z F x G, 1100)

Príspevok je vo výške vyplatenej náhrady mzdy (H), súčasne najviac vo výške 80% priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80% z F x G) a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

*

Výnimkou je príspevok za mesiac marec 2020 u zamestnávateľa, ktorý vyplatil zamestnancom náhradu vo výške 60% - 80% ich priemerného hodinového zárobku:

Príspevok = min(H, 80% z F x G, 880)

Príspevok je vo výške vyplatenej náhrady mzdy (H), súčasne najviac vo výške 80% priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80% z F x G) a súčasne je to suma najviac 880 eur.

*

Výpočet príspevku za mesiac marec pre 2. skupinu zamestnávateľov

Pri preberaní údajov systém na strane úradu práce automaticky vypočíta príspevok na zamestnanca pre 2. skupinu zamestnávateľov podľa poklesu tržieb podľa vzorca:

 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 90) pri poklese tržieb o 10% až 19,99%
 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 150) pri poklese tržieb o 20% až 29,99%
 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 210) pri poklese tržieb o 30% až 39,99%
 • Príspevok = min(H, 80% z F x G, 270) pri poklese tržieb o 40% a viac.

Príspevok je vo výške vyplatenej náhrady mzdy (H), súčasne najviac vo výške 80% priemerného hodinového zárobku za počet hodín prekážky v práci (80% z F x G) a súčasne je to suma najviac:

 • 90 eur pri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eur pri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eur pri poklese tržieb o 40% a viac.

*

CELKOVÁ VÝŠKA POMOCI

Celková výška pomoci, ktorá je poskytnutá prijímateľovi pomoci, je najviac 800000 eur na jedného žiadateľa (na jedného zamestnávateľa, resp. na jednu SZČO).

Celková výška pomoci v rámci opatrenia č. 2 je najviac 200000 eur na jedného žiadateľa za jeden mesiac.

Celková výška pomoci ktorá je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v odvetví rybolovu a akvakultúry je najviac 120000 eur.

Celková výška pomoci, ktoré je poskytnutá žiadateľovi pôsobiacemu v poľnohospodárskej prvovýrobe je najviac 100000 eur.

*

OPRÁVNEN