Najnovšie články

Konatelia, spoločníci a stravovanie

Témy: gastrolístky,spoločník,stravné,stravovanie,štatutár,Zákonník práce

*

V súvislosti so zmenami v stravovaní zamestnancov od 1.3.2021 sa objavujú otázky, či môže mať konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.), myslí sa tým konateľ, ktorý v s.r.o. nemá pracovnú zmluvu, vyplácaný finančný príspevok na stravovanie.

Respektíve, aké sú možnosti s.r.o. ako zamestnávateľa pokiaľ ide o stravovanie konateľa, v porovnaní so stravovaním zamestnancov v pracovnom pomere.

Ako je to s oslobodením od dane na strane konateľa a či je príspevok na stravovanie, poskytnutý konateľovi, daňovo uznaný výdavok s.r.o.

*

Novela zákona o zdravotnom poistení od 1.10.2021 - zrušenie niektorých oznamovacích povinností

Témy: tlačivá,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Národná rada SR dňa 24.11.2020 schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Novela vyšla v Zbierke pod číslom 393/2020 Z. z.

S účinnosťou od 1. októbra 2021 novela pre zamestnávateľov prináša zrušenie niektorých oznamovacích povinností.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 10. SLOVNÍK POJMOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V tejto kapitole nájdete stručný výklad niektorých pojmov, ktoré sa používajú v súvislosti s dávkami tehotenské, materské, rodičovský príspevok...

*

Denný vymeriavací základ a pravdepodobný denný vymeriavací základ

Tehotenské na jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), materské na jeden deň je 75 % DVZ. DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia. Pri výpočte sa neberú do úvahy dni rozhodujúceho obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP, sú to napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské) a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP), pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia". V prípade, ak v rozhodujúcom období nebol žiaden vymeriavací základ, určuje sa tzv. pravdepodobný denný vymeriavací základ. Viac v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=607

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=608

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=609

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=610

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=611

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=612

*

Doba poistenia 270 dní

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá bola v období dvoch rokov dozadu nemocensky poistená najmenej 270 kalendárnych dní. K dobe poistenia, z ktorého sa uplatňuje nárok na dávku, sa započítava doba hocijakého iného už ukončeného nemocenského poistenia alebo viacerých už ukončených nemocenských poistení, ktoré mala daná osoba v sledovanom období dvoch rokov. A to vrátane doby súbežne bežiacich viacerých nemocenských poistení (jeden deň sa započíta toľkokrát, koľko nemocenských poistení v ten deň daná osoba mala). Do doby poistenia sa započítavajú aj doby, za ktoré sa neplatí poistné. Do doby poistenia sa nezapočítavajú doby prerušenia nemocenského poistenia, s výnimkou doby rodičovskej dovolenky. Viac v kapitole 2.2., link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=604

*

Doba, za ktorú sa neplatí poistné

V prípade zamestnanca a SZČO je to napríklad doba, kedy poberá materské alebo ošetrovné a kedy je na PN. V prípade dobrovoľne poistenej osoby je to napríklad doba, kedy poberá materské, ošetrovné alebo nemocenské. Pozrite § 140 ZSP.

*

Dobrovoľné nemocenské poistenie – trvanie najmenej 26 týždňov

Pri priznaní materského z dobrovoľného nemocenského poistenia sa materské vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý si dobrovoľne poistená osoba určila a z ktorého platí poistné (napríklad z vymeriavacieho základu vo výške 2266 - 2400 eur pre získanie maximálneho materského) vtedy, ak dobrovoľné nemocenské poistenie nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov pred dňom, od ktorého sa čerpá materské. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=611

*

Dve a viac poistení súčasne

Ak má matka, resp. otec viac "živých" nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské alebo materské a výška dávky sa posudzujú z každého nemocenského poistenia osobitne. Viac v kapitole 2.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=606

*

Iný poistenec

Podľa § 49 ods. 2 ZSP môže mať nárok na materské okrem matky aj „iný poistenec“, a to:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, pričom matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (náhradní rodičia, adoptívni rodičia, pestúni...).

Nárok na materské tak majú napríklad aj náhradní rodičia a vzťahujú sa na nich pravidlá, o ktorých píšeme v súvislosti s oteckom na materskej (podmienky nároku na materské, doba poberania materského atď.).

*

Maximálny denný vymeriavací základ

Denný vymeriavací základ (DVZ) nemôže byť vyšší ako DVZ vypočítaný z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské. Uvedené rovnako platí pre pravdepodobný denný vymeriavací základ. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2022 je maximálny DVZ suma 74,4987 eura. Výpočet: 2 x 1133 (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 74,4987 eura. Pre tehotenské alebo materské začínajúce v roku 2023 bude maximálny DVZ odhadom 79 eur. V praxi to znamená, že maximálne materské získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. Ak plánujete nástup na materskú v roku 2023, najvyššie materské získate z mesačného vymeriavacieho základu, resp. mesačného hrubého príjmu na úrovni približne 2400 eur. Viac v kapitole 3.1, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=608

*

Maximálny vymeriavací základ

Podľa § 138 ods. 6 a 7 ZSP je vymeriavací základ najviac 7-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2022 je maximálny vymeriavací základ 7931 eur (7-násobok priemernej mzdy zistenej za rok 2020, čo bola suma 1133 eur). Pripomeňme si, že denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú dávky tehotenské a materské i dávka v nezamestnanosti, je pri výpočte ohraničený sumou dvojnásobku priemernej mzdy. Tí, ktorí počas roka 2022 platia poistné napríklad zo základu 3000 eur, dostanú rovnakú dávku ako osoba, ktorá platí poistné zo základu 2400 eur.

*

Minimálny vymeriavací základ

Minimálny vymeriavací základ sa týka povinne nemocensky poistenej SZČO alebo dobrovoľne poistenej osoby – pre nich platí, že poistné sa musí platiť najmenej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 5 ZSP. Ten je určený ako polovica priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné. V roku 2022 je minimálny vymeriavací základ 566,50 eura (polovica priemernej mzdy zistenej za rok 2020, čo bola suma 1133 eur) a z neho vypočítané poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie je 187,78 eura.

*

Nemocenské poistenie

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote. Nemocenské poistenie je jeden zo systémov poistenia spadajúcich pod sociálne poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Nemocensky poistení sú zamestnanci, povinne poistené SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby. Viac v kapitole 2.1, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=603

*

Ochranná lehota

Nárok na tehotenské alebo materské má len osoba, ktorá je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Ochranná lehota matky, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota otca je obvykle 7 dní po zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota automaticky končí vznikom nového nemocenského poistenia. Ochranná lehota sa neuplatňuje v prípade súbehu viacerých nemocenských poistení - pri skončenom nemocenskom poistení sa neuplatňuje ochranná lehota, ak daná osoba má súčasne iné "živé" nemocenské poistenie. Viac v kapitole 2.1, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=603

*

Osamelá matka, osamelý otec

Osamelá matka na účel priznania materského je matka, ktorá žije sama, je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo osamelá z iných vážnych dôvodov. Posudzuje sa to v súlade s § 115 Občianskeho zákonníka. Ak nie je matka vydatá, neznamená to automaticky, že je osamelá! To znamená, že matka nie je osamelá, ak žije s inou fyzickou osobou v spoločnej domácnosti – s touto osobou spoločne hospodária, majú spoločné účty a podobne. Skutočnosť, že matka je osamelá, sa preukazuje čestným vyhlásením matky v pobočke Sociálnej poisťovne. Podobne sa postupuje aj v prípade osamelého otca. Osamelá matka má nárok na materské nie 34 týždňov, ale 37 týždňov. Osamelý otec má nárok na materské nie 28 týždňov, ale 31 týždňov.

*

Poistné zaplatené za 90 dní

Pri priznaní materského z nemocenského poistenia zamestnankyne/zamestnanca sa materské vypočíta z príjmu dosiahnutého v danom zamestnaní vtedy, ak sa poistné v danom zamestnaní zaplatilo najmenej za 90 kalendárnych dní. Pozor! Tu nejde o dobu trvania nemocenského poistenia, ale o dobu, za ktorú sa skutočne zaplatilo poistné, čo môže byť rozdiel. Pozrite heslá "Doba, za ktorú sa neplatí poistné" a "Prerušenie nemocenského poistenia" - tieto doby sa do požadovaného počtu 90 dní nezapočítavajú. Obdobne to platí pre tehotenské. Viac v kapitole 3.2, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=609

*

Prerušenie nemocenského poistenia

V prípade zamestnanca je to napríklad doba neplateného voľna, absencie, rodičovskej dovolenky. V prípade SZČO je to napríklad doba, kedy má prerušenú živnosť, resp. pozastavené podnikanie, ďalej doba, kedy poberá rodičovský príspevok a podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť. Dobrovoľné poistenie sa neprerušuje. Prerušenie sa posudzuje rovnako, ako keby nemocenské poistenie počas obdobia prerušenia zaniklo. Na účely posudzovania nároku na materské pri druhom a ďalšom dieťati sa však prerušenie započítava do potrebnej doby nemocenského poistenia pre vznik nároku na tehotenské alebo na materské. Pozrite § 26, § 47a, § 49a ZSP.

*

Reťazový pôrod

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati. Viac v kapitole 7.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=620

*

Rozhodujúce obdobie

Denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta suma tehotenského alebo materského, sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa platilo poistné v rozhodujúcom období. Pred tým, ako vypočítame denný vymeriavací základ, musíme správne určiť rozhodujúce obdobie. A to sa určí podľa toho, kedy začalo príslušné nemocenské poistenie. Postup pri určení rozhodujúceho obdobia sa líši podľa jednotlivých možností nemocenského poistenia, podrobnosti nájdete v kapitole 3, linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=609

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=610

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=611

*

Súbežné poberanie materského a tehotenského

Nová dávka tehotenské sa vypláca tehotnej žene až do dňa pôrodu. V posledných týždňoch tehotenstva tak poberá súbežne aj tehotenské, aj materské. O tehotenskom sa dozviete viac v 4. kapitole, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=613, o súbehoch rôznych dávok v kapitole 8.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=628

*

Súbežné poberanie materského oboma rodičmi

Od 1.1.2019 je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi v tom istom čase na dve rôzne deti – otec na staršie, matka na mladšie dieťa. Do konca roka 2018 to možné nebolo. Naďalej však platí, že nie je možné súbežné poberanie materského oboma rodičmi na to isté dieťa. O súbehoch rôznych dávok sa dozviete viac v kapitole 8.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=628

*

Súbežné poberanie materského a rodičovského príspevku

Podľa § 49 ods. 2 písm. d) ZSP, podmienkou na priznanie materského otcovi je, že matka nepoberá rodičovský príspevok. Súčasne podľa § 3 ods. 8, § 4 ods. 4 a § 5 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku platí, že rodičovský príspevok sa nevypláca, ak jeden z rodičov poberá materské celý kalendárny mesiac. Viac v 6. kapitole, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=615 a o súbehoch v kapitole 8.4, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=628

*

Vymeriavací základ

Zjednodušene možno povedať, že čím vyšší máte vymeriavací základ, tým vyššiu budete mať dávku a naopak. V prípade zamestnanca je jeho vymeriavací základ hrubá mzda (odmena), ktorú má každý mesiac vyplácanú (zdôraznime - v hrubom, pred odpočítaním poistného a dane). Vymeriavací základ SZČO sa určuje podľa daňového priznania podaného za predchádzajúci rok. Je daný ako zdaniteľný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, znížený o výdavky (paušálne alebo skutočné) okrem odvodov, výsledok sa delí koeficientom 1,486 a delí sa 12 (mesiacmi). Dobrovoľne poistená osoba si určuje vymeriavací základ sama.

*

Zaokrúhľovanie

Pri výpočte poistného sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol:

 • vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň,
 • vymeriavací základ za mesiac,
 • poistné do jednotlivých fondov.

Pri výpočte dávok sa denný vymeriavací základ zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

Výsledná dávka (tehotenské, materské, dávka v nezamestnanosti...) sa zaokrúhľuje na celých 10 eurocentov nahor.

*

Za koho platí štát nemocenské poistenie

Štát neplatí nemocenské poistenie za žiadnu osobu v žiadnej situácii. Štát môže za nejakú osobu platiť dôchodkové poistenie alebo zdravotné poistenie.

*

Za koho platí štát zdravotné poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=629

*

Za koho platí štát dôchodkové poistenie

Tieto informácie nájdete v kapitole 8.5, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=629

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Čerpanie dávky v nezamestnanosti je zaujímavé najmä pre matky v období po materskej, a to napríklad v čase, kedy otec čerpá materské. Hovoríme o tom aj v kapitole 7.7.

Na začiatok si vysvetlime základné zásady týkajúce sa dávky v nezamestnanosti, ako sú uvedené v § 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP).

*

Nárok na dávku v nezamestnanosti

 • poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti (ďalej len "dávka"), ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky(podmienka 730 dní poistenia v nezamestnanosti),
 • do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnankyne (zamestnanca) z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenkypodľa Zákonníka práce,
 • nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nárok trvá 6 mesiacov, nárok automaticky zaniká pri vyradení z evidencie,
 • nárok na dávku zaniká aj dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • ak poistenec poberal dávku najmenej 3 mesiace, ale menej ako 6 mesiacov a bol vyradený z evidencie, má nárok na vyplatenie polovice nevyčerpanej sumy dávky, ak o to písomne požiada,
 • nárok na výplatu dávky nie je za dni, počas ktorých sa poistencovi vypláca rodičovský príspevok, materské, nemocenské, ošetrovné.

*

Výpočet dávky

 • výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ),
 • denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti, dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia,
 • rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie,
 • z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti (§ 140 zákona) - ide napríklad o obdobie poberania nemocenského, materského,
 • ak v rozhodujúcom období dvoch rokov predchádzajúcich dňu zaradenia do evidencie nebol žiaden vymeriavací základ (nebol príjem), denný vymeriavací základ sa určí z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2021 to bolo zo základu 546 eur, v roku 2022 to je zo základu 566,50 eura, v roku 2023 zo základu odhadom 600 eur),
 • ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti dané trvaním rodičovskej dovolenky zamestnankyne, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2021 to bolo zo základu 546 eur, v roku 2022 to je zo základu 566,50 eura, v roku 2023 zo základu odhadom 600 eur),
 • obdobne sa postupuje pri tzv. reťazových pôrodoch, teda v prípade po sebe idúcich období materská - rodičovská dovolenka - materská (ďalšie dieťa) - rodičovská dovolenka...,
 • ak mala zamestnankyňa vymeriavací základ v období materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky (napríklad práca na dohodu počas materskej alebo rodičovskej dovolenky), tak sa naň neprihliada, ak na základe neho určený denný vymeriavací základ je nižší ako denný vymeriavací základ zistený z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku čerpania rodičovskej dovolenky a súčasne nesmie byť nižší ako denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2021 to bolo zo základu 546 eur, v roku 2022 zo základu 566,50 eura, v roku 2023 zo základu odhadom 600 eur),
 • maximálny možný denný vymeriavací základ je v období od 1.7.2021 do 30.6.2022 suma 74,4987 eura, v období od 1.7.2022 do 30.6.2023 suma odhadom 79 eur.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.5 POISTENCI ŠTÁTU - ZA KOHO PLATÍ POISTNÉ ŠTÁT

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Pre rodičov, ktorí majú malé deti, je okrem samotných dávok tehotenské a materské, či rodičovských príspevkov dôležitá aj otázka, ako je to s ich poistením na zdravotné a dôchodkové poistenie v čase, kedy sa starajú o dieťa. Teda, kedy za nich platí, respektíve neplatí poistné štát.

*

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Najskôr treba zdôrazniť, že každý občan žijúci na Slovensku (teraz trochu zjednodušujem, ale v zásade to je tak) musí byť zdravotne poistený.

Buď si platí zdravotné poistenie ako zamestnanec, alebo ako SZČO.

Za veľkú časť občanov platí poistné na zdravotné poistenie štát.

Tí, ktorí si neplatia poistné na zdravotné poistenie ani ako zamestnanci, ani ako SZČO a nie sú ani poistencami štátu, si musia platiť poistné ako tzv. samoplatitelia (dobrovoľne nezamestnaní), čo v roku 2022 znamená sumu 79,31 euramesačne.

V súvislosti s materským, rodičovským príspevkom, starostlivosťou o dieťa a pod. platí podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) štát poistné na zdravotné poistenie napríklad za:

 • osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok (vrátane pandemického rodičovského príspevku) a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená ... § 11 ods. 7 písm. c) ZZP,
 • osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov (pozri ďalej), ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena m) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa ... § 11 ods. 7 písm. j) ZZP,
 • osobu, ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské ... § 11 ods. 7 písm. m) bod 1. ZZP
 • atď.

*

Osobná celodenná a riadna starostlivosť je starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa

 • navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
 • pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
 • je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

*

Ak si to zhrnieme, najviac nás budú zaujímať prípady, kedy podľa § 11 ods. 7 ZZP štát platí poistné na zdravotné poistenie za:

 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú materské,
 • matku alebo otca v čase, kedy poberajú rodičovský príspevok,
 • matku alebo otca v čase, kedy sa starajú o dieťa vo veku do 5,99 roka, ak nechodí do predškolského zariadenia (jasle, škôlka), alebo tam chodí na max. 4 hodiny denne - štát však v takomto prípade platí poistné len za jedného rodiča.

*

Matka alebo otec sú SZČO

Status poistenca štátu má veľký význam pre osoby, ktoré sú SZČO - môžu tak ušetriť na poistnom na zdravotné poistenie.

Podľa § 13 ods. 10 ZZP, minimálny vymeriavací základ SZČO je 50 % priemernej mesačnej mzdy - napríklad počas roka 2022 je minimálny vymeriavací základ suma 566,50 eura.

Avšak, podľa § 13 ods. 11 ZZP, minimálny vymeriavací základ SZČO sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol poistenec poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 ZZP.

Inými slovami, ak napríklad otecko je SZČO a počas roka 2022 bude na materskej, bude poberať rodičovský príspevok alebo sa bude starať o dieťa vo veku do 6 rokov (a dieťa nechodí do predškolského zariadenia, resp. chodí na max. 4 hodiny), tak je súčasne poistencom, za ktorého platí poistné na zdravotné poistenie štát. Vymeriavací základ, z ktorého bude platiť počas roka 2022 preddavky, ale i poistné na základe ročného zúčtovania, môže byť nižší ako 566,50 eura mesačne.

Príklad

Pán Oliver je SZČO, má dve deti, staršie má dva roky, s novonarodeným mladším dieťaťom je matka na materskej.

Pán Oliver počas roka 2022 platí preddavky na zdravotné poistenie zo základu 566,50 eura, pri sadzbe 14 % vo výške 79,31 eura.

Pán Oliver od 1. februára 2022 do 15. augusta 2022 poberá materské na svoje staršie dieťa. V tomto čase je poistencom štátu v súlade s § 11 ods. 7 písm. m) bod 1. ZZP.

Staršie dieťa 20. augusta 2022 dovŕši vek 3 roky. Do škôlky nechodí.

Pán Oliver vo svojej zdravotnej poisťovni oznámi, že po skončení materského sa osobne celodenne a riadne stará o staršie dieťa. Tým pádom je po skončení materskej naďalej poistencom štátu - podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP.

Pán Oliver za rok 2022 podá daňové priznanie. Vymeriavací základ na zdravotné poistenie, určený na základe daňového priznania podľa § 13 ods. 2 ZZP (zdaniteľné príjmy znížené o výdavky okrem odvodov, deleno 1,486), bude 2400 eur.

V ročnom zúčtovaní za rok 2022 mu v súlade s § 13 ods. 10 a 11 zdravotná poisťovňa navýši alikvotnú časť vymeriavacieho základu len za január 2022 (kedy nebol poistencom štátu) na 566,50 eura.

Výsledný vymeriavací základ za rok 2022 bude:

566,50 eura (január 2022) + 2200 eur (alikvotná časť z 2400 eur za mesiace február 2022 až december 2022) = 2766,50 eura

Poistné 14% zo základu 2766,50 eur = 387,31 eur

Ak by pán Oliver počas roka 2022 nebol poistencom štátu, vymeriavací základ za rok 2022 by bol 12 x 566,50 eura = 6798 eur a poistné by bolo 14% zo základu 6798 eur = 951,72 eura.

Pán Oliver však od februára do decembra 2022 bol poistencom štátu, a tak ušetril na poistnom na zdravotné poistenie sumu 564,41 eura.

*

Zdôraznime - ak ste SZČO, môžete využiť výhodu nižších "zdravotných odvodov" v prípade, ak máte súčasne status poistenca štátu. Ten si však treba v zdravotnej poisťovni uplatniť, najmä v prípade, ak ide o poistenca štátu z dôvodu osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa vo veku do 6 rokov. Za rok 2022 tak môžete ušetriť  sumu až 951 eur. Týka sa to tých SZČO, ktoré majú relatívne nízky vymeriavací základ určený podľa daňového priznania. A tých je väčšina.

*

Otec je na materskej - čo so zdravotným poistením matky?

Počas doby, kedy otec poberá materské, štát platí poistné na zdravotné poistenie za otca v súlade s § 11 ods. 7 písm. m) bod. 1 ZZP (viď vyššie).

Pokiaľ je v rodine len jedno dieťa a matka sa počas otcovej materskej nevráti do zamestnania - zostane doma, tak štát za matku po skončení čerpania rodičovského príspevku neplatí poistné na zdravotné poistenie.

Matka má v takom prípade tieto možnosti:

 • aby nemusela sama platiť zdravotné poistenie, predsa sa vráti do zamestnania, resp. nájde si iné zamestnanie - napríklad na dohodu, kde bude zdravotne poistená,
 • po dohode so súčasným zamestnávateľom ukončí doterajší pracovný pomer a prihlási sa na úrade práce do evidencie nezamestnaných. Tým pádom za ňu bude štát platiť zdravotné poistenie a ona sama môže zároveň požiadať o dávku v nezamestnanosti, k tomu pozrite kapitolu 7.7 a kapitolu 9,
 • respektíve si bude platiť zdravotné poistenie sama ako dobrovoľne nezamestnaná (samoplatiteľ) - počas roka 2022 je to suma 79,31 eura mesačne.

*

Pokiaľ je v rodine ďalšie dieťa vo veku do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky, respektíve chodí do škôlky len na pol dňa, tak za matku naďalej štát platí poistné na zdravotné poistenie podľa § 11 ods. 7 písm. j) ZZP ako za fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, pretože z pohľadu zákona o zdravotnom poistení sa stará o toto druhé dieťa. Pozor, v takomto prípade sa matka sama musí prihlásiť vo svojej zdravotnej poisťovni ako poistenec štátu, zdravotná poisťovňa nemá odkiaľ získať túto informáciu.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZAM

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,ošetrovné,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Niektoré dávky je možné poberať súčasne, niektoré nie... Podrobnosti nájdete v tejto kapitole.

*

TEHOTENSKÉ

Poberanie tehotenského je možné v kombinácii s akoukoľvek inou dávkou zo Sociálnej poisťovne alebo v súbehu s rodičovským príspevkom.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy a je práceneschopná (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), môže poberať tehotenské a súbežne nemocenské.

Pokiaľ ošetruje dieťa a má nárok na ošetrovné, môže poberať súbežne tehotenské i ošetrovné.

Tehotná žena, ktorá čaká druhé a ďalšie dieťa, môže súčasne poberať tehotenské a rodičovský príspevok na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

V záverečnej fáze tehotenstva poberá súbežne tehotenské i materské, pričom tehotenské poberá až do dňa pôrodu.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Pre niekoho je to triviálna otázka, veď na materskej alebo rodičovskej dovolenke predsa nebudete pracovať, pre niekoho ale veľmi dôležitá.

Kedy a ako môžete v období, kedy poberáte uvedené dávky a príspevky, pracovať?

*

TEHOTENSKÉ

Podľa zákona o sociálnom poistení sa nijako nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Tehotná žena, ktorá poberá tehotenské, môže bez akýchkoľvek obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO. Môže tak súčasne poberať tehotenské a mať príjem zo zamestnania alebo z podnikania.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Podľa Zákonníka práce (ZP) má matka nárok na materskú dovolenku a na rodičovskú dovolenku. Otec má nárok na rodičovskú dovolenku.

Obdobne to platí podľa zákonov o služobnom pomere hasičov, policajtov, vojakov, colníkov...

*

MATERSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 1 ZP, v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí matke materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej matke patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a matke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov.

V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na materskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

*

RODIČOVSKÁ DOVOLENKA

Podľa § 166 ods. 2 ZP, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi na základe ich žiadosti rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.

Ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, zamestnávateľ je povinný poskytnúť matke a otcovi rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Rodičovská dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

Podľa § 166 ods. 3 ZP, matka a otec písomne oznamujú zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovskú dovolenku najmenej jeden mesiac vopred.

Poznámka: Toto netreba brať ako dogmu. Ak matka (otec) oznámi zamestnávateľovi nástup na rodičovskú dovolenku menej ako jeden mesiac vopred - povedzme len týždeň vopred, nič sa nedeje, ak s tým zamestnávateľ súhlasí. Ale nemusí. Ak otecko oznámi svojmu zamestnávateľovi, že o tri dni chce nastúpiť na rodičovskú dovolenku, musí počítať s tým, že zamestnávateľ môže v takomto prípade jeho požiadavku odmietnuť - pretože by to mal oznamovať najmenej mesiac vopred.

Príklad

Pán Oliver chce od 3. júna 2022 požiadať v Sociálnej poisťovni o materské. Zamestnávateľovi by mal oznámiť nástup na rodičovskú dovolenku najneskôr 3. mája 2022.

Rovnako najmenej jeden mesiac vopred oznamujú matka a otec predpokladaný deň prerušenia, skončenia alebo zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky.

*

Z pohľadu Zákonníka práce to znamená, že pokiaľ sa otec dieťaťa rozhodne čerpať materskú (podľa zákona o sociálnom poistení) povedzme pri dvojročnom dieťati, svojho zamestnávateľa žiada o poskytnutie nie materskej dovolenky, ale rodičovskej dovolenky.

Zároveň to znamená, že obaja rodičia môžu byť súčasne na rodičovskej dovolenke – Zákonník práce to nevylučuje.

Otec má právo požiadať svojho zamestnávateľa o rodičovskú dovolenku, pokiaľ má dieťa vo veku do troch (šiestich) rokov. Matka má právo zostať na rodičovskej dovolenke aj vtedy, ak je súčasne na rodičovskej dovolenke otec. Pri nástupe otca na svoju rodičovskú dovolenku sa matka nemusí, ak sama nechce, vrátiť do zamestnania.

Ešte jedna dôležitá poznámka: Rodičovskú dovolenku je možné prerušiť – na deň, na dva dni, na mesiac... Toto sa takisto musí oznámiť zamestnávateľovi najmenej mesiac vopred. Počas prerušenia rodičovskej dovolenky sa rodič vracia do zamestnania. Táto možnosť je veľmi dôležitá najmä pre matky, ktoré plánujú ďalšie tehotenstvo a chcú mať slušné ďalšie materské. Pozrite kapitolu 7.4.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A ZAHRANIČIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V tejto kapitole sa pozrieme na prípady, kedy slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení na Slovensku, ale žijú v zahraničí a chcú čerpať materské zo Sociálnej poisťovne.

V praxi vás ďalej často zaujíma, ako sa postupuje, ak slovenský občan/občianka pracujú a sú poistení v zahraničí, ale materské chcú čerpať na Slovensku.

*

Občan poistený na Slovensku žije a chce čerpať materské v zahraničí

Takýto prípad v zásade nie je problém. Ak boli matka alebo otec nemocensky poistení na Slovensku v Sociálnej poisťovni a splnili podmienky podľa nášho zákona o sociálnom poistení, na materské majú nárok, aj keď sa dieťa narodilo v zahraničí, resp. rodič alebo obaja rodičia s dieťaťom žijú, resp. zdržiavajú sa v zahraničí.

Typickým príkladom je slovenský občan pracujúci v Bratislave, ale žijúci v Rakúsku.

Nárok na materské si musia uplatniť v pobočke Sociálnej poisťovne.

Ak si nárok na materské uplatní matka s tým, že dieťa sa narodilo v inej členskej krajine alebo v krajine, s ktorou má Slovensko uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, matka musí v Sociálnej poisťovni predložiť doklad vystavený lekárom v štáte, kde sa dieťa narodilo. Prípadne predloží formulár, ktorý matke vydá inštitúcia, ktorá má na starosti systém sociálneho poistenia (zabezpečenia) v danom štáte.

Ak sa dieťa narodilo v štáte, s ktorým Slovensko zmluvu nemá, avšak tento štát pristúpil k „Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín“, matka si vyžiada potvrdenie o narodení dieťaťa u svojho lekára v tomto štáte. Tento doklad musí byť osvedčený tzv. apostilou = osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom.

Informácie k tejto problematike nájdete na webe Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v menu „Cestovanie a konzulárne info“.

V prípade narodenia dieťaťa v inej krajine sa informujte priamo v pobočke Sociálnej poisťovne, kde sa dohodnete na spôsobe overenia potvrdenia o narodení dieťaťa a materské bude priznané.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 8. ČO SA INDE NEZMESTILO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pre úplnosť uvedieme v kapitole 8 ďalšie potrebné informácie, na ktoré sa pýtate.

Napríklad aj to, ako je to s materskou, ak ste boli poistení v zahraničí alebo ak žijete v zahraničí, aké majú matka a otec na materskej práva podľa Zákonníka práce, za koho platí štát poistné v čase na materskej alebo na rodičovskej dovolenke atď.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

Témy: evidovaní nezamestnaní,materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V súčasnosti je už bežným javom to, že oteckovia si čerpajú materské. Ako to na viacerých miestach v knihe uvádzame, matka, ktorá sa pred otcovou materskou starala o dieťa, poberala rodičovský príspevok a štát za ňu platil dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie, počas otcovej materskej o tieto výhody obvykle prichádza. Zaujímavým riešením pre matku počas otcovej materskej preto môže byť čerpanie dávky v nezamestnanosti.

Príklad

Pani Dominika je zamestnaná, na prvej materskej pri prvom dieťati bola v období február 2020 až september 2020. Po skončení materskej je od októbra 2020 na rodičovskej dovolenke. Tak je tomu i na jar 2022, stále je na rodičovskej dovolenke, dieťa má dva roky.

Pani Dominika nemala počas materskej a rodičovskej dovolenky v zamestnaní žiaden príjem a nemala ani žiadny iný príjem popri zamestnaní, teda nemala žiadnu dohodu alebo kratší úväzok u toho istého ani u iného zamestnávateľa.

Pán Ľubomír je otcom dieťaťa a od 2. mája 2022 sa chystá na svoju materskú.

Pani Dominika tak vie, že od júna 2022 si musí vybaviť na úrade práce pozastavenie výplaty rodičovského príspevku (aby mal pán Ľubomír priznané materské) - čo aj urobí.

Pani Dominika sa v máji 2022 dohodne so zamestnávateľom na skončení pracovného pomeru k 31. máju 2022.

Po dohode so zamestnávateľom predčasne ukončí rodičovskú dovolenku dňa 29. mája 2022 (nedeľa) a v  pondelok a utorok 30. a 31. mája 2022 si čerpá dva dni dovolenky. Zároveň jej 31. mája 2022 pracovný pomer končí. Zvyšok nevyčerpanej dovolenky jej zamestnávateľ preplatí.

Povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť do Sociálnej poisťovne ukončenie prerušenia povinného poistenia zamestnanca k 29. máju 2022 a k 31. máju 2022 zamestnávateľ pri ukončení pracovného pomeru pani Dominiku ako svoju končiacu zamestnankyňu zo Sociálnej poisťovne odhlási.

Za mesiac máj 2022 dosiahne hrubý príjem pani Dominiky v zamestnaní sumu 600 eur. Pani Dominika totiž okrem náhrady mzdy za dva dni dovolenky dostane aj náhradu za zostatok nevyčerpanej dovolenky.

Poistné za tieto dva dni do Sociálnej poisťovne sa tak vypočíta z príjmu, respektíve vymeriavacieho základu 600 eur.

Poistné sa platí za dva dni, preto sa maximálny vymeriavací základ prepočíta vzhľadom na platbu za dva dni.

Maximálny vymeriavací základ za mesiac je v roku 2022 suma 7931 eur mesačne, pri platbe poistného za dva dni v máji 2022 (pondelok a utorok 30. a 31.5.2021) sa určí postupom:

7931 eur / 31 dní = 255,83 eura (max. VZ pripadajúci na jeden deň, zaokrúhľuje sa na celé centy nadol)

255,83 eura x 2 dni = 511,66 eura

Poistné sa zaplatí z vymeriavacieho základu 511,66 eura.

K 1. júnu 2022 pani Dominika požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Do evidencie ju zaradia, nie je žiaden problém, ktorý by tomu bránil.

Súčasne pani Dominika požiada o dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku spĺňa (spĺňa podmienku, podľa ktorej za posledné 4 roky bola poistená v nezamestnanosti najmenej 2 roky, doba materskej a rodičovskej dovolenky sa do toho započítava) a Sociálna poisťovňa jej dávku v nezamestnanosti začne vyplácať.

Pretože od 1. júna 2022 nemá nárok na rodičovský príspevok, vyplateniu dávky v nezamestnanosti nebude nič brániť (dávku v nezamestnanosti nie je možné poberať v čase, kedy oprávnená osoba poberá rodičovský príspevok).

Dávku bude poberať po dobu maximálne 6 mesiacov - pokiaľ nebude z evidencie vyradená predčasne, napríklad z dôvodu nespolupráce a pod.

Výška dávky sa určí ako 50 % z DVZ (denného vymeriavacieho základu) za deň.

DVZ sa určí z vymeriavacích základov, z ktorých sa zaplatilo poistné na poistenie v nezamestnanosti počas posledných 2 rokov pred zaradením do evidencie.

Za posledné dva roky pani Dominika mala vymeriavací základ len v máji 2022, kedy sa poistné platilo zo základu 511,66 eura za dva dni platenia poistného (viď vyššie).

DVZ preto bude 74,4987 eura ... čo je v tom čase maximálny možný DVZ (poznámka: od 1.7.2021 sa maximálny možný DVZ zvýši na odhadom 79 eur).

Dávka v nezamestnanosti tak bude v mesiaci, ktorý má 30 dní, vo výške 1117,50 eura a v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1154,80 eura.

Pani Dominika tak za 6 mesiacov (pokiaľ zostane celých 6 mesiacov v evidencii na úrade práce) dostane na dávke v nezamestnanosti vyplatenú celkovú sumu približne 6817 eur. Po skončení poberania dávky a súčasne po skončení otcovej materskej požiada o obnovu výplaty rodičovského príspevku (pokiaľ dieťa nebude mať 3 roky).

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Má matka, ktorá je zamestnankyňou, počas svojej rodičovskej dovolenky nárok na nemocenské, ak má zdravotné problémy a je práceneschopná? Napríklad vtedy, ak je znova tehotná a má rizikové tehotenstvo?

Má matka, ktorá je na rodičovskej dovolenke s mladším dieťaťom, nárok na ošetrovné na staršie dieťa?

Tieto otázky sú časté a majú svoj zmysel.

Odpoveď na tieto otázky však znie: V zásade zamestnankyňa nemá nárok na nemocenské ani na ošetrovné počas rodičovskej dovolenky.

Dôvod je uvedený v § 26 ZSP. Počas rodičovskej dovolenky má zamestnankyňa prerušené povinné nemocenské poistenie.

Obdobne SZČO, ktorá je povinne nemocensky poistená, má prerušené povinné nemocenské poistenie v čase, kedy má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Výnimkou je prípad, kedy sa o nemocenské, resp. ošetrovné požiada v 7-dňovej ochrannej lehote na začiatku prerušenia povinného nemocenského poistenia. Teda v lehote 7 dní od začiatku rodičovskej dovolenky. Vtedy je nárok na nemocenské alebo na ošetrovné.

Ako potom riešiť situáciu, kedy má zamestnankyňa zdravotné problémy alebo má problém jej dieťa?

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na policajtky a profesionálne vojačky, colníčky, na policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov a záchranárov atď. (ďalej budem používať len „policajtky“ alebo „vojaci“) sa vzťahuje osobitný zákon, a to zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Možnosti čerpania tehotenského pre ženy policajtky nájdete komentované v kapitole 4.4.

Podľa zákona č. 328/2002 Z. z. má policajtka nárok na materské po dobu 34 (resp. 37 alebo 43 týždňov), od 1. júla 2021 vo výške 100 % čistého služobného platu.

Súčasne je materské najviac vo výške 75 % z maximálneho možného denného vymeriavacieho základu, ktorý je daný podľa zákona o sociálnom poistení.

V období od 1.7.2021 je maximum 75 % zo sumy 71,8028 eura na deň.

V roku 2022 je maximum 75 % zo sumy 74,4987 eura na deň.

Poznámka: Do 30. júna 2021 bolo materské vo výške 70 % čistého služobného platu.

*

Policajtka má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky zabezpečená podľa zákona č. 328/2002 Z. z. alebo bola nemocensky poistená podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení najmenej 270 kalendárnych dní, alebo v tejto dobe sa policajtke poskytla rodičovská dovolenka.

Vojak nárok na materské nemá - okrem špecifických prípadov (ak sa matka napríklad z vážnych zdravotných dôvodov nemôže starať o dieťa).

Čo je však zaujímavé a čo môžu policajtky, resp. vojaci využiť:

Podľa zákona o sociálnom poistení má policajtka alebo vojak možnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské poistenie aj v čase, kedy je nemocensky zabezpečená/ý podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení nevylučuje súčasnú kombináciu dobrovoľného nemocenského poistenia a nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov.

Tým pádom môže policajtka v tehotenstve a materstve čerpať súčasne dve materské:

1. Materské z nemocenského zabezpečenia policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z. z.

2. Materské z dobrovoľného nemocenského poistenia.

*

Ak sa policajtka rozhodne využiť možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia, môže postupovať tak, ako je to popísané v kapitole 7.3.

Policajtka si tak môže optimálnym využitím dobrovoľného nemocenského poistenia prilepšiť na materskej celkovo o vyše 8000 eur. Okrem materského z poistenia, ktoré má ako policajtka podľa zákona č. 328/2002 Z. z., získa aj materské zo Sociálnej poisťovne z dobrovoľného nemocenského poistenia.

Ak má vojak (otec dieťaťa) malé dieťa, môže čerpať materské z dobrovoľného nemocenského poistenia podobne ako pán Peter v kapitole 7.3.

Aj otec – vojak môže mať uzatvorené dobrovoľné nemocenské poistenie, a to aj vtedy, keď je v službe, poberá služobný plat a má nemocenské zabezpečenie podľa zákona 328/2002.

Pozor, podľa praxe, ktorú uplatňuje Sociálna poisťovňa voči dobrovoľne poisteným otcom od marca 2019, takýto otecko by počas čerpania materského z dobrovoľného poistenia nemal slúžiť - mal by podľa príslušných zákonov (napr. podľa zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov alebo podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru atď.) v službe čerpať rodičovskú dovolenku. Inak mu Sociálna poisťovňa materské neprizná, a to s odôvodnením, že ak ďalej slúži, tak vlastne neprevzal od matky starostlivosť o dieťa a nesplnil tak jednu z podmienok na výplatu materského.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Ako "reťazový pôrod" sa označuje pôrod druhého a ďalšieho dieťaťa relatívne tesne po prvom, resp. po predchádzajúcom dieťati. V tejto kapitole si rozoberieme najmä prípady zamestnankýň, ktoré druhýkrát otehotnejú v čase, kedy sú so starším dieťaťom na materskej alebo na rodičovskej dovolenke.

Prvý problém je, či po materskom na staršie (prvé) dieťa bude mať matka nárok na materské aj pri druhom a ďalšom dieťati.

Druhá otázka potom je, aká bude výška materského, najmä v takom prípade, ak matka ide na ďalšiu materskú rovno z rodičovskej dovolenky pri staršom dieťati.

*

MATKA JE ZAMESTNANKYŇA A ZAMESTNANIE JEJ TRVÁ

Začnime častou a nekomplikovanou situáciou. Matka je zamestnaná, čerpala materské na prvé dieťa a má v zamestnaní pri prvom dieťati postupne materskú a rodičovskú dovolenku. Je znova tehotná a ešte predtým, ako by jej skončila rodičovská dovolenka pri prvom dieťati, nastupuje na materskú pri druhom dieťati.

V takomto prípade sa materské pri druhom dieťati prizná. A to preto, lebo matka je stále nemocensky poistená ako zamestnankyňa a podľa § 49a ZSP sa do požadovanej doby 270 dní poistenia započítava aj obdobie prerušeniapovinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

Rozhodujúce obdobie je v týchto prípadoch stanovené ako rok predchádzajúci roku, v ktorom zamestnankyňa nastupuje na druhú materskú. O rozhodujúcom období sa dočítate viac v kapitole 3.2.

Tu môžu nastať dve možnosti.

*

V predchádzajúcom roku mala zamestnankyňa nejaký príjem

Stáva sa to najmä vtedy, ak v predchádzajúcom roku mala zamestnankyňa materskú dovolenku pri prvom dieťati, po jej skončení nešla hneď na rodičovskú dovolenku, ale najskôr si čerpala riadnu dovolenku - aby sa jej zbytočne neprenášala do budúcnosti. A až po čerpaní riadnej dovolenky začala rodičovská dovolenka.

Stáva sa aj to, že zamestnankyňa na čas preruší čerpanie rodičovskej dovolenky (Zákonník práce to bez problémov umožňuje, ak si to zamestnankyňa vyžiada, resp. dohodne sa so zamestnávateľom, viď § 166 Zákonníka práce) a v tomto čase si čerpá riadnu dovolenku. Alebo sa na krátky čas vráti do zamestnania, pracuje a následne sa znova vráti na rodičovskú dovolenku.

Skrátka, zamestnankyňa mala počas predchádzajúceho roka v zamestnaní nejaký príjem, z ktorého sa platilo poistné.

V takýchto prípadoch sa určí denný vymeriavací základ (DVZ) obvyklým postupom ako podiel vymeriavacieho základu dosiahnutého v predchádzajúcom roku a počtu dní, za ktoré sa platilo poistné v predchádzajúcom roku. Viď kapitola 3.1.

Materské pri druhom dieťati sa vypočíta ako 75 % z takto určeného základu.

Poznámka: Ak si zamestnankyňa čerpá dovolenku po skončení materskej dovolenky, tak doba na materskej dovolenke sa na účel posúdenia nároku na dovolenku chápe ako odpracovaná doba (inými slovami, za materskú dovolenku sa poskytne aj riadna dovolenka ako za odpracované dni). Náhrada mzdy za dovolenku sa určí podľa § 134 ods. 3 Zákonníka práce z pravdepodobného zárobku. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú by zamestnankyňa "teoreticky" mala v predchádzajúcom štvrťroku, ak by pracovala.

Príklad

Pani Božena bola na prvej materskej do 27. júla 2021. Po skončení materskej dovolenky si v zamestnaní čerpala riadnu dovolenku za roky 2020 a 2021. Dovolenku čerpala v dňoch od 28. júla 2021 do 13. augusta 2021 (čerpala 13 dní dovolenky počas 17 kalendárnych dní). Za jeden deň dovolenky má náhradu mzdy vo výške 50 eur. Celková vyplatená náhrada mzdy za dovolenku dosiahla 650 eur.

Od 14. augusta 2021 si pani Božena v zamestnaní čerpala rodičovskú dovolenku. Pani Božena je druhýkrát tehotná a na druhú materskú nastupuje od 1. septembra 2022.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet druhého materského je rok 2021.

V roku 2021 mala pani Božena vymeriavací základ, a to príjem pri čerpaní riadnej dovolenky vo výške 650 eur za 17 kalendárnych dní.

DVZ = 650 / 17 = 38,2353 eura

Materské sa určí ako 75 % z tohto DVZ a bude približne 875 eur mesačne.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Nie všetky budúce mamičky a ani oteckovia sú povinne nemocensky poistení ako zamestnanci alebo ako SZČO. Približne tretina tehotných žien nie je nemocensky poistená, a tak prichádzajú o možnosť čerpania materského. Nemajú nárok ani na nové tehotenské a rodičovský príspevok majú nižší o vyše 100 eur. Je to strata finančných prostriedkov, ktoré možno vyjadriť celkovou sumou až okolo 10000 až 15000 eur pri jednom dieťati!

A to je škoda.

Pokiaľ ste v situácii, že nie ste a ani nebudete nemocensky poistená (poistený) ako zamestnanec, respektíve ako SZČO, riešením je dobrovoľné nemocenské poistenie.

K dobrovoľnému poisteniu si najskôr pozorne preštudujte kapitolu 2.1, časť týkajúcu sa dobrovoľného nemocenského poistenia. Odporúčame pozorne si preštudovať aj predchádzajúce kapitoly 7.1 a 7.2, ich časti a príklady týkajúce sa dobrovoľného poistenia. Možno napokon nárok na materskú získate kombináciou poistenia zamestnanca a dobrovoľného poistenia, podobne ako v kapitole 7.1 pani Natália alebo pani Norika.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie sa môžu prihlásiť a dávky tak získať napríklad:

 • študentky,
 • absolventky škôl, ktoré ešte nemajú zamestnanie,
 • evidovaní nezamestnaní a nezamestnané,
 • dobrovoľne nezamestnaní,
 • ženy, ktoré poberajú rodičovský príspevok pri prvom dieťati, zamestnanie im však počas materskej alebo rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončilo,
 • ženy a muži, ktorí sú SZČO, ale nie sú povinne poistení ako SZČO.

*

Aj pri dobrovoľnom nemocenskom poistení je v prvom rade dôležitá podmienka, že dobrovoľné nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Zopakujme si aj ďalšie dôležité pravidlá, ktoré sme už popísali v predchádzajúcich kapitolách.

Pri prihlásení sa na dobrovoľné nemocenské poistenie sa musíte automaticky prihlásiť aj na dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Sadzba poistného na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie je spolu 33,15 % z vami zvoleného vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ musí byť (platí počas roka 2022) najmenej 566,50 eura. Ak chcete získať maximálne dávky (pri začatí čerpania materského/tehotenského v roku 2022), tak by mal byť vymeriavací základ zvolený tak, aby výsledný denný vymeriavací základ bol na maxime - teda 74,4987 eura. To zodpovedá mesačnému vymeriavaciemu základu 2266 eur (poistné je 751,17 eura mesačne).

Ak chcete získať pri dobrovoľnom poistení maximálne materské (alebo tehotenské), tak:

 • mali by ste si zvoliť vymeriavací základ 2266 eur mesačne (poistné je 751,17 eura mesačne),
 • na dobrovoľné dôchodkové poistenie, z ktorého chcete čerpať dávku, sa musíte prihlásiť najneskôr 26 týždňov pred začatím čerpania dávky (tehotenského, materského).

*

Pozor! Treba ešte raz zdôrazniť, že na to, aby sa tehotenské/materské vypočítalo z vami zvoleného vymeriavacieho základu, musí dobrovoľné nemocenské poistenie trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) pred začatím poberania tehotenského/materského!

*

Ešte raz.

Na to, aby ste dávku (tehotenské, materské) vôbec získali, musíte mať spolu najmenej 270 dní nemocenského poistenia:

 • v období dvoch rokov pred začatím 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu - pri dávke tehotenské,
 • v období dvoch rokov pred skutočným dňom pôrodu - pri dávke materské.

A na to, aby ste získali maximálnu dávku (tehotenské, materské), musí dobrovoľné nemocenské poistenie, z ktorého o dávku požiadate, trvať najmenej 26 týždňov (182 dní) pred začatím jej poberania. A mali by ste si pri ňom zvoliť vymeriavací základ vo  výške 2266 eur, aby vám vyšiel denný vymeriavací základ v maximálnej možnej výške 74,4987 eura. Ak plánujete nástup na materskú až v roku 2023, tak zvoľte vymeriavací základ 2400 eur (to je odhad, v čase písania tohto textu presná suma pre rok 2023 ešte známa nebola).

Vtip je tak v tom, že na získanie maximálneho materského nemusíte platiť dobrovoľné nemocenské poistenie s vysokým poistným povedzme celých 9-10 mesiacov pred pôrodom, ale viete to riešiť šikovnejšie.

Pokiaľ ide o ženu, mala by sa ešte pred otehotnením po prvýkrát prihlásiť na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s minimálnym základom (v roku 2022 je to 566,50 eura) a platiť najnižšie možné poistné (v roku 2022 je to 187,78 eur) po dobu približne 90 dní. Po uplynutí 90 dní je možné sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť a čakať na otehotnenie.

Po otehotnení je potrebné prihlásiť sa včas na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie znova, tentoraz už so základom 2266 eur (poistné 751,17 eura mesačne) a z tohto dobrovoľného poistenia požiadať o materské. Vysokú sumu poistného tak v optimálnom prípade stačí platiť 26 týždňov (dokonca možno i menej). Materské dostanete, pretože po spočítaní dôb dvoch po sebe idúcich dobrovoľných poistení budete mať spolu 270 dní nemocenského poistenia. Materské sa vypočíta z vysokého základu, pretože aktuálne dobrovoľné poistenie bude trvať požadovaných 26 týždňov pred nástupom na materskú.

V prípade materského u matky si pripomeňme, že tehotná žena má nástup na materskú 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Na dobrovoľné nemocenské poistenie, z ktorého bude žiadať o materské, by sa preto mala prihlásiť najneskôr od 1. dňa 32. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, aby dobrovoľné poistenie trvalo kompletných 26 týždňov pred nástupom na materskú. Ten bude na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

*

Zopakujme si ešte raz to, čo nájdete už v kapitole 7.1.

V priemere by tehotenstvo malo trvať 40 týždňov, to znamená, že na dobrovoľné poistenie, z ktorého sa požiada o materské, sa treba prihlásiť najneskôr na konci 8. týždňa tehotenstva - po 26 týždňoch budete na konci 34. týždňa tehotenstva a 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu nastupujete na materskú. Osobne však odporúčam tehotným ženám prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské poistenie skôr - najlepšie okamžite po potvrdení, že ste tehotná, a to najmä kvôli riziku predčasného pôrodu.  Užitočné to môže byť aj vtedy, ak sa lekár dodatočne rozhodne posunúť očakávaný deň pôrodu na skorší termín.

Treba aj tu zdôrazniť, že ak by dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo menej ako 26 týždňov a vy by ste boli v situácii, že je prvý deň 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu - a rozhodli by ste sa nastúpiť na materskú neskôr, vo viere, že takto naplníte požadovaných 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia - tak toto vám nepomôže. Sociálna poisťovňa totiž posúdi vašu materskú tak, ako keby ste na ňu nastúpili na začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a dopadne to zle.

Prečo o tom toľko hovorím? Preto, lebo ak by dobrovoľné nemocenské poistenie trvalo pred nástupom na materskú menej ako 26 týždňov, materské sa nevypočíta z vami zvoleného vymeriavacieho základu (2266 eur), ale vypočíta sa z minimálneho základu (v roku 2022 len zo sumy 566,50 eura)! Namiesto maximálneho materského dostanete materské len okolo 420-434 eur mesačne a vysoké poistné ste platili zbytočne.

Žiaľ, takto to dopadne aj pri predčasnom pôrode. Ak sa dieťa narodí povedzme 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, tak sa podľa zákona materské začína vyplácať odo dňa pôrodu. A ak dovtedy nestihnete 26 týždňov trvania dobrovoľného nemocenského poistenia, materské bude len okolo 380 eur mesačne.

Oteckovia takéto starosti nemajú. Otecko, ktorý nie je poistený, avšak chce získať materské z dobrovoľného nemocenského poistenia, sa prvýkrát prihlási na dobrovoľné poistenie so základom 566,50 eura, platí poistné 187,78 eura mesačne a po 90 dňoch sa z dobrovoľného poistenia odhlási. Po krátkej pauze (stačí jeden deň) sa znova prihlási na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, zvolí si vymeriavací základ 2266 eur, platí poistné 751,17 eura mesačne, po uplynutí 26 týždňov prevezme dieťa do starostlivosti a požiada o materské - bude ho mať maximálne.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Aj tehotná žena alebo otecko, ktorí sú SZČO a chcú nastúpiť na materskú, resp. poberať tehotenské, musia v prvom rade mať na dávku nárok. Až potom môžeme riešiť, ako dávku zvýšiť, respektíve ako získať čo najvyššiu dávku.

Opäť je tu dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie SZČO v Sociálnej poisťovni musí trvať najmenej 270 dní(viac v kapitole 2.2). Znova pripomeňme, že k dobe aktuálneho poistenia, z ktorého sa o dávku žiada, sa pripočíta doba iného, už ukončeného nemocenského poistenia, ktoré SZČO mala v posledných dvoch rokoch.

Príklad

Pán Milan je živnostník, podnikať začal v roku 2019. Na základe podaného daňového priznania za rok 2020 mu od 1. júla 2021 začalo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni. Od júla do decembra 2021 platil poistné z vymeriavacieho základu 546 eur, od 1. januára 2022 potom z vymeriavacieho základu 566,50 eura.

Predtým bol naposledy poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec v roku 2018.

Pán Milan má ročné dieťa, má záujem ísť s dieťaťom na materskú.

Ak by chcel ísť na materskú napríklad od 2. marca 2022, tak nemôže, pretože k tomuto dňu ešte nemá 270 dní nemocenského poistenia.

Preverme si to: V období od 2. marca 2020 do 1. marca 2022 bol poistený len ako SZČO v čase od 1. júla 2021 do 1. marca 2022, čo je len 244 dní nemocenského poistenia.

Pán Milan však môže ísť na materskú napríklad od 2. apríla 2022. K tomuto dňu už má 275 dní nemocenského poistenia.

Ak pán Milan požiada o materské od 2. apríla 2022, rozhodujúcim obdobím je rok 2020 (pozrite kapitolu 3.).

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Súčet vymeriavacích základov, z ktorých sa v roku 2021 platilo poistné, je 6 x 546 =  3276 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2021 platilo poistné, bol 184.

DVZ = 3276 / 184 = 17,8044 eura

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 13,35 eura na deň.

Materské tak bude cca 410 eur mesačne a za 28 týždňov (196 dní) poberania materského (od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022) dostane pán Milan materské spolu približne 2617 eur.

*

To nie je veľa. Určitou výhodou, ktorú treba pripomenúť, je ešte skutočnosť, že za dni, za ktoré bude pán Milan poberať materské, nie je povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Ušetrí tak sumu 187,78 eura mesačne a za celú dobu na materskej približne sumu 1205 eur na odvodoch do Sociálnej poisťovne.

Aby ste poznali presný postup pri platbe poistného, venujte pozornosť nasledujúcim riadkom.

Ak sa poistné platí len za časť mesiaca, vymeriavací základ za daný mesiac sa delí celkovým počtom kalendárnych dní v danom mesiaci. Takto sa zistí vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň (táto suma sa zaokrúhli na eurocenty nadol). Z toho určíme vymeriavací základ pripadajúci na dni, za ktoré sa platí poistné, a z neho vypočítame poistné podľa jednotlivých fondov (jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol):

 • nemocenské poistenie má sadzbu 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • starobné poistenie má sadzbu 18 % z vymeriavacieho základu
 • invalidné poistenie má sadzbu 6 % z vymeriavacieho základu
 • rezervný fond má sadzbu 4,75 % z vymeriavacieho základu

Pán Milan má v roku 2022 vymeriavací základ 566,50 eura mesačne. Na materskej je od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022.

Za mesiac apríl 2022 platí poistné za jediný deň. Určíme vymeriavací základ:

566,50 eura deleno 30 dní = 18,88 eura na deň, čo je súčasne vymeriavací základ za apríl 2022.

 • nemocenské poistenie = 4,4 % z 18,88 eura = 0,83 eura
 • starobné poistenie = 18 % z 18,88 eura = 3,39 eura
 • invalidné poistenie = 6 % z 18,88 eura = 1,13 eura
 • rezervný fond = 4,75 % z 18,88 eura = 0,89 eura

Poistné za apríl 2022 je 6,24 eur. Pán Milan za apríl 2022 ušetrí 181,54 eura.

*

Za mesiace máj až september 2022 sa poistné neplatí vôbec. Za týchto 5 mesiacov pán Milan ušetrí 187,78 eura mesačne.

Za mesiac október 2022 platí poistné za 17 dní. Určíme vymeriavací základ:

566,50 eura deleno 31 dní = 18,27 eura na deň

Vymeriavací základ za október 2022 = 18,27 eur x 17 dní = 310,59 eura

 • nemocenské poistenie = 4,4 % z 310,59 eura = 13,70 eura
 • starobné poistenie = 18 % z 310,59 eura = 55,90 eura
 • invalidné poistenie = 6 % z 310,59 eura = 18,63 eura
 • rezervný fond = 4,75 % z 310,59 eura = 14,75 eura

Poistné za október 2022 je 102,98 eura. Pán Milan za október 2022 ušetrí 84,80 eura.

Pán Milan počas materskej ušetrí na odvodoch do Sociálnej poisťovne sumu presne 1205,24 eura.

*

Zrejme vás bude zaujímať, čo so zdravotným poistením. Pán Milan okrem toho, že platí zdravotné poistenie ako SZČO, je v dňoch, kedy poberá materské, poistencom, za ktorého platí zdravotné poistenie štát.

To v praxi znamená, že sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ SZČO v období od 2. apríla 2022 do 14. októbra 2022. Ani pri platení preddavkov do zdravotnej poisťovne, ani pri ročnom zúčtovaní poistného na zdravotné poistenie za rok 2022.

V závislosti od toho, aký mu vyjde vymeriavací základ z daňového priznania za rok 2022, to bude znamenať ďalšiu potenciálnu úsporu i na zdravotných odvodoch.

*

Pokiaľ chce SZČO získať v roku 2022 vyššie materské, vedú k tomu tri spôsoby:

 1. Zamestnať sa v zamestnaní so zaujímavou hrubou mzdou (ideálne na úrovni 2300 eur mesačne), tak aby sa v zamestnaní zaplatilo poistné najmenej za 90 kalendárnych dní pred nástupom na materskú. Aby bolo materské z toho nového zamestnania priznané, je nutné ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO, teda pred nástupom na materskú treba činnosť SZČO ukončiť alebo pozastaviť.
 1. Ukončiť alebo prerušiť povinné nemocenské poistenie SZČO (teda ukončiť alebo pozastaviť činnosť SZČO) a prihlásiť sa na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie s vymeriavacím základom ideálne na úrovni 2300 eur. Dobrovoľné poistenie musí trvať najmenej 26 týždňov pred nástupom na materskú.
 1. Mať paralelne s povinným poistením SZČO povinné nemocenské poistenie zamestnanca (ideálne s hrubou mzdou vo výške 2300 eur mínus vymeriavací základ SZČO), tak aby povinné nemocenské poistenie zamestnanca trvalo najmenej 270 dní a o materské požiadať z oboch povinných poistení.

Všetky tri spôsoby si vysvetlíme a ukážeme na príkladoch.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Tehotná žena alebo otecko, ktorý má záujem o materskú, najčastejšie nastupujú na tehotenské a na materskú zo zamestnania.

Zopakujme si.

*

Tehotná žena má nárok na tehotenské, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Tehotná žena má nárok na materské, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Otec má nárok na materské, ak:

 • sa stará o dieťa,
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa,
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

V prvom rade nás musí zaujímať, či matka, resp. otec vôbec majú nárok na dávku (tehotenské, resp. materské). Tu je dôležitá podmienka, že nemocenské poistenie musí trvať najmenej 270 dní (viac v kapitole 2.2). Ak tomu tak nie je, pričom žena (muž) v posledných dvoch rokoch nemali ani iné, už ukončené nemocenské poistenie, ktorého doba by sa dala započítať, nárok na dávku vôbec nemajú.

Ak nárok na dávku je, potom sa "môžeme baviť" o jej výške a o tom, ako získať čo najvyššiu dávku.

K tomu si ešte raz pozrite kapitolu 3. Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie.

Začnime jednoduchým príkladom.

Príklad

Pani Kamila je zamestnaná v spoločnosti ABC v pracovnom pomere nepretržite od 1. septembra 2017. V apríli 2022 zistila, že je tehotná, lekár určil dátum pôrodu na 20. decembra 2022.

Tehotenské môže poberať 27 týždňov pred pôrodom, teda od 14. júna 2022.

Nástup na materskú môže byť v období 8 až 6 týždňov pred pôrodom, teda v období od 25. októbra 2022 do 8. novembra 2022.

Pani Kamila si zvolí dátum nástupu na materskú 25. októbra 2022.

Rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského i materského sa určí ako celý predchádzajúci rok, teda rok 2020, a to preto, lebo povinné nemocenské poistenie zamestnanca (pracovný pomer v spoločnosti ABC) začalo ešte pred 1. januárom 2021.

Vypočítame denný vymeriavací základ (DVZ).

Pani Kamila v roku 2021 zarábala v spoločnosti ABC cca 600 eur v hrubom mesačne.

Súčet vymeriavacích základov (hrubých miezd), z ktorých sa v roku 2021 platilo poistné, je 7200 eur.

Počet dní, za ktoré sa v roku 2021 platilo poistné, bol 340 (pani Kamila bola 21 dní PN a 4 dni mala neplatené voľno).

DVZ = 7200 / 340 = 21,1765 eura

Tehotenské je 15 % z vypočítaného DVZ (čo vychádza na 3,1265 eura na deň), najmenej však 7,44987 eura na deň.

Pani Kamila tak bude od 14. júna 2022 až do pôrodu poberať tehotenské vo výške približne 7,45a eur na deň. Za jeden celý mesiac, ktorý má 30 dní, dostane tehotenské 223,50 eura a za jeden celý mesiac, ktorý má 31 dní, dostane tehotenské 231 eur. Za 27 týždňov do pôrodu dostane tehotenské spolu približne 1408 eur.

Materské je 75 % z vypočítaného DVZ, čo vychádza približne na 15,88 eura na deň.

Materské tak bude cca 480 eur mesačne a za 34 týždňov (238 dní) poberania materského dostane pani Kamila materské spolu približne 3780 eur.

*

Mnohé budúce mamičky, ktoré boli pred otehotnením zamestnané za relatívne nízku mzdu, často uvažujú, ako by si mohli zvýšiť svoje materské, prípadne i tehotenské. Dostávam otázky typu, či by pani Kamila mala vyššie materské, ak by jej zamestnávateľ po otehotnení zvýšil plat.

Odpoveď je: Nie, zvýšenie mzdy po otehotnení by pani Kamile k vyššiemu materskému a tehotenskému nepomohlo.

Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa určí denný vymeriavací základ (a z neho sa vypočíta tehotenské a materské), je totiž v prípade pani Kamily predchádzajúci kalendárny rok - rok 2021. Preto zvýšenie mzdy v roku 2022 pani Kamile nijako nepomôže.

Ako sa teda dá materské alebo tehotenské zvýšiť? Spôsoby sú dva:

 • zmena zamestnania,
 • dobrovoľné nemocenské poistenie.

 *

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Začali ste čítať najdôležitejšiu a najrozsiahlejšiu kapitolu knihy. Tu sa dozviete, ako v rôznych životných situáciách reagovať tak, aby ste nielen získali tehotenské a materské, ale aby ste mali tieto dávky čo najvyššie.

Predtým, ako začnete čítať túto kapitolu, vám odporúčam poriadne si preštudovať kapitoly 2. až 5., aby ste správne rozumeli základným pravidlám. Kedy je nárok na tehotenské a materské, ako sa tehotenské a materské vypočíta, ako sa určí rozhodujúce obdobie pre výpočet tehotenského a materského, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ, aké môže byť maximálne tehotenské a materské.

Ľahšie tak pochopíte "vyššiu matematiku", o ktorú ide v kapitole 7.

Vo vlastnom záujme čítajte pomaly, sústredene, rozprávajte sa a poraďte sa s vašim partnerom, známymi, mzdárkou vo vašej firme. Nie je totiž jedno, či na materskej získate 500 eur mesačne, alebo 1700 eur mesačne.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) podľa zákona č. 571/2009 Z. z.

Od roku 2020 sa rodičovský príspevok vypláca v dvoch zásadne rozdielnych sumách, a to 270 eur alebo 370 eur (platilo pre rok 2020), v závislosti od toho, či sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

*

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Oprávnená osoba, ktorá má nárok na výplatu rodičovského príspevku, je:

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec,
 • náhradný rodič - fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba musí spĺňať dve podmienky:

 • riadne sa starať o dieťa a
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, respektíve byť osobou podľa predpisov EÚ (niektoré osoby z členských štátov EÚ pracujúce na Slovensku).

*

Dieťa, na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok, je dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Rodičovský príspevok môže čerpať len jeden z rodičov, a to aj vtedy, keď je v rodine viac detí, na ktoré je nárok. Podľa dohody rodičov to môže byť matka alebo otec. Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa ich dohody. Rovnako to platí napríklad pri striedavej starostlivosti po rozvode rodičov.

*

Nárok na rodičovský príspevok nie je, ak:

 • aspoň jeden z rodičov dieťaťa má nárok na materské za celý kalendárny mesiac – je jedno, či na to isté, alebo na iné dieťa – alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte EÚ a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
 • nečlenský štát vypláca jednému z rodičov obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ide o maloletého rodiča, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • rodič a dieťa sa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, Islandom, Nórskom, Švajčiarskom a počas pobytu v tomto štáte rodič nie je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike,
 • rodič má ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča alebo do náhradnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok (pozor, uvedené sa nevzťahuje na prípady detí, ktoré boli osvojené).

*

Tu je dôležité, že nárok na rodičovský príspevok je za kalendárny mesiac, za ktorý sa síce vypláca materské, ale materské sa vypláca len za časť kalendárneho mesiaca. V takomto prípade sa suma rodičovského príspevku nekráti, ale vypláca sa v plnej výške.

Pozor, nárok na rodičovský príspevok je bez ohľadu na to, či rodič pracuje, podniká a podobne, ale súčasne aj bez ohľadu na výšku príjmu rodiča zo zárobkovej činnosti. Inými slovami, nárok na rodičovský príspevok má aj rodič, ktorý pracuje (v pracovnom pomere, na dohodu atď.) alebo podniká.

Príklad

Pani Zita bola nemocensky poistená a poberá materské. Materské jej končí k 29. júlu 2022. Rodičovský príspevok začína poberať od júla 2022. Za júl 2022 po prvýkrát dostane sumu 383,80 eura.

Príklad

Pán Richard je nemocensky poistený, podmienky pre materské spĺňa. Má ročné dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok matka. Matka pri tomto dieťati na materskej nebola, preto poberala rodičovský príspevok 280 eurmesačne. Po dohode s matkou dieťaťa preberá pán Richard starostlivosť o dieťa od 2. augusta 2022. Nárok na rodičovský príspevok má matka dieťaťa poslednýkrát za mesiac august 2022 vo výške 280 eur. Matka bude mať nárok na rodičovský príspevok znovu prvýkrát od marca 2023 (v plnej výške), pretože otcovi sa materské skončí v priebehu marca 2023.

Pozor, pre rodinu bude výhodnejšie, aby od marca 2023 požiadal o rodičovský príspevok otec. Keďže bol pri danom dieťati na materskej, bude poberať rodičovský príspevok 383,80 eura (+ valorizácia pre rok 2023). Ak by o rodičovský príspevok požiadala matka, vzhľadom na to, že pri danom dieťati na materskej nebola, dostávala by rodičovský príspevok len 280 eur (+ valorizácia pre rok 2023).

Príklad

Pani Miroslava je nemocensky poistená, čaká dieťa, podmienky nároku na materské spĺňa. O materské však v Sociálnej poisťovni nepožiada, pretože uprednostní zotrvanie v zamestnaní (respektíve jej zamestnanie má taký charakter, že môže pracovať aj vo vyššom štádiu tehotenstva a krátko po narodení dieťaťa). Materské teda na základe vlastného rozhodnutia nepoberá. Prvýkrát za mesiac, kedy sa narodí dieťa, požiada UPSVaR o rodičovský príspevok – podľa jej názoru má na rodičovský príspevok nárok, pretože materské nepoberá.

Na jej prekvapenie (a v súlade so zákonom) jej UPSVaR rodičovský príspevok prizná prvýkrát až za mesiac, v ktorom by prestala poberať materské. Rodičovský príspevok sa totiž neprizná, ak má rodič nárok na materské a tento nárok na materské si neuplatní.

Naviac, pani Miroslave bude priznaný rodičovský príspevok len vo výške 280 eur, pretože materské sa jej nevyplácalo.

*

Na danom príklade vidíme, že nepožiadať o materské - hoci má matka na materské nárok - nedáva zmysel. Znamená to pomerne zásadnú finančnú stratu pre rodinu.

*

Uplatnenie rodičovského príspevku spätne

Nárok na rodičovský príspevok je možné uplatniť si spätne najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 5. MATERSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V piatej kapitole si podrobne vysvetlíme pravidlá pre dávku materské.

*

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

Nárok na materské - matka

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1.

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2.

Žena, ktorá si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Nárok na materské - otec

Pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • sa stará o dieťa,
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa (už ho nepoberá alebo vôbec nemala na materské nárok),
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa súčasne s matkou.

Avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšiedieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná, pretože takto sa zníži počet mesiacov, za ktoré nebudú mať nárok na rodičovský príspevok. Inými slovami, rodina získa viac peňazí z rodičovských príspevkov.

Poznámka: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1.

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2.

Prevzatie dieťaťa do starostlivosti komentujeme v kapitole 2.3.

Otec, ktorý si uplatní nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Súbeh materského a príjmu v zamestnaní

Osoba, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonala ešte pred začatím čerpania materského, môže poberať napr. ročnú odmenu - za prácu, ktorú vykonala ešte pred materskou. Zamestnávateľ jej môže vyplatiť príspevok pri pôrode, ktorý je súčasťou sociálneho programu zamestnávateľa a podobne.

Žena, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní, z ktorého nepoberá materské - je jedno, či materské nepoberá preto, lebo by z iného zamestnania nesplnila podmienky na priznanie materského (270 dní poistenia), alebo preto, lebo sa vedome rozhodla z iného zamestnania nepožiadať o materské, aj keď na materské mala nárok. Alebo preto, lebo ide o nové zamestnanie, ktoré začalo až v čase, kedy už poberala materské.

V prípade otca je to zložitejšie, pretože ak má otec príjem z iného zamestnania, z ktorého si materské neuplatnil, Sociálna poisťovňa posudzuje, či sa skutočne stará o dieťa - ak niekde pracuje. K tomu pozrite kapitolu 2.3.

Príklad

Pani Dana je tehotná. Má dve zamestnania - pracovný pomer u zamestnávateľa ABC a  dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ. Z oboch zamestnaní je nemocensky poistená a z oboch zamestnaní by splnila podmienky na priznanie materského.

Pani Dana sa však rozhodne požiadať o materské len z nemocenského poistenia u zamestnávateľa ABC. V tomto zamestnaní (pracovný pomer) počas poberania materského nemôže pracovať. Zamestnávateľ ABC jej však počas poberania materského môže vyplatiť odmenu za prácu, ktorú vykonala ešte pred nástupom na materskú.

Z nemocenského poistenia na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ sa pani Dana rozhodla nepožiadať o materské. To znamená, že na dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa XYZ môže pani Dana pracovať aj v čase, kedy jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať materské (rozumej materské z nemocenského poistenia plynúceho z pracovného pomeru u zamestnávateľa ABC).

Dôležitá poznámka: V súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení sa v období, kedy sa poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že pani Dana v horeuvedenom príklade z príjmu na dohodu o pracovnej činnosti v čase, kedy sa jej vypláca materské, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne a zamestnávateľ XYZ platí len poistné na úrazové poistenie. Preddavky na zdravotné poistenie sa platia.

*

Súbeh materského a príjmu SZČO

V prípade SZČO, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka "nemať príjem" z podnikania. Znamená to, že SZČO môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Rovnako sa to týka matky i otca.

Navyše, v súlade s § 140 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení, v období, kedy sa SZČO poskytuje materské, neplatí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

*

Súbeh materského a ďalších dávok

V čase, kedy sa poberá materské, nie je možné súčasne poberať:

 • nemocenské
 • ošetrovné
 • dávku v nezamestnanosti

V prípade, ak v rodine je viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 4. TEHOTENSKÉ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Tehotenské je relatívne novou dávkou poskytovanou z nemocenského poistenia. V zákone o sociálnom poistení sa zaviedlo novelou č. 426/2020 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2021.

*

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a
 • bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

O tehotenské je potrebné požiadať v Sociálnej poisťovni (premlčacia doba na uplatnenie nároku je tak ako pri každej inej dávke zo sociálneho poistenia - tri roky).

K nemocenskému poisteniu a k ochrannej lehote nájdete podrobné informácie v kapitole 2.1.

Podmienku 270 dní nemocenského poistenia komentujeme podrobne v kapitole 2.2.

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

Uvedené podmienky sa posudzujú k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Ak nie sú k tomuto dňu splnené, nárok na tehotenské nie je.

Napríklad, ak k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu nie je splnená podmienka 270 dní nemocenského poistenia, nárok na tehotenské nie je - aj keď táto podmienka bude splnená o niekoľko dní neskôr.

Príklad

Pani Dana otehotnela na jar 2022. Lekár určil deň pôrodu na 15. december 2022. Nástup na materskú by mal byť v rozmedzí 8 - 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda v rozmedzí od 20. októbra 2022 do 3. novembra 2022. Nárok na tehotenské sa posudzuje k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda k 9. júnu 2022. Ak pani Dana spĺňa podmienky, tehotenské bude mať vyplácané od 9. júna 2022 až do ukončenia tehotenstva (do pôrodu).

Pani Dana v roku 2021 skončila štúdium a od 1.7.2021 sa zamestnala v pracovnom pomere. Zamestnanie ukončila k 31.12.2021. V tomto zamestnaní získala 184 dní nemocenského poistenia.

Po zistení, že je tehotná, sa pani Dana rozhodla prihlásiť na dobrovoľné nemocenské poistenie, a to od 15. apríla 2022.

K 9. júnu 2022 tak bude mať získaných 184 dní nemocenského poistenia v bývalom zamestnaní a 55 dní z dobrovoľného nemocenského poistenia, spolu 239 dní nemocenského poistenia. To je menej ako požadovaných 270 dní - preto pani Dana nemá nárok na tehotenské.

Na materské však nárok mať bude, pretože do dňa pôrodu v decembri 2022 bezpochyby požadovaných 270 dní nemocenského poistenia získa.

*

Súbeh tehotenského a príjmu v zamestnaní, materského, nemocenského, rodičovského príspevku...

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako SZČO.

Nárok na tehotenské má tehotná žena súčasne s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa. Poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské.

Pokiaľ má žena v tehotenstve zdravotné problémy (napríklad spojené s rizikovým tehotenstvom), tak má nárok na tehotenské a súbežne pri práceneschopnosti na nemocenské.

Šesť týždňov (prípadne osem týždňov) pred očakávaným dňom pôrodu začína poberať materské a nárok na tehotenské jej trvá naďalej až do dňa pôrodu. Inými slovami, v posledných týždňoch pred pôrodom poberá súbežne aj tehotenské, aj materské.

Príklad

Pani Betka od 28. marca 2022 poberá tehotenské. V máji 2022 má zdravotné problémy a lekár ju "pošle" na PN. Pani Betka poberá počas PN nemocenské, ale nárok na tehotenské má naďalej - počas PN tak poberá aj tehotenské, aj nemocenské.

Od 8. augusta 2022 pani Betka začína poberať materské. Až do pôrodu tak bude poberať aj tehotenské, aj materské.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na záver kapitoly sa pozrime, kedy a ako sa určí pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

Tehotenské alebo materské sa vypočíta z PDVZ v prípadoch:

1. Ak ide o zamestnanca, ktorému nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr (rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské), avšak v predchádzajúcom kalendárnom roku zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem).

V praxi ide o tzv. reťazové pôrody. Matka – zamestnankyňa je celý predchádzajúci rok na rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom a po celý predchádzajúci rok tak v zamestnaní nemá žiaden príjem.

Môže to byť aj kombinácia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Už menej časté sú prípady, kedy celý predchádzajúci rok bola (bol) na PN, neplatenom voľne a pod. v kombinácii s materskou alebo rodičovskou dovolenkou.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pri určení rozhodujúceho obdobia dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je v prvom rade dôležité, či od začiatku aktuálneho dobrovoľného nemocenského poistenia (DNP) do prvého dňa poberania tehotenského, respektíve materského prešlo najmenej 26 týždňov.

Inými slovami, či DNP trvalo najmenej 26 týždňov (182 dní).

Tu ale zdôraznime: nie je podstatné, či sa poistné na DNP platilo najmenej za 26 týždňov (182 dní), ale či trvalonajmenej 26 týždňov (182 dní).

Pripomeňme si, že poistné na DNP sa podľa § 140 ZSP neplatí:

 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje materské na staršie dieťa,
 • v období, počas ktorého sa osobe poskytuje nemocenské,
 • počas prvých 10 dní OČR.

1. Ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby nepretržite trvalo najmenej 26 týždňov, tak rozhodujúce obdobie sa určí nasledovne.

Ak DNP začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúcikalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak DNP začalo v období od 2. januára do konca  kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku DNP do koncakalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak DNP začalo v kalendárnom roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské, tak rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku DNP do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

*

Ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemala v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, výška tehotenského alebo materského sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pri porovnaní so zamestnancom sa rozhodujúce obdobie pre SZČO určí jednoduchšie.

Ak povinné nemocenské poistenie SZČO začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie jekalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Príklad

Pán Timotej je povinne nemocensky poistený ako SZČO už niekoľko rokov. Od 2.9.2022 sa rozhodne ísť na materskú s dvojročným synom.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ je rok 2021.

V roku 2021 mal od januára do júna vymeriavací základ 600 eur mesačne. Od júla do decembra mal vymeriavací základ 800 eur mesačne. Súčet vymeriavacích základov za celý rok je 8400 eur.

Výpočet DVZ = 8400 eur deleno 365 = 23,0137 eura.

Materské napríklad za mesiac október 2022 (31 dní) bude 75 % z 23,0137 x 31 = 535,10 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Postup pri určení rozhodujúceho obdobia je iný pre jednotlivé nemocenské poistenia, preto si postupne preberieme, ako sa rozhodujúce obdobie určí v prípade zamestnanca, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby.

*

AK NEMOCENSKÉ POISTENIE ZAMESTNANCA ZAČALO K 1. JANUÁRU PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA A SKÔR

Ak nemocenské poistenie zamestnanca začalo k 1. januáru kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské alebo materské, respektíve ešte skôr, tak rozhodujúce obdobie jekalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poberať tehotenské, respektíve materské.

Ak zamestnanec nemal v takto určenom rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (nemal príjem), výška dávky sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Pravidlá pre PDVZ pozrite ďalej.

Príklad

Pani Zora je v pracovnom pomere od 1.4.2020. Je tehotná, lekár určil deň pôrodu na 25.2.2023.

Pani Zora má nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 21.8.2022.

Nárok na materské má od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 14.1.2023.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre tehotenské je rok 2021.

V roku 2021 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 18600 eur. Pani Zora bola 14 dní PN.

Výpočet DVZ = 18600 eur deleno (365 – 14) = 18600 eur deleno 351  = 52,9915 eura

Tehotenské napríklad za mesiac september 2022 (30 dní) bude 15 % z 52,9915 x 30 = 238,50 eura.

Rozhodujúce obdobie na určenie DVZ pre materské je rok 2022.

V roku 2022 bol celkový vymeriavací základ (súčet za celý rok) pani Zory vo výške 20200 eur.

Výpočet DVZ = 20200 eur deleno 365 = 55,3425 eura.

Materské napríklad za mesiac marec 2023 (31 dní) bude 75 % z 55,3425 x 31 = 1286,80 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Pre určenie výšky tehotenského a materského je dôležité správne určiť denný vymeriavací základ (DVZ), respektíve pravdepodobný denný vymeriavací základ (PDVZ).

DVZ sa vypočíta ako podiel vymeriavacieho základu v rozhodujúcom období a počtu kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na prvý deň poberania tehotenského, respektíve materského.

Ak nárok na tehotenské alebo na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, o aký druh nemocenského poistenia ide (zamestnanec, SZČO, dobrovoľné), a podľa toho, kedy nemocenské poistenie začalo.

Pri výpočte DVZ sa z počtu dní rozhodujúceho obdobia vylúčia:

 • dni, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 ZSP), napríklad dni, kedy bol PN, poberal ošetrovné, materské,
 • dni prerušenia povinného nemocenského poistenia (§ 26 ZSP), napríklad dni neplateného voľna, rodičovskej dovolenky.

DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

*

MAXIMÁLNY MOŽNÝ DVZ

Podľa § 55 ods. 2 ZSP, DVZ môže byť najviac suma určená z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať tehotenské alebo materské. Uvedené rovnako platí pre PDVZ.

Pre tehotenské, respektíve materské začínajúce v roku 2021 bol maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 71,8028 eura.

Výpočet: 2 x 1092 eur (priemerná mzda zistená za rok 2019) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 71,8028 eura.

*

Pre tehotenské, respektíve materské začínajúce v roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

Výpočet: 2 x 1133 eur (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 74,4987 eura.

*

Pre tehotenské, respektíve materské začínajúce v roku 2023 bude maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) odhadom vo výške 78,9042 eura.

Výpočet: 2 x 1200 eur (priemerná mzda zistená za rok 2020) x 12 mesiacov deleno 365 dní = 78,9042 eura.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na úvod kapitoly si pripomeňme, že:

 • tehotenské za jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu, resp. 15 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu
 • materské za jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

NÁROK NA DÁVKU

V prípade, ak má budúca matka alebo otec súčasne viac nemocenských poistení v čase, kedy si môže uplatniť nárok na tehotenské alebo na materské, teda:

 • ak si budúca matka na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na tehotenské,
 • ak si budúca matka na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom uplatňuje nárok na materské,
 • ak si otec prevzal po dohode s matkou dieťa do starostlivosti a uplatňuje si nárok na materské,

... posudzuje sa nárok na dávku z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ak si matka uplatní nárok na materské z dvoch súbežných nemocenských poistení (napríklad, ak má dve zamestnania súčasne alebo ak je poistená ako zamestnanec a súčasne je povinne nemocensky poistená ako SZČO), osobitne sa pre každé poistenie skúma, či v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Príklad

Pani Terézia je tehotná, na materskú nastupuje od 4.5.2022, očakávaný deň pôrodu je 15.6.2022.

Má súbežne dve nemocenské poistenia.

Prvé nemocenské poistenie má na základe zamestnania v pracovnom pomere, ktorý má od 1.1.2018.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2020 do 14.6.2022, bez problémov spĺňa a materské z tohto nemocenského poistenia bude mať priznané.

Druhé nemocenské poistenie má na základe dohody o pracovnej činnosti, ktorú má od 1.1.2021.

Podmienku mať nemocenské poistenie najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom, teda v období od 15.6.2020 do 14.6.2022, nespĺňa. Od 1.1.2021 do 14.6.2021 získa len 165 dní nemocenského poistenia a materské z tohto nemocenského poistenia nebude mať priznané.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.3 OTEC - STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na to, aby mal otec dieťaťa priznané materské, musí okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku, že sa stará o dieťa, viď § 49 ods. 1 a ods. 2 písm. d) ZSP.

Otec môže požiadať o materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže požiadať o materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal požiadať o materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

Deň, od ktorého otec požiada o materské, je potom dňom, ku ktorému sa skúma splnenie podmienok na priznanie materského a ktorý je určujúci pre stanovenie rozhodujúceho obdobia na výpočet denného vymeriavacieho základu a výšky materského.

Deň, od ktorého otec požiada o materské, si otec zvolí tak, ako mu to vyhovuje (samozrejme, musí rešpektovať to, čo je napísané v texte vyššie). Nemusí ísť o prvý deň mesiaca. V praxi je obvykle výhodnejšie požiadať o materské nie od prvého dňa kalendárneho mesiaca - lebo vtedy rodina stráca nárok na rodičovský príspevok už za tento mesiac - ale až od druhého, tretieho atď. dňa v mesiaci, lebo vtedy rodina ešte má nárok na rodičovský príspevok za daný mesiac.

*

DOHODA O PREVZATÍ DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI BOLA V ZÁKONE ZRUŠENÁ

Do 30. apríla 2021 sa podľa vtedy platného zákona medzi rodičmi musela uzatvoriť dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca.

Od 1. mája 2021 sa zákon zjednodušil a takáto dohoda sa už neuzatvára. Otec jednoducho požiada v Sociálnej poisťovni o priznanie materského a vyplní príslušnú žiadosť.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Na priznanie tehotenského alebo materského nestačí byť nemocensky poistený - treba získať dostatočný počet dní nemocenského poistenia.

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, nestačí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Podobne ako pri tehotenskom, aby mala tehotná žena nárok na materské, nestačí byť na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

*

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, nestačí, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

*

Vo všetkých prípadoch je kľúčovou podmienkou pre nárok na tehotenské alebo na materské získanie najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov.

Príklad

Pani Andrea je zamestnaná od 1.7.2021, predtým zamestnaná ani nemocensky poistená nebola. Otehotnela krátko po nástupe do zamestnania a lekár určil dátum pôrodu na 15.4.2022.

Od 1.12.2021 je pani Andrea PN, je na rizikovom tehotenstve. Na nemocenské má nárok, pretože nárok na nemocenské má zamestnankyňa (zamestnanec) aj vtedy, ak nedosiahla 270 dní nemocenského poistenia.

Pani Andrea chce nastúpiť na materskú 4.3.2022 (6 týždňov pred lekárom určeným dňom pôrodu). K tomuto dňu však nemá získaných 270 dní nemocenského poistenia (k 4.3.2022 má len 246 dní nemocenského poistenia). Sociálna poisťovňa jej preto predbežne materské neprizná a čaká sa na deň pôrodu.

Doba 270 dní poistenia uplynie 27.3.2022 (od 1.7.2021 do 27.3.2022 vrátane je 270 dní).

Pokiaľ sa dieťaťa narodí dňa 28.3.2022 a neskôr, bude podmienka získania 270 dní nemocenského poistenia splnená a pani Andrea bude mať dodatočne (spätne) od 4.3.2022 priznané materské.

Pokiaľ sa ale dieťa narodí 27.3.2022 alebo skôr, tak pani Andrea nezíska požadovaný počet 270 dní nemocenského poistenia a Sociálna poisťovňa jej materské neprizná.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

Najskôr si vyjasnime: nie je poistenie ako poistenie a nie sú odvody ako odvody. Pri posudzovaní nároku na materské či tehotenské nás v žiadnom prípade nezaujíma zdravotné poistenie a už vôbec nie, kto aké platí dane. Základnou podmienkou na priznanie materského či tehotenského je existencia nemocenského poistenia matky, či otca v Sociálnej poisťovni.

Nemocenské poistenie je jeden zo systémov poistenia, spadajúcich pod sociálne poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa. Tými ďalšími (ktoré nás však ďalej nebudú zaujímať) sú dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

*

NÁROK NA TEHOTENSKÉ A NA MATERSKÉ

Aby mala tehotná žena nárok na tehotenské, musí byť na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aby mala tehotná žena nárok na materské, musí byť na začiatku 6. týždňa (respektíve 8. týždňa alebo v čase nástupu na materské medzi 8. až 6. týždňom) pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nemocensky poistená alebo musí byť v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Aby mal otec dieťaťa nárok na materské, jednou z podmienok je, aby ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený alebo bol v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia. Ďalšou podmienkou je, aby v posledných dvoch rokoch pred dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Podľa zákona o sociálnom poistení sú možné tri alternatívy nemocenského poistenia.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V druhej kapitole si vysvetlíme základné pravidlá, podmienky, pojmy, definície... a začneme nemocenským poistením.

*

Kniha MATERSKÁ 2022: Kapitola 1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2022

*

V prvej kapitole nájdete stručný prehľad o dvoch dávkach nemocenského poistenia - o tehotenskom (skloňujeme "tehotenské" - "o tehotenskom") a o materskom ("materské" - "o materskom").

Pre obe dávky si stručne vysvetlíme, kto má na dávky nárok a ako sa určí ich výška.

Prvá kapitola je určená tým, čo nemajú čas čítať desiatky strán textu a potrebujú sa rýchlo zorientovať.

Podrobnejšie informácie s príkladmi nájdete v ďalších kapitolách.

Stručné vysvetlenie jednotlivých pojmov nájdete v kapitole 10., link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=631

Naopak, podrobné vysvetlenie kľúčových pojmov nájdete v kapitole 2., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=603

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=604

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=605

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=606

*

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

"Tehotenské" je dávka z nemocenského poistenia, zaviedlo sa od 1. apríla 2021.

Nárok na tehotenské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. V praxi to znamená, že ak žena otehotnie v čase, kedy je nemocensky poistená, tak má nárok na tehotenské (ak spĺňa aj druhú podmienku), aj keby nemocenské poistenie skončilo v deň, kedy otehotnela.

Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade tehotnej ženy, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

Žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

Podľa zákona sa nevylučuje súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov.

Nárok na tehotenské tak má tehotná žena napríklad súčasne:

 • s príjmom zo zamestnania,
 • s príjmom z podnikania,
 • s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa,
 • s dávkou v nezamestnanosti,
 • s poberaním nemocenského počas práceneschopnosti - napríklad počas rizikového tehotenstva,
 • s materským poberaným od začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu,
 • atď.

*

VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

Výška tehotenského na jeden deň je 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 15 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

V prípade, ak nárok na tehotenské vznikne z viacerých nemocenských poistení, tehotenské je 15 % z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Súčasne platí, že tehotenské je najmenej vo výške 10 % maximálneho možného DVZ určeného podľa § 55 ods. 2 zákona o sociálnom poistení (ZSP).

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na začiatok 27. týždňa (prvý deň 27. týždňa) pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Ak nárok na tehotenské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a o výpočte DVZ nájdete v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=608

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=609

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=610

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=611

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=612

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

To znamená, že v roku 2022 je tehotenské najmenej:

 • 223,50 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (10 % x 74,4987 eura x 30 dní),
 • 231 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10 % x 74,4987 eura x 31 dní).

*

Tehotenské priznané v roku 2022 súčasne môže byť najviac suma:

 • 335,30 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (15 % z 74,4987 eura x 30 dní),
 • 346,50 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (15 % z 74,4987 eura x 31 dní).

*

DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

Tehotenské sa čerpá od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom až do ukončenia tehotenstva.

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

*

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

Nárok na materské má tehotná žena, ak:

 • na začiatku 6. (respektíve 8.) týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

V prípade, ak tehotná žena má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia. V praxi to znamená, že ak žena otehotnie v čase, kedy je nemocensky poistená, tak má nárok na materské (ak spĺňa aj druhú podmienku), aj keby nemocenské poistenie skončilo v deň, kedy otehotnela.

Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade tehotnej ženy, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

*

Pri jednom dieťati môžu poberať materské postupne obaja rodičia, pokiaľ každý z nich spĺňa podmienky.

Nárok na materské má otec dieťaťa, ak:

 • sa stará o dieťa (k tomu viac v kapitole 2.3, link http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=605)
 • matka nepoberá materské na to isté dieťa,
 • matka nepoberá rodičovský príspevok (na to isté, ale ani na iné dieťa),
 • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
 • v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.

V prípade, ak otec dieťaťa má viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

Ochranná lehota muža, ktorému zaniklo nemocenské poistenie, je 7 dní po zániku nemocenského poistenia. A ak bol nemocensky poistený menej ako 7 dní, tak toľko dní, koľko dní trvalo nemocenské poistenie.

Pri reťazovej materskej sa do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia v prípade zamestnanca započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke.

Respektíve v prípade otca, ktorý je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.

Do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

V prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát. Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch... nemocenských poistení.

Poznámka 1.: Otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, respektíve ešte pred narodením na nenarodené dieťa. Táto možnosť je obvykle výhodná.

Poznámka 2.: Podmienkou pre otca nie je uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

Poznámka 3.: Pre matku i pre otca, ktorí si uplatnia nárok na materské ako SZČO alebo ako dobrovoľne nemocensky poistené osoby, platí, že nesmú mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni. Nedoplatok nižší ako 5 eur sa toleruje.

*

VÝŠKA MATERSKÉHO

Výška materského na jeden deň je 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 75 % pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Ak nárok na materské vznikne z viacerých nemocenských poistení, materské je 75 % z úhrnu DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení.

Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na deň nástupu na materskú.

Ak nárok na materské vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí ku dňu zániku nemocenského poistenia.

Podrobnosti o určení rozhodujúceho obdobia a o výpočte DVZ nájdete v kapitole 3., linky:

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=608

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=609

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=610

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=611

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=612

*

V roku 2022 je maximálny možný DVZ (respektíve úhrn DVZ zistených z jednotlivých nemocenských poistení) vo výške 74,4987 eura.

Materské priznané v roku 2022 tak môže byť najviac suma:

 • 1676,30 eura za mesiac, ktorý má 30 dní (75 % z 74,4987 eura x 30 dní),
 • 1732,10 eura za mesiac, ktorý má 31 dní (75 % z 74,4987 eura x 31 dní).

*

DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

Matke vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Po dohode s lekárom môže požiadať o materské už od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, respektíve v čase medzi začiatkom ôsmeho týždňa a začiatkom šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (to neplatí, ak matka nastupuje na materskú v ochrannej lehote). Ak matka porodí skôr, než stihla nastúpiť na materskú, materské sa vypláca odo dňa pôrodu.

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, avšak s dvomi výnimkami:

 • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov,
 • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, matka má nárok na materské po celú dobu 34/37/43 týždňov.

Ak ale matka nastúpi na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské zanikne matke uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu, ak je osamelá, uplynutím 31 týždňov, ak porodila dve a viac detí, uplynutím 37 týždňov. Matka sa tak ukráti o časť doby poberania materského.

Preto „nie je dobrý nápad“ nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Súčasne si treba uvedomiť, že Sociálna poisťovňa v prípade svojvoľného neskoršieho nástupu na materskú posudzuje podmienky pre nárok a výšku materského tak, ako keby matka nastúpila na materskú na začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu!

*

Ak sa matke narodí mŕtve dieťa, má nárok na materské do konca 14. týždňa od vzniku nároku na materské.

Ak dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, matka má nárok na materské:

 • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa, najdlhšie do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské,
 • osamelá matka má nárok na materské najdlhšie do konca 37. týždňa od vzniku nároku na materské,
 • matka, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, má nárok na materské najdlhšie do konca 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

Obdobie nároku na materské poistenkyne, ktorá dieťa porodila, nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

*

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=559

a http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=558

*

DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

Otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské až po tom, keď matka skončí poberanie svojho materského.

Ak matka materské nepoberala, otec môže prevziať starostlivosť o dieťa a začať poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

Pri rešpektovaní týchto pravidiel si otec môže po dohode s matkou ľubovoľne zvoliť deň, kedy prevezme dieťa do svojej starostlivosti a uplatní si nárok na materské. Teda tak, ako im to bude čo najlepšie vyhovovať. Môže to byť napríklad hneď po tom, čo si materskú dočerpá matka (resp. po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu), alebo v čase, kedy má dieťa jeden rok, dva roky a podobne.

Otec nemusí začať čerpať materské od prvého dňa mesiaca, môže prevziať dieťa do starostlivosti povedzme od druhého dňa mesiaca (napríklad od 2.9.2022), čo je výhodnejšie z pohľadu čerpania rodičovského príspevku.

Nárok na materské otcovi zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku na materské, avšak s dvomi výnimkami:

 • osamelý otec má nárok na materské po dobu 31 týždňov,
 • pri starostlivosti otca o dve alebo viac detí súčasne je nárok na materské po dobu 37 týždňov.

Pozor, zároveň platí, že otec môže poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Z toho vyplýva, že otec by mal začať poberať materské najneskôr 28/31/37 týždňov pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa, inak sa sám ukráti o časť doby, počas ktorej by mohol materské poberať.

*

Kalendár: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=560

*

Kniha MATERSKÁ 2022: OBSAH

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

1. STRUČNE O TEHOTENSKOM A MATERSKOM

1.1 TEHOTENSKÉ STRUČNE

1.2 MATERSKÉ STRUČNE

2. ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

2.1 NEMOCENSKÉ POISTENIE

2.2 TRVANIE NEMOCENSKÉHO POISTENIA NAJMENEJ 270 DNÍ

2.3 PREVZATIE DIEŤAŤA DO STAROSTLIVOSTI

2.4 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z VIACERÝCH NEMOCENSKÝCH POISTENÍ

3. DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD A ROZHODUJÚCE OBDOBIE

3.1 DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

3.2 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - ZAMESTNANEC

3.3 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - SZČO

3.4 ROZHODUJÚCE OBDOBIE - DOBROVOĽNE NEMOCENSKY POISTENÁ OSOBA

3.5 PRAVDEPODOBNÝ DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD

4. TEHOTENSKÉ

4.1 NÁROK NA TEHOTENSKÉ

4.2 VÝŠKA TEHOTENSKÉHO

4.3 DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO

4.4 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ

4.5 TEHOTENSKÉ V SILOVÝCH REZORTOCH

4.6 TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM

5. MATERSKÉ

5.1 NÁROK NA MATERSKÉ

5.2 VÝŠKA MATERSKÉHO

5.3 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - MATKA

5.4 DOBA ČERPANIA MATERSKÉHO - OTEC

5.5 POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O MATERSKÉ

6. RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.1 NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.2 VÝŠKA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

6.3 ČASTÉ OTÁZKY K RODIČOVSKÉMU PRÍSPEVKU

6.4 PANDEMICKÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

6.5 PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

7. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE A TIPY

7.1 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ ZO ZAMESTNANIA

7.2 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ SZČO

7.3 TEHOTENSKÉ A MATERSKÉ Z DOBROVOĽNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA

7.4 REŤAZOVÝ PÔROD

7.5 PRÍSLUŠNÍCI SILOVÝCH REZORTOV

7.6 NEMOCENSKÉ A OŠETROVNÉ POČAS RD

7.7 OTEC NA MATERSKEJ, MATKA NA DÁVKE V NEZAMESTNANOSTI

8. ČO SA INDE NEZMESTILO

8.1 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A PRÁCA V ZAHRANIČÍ

8.2 MATERSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENKA PODĽA ZÁKONNÍKA PRÁCE

8.3 TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ A RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK A PRÁCA

8.4 SÚBEHY - TEHOTENSKÉ, MATERSKÉ, RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK, DÁVKA V NEZ.

8.5 POISTENCI ŠTÁTU - KEDY, ZA KOHO A AKÉ PLATÍ ŠTÁT POISTNÉ

9. DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI

10. SLOVNÍK POJMOV

*

Kniha MATERSKÁ 2022: ÚVOD

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Kniha "MATERSKÁ 2022" je v poradí siedma kniha za posledné roky s podrobným komentárom k dávkam nemocenského poistenia "materské" a "tehotenské".

Jednotlivé kapitoly knihy sú zorganizované tak, aby ste si rýchlo našli to, čo potrebujete. Zrejme najzaujímavejšia je 7. kapitola, v ktorej sú spísané rady a triky, ako získať čo najvyššie sumy na tehotenskom a materskom podľa toho, či na materskú pôjdete zo zamestnania, ako SZČO alebo z dobrovoľného poistenia. Dostatočný priestor je venovaný aj tzv. reťazovým pôrodom a, samozrejme, špecifikám, ktoré sa týkajú oteckov na materskej.

V knihe nájdete aj rozsiahly komentár k rodičovským príspevkom a k možnostiam čerpania dávok v nezamestnanosti po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Jednotlivé životné situácie sú vysvetlené na množstve príkladov, aby pomerne komplikovaná problematika bola zrozumiteľná aj laikom.

Predchádzajúce vydania knihy pomohli získať materské tisíckam rodín na Slovensku. A to čo najvyššie materské. Vôbec nemusíte pochybovať, že vám k tomu pomôže aj knižka, ktorú práve čítate.

*

Poďakovanie patrí všetkým, čo prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT) a najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým vám za vašu stálu priazeň ,-)

*

Písané na jeseň 2021, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.9.2021.

*

Skratky použité v knihe:

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

DVZ – denný vymeriavací základ

PDVZ – pravdepodobný denný vymeriavací základ

RO – rozhodujúce obdobie

MD – materská dovolenka

RD – rodičovská dovolenka

RP – rodičovský príspevok

PN – práceneschopnosť, práceneschopný/á

SP – Sociálna poisťovňa

*

Otec je na materskej, môže ísť dieťa do škôlky?

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

S otvorením školského roka 2021/2022 sa objavujú otázky, či je možné, aby dieťa chodilo od septembra 2021 do škôlky v prípade, ak je otec na materskej. Alebo či Sociálna poisťovňa v takomto prípade zastaví oteckovi výplatu materského.

*

Na to, aby mal otec dieťaťa priznané materské, musí okrem iných podmienok spĺňať aj podmienku, že sa stará o dieťa, viď § 49 ods. 1 a § 49 ods. 3 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Problémom v praxi však je, že pojem „starať sa o dieťa“ nie je na tieto účely nijako v zákone o sociálnom poistení zadefinovaný.

Výklad pojmu "otec sa stará o dieťa", ako ho v praxi uplatňuje Sociálna poisťovňa, nenájdeme ani na jej webovej stránke. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je uvedené, že podmienka starostlivosti o dieťa nie je splnená, ak sa o dieťa stará iná osoba - čo môže byť aj "právnická osoba", teda v praxi škôlka - a to bude problém.

*

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa (2021)

Témy: Zákonník práce

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v Zákonníku práce zaviedol § 152b Príspevok na športovú činnosť dieťaťa.

Napriek náznakom, že sa príspevok na športovú činnosť dieťaťa od roka 2021 zruší, respektíve sa zrušia oslobodenia od dane a odvodov, k žiadnym zmenám pre rok 2021 nedošlo a naďalej platia pravidlá platné od 1.1.2020.

Výhodou príspevku je skutočnosť, že pri dodržaní podmienok uvedených v § 152b Zákonníka práce, je príspevok príjem zamestnanca naďalej oslobodený od dane (a automaticky oslobodený aj od odvodov). Viď § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Pre posudzovanie oslobodenia príspevkov od dane je v praxi potrebné rešpektovať metodické usmernenie Finančného riaditeľstva SR, link:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_usmernenia/Priame_dane/2020/2020.08.17_29_DZPaU_2020_MU.pdf

*

ZAMESTNÁVATEĽ MÔŽE, ALE NEMUSÍ POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

Na rozdiel od príspevkov na rekreáciu, na príspevok na športovú činnosť dieťaťa nie je právny nárok, zamestnávateľ ho poskytne zamestnancovi dobrovoľne (počet zamestnancov "vo firme" nie je rozhodujúci).

Rovnako ako v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje Zákonník práce, sa postupuje aj v prípade zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahujú predpisy:

 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
 • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore
 • zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
 • zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe.

*

Podmienky na poskytnutie príspevku, ktoré musí splniť zamestnanec

Na poskytnutie príspevku (a daňovú úľavu) musia byť splnené podmienky:

 • zamestnanec je zamestnaný v pracovnom pomere (pri dohode nárok nie je),
 • pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky,
 • zamestnanec predloží doklad vystavený oprávnenou osobou (športovou organizáciou) do 30 dní odo dňa jeho vydania.

Ak zamestnávateľ poskytne príspevok zamestnancovi, ktorý horeuvedené podmienky nespĺňa, príspevok nebude na strane zamestnanca oslobodený od dane a nebude oslobodený od odvodov.

*

Aké odvody a daň z príjmu treba zaplatiť, ak chcem maximálnu materskú?

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie

*

Častá otázka, ktorú dostávam od budúcich mamičiek alebo od oteckov chystajúcich sa na materskú, je, pri akej hrubej mzde (vymeriavacom základe, VZ) budú mať čo najvyššie materské.

A nasledujúca otázka znie, aké sa z takejto hrubej mzdy platia odvody a daň z príjmu. Ľudovo povedané, čo to bude "stáť", ak chce mamička alebo otecko získať maximálnu možnú materskú dávku.

*

Ako asi viete, materské za jeden deň jej čerpania sa vypočíta ako 75 % zo sumy denného vymeriavacieho základu (DVZ). A ten je podľa zákona o sociálnom poistení ohraničený.

Pre materské začínajúce v roku 2021 je maximálny možný DVZ vo výške 71,8028 eura.

Pre materské začínajúce v roku 2022 je maximálny možný DVZ vo výške 74,4987 eura.

V praxi to znamená, že ak plánujete začať poberať materské ešte v roku 2021, najvyššiu materskú dávku získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu 2184 eur.

Ak plánujete začať poberať materské v roku 2022, najvyššiu možnú materskú dávku získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu 2266 eur.

A ak plánujete začať poberať materské v roku 2023, najvyššiu možnú materskú dávku získate z vymeriavacieho základu, resp. hrubého príjmu odhadom približne 2400 eur.

*

Poznámka: V nasledujúcich výpočtoch pre zjednodušenie zaokrúhľujeme medzivýsledky na celé eurá matematicky.

*

Rodičia - dotácia na stravovanie a daňový bonus

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,Top,veličiny,zmeny 2021

*

Článok je určený rodičom detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

Viac o probléme sa dočítate tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590

Komu sa čo viac oplatí - dotácia na stravu alebo daňový bonus na dieťa: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=593

Článok k téme určený zamestnávateľom: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=594

*

Ako rodičia detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (MŠ) alebo základnú školu (ZŠ), riešite v úvode školského roka 2021/2022 dilemu, či si máte, alebo nemáte na vaše dieťa uplatniť dotáciu na stravovanie alebo ľudovo povedané tzv. obedy zadarmo.

Na rozdiel od minulosti totiž veľká časť rodičov, ktorí si uplatnia dotáciu na stravovanie, stratí nárok na daňový bonus na dieťa.

*

Od 1.8.2021 sa skomplikovali príslušné predpisy a je to takto:

*

Dieťa vo veku do 6 rokov

Ak máte dieťa vo veku do 6 rokov - nasledujúci text platí pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ, prípadne navštevujú ZŠ, majú 5 rokov, prípadne menej a uvedené platí poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov - máte na vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie. Dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, kedy je dieťa v škole a ide na obed.

V MŠ, resp. v ZŠ by ste vo vlastnom záujme mali odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým si uplatníte nárok na dotáciu na stravovanie (viď ďalej).

Súčasne - pokiaľ spĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov - máte aj nárok na daňový bonus na vaše dieťa. Daňový bonus na dieťa vo veku do 6 rokov (poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov) je v dvojnásobnej sume, to znamená 46,44 eura do decembra 2021 a 47,14 eura od januára do decembra 2022. Vášmu zamestnávateľovi nemusíte nič nahlasovať, nárok na daňový bonus na dieťa ste si uplatnili pri nástupe do zamestnania, resp. pri narodení dieťaťa.

*

Dieťa vo veku od 6 do 15 rokov

Ak máte dieťa vo veku od 6 do 15 rokov - nasledujúci text platí pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ, prípadne navštevujú ZŠ, majú 6 až 15 rokov, uvedené platí prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov - musíte si vybrať medzi dotáciou na stravovanie alebo daňovým bonusom na vaše dieťa.

Pokiaľ spĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov - najmä ide o podmienku mať zdaniteľný (hrubý) príjem najmenej vo výške 311,50 eura mesačne, resp. 3738 eur za celý rok 2021 - odporúčam uprednostniť daňový bonus na dieťa a o dotáciu na stravovanie v MŠ, resp. v ZŠ nežiadať.

Dotácia na stravovanie je 1,30 eura na jeden deň, kedy je dieťa v škole a ide na obed. Aj keby bolo dieťa v škole počas jedného mesiaca 23 dní (viac sa nedá), získate tak za jeden mesiac sumu maximálne 23 x 1,30 = 29,90 eura, čo je menej ako suma daňového bonusu.

Daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov (prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov) je vo zvýšenej sume, to znamená 39,47 eura do decembra 2021 a 43,60 eura od januára do decembra 2022. Vášmu zamestnávateľovi nemusíte nič nahlasovať, nárok na daňový bonus na dieťa ste si uplatnili pri nástupe do zamestnania, resp. pri narodení dieťaťa.

Pokiaľ nespĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, tak odporúčam uplatniť si v MŠ, resp. v ZŠ nárok na dotáciu na stravovanie. V takom prípade by ste v MŠ, resp. v ZŠ mali odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým si uplatníte nárok na dotáciu na stravovanie (viď ďalej).

*

Dieťa vo veku od 15 rokov

Ak máte dieťa vo veku od 15 rokov - nasledujúci text platí pre deti, ktoré navštevujú ZŠ a majú 15 rokov, prípadne viac, uvedené platí prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov - máte na vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie. Dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, kedy je dieťa v škole a ide na obed.

V ZŠ by ste vo vlastnom záujme mali odovzdať čestné vyhlásenie, ktorým si uplatníte nárok na dotáciu na stravovanie (viď ďalej).

Súčasne - pokiaľ spĺňate podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov - máte aj nárok na daňový bonus na vaše dieťa. Daňový bonus na dieťa vo veku od 15 rokov (prvýkrát za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 15 rokov) je v základnej sume, to znamená 23,22 eura do decembra 2021 a 23,57 eura od januára do decembra 2022. Vášmu zamestnávateľovi nemusíte nič nahlasovať, nárok na daňový bonus na dieťa ste si uplatnili pri nástupe do zamestnania, resp. pri narodení dieťaťa.

*

Čestné vyhlásenie

Nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie preukazuje rodič voči MŠ, resp. voči ZŠ čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa.

Rodič nie je povinný svoj nárok preukazovať žiadnymi ďalšími dokladmi či potvrdeniami. Napríklad nie je povinný dokladovať, že je evidovaný nezamestnaný, že poberá dôchodok alebo že má v zamestnaní rodičovskú dovolenku, respektíve veľmi nízky príjem a podobne.

Povinnosť predložiť čestné vyhlásenie sa týka aj rodičov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. na deti, ktoré navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov veku, viď vyššie.

*

Čo by malo obsahovať čestné vyhlásenie?

 1. Nadpis "Čestné vyhlásenie na uplatnenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky."
 2. Meno a adresa trvalého pobytu rodiča (zákonného zástupcu)
 3. Meno a rodné číslo dieťaťa
 4. Text: "Vyhlasujem, že dieťa žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu."
 5. Obdobie, na ktoré si rodič uplatňuje dotáciu (napríklad na celý školský rok alebo napríklad len do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov...)
 6. Dátum, podpis rodiča (zákonného zástupcu).

*

Špeciálne prípady

Dotácia na stravovanie sa poskytuje na dieťa bez ohľadu na jeho vek a bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa, a to v dvoch špecifických prípadoch:

 • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, ak v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

V týchto špecifických prípadoch rodič nie je povinný odovzdať škole čestné vyhlásenie, bez ohľadu na vek dieťaťa má nárok na dotáciu na stravovanie a pokiaľ spĺňa podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, má aj nárok na daňový bonus na dieťa.

*

Príklad 1.

Dieťa navštevuje od septembra 2021 posledný ročník MŠ. Má 5 rokov, vek 6 rokov dovŕši dňa 16.11.2021.

Rodič si uplatní dotáciu na stravovanie. V čestnom vyhlásení rodič uvedie, že dotáciu si uplatňuje na obdobie od 1.9.2021 do 30.11.2021. Teda dotáciu si uplatňuje až do konca mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

*

Príklad 2.

Dieťa je žiakom na základnej škole, má 8 rokov.

Aspoň jeden z rodičov pracuje a má dostatočný príjem na to, aby poberal daňový bonus na dieťa.

Rodičia si nebudú uplatňovať dotáciu na stravovanie, zamestnávateľovi nemusia nič oznamovať.

*

Príklad 3.

Dieťa je žiakom na základnej škole, má 12 rokov.

Ani jeden z rodičov si nemôže uplatňovať daňový bonus, z rôznych dôvodov rodičia nepracujú, nemajú príjmy ani v zamestnaní ani príjmy z podnikania, zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Pretože rodičia si z dôvodu neexistencie zdaniteľných príjmov nemôžu uplatňovať daňový bonus, uplatnia si v škole dotáciu na stravovanie.

*

Príklad 4.

Dieťa je žiakom na základnej škole, má 14 rokov. Vek 15 rokov dovŕši dňa 7.10.2021.

Aspoň jeden z rodičov pracuje a má dostatočný príjem na to, aby poberal daňový bonus na dieťa.

Rodičia si od septembra nebudú uplatňovať dotáciu na stravovanie. Dotáciu na stravovanie si v škole uplatnia až od 1.11.2021, teda od mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

Zamestnávateľovi rodičia nemusia nič oznamovať, počas celej doby na dieťa poberajú daňový bonus, do októbra 2021 vo zvýšenej sume, od novembra 2021 v základnej sume.

*

Príklad 5.

Dieťa navštevuje základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Z tohto dôvodu sa na všetky deti poskytuje dotácia na stravovanie. Dotácia sa poskytuje "automaticky", rodičia nemusia o dotáciu žiadať, nemusia v škole odovzávať čestné vyhlásenie.

Ak rodič dieťaťa pracuje (podniká) a má dostatočné príjmy na priznanie daňového bonusu, má nárok na daňový bonus bez ohľadu na vek dieťaťa a bez ohľadu na to, že na dieťa dostáva dotáciu na stravovanie.

*

 

Postup zamestnávateľa pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa po 1.8.2021

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny,zmeny 2021

*

Na úvod pripomeňme, že od 1.8.2021 do 31.12.2021 je daňový bonus:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
 • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy DB. 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca len na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa informácie UPSVaR (viď vyššie) nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

Viac v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590

A odporúčam aj článok: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=593

*

V pokračovaní článku sa dozviete, čo to znamená v praxi pre zamestnávateľov.

*

Dotácia na stravu alebo zvýšený daňový bonus? Príklady, komu sa čo oplatí

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,veličiny,zmeny 2021

*

Na úvod: komplexný článok k problematike dotácie na stravovanie a daňového bonusu na deti nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=590

*

Zopakujme si, že podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách:

... pokiaľ ide o deti vo veku od 6 rokov do 15 rokov (uvedené platí prvýkrát za mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, a poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku),

... nárok na dotáciu na stravovanie je na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

... ak si ani jeden z rodičov neuplatnil na dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022), respektíve rodičia na daňový bonus vôbec nemajú nárok

Táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením.

*

Ďalej si zopakujme, že pokiaľ sa rodičia dieťaťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov (uvedené platí prvýkrát za mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 6 rokov, a poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku) rozhodli podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách požiadať o dotáciu na stravovanie, tak strácajú nárok na daňový bonus na dieťa. Rodičia nemajú nárok na daňový bonus ani vo zvýšenej sume, ani v základnej sume.

*

NA VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU MUSÍTE MAŤ DOSTATOČNE VYSOKÝ PRÍJEM

Jednou zo základných podmienok na priznanie daňového bonusu na dieťa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) je, aby mal rodič dostatočne vysoký zdaniteľný príjem.

*

Rodič je zamestnanec

Ak je rodič zamestnancom, nárok na daňový bonus za rok 2021 má, ak za rok 2021 dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (hrubý príjem v zamestnaní) podľa § 5 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2021 suma 6 x 623 eur = 3738 eur.

Rodič - zamestnanec má právo požiadať svojho zamestnávateľa o vyplácanie daňového bonusu na dieťa priebežne počas roka, za každý mesiac pri výplate mzdy a pri výpočte tzv. mesačných preddavkov na daň. Zamestnanec si toto právo u zamestnávateľa uplatňuje tak, že vyplní a podpíše tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu". Zamestnávateľ mu v takom prípade vyplatí daňový bonus na dieťa za každý mesiac, za ktorý jeho zdaniteľný príjem zo závislej činnosti (hrubý príjem v zamestnaní) podľa § 5 ZDP dosiahne výšku najmenej polovice minimálnej mzdy, čo počas roka 2021 znamená sumu 623 eur / 2 = 311,50 eura.

Ak rodič požiada svojho zamestnávateľa o vyplatenie, respektíve o doplatenie daňového bonusu za rok 2021 až v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021, zamestnávateľ mu daňový bonus na základe ročného zúčtovania vyplatí, ak celkový zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti za rok 2021 dosiahne sumu najmenej 3738 eur.

Poznámka: Žiadosť o ročné zúčtovanie za rok 2021 sa podáva do 15. februára 2022, ročné zúčtovanie musí zamestnávateľ urobiť najneskôr do 31. marca 2022 a daňový bonus zamestnancovi vyplatiť najneskôr vo výplate mzdy za mesiac apríl 2022.

Podobne platí, že ak si rodič za rok 2021 sám podá daňové priznanie, Finančná správa SR mu vyplatí, resp. doplatí daňový bonus za rok 2021 vtedy, ak celkový zdaniteľný príjem zamestnanca zo závislej činnosti za rok 2021 dosiahne sumu najmenej 3738 eur.

*

Rodič je SZČO

Ak rodič je SZČO, nárok na daňový bonus za rok 2021 má vtedy, ak za rok 2021 podá daňové priznanie a dosiahne zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2021 suma 6 x 623 eur = 3738 eur. Ďalšou podmienkou je, aby z týchto príjmov vykázal kladný základ dane (aby nemal stratu).

*

Pri posudzovaní nároku na daňový bonus za rok 2020 sa započítavali aj príspevky "Prvá pomoc", pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné

Pri posudzovaní nároku na daňový bonus za rok 2020 sa k zdaniteľným príjmom daňovníka na účel posúdenia nároku na daňový bonus na deti podľa § 24aa zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach započítali aj:

 • príspevky "Prvá pomoc" a "Prvá pomoc plus" z úradov práce
 • COVID dotácie z ministerstva kultúry
 • pandemické nemocenské vyplatené za obdobie PN z dôvodu karantény alebo izolácie
 • pandemické ošetrovné.

Pre rok 2021 takáto úprava prijatá nebola, ale dá sa predpokladať, že sa tak stane a rovnaký postup ako za rok 2020 bude možný aj za rok 2021.

To znamená, že v prípade zamestnanca sa v ročnom zúčtovaní za rok 2021 zohľadní aj pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné, ktoré zamestnancovi vyplatí Sociálna poisťovňa za obdobie roka 2021, najneskôr do 31. januára 2022.

V prípade SZČO sa v daňovom priznaní za rok 2021 zohľadnia aj príspevky "Prvá pomoc" a COVID dotácie z ministerstva kultúry, preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve SZČO, respektíve zaevidované v daňovej evidencii SZČO alebo zaevidované v evidencii SZČO od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. A ďalej pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné, preukázateľné prijaté od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Uvidíme.

*

VÝŠKA DOTÁCIE NA STRAVOVANIE

Dotácia na stravovanie je 1,30 eura na deň (za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu).

Ak si rodič uplatní dotáciu na stravovanie, môže za mesiace roka 2021 formou dotácie získať sumy najviac:

 • september za 20 dní x 1,30 eur = 26 eur
 • október za 19 dní x 1,30 eur = 24,70 eura
 • november za 20 dní x 1,30 eur = 26 eur
 • december za 16 dní x 1,30 eur = 20,80 eura

*

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Od 1.8.2021 do 31.12.2021 je daňový bonus na dieťa:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
 • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy DB. 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca len na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa informácie UPSVaR (viď vyššie) nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

*

Od 1.1.2022 do 31.12.2022 je daňový bonus na dieťa:

 • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
 • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,85-násobok základnej sumy DB. 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa informácie UPSVaR (viď vyššie) nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

*

ČO JE VÝHODNEJŠIE

Z uvedených súm podľa názoru autora je pre rodiča dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov, ktorý spĺňa ostatné podmienky na vyplatenie daňového bonusu (má dostatočne vysoký príjem atď.), výhodnejšie rozhodnúť sa pre daňový bonus.

Ten je do konca roka 2021 vo výške 39,47 eura mesačne.

Dotácia na stravovanie je za mesiace september až december 2021 najviac vo výške od 20,80 eura po 26 eur. A môže to byť aj menej, ak dieťa z rozličných príčin nepríde na vyučovanie (je choré), alebo bude musieť byť škola zatvorená kvôli COVID opatreniam.

Rodičia, ktorí sú zamestnancami, pričom si daňový bonus uplatňujú u svojho zamestnávateľa každý mesiac (u zamestnávateľa vyplnili "Vyhlásenie" a uplatnili si nárok na daňový bonus pri výpočte mesačných preddavkov na daň), by jednoznačne nemali žiadať o dotáciu na stravovanie a mali by pokračovať v uplatňovaní si nároku na daňový bonus.

Nie vždy však rodič vopred vie, či bude spĺňať podmienku príjmu, teda, či si bude môcť (dodatočne) v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus. Týka sa to rodičov, ktorí v zamestnaní pracujú, resp. budú pracovať len časť roka 2021, avšak týka sa to aj tých SZČO, ktoré majú v podnikaní relatívne nízky príjem.

*

V pokračovaní článku nájdete príklady.

"Prvá pomoc" za august a september 2021 (aktualizované 12.8.2021)

Témy: pandémia,SZČO,Top,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Vláda SR ešte začiatkom júna 2021 predĺžila projekt "Prvá pomoc" na mesiace júl až december 2021. Od júla 2021 sa "Prvá pomoc" napojila na tzv. COVID automat.

V závislosti od epidemiologickej situácie sa zadefinovali štyri tzv. Fázy, a to Fáza 0 až Fáza 3.

Napríklad v prípade, ak v príslušnom mesiaci bude na celonárodnej úrovni vyhlásený tretí alebo štvrtý stupeň varovania (to sú dva najvyššie možné stupne varovania), pôjde o Fázu 3.

Pri Fáze 3 bude výška príspevkov "Prvá pomoc" stanovená tak, ako ste ju poznali za mesiace február až jún 2021 v rámci Prvej pomoci++.

Naopak, v prípade, ak bude epidemiologická situácia dobrá, pričom väčšina okresov na Slovensku bude po väčšiu časť mesiaca zelená, za daný mesiac sa žiadne príspevky vyplácať nebudú, pôjde o Fázu 0.

Súčasťou schválených pravidiel je aj dôležité pravidlo prechodu medzi fázami: Medzimesačný prechod medzi fázami je možný najviac o dve fázy.

Viac k tomu v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585

*

"Prvá pomoc" za august 2021

Pretože v období od 1. augusta do 15. augusta bolo celé Slovensko "zelené" a od 16. augusta bude "oranžových" len 9 okresov, už 11. augusta 2021 vieme povedať, že za august 2021 sa príspevky "Prvá pomoc" vyplácať vôbec nebudú. Uplatní sa Fáza 0.

Pokiaľ ide o pravidlo prechodu medzi fázami (viď vyššie), tak za júl 2021 sa príspevky vyplácajú v rámci Fázy 1. Teda pri prechode z Fázy 1 do Fázy 0 pôjde o medzimesačný prechod o jednu fázu nadol, čo je v súlade s pravidlom o prechode medzi fázami.

*

V pokračovaní článku sa dozviete, či a ako sa bude pokračovať v "Prvej pomoci" za mesiace september až december 2021.

*

SZČO a poistenie v SP pri čerpaní príspevku "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2 od júla 2021

Témy: pandémia,sociálne poistenie,SZČO,zmeny 2021

Jednou z podmienok, ktorú musí SZČO splniť pri čerpaní príspevku "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2 je, aby bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni alebo aby mala tzv. odvodové prázdniny.

To platí aj pri čerpaní príspevkov "prvá pomoc" v období od júla 2021 do decembra 2021, kedy je výška príspevkov naviazaná na tzv. COVID automat (viac o "Prvej pomoci" od júla 2021 nájdete v článkoch http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585 a http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=589).

*

Podmienka nemocenského a dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni

Nárok na príspevok z opatrenia č. 2 od júla 2021 majú SZČO, ktorým:

 • po 1.7.2021 pokračuje povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni alebo
 • od 1.7.2021 im vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni (ak podali daňové priznanie za rok 2020 v riadnom termíne do 31.3.2021 a ich brutto príjem z podnikania presiahol hranicu 6552 eur, potrebnú pre vznik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni)

*

V pokračovaní článku sa dozviete, čo sú tzv. odvodové prázdniny a ako to je s dobrovoľným poistením v Sociálnej poisťovni.

*

"Obedy zadarmo" a daňový bonus na dieťa od 1.8.2021 (aktualizované 5.8.2021 a 6.8.2021)

Témy: daň z príjmov,daňový bonus,Top,veličiny,zmeny 2021

*

Aktualizované 5.8.2021 na základe informácií o dotáciách na stravovanie, ktorá bola uverejnená na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR).

Aktualizované 6.8.2021 na základe informácií Finančnej správy SR č. 30/DZPaU/2021/I k zákonu č. 257/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

*

Od 1.7.2021 sa v zákone o dani z príjmov zaviedla zvýšená sadzba daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov. V období od 1.7.2021 do 31.12.2021 je zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov daný ako 1,7-násobok základnej sadzby daňového bonusu. Od 1.1.2022 sa zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov upraví na 1,85-násobok základnej sadzby daňového bonusu.

Zavedenie zvýšeného daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov bolo v čase schválenia tejto legislatívnej úpravy na konci roka 2020 odôvodnené tým, že súčasne sa zruší dotácia na stravovanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov, tzv. obedy zadarmo. Samotné zvýšenie daňového bonusu na 1,7-násobok, resp. na 1,85-násobok základnej sumy bolo vykalkulované tak, aby rodičom detí vo veku od 6 do 15 rokov kompenzovalo zrušenie dotácie na stravu.

Od 1.8.2021 sa však zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) zmenil tak, že vo všeobecnosti sa dotácia na stravovanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov zrušila. Avšak dotácia na stravovanie bola ponechaná na také deti, ktorých rodičia nemajú nárok na zvýšený daňový bonus. Táto zmena bola odôvodnená tým, aby rodičom, ktorí nemajú nárok na daňový bonus - nepracujú, respektíve ich zdaniteľný príjem podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nedosahuje výšku 6-násobku minimálnej mzdy, zostal nárok na dotáciu na stravovanie.

Dňa 5.8.2021 sa na webe UPSVaR objavila upravená informácia o dotáciách na stravovanie, dohodnutá s MPSVaR a Ministerstvom financií Slovenskej republiky (MF SR), s platnosťou od 1.8.2021. Informáciu nájdete tu:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti.html?page_id=964373

Pokiaľ ide o deti navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ, kľúčová je táto časť informácie: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Krátko na to sa na webe Finančnej správy SR (FS SR) objavila informácia Finančného riaditeľstva SR (FR SR) č. 30/DZPaU/2021/I, nájdete ju tu:

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2021/2021.08.05_30_DZPaU_2021_I.pdf

*

Z informácií uvedených na webe UPSVaR a FS SR vyplývajú nasledovné závery:

*

DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1.8.2021 vo výške 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť materskej škole a základnej škole:
 • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022) - táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením. K tomu čítajte ďalej bližšie vysvetlenie.

*

V prípade, ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách (viď horeuvedené prvé dve odrážky), pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť nárok na daňový bonus.

Príklad

Dieťa navštevuje materskú školu (resp. základnú školu), v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách má rodič na dieťa nárok na dotáciu na stravovanie.

Pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, napríklad ak pracuje a má dostatočne vysoký zdaniteľný príjem (najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy mesačne, resp. najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy za celý rok), má rodič súčasne nárok aj na daňový bonus, bez ohľadu na to, či má dieťa vek do 6 rokov, alebo vek 6 rokov až 15 rokov, respektíve vek 15 rokov a viac.

*

Pre drvivú väčšinu rodičov však pôjde o prípady podľa horeuvedenej tretej odrážky - ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.  

Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách je možné poskytnúť dotáciu na stravovanie na:

1. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (v praxi ide 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ).

Na tieto deti si rodič ešte nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale z dôvodu veku dieťaťa do 6 rokov si rodič uplatňuje daňový bonus v dvojnásobnej výške (v roku 2021 suma 46,44 eura).

Pri deťoch do 6 rokov veku tak je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške.

Tento postup je možný poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

Príklad

Dieťa od septembra 2021 navštevuje posledný rok MŠ, má 5 rokov. Vek 6 rokov dovŕši 18.3.2022. 

Rodič si na dieťa od septembra 2021 môže uplatniť dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, pretože dieťa ešte nemá 6 rokov. Súčasne má nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške 46,44 eura (pokiaľ spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov). 

Poslednýkrát si takto môže rodič uplatniť dotáciu na stravovanie za mesiac marec 2022. Od 1.4.2022 možno rodičovi odporúčať, aby si nárok na dotáciu na stravovanie prestal uplatňovať. Nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške má poslednýkrát za mesiac marec 2022, kedy dieťa dovŕši vek 6 rokov. Ak by si dotáciu na stravovanie uplatňoval aj po 1.4.2022, stratil by nárok na daňový bonus na dieťa vo zvýšenej výške 1,85-násobku základnej sumy (v roku 2022 pôjde o sumu 43,60 eura).

*

2. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak si rodičia nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov (rodičia nepracujú, respektíve ich zdaniteľný príjem podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nedosahuje výšku 6-násobku minimálnej mzdy) alebo ak rodičia pred daňovým bonusom uprednostnili dotáciu na stravovanie.

Ak si na takéto dieťa rodič uplatní nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, podľa uvedených informácií UPSVaR a FR SR úplne stráca nárok na daňový bonus za mesiace, za ktoré si uplatnil dotáciu na stravovanie. Teda nemá nárok ani na sumu zvýšeného daňového bonusu, ani na sumu základného daňového bonusu.

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov veku.

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Poznámka: Ako autor komentára zásadne nesúhlasím s takýmto výkladom zákona o dani z príjmov zo strany UPSVaR a FR SR. V zákone o dani z príjmov je jasne uvedené, že nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má len rodič, ktorý si neuplatní nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách. Avšak z platného znenia zákona o dani z príjmov vyplýva, že pokiaľ rodič spĺňa ostatné zákonom určené podmienky, má nárok na základnú sumu daňového bonusu, v roku 2021 teda vo výške 23,22 eura mesačne.

V prípade rodičov, ktorí spĺňajú podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov a môžu si na dieťa uplatniť daňový bonus, odporúčam pri výklade zákona prezentovaného UPSVaR v spolupráci s MF SR a FR SR uprednostniť daňový bonus a nie dotáciu na stravovanie. Dotácia na stravovanie je 1,30 eura na deň. Ak by aj dieťa bolo v nejakom mesiaci 23 dní v škole, suma dotácie by bola 23 x 1,30 = 29,90 eur. Suma zvýšeného daňového bonusu však je 39,47 eura, od roku 2022 potom 43,60 eura čo je jednoznačne výhodnejšie.

Príklad

Dieťa navštevuje základnú školu, má 8 rokov. Ani jeden z rodičov nespĺňa podmienky na priznanie daňového bonusu. Matka je na rodičovskej dovolenke pri ďalšom dieťati a nemá príjmy zdaňované podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Otec je spoločníkom s.r.o. a rovnako nemá príjmy zdaňované podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Rodičia si tak od septembra 2021 môžu na dieťa uplatniť dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách.

Treba však upozorniť, že ak by sa napríklad matka od októbra 2021 vrátila do zamestnania a za rok 2021 by jej zdaniteľný (hrubý) príjem dosiahol sumu najmenej 3738 eur (6-násobok minimálnej mzdy), nebude si môcť v ročnom zúčtovaní za rok 2021 spätne uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa za mesiace september až december 2021. V ročnom zúčtovaní za rok 2021 si bude môcť uplatniť daňový bonus len za mesiace január až august 2021.

*

3. Deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka alebo z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky). 

Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Na tieto deti si z dôvodu dovŕšenia veku dieťaťa 15 rokov rodič už nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku), ale uplatňuje si nárok na základný daňový bonus (v roku 2021 v sume 23,22 eura).

Pri deťoch 15-ročných a starších, ktoré navštevujú ZŠ, tak je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na základný daňový bonus.

Príklad

Dieťa od septembra 2021 navštevuje 9. ročník ZŠ.Vek 15 rokov dovŕši 18.3.2022. Aspoň jeden rodič dieťaťa spĺňa podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov a má nárok na zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Rodičia dieťaťa si preto od septembra 2021 nebudú uplatňovať dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, pretože zvýšený daňový bonus je pre nich výhodnejší.

Rodič má poslednýkrát nárok na zvýšený daňový bonus za mesiac marec 2022, kedy dieťa dovŕši vek 15 rokov. Od apríla 2022 má rodič nárok na daňový bonus na dieťa už len v základnej sume. 

Rodič si tak môže od 1.4.2022 uplatniť nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách. Od apríla 2022 má nárok na dotáciu na stravovanie i na daňový bonus (v základnej sume, v roku 2022 pôjde o sumu 23,57 eura).

*

Čestné vyhlásenie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách 

Podľa informácií UPSVaR (viď vyššie), nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (horeuvedené 3 body) preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa.

Rodič nie je povinný svoj nárok preukazovať žiadnymi ďalšími dokladmi či potvrdeniami. Napríklad nie je povinný dokladovať, že je evidovaný nezamestnaný, že poberá dôchodok alebo že má v zamestnaní rodičovskú dovolenku, respektíve veľmi nízky príjem a podobne.

Pozor, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. na deti, ktoré navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov veku.

V praxi to znamená, že pokiaľ si rodič chce od augusta 2021 (resp. od septembra 2021 alebo neskôr, napr. po tom, čo dieťa dovŕši 15 rokov veku a stále bude navštevovať ZŠ) uplatňovať dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, musí škole, resp. škôlke predložiť čestné vyhlásenie.

*

Z pohľadu školy a materskej školy

Škola bude žiadať o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách len na tie deti, ktorých rodičia si uplatnia nárok na dotáciu, pričom formou čestného vyhlásenia prehlásia, že nepoberajú zvýšený daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov.

Teda:

 • buď majú dieťa vo veku od 6 do 15 rokov a na dieťa nepoberajú zvýšený daňový bonus alebo
 • ich dieťa ešte nemá 6 rokov alebo
 • ich dieťa už má vek 15 rokov.

Základným školám možno odporúčať, aby na začiatku školského roka 2021/2022 vyzvali rodičov, aby požiadali o dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách. Súčasťou žiadosti bude čestné vyhlásenie rodiča.

Nárok si môžu uplatniť rodičia:

 • detí vo veku do 6 rokov
 • detí vo veku od 6 do 15 rokov, ktorí nepoberajú daňový bonus na dieťa (respektíve nechcú poberať daňový bonus, pretože dotácia na stravovanie sa im javí výhodnejšia)
 • detí vo veku 15 rokov a starších

Školy by si na tento účel mali pripraviť jednoduchý formulár (zákon nestanovuje jeho obsah ani formu).

Obdobne by na začiatku septembra mali postupovať materské školy, pokiaľ ide o deti od septembra 2021 navštevujúce posledný ročník MŠ. Uvedené sa týka aj súkromných MŠ.

Pozor, pokiaľ ide o materské školy, platí prechodné ustanovenie zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Podľa § 16e, za august 2021 sa dotácia na stravovanie v materských školách poskytuje podľa stavu platného do 31.7.2021, teda nárok na dotáciu za august 2021 majú rodičia na všetky deti v poslednom ročníku MŠ.

*

Z pohľadu zamestnávateľa - mzdovej učtárne

Zamestnávatelia majú o problém naviac. Pri posudzovaní, či má zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov nárok na zvýšenú sumu daňového bonusu, presnejšie povedané, či vôbec má nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov, sa musí sledovať, či si zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov uplatnil alebo neuplatnil dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

V horeuvedenej informácií FR SR sa uvádza, citujem:

"Daňovník, ktorý je zamestnancom, je povinný v zmysle § 36 ods. 7 ZDP oznámiť svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje daňový bonus, všetky skutočnosti ovplyvňujúce vznik nároku na daňový bonus v listinnej podobe, napr. zmenou vo vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 ZDP, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Tzn., že daňovník, ktorý je zamestnancom uplatňujúcim si daňový bonus, v prípade poberania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z., je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť ustanoveným spôsobom svojmu zamestnávateľovi."

Čiže, ak si zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov uplatní dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, ale predtým si na dieťa uplatňoval daňový bonus, je povinný to zamestnávateľovi oznámiť, a to najneskôr do konca mesiaca, v ktorom sa rozhodol uplatniť si dotáciu na stravovanie.

Napríklad, ak si zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov uplatní dotáciu na stravovanie od 1.9.2021, je povinný to zamestnávateľovi oznámiť do 30.9.2021.

Vo "Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" sa zapíše zmena. S tým, že zamestnanec si už neuplatňuje daňový bonus na dieťa. Zamestnávateľ od mesiaca, od ktorého si zamestnanec uplatňuje dotáciu na stravovanie, pozastaví zamestnancovi priznávanie daňového bonusu na dieťa.

Ak si zamestnanec na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov neuplatní dotáciu na stravovanie, zamestnávateľovi to oznamovať nemusí, zamestnávateľ mu naďalej vypláca daňový bonus.

Pokiaľ zamestnanec na dieťa dostáva dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, zamestnávateľovi to oznamovať nemusí, zamestnávateľ mu naďalej vypláca daňový bonus.

*

V tejto súvislosti Finančné riaditeľstvo SR neupravilo tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" (kód VYH36v20_1), zamestnávatelia preto aj po 1.8.2021 budú používať doterajšie tlačivá.

V ročnom zúčtovaní za rok 2021 sa bude postupovať tak, že pokiaľ ide o dieťa vo veku od 6 do 15 rokov a zamestnanec spĺňa ostatné podmienky na priznanie daňového bonusu (výška zdaniteľného príjmu a pod.) ale za niektoré mesiace roka 2021 (po 1.8.2021) si uplatňoval dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, tak za tieto mesiace zamestnávateľ daňový bonus neprizná, respektíve zabezpečí jeho vrátenie, ak bol daňový bonus vyplatený neoprávnene.

*

Z pohľadu rodiča

Ak máte dieťa vo veku 6 až 15 rokov, zvýšený daňový bonus je jednoznačne výhodnejší, ako dotácia na stravovanie. Ak spĺňate podmienky určené zákonom o dani z príjmov na priznanie daňového bonusu - najmä ide o podmienku mať za celý rok 2021 zdaniteľný (hrubý) príjem podľa § 5 (zamestnanie) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO) zákona o dani z príjmov vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy, teda najmenej 6 x 623 = 3738 eur, respektíve máte ako zamestnanec každý mesiac zdaniteľný príjem podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (623 / 2 = 311,50 eur), neuplatňujte si v škole či škôlke nárok na dotáciu na stravovanie.

Ak sa napriek tomuto odporúčaniu rozhodnete pre dotáciu na stravovanie, ste zamestnanec, pričom u svojho zamestnávateľa ste si doteraz uplatňovali daňový bonus na dieťa, ste povinný svojmu zamestnávateľovi oznámiť, že ste požiadali o dotáciu na stravovanie. A to najneskôr do konca mesiaca, od ktorého ste sa rozhodli uplatniť si dotáciu na stravovanie.

Problém však nastane, ak máte dieťa vo veku 6 až 15 rokov a ak si daňový bonus zvyknete uplatňovať až v ročnom zúčtovaní, ktoré vám urobí zamestnávateľ po skončení roka. Alebo ak ste SZČO a daňový bonus si uplatňujete až v daňovom priznaní. V týchto prípadoch si naozaj veľmi dobre rozmyslite, či si teraz uplatníte dotáciu na stravovanie. Ak si ju teraz uplatníte, prídete o nárok na daňový bonus za mesiace, kedy ste si dotáciu uplatnili. Rodič, ktorý vopred nevie, či bude mať na konci roka nárok na daňový bonus z dôvodu podmienky zdaniteľného príjmu (6 x 623 eur = 3738 eur), musí mať dostatočne veľké jasnovidecké schopnosti, aby sa správne rozhodol...

*

DAŇOVÝ BONUS NA DETI OD 1.8.2021

Podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky určené zákonom, napr. majú zdaniteľný príjem aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (v roku 2021 6 x 623 eur = 3738 eur), majú nárok na daňový bonus na deti. Od 1.7.2021 sa zaviedla nová, tretia sadzba daňového bonusu, a to na deti vo veku od 6 do 15 rokov.

Od 1.7.2021 do 31.7.2021 (teda za júl 2021) je daňový bonus:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
 • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

*

Od 1.8.2021 sa podľa zákona č. 257/2021 Z. z. menia podmienky na vyplácanie daňového bonusu na dieťa.

Od 1.8.2021 do 31.12.2021 je daňový bonus:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
 • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy DB. 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca len na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, podľa informácie UPSVaR (viď vyššie) nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

*

Od 1.1.2022 do 31.12.2022 je daňový bonus:

 • 47,14 eur na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 43,60 eur na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
 • 23,57 eur na dieťa vo veku od 15 rokov

DB na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy DB. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

DB na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,85-násobok základnej sumy DB. 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Pozor, 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti, na ktoré sa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách, podľa informácie UPSVaR (viď vyššie) nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

*

"Prvá pomoc" za júl 2021 (28.7.2021, aktualizované 1.8.2021)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Aktualizované 1.8.2021

*

Vláda ešte začiatkom júna 2021 predĺžila projekt Prvá pomoc na mesiace júl až december 2021. Prvá pomoc sa napojila na tzv. COVID automat.

V závislosti od epidemiologickej situácie sa zadefinovali štyri takzvané fázy. Napríklad v prípade, ak na celonárodnej úrovni bude vyhlásený tretí alebo štvrtý stupeň varovania (to sú dva najvyššie možné stupne varovania), pôjde o Fázu 3 a výška príspevkov Prvá pomoc bude stanovená tak, ako ste ju poznali za mesiace február až jún 2021 v rámci Prvej pomoci++.

V prípade, ak bude epidemiologická situácia dobrá a väčšina okresov na Slovensku bude zelená, žiadne príspevky sa vyplácať nebudú – pôjde o Fázu 0.

Súčasťou schválených pravidiel je aj dôležité pravidlo: medzimesačný prechod medzi fázami je možný najviac o dve fázy.

*

Príspevky za júl 2021 sa budú vyplácať v rámci Fázy 1.

Väčšina okresov na Slovensku bola väčšiu časť júla zelená. To by znamenalo Fázu 0.

Avšak za mesiac jún 2021 sa príspevky vyplácali v rámci Prvej pomoci++, čo v novej terminológii znamená Fázu 3. Pretože platí pravidlo, že medzimesačný prechod medzi fázami je možný najviac o dve fázy, za júl 2021 sa príspevky budú vyplácať v rámci Fázy 1.

Viac k tomu v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585

*

V pokračovaní tohto článku sa dozviete, aká je výška príspevkov za júl 2021 pre zamestnávateľov a aká pre SZČO, spolu s podmienkami na vyplatenie príspevkov.

Od 1.8.2021 je pozastavenie živnosti možné na ľubovoľne dlhý čas

Témy: Daňové a odvodové tipy,SZČO,zmeny 2021

*

Podľa § 57 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení platnom do 31.7.2021, pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

*

Novelou č. 261/2021 Z. z. dochádza od 1.8.2021 k zmene a ustanovenie § 57 ods. 6 sa zo živnostenského zákona vypúšťa.

Oplatí sa SZČO zostať dobrovoľne poistenou z pohľadu čerpania "Prvej pomoci"?

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Od 1. júla 2021 je "Prvá pomoc" napojená na celonárodný Covid automat. To znamená, že výška príspevkov závisí od toho, aký bude v príslušnom mesiaci na celonárodnej úrovni stanovený stupeň varovania.

Viac v článku: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=585

*

Mnoho SZČO, ktoré nie sú povinne nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, sa prihlásilo na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, aby tak mohli čerpať príspevky "Prvá pomoc" z opatrenia č. 2.

Jednou z možných podmienok čerpania príspevkov z opatrenia č. 2 za príslušný mesiac je, aby SZČO bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni najmenej polovicu dní príslušného mesiaca a aby jej dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie trvalo (ku dňu podania žiadosti, resp. výkazu o príspevok).

*

Častou otázkou v aktuálnom období (júl, august 2021) teda je, či sa SZČO oplatí zostať dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistenou v Sociálnej poisťovni aj v mesiacoch júl, august 2021 a nasledujúcich mesiacoch roka 2021.

Respektíve, či sa SZČO, ktorej sa k 30.6.2021 skončilo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, oplatí od 16.7.2021 prihlásiť na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie.

Pripomeňme si, že ak je SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni a zvolila si najmenší možný vymeriavací základ 546 eur, mesačné poistné je suma 180,99 eur.

*

Registrácie na stránke www.relia.sk od 1. septembra 2021

Témy: Top,zmeny 2021

*

Na stránke www.relia.sk sa môžete počas roka 2021 registrovať a využívať naše služby týmito spôsobmi:

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH" znamená, že máte prístup na celý obsah úplne všetkých článkov, ktoré sú  zverejnené na stránke, a to vrátane uzamknutých častí. Napríklad počas roka 2021 na stránke pribudlo vyše 120 odborných článkov a celkovo je momentálne na stránke vyše 500 článkov... prajem vám už len to, aby ste mali čas všetko si to prečítať. Súčasne získate zľavu v našom e-shope pri kúpe účasti na webinároch (10 eur/webinár) a pri kúpe kníh (5 eur/kniha).

Registrácia a zakúpenie služby "OBSAH - MATERSKÁ 2022" znamená, že máte prístup na celý obsah všetkých článkov, týkajúcich sa materskej, a to vrátane uzamknutých častí. Od 15. septembra 2021 budete mať prístup aj k textom novej knihy "MATERSKÁ 2022". V cene máte aj voľný prístup na webináre k materskej a záznamy z týchto webinárov. Webináre začnú v priebehu októbra 2021.

Registrácia a zakúpenie služby "PROFESIONÁL" vám okrem toho umožní konzultácie na diaľku so mnou osobne. Hocikedy mi môžete zadať vašu otázku, odpoviem vám. A to na témy - pracovné právo, daň z príjmu zo závislej činnosti, zdravotné a sociálne poistenie vrátane dávok zo sociálneho poistenia (materské, nemocenské, dôchodky, dávky v nezamestnanosti...). Túto možnosť registrácie vám naozaj odporúčam, dostanete ako mzdová účtovníčka 100 % službu, presne takú, akú pri vašej ťažkej práci potrebujete. Ako keby ste mali v kancelárii pri sebe nového kolegu (a to mňa osobne), s ktorým sa môžete v prípade problémov alebo legislatívnych noviniek kedykoľvek porozprávať a poradiť. Za cenu mzdových nákladov za tri dni práce budem pre vás k dispozícií počas celého roka... Môžete sa pýtať na všetko, čo súvisí s vašimi povinnosťami a vám zverenými zamestnancami. Ak poskytujete na živnosť služby vedenia účtovníctva pre vašich klientov, môžete sa pýtať v ich mene na problémy, s ktorými sa na vás obracajú. Vaši zamestnanci a vaši klienti to určite ocenia.

Registrácia a zakúpenie služby "OBČAN" (predtým "materská") je cenovo výhodnejšia možnosť konzultácie na témy tehotenská dávka, materské, rodičovský príspevok, čerpanie dávky v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke. Skrátka, ak potrebujete poradiť v čase, kedy sa chystáte na materstvo, alebo napríklad ako otec dieťaťa chcete získať čo najlepšie materské, budem vám k dispozícii a môžete mi klásť otázky. Zároveň budete mať prístup na celý obsah článkov týkajúcich sa materskej vrátane uzamknutých častí a vrátane kníh "MATERSKÁ 2021" a "MATERSKÁ 2022", ktorá bude k dispozícií od 15. septembra 2021. Túto možnosť by mali využívať súkromné osoby, ktoré sa zaujímajú o materské alebo o dávky v nezamestnanosti, avšak nie mzdové účtovníčky ani podnikatelia (SZČO). Pre nich je určená služba "PROFESIONÁL".

*

CENA SLUŽIEB V ROKU 2021, PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2021

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 30 eur + 20 % DPH = 36 eur

Služba "OBSAH - MATERSKÁ 2022" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 20 eur + 20 % DPH = 24 eur 

Služba "PROFESIONÁL" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 160 eur + 20 % DPH = 192 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná na 3 mesiace, stojí 120 eur + 20 % DPH = 144 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur

Služba "OBČAN" platná na 3 mesiace, stojí 60 eur + 20 % DPH = 72 eur

*

ZĽAVNENÁ CENA SLUŽIEB V ROKU 2021 PRI PREDĹŽENÍ PREDPLATNÉHO, CENY PLATNÉ OD 1. SEPTEMBRA 2021

Uprednostňujeme dlhodobý vzťah s vami ako našimi zákazníkmi, čo sa prejavuje aj v zľavách pre našich stálych klientov.

Služba "OBSAH" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 20 eur + 20 % DPH = 24 eur

Služba "PROFESIONÁL" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 120 eur + 20 % DPH = 144 eur

Služba "PROFESIONÁL" platná na 3 mesiace, stojí 80 eur + 20 % DPH = 96 eur

Služba "OBČAN" s platnosťou do 31.12.2021 stojí 60 eur + 20 % DPH = 72 eur

Služba "OBČAN" platná na 3 mesiace, stojí 40 eur + 20 % DPH = 48 eur

*

Pri všetkých službách s platnosťou do 31.12.2021 získate ako bonus od 1.1.2022 do 31.3.2022 "dobeh" služby 3 mesiace zdarma, ak nevyužijete možnosť výhodnej registrácie na ďalšie obdobie roka 2022.

*

"Prvá pomoc" od júla 2021 (9.6.2021, aktualizované 18.8.2021)

Témy: pandémia,SZČO,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 9.6.2021 rozhodla o predĺžení projektu "Prvá pomoc" na mesiace júl - december 2021: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26105/1
 
*
 
Zásadnou novinkou je to, že od júla sa napojila "Prvá pomoc" na celonárodný Covid automat. To znamená, že výška príspevkov bude závisieť od toho, aký bude v príslušnom mesiaci na celonárodnej úrovni stanovený stupeň varovania.
 
Napríklad v prípade, ak na celonárodnej úrovni bude vyhlásený 3. alebo 4. stupeň varovania (to sú dva najvyššie možné stupne varovania), výška príspevkov "Prvá pomoc" bude stanovená tak, ako ste ju poznali za mesiace február až jún 2021. Teda 100 % ceny práce a fungovať bude aj opatrenie č. 3B, kde príspevok na jedného zamestnanca môže byť pri poklese tržieb o 80 % až 870 eur.
 
Naopak, ak na celonárodnej úrovni nebude vyhlásený ani 1. stupeň varovania a v stupni "monitoring" bude menej ako 40 okresov (to je mimochodom aktuálna situácia koncom júna 2021), tak opatrenie č. 3B bude "vypnuté" a pri opatreniach č. 1 a č. 3A bude výška príspevkov stanovená tak, ako ste to poznali pri štarte "Prvej pomoci" - teda vo výške náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi na prekážkach na strane zamestnávateľa (pri náhrade mzdy danej ako 80 % priemernej mzdy zamestnanca), pri SZČO to bude max. 540 eur pri opatrení č. 2 a 210 eur pri opatrení 4A/4B.
 
*
Aktualizované 18.8.2021.
 
Od 10.8.2021 sa zásadným spôsobom zmenila metodika COVID automatu. Info k tomu tu: https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-system_4v1.pdf
 
Od 10.8.2021 sa už nevyhlasujú stupne varovania na celoslovenskej úrovni, ale po jednotlivých okresoch SR. 
 
Čo to bude presne znamenať pre projekt "Prvá pomoc", dnes (18.8.2021) nie je známe, podľa informácií z MPSVaR sa za mesiace september až december 2021 predbežne má uplatňovať tzv. Fáza 1.
 
 
*
 
PRVÁ POMOC
 
Projekt "Prvá pomoc" je určený zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a majiteľom jednoosobových s.r.o., ktorí majú počas pandémie COVID-19 problémy s nedostatkom práce pre svojich zamestnancov, majú pokles tržieb, respektíve úplný výpadok príjmov.

Oficiálne informácie nájdete na stránke www.pomahameludom.sk, ktorú prevádzkuje Ústredie práce SR www.upsvar.sk v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk.

Informácie o projekte a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. júla 2021 zatiaľ nebola zverejnená (písané 9.6.2021). Informácie v tomto článku sú preto predbežné, spracované na základe dokumentov schválených vládou SR, dôležité detaily však môže priniesť práve očakávaná "Aktualizácia".

*

ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

Cieľom príspevkov pre zamestnávateľov je pomôcť im v čase ekonomickej krízy, poklesu tržieb a nedostatku práce udržať pracovné miesta a predísť tak prepúšťaniu. Každé z opatrení je preto naviazané na konkrétnych zamestnancov a príspevok na zamestnanca je možné čerpať len vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky (zamestnanec je v pracovnom pomere, zamestnávateľ sa zaväzuje, že mu po skončení čerpania príspevku dá výpoveď najskôr po uplynutí jedného mesiaca atď.).

Zamestnávateľom sú určené tri opatrenia, opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A a opatrenie č. 3B.

*

Stravovanie zamestnancov - navrhované zmeny od 1.1.2022

Témy: gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Skupina koaličných poslancov predložila do NR SR návrh novely Zákonníka práce.

Návrh rieši problémy pri stravovaní zamestnancov na základe prijatej novely účinnej od 1. marca 2021, ktoré "odhalila prax".

O návrhu bude NR SR rokovať v prvom čítaní na svojej schôdzi, ktorá začína 15. júna 2021. Pri predpokladanom schválení novely v prvom čítaní sa o definitívnej podobe novely rozhodne v druhom a treťom čítaní na ďalšej schôdzi NR SR, ktorá začína 16. septembra 2021.

Účinnosť novely sa predpokladá k 1. januáru 2022.

*

Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo

Zamestnávateľ bude prispievať od 1. januára 2022 na teplé hlavné jedlo sumou:

 • najmenej ... 55 % ceny jedla
 • najviac ...... 5,10 eur (5,40 eur?)

Príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo bude od 1. januára 2022 najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Od 1. septembra 2019 je platná suma stravného 5,10 eur. Príspevok preto bude najviac 5,10 eurPodľa § 38g zákona o cestovných náhradách, v súvislosti s pandémiou sa sumy stravného do 31. decembra 2021 nebudú zvyšovať.

Dá sa však predpokladať, že od 1. januára 2022 sa suma stravného zvýši a bude (?) 5,40 eur.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

*

Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie formou gastrolístkov, hodnota gastrolístka musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Od 1. septembra 2019 je platná suma stravného 5,10 eur, hodnota gastrolístka preto musí byť najmenej 3,83 eur. Ak sa po 1. januári 2022 suma stravného zvýši na 5,40 eur, hodnota gastrolístka bude musieť byť najmenej 4,05 eur.

Zamestnávateľ bude prispievať od 1. januára 2022 na gastrolístok sumou:

 • najmenej ... 55 % ceny gastrolístka (pri najnižšej možnej hodnote gastrolístka 3,83 eur je to najmenej 2,11 eur, pri predpokladanej najnižšej možnej hodnote gastrolístka 4,05 eur je to najmenej 2,23 eur)
 • najviac ...... 5,10 eur (5,40 eur?)

Poznámka: Príspevok zamestnávateľa na gastrolístok bude od 1. januára 2022 najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, viď vyššie.

Príspevok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

*

Finančný príspevok na stravovanie

Od 1. januára 2022 podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, prvá veta, suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie formou teplého jedla alebo formou gastrolístka iným zamestnancom (pritom je potrebné brať do úvahy, že musí ísť o porovnateľných zamestnancov, viď § 40 ods. 9 Zákonníka práce) a súčasne:

 • najmenej ... 55 % ceny jedla (gastrolístka) a súčasne najmenej suma 2,11 eur (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 3,83 eur)
 • najviac ...... 5,10 eur (teda suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). 

Podľa § 152 ods. 8 Zákonníka práce, druhá veta, ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom formou teplého jedla ani formou gastrolístka, suma finančného príspevku na stravovanie je:

 • najmenej ... 2,11 eur (suma 55 % minimálnej hodnoty gastrolístka, tá je 3,83 eur)
 • najviac ...... 5,10 eur (suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín). 

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, tak suma finančného príspevku na stravovanie má byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok iným zamestnancom.

Súčasne však finančný príspevok na stravovanie musí byť najmenej suma 2,11 eur

To platí bez ohľadu na to, či zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie časti zamestnancov formou teplého hlavného jedla alebo gastrolístka, alebo či sa všetkým zamestnancom poskytuje finančný príspevok. 

Finančný príspevok na stravovanie môže byť najviac suma 5,10 eur.

Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu, ten nie je limitovaný.

*

Výplata po skončení mesiaca

Od 1. januára 2022 bude možné poskytovať gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie pozadu za mesiac, za ktorý zamestnancovi patria, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodne preddavkové poskytovanie.

S tým, že platnosť poskytnutých gastrolístkov nesmie skončiť skôr ako dva mesiace po ich poskytnutí.

*

Oslobodenie od dane a odvodov

Od 1. januára 2022 bude podľa novelizovaného znenia § 5 ods. 7 písm. b) na strane zamestnanca od dane z príjmov oslobodený príspevok zamestnávateľa na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok najviac vo výške sumy stravného, ktoré sa poskytuje pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je v súčasnosti suma 5,10 eur, s predpokladom budúceho zvýšenia na 5,40 eur.

Rovnako bude od dane z príjmov oslobodený finančný príspevok na stravovanie najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čo je v súčasnosti suma 5,10 eur (5,40 eur).

Pozor, do uvedeného limitu sa započíta aj suma príspevku poskytnutého zo sociálneho fondu.

Suma oslobodená od dane je automaticky oslobodená aj od odvodov (nezapočítava sa do vymeriavacích základov zamestnanca a zamestnávateľa na sociálne poistenie ani na zdravotné poistenie).

Na strane zamestnávateľa bude príspevok na teplé hlavné jedlo alebo na gastrolístok, alebo finančný príspevok na stravovanie uznaný ako daňový výdavok najviac do výšky sumy stravného, ktoré je poskytované pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, v súčasnosti teda do výšky 5,10 eur (5,40 eur). Suma nad túto hranicu sa považuje za nedaňový výdavok zamestnávateľa.

*

SZČO

SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, si od 1. januára 2022 môže do výdavkov za každý odpracovaný deň uplatniť stravné najviac vo výške sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, čo je v súčasnosti suma 5,10 eur, s predpokladom budúceho zvýšenia na 5,40 eur. Výšku stravného SZČO nebude povinný preukazovať daňovými dokladmi.

Pozor, táto možnosť sa netýka takých SZČO, ktoré sú súčasne zamestnancami a majú nárok na poskytnutie stravovania podľa Zákonníka práce.

*