Najnovšie články

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Podiely na zisku vyplatené zamestnancovi za roky 2004 až 2016

Podiely na zisku vyplatené zamestnancovi za roky 2004 až 2016 sú pre zamestnanca, ktorý nie je spoločníkom, akcionárom ani štatutárom spoločnosti, príjmom oslobodeným od dane.

Započítavajú sa však do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a zamestnanec spolu so zamestnávateľom platia odvody do Sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie zamestnanec neplatí z podielov na zisku za roky 2010 a predchádzajúce.

Z podielov na zisku za roky 2011 až 2016 vrátane platí zamestnanec zdravotné poistenie spôsobom rovnakým ako spoločník, akcionár alebo štatutár spoločnosti.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Podiel na zisku, ktorý je vykázaný za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. januára 2017, je zdaniteľný príjem.

Poistné na zdravotné poistenie sa z podielov na zisku za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2017 a neskôr už neplatí.

Od 1.1.2017 je predmetom dane:

 • podľa § 3 ods. 1 písm. e) podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f); za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,
 • podľa § 3 ods. 1 písm. f) podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,
 • podľa § 3 ods. 1 písm. g) podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou; za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Z  podielov  na  zisku  za  zdaňovacie obdobie,  ktoré  začalo  medzi 1.1.2013 až 31.12.2016 (roky 2013 až 2016), sa platí poistné na zdravotné poistenie a to štandardným spôsobom stanoveným v zákone o zdravotnom poistení. Tento postup je a  bude rovnaký bez ohľadu na to, kedy boli alebo budú uvedené podiely na zisku vyplatené, či boli vyplatené v rokoch 2014 až 2016, alebo budú vyplatené v rokoch 2017 až 2020 a neskôr.

Maximálny vymeriavací základ pri výpočte poistného z podielov na zisku zostal zachovaný aj po 1.1.2017, a to vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej v období dvoch rokov dozadu, viď § 13 ods. 6 ZZP.

Ani tieto podiely na zisku nie sú predmetom dane, a to bez ohľadu na to, či príjemcom je fyzická, alebo právnická osoba, rezident SR alebo nerezident SR.

Rovnako ako pri podieloch na zisku za roku 2011 a 2012 poistné platí len príjemca podielov na zisku - fyzická osoba, a to len taká, ktorá je poistencom v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike (viď vyššie).

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Z  podielov  na  zisku  za  zdaňovacie obdobie,  ktoré  začalo  medzi 1.1.2011 až 31.12.2012 (roky 2011 a 2012) sa platí poistné na zdravotné poistenie bez ohľadu na to, kedy boli alebo kedy budú vyplatené.

Tieto podiely na zisku nie sú predmetom dane, a to bez ohľadu na to, či príjemcom je fyzická, alebo právnická osoba, rezident SR alebo nerezident SR.

Poistné však platí len príjemca podielov na zisku - fyzická osoba, a to len taká, ktorá je poistencom v systéme zdravotného poistenia v Slovenskej republike.

*

Kto poistné na zdravotné poistenie neplatí

Poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku neplatia fyzické osoby, ktoré nespadajú pod zdravotné poistenie na Slovensku, pretože sú poistené v inom štáte.

Napríklad spoločníci s.r.o., ktorí sú poistení mimo SR - napríklad preto, lebo majú zamestnanie alebo podnikajú ako SZČO v inom štáte, povedzme v Českej republike alebo v Rakúsku. Zdravotné odvody z podielov na zisku neplatia právnické osoby - napríklad ak majú ako spoločníci s.r.o. vyplácaný podiel na zisku.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Podiel na zisku, ktorý je vykázaný za zdaňovacie obdobia ktoré začali v čase medzi 1.1.2004 až 31.12.2010, nie je predmetom dane (nezdaňuje sa). Je pritom jedno, kedy boli, resp. v budúcnosti budú takéto podiely na zisku vyplatené.

Na takéto podiely na zisku sa nevzťahuje povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie (§ 36 ods. 12 ZZP).

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Podľa § 52zi ods. 6 a 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), podiel na zisku, ktorý je vykázaný za zdaňovacie obdobia, ktoré začali do 31. decembra 2003 zo zdroja na území SR, vyplatený od 1.1.2017, je zdaniteľný príjem.

Podľa § 36 ods. 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP) povinnosť platiť poistné na verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na podiely na zisku vyplácané zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo po 1.1.2011. Poistné na zdravotné poistenie sa preto neplatí z podielov na zisku dosiahnutých v účtovných obdobiach, ktoré začali pred 1.1.2011.

U fyzickej osoby - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident SR) sa podiely na zisku zdania pri výplate zrážkovou daňou podľa § 43. Zodpovednosť za zdanenie má spoločnosť, ktorá podiely na zisku vypláca.

Sadzba dane je 7%.

U fyzickej osoby - daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) sa podiely na zisku zdania rovnako ako pri rezidentovi, teda pri výplate zrážkovou daňou so sadzbou 7 % alebo (teoreticky) vo výške podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak je nižšia ako 7 %. Pretože všetky tieto zmluvy definujú sadzbu dane vyššiu ako 7 %, v praxi sa vždy použije sadzba 7 %.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 3. PODIELY NA ZISKU

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,dividendy,podiely na zisku,sociálne poistenie,spoločník,zdravotné poistenie

*

Pokiaľ ide o zdanenie (a platenie poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie) podielov na zisku, resp. dividend, došlo v slovenskej legislatíve v minulých rokoch k zásadným zmenám.

Pre určenie správneho postupu je v prvom rade rozhodujúce, kedy začalo účtovné obdobie, za ktoré sú vyplácané podiely na zisku (dividendy), inak povedané – v akom účtovnom období bol vytvorený zisk, z ktorého sú vyplácané podiely na zisku. Nie je ani tak podstatné, kedy sa podiely na zisku vyplácajú, ale za aké účtovné obdobie ide o zisk.

A podľa toho čítajte aj nasledujúcu kapitolu.

*

Odklad splatnosti poistného do SP za január 2022

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

Podľa nariadenia vlády č. .../2022 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 19. januára 2022 a ktoré je účinné od ... januára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za január 2022 na 31. marec 2025.

Pozor, lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov za január 2022 sa nemení.

*

Uvedený odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40 % a viac.

*

K poklesu čistého obratu, resp. poklesu príjmov čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=509

*

Sumarizácia všetkých úľav na odvodoch počas pandémie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=329

*

Čestné vyhlásenie na webe Sociálnej poisťovne: ... doplníme

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: Daňové a odvodové tipy,spoločník,štatutár,zdravotné poistenie

*

Pracovná zmluva alebo dohoda

Ak má spoločník/konateľ v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu, zo mzdy alebo odmeny je povinne poistený v zdravotnej poisťovni ako zamestnanec presne tak, ako sú poistení iní zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Spoločnosť ho prihlasuje do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca na pracovnú zmluvu, resp. na dohodu.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.3 SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,spoločník,štatutár

*

Pracovná zmluva alebo dohoda

Ak má spoločník/konateľ v s.r.o. uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo dohodu, zo mzdy alebo odmeny je povinne poistený v Sociálnej poisťovni ako zamestnanec - presne ako iní zamestnanci pracujúci na pracovnú zmluvu alebo na dohodu. Spoločnosť ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca na pracovnú zmluvu, resp. na dohodu.

Výnimkou je v takomto prípade garančné poistenie, ktoré sa nevzťahuje na spoločníka, ktorý je súčasne konateľom vo svojej s.r.o. a má najmenej 50 % účasť na majetku s.r.o.

Na spoločníka/konateľa sa v takomto prípade vzťahuje aj úrazové poistenie.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.2 DAŇ Z PRÍJMOV

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,spoločník,štatutár

*

Ak spoločník alebo konateľ, resp. iný člen orgánu spoločnosti majú príjem z s.r.o. na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o pracovnej činnosti a podobne, tak podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) ide o príjem zo závislej činnosti.

Ak spoločník alebo konateľ, resp. iný člen orgánu spoločnosti majú príjem z s.r.o. za prácu na základe zmluvy o výkone funkcie, mandátnej zmluvy, prípadne i bez zmluvy, tak v takomto prípade podľa § 5 ods. 1 písm. b) ZDP ide o príjem zo závislej činnosti.

V „reči“ zákona o dani z príjmov tak má spoločník, konateľ, resp. člen orgánu spoločnosti, ktorý poberá v spoločnosti mzdu alebo odmenu za prácu pre spoločnosť, postavenie zamestnanca a spoločnosť má postavenie zamestnávateľa.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2.1 ZMLUVY SPOLOČNÍKA A KONATEĽA VO VLASTNEJ SRO

Témy: Daňové a odvodové tipy,spoločník,štatutár

*

Obchodný zákonník

Spoločník, ktorý vo svojej spoločnosti aktívne pracuje, môže (ale nemusí) mať v spoločnosti uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, prípadne mandátnu zmluvu.

Rovnako konateľ, resp. člen orgánu spoločnosti  môže (nemusí, avšak odporúča sa to) vykonávať svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie alebo na základe mandátnej zmluvy.

*

§ 66 ods. 6 Obchodného zákonníka:

Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností. Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene. Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

* 

§ 566 ods. 1 Obchodného zákonníka:

Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu. 

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 2. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Témy: Daňové a odvodové tipy,spoločník,štatutár

*

Druhá kapitola je venovaná možnostiam spoločníkov a konateľov s.r.o. (a vo všeobecnosti štatutárov obchodných spoločností), pokiaľ ide o zdanenie príjmov a platenie odvodov. Týchto možností je viac a sú naviazané na riešenie postavenia spoločníka či konateľa vo vlastnej firme – zmluvami podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Zákonníka práce. Preto aj začíname objasnením možností zmluvného postavenia týchto osôb. A netreba zabúdať ani na skutočnosť, že „ušetrenie“ pri platení odvodov do Sociálnej poisťovne sa nemusí vždy vyplatiť – lebo na druhej strane tak ušetrí aj Sociálna poisťovňa pri výplate dávok, ak vôbec na nejaké dávky spoločník alebo konateľ bude mať nárok. Ale to si už musí zvážiť každý sám.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.4 UMELCI A AUTORI

Témy: autorský honorár,daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,SZČO,zdravotné poistenie

*

Pri zdanení a odvodoch autorských honorárov platia určité špecifiká, ktoré zhrnieme v nasledujúcej podkapitole.

Autorské honoráre delíme na tzv. aktívne príjmy a pasívne príjmy.

*

AKTÍVNE PRÍJMY

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP:

„Príjmy ... z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, 27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,...“

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie (od 1.1.2018):

„27) Napríklad zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“

*

Medzi aktívne príjmy zaraďujeme príjmy na základe § 91 Autorského zákona – príjmy z vytvorenia diela na objednávku na základe zmluvy o dielo (§ 631 až 643 Občianskeho zákonníka).

Môže ísť o autorské dielo - dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo, iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela.

Ďalej sem zaraďujeme na objednávku vytvorený zvukový záznam, audiovizuálny záznam alebo vysielanie.

*

Pozor!

Podľa § 91 ods. 4 AZ na počítačový program, databázu podľa § 131 AZ a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia AZ o zamestnaneckom diele. Je sporné, či by sa preto odmena autora počítačového programu, databázy podľa § 131 AZ alebo kartografického diela mala zdaniť podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona o dani príjmov ako príjem zo závislej činnosti.

Názor autora tohto textu nie je jednoznačný, avšak po množstve diskusií zastávam názor, že takto postavenú definíciu zamestnaneckého diela treba chápať len v kontexte samotného autorského zákona a držiteľa autorských práv. Z pohľadu zákona o dani z príjmov ide aj v týchto prípadoch o aktívne príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. Len v takom prípade, ak uvedené diela vytvorí zamestnanec v zmysle Zákonníka práce v rámci svojich pracovných povinností, pôjde o zdanenie ako pri príjme zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

*

Ďalej medzi tzv. aktívne príjmy zaraďujeme príjmy z podania umeleckého výkonu podľa § 94 ods. 1 Autorského zákona. Pripomeňme si, že umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.

V oboch prípadoch (vytvorenie diela i podanie umeleckého výkonu) sa použije pri zdanení príjmu zdanenie podľa § 6 ods. 2 písm. a) len a len vtedy, ak autor/umelec uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Čiže vtedy, ak sa autor/umelec pred vyplatením príjmu vopred písomne dohodne s objednávateľom na nevybratí dane z príjmu zrážkou. V praxi to znamená napríklad dohodu o spôsobe zdanenia, ktorá bude uvedená ako článok zmluvy o vytvorení diela.

Podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov sa vždy zdania príjmy autora/umelca z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva. Príkladom je predaj výtvarných diel záujemcom zo strany samotného autora.

*

Postup pri zdanení aktívnych príjmov - odpočítanie výdavkov a nezdaniteľných častí v DP za rok 2022

Pri určení základu dane sa od príjmu odpočítajú výdavky. A to buď skutočné, alebo paušálne ako 60 % z príjmu, max. 20000 eur ročne.

Pozor, paušálne výdavky si môže uplatniť len osoba, ktorá nie je platiteľom DPH.

Ďalej sa odpočítajú zaplatené odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

*

Od základu dane sa odpočítajú nezdaniteľné časti (na daňovníka, prípadne aj na manželku/manžela).

*

Ak príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 (myslia sa hrubé príjmy = tržby, resp. výnosy) za rok 2022 neprekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 15 %.

Naopak, ak príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022 prekročia 49790 eur, tak sadzba dane je 19 % pri základe dane do 38553,01 eura. Pri základe dane nad 38553,01 eura je sadzba dane 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 38553,01 eura.

*

Poistné (odvody) z aktívnych príjmov

Z aktívnych príjmov sa platí poistné na zdravotné poistenie a potenciálne aj na sociálne poistenie v režime SZČO (viď vyššie, kapitola 1.2 a 1.3).

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Témy: Daňové a odvodové tipy,SZČO,zdravotné poistenie

*

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ZZP), SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 ZZP, alebo má príjem z tejto činnosti. Čiže vykonáva činnosť, resp. má príjmy z činností, ktoré sú zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, avšak okrem činnosti osobného asistenta.

Rovnako ako pri zákone o sociálnom poistení je definícia SZČO podľa zákona o zdravotnom poistení temer zhodná s definíciou SZČO podľa zákona o dani z príjmov a sú tu tie isté dva rozdiely:

1. Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku.

2. Za SZČO sa podľa zákona o zdravotnom poistení nepovažuje osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu ŤZP osobám.

*

Pri platení poistného sú však veľké rozdiely oproti zákonu o sociálnom poistení.

Ak fyzická osoba získa živnostenský list alebo oprávnenie na činnosť podľa osobitných zákonov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov alebo začne dosahovať príjmy z takejto činnosti, napr. umelci, autori s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, musí sa od prvého dňa vykonávania činnosti  prihlásiť ako SZČO v zdravotnej poisťovni (lehota na prihlásenie je podľa § 23 ZZP 8 kalendárnych dní), resp. na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní oprávnenia na podnikanie a v závislosti od ďalších okolností – pozrite ďalej - platiť preddavky na poistné – a po skončení roka na základe ročného zúčtovania potenciálne zaplatiť poistné, respektíve nedoplatok na poistnom.

Pripomeňme, že podľa zákona o sociálnom poistení SZČO neplatí poistné hneď ale sa „čaká“ na daňové priznanie a povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne závisí až od výšky príjmu v daňovom priznaní (pozrite predchádzajúcu kapitolu).

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.2 SOCIÁLNE POISTENIE

Témy: Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,SZČO

*

Podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP): SZČO je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov vekua v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO dosahovala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP  (okrem  fyzickej  osoby,  ktorá  má podľa  zmluvy  o  výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím).

Definícia SZČO podľa zákona o sociálnom poistení je tak temer zhodná s definíciou SZČO podľa zákona o dani z príjmov, rozdiely sú dva:

1. Za SZČO sa podľa zákona o sociálnom poistení nepovažuje osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku.

2. Za SZČO sa podľa zákona o sociálnom poistení nepovažuje osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu ŤZP osobám.

*

Kedy je SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni

Kľúčová vec. Nie každá osoba, ktorú označujeme ako SZČO musí, byť poistená v Sociálnej poisťovni. Podľa zákona o sociálnom poistení (viď § 14, 15 a 21 ZSP) musí byť SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni vtedy, ak jej brutto zdaniteľný príjem z jej činnosti za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu. Pritom je jedno, či SZČO podnikala celý rok, alebo len časť roka – rozhodujúca je len a len suma príjmu.

Konkrétne to za posledné roky znamená:

 • od 1.7.2019 (1.10.2019) do 30.6.2020 (31.1.2021) boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali za rok 2018 brutto zdaniteľný príjem vyšší ako 5724 eur (5724 = 12 x 477)
 • od 1.7.2020 (1.2.2021) do 30.6.2021 (30.9.2021) boli povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali príjem za rok 2019 vyšší ako 6078 eur (6078 = 12 x 506,50)
 • od 1.7.2021 (1.10.2021) do 30.6.2022 (30.9.2022) sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré mali príjem za rok 2020 vyšší ako 6552 eur (6552 = 12 x 546)
 • od 1.7.2022 (1.10.2022) do 30.6.2023 (30.9.2023) budú povinne poistené v Sociálnej poisťovni tie SZČO, ktoré budú mať príjem za rok 2021 vyšší ako 6798 eur (6798 = 12 x 566,50).

Vychádza sa pritom z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO, posudzuje sa brutto príjem v daňovom priznaní podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Nie je pritom dôležité to, či SZČO podnikala celý rok, alebo len časť roka.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (pozor, odpočítajú sa prípadné príjmy z výkonu osobnej asistencie) presiahne príslušnú sumu, SZČO je od 1.7. (prípadne od 1.10., pozrite ďalej) daného roka povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v daňovom priznaní nepresahuje príslušnú sumu alebo dokonca SZČO žiadne daňové priznanie v súlade so zákonom o dani z príjmov nepodávala, od 1.7. (1.10.) daného roka nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

Zdôraznime ešte raz – podstatný je brutto príjem v daňovom priznaní za predchádzajúci rok podľa § 6 ods. 1 a 2. Nie je dôležitý základ dane po odpočítaní výdavkov, ale príjem. Nie je dôležitý príjem podľa iných paragrafov zákona o dani z príjmov. Neprihliada sa teda na prípadný príjem zo závislej činnosti (§ 5 ZDP), príjem z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 ZDP), príjem z autorských licenčných zmlúv (§ 6 ods. 4 ZDP), príjem z kapitálového majetku (§ 7 ZDP), príjem ostatný (§ 8 ZDP), príjem zdanený zrážkovou daňou neuvedený v daňovom priznaní (§ 43 ZDP) a, samozrejme, neprihliada sa na príjmy oslobodené od dane, resp. príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napr. podiely na zisku za roky 2004 až 2016).

Osobitne treba zdôrazniť, že príspevky "Prvá pomoc" sú od dane oslobodené. To znamená, že ich výška nie je rozhodujúca pri posudzovaní, či bude SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1.1 DAŇ Z PRÍJMOV

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,SZČO

*

§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) označujeme za SZČO osobu, ktorá má príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP.

Čiže sú to osoby, ktoré majú príjmy podľa § 6 ...

 • 1 písm. a): z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
 • 1 písm. b): zo živnosti,
 • 1 písm. c): z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, napríklad aktuári, súkromní lekári, súkromní veterinárni lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, exekútori, architekti, geodeti, reštaurátori,
 • 1 písm. d): spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti,
 • 2 písm. a): z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (§ 91 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (= príjem sa nezdanil zrážkovou daňou) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
 • 2 písm. b): z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napríklad správcovia konkurznej podstaty, osobní asistenti ZŤP osôb, pracovní asistenti SZČO so ZŤP,
 • 2 písm. c): z činností znalcov, tlmočníkov, prekladateľov,
 • 2 písm. d): z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napríklad sprostredkovatelia stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, finanční agenti a poradcovia,
 • 2 písm. e): z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

*

Paušálne výdavky

Pri podávaní daňového priznania si SZČO môže uplatniť a od príjmov si odpočítať:

 • skutočné, preukázateľné daňové výdavky alebo
 • paušálne výdavky plus zaplatené poistné na sociálne poistenie (vrátane časti zaplatenej ako povinný príspevok do II. piliera, ak je sporiteľom) a zdravotné poistenie.

Podmienkou na uplatnenie paušálnych výdavkov je, aby SZČO nebola v príslušnom kalendárnom roku celý rok platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Ak bola platiteľom DPH len časť kalendárneho roka, paušálne výdavky si uplatniť môže.

Podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa SZČO stane platiteľom DPH vtedy, ak má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike, alebo sa v SR obvykle zdržiava, ak dosiahla za najviac 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat (brutto príjem) 49790 eur.

SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, je povinná viesť evidenciu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) ZDP, teda evidenciu:

 • o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • o zásobách a pohľadávkach.

Od roku 2017 sa paušálne výdavky zvýšili z pôvodných 40 % z úhrnu príjmov na 60 % z úhrnu príjmov a ich maximálna výška sa zvýšila z pôvodných 12 x 420 = 5040 eur za rok na 20000 eur za rok. A tak to bude platiť aj v daňovom priznaní za rok 2022.

Od 1.1.2017 platia nasledujúce pravidlá pre paušálne výdavky:

 • paušálne výdavky sú 60 % z úhrnu príjmov SZČO,
 • maximálna výška paušálnych výdavkov je 20000 eur ročne,
 • maximálna suma 20000 eur nezávisí od počtu mesiacov podnikania,
 • maximálna suma sa osobitne uplatňuje pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a osobitne pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 ZDP.

Príklad

Pán Belo si založil živnosť v auguste 2022. V roku 2022 mal zo živnosti príjem 15000 eur. Súčasne mal v roku 2022 príjem z autorských licenčných zmlúv (ako autor softvéru) vo výške 20000 eur.

V daňovom priznaní za rok 2022 sa pán Belo rozhodne uplatniť paušálne výdavky.

Príjem podľa § 6 ods. 1 písm. b) ZDP – na živnosť – je vo výške 15000 eur. Paušálne výdavky budú 60 % z 15000 eur = 9000 eur.

Príjem podľa § 6 ods. 4 ZDP – z autorských licenčných zmlúv – je vo výške 20000 eur. Paušálne výdavky budú 60 % z 20000 eur = 12000 eur.

*

Na príklade pána Bela vidíme, že:

 • maximálna výška paušálnych výdavkov nie je redukovaná podľa počtu mesiacov podnikania,
 • v súčte si pán Belo uplatnil paušálne výdavky až 21000 eur, pretože maximálna výška paušálnych výdavkov 20000 eur sa posudzuje osobitne pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP a osobitne pri príjmoch podľa § 6 ods. 4 ZDP.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): Kapitola 1. SZČO

Témy: Daňové a odvodové tipy,SZČO

*

Prvá kapitola knihy je venovaná SZČO – samostatne zárobkovo činným osobám. Nie sú to len typickí živnostníci, ale aj ďalšie fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Vychádzame pritom z definície SZČO uvedenej v § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Táto definícia sa ďalej používa aj v zákonoch o sociálnom poistení a zdravotnom poistení.

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): OBSAH

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

1. SZČO

1.1 DAŇ Z PRÍJMOV

1.2 SOCIÁLNE POISTENIE

1.3 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

1.4 UMELCI A AUTORI

2. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O

2.1 ZMLUVY SPOLOČNÍKA A KONATEĽA VO VLASTNEJ S.R.O.

2.2 DAŇ Z PRÍJMOV

2.3 SOCIÁLNE POISTENIE

2.4 ZDRAVOTNÉ POISTENIE

3. PODIELY NA ZISKU

3.1 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY PRED ROKOM 2004

3.2 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2004 AŽ 2010

3.3 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2011 A 2012

3.4 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2013 AŽ 2016

3.5 PODIELY NA ZISKU ZA ROKY 2017 A NASLEDUJÚCE

3.6 ŠPECIÁLNE PRÍPADY

4. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

4.1 ZAMESTNANEC

4.2 SZČO PRI UPLATNENÍ SKUTOČNÝCH VÝDAVKOV

4.3 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV

4.4 SZČO PRI UPLATNENÍ PAUŠÁLNYCH VÝDAVKOV BEZ

     SOCIÁLNEHO POISTENIA

4.5 AUTORSKÝ HONORÁR – LICENČNÁ ZMLUVA

4.6 SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

4.7 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

5. AKO VYPLATIŤ KONCOROČNÚ ODMENU

5.1 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA PRACOVNÚ

      ZMLUVU

5.2 ODMENA VYPLATENÁ SPOLOČNÍKOVI NA MANDÁTNU

      ZMLUVU

5.3 VYPLATENIE PODIELU NA ZISKU

5.4 ZÁVEREČNÉ POROVNANIE

6. "PRVÁ POMOC"

6.1 ZAMESTNÁVATELIA - PREHĽAD OPATRENÍ

6.2 SZČO - PREHĽAD OPATRENÍ

6.3 SZČO A POISTENIE V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI

6.4 POKLES TRŽIEB

7. ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

7.1 DOHODA O PODANÍ ŽIADOSTI O PODPORU

7.2 ČAS SKRÁTENEJ PRÁCE

7.3 SUMA PODPORY

7.4 PODMIENKY NA POSKYTNUTIE PODPORY

7.5 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY

7.6 VÝPLATA PODPORY

7.7 OBDOBIE POSKYTOVANIA PODPORY

7.8 VRÁTENIE PODPORY

7.9 ÚRADY PRÁCE A ÚSTREDIE PRÁCE

7.10 PRECHODNÉ USTANOVENIA

7.11 KOMPLEXNÉ PRÍKLADY

7.12 SÚVISIACE ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

7.13 ZMENY V ZÁKONOCH O SOCIÁLNOM POISTENÍ A

       O ZDRAVOTNOM POISTENÍ

7.14 ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV

8. NEZDAŇOVANÉ BENEFITY ZAMESTNANCOV

8.1 PRÍJMY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, KTORÉ NIE SÚ

      PREDMETOM DANE

8.2 PRÍJMY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI OSLOBODENÉ OD DANE

9. STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

9.1 KOMU JE ZAMESTNÁVATEĽ POVINNÝ POSKYTOVAŤ

      STRAVOVANIE

9.2 KOMU MÔŽE ZAMESTNÁVATEĽ POSKYTOVAŤ STRAVOVANIE

9.3 STRAVOVANIE A DOHODY

9.4 FINANCOVANIE STRAVOVANIA, DANE A ODVODY

9.5 NIEKOĽKO POZNÁMOK NA ZÁVER

10. PRÍSPEVKY NA REKREÁCIU

10.1 POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA POSKYTNÚŤ PRÍSPEVOK

10.2 PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPLNIŤ ZAMESTNANEC

10.3 VÝŠKA PRÍSPEVKU A JEHO VÝPLATA

10.4 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

10.5 DETSKÉ TÁBORY

10.6 OSOBY ZÚČASTNENÉ NA REKREÁCII

10.7 PREUKÁZANIE NÁROKU

10.8 REKREAČNÝ POUKAZ

10.9 DANE A ODVODY

11. PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ DIEŤAŤA

12. MZDOVÉ VELIČINY 2022

13. ODVODY 2022

*

Kniha Daňové a odvodové tipy VIII. (2022): ÚVOD

Témy: daň z príjmov,Daňové a odvodové tipy,sociálne poistenie,zdravotné poistenie

*

Pamätáte si na tlačovku ministra financií Igora Matoviča, na ktorej predstavoval svoju "Daňovú revolúciu" a hovoril o rozdieloch v zdanení a odvodoch zamestnancov a živnostníkov?

Na tejto tlačovke použil príklady, ktoré nájdete v 4. kapitole knihy "Daňové a odvodové tipy VIII.". Lepšiu reklamu tejto knihe urobiť nemohol.

Tak teda, kým príde "Daňová revolúcia", čítajte "Daňové a odvodové tipy". Pomôžu vám legálne ušetriť tisíce eur na daniach a odvodoch. Pretože - a to je holý fakt - na Slovensku je dlhodobo veľký rozdiel medzi daňovým a odvodovým zaťažením rôznych druhov príjmov. Ak ste zamestnanec, spolu so svojim zamestnávateľom platíte zo svojho príjmu štátu okolo 45 %. Ak ste SZČO, vaše zaťaženie klesá až na úroveň 6 %. Kto chce a môže, má na Slovensku (zatiaľ) daňový a odvodový raj.

Pozor, daňovej a odvodovej optimalizácii je venovaná len prvá časť knihy. Zamestnávatelia  a SZČO si v knihe nájdu informácie aj o "Prvej pomoci", ktorá „beží“ ešte na začiatku roka 2022, uvidíme dokedy. Od 1. marca 2022 by zamestnávateľom mal pomáhať nový zákon o podpore v čase skrátenej práce - komplexný komentár nájdete v kapitole 7.

V 8. až 11. kapitole nájdete spracovanú tematiku zamestnaneckých benefitov, ktoré sú  oslobodené od dane. Nie je ich málo. Tým najvýznamnejším benefitom, akým je napríklad stravovanie, sú venované osobitné kapitoly knihy s podrobným výkladom pravidiel a možností.

*

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k vzniku knihy – spoločnosti Arwakan s.r.o.,  tlačiarni KO & KA (K-PRINT), ale najviac mojej rodine za podporu, trpezlivosť, pomoc a všetkým Vám za stálu priazeň ,-)

Písané v januári 2022, autor Jozef Mihál, spolupráca Ľuboš Dojčan, Libuša Matušiak Vikorová a Ján Adámek.

Upozornenie: Obsah zodpovedá právnemu stavu platnému k 1.3.2022, ako bol známy v januári 2022.

Skratky použité na označenie zákonov:

ZDP – zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

ZP – Zákonník práce, č. 311/2001 Z. z.

ZSP – zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

ZZP – zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

AZ – zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon

ZŠ – zákon č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe

*

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2022

Témy: sociálne poistenie,Top,Zákonník práce,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

MINIMÁLNA MZDA PRE ROK 2022

Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa výška mesačnej minimálnej mzdy na rok 2022 určuje ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2020.

Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2020, ktorá dosiahla sumu 1133 eur.

Minimálna mzda na rok 2022 tak je 57 % zo sumy 1133 eur, čo je po zaokrúhlení suma 646 eur.

Poznámka: Suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Pre rok 2022 to znamená sumy minimálnej mzdy:

 • 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“.

V prípade zamestnanca, ktorý je odmeňovaný hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:

 • 3,833 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,
 • 3,961 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 646 eur deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 3,713 eura x 40/38,75  ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 3,713 eura x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

*

MINIMÁLNE MZDOVÉ NÁROKY PRE ROK 2022

Najskôr citácia § 120 ods. 4 Zákonníka práce:

"Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok je súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy. Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň na príslušný kalendárny rok za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín je 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku podľa prvej vety."

*

Napríklad pre 2. stupeň náročnosti práce je suma minimálneho mzdového nároku na rok 2022 daná ako 762 eur a určí sa takto:

 1. Súčin mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 a koeficientu minimálnej mzdy pre 2. stupeň je 580 x 1,2 = 696 eur.
 2. Mesačná minimálna mzda určená na rok 2020 bola 580 eur. Mesačná minimálna mzda určená na rok 2022 je 646 eur. Rozdiel je 66 eur.
 3. Súčet A + B = 696 + 66 = 762 eur.

Inými slovami, sumu minimálneho mzdového nároku pre nejaký stupeň náročnosti práce na príslušný rok určíme takto:

 • k sume minimálneho mzdového nároku pre daný stupeň náročnosti práce platnej na rok 2020 ...
 • ... sa pripočíta suma, o ktorú je minimálna mzda na príslušný rok vyššia ako minimálna mzda určená na rok 2020 (čo bola suma 580 eur).

Alebo:

Minimálne mzdové nároky na nejaký rok sa navýšia oproti roku 2020 o tú istú sumu, o akú sa oproti roku 2020 navýši minimálna mzda. To jednoducho znamená, že sumy minimálnych mzdových nárokov pre rok 2022 sa zvýšia oproti roku 2020 o 66 eur.

Sumy minimálnych mzdových nárokov na rok 2022:

STUPEŇ NÁROČNOSTI

SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020

MESAČNÁ

MZDA

HODINOVÁ

MZDA

40 H/T

HODINOVÁ

MZDA

38,75 H/T

HODINOVÁ

MZDA

37,5 H/T

1.

580

646

3,713

3,833

3,961

2.

696

762

4,379

4,520

4,671

3.

812

878

5,046

5,209

5,382

4.

928

994

5,713

5,897

6,094

5.

1044

1110

6,379

6,585

6,804

6.

1160

1226

7,046

7,273

7,516

*

Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t = 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde

Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t = Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75

Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t = Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5

Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).

*

Pozor na pracovno-právny priemer vypočítaný za IV. štvrťrok 2021 a použitý počas prvého štvrťroka 2022! Musí byť najmenej vo výške minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov platných pre rok 2022.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Daňovník - zamestnanec môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (čo znamená, že nemusí sám podávať daňové priznanie), ak:

 • v príslušnom roku poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (len príjmy podľa § 5 zákona),
 • v príslušnom roku okrem zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti poberal príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43 zákona (daň zrážkou), ale si pri nich neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona (neuplatnil si ich „oddanenie“ s cieľom vrátenia zrážkovej dane),
 • je daňový rezident SR, ale nemal zdaniteľné príjmy v zahraničí (s výnimkou príjmov od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, s tým že je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva a s výnimkou príjmov zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie),
 • včas (do 15.2. nasledujúceho roka) požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a súčasne najneskôr v tomto termíne predložil zamestnávateľovi potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania (potvrdenia o príjme od ostatných zamestnávateľov atď. podľa § 38 ods. 5 zákona).

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Dôchodca a podanie daňového priznania dobrovoľne

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,dôchodok,ročné zúčtovanie

*

Daňové priznanie sa oplatí podať dobrovoľne v prípade poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ak takýto dôchodok poberal k 1.1. príslušného roka (alebo ho mal spätne priznaný), pričom mal počas roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, z tohto príjmu mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň a celkový zdaniteľný príjem nepresiahol sumu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka (za rok 2021 sumu 2255,72 eura).

Ak takýto daňovník podá daňové priznanie, podľa § 46a zákona sa daň nevyrubí a neplatí, ak si daňovník neuplatňuje daňový bonus a celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka.

Čiže, už od roku 2004 stále platí rovnaké pravidlo a až do roku 2021 prakticky bez zmeny, ktoré je výhodné pre poberateľov dôchodkov.

Odporúčaný postup je, aby si daňovník vyžiadal potvrdenie o príjme od svojho zamestnávateľa (zamestnávateľov) a sám si podal daňové priznanie.

V daňovom priznaní uvedie svoje zdaniteľné príjmy a zrazené odvody, sumu zrazených preddavkov na daň. Výsledkom bude nulová daňová povinnosť a daňový preplatok vo výške preddavkov, ktoré daňovníkovi zrazil jeho zamestnávateľ počas roka. Tento daňový preplatok vráti správca dane daňovníkovi do 40 dní po termíne na podanie daňového priznania.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Kedy musí zamestnanec sám podať daňové priznanie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie

*

Po skončení roka je povinnosťou zamestnávateľa vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie v súlade s § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP).

*

Zamestnávateľ nemôže vykonať ročné zúčtovanie tým zamestnancom, ktorí sú povinní sami podať daňové priznanie fyzickej osoby.

Podľa § 32 ZDP daňové priznanie je povinný podať:

1. Daňovník, ktorý dosiahol za príslušný rok zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka a okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahli aj iné zdaniteľné príjmy (podľa § 6 až 8 ZDP), ktoré nie sú oslobodené od dane a neboli vysporiadané zrážkovou daňou.

Pre rok 2021 je to suma 50 % z 4511,43 eura = 2255,72 eura

Poznámka: Posudzuje sa zdaniteľný príjem - nie základ dane.

Nezahŕňajú sa príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 (zrážková daň), ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods.7.

*

Zákon o športe - odvody profi športovcov so zmluvami o profesionálnom vykonávaní športu od r. 2022

Témy: sociálne poistenie,zákon o športe,zdravotné poistenie,zmeny 2022

*

SOCIÁLNE POISTENIE

Podľa prechodného ustanovenia § 293do zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktoré bolo účinné od 1.1.2016 do 31.12.2021, v rokoch 2016 až 2021 sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažoval za zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení. Športová organizácia ho počas tohto obdobia neprihlasovala ako svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne, športovec nemal povinné poistenie ako zamestnanec a poistné do Sociálnej poisťovne sa neodvádzalo. Súčasne športovec nemal nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne a nebol ani úrazovo poistený.

*

Tlačivo "Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň" na rok 2022

Témy: daň z príjmov,tlačivá,zmeny 2022

*

Tlačivo určuje MF SR.

MF SR určuje na rok 2022 tlačivo "Prehľad", ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na rok 2019.

Inými slovami, MF SR nevydalo nové tlačivo a naďalej sa používa tlačivo vydané na rok 2019 pod kódom PREHLADv19_1.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Hlásenie o vyúčtovaní dane"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnávateľ je povinný podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona v lehote do 30. apríla (viď § 49 ods. 2 zákona) predložiť daňovému úradu „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“). Keďže 30. apríl 2022 pripadol na sobotu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 2. máj 2022.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií, uverejňuje ho na svojej webovej stránke a vo Finančnom spravodajcovi.

MF SR určuje za rok 2021 nový vzor tlačiva "Hlásenie" pod kódom HLASENIEv21_1.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Ak zamestnanec v "Žiadosti" vyznačil, že chce venovať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona, zamestnávateľ je povinný vystaviť zamestnancovi podľa § 39 ods. 7 zákona potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50, a to do 15. apríla.

Tlačivo určuje FR SR.

FR SR určuje za rok 2021 vzor tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane..." pod kódom V2Pv18_P, ktoré FR SR zverejnilo dňa 6.12.2018 za zdaňovacie obdobie roka 2018.

Inými slovami, FR SR nevydalo nové tlačivo a naďalej sa používa tlačivo vydané za rok 2018.

Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Zamestnanec si môže uplatniť svoje právo na venovanie 2 %, resp. 3 % dane podľa § 50 zákona najneskôr do 30. apríla. Keďže 30. apríl 2022 pripadol na sobotu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 2. máj 2022.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový preplatok alebo daňový bonus na vyplatenie, zamestnávateľ je povinný príslušnú sumu vyplatiť zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však v zúčtovaní mzdy za apríl (§ 38 ods. 6 zákona). Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi vyplatiť preplatok alebo bonus už od 0,01 eura.

Možno odporúčať ročné zúčtovania začať robiť čo najskôr, a to preto, aby zamestnávateľ mohol postupne o vrátené preplatky znižovať odvod aktuálnych preddavkov na daň – postupne už za február, marec - aby to nezostalo na apríl.


Ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový nedoplatok alebo daňový bonus na vybratie - vrátenie, tak podľa § 38 ods. 7 zákona ho zamestnávateľ zamestnancovi zrazí len ak presahuje sumu 5 eur, a to najneskôr do konca roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.


Avšak ak v ročnom zúčtovaní zamestnancovi vyšiel daňový nedoplatok a zamestnanec chce venovať 2 % resp. 3 % dane, musí mu zamestnávateľ zraziť nedoplatok v akejkoľvek výške (aj 0,01 eura), a to už do 30. apríla - čo v praxi znamená najneskôr v zúčtovaní mzdy za marec a vždy pred tým, ako zamestnancovi vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50.


V prípade, ak v ročnom zúčtovaní vyšiel daňový bonus na vyplatenie a súčasne daňový nedoplatok do 5 eur, obe sumy sa navzájom započítajú, čiže zamestnancovi sa vyplatí suma daňového bonusu znížená o daňový nedoplatok.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Výpočet dane v ročnom zúčtovaní

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie

*

Na úvod pripomeňme, že výsledky všetkých výpočtov sa už od roku 2020 zaokrúhľujú matematicky, čo sa, samozrejme, týka aj výpočtov v ročnom zúčtovaní za rok 2021.

Zamestnávateľ v súlade so štruktúrou tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" postupuje nasledovne:

Spočíta úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi u zamestnávateľa za daný rok (vyplatené najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka zdaňovacie obdobie) v peňažnej i nepeňažnej podobe. Nezapočítava príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane, ako aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ZDP. K príjmom u samotného zamestnávateľa sa pripočítajú príjmy dosiahnuté u iných zamestnávateľov z potvrdení od iných zamestnávateľov.

Uvedie a odpočíta odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec na sociálne a zdravotné poistenie (za výpočet odvodov zamestnanca je podľa príslušných predpisov znova zodpovedný zamestnávateľ), a to jednak odvody u samotného zamestnávateľa, ale aj odvody u iných zamestnávateľov uvedené v potvrdeniach. Odpočítajú sa aj odvody, ktoré zamestnanec zaplatil sám a uviedol ich v súlade so zákonom v "Žiadosti".

Uvedie a odpočíta zamestnancom uplatnené nezdaniteľné časti:

 • na daňovníka,
 • na manželku (manžela),
 • na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Výsledkom je zdaniteľná mzda, z ktorej sa vypočíta daň.

Daň je

 • 19 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima vrátane ... pre rok 2021 je táto hranica daná ako 37981,94 eura,
 • 25 % z časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne sumu 176,8-násobku platného životného minima, teda sumu 37981,94 eura.

Vypočítaná daň sa už od roka 2020 zaokrúhľuje na celé eurocenty matematicky.

V hypotetickom prípade sa namiesto dane vypočíta zamestnanecká prémia.

Určí sa nárok na daňový bonus na deti (§ 33), a to v závislosti od toho, či si ho zamestnanec uplatnil a v súlade so zákonom preukázal, podľa počtu detí a výšky zdaniteľného príjmu za daný rok.

Daňový bonus sa uplatní len vtedy, ak úhrn zdaniteľných príjmov za daný rok je najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy - za rok 2021 najmenej 3738 eur.

Ak podmienka výšky príjmu za celý rok nie je splnená, ale zamestnancovi bol počas roka pri výpočte preddavkov na daň korektne vyplatený daňový bonus (v danom mesiaci bol jeho zdaniteľný príjem najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy), nárok na vyplatený daňový bonus mu zostáva.

Ďalej sa uvedie suma počas roka vyplateného daňového bonusu a určí sa rozdiel: buď daňový bonus na vyplatenie (doplatenie), alebo naopak - daňový bonus na vybratie od zamestnanca, ak bol daňový bonus vyplatený nesprávne.

Vypočítaná daň sa upraví o vyplácaný (resp. vybratý) daňový bonus na deti.

Určí sa daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a).

Uvedie sa suma zrazených preddavkov vrátane preddavkov zrazených u iných zamestnávateľov (z potvrdení od iných zamestnávateľov).

Napokon sa z vyššie uvedených veličín spočíta výsledná suma daňového nedoplatku, respektíve preplatku.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Ročné zúčtovanie"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

V termíne do 31. marca je zamestnávateľ povinný podľa § 38 ods. 6 zákona vykonať ročné zúčtovanie za zamestnancov, ktorí o to požiadali v súlade so zákonom.

Vzor tlačiva určuje ministerstvo financií.

MF SR určuje za rok 2021 nový vzor tlačiva "Ročné zúčtovanie" pod kódom MF/013949/2021-721.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnanci, ktorí chcú a môžu (spĺňajú zákonom stanovené podmienky, viď vyššie) požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musia do 15. februára podľa § 38 ods. 1 zákona vyplniť a zamestnávateľovi odovzdať "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti...".

Už od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Zamestnanci musia do 15. februára k „Žiadosti“ doložiť všetky požadované doklady a „Potvrdenia“ od všetkých ostatných zamestnávateľov.

Vzor „Žiadosti“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

FR SR určuje od 1.1.2022 za zdaňovacie obdobie roka 2021 nový vzor tlačiva "Žiadosť" pod kódom ŽIA38v21_1.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch"

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Zamestnávateľ je podľa § 39 ods. 5 povinný vydať "Potvrdenie" za príslušný rok všetkým zamestnancom, ktorí u neho mali počas príslušného roka zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo v nepeňažnej forme a ktorým nebude robiť ročné zúčtovanie.

Od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

 "Potvrdenie" sa nemusí vydať takému zamestnancovi, ktorý síce je "v stave" (beží mu pracovný pomer), ale za daný rok nemal žiadne zdaniteľné príjmy (napr. je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo je počas celého roka na materskej/rodičovskej dovolenke a nemal žiaden príjem atď.).

Naopak, "Potvrdenie" sa musí vydať aj v prípade veľmi nízkych zdaniteľných príjmov (napr. niekoľko eur na dohodu trvajúcu pár hodín), pokiaľ sa zamestnancovi nebude robiť ročné zúčtovanie.

V prípade zamestnanca, ktorý mal postupne viac pracovných a im podobných vzťahov počas roka u toho istého zamestnávateľa (napríklad mal po sebe 3-4 dohody), sa vydáva jediné "Potvrdenie" obsahujúce kumulované údaje o všetkých príjmoch daného zamestnanca u daného zamestnávateľa.

*

Lehoty na vydanie „Potvrdenia“

Zákon o dani z príjmov stanovuje dva termíny.

Do 10. februára sa musí vydať "Potvrdenie" takým zamestnancom, ktorí aktívne požiadajú zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia" najneskôr do 5. februára. Keďže 5. február 2022 pripadol na sobotu, táto lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, teda na 7. február 2022.

Najneskôr do 10. marca sa musí vydať „Potvrdenie“ všetkým zamestnancom, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, aj keď sami aktívne o vydanie "Potvrdenia" nepožiadali.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: TLAČIVO "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..."

Témy: daň z príjmov,ročné zúčtovanie,tlačivá

*

Vzor „Vyhlásenia“ určuje Finančné riaditeľstvo SR a uverejňuje ho na svojej webovej stránke www.financnasprava.sk.

FR SR určuje od 1.1.2022 na zdaňovacie obdobie roka 2022 vzor tlačiva "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti..." pod kódom VYH36v20, ktoré FR SR zverejnilo už dňa 22.11.2019 na zdaňovacie obdobie roku 2020.

Inými slovami, FR SR nevydalo nové tlačivo a naďalej sa používa tlačivo vydané na rok 2020. Toto tlačivo "Vyhlásenie" s kódom VYH36v20 odporučilo FR SR zamestnávateľom používať od roku 2020. Bude sa teda ďalej používať aj v roku 2022. Staršie tlačivá sa akceptovať nebudú.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Daňový bonus na zaplatené úroky

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Od roku 2018 sa zaviedol daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie určených v § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. Viď § 33a ZDP.

Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť len na základe zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017 (na staršie zmluvy sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých "po starom").

Daňovník, ktorý má súčasne dve zmluvy (má staršiu zmluvu uzatvorenú pred 1.1.2018 a má aj novšiu zmluvu uzatvorenú po 31.12.2017), si môže nárok na daňový bonus na novšiu zmluvu uplatniť prvýkrát až v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý posledný mu plynul štátny príspevok na staršiu zmluvu.

*

KTO MÁ NÁROK

Podmienky, ktoré musí daňovník spĺňať:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie mal najmenej 18 rokov a súčasne najviac 35 rokov,
 • priemerný mesačný príjem dosiahnutý za rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril zmluvu, má najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Obe kritéria sa posudzujú len raz, a to pri pridelení úveru. Podmienka výšky príjmu sa v ďalších rokoch nesleduje.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Daňový bonus na deti

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,daňový bonus,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 33 ZDP má daňovník – rodič pri splnení stanovených podmienok nárok na daňový bonus na deti.

*

VÝŠKA DAŇOVÉHO BONUSU

Od 1.1.2021 do 30.6.2021:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
 • 23,22 eura mesačne na dieťa vo veku od 6 rokov

Od 1.7.2021 do 31.12.2021:

 • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov ... za celý rok 557,28 eura
 • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov ... za celý rok (6 x 23,22) 139,32 eura + (6 x 39,47) 236,82 eura = 376,14 eura
 • 23,22 eura mesačne na dieťa vo veku od 15 rokov ... za celý rok 278,64 eura

Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, avšak poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov.

*

KTO MÁ NÁROK

Rodič si môže uplatniť nárok na daňový bonus na deti, ak:

 • je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (je daňovým rezidentom v SR)
 • alebo je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident), ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky za príslušný rok tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov v SR i v zahraničí
 • a za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (v zamestnaní) podľa § 5 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo pre rok 2021 znamená sumu 6 x 623 eur = 3738 eur
 • alebo za príslušný rok dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (pre rok 2021 suma 3738 eur) a z týchto príjmov vykázal kladný základ dane (nevykázal stratu).

Pozor, od 1.8.2021 nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov vzniká len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Podmienka výšky zdaniteľného príjmu sa musí splniť buď z príjmov podľa § 5 ZDP, alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Ak má daňovník aj príjmy podľa § 5 ZDP, aj podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, teda aj zo zamestnania, aj z podnikania, tak pri posudzovaní nároku na daňový bonus tieto dva druhy zdaniteľného príjmu nie je možné spočítať.

Pri príjmoch zo závislej činnosti nie je rozhodujúca forma právneho vzťahu, na základe ktorého zamestnanec poberá zdaniteľné príjmy - môže ísť o pracovný pomer, dohodu, odmenu spoločníka s.r.o., odmenu štatutára spoločnosti atď.

Pri daňovom rezidentovi sa uznáva aj príjem podľa § 5 ZDP alebo z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP dosiahnutý v zahraničí.

Zamestnanec si nárok na daňový bonus môže uplatniť už pri výpočte mesačných preddavkov na daň - formou "Vyhlásenia". Už od 1.1.2020 je možné zaslať tlačivo po dohode zamestnanca a zamestnávateľa elektronicky.

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň má zamestnanec nárok na daňový bonus vtedy, ak jeho zdaniteľný mesačný príjem dosiahne najmenej výšku polovice minimálnej mzdy, čo bola počas roka 2021 suma 623 eur / 2 = 311,50 eura.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Počnúc rokom 2014 si daňovník môže znížiť základ dane o príspevky preukázateľne zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. „tretí pilier“) podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, respektíve na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Podmienkou je, že ide o účastnícku zmluvu uzatvorenú po 31.12.2013 alebo o účastnícku zmluvu uzatvorenú skôr, avšak zmenenú dodatkom k zmluve na podmienky platné v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014 (zrušenie dávkového plánu).

*

VÝPOČET

Nezdaniteľná časť na príspevky na DDS je daná ako suma zamestnancom zaplatených príspevkov počas príslušného roka, najviac však suma 180 eur.

To platí bez zmeny počnúc rokom 2014, teda rovnako to platí pre rok 2021.

Na výšku príspevkov, ktoré uhradil zamestnávateľ sa neprihliada.

Pri posudzovaní sumy zaplatených príspevkov sa postupuje podľa § 4 ods. 3 ZDP. To znamená, že ak príspevok zamestnanca strhne zo mzdy za december 2020 zamestnávateľ a pošle do dôchodkovej správcovskej spoločnosti až v januári 2021, započíta sa takýto príspevok do príspevkov za rok 2020. Naopak, príspevok zamestnanca zo mzdy za december 2021, ktorý zamestnávateľ strhol a zaslal do správcovskej spoločnosti v januári 2022, sa započítava do príspevkov za rok 2021.

Ak si zamestnanec z nejakého dôvodu platí príspevky alebo ich časť vo vlastnej réžii, započítajú sa príspevky, ktoré preukázateľne uhradil do dôchodkovej správcovskej spoločnosti v čase od 1.1. do 31.12. príslušného roka, čo je povinný doložiť potvrdením vystaveným správcovskou spoločnosťou.

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť na manžela/manželku

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

VÝPOČET

Ak daňovník dosiahne základ dane do 37981,94 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 4124,74 eura - vlastný príjem manželky.

(4124,74 eura = 19,2 x 214,83 eura)

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 37981,94 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca: 13620,22 – (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky, výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Ak daňovník dosiahne základ dane 54480,88 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, a to bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

*

Pozor, ak podmienky na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť na manželku boli splnené len časť roka, suma nezdaniteľnej časti na manželku sa kráti.

Pozrite ďalej.

*

Rovnako ako pri určení nezdaniteľnej časti na daňovníka sa posudzuje základ dane, nie hrubý príjem. V prípade zamestnanca je základ dane daný ako jeho príjem znížený o jeho odvody.

Pri posudzovaní výšky nezdaniteľnej časti na manželku je súčasne podstatný len základ dane z príjmov podľa § 5 (závislá činnosť) a § 6 ods. 1 a 2 (podnikanie a iná samostatná zárobková činnosť). Základ dane dosiahnutý podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a § 8 výšku nezdaniteľnej časti na manželku neovplyvní.

Ak mal daňovník - daňový rezident SR - za daný rok príjem aj v zahraničí, tak pri určení nezdaniteľnej časti na manželku sa zohľadní aj základ dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 z príjmov dosiahnutých v zahraničí. Môže sa preto stať, že hoci sa v daňovom priznaní použije metóda vyňatia príjmov, kvôli príjmom dosiahnutým v zahraničí sa bude krátiť nezdaniteľná časť na manželku.

*

VLASTNÝ PRÍJEM MANŽELA/MANŽELKY

Pri určení sumy nezdaniteľnej časti na manželku sa odpočítava tzv. vlastný príjem manželky.

Výška vlastného príjmu manželky sa nepreukazuje, zamestnanec nie je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady preukazujúce výšku vlastných príjmov manželky. Podobne nie je potrebné výšku vlastného príjmu manželky dokladovať pri podávaní daňového priznania.

Na tento účel sa do vlastného príjmu manželky započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov podľa § 2 písm. c) zákona, a to bez ohľadu na to, či ide o príjem, ktorý je predmetom dane alebo nie je predmetom dane, alebo či ide o príjem oslobodený od dane. Samozrejme, započítava sa aj príjem zdanený formou zrážkovej dane (napríklad autorské honoráre zdanené zrážkovou daňou, podiely na zisku).

*

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZA ROK 2021: Nezdaniteľná časť na daňovníka

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,nezdaniteľná časť,ročné zúčtovanie

*

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa základ dane (čiastkový základ dane) zo závislej činnosti (a ďalej základ dane určený podľa § 6 ods. 1 a 2) alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11, a to:

 • na daňovníka
 • na manžela, manželku
 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

*

VÝPOČET

Suma životného minima platná k 1.1.2021 bola 214,83 eura.

Nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň bola 375,95 eura.

Pri ročnom zúčtovaní, resp. daňovom priznaní, ak daňovník dosiahne základ dane

do 19936,22 eura (92,8 násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka je daná výpočtom 21 x 214,83 = 4511,43 eura.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19936,22 eura, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 9495,49 – (základ dane : 4), výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky.

Ak daňovník dosiahne základ dane 37981,94 eura a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

*

Opatrenie 3B za december 2021

Témy: pandémia,SZČO,Top,zákon o službách zamestnanosti,zmeny 2021

*

Vláda SR na zasadnutí dňa 22. decembra 2021 prijala uznesenie č. 782, ktorým zmenila niektoré podmienky vyplácania "Prvej pomoci" s tým, že za mesiac december 2021 sa znova spúšťa Opatrenie 3B.

Informácie o projekte "Prvá pomoc" a jeho zmenách zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo práce formou tzv. Aktualizácií.

"Aktualizácia" platná na obdobie od 1. decembra 2021 má označenie č. 22B a bola zverejnená s dátumom 1.1.2022.

Príspevky z Opatrenia č. 3B môžu za mesiac december 2021 čerpať zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najviac 49 zamestnancov v pracovnom pomere a majú za december 2021 pokles tržieb najmenej 40 %.

*

Odklad splatnosti poistného do SP za december 2021

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Podľa nariadenia vlády č. 517/2021 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 22. decembra 2021 a ktoré je účinné od 23. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za december 2021 na 31. december 2024.

Pozor, lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov za december 2021 sa nemení.

*

Uvedený odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40 % a viac.

*

K poklesu čistého obratu, resp. poklesu príjmov čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=509

*

Sumarizácia všetkých úľav na odvodoch počas pandémie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=329

*

Čestné vyhlásenie na webe Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zverejnila-cestne-vyhlasenie-pre-odklad-poistneho-za-december-2021/48411s70118c

*

Pandemický rodičovský príspevok 31.12.2021 končí

Témy: materské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Vláda SR na svojom rokovaní 8. decembra 2021 schválila nariadenie vlády č. 482/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Tzv. pandemický rodičovský príspevok sa od 1. januára 2022 vyplácať nebude.

Rodičom, ktorí poberali pandemický rodičovský príspevok počas roka 2021, nárok na tento rodičovský príspevok zaniká 1. januára 2022. To znamená, že v januári 2022 sa im vyplatí posledný pandemický rodičovský príspevok za december 2021.

K pandemickému rodičovskému príspevku čítajte komplexný článok tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=445

*

Oplatí sa počkať so žiadosťou o starobný dôchodok až na január 2022?

Témy: dôchodok,sociálne poistenie,zmeny 2022

Najskôr fakty a veličiny, ktoré sú dôležité pre výpočet starobného dôchodku.

*

Základný vzorec

Starobný dôchodok = Priemerný osobný mzdový bod x Doba dôchodkového poistenia x Dôchodková hodnota

*

Dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota platná pre rok 2021 je 14,2107 eura.

Dôchodková hodnota platná pre rok 2022 je 15,13 eura.

*

Valorizácia 

Suma starobného dôchodku sa v roku 2021 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 %, zároveň najmenej o 9,40 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa v roku 2022 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 1,3 %.

*

Trinásty dôchodok

Trinásty dôchodok dostanú vo výplatnom termíne za november 2021 poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov v novembri 2021.

Suma 13. dôchodku je:
 • 300 eur, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je najviac v sume životného minima, teda 218,06 eura,
 • suma určená podľa vzorca, ak "normálny" dôchodok, resp. úhrn poberaných dôchodkov je vyšší ako suma životného minima, avšak s tým, že suma 13. dôchodku je najmenej 50 eur.

Vzorec je TD = 300,00 eur – 0,36 x (D – 218,06 eura)

TD = 13. dôchodok 
D je suma "normálneho" dôchodku alebo úhrnu dôchodkov, ktorá je vyplácaná v novembri 2021
218,06 eura je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

*

V pokračovaní článku si na príkladoch ukážeme, či je výhodnejšie so žiadosťou o priznanie starobného dôchodku počkať na január 2022.

*

Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

Témy: pandémia,sociálne poistenie,Zákonník práce,zmeny 2022

*

NRSR dňa 4. mája 2021 schválila zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon").

Účinnosť zákona sa posunula na 1. marec 2022.

Zmyslom zákona je úprava poskytovania podpory v čase skrátenej práce („podpora“), na úhradu časti mzdových nákladov zamestnávateľa spojených s vyplácaním náhrady mzdy počas prekážok v práci na strane zamestnávateľa, v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok (napr. udržať pracovné miesto zamestnanca, na ktorého bola vyplatená podpora, najmenej ďalšie 2 mesiace).

Cieľom je udržať zamestnanosť v podnikoch, postihnutých výpadkami produkcie vplyvom vonkajších faktorov, ktorým nemohol zamestnávateľ ovplyvniť ani im predísť.

*

ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Zákonom sa v § 2 zavádza niekoľko nových pojmov, ktoré je potrebné na úvod vysvetliť.

Začneme od tých jednoduchších.

*

ZAMESTNANEC

Na účely zákona je zamestnancom fyzická osoba:

 • v pracovnom pomere (podľa Zákonníka práca ), bez rozdielu toho, či pracuje na plný alebo kratší pracovný čas, na dobu určitú alebo neurčitú atď.
 • v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (podľa zákona o športe), ďalej budeme používať aj pojem "profišportovec".

Za zamestnanca sa na účely zákona považuje každý zamestnanec, ktorý je u zamestnávateľa v pracovnom pomere - má platnú pracovnú zmluvu (resp. má zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu), bez rozdielu, či ide o prácu na plný úväzok alebo na kratší pracovný čas.

Za zamestnanca na účely zákona sa považujú aj osoby, ktoré majú platnú pracovnú zmluvu ale sú napríklad:

 • dočasne práceneschopní - aj dlhodobo
 • na OČR - aj dlhodobo
 • na materskej alebo rodičovskej dovolenke
 • dlhodobo uvoľnení na výkon verejnej funkcie
 • na neplatenom voľne
 • dočasne pridelení na výkon práce u iného zamestnávateľa

Zamestnávateľ tak musí počítať s tým, že pri skúmaní podmienky, aby najmenej 1/3 zamestnancov bola na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, musí do celkového počtu zamestnancov zahrnúť aj zamestnancov, ktorí síce majú platnú pracovnú zmluvu ale reálne u zamestnávateľa prácu nevykonávajú.

*

Zamestnanci v pracovnom pomere, ktorým bol priznaný dôchodok

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa poistenie v nezamestnanosti nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Pokiaľ má takáto fyzická osoba pracovný pomer, na účely zákona o podpore v čase skrátenej práce sa považuje za zamestnanca, zamestnávateľ môže pri splnení ďalších podmienok na takúto osobu poberať podporu a podľa zákona o sociálnom poistení za takúto osobu zamestnávateľ platí poistné na financovanie podpory.

*

PRACOVNÝ VZŤAH

Pracovným vzťahom sa rozumie:

 • pracovný pomer
 • právny vzťah na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

*

ZAMESTNÁVATEĽ

Na účely zákona je zamestnávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zamestnávateľom na účely sociálneho poistenia.

Poznámka. Povinnosť zápisu zamestnávateľa do registra partnerov verejného sektora sa pri poskytovaní podpory v čase skrátenej práce nesleduje.

*

ČASŤ ZAMESTNÁVATEĽA

Na účely zákona je časťou zamestnávateľa organizačná zložka (napr. stredisko) alebo prevádzkareň (viď živnostenský zákon).

*

OBMEDZENIE ČINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Obmedzením činnosti zamestnávateľa sa rozumie prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa (= organizačná zložka, prevádzkareň prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Inými slovami, je to stav, kedy najmenej 1/3 z celkového počtu zamestnancov zamestnávateľa alebo najmenej 1/3 zamestnancov z celkového počtu zamestnancov organizačnej zložky/prevádzky je na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej počas 10% ustanoveného (nie svojho!) týždenného pracovného času.

V prípade profišportovcov sa podľa nového § 37 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe určí ustanovený týždenný pracovný čas športovca na účely poskytnutia podpory v čase skrátenej práce ako rozdiel 168 hodín (= 7 x 24 hodín) a súčtu hodín nepretržitého odpočinku v rámci jedného týždňa.

*

Pri posudzovaní, či došlo u zamestnávateľa k obmedzeniu činnosti - a teda či má zamestnávateľ právo žiadať o podporu v čase skrátenej práce - je dôležité správne určiť celkový počet zamestnancov (viď definíciu pojmu "zamestnanec" vyššie) a určiť, či najmenej 1/3 z celkového počtu zamestnancov bola na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa najmenej počas 10% ustanoveného pracovného času.

S tým je spojených niekoľko problémov a otázok, ktoré "úvodná verzia zákona" nerieši a zrejme budú v blízkej budúcnosti "ako problémy, ktoré priniesla prax" vyriešené novelizáciami.

*

Odklad splatnosti poistného do SP za november 2021

Témy: pandémia,sociálne poistenie,zdravotné poistenie,zmeny 2021

*

Podľa nariadenia vlády č. 435/2021 Z. z., ktoré vláda schválila na svojom rokovaní dňa 24. novembra 2021 a ktoré je účinné od ... . novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa pre niektorých zamestnávateľov a SZČO posúva lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za november 2021 na 30. september 2024.

Pozor, lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za zamestnancov za november 2021 sa nemení.

*

Uvedený odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40 % a viac.

*

K poklesu čistého obratu, resp. poklesu príjmov čítajte tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=509

*

Sumarizácia všetkých úľav na odvodoch počas pandémie: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=329

*

Čestné vyhlásenie na webe Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zverejnila-cestne-vyhlasenie-pre-odklad-poistneho-za-november-2021/48411s70047c

*

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO po "Daňovej revolúcii"

Témy: daň z príjmov,SZČO

V článku uvádzame daňovo-odvodové zaťaženie SZČO podľa súčasnej legislatívy, pričom používame veličiny a sadzby platné pre rok 2022.

Súčasné zaťaženie porovnávame s návrhom, ktorý 22.11.2021 prezentoval minister financií Igor Matovič.

*

SZČO - SKUTOČNÉ VÝDAVKY

Aké je súčasné daňovo-odvodové zaťaženie SZČO – napríklad živnostníka, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky povedzme pri remeselných živnostiach, kde má pomerne vysoké vstupné náklady na strojové vybavenie, nástroje, materiál, energie a podobne?

Posudzujeme živnostníka, ktorý si za mesiac práce vyfakturuje cenu svojej práce postupne vo výške 1000 eur, 2000 eur a 4000 eur.

Ak napríklad za mesiac svojej práce fakturuje spolu 5000 eur, z čoho 4000 eur je suma pripadajúca na odpisy strojov, nástroje, materiál, energie a ďalšiu nevyhnutnú réžiu, tak 1000 eur je podiel na fakturovanej sume daný ako cena práce živnostníka.

*

Rok 2022

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem znížený o výdavky

 

1000

 

2000

 

4000

Vymeriavací základ odvody

 

673

 

1346

 

2692

Sociálne poistenie 33,15%

 

223

 

446

 

892

Zdravotné poistenie 14%

 

94

 

188

 

377

Celkom odvody 47,15%

 

317

 

634

 

1269

Nezdaniteľná časť

 

382

 

382

 

120

Výsledný základ dane

 

301

 

984

 

2611

Daň z príjmu 15%

 

45

 

148

 

392

Odvody + daň

36%

362

39%

782

42%

1661

Čistý príjem

64%

638

61%

1218

58%

2339

*

Súčasné odvody SZČO sú 47,15 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ je daný ako hrubý príjem znížený o výdavky (výdavky bez odvodov) deleno koeficient 1,486. Ak je cena práce (teda príjem znížený o skutočné výdavky bez odvodov) vo výške 1000 eur, vymeriavací základ je 673 eur.

Výsledný základ dane sa určí ako hrubý príjem znížený o výdavky, o odvody a o nezdaniteľnú časť.

Pri ročnom hrubom príjme do 49790 eur je v roku 2022 sadzba dane SZČO z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov 15 %.

*

Po "Daňovej revolúcií" zaplatí SZČO zo základu dane 29 % odvod a 19 % daň. Vyzerať to bude takto:

*

Rok 2023

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem znížený o výdavky

 

1000

 

2000

 

4000

Základ pre odvod a daň

 

775

 

1550

 

3100

Odvod 29%

  225  

450

 

900

Daň z príjmu 19%

 

147

 

294

 

588

Odvody + daň

37%

372

37%

744

37%

1488

Čistý príjem

63%

628

63%

1256

63%

2512

*

Pri SZČO, ktorá si uplatňuje skutočné výdavky, je jasne vidieť, že s narastajúcim príjmom budú SZČO z reformy profitovať. Mierne budú profitovať aj SZČO s príjmom na úrovni okolo 700-800 eur - čo v tabuľke nie je vidieť - ťažiť budú zo zrušenia minimálnych odvodov.

*

SZČO PAUŠÁLNE VÝDAVKY

Daňovo-odvodové zaťaženie SZČO, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky, je v súčasnosti výhodné. A to tým viac, čím menšie (ideálne nulové) sú jej skutočné výdavky.

V tabuľke uvažujeme o troch SZČO, ktoré majú prakticky nulové skutočné výdavky, pričom za mesiac svojej práce fakturujú sumy 1000 eur, 2000 eur a 4000 eur.

*

Rok 2022

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem

 

1000

 

2000

 

4000

Paušálne výdavky 60%

 

600

 

1200

 

1667

Príjem znížený o výdavky

 

400

 

800

 

2333

Vymeriavací základ odvody

 

567

 

567

 

1570

Sociálne poistenie 33,15%

 

188

 

188

 

520

Zdravotné poistenie 14%

 

79

 

79

 

220

Celkom odvody 47,15%

 

267

 

267

 

740

Nezdaniteľná časť

 

382

 

382

 

382

Výsledný základ dane

 

0

 

151

 

1211

Daň z príjmu 15%

 

0

 

23

 

182

Odvody + daň

27%

267

15%

290

23%

922

Čistý príjem

73%

733

85%

1710

77%

3078

*

SZČO si znižuje zdaniteľný príjem o paušálne výdavky vo výške 60 % príjmu. Paušálne výdavky sú najviac 20000 eur ročne (pri prepočte na mesiac najviac 1666,67 eura mesačne). Optimálne využitie paušálnych výdavkov sa dosiahne pri príjme do 33333 eur ročne.

Vymeriavací základ je daný ako hrubý príjem znížený o paušálne výdavky deleno koeficient 1,486. Vymeriavací základ je počas roka 2022 najmenej vo výške 566,50 eura.

*

Po "Daňovej revolúcií" zaplatí SZČO z hrubého príjmu paušálnu daň 29 %, ktorá v sebe bude zahŕňať aj odvod:

*

Rok 2023

%

Suma I.

%

Suma II.

%

Suma III.

Príjem

 

1000

 

2000

 

4000

Paušálna daň 29%

29% 290 29%

580

29%

1080

Čistý príjem

71%

710

71%

1420

71%

2840

*

Ako vidíme, bude to naozaj veľmi jednoduché, jednoduchšie to už byť nemôže. Avšak pre "paušálistu" bude reforma znamenať nižší čistý príjem.

K najväčšej strate dôjde pri príjme okolo 2000 eur mesačne, kde je v súčasnosti najnižšia miera daňovo-odvodového zaťaženia len na úrovni okolo 15 % - a tá sa zvýši na 29 %. Zavedenie novej paušálnej dane pre SZČO s príjmom 2000 eur mesačne a súčasnými výhodnými paušálnymi výdavkami znamená zdvojnásobenie daňovo-odvodového zaťaženia.

*

Zrušenie tzv. pandemickej PN

Témy: nemocenské,nemocenské dávky,pandémia,sociálne poistenie,zmeny 2021

*

Dňa 12.11.2021 NR SR schválila zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Okrem iných zákonov sa týmto zákonom menia aj zákony č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Účinnosť novely je dňom vyhlásenia v Zbierke, teda od 15. novembra 2021.

*

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení pribúda nový § 293fel, citujem:

Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021,

a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,

b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je

 1. 55 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej nechopnosti,
 2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej nechopnosti.".

*

V zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pribúda nový § 13ba, citujem:

"V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti."

*

ČO ZNAMENALA PANDEMICKÁ PN

Najskôr si pripomeňme, že ako tzv. pandemická PN sa označovala situácia, kedy bol poistenec v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lekárom uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Slovom "pandemické (karanténne) nemocenské" teda označujeme nemocenské poskytované v čase mimoriadnej situácie, respektíve v čase núdzového stavu osobe, ktorá sa ocitla v karanténe, respektíve v izolácii.

Nárok na pandemické (karanténne) nemocenské mal poistenec (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne poistený) od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, vyplácala ho Sociálna poisťovňa, a to od prvého dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Denný vymeriavací základ je zjednodušene povedané priemerná hrubá mzda pripadajúca na jeden kalendárny deň.

Naproti tomu napríklad pri štandardnej PN zamestnanca (pri ochorení vrátane ochorenia na COVID-19) vzniká nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne až od 11.-teho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Počas prvých 10 dní má zamestnanec nárok na náhradu príjmu, ktorú mu vypláca zamestnávateľ podľa zákona č. 462/2003 Z. z., prvé tri dni 25 % DVZ, od štvrtého do desiateho dňa 55 % DVZ.

*

ČO ZNAMENÁ ZRUŠENIE PANDEMICKEJ PN

Zrušenie tzv. pandemickej PN neznamená, že osoba v karanténe, ak je nemocensky poistená, zostane bez príjmu. 

Pri karanténe, ktorá začne po 30. novembri 2021 - teda začne od 1. decembra 2021 a neskôr - už nebude mať poistenec nárok na tzv. pandemické nemocenské, ale jeho nároky budú rovnaké ako pri "štandardnej PN".

*

Zamestnanci

Zamestnancovi v karanténe bude od 1. do 10. dňa PN z dôvodu karantény zamestnávateľ vyplácať náhradu príjmu podľa zákona č 462/2003 Z. z. 

A to za 1. až 3. deň PN vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu (DVZ), od 4. do 10. dňa vo výške 55 % DVZ.

Ak by nebodaj karanténa trvala dlhšie ako 10 dní, od 11. dňa bude zamestnancovi vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa vo výške 55 % DVZ.

*

SZČO a dobrovoľne poistené osoby

Povinne nemocensky poistenej SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe bude pri PN z dôvodu karantény od 1. dňa vyplácať nemocenské Sociálna poisťovňa.

A to za 1. až 3. deň PN vo výške 25 % DVZ, od 4. dňa vo výške 55 % DVZ.

*

POSTUP PRI UPLATNENÍ NÁROKU NA NÁHRADU PRÍJMU/NEMOCENSKÉ

Poistenec (zamestnanec, SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba) by mal rešpektovať pokyny Sociálnej poisťovne, uvedené tu:

https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-pn-sa-konci--od-1-decembra-2021-ma-pocas-krizovej-situacie-poistenec-pri-karantene-ci-izolacii-v-suvislosti-s-covid-19-narok-na-nemocenske/48411s70031c

To znamená, na to, aby mu bola uznaná karanténa - dočasná práceneschopnosť - a aby mal nárok na náhradu príjmu (zamestnanec) a na nemocenské (SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba), najskôr kontaktuje svojho lekára a to telefonicky, mailom alebo sms správou.

Jeho lekár na základe danej situácie a okolností a na základe aktuálne platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva vyhodnotí, či sa na poistenca vzťahuje povinnosť karantény.

Vyhlášky ÚVZ SR nájdete tu:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_268.pdf  ... vyhláška ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf  ... vyhláška ku karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

*

Lekár na požiadanie poistenca vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Potvrdenie lekár zasiela do Sociálnej poisťovne. Zamestnanec má povinnosť o práceneschopnosti informovať svojho zamestnávateľa. Keďže je v karanténe, urobí tak telefonicky, mailom alebo sms správou, a po návrate z karantény na pracovisko odovzdá zamestnávateľovi potvrdenie od lekára.

*

Podľa pokynov Sociálnej poisťovne (viď link vyššie) v prípade PN z dôvodu karantény potvrdenej lekárom „na diaľku“ poistenec (SZČO, dobrovoľne poistená osoba) zasiela do Sociálnej poisťovne elektronickú žiadosť o dávku.

Počas prechodného obdobia sa používa aktuálny e-formulár dostupný na Portáli e-Formulárov. Tento formulár využijú aj tí, ktorí ešte dodatočne požiadajú o vyplatenie pandemického nemocenského. Sociálna poisťovňa pripravuje nový e-formulár, ktorý bude k dispozícii v najbližších dňoch a verejnosť o tom bude včas informovať. Tento spôsob žiadosti – prostredníctvom e-formulára – slúži len pre prípady práceneschopnosti z dôvodu karantény/izolácie, teda nie pre bežné prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby či úrazu.

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba by mali e-formulár vyplniť a zaslať bezodkladne po potvrdení karantény ošetrujúcim lekárom.

Zamestnanec vyplní a zašle e-formulár len ak im PN z dôvodu karantény/izolácie bude trvať viac ako 10 dní.

*

ZHRNUTIE

Pre samotných občanov sa v podstate mení len suma, ktorú budú poberať za prvé tri dni karantény. Bude nižšia, pretože už nebude 55 % denného vymeriavacieho základu (hrubej mzdy), ale len 25 % denného vymeriavacieho základu.

Napríklad zamestnanec s hrubou mzdou 1200 eur mesačne dostal doteraz pri pandemickej PN (karanténe), ktorá trvala 10 dní, približne 216 eur. Po novom dostane približne 181 eur, teda o 35 eur menej. 

K zásadnej zmene však dochádza z pohľadu zamestnávateľov. Kým doteraz neboli pri karanténnych PN nijako zaťažovaní, pretože počas celej doby v karanténe zamestnancom vyplácala nemocenské Sociálna poisťovňa, "po novom" budú prvých 10 dní (teda prakticky celú dobu karantény) financovať zamestnancom oni, pretože budú zamestnancom vyplácať náhradu príjmu. Tak ako pri "obyčajnej" práceneschopnosti.

*

Aby vám nič na stránke neuniklo, odporúčam registráciu "OBSAH" alebo "PROFESIONÁL" tu: http://www.relia.sk/pristupy.aspx   

... info k možnostiam registrácií nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

... info o aktuálnych webinároch nájdete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Zamestnávateľ a kontrola zamestnancov v režime OTP (akt. 6.1.2022)

Témy: pandémia,Top,Zákonník práce,zmeny 2021

*

Úvodná poznámka: Článok priebežne dopĺňam tak, ako sú známe ďalšie konkrétne informácie a nariadenia.

Posledná aktualizácia článku je 6.1.2022 na základe aktualizovaného manuálu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.

Aby vám nič na stránke neuniklo, odporúčam registráciu "OBSAH" alebo "PROFESIONÁL" tu: http://www.relia.sk/pristupy.aspx   

... info k možnostiam registrácií nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=586

... info o aktuálnych webinároch nájdete tu: http://www.relia.sk/seminare.aspx

*

Dňa 12.11.2021 NR SR schválila zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Okrem iných zákonov sa mení aj Zákonník práce a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Zákon nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/412/20211115

Účinnosť je dňom vyhlásenia v Zbierke, teda od 15. novembra 2021.

*

Dňa 24.11.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal vyhlášku č. 264/2021 V. v., ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Vyhlášku nájdete tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf

Účinnosť vyhlášky je od 29. novembra 2021.

*

Dňa 26.11.2021 vydalo Ministerstvo hospodárstva SR manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19.  Tento manuál bol následne aktualizovaný dňa 30.12.2021.

Manuál nájdete tu: https://www.mhsr.sk/manual

*

ZMENY V ZÁKONNÍKU PRÁCE

V § 250b Zákonníka práce sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7:
 
„(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
 
(7) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia nákazlivej choroby; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca."
 
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
 
Podľa nového § 252r sa ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 od 1. mája 2022 nepoužijú.
 
*
 
ZMENY V ZÁKONE O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA
 
V zákone č. 355/2007 Z. z. dochádza k niekoľkým dôležitým zmenám, z ktorých vyberáme tie, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľov a ich zamestnancov.
 
V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenom ab):
 
"§ 48 ods. 4 Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými sú ...
 
ab) dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa; potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky".
 
Podľa nového § 63m sa ustanovenie § 48 ods. 4 písm. ab) od 1. mája 2022 nepoužije.
 
Ďalej, podľa nového § 52a ods. 3 fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je oprávnená vykázať z prevádzkových priestorov zariadení alebo z hromadného podujatia fyzickú osobu, ktorá porušuje opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19.
 
Podľa § 48 ods. 8 môže horeuvedené opatrenia Úrad verejného zdravotníctva SR alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďovať iba počas krízovej situácie.
 
Podľa § 51 ods. 1 písm. a)fyzické osoby sú povinné plniť horeuvedené opatrenie na predchádzanie ochoreniam.
 
Podľa § 56 ods. 1 písm. f) sa dopustí priestupku na úseku verejného zdravotníctva ten, kto nesplní nariadené horeuvedené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia.
 
*
 
POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA KONTROLOVAŤ ZAMESTNANCOV
 
Podľa § 2 ods. 1 písm. za) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, tak aj v obdobných pracovných vzťahoch, ako aj právnická osoba a fyzická osoba, u ktorej sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov a študentov.
 
Podľa nového § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa § 2 vyhlášky UVZ SR č. 264/2021 V. v., ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, sa zamestnávateľom nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.
 
Toto obmedzenie, resp. zákaz vstupu na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou. Takéto osoby nemusí zamestnávateľ kontrolovať v režime OTP.
 
Táto povinnosť je účinná od pondelka 29. novembra 2021 a trvať by mala najdlhšie do 30. apríla 2022.
 
*

ZAMESTNANEC V REŽIME OTP

Za zamestnanca v režime očkovaný, testovaný alebo prekonal ochorenie COVID-19 („zamestnanec v režime OTP“) sa na účely vyhlášky považuje:

 • osoba kompletne očkovaná,
 • osoba, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní od odberu,
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

*

Osoba kompletne očkovaná:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

*

Osoba s negatívnym výsledkom testu

Podľa vyhlášky a podľa "manuálu" sa uznáva:

 • antigénový samotest z nosa (nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest) alebo zo slín („antigénový samotest“) pod dohľadom autorizovanej osoby,
 • RT-PCR test,
 • LAMP test,
 • antigénový test.

Osoby, ktoré sa otestujú cez mobilné odberové miesta (MOM), sa taktiež považujú za testované osoby.

Zoznam akceptovaných diagnostických testov na COVID-19 je sprístupnený na webovej stránke Európskej komisie:  https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/

*

Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu.

*

Preukazovanie

Preukazovanie uvedených skutočností je možné dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby, alebo digitálnym COVID preukazom EÚ.

*

KTO SA POVAŽUJE ZA ZAMESTNANCA

Podľa vyhlášky sa za zamestnancov na účely vyhlášky považujú:

 • osoby pracujúce pre zamestnávateľa v pracovnom pomere, služobnom pomere, osoby pri výkone práce vo verejnom záujme...,
 • osoby pracujúce na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta,
 • osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe zmlúv podľa Obchodného zákonníka (konatelia, spoločníci, osoby s manažérskymi zmluvami, zmluvami o výkone funkcie, mandátnymi zmluvami...,
 • ďalej tu možno zaradiť SZČO vykonávajúce u zamestnávateľa práce na základe zmlúv podľa Obchodného zákonníka (napr. zmluvy o dielo),
 • ďalšie osoby vykonávajúce u zamestnávateľa práce napríklad na základe nepomenovaných zmlúv, príkazných zmlúv, zmlúv podľa autorského zákona a pod.

Zamestnávateľ tak má povinnosť kontrolovať v OTP režime nielen svojich zamestnancov v zmysle Zákonníka práce, ale všetky osoby, ktoré v jeho priestoroch vykonávajú rôzne práce, činnosti, dodávajú služby a pod.

*

Ak zamestnanec odmietne predložiť relevantný doklad (o očkovaní/prekonaní ochorenia/negatívnom teste), resp. takýto doklad nemá, pričom odmietne aj možnosť bezplatného otestovania, ktoré zabezpečil zamestnancovi zamestnávateľ (pozri ďalej), zamestnávateľ ho nesmie vpustiť na pracovisko.

V prípade zamestnanca podľa Zákonníka práce sa táto skutočnosť posúdi podľa nového § 250b ods. 6 Zákonníka práce ako prekážka v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy (ľudovo povedané "neplatené voľno"), ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Napríklad zamestnávateľ môže, ale nemusí v takomto prípade vyplatiť zamestnancovi náhradu mzdy v dohodnutej výške (hoci v symbolickej sume, aby sa zamestnanec vyhol povinnosti platiť zdravotné poistenie, viď ďalej), alebo sa môže so zamestnancom dohodnúť na čerpaní dovolenky.

Pripomeňme, že § 250b Zákonníka práce definuje osobitné ustanovenia, ktoré platia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Pričom podľa nového § 252r, nové ustanovenia § 250b ods. 6 a 7 sa bez ohľadu na to použijú najdlhšie do 30. apríla 2022.

Treba zdôrazniť, že v prípade "neplateného voľna" má zamestnanec povinnosť prihlásiť sa v zdravotnej poisťovni ako tzv. samoplatiteľ a za kalendárne dni neplateného voľna si sám hradí poistné sadzbou 14 % z vymeriavacieho základu 546 eur mesačne (od 1.1.2022 zo základu 566,50 eura mesačne). V prípade ZŤP osoby je sadzba poistného 7 %. Uvedené neplatí v prípade, ak je zamestnanec poistený aj v inom zamestnaní alebo ako SZČO, alebo ako poistenec štátu (napríklad stará sa osobne a celodenne o dieťa vo veku do 6 rokov).

Zamestnávateľ je dobu "neplateného voľna" povinný nahlásiť Sociálnej poisťovni. V čase "neplateného voľna" dochádza k prerušeniu povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.

*

POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA PRI TESTOVANÍ ZAMESTNANCOV

Obstaranie antigénových samotestov

Podľa "manuálu" je zamestnávateľ povinný zabezpečiť dostatočný počet antigénových samotestov (buď antigénový samotest z nosa, t.j. nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest, alebo zo slín), zabezpečiť vhodný priestor na testovanie a poveriť autorizovanú osobu dohľadom nad samotestovaním sa zamestnancov.

Autorizovanou osobou sa rozumie osoba, ktorú poveril zamestnávateľ, aby dohliadala na riadne prevedenie antigénového samotestu zamestnancom a vykonala evidenciu jeho výsledku.

Antigénové samotesty sú dostupné v lekárňach, v iných obchodných spoločnostiach alebo pri množstvách nad 1 000 kusov priamo u distribútora liekov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením stanoví regulovanú koncovú cenu vo výške najviac 5 eur vrátane DPH za jeden antigénový samotest.

Zamestnávateľ uskladní antigénové samotesty predpísaným spôsobom podľa návodu výrobcu.

Osobné ochranné prostriedky potrebné na výkon samotestovania v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.

Likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje zamestnávateľ vo vlastnej réžii.

Subjektom hospodárskej mobilizácie pre účely dodávok samotestov je spoločnosť UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, e-mail: unipharmaba@unipharma.sk, tel. č.: +421 2 682 019 10. 

V prípade potreby doplňujúcich otázok je možné tieto zaslať na e-mailovú adresu: testovaniefiriem@mhsr.sk.

*

Testovanie zamestnancov

Ak sa zamestnanec dal pretestovať prostredníctvom MOM, preukáže sa autorizovanej osobe vystaveným dokladom z MOM alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, do ktorej jej bol zaslaný výsledok testovania. Autorizovaná osoba si zaznamená výsledok testu do evidencie (pozri ďalej).

Návod na vykonanie antigénového samotestu je spravidla súčasťou balenia antigénového samotestu. Vzorový návod vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie antigénového samotestu je uvedený tu:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf.

Ak je výsledok antigénového samotestu pozitívny, zamestnanec bezodkladne postupuje podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 252 zo dňa 7. 10. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ktorá je uvedená tu: 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4078%3Avyhlaky-uvz-sr&catid=223%3Auradna-tabua&Itemid=144.

V prípade potreby absolvuje zamestnanec poučenie autorizovanou osobou.

Autorizovaná osoba vedie evidenciu testovaných zamestnancov v rozsahu:

 • meno, priezvisko, rodné číslo,
 • dátum testovania,
 • výsledok testovania.

Výsledky testov sú sprístupnené otestovanej osobe po predložení občianskeho preukazu.

Otestovanej osobe je vydané potvrdenie o vykonaní testu označené podpisom autorizovanej osoby s uvedením výsledku testovania, ktoré je platné a záväzné pre účely dočasného opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

Vzor potvrdenia je uvedený tu: https://www.mhsr.sk/uploads/files/k0kXf6u9.pdf

*

Finančná náhrada za testovanie

Náklady na antigénový samotest budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 5 eur na každého otestovaného zamestnanca. Od 1.1.2022 sa kompenzácia znižuje na 4 eur.

Náklady spojené s testovaním budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 1 eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.

Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 6 eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne. Od 1.1.2022 sa kompenzácia znižuje na 5 eur.

Uvedené náklady budú kompenzované zo strany štátu zamestnávateľovi za obdobie od 29.11.2021 do 31.1.2022 za skutočne vykonané antigénové otestovanie zamestnanca pod dohľadom autorizovanej osoby a následne uvedené v evidencii testovaných zamestnancov (viď vyššie).

Náklady na testovanie, ktoré sa vynaložia v súvislosti s testovaním zamestnancov nad rámec "manuálu" (vyššia frekvencia testovania, iné osoby, iný typ testov, atď.), znáša zamestnávateľ.

O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky elektronicky, formou žiadosti, ktorej vzor bude zverejnený na webovom sídle ministerstva https://www.mhsr.sk/.

Pre účely preukázania oprávnenosti kompenzácie nákladov je zamestnávateľ povinný uchovať evidenciu testovaných zamestnancov, resp. inú príslušnú dokumentáciu, preukazujúcu splnenie podmienok.

O finančnú náhradu žiada zamestnávateľ v mesiaci február 2022 za všetky vykonané samotestovania jednorazovo.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uhradí finančnú náhradu na základe doručenej žiadosti.

*

SANKCIE

V prípade neplnenia povinností kontroly zamestnancov pri vstupe na pracovisko podľa § 48 ods. 4 písm. ab) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tento zákon určuje a umožňuje ukladanie sankcií voči zamestnancom i zamestnávateľom zo strany osoby, ktorá vykonáva štátny zdravotný dozor.

Podľa § 55a ods. 1, ak osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor pri výkone kontroly u fyzickej osoby – podnikateľa alebo u právnickej osoby zistí porušenie opatrení nariadených podľa § 48 ods. 4 z dôvodu ochorenia COVID-19, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti, a to na 30 dní.
 
Zamestnanec, ktorý nebude rešpektovať opatrenia nariadené podľa § 48 ods. 4 písm. ab), sa dopustí priestupku podľa § 56 ods. 1 písm. f). Za ten možno uložiť pokutu do 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur. Tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície.
 
Zamestnávateľ, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorý nesplní opatrenie podľa § 48 ods. 4 písm. ab) alebo vykonáva činnosť v rozpore s nariadeným opatrením, sa dopustí správneho deliktu podľa § 57 ods. 33 písm. b). Za ten možno uložiť pokutu od 150 eur do 20000 eur. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok. V blokovom konaní možno uložiť pokutu do 5000 eur, v rozkaznom konaní do 7000 eur, tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru.

*

MOŽNOSŤ DOBROVOĽNEJ KONTROLY ZAMESTNANCOV

Podľa nového § 250b ods. 7 môže zamestnávateľ spôsobom, aký je definovaný v § 250b ods. 6, postupovať aj dobrovoľne, teda v prípadoch, ak povinnosť kontrolovať zamestnancov nebude určená opatreniami nariadenými príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

Ak sa zamestnávateľ dobrovoľne rozhodne pre kontrolu zamestnancov a zamestnanec odmietne predložiť relevantný doklad a odmietne aj možnosť bezplatného otestovania, ktoré zabezpečil zamestnancovi zamestnávateľ, zamestnávateľ má právo nevpustiť ho na pracovisko.

V takomto prípade však nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca, ale na strane zamestnávateľa. Zamestnanec má v takomto prípade nárok na náhradu mzdy podľa § 142 ods. 3 Zákonníka práce vo výške priemerného zárobku, resp. podľa § 142 ods. 4.

Zamestnávateľ si za čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa z uvedeného dôvodu nemôže na zamestnanca uplatňovať príspevok "Prvá pomoc" z opatrení č. 1 a č. 3A.

Od 1.3.2022 si zamestnávateľ nemôže uplatňovať za čas takýchto prekážok ani podporu v čase skrátenej práce - tzv. kurzarbeit.

*

Ako optimalizovať daňovo-odvodové zaťaženie pri vyšších príspevkoch na stravovanie?

Témy: daň z príjmov,gastrolístky,stravné,stravovanie,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2022

*

Mnohí zamestnávatelia by radi vylepšili podmienky pri stravovaní svojich zamestnancov a prispievali im na stravovanie čo najvyššou sumou. Význam to má najmä vtedy, ak sa optimálne využijú možnosti daňovo-odvodových zvýhodnení. Vopred "prezradíme", že po 1.1.2022 je tou správnou cestou využitie sociálneho fondu.

Ale poďme po poriadku.

*

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti a ročným zúčtovaním 2021/2022

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,ročné zúčtovanie,tlačivá,zmeny 2021,zmeny 2022

*

Začiatkom novembra 2021 Finančné riaditeľstvo SR (FR SR) na svojej webovej stránke uverejnilo informáciu 35/DZPaU/2021/I o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie roku 2022 a za zdaňovacie obdobie roku 2021.

V tom istom čase Ministerstvo financií SR (MF SR) vo Finančnom spravodajcovi na svojej webovej stránke uverejnilo Oznámenie č. MF/013949/2021-721 o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie roku 2022 a za zdaňovacie obdobie roku 2021.

*
 
Tlačivá nájdete na webe Finančnej správy SR na linku:
 
 
A na webe Ministerstva financií SR na linku:
 
 
*
 
V pokračovaní článku nájdete komentár k zmenám v tlačivách.
 
*