Newsletter


BLOG

ZÁKONNÍK PRÁCE 2016 + Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála

Od 18.6.2016 je účinná dôležitá novela Zákonníka práce spolu s novelou zákona o nelegálnej práci a novým zákonom o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov.

Zavádzajú sa nové povinnosti pre slovenských zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov na výkon prác do iných členských štátov EÚ.

Súčasne sa zavádzajú povinnosti pre zamestnávateľov z iných členských štátov EÚ pri vysielaní svojich zamestnancov na Slovensko.

Súčasťou seminára je aj diskusia o definícii závislej práce – kedy ide a kedy naopak nejde o závislú prácu (spoločníci, konatelia, zmluvy o dielo, rodinní príslušníci a pod.).

Na seminári budeme hovoriť aj o zdaňovaní a „zodvodňovaní“ príjmov spoločníkov a konateľov, o možnostiach čerpania materského otcom dieťaťa a o pripravovaných legislatívnych zmenách (zdaňovanie dividend).

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po Novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2017 schválené v Národnej rade.

 

9.7 DOBROVOĽNÍCI V ŠPORTE

V zákone č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve sa v § 6 ods. 2 vkladá nové písmeno e), podľa ktorého dobrovoľník zapísaný v informačnom systéme športu môže dostať náhradu za stratu času pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v športe. Výška náhrady je obmedzená hodinovou minimálnou mzdou, v roku 2016 tak nesmie presiahnuť sumu 2,328 eura na hodinu.

Dane a odvody z autorských honorárov

Príklad č. 2: Živnostník má honoráre z predaja svojho SW

Pán Karol je živnostník, živnosť má v obore predaja a servisu informačných technológií. Jeho príjem na živnosť je 1000 eur brutto mesačne. Pri zdanení príjmu zo živnosti (podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) využíva paušálne výdavky.

9.6 DANE A ODVODY ŠPORTOVCOV

Športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu

Príjem športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za príjem zo závislej činnosti – viď nové ustanovenie podľa § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov (platné od 1.1.2016). Z pohľadu zákona o dani z príjmov tak športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu má postavenie zamestnanca. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť, na daňový bonus na deti atď. Športová organizácia mu pri výplate príjmov strhne preddavok na daň zo závislej činnosti a po skončení roka mu na jeho žiadosť vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Na druhej strane, na rozdiel od SZČO, si športovec ako zamestnanec nemôže znížiť základ dane o výdavky, či skutočné alebo paušálne.

ďalšie články

MZDY.TV

Letná mzdárska škola 2016 – Zákon o zdravotnom poistení

Letná mzdárska škola 2016 – Zákon o zdravotnom poistení – ukážka

Letná mzdárska škola 2016 – Zákonník práce – ukážka

Letná mzdárska škola 2016 – Zákonník práce

Zákon o športe – 4. Zákon o športe – prehľad

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

Zákon o športe – 3. Dobrovoľníci

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

Zákon o športe – 2. Sponzoring

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

Zákon o športe – 1. Zmluvy, odmeňovanie, dane a odvody

Zákon o športe č.440/2015 Z.z. účinný od 1.1.2016

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2015

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ ZA ROK 2015

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI PRE ROK 2016

LEGISLATÍVNE ZMENY VO MZDOVEJ UČTÁRNI PRE ROK 2016

Pozvánka na jesenné semináre Jozefa Mihála

Pozvánka na jesenné semináre Jozefa Mihála

Zmeny 2016 – 1. Novela Zákona o dani z príjmov k 01.01.2016

Novela Zákona o dani z príjmov k 01.01.2016

Agentúry dočasného zamestnávania

Video z Letnej mzdárskej školy - Zákonník práce, Agentúry dočasného zamestnávania. Video na mzdy.tv je voľne dostupné.

Zákonník práce 2015 – Výpomoc rodinného príslušníka

Zákonník práce 2015 – Výpomoc rodinného príslušníka

ďalšie videá

DRAK

Životné minimum k 1.7.2015 znova bez zmeny

Rovnako ako 1.7.2014 ani k 1.7.2015 sa nemení suma životného minima a zostáva tak na úrovni danej už od 1.7.2013.

Rovnako ako vlani nedošlo k medziročnému nárastu cien, ktoré sú východiskovým ukazovateľom pre zvýšenie sumy životného minima ale naopak, k poklesu týchto cien.

 Od 1.7.2015 tak zostávajú v platnosti až do 30.6.2016 sumy životného minima:

(Viac v DRAK-ovi (článok je voľne dostupný))

Elektronická encyklopédia mzdárov

DRAK = databáza riešení, aktualít a komentárov.

Databáza, pretože DRAK si dáva za cieľ zhromaždiť komplexnú databázu informácií, ktorú musíte respektíve potrebujete využívať k svojej práci účtovníka.

Riešení, pretože DRAK obsahuje nielen súbor komentovaných zákonov ale nájdete tu množstvo praktických príkladov a riešení konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávate.

Aktualít, pretože DRAK je internetové médium a to hovorí za všetko. Môže byť ešte niečo aktuálnejšie ako internet?

Komentárov, pretože DRAK obsahuje komentáre a výklad k najdôležitejším zákonom podľa príslušného odboru. 

Mzdové veličiny 2015

Stačí kliknúť a na tomto mieste získate prehľad o všetkých mzdových veličinách platných pre rok 2015, ktoré potrebujete pre svoju prácu.

Zdravotné poistenie 2015 - odpočítateľná položka

Hlavným cieľom novely zákona o zdravotnom poistení účinnej od 1.1.2015 je zníženie odvodov na zdravotné poistenie tzv. nízkopríjmovým zamestnancom. Stane sa tak zavedením odpočítateľnej položky - vymeriavací základ zamestnanca ktorý nepresiahne za rok 2015 sumu 6840 eur, sa zníži o odpočítateľnú položku a tak budú výsledné odvody zamestnanca a jeho zamestnávateľa nižšie ako pred zavedením tejto novinky.

Otec na materskej?

Okrem matky dieťaťa môžu materské, ako jednu z dávok nemocenského poistenia, čerpať aj iné osoby. Stanovuje to § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Zmyslom tohto ustanovenia je najmä umožniť poberanie materského otcovi dieťaťa, ak matka na materské nárok nemá, umožniť poberanie materského náhradným rodičom pri adopciách detí a pod. ale i umožniť postupné poberanie materského aj (biologickej) matke aj (biologickému) otcovi, ak o to prejavia záujem a obaja splnia príslušné zákonom stanovené podmienky (najmä podmienku mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v období dvoch rokov pred ...).

ďalšie články

FACEBOOK

21.10.2016 07:39    72    24
Zákon o odpadoch. Ak podnikáte, viete aké máte povinnosti podľa tohto zákona od 1.7.2016? Po novom sú považovaní za výrobcov obalov všetci, ktorí zo zahraničia čokoľvek dovezú zabalené v nejakom obale, alebo všetci, ktorí na Slovensku vyrábajú nejaké produkty a tie balia do obalov a následne predávajú. Zároveň sú za výrobcov neobalových výrobkov považovaní všetci, ktorí si v súvislosti so svojím podnikaním nechajú napríklad vytlačiť letáčiky alebo svoje vlastné vizitky. Na obidve tieto skupi...

20.10.2016 09:26    112    4
Vlajková loď programu SaS - Odvodový bonus: - všetci budú mať vyšší čistý príjem - výhody najviac pocítia rodiny, najmä s malými deťmi - sociálny systém sa zjednoduší a "prinúti" nezamestnaných pracovať - zjednodušenie a výhody pocítia aj ľudia so ZTP - systém je nastavený motivačne, vyšší príjem neznamená geometrickým radom vyššie dane - zamestnávatelia ocenia zásadne nižšiu administratívu - a ušetrí aj štát, zjednodušenie systému pripraví o prácu tisíce úradníkov, ktorí môžu robiť niečo...

19.10.2016 14:57    18    1
Zoznam seminárov v januári a februári 2017 (predbežne): 5.1.2017 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 9.1.2017 Trnava, Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5 10.1.2017 Senica, Grand Hotel, Továrenská 532 11.1.2017 Trenčín, Hotel Elizabeth, Ulica gen. M.R.Štefánika 12.1.2017 Zvolen ... organizátor www.akademiaplus.sk 13.1.2017 Bratislava, Hotel Saffron, Radlinského 27 16.1.2017 Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2 17.1.2017 Prešov, Hotel Dukla, Nám. Legionárov 18.1.2017 Košice, Aula Maxima T...

19.10.2016 12:10    17    4
Štvrtok 20.10.2016 od 18:00. Restauracia Le petit, Suche myto 19, Bratislava - Stare Mesto. Miestnost v zadnej casti restauracie. Diskusný večer o daniach a odvodoch (a materskej). Vstup voľný, kapacita malá.

19.10.2016 07:36    10    1
Na aktuálne prebiehajúcich seminároch hovorím o pripravovaných novinkách v legislatíve - zmeny v odvodoch, podiely na zisku, likvidačný zostatok, zvýšenie materskej, minimálna mzda a nové stravné atď. Hlavnými témami seminárov však sú povinnosti zamestnávateľov pri vyslaní zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb, spoločníci a konatelia, otec na materskej, výpočet dôchodku. Najbližšie akcie: 24.10. Levice - organizátor www.famer.sk 3.11. Komárno - organizátor www.famer.sk 21.11. Trnava...