Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,pandémia,ročné zúčtovanie

*

Edit č. 1 vo štvrtok 9.4.2020 o 17:40 ... oprava výkladu k § 10 a k § 21 ods. 4.

Edit č. 2 vo štvrtok 14.5.2020 ... upresnenie výkladu k § 21 ods. 4 a doplnený príklad.

Edit č. 3 v pondelok 15.6.2020 ... reakcia na obnovenie mimoriadnej situácie vládou po 13. júni 2020

*

Od 4. apríla 2020 nadobúda účinnosť zákon č. 67/2020 Z. z. o o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Cieľom novely je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej len „pandémia“).

*
 
ČASOVÝ ROZSAH OPATRENÍ
 
Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s o pandémiou - do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
 
Vláda môže rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po tejto lehote, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou v Slovenskej republike. Predĺženie uplatňovania opatrení podľa tohto zákona ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení podľa tohto zákona a podrobnosti o opatreniach podľa tohto zákona.
 
Vláda SR na svojom rokovaní 10. júna 2020 schválila uznesenie č. 366/2020, ktorým ukončila núdzový stav uplynutím 13. júna 2020.
 
V tom istom uznesení však vláda SR konštatuje, že mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 trvá aj po ukončení núdzového stavu, teda aj po 13. júni 2020.
 
*
 
SPRÁVA DANÍ
 
Podľa § 10 zákona sa za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane a to daň podľa osobitných predpisov, napríklad daň z príjmu, DPH, spotrebná daň, daň z motorových vozidiel, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie (viď vyššie, zatiaľ vieme povedať že ide o obdobie od 12. marca 2020) a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie (viď vyššie).
 
*
 
OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV
 
Podľa § 21 zákona sa posúvajú lehoty na podávanie daňových priznaní k dani z príjmov (DP).
 
*
 
Posun lehôt na podávanie DP a na zaplatenie dane z príjmu
 
Podľa § 21 ods 1 sa "štandardná lehota" na podanie DP podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov - čo je pre väčšinu daňovníkov 31. marec 2020, resp. koniec tretieho mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia  - posúva na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote bude dańovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.
 
Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu:
 
 • do konca júna 2020, tak lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane bude 31. júl 2020
 • do konca júla 2020, tak lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane bude 31. august 2020
 • do konca augusta 2020, tak lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane bude 30. september 2020. Atď.

*

Podľa § 21 ods. 2 má daňovník, ktorý má "štandardnú lehotu" na podanie DP danú ako 31. marec 2020, právo v čase do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie oznámiť správcovi dane, že DP podá neskôr. Takéto predĺženie "štandardnej lehoty" podľa § 49 ods. 2 zákona je možné najviac o 3 mesiace oproti "štandardnej lehote", teda môže byť najdlhšie 30. jún 2020. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá DP, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná.
 
Lehota na podanie DP sa môže posunúť oproti štandardnej lehote podľa § 49 ods. 2 zákona až o 6 mesiacov, teda môže byť najdlhšie 30. september 2020, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.
 
Uvedené sa nevzťahuje na daňovníka v konkurze alebo v likvidácii.
 
Ak daňovník oznámi do skončenia pandémie správcovi dane, že DP podá neskôr a lehota na podanie DP uvedená v oznámení uplynie počas obdobia pandémie, DP podáva v lehote podľa § 21 ods. 1 (viď vyššie). Vzhľadom na to, že obdobie pandémie sa do konca júna 2020 neskončilo to v praxi znamená, že daňovníci ktorí oznámili posun lehoty na 30. jún 2020, podávajú DP v lehote podľa § 21 ods. 1 (viď príklad ďalej).
 
Obdobne sa postupuje v prípade DP, ktoré podáva dedič a v prípade DP ktoré podáva daňovník pri rušení prevádzky.
 
Príklad
 
SZČO oznámi správcovi dane 15. mája 2020, že daňové priznanie za rok 2019 podá do konca júna 2020. Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu do konca júna 2020, lehota na podanie DP a na zaplatenie dane nebude tak ako to daňovník oznámil 30. júna 2020 ale bude 31. júla 2020.
 
 
*
 
Podľa § 21 ods. 3 daňovník, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie DP uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predĺženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP podľa § 21 ods. 1 (viď vyššie) predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie DP sa nemožno odvolať.
 
*
 
Ročné zúčtovanie dane
 
Podľa § 24 ods. 2 zákona ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
*
 
Vrátenie preplatku na dani zamestnancom
 
Podľa § 24 ods. 3 zákona zamestnávateľ vráti zamestnancovi
 
 • preplatok dane
 • doplácaný daňový bonus na deti
 • daňový bonus na zaplatené úroky 

... po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.

*
 
Hlásenie o vyúčtovaní dane
 
Podľa § 24 ods. 1 zákona, hlásenie o vyúčtovaní dane sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Pri predpoklade že núdzový stav skončí 13. júna 2020, lehota na vykonanie ročného zúčtovania bude 31. júl 2020 a lehota na zaslanie "Hlásenia" bude 31. august 2020.
 
*
 
Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu:
 
 • do konca júna 2020, tak lehota na vykonanie ročného zúčtovania bude 31. júl 2020, lehota na doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi a na zaslanie "Hlásenia" bude 31. august 2020 a lehota na vrátenie preplatkov a vyplatenie daňových bonusov zamestnancom bude najneskôr pri výplate mzdy za mesiac august 2020
 • do konca júla 2020, tak lehota na vykonanie ročného zúčtovania bude 31. august 2020, lehota na doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi a na zaslanie "Hlásenia" bude 30. september 2020 a lehota na vrátenie preplatkov a vyplatenie daňových bonusov zamestnancom bude najneskôr pri výplate mzdy za mesiac september 2020
 • do konca augusta 2020, tak lehota na vykonanie ročného zúčtovania bude 30. september 2020, lehota na doručenia dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní zamestnancovi a na zaslanie "Hlásenia" bude 31. október 2020 a lehota na vrátenie preplatkov a vyplatenie daňových bonusov zamestnancom bude najneskôr pri výplate mzdy za mesiac október 2020. Atď.
*
 
Venovanie 2% (3%) dane na osobitné účely
 
Podľa § 22 zákona, "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov" daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely venovania dane najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
 
Podľa § 22 ods. 3 zákona, počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.
 
Ak vláda odvolá mimoriadnu situáciu:
 
 • do konca júna 2020, tak lehota na vystavenie potvrdenia zamestnancovi bude 15. august 2020 a lehota na podanie "Vyhlásenia" bude 31. august 2020
 • do konca júla 2020, tak lehota na vystavenie potvrdenia zamestnancovi bude 15. september 2020 a lehota na podanie "Vyhlásenia" bude 30. september 2020
 • do konca augusta 2020, tak lehota na vystavenie potvrdenia zamestnancovi bude 15. október 2020 a lehota na podanie "Vyhlásenia" bude 31. október 2020. Atď.

*

 

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.