Tehotenské

Témy: materské,nemocenské dávky,sociálne poistenie,zmeny 2021

*
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo do pripomienkového konania návrh Zákona o finančnej podpore detí a rodín. Zákon má nadobudnúť účinnosť dňa 1. januára 2021. Samozrejme, predtým musí zákon schváliť vláda, vo všetkých troch čítaniach prerokovať a schváliť parlament, vo finále musí zákon podpísať pani prezidentka.
 
Súčasťou navrhovaného zákona je aj novinka v zákone o sociálnom poistení - nová nemocenská dávka "tehotenské".
 
*
 
KTO BUDE MAŤ NÁROK NA TEHOTENSKÉ
 
Nárok na novú nemocenskú dávku "tehotenské" budú mať tehotné budúce mamičky.
 
Podmienkou na priznanie "tehotenského" je získať najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva.
 
Splnenie tejto podmienky sa bude posudzovať obdobne ako pri posudzovaní nároku na materské, kedy sa však obdobie posledných dvoch rokov posudzuje vzhľadom na deň pôrodu.
 
Pri reťazových pôrodoch sa do požadovanej doby poistenia v prípade zamestnankyne započítava aj doba v zamestnaní na rodičovskej dovolenke. Respektíve v prípade mamičky, ktorá je SZČO, sa započíta aj doba prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a podľa vlastného čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO.
 
*
 
DOBA ČERPANIA TEHOTENSKÉHO
 
"Tehotenské" sa čerpá od začiatku 13-teho týždňa tehotenstva do skončenia tehotenstva.
 
V prípade mamičky, ktorá má nárok na materské, sa "tehotenské" čerpá do posledného dňa pred dňom, od ktorého začne poberať materské.
 
Príklad
 
Pani Anna otehotnie vo februári 2021. Lekár určí začiatok tehotenstva ako prvý deň poslednej menštruácie, čo v danom prípade bude 8. februára 2021 (8. február 2021 = začiatok prvého týždňa tehotenstva). Pani Anna je niekoľko rokov zamestnaná, podmienku na priznanie tehotenského (viď vyššie) tak spĺňa. 
 
Nárok na "tehotenské" má pani Anna od začiatku 13. týždňa tehotenstva, to znamená od 3. mája 2021.
 
Lekár určil deň pôrodu na 14. november 2021 (dovŕšených 40 týždňov, resp. 280 dní od začiatku tehotenstva).
 
Nárok na materské bude mať pani Anna 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 3. októbra 2021.
 
"Tehotenské" bude pani Anna poberať od 3. mája 2021 do 2. októbra 2021.
 
*
 
VÝŠKA TEHOTENSKÉHO
 
Výška "tehotenského" na jeden deň bude 15% denného vymeriavacieho základu (DVZ), respektíve 15% pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).
 
Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa určí vzhľadom na deň, kedy vzniká dôvod na poskytnutie "tehotenského" - teda vzhľadom na prvý deň 13. týždňa tehotenstva.
 
Príklad
 
V horeuvedenom príklade pani Anny sa rozhodujúce obdobie určí vzhľadom na prvý deň čerpania dávky "tehotenské", a to  3. máj 2021. Pani Anna je zamestnaná v pracovnom pomere v spoločnosti ABC od roku 2018. Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ tak je rok 2020
 
V roku 2020 mala súčet vymeriavacích základov na nemocenské poistenie vo výške 18000 eur. V roku 2020 sa poistné platilo za 340 dní (25 dní bola na OČR).
 
DVZ = 18000 eur deleno 340 dní = 52,9412 eura
 
"Tehotenské" na 1 deň = 15% z 52,9412 eur = 7,95 eura
 
"Tehotenské" za mesiac, ktorý má 30 dní = 15% x 52,9412 eura x 30 dní = 238,30 eura 
"Tehotenské" za mesiac, ktorý má 31 dní = 15% x 52,9412 eura x 31 dní = 246,20 eura
 
(výsledná dávka sa zaokrúhľuje na 10 eurocentov nahor)
 
*
 
Minimálne tehotenské
 
Podľa zákona bude určená aj minimálna výška "tehotenského" ako 10% maximálneho možného DVZ určeného podľa § 55 ods. 2 zákona.
 
Čiže, pokiaľ bude mať budúca mamička nárok na "tehotenské" (bola najmenej 270 kalendárnych dní nemocensky poistená v období posledných dvoch rokov pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva), aj pri nižšom vymeriavacom základe dostane sumu "tehotenského" najmenej v minimálnej zákonom garantovanej výške.
 
V roku 2021 je maximálny možný denný vymeriavací základ určený podľa § 55 ods. 2 zákona vo výške 71,8028 eura.
 
Minimálne "tehotenské" za mesiac, ktorý má 30 dní = 10% x 71,8028 eura x 30 dní = 215,50 eura.
Minimálne "tehotenské" za mesiac, ktorý má 31 dní = 10% x 71,8028 eura x 31 dní = 222,60 eura.
 
V praxi to znamená, že rovnaké "tehotenské" dostane budúca mamička, ktorá v rozhodujúcom období platila nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu 1 euro mesačne i budúca mamička, ktorá platila nemocenské poistenie zo základu približne 1456 eur mesačne.
 
*
 
SÚBEH TEHOTENSKÉHO A NEMOCENSKÉHO/RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU/PRÍJMU V ZAMESTNANÍ
 
V praxi sa objavujú otázky, či nárok na "tehotenské" bude podmienený stratou iných príjmov. Respektíve, či bude nárok na "tehotenské" v prípade zamestnankyne, ktorá počas tehotenstva ďalej pracuje, prípadne počas práceneschopnosti čerpá nemocenské, alebo pri staršom dieťati poberá rodičovský príspevok a podobne.
 
Podľa návrhu zákona sa nevylučuje súbeh čerpania "tehotenského" a iných príjmov, s výnimkou materského.
 
Nárok na "tehotenské" tak bude mať budúca mamička aj v súbehu s príjmom:
 
  • z nemocenského počas práceneschopnosti - napríklad počas rizikového tehotenstva
  • z rodičovského príspevku pri staršom dieťati
  • zo zamestnania
  • z podnikania a pod.
*
 
TEHOTENSKÉ A MAMIČKY, KTORÉ OTEHOTNEJÚ EŠTE V ROKU 2020
 
V praxi sa ďalej objavujú otázky, či budú mať nárok na "tehotenské" aj budúce mamičky, ktoré spĺňajú podmienku najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva, ale otehotneli ešte v roku 2020 a na začiatku roka 2021 budú napríklad v 20-tom týždni tehotenstva.
 
V návrhu zákona chýbajú prechodné ustanovenia, ktoré by to jednoznačne riešili.
 
Podľa názoru autora však tehotná budúca mamička, ktorá k 1. januáru 2021 bude najmenej v 13-tom týždni tehotenstva a nebude ešte poberať materské, bude mať nárok na "tehotenské" od 1. januára 2021 až do skončenia tehotenstva, respektíve do posledného dňa pred dňom, od ktorého začne poberať materské.
 
Príklad
 
Pani Betka otehotnela v auguste 2020. Lekár určil začiatok tehotenstva ako prvý deň poslednej menštruácie, čo v danom prípade bude 8. august 2020 (8. august 2020 = začiatok prvého týždňa tehotenstva). Pani Betka je živnostníčka a už niekoľko rokov je povinne poistená v Sociálnej poisťovni ako SZČO.
 
Podmienku na priznanie tehotenského (viď vyššie) tak spĺňa.
 
13-ty týždeň tehotenstva začína 31. októbra 2020. V tomto čase ešte novela zákona účinná nie je, pani Betka si na novú dávku "tehotenské" bude musieť počať až do 1. januára 2021.
 
Nárok na "tehotenské" má pani Betka od začiatku účinnosti novely zákona, to znamená od 1. januára 2021.
 
Lekár určil deň pôrodu na 14. máj 2021 (dovŕšených 40 týždňov, resp. 280 dní od začiatku tehotenstva).
 
Nárok na materské bude mať pani Betka 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 2. apríla 2021.
 
"Tehotenské" bude pani Betka poberať od 1. januára 2021 do 1. apríla 2021.
 
*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.