Minimálna mzda 2021 (stav k 26.8.2020)

Témy: minimalna mzda,Top,veličiny,Zákonník práce,zmeny 2021

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 26.8.2020 schválila zmenu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde s účinnosťou od 1. januára 2021. Novelu zákona o minimálnej mzde musí ďalej prerokovať a schváliť NRSR na svojich jesenných rokovaniach a svojim podpisom potvrdiť pani prezidentka SR.

Výška mesačnej minimálnej mzdy sa určí ako 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Dňa 6.3.2020 Štatistický úrad SR zverejnil údaj o priemernej mzde za rok 2019, ktorá dosiahla sumu 1092 eur.

Minimálna mzda na rok 2021 tak bude 57% zo sumy 1092 eur, čo je po zaokrúhlení suma 623 eur (poznámka: suma takto určenej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor).

*

Pre rok 2021 to znamená sumy minimálnej mzdy:

  • 623 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
  • 3,580 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín týždenne) a pre „dohodárov“.

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, bude minimálna mzda:

  • 3,695 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t
  • 3,819 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,50 h/t.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 40 h/t: 623 eur deleno 174 hodín ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 38,75 h/t: 3,580 eur x 40/38,75  ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

Výpočet pri hodinovej mzde pri 37,50 h/t: 3,580 eur x 40/37,5 ... výsledok sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta matematicky.

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.